17.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 115/28


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE 2014/58/EÚ

zo 16. apríla 2014,

ktorou sa v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES zriadi systém identifikácie pyrotechnických výrobkov

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/23/ES z 23. mája 2007 o uvádzaní pyrotechnických výrobkov na trh (1), a najmä na jej článok 18 ods. 2 písm. a),

keďže:

(1)

Smernica 2007/23/ES stanovuje pravidlá bezpečnosti pre pyrotechnické výrobky na trhu Únie a ustanovuje vytvorenie systému identifikácie na úrovni Únie.

(2)

Na účely zabezpečenia identifikácie by pyrotechnické výrobky mali byť označené etiketami s registračným číslom založeným na jednotnom systéme číslovania. Notifikované orgány by mali viesť register s registračným číslom, ktoré sa priradí pri vykonávaní posudzovania zhody. Takýto systém by zabezpečil identifikáciu pyrotechnických výrobkov a ich výrobcov vo všetkých etapách dodávateľského reťazca. Výrobcovia a dovozcovia by mali uchovávať záznamy o registračných číslach pyrotechnických výrobkov dostupných na trhu, a tieto údaje by mali poskytnúť na žiadosť príslušným orgánom.

(3)

Jednotný systém číslovania je založený na prvkoch, ktoré sa už uplatňujú v súlade s existujúcimi harmonizovanými štandardmi, a preto vytvorí len malé dodatočné zaťaženie hospodárskych subjektov.

(4)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru ustanoveného smernicou 2007/23/ES,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Registračné číslo

1.   Pyrotechnické výrobky musia byť označené registračným číslom, ktoré obsahuje:

a)

štvormiestne identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ktorý vydal certifikát o skúške typu ES v súlade s postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 9 písm. a) smernice 2007/23/ES (modul B), certifikát o zhode v súlade s postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 9 písm. b) smernice 2007/23/ES (modul G) alebo schválenie systému kvality v súlade s postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 9 písm. c) smernice 2007/23/ES (modul H);

b)

kategóriu pyrotechnického výrobku, pre ktorý je zhoda potvrdená v skrátenej podobe, a to veľkými písmenami:

F1, F2, F3 a F4 pre zábavnú pyrotechniku kategórie 1, 2, 3 a 4,

T1 alebo T2 pre scénické pyrotechnické výrobky kategórie T1 a T2,

P1 alebo P2 pre iné pyrotechnické výrobky kategórie P1 a P2;

c)

spracovateľské číslo, ktoré používa notifikovaný orgán pre pyrotechnický výrobok.

2.   Registračné číslo má takúto štruktúru: „XXXX – YY – ZZZZ…“, kde XXXX sa vzťahuje na odsek 1 písm. a), YY sa vzťahuje na odsek 1 písm. b) a ZZZZ… sa vzťahuje na odsek 1 písm. c).

Článok 2

Povinnosti notifikovaných orgánov

1.   Notifikované orgány, ktoré vykonávajú postupy posudzovania zhody podľa článku 9 smernice 2007/23/ES, sú povinné viesť register pyrotechnických výrobkov, pre ktoré vydali certifikáty o skúške typu ES v súlade s postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 9 písm. a) smernice 2007/23/ES (modul B), certifikáty o zhode v súlade s postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 9 písm. b) smernice 2007/23/ES (modul G) alebo schválenia systému kvality v súlade s postupom posudzovania zhody uvedeným v článku 9 písm. c) smernice 2007/23/ES (modul H); vo formáte stanovenom v prílohe k tejto smernici.

Register pyrotechnických výrobkov musí obsahovať aspoň informácie o položkách uvedených v prílohe. Tieto informácie sa musia uchovávať aspoň 10 rokov odo dňa, keď notifikované orgány vydali certifikáty alebo schválenia uvedené v prvom odseku.

Notifikované orgány sú povinné pravidelne aktualizovať register a zverejniť ho na internete.

2.   Ak je oznámenie orgánu na posudzovanie zhody stiahnuté, tento orgán prevedie register na iný notifikovaný orgán alebo na príslušný orgán daného členského štátu.

Článok 3

Povinnosti výrobcov a dovozcov

Výrobcovia a dovozcovia pyrotechnických výrobkov:

a)

vedú záznamy o všetkých registračných číslach pyrotechnických výrobkov, ktoré vyrobili alebo doviezli, vrátane ich obchodného mena, všeobecného typu a podtypu a podľa potreby aj o mieste výroby, a to najmenej 10 rokov, odkedy bol výrobok uvedený na trh;

b)

prevedú záznamy príslušným orgánom, ak výrobca alebo dovozca ukončí svoju činnosť;

c)

poskytnú príslušným orgánom a orgánom dohľadu nad trhom všetkých členských štátov na základe ich odôvodneného požiadania informácie uvedené v písmene a).

Článok 4

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 30. apríla 2015 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia sa uplatňujú od 17. októbra 2016.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 5

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 6

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 16. apríla 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 154, 14.6.2007, s. 1.


PRÍLOHA

Formát registrácie uvedený v článku 2 ods. 1

Registračné číslo

Dátum vydania certifikátu o skúške typu ES (modul B), certifikátu o zhode (modul G) alebo schválenia systému kvality (modul H) a podľa potreby dátum ukončenia platnosti

Výrobca

Typ výrobku (všeobecný) a prípadný podtyp

Modul zhody výrobnej fázy (1)

Notifikovaný orgán, ktorý vykonáva posudzovanie zhody vo výrobnej fáze (1)

Doplňujúce informácie

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Musí sa vyplniť vždy, ak spadá pod notifikovaný orgán, ktorý vykonáva postup posudzovania zhody uvedený v článku 9 písm. a) smernice 2007/23/EC (modul B). Nevyžaduje sa pre postupy posudzovania zhody uvedené v článku 9 písm. b) a c) (moduly G a H). Uvádzajú sa informácie (ak sú známe) v prípade, že sa týkajú iného notifikovaného orgánu.