27.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 189/161


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/64/EÚ

z 15. mája 2014,

ktorou sa mení smernica Rady 64/432/EHS, pokiaľ ide o počítačové databázy, ktoré sú súčasťou sietí dohľadu v členských štátoch

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Smernica Rady 64/432/EHS (3) sa vzťahuje na obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými v rámci Únie. V uvedenej smernici sa stanovuje, že príslušný orgán členského štátu môže zaviesť systém sietí dohľadu. Tieto siete zahŕňajú počítačovú databázu, ktorá musí obsahovať aspoň niekoľko prvkov stanovených v smernici 64/432/EHS, vrátane identifikačného kódu každého zvieraťa.

(2)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (4) sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka. Nariadenie všeobecne požaduje, aby oba oficiálne prostriedky identifikácie pridelené jednému zvieraťu niesli rovnaký identifikačný kód. V počiatočnej fáze prechodu na používanie elektronických identifikátorov ako oficiálnych prostriedkov identifikácie však nie je možné vylúčiť, že v niektorých prípadoch by technické obmedzenia konfigurácie pôvodného identifikačného kódu zvieraťa mohli znemožniť prenesenie kódu na elektronický identifikátor. K tomu by mohlo dôjsť v prípade, ak znaky, z ktorých sa existujúci identifikačný kód zvieraťa skladá, bránia prevedeniu uvedeného kódu do elektronického formátu. Nariadenie (ES) č. 1760/2000 preto stanovuje špecifické prechodné výnimky, aby sa umožnilo používanie elektronických identifikátorov aj v prípade týchto zvierat, a to za predpokladu, že je zabezpečená úplná vysledovateľnosť a že zvieratá môžu byť individuálne identifikované vrátane chovu, kde sa narodili. Možnosť využitia takýchto elektronických identifikátorov by mala byť zohľadnená v zozname prvkov počítačových databáz stanovených v smernici 64/432/EHS.

(3)

V záujme konzistentnosti právnych predpisov Únie by sa druh elektronického identifikátora, ak sa aplikuje na zvieratá, mal tiež doplniť do zoznamu prvkov, ktoré majú byť zahrnuté v počítačových databázach stanovených v smernici 64/432/EHS.

(4)

Smernica 64/432/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

Článok 1

V článku 14 ods. 3 smernice 64/432/EHS sa v časti C bod 1 nahrádza takto:

„1.

V prípade každého zvieraťa:

jedinečný identifikačný kód alebo kódy, pokiaľ ide o prípady uvedené v článku 4 ods. 1, článku 4b, článku 4c ods. 1 a článku 4d nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 (5),

dátum narodenia,

pohlavie,

plemeno alebo farba srsti,

identifikačný kód matky alebo, v prípade zvieraťa dovezeného z tretej krajiny, jedinečný identifikačný kód individuálneho prostriedku identifikácie, ktorý bol zvieraťu pridelený členským štátom určenia v súlade s nariadením (ES) č. 1760/2000,

identifikačné číslo chovu, kde sa narodilo,

identifikačné čísla všetkých chovov, kde sa zviera držalo, a dátumy každej zmeny chovu,

dátum uhynutia alebo zabitia,

druh elektronického identifikátora, ak je ním zviera označené.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 18. januára 2016. Znenie týchto opatrení bezodkladne oznámia Komisii.

Tieto opatrenia sa uplatňujú od 18. júla 2019.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 15. mája 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 43, 15.2.2012, s. 64.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu z 2. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady zo 6. mája 2014.

(3)  Smernica Rady 64/432/EHS z 26. júna 1964 o zdravotných problémoch zvierat ovplyvňujúcich obchod s hovädzím dobytkom a ošípanými vo vnútri Spoločenstva (Ú. v. ES 121, 29.7.1964, s. 1977/64).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, ktorým sa zriaďuje systém identifikácie a registrácie hovädzieho dobytka, o označovaní hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1).