21.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 182/52


SMERNICA KOMISIE 2014/80/EÚ

z 20. júna 2014,

ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (1), a najmä na jej článok 8,

keďže:

(1)

Z prvého preskúmania na základe článku 10 smernice 2006/118/ES vyplynulo, že nie je dispozícii dosť informácií na to, aby sa v prílohe I k uvedenej smernici stanovili nové normy kvality podzemných vôd vzhľadom na akékoľvek znečisťujúce látky, ale zároveň, že v súlade s článkom 8 uvedenej smernice sú potrebné technické úpravy v prílohe II k danej smernici.

(2)

Je potrebné uplatňovať spoločné zásady na určovanie pozaďových úrovní s cieľom zlepšiť porovnateľnosť prahových hodnôt.

(3)

Dusík a fosfor v podzemných vodách vykazujú nezanedbateľný potenciál rizika eutrofizácie pre súvisiace povrchové vody a priamo závislé suchozemské ekosystémy. Členské štáty by pri stanovovaní prahových hodnôt mali ako faktor prispievajúci k celkovému obsahu dusíka a k celkovému obsahu fosforu vziať do úvahy nielen dusičnany, ktoré už sú zahrnuté v prílohe I k smernici 2006/118/ES, a čpavok zahrnutý v prílohe II k uvedenej smernici, ale aj dusitany, buď ako také alebo vo forme fosforečnanov.

(4)

Mala by sa uznať potreba získať nové informácie o iných látkach, ktoré by mohli predstavovať riziko, ako aj potreba reagovať na ne. Preto by sa v rámci spoločnej stratégie uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES (2) mal zostaviť kontrolný zoznam látok znečisťujúcich podzemnú vodu s cieľom zvýšiť dostupnosť údajov z monitorovania látok, ktoré predstavujú alebo by mohli predstavovať ohrozenie útvarov podzemnej vody, a uľahčiť tak identifikáciu látok vrátane nových znečisťujúcich látok, pre ktoré by sa mali stanoviť normy kvality podzemnej vody alebo prahové hodnoty.

(5)

Informácie, ktoré poskytujú členské štáty o znečisťujúcich látkach, a indikátory, pre ktoré sa určili prahové hodnoty, predovšetkým vzhľadom na metodiku týkajúcu sa posúdenia chemického stavu podzemných vôd, sa v prvom pláne manažmentu povodia ukázali ako nedostatočné pre správne pochopenie a porovnanie výsledkov. Príslušné požiadavky týkajúce sa informácií, ktoré sa majú poskytnúť, by sa mali objasniť a doplniť, aby sa zabezpečila transparentnosť posúdenia. Poskytnuté informácie by takisto uľahčili porovnanie výsledkov posúdenia chemického stavu jednotlivých členských štátov a predstavovali by prínos pre budúce možné zladenie metodík stanovovania hraničných hodnôt pre podzemné vody.

(6)

Smernica 2006/118/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 9 smernice 2006/118/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha II k smernici 2006/118/ES sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 24 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 20. júna 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 19.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1).


PRÍLOHA

Príloha II k smernici 2006/118/ES sa mení takto:

1.

V časti A sa bod 3 nahrádza takto:

„3.

Kedykoľvek sa z prirodzených hydrogeologických dôvodov vyskytnú zvýšené pozaďové úrovne látok, iónov alebo ich indikátorov, zohľadnia sa uvedené pozaďové úrovne v príslušných útvaroch podzemných vôd pri stanovovaní prahových hodnôt. Pri určovaní pozaďových úrovní by sa mali zohľadniť tieto zásady:

a)

určovanie pozaďových úrovní by malo byť založené na charakterizácii útvarov podzemných vôd v súlade s prílohou II k smernici 2000/60/ES a na výsledkoch monitorovania podzemných vôd v súlade s prílohou V k uvedenej smernici. Pri stratégii monitorovania a výklade údajov by sa mala zohľadniť skutočnosť, že podmienky prúdenia a chemického zloženia podzemných vôd sa menia laterálne a horizontálne;

b)

ak sú k dispozícii len obmedzené údaje z monitorovania, mali by sa získať ďalšie údaje a dovtedy by sa pozaďové úrovne mali stanoviť na základe obmedzených údajov z monitorovania, prípadne prostredníctvom zjednodušeného postupu použitia čiastkových vzoriek, pri ktorom indikátory nevykazujú žiadny vplyv ľudskej činnosti. Ak sú k dispozícii informácie o geochemických prenosoch a procesoch, mali by sa takisto zohľadniť;

c)

ak sú k dispozícii nedostatočné údaje z monitorovania podzemných vôd a informácie o geochemických prenosoch a procesoch nie sú vyhovujúce, mali by sa získať ďalšie údaje a dovtedy by sa pozaďové úrovne mali odhadnúť, prípadne na základe štatistických referenčných výsledkov pre rovnaký typ zvodnených vrstiev v iných oblastiach, z ktorých je k dispozícii viac údajov z monitorovania.“

2.

v časti B bode 1 sa dopĺňajú tieto položky:

„Dusitany

Fosfor (celkový obsah)/fosforečnany (1)

(1)  Členské štáty sa môžu rozhodnúť určiť prahové hodnoty buď pre fosfor (celkový obsah) alebo pre fosforečnany.“"

3.

Časť C sa nahrádza takto:

„Časť C

Informácie, ktoré poskytnú členské štáty v súvislosti so znečisťujúcimi látkami, pre ktoré sa určili prahové hodnoty

Členské štáty do plánov manažmentu povodia, ktoré sa majú predložiť v súlade s článkom 13 smernice 2000/60/ES, zahrnú informácie o spôsobe, akým sa dodržiaval postup uvedený v časti A tejto prílohy.

Poskytnú najmä:

a)

informácie o každom útvare alebo skupine útvarov podzemných vôd charakterizovaných ako ohrozených vrátane:

i)

veľkosti útvarov;

ii)

každej znečisťujúcej látky alebo indikátora znečistenia, na základe ktorých sa útvary podzemných vôd charakterizovali ako ohrozené;

iii)

cieľov kvality životného prostredia, s ktorými riziko súvisí, vrátane skutočného alebo možného použitia alebo funkcií útvaru podzemnej vody, ako aj vzťahu medzi útvarmi podzemnej vody a súvisiacimi povrchovými vodami a priamo závislými suchozemskými ekosystémami;

iv)

prirodzených pozaďových úrovní v útvaroch podzemných vôd v prípade prirodzene sa vyskytujúcich látok;

v)

informácií o prekročení prahových hodnôt v prípade ich prekročenia.

b)

prahové hodnoty, či už platia na celoštátnej úrovni, na úrovni oblasti povodia alebo časti medzinárodnej oblasti povodia, ktoré leží na území členského štátu alebo na úrovni jednotlivých útvarov alebo skupiny útvarov podzemných vôd;

c)

vzťah medzi prahovými hodnotami a:

i)

v prípade prirodzene sa vyskytujúcich látok pozaďovými úrovňami;

ii)

súvisiacimi povrchovými vodami a priamo závislými suchozemskými ekosystémami;

iii)

cieľmi kvality životného prostredia a ďalšími normami na ochranu vody, ktoré existujú na vnútroštátnej alebo medzinárodnej úrovni alebo na úrovni Únie;

iv)

akýmikoľvek významnými informáciami z hľadiska toxikológie, ekotoxikológie, stálosti, bioakumulačného potenciálu a tendencie rozptylu znečisťujúcich látok.

d)

metodiku určenia pozaďových úrovní na základe zásad stanovených v časti A bode 3.

e)

dôvody neurčenia prahových hodnôt pre akékoľvek znečisťujúce látky a indikátory identifikované v časti B.

f)

kľúčové prvky posúdenia chemického stavu podzemných vôd vrátane úrovne, metódy a obdobia zhromažďovania výsledkov z monitorovania, vymedzenia prijateľnej miery prekročenia a metódy jeho výpočtu v súlade s článkom 4 ods. 2 písm. c) bod i) a bodu 3 prílohy III.

Ak niektoré z údajov uvedených v písmenách a) až f) nie sú zahrnuté do plánov manažmentu povodia, členské štáty poskytnú odôvodnenie tejto skutočnosti v predmetných plánoch.“