28.3.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 94/1


SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/23/EÚ

z 26. februára 2014

o udeľovaní koncesií

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 53 ods. 1, článok 62 a článok 114,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po predložení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Neexistencia jednoznačných pravidiel na úrovni Únie, ktorými sa upravuje udeľovanie koncesií, vyvoláva právnu neistotu, vytvára prekážky pre slobodné poskytovanie služieb a narušuje fungovanie vnútorného trhu. Hospodárske subjekty, predovšetkým malé a stredné podniky (MSP), sú preto pripravené o svoje práva na vnútornom trhu a prichádzajú o dôležité obchodné príležitosti, pričom verejné orgány nemusia nájsť najlepšie využitie verejných finančných prostriedkov, aby mohli občania Únie využívať kvalitné služby za najlepšie ceny. Na základe primeraného, vyváženého a flexibilného právneho rámca pre udeľovanie koncesií by sa všetkým hospodárskym subjektom v Únii zaistil účinný a nediskriminačný prístup na trh a právna istota, čím by sa podporili verejné investície do infraštruktúry a strategických služieb pre občanov. Takýto právny rámec by zároveň poskytol hospodárskym subjektom väčšiu právnu istotu a mohol by byť základom a prostriedkom pre ešte väčšie otvorenie trhov medzinárodného verejného obstarávania a zvýšenie svetového obchodu. Osobitná pozornosť by sa mala venovať zlepšeniu príležitostí na prístup MSP na trhy s koncesiami v celej Únii.

(2)

Pravidlá právneho rámca uplatniteľné na udeľovanie koncesií by mali byť jasné a jednoduché. Mali by náležite odzrkadľovať osobitnú povahu koncesií v porovnaní s verejnými zákazkami a nemali by vytvárať nadmerné administratívne zaťaženie.

(3)

Verejné obstarávanie zohráva kľúčovú úlohu v stratégii Európa 2020 stanovenej v oznámení Komisie z 3. marca 2010 s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“), keďže je jedným z trhovo orientovaných nástrojov, ktoré sa majú využívať na dosiahnutie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a na zabezpečenie čo najefektívnejšieho využitia verejných finančných prostriedkov. Koncesie predstavujú v tejto súvislosti významné nástroje dlhodobého štrukturálneho rozvoja infraštruktúry a strategických služieb, čím prispievajú k rozvoju hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, umožňujú využívať odbornosť súkromného sektora a pomáhajú dosahovať efektívnosť a inovácie.

(4)

Udeľovanie koncesií na verejné práce v súčasnosti podlieha základným pravidlám smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES (4), zatiaľ čo na udeľovanie koncesií na služby s cezhraničným významom sa vzťahujú zásady Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a predovšetkým zásada voľného pohybu tovaru, slobody usadiť sa a slobody poskytovať služby, ako aj zásady z nich vyplývajúce, ako rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia, vzájomné uznávanie, proporcionalita a transparentnosť. Existuje riziko právnej neistoty súvisiacej s tým, že vnútroštátni zákonodarcovia vykladajú zásady zmluvy rozlične, a s tým, že medzi právnymi predpismi jednotlivých členských štátov sú veľké rozdiely. Toto riziko potvrdila aj rozsiahla judikatúra Súdneho dvora Európskej únie, ktorá sa však len čiastočne zaoberá určitými aspektmi udeľovania koncesií.

Na úrovni Únie je vo všetkých členských štátoch potrebné jednotné uplatňovanie zásad ZFEÚ a odstránenie rozdielov v chápaní týchto zásad s cieľom odstrániť pretrvávajúce narušenia vnútorného trhu. Napomohlo by sa tým aj efektívnemu vynakladaniu verejných finančných prostriedkov, uľahčil by sa rovnocenný prístup a spravodlivá účasť MSP pri udeľovaní koncesií na miestnej úrovni aj na úrovni Únie a podporilo by sa dosahovanie udržateľných cieľov v oblasti verejnej politiky.

(5)

Touto smernicou sa uznáva a opätovne potvrdzuje právo členských štátov a orgánov verejnej moci rozhodovať o prostriedkoch správy, ktoré považujú za najsprávnejšie na uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb. Touto smernicou by najmä nemala byť nijakým spôsobom dotknutá sloboda členských štátov a orgánov verejnej moci uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby pre verejnosť priamo alebo zadať delegovaním toto poskytovanie tretím stranám. Na dosiahnutie cieľov verejnej politiky by členské štáty a orgány verejnej moci mali mať možnosť v súlade s právom Únie voľne vymedziť a spresniť charakteristické znaky služieb, ktoré sa majú poskytovať, vrátane akýchkoľvek podmienok týkajúcich sa kvality alebo ceny služieb.

(6)

Malo by sa pripomenúť, že členské štáty môžu v súlade so zásadami ZFEÚ, ktorými sú rovnaké zaobchádzanie, nediskriminácia, transparentnosť a voľný pohyb osôb, voľne rozhodnúť organizovať poskytovanie služieb buď ako služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, alebo ako služieb všeobecného záujmu nehospodárskeho charakteru, alebo ako ich kombináciu. Malo by sa tiež pripomenúť, že touto smernicou nie je dotknutá sloboda národných, regionálnych a miestnych orgánov vymedziť v súlade s právom Únie služby všeobecného hospodárskeho záujmu, ich rozsah a charakteristické znaky služieb, ktoré sa majú poskytovať, vrátane akýchkoľvek podmienok týkajúcich sa kvality služieb, aby sa napĺňali ich ciele v oblasti verejnej politiky. Smernicou by zároveň nemala byť dotknutá právomoc národných, regionálnych a miestnych orgánov poskytovať, zadávať a financovať služby všeobecného hospodárskeho záujmu v súlade s článkom 14 ZFEÚ a protokolom č. 26, ktorý je prílohou ZFEÚ a Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ). Okrem toho sa táto smernica nezaoberá financovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu ani systémami pomoci, ktorú poskytujú členské štáty, najmä v sociálnej oblasti, v súlade s pravidlami Únie týkajúcimi sa hospodárskej súťaže. Je vhodné spresniť, že táto smernica by sa nemala vzťahovať na nehospodárske služby všeobecného záujmu.

(7)

Tiež je vhodné pripomenúť, že touto smernicou by nemali byť dotknuté právne predpisy členských štátov v oblasti sociálneho zabezpečenia. Táto smernica by sa nemala zaoberať ani liberalizáciou služieb všeobecného hospodárskeho záujmu, ktoré sú vyhradené pre verejné alebo súkromné subjekty, alebo privatizáciou verejných subjektov poskytujúcich služby.

(8)

V prípade koncesií, ktoré sa rovnajú určitej hodnote alebo ju presahujú, je vhodné stanoviť minimálnu koordináciu vnútroštátnych postupov pri zadávaní takýchto zákaziek na základe zásad ZFEÚ, aby sa zaručilo otvorenie sa koncesií hospodárskej súťaži a primeraná právna istota. Tieto ustanovenia o koordinácii by nemali presahovať rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie uvedených cieľov a zabezpečenie určitého stupňa flexibility. Členským štátom by sa malo umožniť doplniť a ďalej rozvíjať tieto ustanovenia, ak to považujú za vhodné, najmä na lepšie zaistenie dodržovania uvedených zásad.

(9)

Malo by sa spresniť, že skupiny hospodárskych subjektov vrátane prípadu, keď majú formu dočasného združenia, sa môžu zúčastniť postupov udeľovania bez toho, aby museli nadobudnúť osobitnú právnu formu. Pokiaľ je to nevyhnutné, napríklad ak sa vyžaduje spoločné a nerozlučné ručenie, je možné požadovať osobitnú formu, keď je takýmto skupinám hospodárskych subjektov koncesia udelená. Malo by sa tiež spresniť, že verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia by mali byť schopní výslovne stanoviť, ako majú skupiny hospodárskych subjektov splniť požiadavky týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia alebo kritériá týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti, ktoré sa vyžadujú od hospodárskych subjektov zúčastňujúcich sa samostatne. Plnenie koncesií skupinami hospodárskych subjektov si môže vyžadovať stanovenie podmienok, ktoré sa neukladajú individuálnym účastníkom. Takéto podmienky, ktoré by mali byť opodstatnené z objektívnych dôvodov a primerané, by mohli zahŕňať napríklad požiadavku na určenie spoločného zastúpenia alebo vedúceho partnera na účely postupu udeľovania koncesie, alebo požiadavku na informácie o ich zložení.

(10)

Určité ustanovenia o koordinácii by sa takisto mali zaviesť pre udeľovanie koncesií na stavebné práce a služby v odvetviach energetiky, dopravy a poštových služieb, a to vzhľadom na skutočnosť, že vnútroštátne orgány môžu ovplyvniť správanie subjektov pôsobiacich v týchto odvetviach, a s prihliadnutím na uzatvorenú povahu trhov, na ktorých pôsobia, z dôvodu existencie osobitných alebo výlučných práv udelených členskými štátmi, ktoré sa týkajú zásobovania sietí, poskytovania prístupu do sietí alebo prevádzkovania sietí na účely poskytovania príslušných služieb.

(11)

Koncesie sú odplatné zmluvy, prostredníctvom ktorých jeden alebo viacerí verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia poveria uskutočnením stavebných prác alebo poskytnutím a riadením služieb jeden alebo viaceré hospodárske subjekty. Predmetom takýchto zmlúv je obstaranie stavebných prác alebo služieb prostredníctvom koncesie, ktorej protiplnením je právo na užívanie stavby alebo služieb alebo toto právo spolu s peňažným plnením. Takéto zmluvy môžu, ale nevyhnutne nemusia, zahŕňať prevod vlastníctva na verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, ale verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia vždy získavajú úžitky vyplývajúcich z predmetných stavebných prác alebo služieb.

(12)

Na účely tejto smernice by sa malo spresniť, že samotné financovanie činnosti, najmä prostredníctvom grantov, ktoré sa často spája s povinnosťou vrátiť prijatú sumu v prípade, že nebola použitá na zamýšľaný účel, nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

(13)

Okrem toho, dojednania, v rámci ktorých sú všetky subjekty spĺňajúce určité kritériá oprávnené uskutočniť danú úlohu, a to bez akéhokoľvek predchádzajúceho výberu, ako sú napríklad systémy zákazníckeho výberu alebo poukazov na služby, by sa nemali považovať za koncesie, a to ani v prípade, keď sú založené na právnych dohodách medzi orgánom verejnej moci a hospodárskymi subjektmi. Takéto systémy sú zvyčajne založené na rozhodnutí orgánu verejnej moci, v ktorom sa vymedzujú transparentné a nediskriminačné podmienky o nepretržitom prístupe hospodárskych subjektov k poskytovaniu osobitných služieb, ako sú napríklad sociálne služby, pričom sa zákazníkom umožňuje výber medzi takýmito subjektmi.

(14)

Okrem toho niektoré akty členského štátu, napríklad povolenia alebo licencie, v ktorých členský štát alebo orgán verejnej moci tohto členského štátu stanovuje podmienky vykonávania hospodárskej činnosti, vrátane podmienky vykonať danú operáciu, ktorá sa zvyčajne udeľuje na žiadosť hospodárskeho subjektu, a nie z iniciatívy verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a v prípade ktorých hospodársky subjekt môže slobodne prestať uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, by sa nemali považovať za koncesie. V prípade týchto aktov členského štátu sa uplatňujú osobitné ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES (5). Na rozdiel od uvedených aktov členského štátu sa v koncesiách stanovujú vzájomne záväzné povinnosti, na základe ktorých sa na vykonanie týchto stavebných prác alebo poskytnutie týchto služieb vzťahujú osobitné požiadavky vymedzené verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktoré sú právne vymáhateľné.

(15)

Navyše by sa určité dohody, ktorých predmetom je právo hospodárskeho subjektu využívať na základe súkromného alebo verejného práva určité veci alebo zdroje vo verejnom vlastníctve, ako je pozemok alebo akýkoľvek verejný majetok, najmä v oblasti námorných alebo vnútrozemských prístavov alebo letísk, v ktorých štát alebo verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ stanovuje len všeobecné podmienky ich užívania bez obstarania konkrétnych stavieb alebo služieb, nemali považovať za koncesie v zmysle tejto smernice. Zvyčajne sa to týka vecí vo verejnom vlastníctve alebo zmlúv o nájme pozemku, ktoré vo všeobecnosti obsahujú podmienky odovzdania prenajatého majetku nájomcovi, spôsob užívania pozemku, povinnosti prenajímateľa a nájomcu týkajúce sa údržby majetku, dĺžku trvania nájmu a vrátenie majetku prenajímateľovi, nájomné a súvisiace poplatky hradené nájomcom.

(16)

Okrem toho ani dohody, ktoré zaručujú práva vzťahujúce sa na užívanie verejného nehnuteľného majetku na poskytovanie alebo prevádzkovanie pevných liniek alebo sietí na účely poskytovania služby verejnosti, by sa nemali považovať za koncesie v zmysle tejto smernice, pokiaľ sa v týchto dohodách neukladá povinnosť poskytovať služby, ani sa nezahŕňa žiadne nadobudnutie služieb verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom pre seba samého alebo pre koncových používateľov.

(17)

Táto smernica by sa nemala vzťahovať na zmluvy, ktoré nezahŕňajú peňažné plnenie dodávateľovi, a prípady, keď je dodávateľ odmeňovaný na základe regulovaných sadzieb vypočítaných tak, aby sa pokryli všetky náklady a investície, ktoré znáša dodávateľ za poskytovanie služby.

(18)

Ťažkosti spojené s výkladom pojmov koncesia a verejná zákazka spôsobovali neustálu právnu neistotu medzi zainteresovanými stranami, pričom viedli k početným rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie. Preto by sa malo spresniť vymedzenie koncesie predovšetkým s odkazom na prevádzkové riziko. Hlavný znak koncesie, t. j. právo na využívanie stavieb alebo služieb, vždy znamená prenos prevádzkového rizika ekonomickej povahy na koncesionára vrátane možnosti, že sa mu nevrátia investície vynaložené a náklady vzniknuté pri prevádzkovaní stavby alebo poskytovaní zadaných služieb v rámci bežných prevádzkových podmienok, aj keď časť rizika zostáva na verejnom obstarávateľovi alebo obstarávateľovi. Uplatňovanie osobitných pravidiel upravujúcich udeľovanie koncesií by nebolo odôvodnené, ak by verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oslobodil hospodársky subjekt od akejkoľvek prípadnej straty tým, že by mu zaručil minimálny príjem rovnaký alebo vyšší ako vynaložené investície a náklady, ktoré hospodársky subjekt musí vynaložiť v súvislosti s plnením zmluvy. Zároveň by sa malo spresniť, že určité dohody, za ktoré poskytuje odplatu výlučne verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, by sa mali považovať za koncesie, ak návratnosť investícií a nákladov vynaložených prevádzkovateľom pri uskutočňovaní stavebných prác alebo poskytovaní služby závisí od skutočného dopytu po danej službe alebo majetku alebo od ich skutočnej ponuky.

(19)

Ak sa v odvetvovom nariadení odstraňuje riziko tým, že sa koncesionárovi zaručuje pokrytie investícií a nákladov vzniknutých pri plnení zmluvy, takáto zmluva by sa nemala považovať za koncesiu v zmysle tejto smernice. Skutočnosť, že riziko je od samého začiatku obmedzené, by nemalo brániť tomu, aby sa zákazka kvalifikovala ako koncesia. Môže to platiť napríklad v odvetviach s regulovanými sadzbami, alebo ak je prevádzkové riziko obmedzené zmluvnými dojednaniami, ktorými sa ustanovuje čiastočná kompenzácia vrátane kompenzácie v prípade skoršieho vypovedania koncesie z dôvodov, ktoré možno pripísať verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo z dôvodov vyššej moci.

(20)

Prevádzkové riziko by malo vyplývať z faktorov, ktoré nie sú pod kontrolou zmluvných strán. Riziká, akými sú napríklad riziká spojené so zlým riadením, neplnením zmluvy zo strany hospodárskeho subjektu alebo súvisiace s vyššou mocou, nie sú na účely klasifikácie, či ide o koncesiu, rozhodujúce, keďže tieto riziká sú prítomné v každej zákazke bez ohľadu na to, či ide verejnú zákazku, alebo koncesiu. Prevádzkové riziko by sa malo chápať ako riziko vystavenia sa náladám trhu, pričom môže pozostávať z rizika na strane dopytu alebo rizika na strane ponuky alebo z obidvoch. Riziko na strane dopytu je nutné chápať ako riziko v oblasti skutočného dopytu po stavebných prácach alebo službách, ktoré sú predmetom zmluvy. Riziko na strane ponuky je potrebné chápať ako riziko v oblasti uskutočňovania stavebných prác alebo poskytovania služieb, ktoré sú predmetom zmluvy, najmä riziko, že poskytovanie služieb nebude zodpovedať dopytu. Na účely posúdenia prevádzkového rizika by sa konzistentným a jednotným spôsobom mala vziať do úvahy čistá súčasná hodnota všetkých investícií, nákladov a príjmov koncesionára.

(21)

Pojem „verejnoprávne inštitúcie“ bol opakovane preskúmaný v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Viacero spresnení má kľúčový význam pre úplné pochopenie tohto pojmu. Malo by sa preto spresniť, že inštitúcia, ktorá funguje v bežných trhových podmienkach, je zameraná na vytváranie zisku a znáša straty spojené s vykonávaním svojej činnosti, by sa nemala považovať za „verejnoprávnu inštitúciu“, keďže potreby vo všeobecnom záujme, na ktorých plnenie bola zriadená alebo ktorých plnením bola poverená, sa môžu považovať za potreby priemyselnej alebo komerčnej povahy. Podobne boli Súdnym dvorom preskúmané aj podmienky súvisiace s pôvodom financovania takéhoto orgánu, pričom sa spresnilo, že financovanie „z väčšej časti“ znamená viac ako polovicu a že takéto financovanie môže zahŕňať platby od používateľov, ktoré sa stanovia, vypočítajú a inkasujú v súlade s verejnoprávnymi pravidlami.

(22)

Je vhodné vymedziť „výlučné práva“ a „osobitné práva“, keďže tieto pojmy sú zásadné pre rozsah pôsobnosti tejto smernice a pojem obstarávatelia. Malo by sa spresniť, že subjekty, ktoré nie sú obstarávateľmi podľa článku 7 ods. 1 písm. a) a ani verejnými podnikmi, podliehajú ustanoveniam tejto smernice, len ak vykonávajú jednu zo zahrnutých činností na základe takýchto práv. Nebudú sa však považovať za obstarávateľov, ak sa takéto práva udelili na základe postupu založeného na objektívnych kritériách, najmä v súlade s právnymi predpismi Únie, a pre ktoré sa zaistilo primerané zverejnenie. Medzi tieto právne predpisy by mala patriť smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES (6), smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES (7), smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES (8), smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES (9) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 (10). Malo by sa tiež spresniť, že tento zoznam právnych predpisov nie je úplný a že práva v akejkoľvek forme, ktoré sa udelili na základe iných postupov založených na objektívnych kritériách a pre ktoré sa zaistilo primerané zverejnenie, nie sú relevantné na účely určenia obstarávateľov, na ktorých sa vzťahuje táto smernica.

(23)

Táto smernica by sa mala uplatňovať len na koncesie, ktorých hodnota sa rovná alebo je vyššia ako určité finančné limity, ktoré by mali odrážať zreteľný cezhraničný záujem o koncesie hospodárskych subjektov nachádzajúcich sa v iných členských štátoch, než je členský štát verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa. Preto je potrebné stanoviť metódu výpočtu predpokladanej hodnoty koncesií a mali by sa identifikovať koncesie na stavebné práce a služby, keďže obe zmluvy často zahŕňajú prvky prác aj služieb. Výpočet by mal vychádzať z celkového obratu koncesionára súvisiaceho so stavebnými prácami a službami, ktoré sú predmetom koncesie, ktorý predpokladá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, okrem DPH, a to počas trvania zmluvy.

(24)

Na zabezpečenie skutočného otvorenia trhu a primeranej rovnováhy pri uplatňovaní pravidiel udeľovania koncesií v odvetviach energetiky, dopravy a poštových služieb je potrebné, aby subjekty, ktorých sa to týka, boli vymedzené inak, ako na základe svojho právneho postavenia. Malo by sa preto zabezpečiť, aby nebolo ohrozené rovnaké zaobchádzanie s obstarávateľmi, ktorí pôsobia vo verejnom sektore, a obstarávateľmi, ktorí pôsobia v súkromnom sektore. Taktiež je potrebné v súlade s článkom 345 ZFEÚ zaistiť, aby nebola dotknutá úprava vlastníckych vzťahov v členských štátoch. Z tohto dôvodu by sa na koncesie udelené subjektmi, ktoré vykonávajú jednu z uvedených činností, na účely vykonávania takých činností mali uplatňovať osobitné a jednotné pravidlá, a to bez ohľadu na to, či sú štátne, miestne alebo regionálne orgány, verejnoprávne inštitúcie, verejné podniky alebo iné subjekty využívajúce osobitné alebo výlučné práva. Subjekty, ktoré sú podľa vnútroštátneho práva zodpovedné za poskytovanie služieb súvisiacich s jednou z činností uvedených v prílohe II, by sa mali považovať za subjekty vykonávajúce také činnosti.

(25)

Malo by sa spresniť, že príslušná činnosť v oblasti letísk zahŕňa aj služby poskytované cestujúcim, ktoré prispievajú k hladkému fungovaniu letiskových zariadení a ktoré sa očakávajú od dobre fungujúceho, moderného letiska, ako sú maloobchodné služby, služby verejného stravovania a parkovacie služby.

(26)

Niektoré subjekty sú aktívne v oblasti výroby, prepravy alebo distribúcie tepla aj chladenia. Môže dôjsť k určitej neistote, pokiaľ ide o to, ktoré pravidlá sa uplatňujú v súvislosti s činnosťami týkajúcimi sa tepla alebo chladenia. Malo by sa preto spresniť, že preprava a/alebo distribúcia tepla je činnosťou, na ktorú sa vzťahuje príloha II, a teda subjekty, ktoré sú aktívne v odvetví vykurovania, podliehajú pravidlám tejto smernice uplatniteľným na obstarávateľov, pokiaľ sú ako také kvalifikované. Na druhej strane subjekty vykonávajúce činnosť v oblasti chladenia podliehajú pravidlám tejto smernice uplatniteľným na verejných obstarávateľov, pokiaľ sú ako také kvalifikované. Napokon by sa malo spresniť, že koncesie udeľované na plnenie zmlúv týkajúcich sa vykurovania a chladenia by sa mali preskúmať podľa ustanovení o zmluvách na vykonávanie viacerých činností, aby sa určilo, ktoré pravidlá, ak vôbec nejaké, budú upravovať ich udeľovanie.

(27)

Pred plánovaním akejkoľvek zmeny rozsahu pôsobnosti tejto smernice v prípade odvetvia chladenia by sa mala preskúmať situácia v tomto odvetví, aby sa získali dostatočné informácie, najmä pokiaľ ide o situáciu v oblasti hospodárskej súťaže, úroveň cezhraničného obstarávania a názory zainteresovaných strán. Vzhľadom na to, že uplatňovanie tejto smernice na toto odvetvie by mohlo mať významný vplyv v zmysle otvárania trhu, uvedené preskúmanie by sa malo vykonať pri posudzovaní vplyvu tejto smernice.

(28)

Malo by sa spresniť, že na účely bodov 1 a 2 prílohy II, pojem „zásobovanie“ zahŕňa výrobu/produkciu, veľkoobchodný a maloobchodný predaj. Výroba plynu vo forme ťažby však patrí do rozsahu pôsobnosti bodu 6 uvedenej prílohy.

(29)

Pri zmiešaných zákazkách by sa v prípade, ak jednotlivé časti, ktoré takúto zákazku tvoria, nie sú objektívne oddeliteľné, mali uplatniteľné pravidlá určiť so zreteľom na hlavný predmet zákazky. Malo by sa preto spresniť, ako by mali verejní obstarávatelia a obstarávatelia určiť, či sú jednotlivé časti oddeliteľné. Takéto spresnenie by malo vychádzať z príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. Určovanie oddeliteľnosti by sa malo vykonávať v každom jednotlivom prípade, ak vyjadrené alebo predpokladané zámery verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa považovať rôzne aspekty tvoriace zmiešanú zákazku za neoddeliteľné by nemali byť dostatočné, ale mali by sa doložiť objektívnymi dôkazmi, na základe ktorých by ich bolo možné odôvodniť a z ktorých by vyplývala potreba uzavrieť jednu zmluvu. Takáto odôvodnená potreba uzavrieť jednu zmluvu by mohla existovať napríklad v prípade výstavby jedinej budovy, ktorej jednu časť by mal využívať priamo dotknutý verejný obstarávateľ a ďalšia časť by sa mala využívať na základe koncesie, napríklad na účely poskytovania parkovania pre verejnosť. Malo by sa spresniť, že potreba uzavrieť jednu zmluvu môže vyplývať z dôvodov technickej aj ekonomickej povahy.

(30)

V prípade zmiešaných zákaziek, ktoré možno oddeliť, majú verejní obstarávatelia a obstarávatelia vždy možnosť zadať samostatné zákazky na samostatné časti zmiešanej zákazky, pričom v takom prípade by sa ustanovenia uplatniteľné na každú samostatnú časť mali stanoviť výlučne so zreteľom na charakteristické znaky tejto špecifickej zákazky. Na druhej strane, ak sa verejní obstarávatelia a obstarávatelia rozhodnú zahrnúť do obstarávania iné prvky, bez ohľadu na to, aká by bola hodnota týchto dodatočných prvkov a aký právny režim by sa na ne inak vzťahoval, mali by sa uviesť pravidlá uplatniteľné na takéto prípady. Osobitné ustanovenie by sa malo vypracovať pre na zmiešané zákazky zahŕňajúce obranné alebo bezpečnostné aspekty alebo niektoré časti, na ktoré sa nevzťahuje ZFEÚ.

(31)

Obstarávatelia môžu udeľovať koncesie na účely plnenia požiadaviek niekoľkých činností, na ktoré sa môžu vzťahovať rôzne právne režimy. Malo by sa spresniť, že na právny režim uplatniteľný na jednotlivú koncesiu, ktorá by mala zahŕňať niekoľko činností, by sa mali vzťahovať pravidlá uplatniteľné na činnosť, na ktorú je hlavne určená. Určenie činnosti, na ktorú je koncesia hlavne určená, môže vychádzať z analýzy požiadaviek, ktoré musí konkrétna koncesia spĺňať, ktorú vykoná obstarávateľ na účely stanovenia predpokladanej hodnoty koncesie a vypracovania súťažných podkladov ku koncesii. V niektorých prípadoch môže byť objektívne nemožné stanoviť, na ktorú činnosť je koncesia hlavne určená. Mali by sa uviesť pravidlá uplatniteľné v takýchto prípadoch.

(32)

V niektorých prípadoch môže byť daný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorým je štátny, regionálny alebo miestny orgán alebo verejnoprávna inštitúcia, alebo dané združenie pozostávajúce z uvedených subjektov jediným zdrojom danej služby, v súvislosti s ktorou požíva výlučné právo podľa vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov alebo uverejnených správnych opatrení, ktoré sú v súlade so ZFEÚ. Malo by sa spresniť, že v takých situáciách môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedený v tomto odôvodnení alebo ich združenie udeliť koncesie takým orgánom bez toho, aby sa uplatnila táto smernica.

(33)

Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice je vhodné vylúčiť aj určité koncesie na služby udelené hospodárskym subjektom, ak sa udeľujú na základe výlučného práva, ktoré tomuto subjektu priznávajú vnútroštátne zákony, iné právne predpisy alebo uverejnené správne opatrenia a ktoré bolo udelené v súlade so ZFEÚ a aktmi Únie, ktorými sa ustanovujú pravidlá prístupu na trh uplatniteľné na činnosti uvedené v prílohe II, keďže toto výlučné právo znemožňuje použitie súťažného postupu udeľovania. Odchylne a bez toho, aby boli dotknuté právne dôsledky všeobecného vylúčenia z rozsahu pôsobnosti tejto smernice, by sa na koncesie uvedené v článku 10 ods. 1 druhom pododseku mala vzťahovať povinnosť uverejniť oznámenie o udelení koncesie na účely zaistenia základnej transparentnosti, pokiaľ podmienky takejto transparentnosti nie sú stanovené v odvetvových právnych predpisoch. V záujme posilnenia transparentnosti by mal členský štát v prípade, ak hospodárskemu subjektu udeľuje výlučné právo na vykonávanie jednej z činností uvedených v prílohe II, o tom informovať Komisiu.

(34)

Na účely tejto smernice by sa pojmy „základné bezpečnostné záujmy“, „vojenské zariadenia“, „citlivé vybavenie“, „práce citlivého charakteru“ a „služby citlivého charakteru“ mali chápať v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES (11).

(35)

Touto smernicou by nemala byť dotknutá sloboda členských štátov, aby v súlade s právom Únie mohli vyberať metódy na organizovanie a kontrolu prevádzkovania hazardných hier a stávok, a to ani na základe udeľovania povolení. Z rozsahu pôsobnosti tejto smernice je vhodné vylúčiť koncesie, ktoré súvisia s prevádzkovaním lotérií a ktoré členské štáty udelili hospodárskemu subjektu na základe výlučného práva udeleného na základe postupu bez zverejnenia podľa uplatniteľných vnútroštátnych zákonov, iných právnych predpisov alebo uverejnených správnych opatrení v súlade so ZFEÚ. Takéto vylúčenie je opodstatnené udelením výlučného práva hospodárskemu subjektu, čím sa súťažný postup stáva neuplatniteľným, ako aj potrebou zachovať pre členské štáty možnosť regulovať na vnútroštátnej úrovni odvetvie hazardných hier so zreteľom na ich povinnosti týkajúce sa ochrany verejného a sociálneho poriadku.

(36)

Táto smernica by sa nemala uplatňovať na niektoré pohotovostné služby, ak ich poskytujú neziskové organizácie alebo združenia, keďže by bolo ťažké zachovať osobitnú povahu týchto organizácií v prípade, že poskytovatelia služieb by museli byť vybraní v súlade s postupmi stanovenými v tejto smernici. Toto vylúčenie by však nemalo presahovať prísne nevyhnutné hranice. Malo by sa preto výslovne stanoviť, že služby prepravy pacientov sanitárnymi vozidlami by sa nemali vylúčiť. V tejto súvislosti je ďalej nevyhnutné spresniť, že CPV skupina 601 „Služby pozemnej dopravy“ nezahŕňa služby sanitárnych vozidiel uvedené v CPV triede 8514. Malo by sa preto spresniť, že na služby, na ktoré sa vzťahuje kód CPV 85143000-3 a ktoré pozostávajú výlučne zo služieb prepravy pacientov sanitárnymi vozidlami, by sa mal vzťahovať osobitný režim stanovený pre sociálne a iné osobitné služby (ďalej len „zjednodušený režim“). V dôsledku toho by sa aj na zmiešané koncesie na poskytovanie služieb sanitárnych vozidiel mal všeobecne vzťahovať zjednodušený režim, ak je hodnota služieb prepravy pacientov sanitárnymi vozidlami vyššia ako hodnota iných záchranných služieb.

(37)

Je vhodné pripomenúť, že táto smernica sa uplatňuje len na verejných obstarávateľov a obstarávateľov členských štátov. V dôsledku toho sa na politické strany nevzťahujú jej ustanovenia, keďže nie sú verejnými obstarávateľmi ani obstarávateľmi. V niektorých členských štátoch však môžu niektoré politické strany spadať pod pojem „verejnoprávne inštitúcie“. Určité služby (ako tvorba (výroba) propagačných filmov a tvorba (výroba) propagačných záznamov) sú však tak neodmysliteľne spojené s politickými názormi poskytovateľa služieb, ak sú poskytované v súvislosti s volebnou kampaňou, že poskytovatelia služieb sa obvykle vyberajú spôsobom, ktorý nemožno upraviť pravidlami obstarávania. Napokon, je potrebné pripomenúť, že štatút a financovanie európskych politických strán a európskych politických nadácií podliehajú iným pravidlám, než sú pravidlá stanovené v tejto smernici.

(38)

Mnoho obstarávateľov je organizovaných ako hospodárska skupina, ktorá môže pozostávať zo súboru samostatných podnikov; každý z uvedených podnikov má často špecializovanú úlohu v celkovom kontexte hospodárskej skupiny. Je preto vhodné vylúčiť určité koncesie na služby a stavebné práce udelené pridruženému podniku, ktorých hlavnou činnosťou je poskytovanie takýchto služieb alebo stavebných prác skupine, ktorej je súčasťou, a nie ich ponúkanie na trhu. Taktiež je vhodné vylúčiť určité koncesie na služby a stavebné práce udelené obstarávateľom spoločnému podniku, ktorý vytvorilo niekoľko obstarávateľov na účely vykonávania činností, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, a ktorého súčasťou je tento obstarávateľ. Je však tiež vhodné zaistiť, aby toto vylúčenie nemalo za následok narušenie hospodárskej súťaže v prospech podnikov alebo spoločných podnikov, ktoré sú pridružené k obstarávateľom; je vhodné stanoviť primeraný súbor pravidiel, najmä pokiaľ ide o maximálne limity, v rámci ktorých podniky môžu získavať časť svojho obratu na trhu a pri prekročení ktorých by stratili možnosť, aby im boli udelené koncesie bez výziev na súťaž, o zloženie spoločných podnikov a stabilitu väzieb medzi týmito spoločnými podnikmi a obstarávateľmi, ktorí ich tvoria.

(39)

Podniky by sa mali považovať za pridružené, ak medzi obstarávateľom a príslušným podnikom existuje priamy alebo nepriamy dominantný vplyv alebo ak sú obaja pod dominantným vplyvom iného podniku; v tejto súvislosti by súkromná účasť sama o sebe nemala byť relevantná. Overenie skutočnosti, či je podnik pridružený k danému obstarávateľovi, by malo byť čo najľahšie. Preto – ako aj vzhľadom na to, že možná existencia takéhoto priameho alebo nepriameho dominantného vplyvu by už musela byť overená na účely rozhodnutia, či by sa ročná účtovná závierka dotknutých podnikov a subjektov mala konsolidovať – podniky by sa mali považovať za pridružené, keď je ich ročná účtovná závierka konsolidovaná. Pravidlá Únie týkajúce sa konsolidovaných účtovných závierok sa však v niektorých prípadoch neuplatňujú, napríklad v dôsledku veľkosti príslušných podnikov alebo nesplnenia určitých podmienok súvisiacich s ich právnou formou. V takých prípadoch, ak smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ (12) nie je uplatniteľná, bude nevyhnutné preskúmať, či existuje priamy alebo nepriamy dominantný vplyv s prihliadnutím na vlastníctvo, finančnú účasť alebo pravidlá, ktoré sa vzťahujú na tieto podniky.

(40)

Koncesie v odvetví vodného hospodárstva sú často predmetom osobitných a komplexných dojednaní, ktoré si vyžadujú zvláštnu pozornosť vzhľadom na význam vody ako verejného statku, ktorý predstavuje základnú hodnotu pre všetkých občanov Únie. Osobitné prvky týchto dojednaní opodstatňujú vylúčenia v oblasti vodného hospodárstva z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Vylúčenie sa týka koncesií na stavebné práce a služby na poskytovanie alebo prevádzku pevných sietí určených na poskytovanie služby verejnosti v súvislosti s výrobou, prepravou a distribúciou pitnej vody alebo dodávaním pitnej vody do týchto sietí. Koncesie na likvidáciu a čistenia odpadových vôd, ako aj koncesie týkajúce sa projektov využívania vodnej energie, zavlažovania alebo odvodňovania pôdy (za predpokladu, že objem vody, ktorý sa má použiť na dodávanie pitnej vody, predstavuje viac ako 20 % celkového objemu vody, ktorá je k dispozícii na základe takýchto projektov alebo prostredníctvom zavlažovacích či odvodňovacích zariadení) by mali byť tiež vylúčené, ak sú spojené s vylúčenou činnosťou.

(41)

Táto smernica by sa nemala vzťahovať na koncesie udelené obstarávateľmi a určené na povolenie výkonu činnosti uvedenej v prílohe II, pokiaľ v členskom štáte, v ktorom sa táto činnosť vykonáva, je priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, ku ktorým nie je obmedzený prístup, ako je zistené základe postupu stanoveného na tento účel v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ (13). Preto je vhodné zachovať tento postup, ktorý je uplatniteľný na všetky odvetvia, alebo ich časti, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, čo umožní zohľadniť účinky súčasného alebo budúceho otvorenia sa hospodárskej súťaži. Takýmto postupom by sa mala príslušným subjektom poskytovať právna istota, ako aj vhodný rozhodovací proces zaisťujúci v krátkych lehotách jednotné uplatňovanie práva Únie v tejto oblasti. V záujme právnej istoty by sa malo spresniť, že všetky rozhodnutia prijaté pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice na základe článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES (14) sa budú naďalej uplatňovať.

(42)

Táto smernica, keďže je určená členským štátom, sa nevzťahuje na udeľovanie koncesií, ktoré vykonávajú medzinárodné organizácie vo svojom vlastnom mene a na svoju vlastnú zodpovednosť. Je však potrebné spresniť, do akej miery by sa táto smernica mala uplatňovať na udeľovanie koncesií, na ktoré vzťahujú osobitné medzinárodné pravidlá.

(43)

Pri udeľovaní koncesií na určité audiovizuálne a rozhlasové mediálne služby poskytovateľmi mediálnych služieb by sa mali zohľadniť aspekty kultúrneho alebo sociálneho významu, v dôsledku čoho sa uplatňovanie pravidiel udeľovania koncesií stáva nevhodným. Z uvedených dôvodov sa preto mala urobiť výnimka v prípade koncesií na služby, ktoré udeľujú samotní poskytovatelia mediálnych služieb, na kúpu, vývoj, produkciu alebo koprodukciu predhotovených programov a iných prípravných služieb, ako sú napríklad služby súvisiace so scenármi alebo umeleckými výkonmi potrebnými na výrobu programu. Zároveň by sa malo spresniť, že toto vylúčenie by sa malo vzťahovať rovnako na vysielacie mediálne služby a na služby na požiadanie (nelineárne služby). Toto vylúčenie by sa však nemalo uplatňovať na technické zariadenie nevyhnutné na produkciu, koprodukciu a vysielanie takýchto programov.

(44)

Touto smernicou nie je dotknutá právomoc členských štátov zabezpečovať financovanie verejnoprávneho vysielania, pokiaľ je takéto financovanie poskytované vysielacím organizáciám na splnenie verejnoprávneho poslania tak, ako je zverené, vymedzené a organizované v každom členskom štáte v súlade s protokolom č. 29 o systéme verejnoprávneho vysielania v členských štátoch, ktorý je pripojený k ZFEÚ a Zmluve o EÚ.

(45)

Pokiaľ ide o otázku, do akej miery by sa na zmluvy uzavreté medzi subjektmi v rámci verejného sektora mali vzťahovať pravidlá o koncesiách, existuje značná právna neistota. Príslušná judikatúra Súdneho dvora Európskej únie sa v jednotlivých členských štátoch a dokonca aj medzi verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi vykladá rôzne. Z tohto dôvodu je nevyhnutné spresniť, v ktorých prípadoch nepodliehajú zmluvy uzavreté v rámci verejného sektora uplatňovaniu pravidiel ustanovených v tejto smernici. Toto spresnenie by sa malo riadiť zásadami stanovenými v príslušnej judikatúre Súdneho dvora Európskej únie. Samotná skutočnosť, že obe strany dohody sú samy orgánmi verejnej moci, nevylučuje ako taká uplatnenie pravidiel ustanovených v tejto smernici. Uplatňovanie pravidiel ustanovených v tejto smernici by však nemalo byť v rozpore so slobodným rozhodnutím orgánov verejnej moci plniť úlohy súvisiace s verejnou službou, ktorými sú poverené, prostredníctvom využívania vlastných zdrojov, čo zahŕňa možnosť spolupráce s inými orgánmi verejnej moci. Malo by sa zabezpečiť, aby žiadna spolupráca medzi orgánmi v rámci verejnej správy, ktorá bola vyňatá, neviedla k narušeniu hospodárskej súťaže vo vzťahu k súkromným hospodárskym subjektom, pokiaľ zvýhodňuje súkromného poskytovateľa služieb voči jeho konkurentom.

(46)

Na koncesie udelené kontrolovaným právnickým osobám by sa nemalo vzťahovať uplatňovanie postupov ustanovených v tejto smernici, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ako sa uvádza v článku 7 ods. 1 písm. a), vykonáva nad dotknutou právnickou osobou kontrolu, ktorá je podobná kontrole, ktorú vykonáva nad svojimi vlastnými organizačnými zložkami, a to za predpokladu, že kontrolovaná právnická osoba vykonáva viac ako 80 % svojej činnosti pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, a to bez ohľadu na konečného prijímateľa plnenia zákazky. Táto výnimka by sa nemala vzťahovať na situácie, keď existuje priama účasť súkromného hospodárskeho subjektu na kapitáli kontrolovanej právnickej osoby, keďže za takých okolností by udelenie koncesie bez súťažného postupu poskytlo súkromnému hospodárskemu subjektu s kapitálovou účasťou v kontrolovanej právnickej osobe nenáležitú výhodu v porovnaní s jeho konkurentmi. Avšak vzhľadom na osobitné charakteristické znaky verejných orgánov s povinným členstvom, ako sú organizácie zodpovedné za riadenie alebo vykonávanie určitých verejných služieb, by sa tento postup nemal uplatňovať v prípadoch, keď je účasť konkrétnych súkromných hospodárskych subjektov na kapitáli kontrolovanej právnickej osoby povinná na základe vnútroštátnych právnych predpisov v súlade so zmluvami, a to za predpokladu, že z takejto účasti nevyplýva kontrolovanie ani blokovanie a ani rozhodný vplyv na rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby.

Ďalej by sa malo spresniť, že rozhodným prvkom je len priama súkromná účasť na kontrolovanej právnickej osobe. Preto ak v kontrolujúcom verejnom obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo v kontrolujúcich verejných obstarávateľoch alebo obstarávateľoch existuje súkromná kapitálová účasť, nevylučuje to zadanie verejných zákaziek kontrolovanej právnickej osobe bez toho, aby sa uplatnili postupy ustanovené v tejto smernici, keďže takéto účasti nemajú nepriaznivý vplyv na hospodársku súťaž medzi súkromnými hospodárskymi subjektmi. Zároveň by sa malo spresniť, že verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, ako sú verejnoprávne inštitúcie, ktorí môžu mať súkromnú kapitálovú účasť, by mali mať možnosť využiť výnimku pre horizontálnu spoluprácu. V dôsledku toho, ak sú splnené všetky ostatné podmienky týkajúce sa horizontálnej spolupráce, by sa výnimka súvisiaca s horizontálnou spoluprácou mala rozšíriť aj na takýchto verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, ak je zmluva uzavretá výlučne medzi verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi.

(47)

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, ako sa uvádza v článku 7 ods. 1 písm. a),by mali mať možnosť zvoliť si, že svoje verejné služby budú poskytovať spoločne na základe spolupráce a bez toho, aby boli povinní použiť akúkoľvek konkrétnu právnu formu. Takáto spolupráca sa môže týkať všetkých druhov činností súvisiacich s poskytovaním služieb a plnením povinností pridelených zúčastneným orgánom alebo prevzatých zúčastnenými orgánmi, ako sú napríklad povinné alebo dobrovoľné úlohy miestnych či regionálnych orgánov alebo služby prenesené na osobitné orgány na základe verejného práva. Služby poskytované jednotlivými zúčastnenými orgánmi alebo obstarávateľmi nemusia byť nevyhnutne identické, môžu byť aj doplnkové. Na zmluvy týkajúce sa spoločného poskytovania služieb by sa nemala vzťahovať táto smernica za predpokladu, že sú uzavreté výlučne medzi verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, že uskutočňovanie tejto spolupráce sa riadi výlučne aspektmi súvisiacimi s verejným záujmom a že žiadny súkromný poskytovateľ služieb nebol zvýhodnený voči svojim konkurentom.

S cieľom splniť tieto podmienky by mala spolupráca vychádzať z koncepcie spolupráce. Takáto spolupráca si nevyžaduje, aby všetky zúčastnené orgány prevzali plnenie hlavných zmluvných povinností, pokiaľ existujú záväzky prispieť k poskytovaniu dotknutých verejných služieb na základe spolupráce. Okrem toho sa vykonávanie tejto spolupráce vrátane akýchkoľvek finančných prevodov medzi zúčastnenými verejnými obstarávateľmi by sa mala riadiť výlučne so zreteľom na verejný záujem.

(48)

Existujú určité prípady, v ktorých právny subjekt koná na základe príslušných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov ako nástroj alebo technická služba pre určených verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov a v ktorých má povinnosť vykonávať pokyny, ktoré mu títo verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia zadávajú, pričom nemá žiadny vplyv na odplatu za svoj výkon. Na takýto čisto administratívny vzťah by sa vzhľadom na jeho nezmluvnú povahu nemali vzťahovať postupy udeľovania koncesií.

(49)

Malo by sa spresniť, že pojem „hospodárske subjekty“ by sa mal vykladať široko, aby zahŕňal všetky osoby a/alebo subjekty, ktoré ponúkajú uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb na trhu, a to bez ohľadu na právnu formu, ktorú si zvolili pre svoje fungovanie. Preto by sa pojem hospodársky subjekt mal vzťahovať na všetky firmy, pobočky, dcérske spoločnosti, verejné obchodné spoločnosti, družstevné spoločenstvá, spoločnosti s ručením obmedzeným, univerzity, či už verejné alebo súkromné, a iné formy subjektov, a to za každých okolností bez ohľadu na to, či ide o „právnické osoby“.

(50)

S cieľom zaistiť primerané propagovanie koncesií na stavebné práce a služby, ktoré sa rovnajú určitému finančnému limitu alebo ho presahujú a ktoré udeľujú obstarávatelia a verejní obstarávatelia, by malo udeleniu týchto koncesií predchádzať povinné uverejnenie oznámenia o koncesii v Úradnom vestníku Európskej únie.

(51)

Vzhľadom na nepriaznivý vplyv na hospodársku súťaž by sa udelenie koncesií bez predchádzajúceho uverejnenia malo povoliť len vo veľmi výnimočných prípadoch. Táto výnimka by mala byť obmedzená na prípady, keď je od začiatku jasné, že uverejnenie by neprinieslo väčšiu hospodársku súťaž najmä preto, že z objektívneho hľadiska existuje len jeden hospodársky subjekt, ktorý môže túto koncesiu splniť. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ by v súvislosti s budúcim postupom udelenia nemal vytvoriť situáciu, v ktorej je nemožné udeliť koncesiu akémukoľvek inému hospodárskemu subjektu. Okrem toho by sa mala dôkladne posúdiť dostupnosť vhodnej náhrady.

(52)

Dĺžka trvania koncesie by sa mala obmedziť, aby sa zabránilo uzavretiu trhu a obmedzeniu hospodárskej súťaže. Dlhotrvajúce koncesie navyše pravdepodobne povedú k uzavretiu trhu a môžu tým brániť voľnému pohybu služieb a slobode usadiť sa. Taká dĺžka však môže byť opodstatnená, ak je to nevyhnutné na to, aby sa koncesionárovi vrátili investície, ktoré sú plánované na vykonanie koncesie, a aby dosiahol výnos z investovaného kapitálu. Preto v prípade koncesií, ktoré trvajú dlhšie ako päť rokov, by sa mala dĺžka trvania obmedziť na dobu, v rámci ktorej by koncesionár mohol odôvodnene očakávať, že sa mu počas nej vrátia investície vynaložené na uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb spolu s výnosom z investovaného kapitálu obvyklým za bežných prevádzkových podmienok, a to pri zohľadnení osobitných zmluvných cieľov, ku ktorým sa koncesionár zaviazal, aby splnil požiadavky týkajúce sa napríklad kvality alebo ceny pre používateľov. Predpokladaná hodnota by mala byť platná v momente udelenia koncesie. Malo by byť možné zahŕňať pôvodné a ďalšie investície, ktoré sa považujú za nevyhnutné na plnenie koncesie, najmä výdavky na infraštruktúru, autorské práva, patenty, vybavenie, logistiku, prenájom, odbornú prípravu personálu a počiatočné výdavky. Pokiaľ nie je dĺžka trvania použitá ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, mala by sa maximálna dĺžka trvania koncesie uviesť v súťažných podkladoch ku koncesii. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia by mali mať vždy možnosť udeliť koncesiu na dobu kratšiu, ako je čas nevyhnutný na návratnosť investícií, za predpokladu, že súvisiaca kompenzácia neodstraňuje prevádzkové riziko.

(53)

Z plného uplatňovania tejto smernice je vhodné vylúčiť len tie služby, ktoré majú obmedzený cezhraničný rozmer, ako napríklad určité sociálne, zdravotnícke alebo vzdelávacie služby. Tieto služby sú poskytované v osobitnom kontexte, ktorý sa medzi jednotlivými členskými štátmi značne líši z dôvodu odlišných kultúrnych tradícií. V prípade týchto služieb by sa mal preto pre koncesie vytvoriť osobitný režim, v ktorom sa zohľadní skutočnosť, že ide o novú reguláciu. Povinnosť uverejniť predbežné oznámenie a oznámenie o udelení koncesie v prípade každej koncesie, ktorej hodnota sa rovná alebo je vyššia než finančný limit stanovený v tejto smernici, je vhodný spôsob poskytnutia informácií potenciálnym uchádzačom o obchodných príležitostiach, ako aj poskytnutia informácií všetkým zainteresovaným stranám o počte a typoch zadaných zákaziek. Okrem toho by členské štáty mali zaviesť primerané opatrenia s odkazom na udeľovanie koncesií na tieto služby s cieľom zaistiť súlad so zásadami transparentnosti a rovnakého zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi a zároveň umožniť verejným obstarávateľom a obstarávateľom, aby zohľadnili osobitosti dotknutých služieb. Členské štáty by mali zaistiť, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia mohli zohľadniť potrebu zaistiť inováciu a v súlade s článkom 14 ZFEÚ a protokolom 26 vysokú úroveň kvality, bezpečnosti a dostupnosti, rovnaké zaobchádzanie a podporu univerzálneho prístupu a práv používateľov.

(54)

Vzhľadom na význam kultúrneho kontextu a citlivý charakter týchto služieb by členské štáty mali mať rozsiahlu slobodu pri rozhodovaní o organizovaní výberu poskytovateľov služieb spôsobom, ktorý považujú za najvhodnejší. Táto smernica nebráni členským štátom uplatňovať osobitné kritériá kvality pri výbere poskytovateľov služieb, ako sú kritériá stanovené v dobrovoľnom Európskom rámci kvality pre sociálne služby Výboru Európskej únie pre sociálnu ochranu. Členské štáty a/alebo verejné orgány môžu tieto služby poskytovať samy alebo organizovať sociálne služby spôsobom, ktorý nebude zahŕňať uzatváranie koncesií, napríklad len prostredníctvom financovania takýchto služieb alebo udeľovaním licencií či povolení všetkým hospodárskym subjektom, ktoré spĺňajú podmienky stanovené vopred verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom bez akýchkoľvek obmedzení alebo kvót, a to za predpokladu, že takéto systémy zabezpečia dostatočnú propagáciu a budú v súlade so zásadami transparentnosti a nediskriminácie.

(55)

S ohľadom na primerané zahrnutie environmentálnych, sociálnych a pracovných požiadaviek do postupov udeľovania koncesií je osobitne dôležité, aby členské štáty a verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia prijímali príslušné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie povinností v oblasti environmentálneho, sociálneho a pracovného práva, ktoré sa uplatňujú tam, kde sa vykonávajú práce alebo poskytujú služby, a vyplývajú zo zákonov, právnych predpisov alebo správnych opatrení na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni Únie, ako aj z kolektívnych zmlúv, a to za predpokladu, že takéto pravidlá a ich uplatňovanie sú v súlade s právom Únie. Rovnako by sa počas plnenia koncesie mali uplatňovať povinnosti vyplývajúce z medzinárodných dohôd ratifikovaných všetkými členskými štátmi a uvedených v tejto smernici. To by však v žiadnom prípade nemalo brániť v uplatňovaní podmienok zamestnávania, ktoré sú pre zamestnancov priaznivejšie. Relevantné opatrenia by sa mali uplatňovať v súlade so základnými zásadami práva Únie, najmä so zreteľom na zabezpečenie rovnakého zaobchádzania. Takéto relevantné opatrenia by sa mali uplatňovať v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES (15) a zároveň tak, aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie a aby sa priamo či nepriamo nediskriminovali hospodárske subjekty ani pracovníci z iných členských štátov.

(56)

Služby by sa mali považovať za poskytované na mieste, na ktorom sa vykonávajú charakteristické plnenia. Ak sa služby poskytujú na diaľku, napríklad služby poskytované asistenčnými strediskami, mali by sa uvedené služby považovať za poskytované na mieste, kde sa služby vykonávajú, bez ohľadu na miesta a členské štáty, do ktorých sú služby nasmerované.

(57)

Príslušné povinnosti by sa mohli odzrkadliť v ustanoveniach o koncesiách. Malo by byť tiež možné zahrnúť do koncesií ustanovenia zabezpečujúce súlad s kolektívnymi zmluvami v súlade s právom Únie. Nesúlad s relevantnými povinnosťami by sa mohol považovať za závažné pochybenie zo strany príslušného hospodárskeho subjektu, ktoré by mohlo mať za následok vylúčenie tohto hospodárskeho subjektu z postupu udeľovania koncesie.

(58)

Kontrola dodržiavania ustanovení environmentálneho, sociálneho a pracovného práva by sa mala vykonávať v príslušných etapách postupu udeľovania koncesie pri uplatňovaní všeobecných zásad upravujúcich výber účastníkov a udeľovanie koncesií a pri uplatňovaní kritérií vylúčenia.

(59)

Žiadne ustanovenie tejto smernice by nemalo brániť uloženiu alebo presadzovaniu opatrení potrebných na ochranu verejného poriadku, verejnej morálky, verejnej bezpečnosti, zdravia, života ľudí a zvierat, ochranu rastlín alebo iných environmentálnych opatrení, najmä s ohľadom na trvalo udržateľný rozvoj, za predpokladu, že tieto opatrenia sú v súlade so ZFEÚ.

(60)

S cieľom zabezpečiť dôvernosť počas postupu by verejní obstarávatelia a obstarávatelia, ako aj hospodárske subjekty nemali zverejniť informácie, ktoré sa označili za dôverné. Nedodržanie tejto povinnosti by malo viesť k uplatneniu primeraných sankcií, ako a ak sú ustanovené podľa občianskeho alebo správneho práva členských štátov.

(61)

S cieľom bojovať proti podvodom, uprednostňovaniu a korupcii, ako aj predchádzať konfliktom záujmov, by členské štáty mali prijať vhodné opatrenia na zabezpečenie transparentnosti postupu udeľovania koncesií a rovnakého zaobchádzania so všetkými záujemcami a uchádzačmi. Takéto opatrenia by mali byť zamerané najmä na odstránenia konfliktov záujmov a iných závažných nezrovnalostí.

(62)

S cieľom umožniť všetkým zainteresovaným subjektom predložiť žiadosti a ponuky, verejní obstarávatelia a obstarávatelia by mali mať povinnosť rešpektovať minimálnu lehotu na prijatie takých žiadostí a ponúk.

(63)

Výber proporcionálnych, nediskriminačných a spravodlivých podmienok účasti a ich uplatňovanie na hospodárske subjekty má zásadný význam pre zabezpečenie skutočného prístupu týchto subjektov k hospodárskym príležitostiam spojeným s koncesiami. Najmä možnosť záujemcu spoľahnúť sa na kapacity iných subjektov môže rozhodnúť o umožnení účasti MSP. Preto je náležité stanoviť, že by sa podmienky účasti mali vzťahovať výhradne na odbornú a technickú spôsobilosť a finančné a ekonomické postavenie subjektov a mali by byť naviazané na predmet zmluvy, uverejnené v oznámení o koncesii, pričom nemôžu zabrániť hospodárskemu subjektu, okrem výnimočných okolností, využiť kapacity iných subjektov, bez ohľadu na právnu povahu jeho vzťahov k týmto subjektom, ak tieto subjekty preukážu verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi, že budú mať k dispozícii potrebné zdroje.

(64)

S ohľadom na lepšie začlenenie sociálnych a environmentálnych aspektov do postupov udeľovania koncesií by verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia mali mať možnosť okrem toho používať kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia koncesie týkajúce sa stavebných prác alebo služieb, ktoré sa majú poskytnúť na základe koncesie, v akejkoľvek súvislosti a v akejkoľvek fáze ich životného cyklu od ťažby surovín pre produkt po fázu likvidácie produktu vrátane faktorov súvisiacich s konkrétnym procesom produkcie, poskytovania týchto prác alebo služieb, alebo obchodovania s týmito prácami a službami, alebo súvisiacich s konkrétnym procesom počas neskoršej fázy ich životného cyklu, a to aj vtedy, keď takéto faktory nie sú súčasťou ich hmotnej podstaty. Kritériami a podmienkami odkazujúcimi na takýto proces produkcie alebo poskytovania je napríklad to, aby sa služby, ktoré sú predmetom koncesie, poskytovali s použitím energeticky efektívnych strojov. V súlade s judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie to zahŕňa aj kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia koncesie súvisiace s používaním výrobkov, ktoré sú predmetom spravodlivého obchodu, počas plnenia koncesie, ktorá sa má udeliť. Kritériá a podmienky súvisiace s obchodovaním a jeho podmienkami sa môžu týkať napríklad skutočnosti, že dotknutý produkt pochádza zo spravodlivého obchodovania vrátane požiadavky na zaplatenie minimálnej ceny a cenovej prémie subdodávateľom. Podmienky plnenia koncesie týkajúce sa environmentálnych aspektov môžu zahŕňať napríklad minimalizáciu odpadu alebo efektívne využívanie zdrojov.

(65)

Kritériá na vyhodnotenia ponúk alebo podmienky plnenia koncesie týkajúce sa sociálnych aspektov výrobného procesu by sa mali uplatňovať v súlade so smernicou 96/71/ES v zmysle jej výkladu Súdnym dvorom Európskej únie, a nemali by sa vyberať ani uplatňovať tak, aby priamo alebo nepriamo diskriminovali hospodárske subjekty z iných členských štátov alebo z tretích krajín, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody Svetovej obchodnej organizácie o vládnom obstarávaní (ďalej len „GPA“) alebo dohôd o voľnom obchode, ktorých je Únia zmluvnou stranou. Požiadavky týkajúce sa základných pracovných podmienok, ktoré upravuje smernica 96/71/ES, ako napríklad minimálnych mzdových taríf, by preto mali zostať na úrovni stanovenej vnútroštátnymi právnymi predpismi alebo kolektívnymi zmluvami uplatňovanými v súlade s právom Únie v kontexte uvedenej smernice. Podmienky plnenia koncesie môžu byť zamerané aj v prospech vykonávania opatrení na podporu rovnosti žien a mužov v práci, zvýšenej účasti žien na trhu práce a zosúladenia pracovného a súkromného života, ochrany životného prostredia alebo dobrých životných podmienok zvierat a na prijímanie väčšieho počtu znevýhodnených osôb, než vyžadujú vnútroštátne právne predpisy, aby sa dosiahol vecný súlad so základnými dohovormi Medzinárodnej organizácie práce (MOP).

(66)

Opatrenia zamerané na ochranu zdravia zamestnancov zapojených do procesu plnenia koncesie, zvýhodnenie sociálnej integrácie znevýhodnených osôb alebo členov zraniteľných skupín v rámci osôb určených na plnenie koncesie alebo odborná príprava zameraná na získanie zručností potrebných z hľadiska príslušnej koncesie môžu byť tiež predmetom kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo podmienok plnenia koncesie za predpokladu, že súvisia so stavebnými prácami alebo službami, ktoré sa majú uskutočniť alebo poskytnúť v rámci koncesie. Takéto kritériá alebo podmienky sa môžu okrem iného týkať napríklad zamestnávania dlhodobo nezamestnaných osôb, zavedenia opatrení na odbornú prípravu nezamestnaných osôb alebo mladých ľudí počas plnenia koncesie, ktorá sa má udeliť. Verejní obstarávatelia môžu v technických špecifikáciách stanoviť také sociálne požiadavky, ktoré priamo charakterizujú daný produkt alebo službu, ako napríklad prístupnosť pre osoby s postihnutím alebo riešenia vhodné pre všetkých používateľov.

(67)

Technické a funkčné požiadavky vypracované verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi musia umožňovať, aby sa udeľovanie koncesií otvorilo hospodárskej súťaži. Týmito požiadavkami by sa mali vymedziť charakteristické znaky vyžadované v súvislosti so stavebnými prácami a/alebo službami, na ktoré sa vzťahuje koncesia, a môžu odzrkadľovať konkrétny proces produkcie alebo poskytovania požadovaných stavebných prác alebo služieb, za predpokladu, že súvisia s predmetom koncesie a sú primerané jej hodnote a cieľom. Konkrétny proces produkcie môže zahŕňať požiadavky týkajúce sa prístupnosti pre osoby s postihnutím alebo úrovne environmentálneho plnenia. Tieto technické a funkčné požiadavky by sa mali zahrnúť do súťažných podkladov ku koncesii a mali by byť v súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania a transparentnosti. Mali by sa formulovať tak, aby sa zabránilo umelému zúženiu hospodárskej súťaže, najmä na základe požiadaviek, ktoré zvýhodňujú konkrétny hospodársky subjekt tým, že sa do nich budú premietať kľúčové charakteristické znaky tovaru, služieb alebo stavebných prác, ktoré tento hospodársky subjekt zvyčajne ponúka. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia by v každom prípade mali posúdiť ponuky pozostávajúce zo stavebných prác a/alebo služieb, vrátane s nimi súvisiacich dodaní tovaru, ktoré rovnocenným spôsobom spĺňajú požadované charakteristické znaky.

(68)

Koncesie sú obvykle dlhodobé, komplexné dojednania, v prípade ktorých koncesionár na seba preberá zodpovednosť a riziká, ktoré tradične nesú verejní obstarávatelia a obstarávatelia a ktoré zvyčajne patria do ich oblasti pôsobnosti. Z uvedeného dôvodu, s výhradou dodržiavania súladu s touto smernicou a zásadami transparentnosti a rovnakého zaobchádzania, by sa verejným obstarávateľom a obstarávateľom mala poskytnúť značná flexibilita pri stanovení a organizácii postupu vedúceho k výberu koncesionára. V záujme zabezpečenia rovnakého zaobchádzania a transparentnosti počas celého postupu udeľovania je však vhodné, aby sa v súvislosti s postupom udeľovania ustanovili základné záruky vrátane informácií o povahe a rozsahu pôsobnosti koncesie, obmedzenia počtu záujemcov, šírenia informácií záujemcom a uchádzačom a dostupnosti vhodných záznamov. Takisto je nevyhnutné ustanoviť, že sa nemožno odchýliť od pôvodných podmienok oznámenia o koncesii, aby sa zabránilo nespravodlivému zaobchádzaniu s niektorým z potenciálnych záujemcov.

(69)

Koncesie by sa nemali udeľovať hospodárskym subjektom, ktoré boli účastníkmi zločineckej organizácie alebo ktoré boli uznané vinnými z korupcie, podvodu na úkor finančných záujmov Únie, teroristických trestných činov, z prania špinavých peňazí, financovania terorizmu alebo obchodovania s ľuďmi. Členské štáty by však mali mať možnosť ustanoviť vo výnimočných situáciách výnimku z tohto povinného vylúčenia, ak je zadanie zákazky nevyhnutné v dôsledku nadradených požiadaviek vo všeobecnom záujme. Neplatenie daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie by sa takisto malo sankcionovať povinným vylúčením na úrovni Únie.

(70)

Okrem toho by verejní obstarávatelia a obstarávatelia mali mať možnosť vylúčiť hospodárske subjekty, ktoré sa ukázali ako nespoľahlivé, napríklad v dôsledku závažného alebo opakovaného porušenia environmentálnych alebo sociálnych záväzkov vrátane pravidiel týkajúcich sa prístupnosti pre osoby s postihnutím alebo iných foriem závažného odborného pochybenia, ako sú porušenia pravidiel hospodárskej súťaže alebo práv duševného vlastníctva. Malo by sa spresniť, že závažné odborné pochybenie môže spôsobiť pochybnosti o bezúhonnosti hospodárskeho subjektu a tak zapríčiniť, že hospodársky subjekt nie je vhodný na to, aby sa mu udelila koncesia, bez ohľadu na to, či by hospodársky subjekt inak mal technickú a ekonomickú kapacitu na plnenie koncesie. S vedomím, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je zodpovedný za dôsledky svojich možných chybných rozhodnutí, by verejní obstarávatelia a obstarávatelia mali mať naďalej tiež možnosť dospieť k záveru, že došlo k závažnému odbornému pochybeniu, ak pred prijatím konečného a záväzného rozhodnutia o existencii dôvodov na povinné vylúčenie môžu akýmikoľvek vhodnými prostriedkami preukázať, že hospodársky subjekt porušil svoje povinnosti vrátane povinností týkajúcich sa platenia daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie, ak sa vo vnútroštátnom práve nestanovuje inak. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia by takisto mali mať možnosť vylúčiť záujemcov alebo uchádzačov, ktorých plnenie v predchádzajúcich koncesiách alebo iných zmluvách s verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi bolo poznačené veľkými nedostatkami, pokiaľ ide o podstatné požiadavky, napríklad nedodaním alebo neplnením, významnými nedostatkami týkajúcimi sa dodaných výrobkov alebo poskytnutých služieb, v dôsledku ktorých boli nepoužiteľné na zamýšľaný účel, alebo nesprávnym konaním, ktoré vyvoláva vážne pochybnosti, pokiaľ ide o spoľahlivosť tohto hospodárskeho subjektu. Vo vnútroštátnych právnych predpisoch by sa malo ustanoviť maximálne trvanie takýchto vylúčení.

(71)

Malo by sa však prihliadať na to, že hospodárske subjekty môžu prijať opatrenia na zaistenie súladu zamerané na nápravu dôsledkov akýchkoľvek trestných činov alebo pochybenia a na účinné predchádzanie ďalším prípadom nesprávneho konania. Medzi tieto opatrenia môžu patriť najmä personálne a organizačné opatrenia, ako je prerušenie všetkých prepojení na osoby alebo organizácie zapojené do nesprávneho konania, vhodné opatrenia na reorganizáciu personálu, realizácia systémov hlásení a kontroly, vytvorenie štruktúry interného auditu na sledovanie súladu a prijatie interných pravidiel zodpovednosti a náhrady. Ak takéto opatrenia poskytujú dostatočné záruky, príslušný hospodársky subjekt by už nemal byť vylúčený len na základe týchto dôvodov. Hospodárske subjekty by mali mať možnosť požadovať, aby sa preskúmali opatrenia zamerané na dosiahnutie súladu, ktoré boli prijaté so zreteľom na možné pripustenie do postupu udeľovania koncesie. Malo by sa však ponechať na členské štáty, aby určili presné procesné a vecné podmienky uplatniteľné v takýchto prípadoch. Mali by mať najmä voľnosť rozhodnúť, či povolia jednotlivým verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, aby vykonali príslušné posúdenia alebo uvedenou úlohou poverili iné orgány na ústrednej alebo decentralizovanej úrovni.

(72)

Je dôležité, aby sa dodržiavanie uplatniteľných povinností v oblasti environmentálneho, sociálneho a pracovného práva stanovených v práve Únie, vnútroštátnom práve, kolektívnych zmluvách alebo ustanoveniach medzinárodného environmentálneho, sociálneho a pracovného práva uvedených v tejto smernici zo strany subdodávateľov za predpokladu, že takéto pravidlá a ich uplatňovanie sú v súlade s právom Únie, zabezpečovalo prostredníctvom vhodných opatrení príslušných vnútroštátnych orgánov v rámci ich zodpovednosti a pôsobnosti, ako sú inšpektoráty práce alebo agentúry na ochranu životného prostredia. Zároveň je nevyhnutné zabezpečiť určitú transparentnosť v subdodávateľskom reťazci, keďže to verejným obstarávateľom a obstarávateľom poskytuje informácie o tom, kto je prítomný na stavenisku, na ktorom sa pre nich vykonávajú stavebné práce, alebo o tom, ktoré podniky poskytujú služby v budovách, infraštruktúrach alebo oblastiach ako sú radnice, mestské školy, športové zariadenia, prístavy alebo diaľnice, za ktoré sú verejní obstarávatelia zodpovední alebo nad ktorými vykonávajú dohľad. Malo by sa spresniť, že povinnosť poskytnúť požadované informácie v každom prípade nesie koncesionár, a to na základe osobitných ustanovení, ktoré by každý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ musel zahrnúť do všetkých postupov udeľovania, alebo na základe povinností, ktoré by členské štáty uložili koncesionárovi prostredníctvom všeobecne uplatniteľných právnych ustanovení.

Malo by sa tiež spresniť, že podmienky týkajúce sa vynucovania dodržiavania uplatniteľných povinností v oblasti environmentálneho, sociálneho a pracovného práva ustanovených v práve Únie, vnútroštátnom práve, kolektívnych zmluvách alebo ustanoveniach medzinárodného environmentálneho, sociálneho a pracovného práva uvedených v tejto smernici, za predpokladu, že takéto pravidlá a ich uplatňovanie sú v súlade s právom Únie, by sa mali uplatňovať vždy, keď sa vo vnútroštátnom práve členského štátu ustanovuje mechanizmus spoločnej zodpovednosti subdodávateľov a koncesionára. Okrem toho by sa malo výslovne uviesť, že členské štáty by mali mať možnosť ísť nad rámec týchto opatrení, napríklad tak, že rozšíria povinnosti týkajúce sa transparentnosti alebo umožnia verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom overiť alebo od nich budú vyžadovať, aby overili, že subdodávatelia nie sú v žiadnej zo situácii, v ktorej by bolo vylúčenie hospodárskych subjektov oprávnené. Ak sa takéto opatrenia uplatňujú na subdodávateľov, mal by sa zabezpečiť súlad s ustanoveniami uplatniteľnými na koncesionárov, aby na existenciu dôvodov povinného vylúčenia nadväzovala požiadavka, aby koncesionár nahradil dotknutého subdodávateľa. Ak z takéhoto overenia vyplýva existencia dôvodov nepovinného vylúčenia, malo by sa spresniť, že verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu požadovať nahradenie. Zároveň by sa však malo výslovne stanoviť, že verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu byť povinní požadovať nahradenie dotknutého subdodávateľa, ak by v takých prípadoch bolo vylúčenie koncesionára povinné. Malo by sa tiež výslovne stanoviť, že členské štáty môžu vo vnútroštátnych predpisoch ustanoviť prísnejšie pravidlá.

(73)

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia by mali hodnotiť ponuky na základe jedného alebo viacerých kritérií na vyhodnotenie ponúk. S cieľom zaistiť transparentnosť a rovnaké zaobchádzanie by kritériá na udelenie koncesie mali vždy spĺňať určité všeobecné normy. V týchto normách sa môže odkazovať na faktory, ktoré nie sú čisto ekonomické, ale ovplyvňujú hodnotu ponuky z pohľadu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a umožňujú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi určiť celkovú ekonomickú výhodu. Tieto kritéria by mali byť všetkým potenciálnym uchádzačom alebo záujemcom sprístupnené vopred, mali by súvisieť s predmetom zákazky a nemali by verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi ponechávať neobmedzenú voľnosť výberu. Mali by umožniť účinnú hospodársku súťaž a byť sprevádzané požiadavkami, ktoré umožňujú účinné overenie informácií, ktoré uchádzači poskytli. Malo by byť možné zahŕňať medzi kritériá na vyhodnotenie ponúk okrem iného environmentálne a sociálne kritériá alebo kritériá súvisiace s inováciou. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia by mali zároveň uviesť kritériá na vyhodnotenie ponúk v zostupnom poradí významnosti, aby zabezpečili rovnaké zaobchádzanie s potenciálnymi uchádzačmi tým, že im umožnia oboznámiť sa so všetkými prvkami, ktoré by mali zohľadniť pri vypracúvaní svojich ponúk.

Vo výnimočných prípadoch, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ dostane ponuku, v ktorej sa navrhuje inovačné riešenie s výnimočnou úrovňou funkčného plnenia, ktoré obozretný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol predvídať, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ by mal mať výnimočne možnosť zmeniť poradie dôležitosti kritérií na vyhodnotenie ponúk, aby zohľadnil nové možnosti vyplývajúce z tohto inovačného riešenia, za predpokladu, že táto zmena poradia zabezpečí rovnaké zaobchádzanie so všetkými skutočnými aj potenciálnymi uchádzačmi vydaním novej výzvy na predloženie ponúk, alebo prípadne uverejnením nového oznámenia o koncesii.

(74)

Elektronické informačné a komunikačné prostriedky môžu značne zjednodušiť uverejňovanie koncesií a zvýšiť efektívnosť, rýchlosť a transparentnosť postupov udeľovania koncesií. Mohli by sa stať štandardným prostriedkom komunikácie a výmeny informácií v postupoch udeľovania koncesií, keďže vo veľkej miere rozširujú možnosti účasti hospodárskych subjektov na postupoch udeľovania koncesií na celom vnútornom trhu.

(75)

Koncesie zvyčajne zahŕňajú dlhodobé a komplexné technické a finančné opatrenia, ktoré často podliehajú meniacim sa okolnostiam. Preto je potrebné spresniť podmienky, za ktorých si úprava koncesie počas jej plnenia vyžaduje nový postup udeľovania koncesie, a to po zohľadnení príslušnej judikatúry Súdneho dvora Európskej únie. Nový postup udeľovania koncesie sa vyžaduje v prípade podstatných zmien pôvodnej koncesie, najmä rozsahu a obsahu vzájomných práv a povinností zmluvných strán vrátane rozdelenia práv duševného vlastníctva. Takéto zmeny preukazujú zámer zmluvných strán opätovne prerokovať základné podmienky koncesie. Je tomu tak najmä v prípade, ak by zmenené podmienky mali vplyv na výsledok postupu, keby boli súčasťou pôvodného postupu. Úpravy koncesie, ktorých dôsledkom je malá zmena hodnoty zákazky do určitej úrovne hodnoty, by mali byť vždy možné bez toho, aby bolo potrebné vykonať nový postup udeľovania koncesie. Na tento účel a s cieľom zabezpečiť právnu istotu by sa v tejto smernici mali stanoviť finančné limity „de minimis“, pod ktorých úrovňou sa nový postup udeľovania nevyžaduje. Úpravy koncesie nad tieto finančné limity by mali byť možné bez toho, aby bolo potrebné vykonať nový postup udeľovania koncesie, pokiaľ takéto úpravy spĺňajú určité podmienky. Môže to byť napríklad prípad úprav, ktoré sa stali nevyhnutnými na základe potreby vyhovieť žiadostiam verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov, a to so zreteľom na požiadavky bezpečnosti a pri zohľadnení osobitostí takýchto činností, ako sú napríklad prevádzkovanie horských športových a turistických zariadení, v prípade ktorých sa právne predpisy môžu vyvinúť tak, že zohľadňujú súvisiace riziká, pokiaľ takéto úpravy spĺňajú príslušné podmienky stanovené v tejto smernici.

(76)

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu čeliť vonkajším okolnostiam, ktoré pri udeľovaní koncesie nemôžu predvídať, najmä keď sa koncesia plní počas dlhého obdobia. V týchto prípadoch je potrebná určitá úroveň flexibility na prispôsobenie koncesie týmto okolnostiam bez nového postupu udeľovania. Pojem nepredvídateľné okolnosti znamená okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať napriek primerane dôkladnej príprave pôvodného udelenia verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom so zreteľom na dostupné prostriedky, povahu a vlastnosti konkrétneho projektu, osvedčené postupy v danej oblasti a potrebu zabezpečiť zodpovedajúci vzťah medzi prostriedkami vynaloženými pri príprave udeľovania a jeho predpokladanou hodnotou. Neplatí to však v prípadoch, keď úprava vedie k zmene celkovej povahy koncesie, napríklad tým, že nahradí stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, alebo služby, ktoré sa majú poskytnúť, niečím odlišným alebo zásadne zmení druh koncesie, pretože v takejto situácii možno predpokladať hypotetický vplyv na výsledok. V prípade koncesií udeľovaných na účely vykonávania iných činností ako sú činnosti uvedené v prílohe II, akékoľvek zvýšenie hodnoty, ktoré si nevyžaduje nový postup udeľovania, nesmie byť vyššie ako 50 % hodnoty pôvodnej koncesie. Ak sa vykoná niekoľko úprav nasledujúcich po sebe, uvedené obmedzenie by sa malo uplatňovať na hodnotu každej úpravy. Účelom takýchto úprav nasledujúcich po sebe by nemalo byť obchádzanie tejto smernice.

(77)

V súlade so zásadami rovnakého zaobchádzania a transparentnosti by úspešný uchádzač nemal, napríklad ak je koncesia vypovedaná v dôsledku nedostatkov v plnení, byť nahradený iným hospodárskym subjektom bez opätovného otvorenia koncesie hospodárskej súťaži. Úspešnému uchádzačovi plniacemu koncesiu by však mal byť umožnené, najmä ak bola koncesia udelená skupine hospodárskych subjektov, počas plnenia koncesie prejsť určitými štrukturálnymi zmenami, ako sú čisto vnútorné reorganizácie, prevzatia, zlúčenia a splynutia alebo konkurzu. Takéto štrukturálne zmeny by si nemali automaticky vyžadovať nové postupy udeľovania pre koncesie, ktoré plní tento uchádzač.

(78)

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia by mali mať možnosť ustanoviť úpravy koncesie prostredníctvom doložiek o preskúmaní alebo opčných doložiek, ale takéto doložky by im nemali umožňovať neobmedzenú mieru voľného rozhodovania. V tejto smernici by sa preto malo ustanoviť, do akej miery možno v pôvodnej koncesii vykonávať úpravy. Preto by sa malo spresniť, že v dostatočne jasne vypracovaných doložkách o preskúmaní alebo opciách sa môže stanoviť napríklad cenová indexácia alebo zabezpečiť, aby napríklad komunikačné zariadenie, ktoré sa má dodať za určitý čas, bolo naďalej vyhovujúce, a to aj v prípade zmien komunikačných protokolov alebo iných technologických zmien. V rámci dostatočne jasných doložiek by tiež malo byť možné ustanoviť úpravy zákazky nevyhnutné v dôsledku technických ťažkostí, ktoré vznikli počas prevádzky alebo údržby. Malo by sa tiež pripomenúť, že koncesie by mohli zahŕňať napríklad bežnú údržbu, ako aj upravovať mimoriadne údržbárske zásahy, ktoré by mohli byť potrebné s cieľom zabezpečiť kontinuitu verejnej služby.

(79)

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu čeliť situáciám, v ktorých sú potrebné doplňujúce stavebné práce alebo služby. V takých prípadoch, ak sú splnené podmienky stanovené v tejto smernici, by sa mala úprava pôvodnej koncesie bez nového postupu udeľovania koncesie považovať za odôvodnenú.

(80)

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu niekedy čeliť okolnostiam, ktoré si vyžadujú predčasné vypovedanie koncesie, aby sa dosiahol súlad s povinnosťami vyplývajúcimi z práva Únie v oblasti koncesií. Členské štáty by preto mali zabezpečiť, aby mali verejní obstarávatelia a obstarávatelia za podmienok stanovených vo vnútroštátnom práve, možnosť vypovedať koncesiu počas jej platnosti, ak si to vyžaduje právo Únie.

(81)

S cieľom zabezpečiť primeranú súdnu ochranu záujemcov a uchádzačov počas postupov udeľovania koncesií, ako aj urobiť účinným presadzovanie tejto smernice a zásad ZFEÚ, by sa na koncesie na služby a na koncesie na stavebné práce udelené verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi mali takisto uplatňovať smernica Rady 89/665/EHS (16) a smernica Rady 92/13/EHS (17). Smernice 89/665/EHS a 92/13/EHS by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(82)

Spracovanie osobných údajov v súlade s touto smernicou by sa malo riadiť smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (18).

(83)

Od členských štátov sa vyžaduje, aby dôsledne a systematicky monitorovali uplatňovanie a fungovanie pravidiel udeľovania koncesií s cieľom zaistiť efektívne a jednotné uplatňovanie právnych predpisov Únie.

(84)

Komisia by mala posúdiť ekonomické účinky na vnútorný trh – najmä pokiaľ ide o také faktory, ako je napríklad cezhraničné udeľovanie koncesií, účasť MSP a transakčné náklady – vyplývajúce z uplatňovania finančných limitov stanovených v tejto smernici, ako aj z vylúčenia stanoveného v článku 12, zohľadniac osobitné štruktúry odvetvia vodného hospodárstva. Komisia by mala o nich podať správu Európskemu parlamentu a Rade do 18. apríla 2019. V súlade s článkom XXIV ods. 7 GPA bude GPA predmetom ďalších rokovaní po uplynutí troch rokov od nadobudnutia účinnosti a potom sa takéto rokovania konajú v pravidelných intervaloch. V tomto kontexte by sa v súvislosti s rokovaniami v rámci GPA mala preskúmať vhodnosť výšky finančných limitov, pričom sa zohľadní vplyv inflácie a transakčné náklady. Komisia by v prípade, že je to možné a vhodné, mala zvážiť navrhnutie zvýšenia finančných limitov uplatniteľných na základe GPA počas ďalšieho kola rokovaní. V prípade akýchkoľvek zmien finančných limitov by sa v následnosti na správu, ktorú vypracuje Komisia, mal prípadne predložiť legislatívny návrh, ktorým sa upraví finančný limit stanovený v tejto smernici.

(85)

S cieľom prispôsobiť sa rýchlemu technickému, hospodárskemu a regulačnému vývoju by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o preskúmanie zoznamu aktov uvedeného v prílohe III, preskúmanie technických postupov pre metódy výpočtu finančného limitu, ako aj pravidelnú revíziu samotného finančného limitu, zmenu odkazov na nomenklatúru CPV a úpravu zoznamu aktov uvedeného v prílohe X. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(86)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky týkajúce sa postupu na vypracovanie a predkladanie oznámení a zasielanie a uverejňovanie údajov uvedených v prílohách V, VII a VIII by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (19). Na prijímanie vykonávacích aktov, ktoré nemajú žiadny vplyv z finančného hľadiska, ani pokiaľ ide o povahu a rozsah povinností vyplývajúcich z tejto smernice, by sa mal uplatňovať konzultačný postup. Naopak, tieto akty majú výlučne správny účel a slúžia na uľahčenie uplatňovania tejto smernice.

(87)

Keďže cieľ tejto smernice, koordináciu zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, ktoré sa týkajú určitých postupov udeľovania koncesií nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku táto smernica neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(88)

V súlade so spoločným politickým vyhlásením členských štátov a Komisie z 28. septembra 2011 o vysvetľujúcich dokumentoch sa členské štáty zaviazali, že v odôvodnených prípadoch k svojim oznámeniam o transpozičných opatreniach pripoja jeden alebo viacero dokumentov vysvetľujúcich vzťah medzi prvkami smernice a zodpovedajúcimi časťami vnútroštátnych transpozičných nástrojov. V súvislosti s touto smernicou sa zákonodarca domnieva, že zasielanie takýchto dokumentov za odôvodnené,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

HLAVA I:

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI, ZÁSADY A VYMEDZENIE POJMOV

KAPITOLA I:

Rozsah pôsobnosti, všeobecné zásady a vymedzenie pojmov

ODDIEL I:

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI, VŠEOBECNÉ ZÁSADY, VYMEDZENIE POJMOV A FINANČNÝ LIMIT

Článok 1:

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

Článok 2:

Zásada slobodnej správy orgánmi verejnej moci

Článok 3:

Zásada rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti

Článok 4:

Sloboda vymedziť služby všeobecného hospodárskeho záujmu

Článok 5:

Vymedzenie pojmov

Článok 6:

Verejní obstarávatelia

Článok 7:

Obstarávatelia

Článok 8:

Finančný limit a metódy výpočtu predpokladanej hodnoty koncesií

Článok 9:

Revízia finančného limitu

ODDIEL II:

VYLÚČENIA

Článok 10:

Vylúčenia vzťahujúce sa na koncesie udeľované verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi

Článok 11:

Osobitné vylúčenia v oblasti elektronickej komunikácie

Článok 12:

Osobitné vylúčenia v oblasti vodného hospodárstva

Článok 13:

Koncesie udelené pridruženému podniku

Článok 14:

Koncesie udeľované spoločnému podniku alebo obstarávateľovi, ktorý tvorí súčasť spoločného podniku

Článok 15:

Oznamovanie informácií obstarávateľmi

Článok 16:

Vylúčenie činností, ktoré sú priamo vystavené hospodárskej súťaži

Článok 17:

Koncesie medzi subjektmi v rámci verejného sektora

ODDIEL III:

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 18:

Trvanie koncesie

Článok 19:

Sociálne a iné osobitné služby

Článok 20:

Zmiešané zákazky

Článok 21:

Zákazky v rámci zmiešaného obstarávania zahŕňajúce aspekty obrany alebo bezpečnosti

Článok 22:

Zákazky, ktoré sa vzťahujú na činnosti uvedené v prílohe II a na iné činnosti

Článok 23:

Koncesie, ktoré sa vzťahujú na činnosti uvedené v prílohe II a činnosti zahŕňajúce aspekty obrany alebo bezpečnosti

ODDIEL IV:

OSOBITNÉ SITUÁCIE

Článok 24:

Vyhradené koncesie

Článok 25:

Výskumné a vývojové služby

KAPITOLA II:

Zásady

Článok 26:

Hospodárske subjekty

Článok 27:

Nomenklatúry

Článok 28:

Dôverný charakter

Článok 29:

Pravidlá platné v oblasti komunikácie

HLAVA II:

PRAVIDLÁ UDEĽOVANIA KONCESIÍ: VŠEOBECNÉ ZÁSADY A PROCESNÉ ZÁRUKY

KAPITOLA I:

Všeobecné zásady

Článok 30:

Všeobecné zásady

Článok 31:

Oznámenia o koncesiách

Článok 32:

Oznámenia o udelení koncesie

Článok 33:

Forma a spôsob uverejňovania oznámení

Článok 34:

Elektronická dostupnosť podkladov ku koncesii

Článok 35:

Boj proti korupcii a predchádzanie konfliktom záujmov

KAPITOLA II:

Procesné záruky

Článok 36:

Technické špecifikácie a funkčné požiadavky

Článok 37:

Procesné záruky

Článok 38:

Výber a kvalitatívne hodnotenie záujemcov

Článok 39:

Lehoty na prijatie žiadostí o koncesiu a ponúk týkajúcich sa koncesie

Článok 40:

Poskytovanie informácií záujemcom a uchádzačom

Článok 41:

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

HLAVA III:

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA PLNENIA KONCESIÍ

Článok 42:

Využívanie subdodávateľov

Článok 43:

Úprava zmlúv počas ich platnosti

Článok 44:

Vypovedanie koncesií

Článok 45:

Monitorovanie a podávanie správ

HLAVA IV:

ZMENY SMERNÍC 89/665/EHS A 92/13/EHS

Článok 46:

Zmeny smernice 89/665/EHS

Článok 47:

Zmeny smernice 92/13/EHS

HLAVA V:

DELEGOVANÉ PRÁVOMOCI, VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 48:

Vykonávanie delegovania právomoci

Článok 49:

Postup pre naliehavé prípady

Článok 50:

Postup výboru

Článok 51:

Transpozícia

Článok 52:

Prechodné ustanovenia

Článok 53:

Monitorovanie a podávanie správ

Článok 54:

Nadobudnutie účinnosti

Článok 55:

Adresáti

PRÍLOHY

 

PRÍLOHA I:

ZOZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 5 BODE 7

PRÍLOHA II:

ČINNOSTI VYKONÁVANÉ OBSTARÁVATEĽMI PODĽA ČLÁNKU 7

PRÍLOHA III:

ZOZNAM PRÁVNYCH AKTOV ÚNIE PODĽA ČLÁNKU 7 ODS. 2 PÍSM. B)

PRÍLOHA IV:

SLUŽBY UVEDENÉ V ČLÁNKU 19

PRÍLOHA V:

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O KONCESII PODĽA ČLÁNKU 31

PRÍLOHA VI:

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V PREDBEŽNÝCH OZNÁMENIACH TÝKAJÚCICH KONCESIÍ NA SOCIÁLNE A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY PODĽA ČLÁNKU 31 ODS. 3

PRÍLOHA VII:

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O UDELENÍ KONCESIE PODĽA ČLÁNKU 32

PRÍLOHA VIII:

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O UDELENÍ KONCESIE, TÝKAJÚCE SA KONCESIÍ NA SOCIÁLNE A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY PODĽA ČLÁNKU 32

PRÍLOHA IX:

PRVKY TÝKAJÚCE SA UVEREJŇOVANIA

PRÍLOHA X:

ZOZNAM MEDZINÁRODNÝCH DOHOVOROV V SOCIÁLNEJ A ENVIRONMENTÁLNEJ OBLASTI PODĽA ČLÁNKU 30 ODS. 3

PRÍLOHA XI:

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O ÚPRAVÁCH KONCESIE POČAS JEJ PLATNOSTI PODĽA ČLÁNKU 43

HLAVA I

PREDMET ÚPRAVY, ROZSAH PÔSOBNOSTI, ZÁSADY A VYMEDZENIE POJMOV

KAPITOLA I

Rozsah pôsobnosti, všeobecné zásady a vymedzenie pojmov

Oddiel I

Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti, všeobecné zásady, vymedzenie pojmov a finančný limit

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   Touto smernicou sa stanovujú pravidlá postupov obstarávania verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi prostredníctvom koncesií, ktorých hodnota sa predpokladá vo výške nie nižšej, ako je finančný limit stanovený v článku 8.

2.   Táto smernica sa uplatňuje na udeľovanie koncesií na stavebné práce alebo na služby hospodárskym subjektom:

a)

verejnými obstarávateľmi alebo

b)

obstarávateľmi, ak sú stavebné práce alebo služby určené na vykonávanie jednej z činností uvedených v prílohe II.

3.   Na uplatňovanie tejto smernice sa vzťahuje článok 346 ZFEÚ.

4.   Dohody, rozhodnutia alebo iné právne nástroje, na základe ktorých sa organizuje prevod právomocí a povinností za plnenie úloh vo verejnom záujme medzi verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, alebo zoskupeniami verejných obstarávateľov, alebo obstarávateľov a v ktorých sa nestanovuje odplata za zmluvné plnenie, sa považujú za vec vnútornej povahy dotknutého členského štátu, a preto na ne ako také táto smernica v nemá žiaden vplyv.

Článok 2

Zásada slobodnej správy orgánmi verejnej moci

1.   V tejto smernici sa uznáva zásada slobodnej správy štátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi v súlade s vnútroštátnym právom a právom Únie. Tieto orgány môžu slobodne rozhodovať o tom, ako najlepšie riadiť uskutočňovanie stavebných prác a poskytovanie služieb, zabezpečiť najmä vysokú úroveň kvality, bezpečnosti a dostupnosti, rovnaké zaobchádzanie a podporu univerzálneho prístupu a práv používateľov v oblasti verejných služieb.

Tieto orgány si môžu zvoliť plnenie svojich úloh vo verejnom záujme s využitím vlastných zdrojov alebo v spolupráci s inými orgánmi alebo môžu tieto úlohy preniesť na hospodárske subjekty.

2.   Táto smernica nemá vplyv na systémy členských štátov v oblasti vlastníctva majetku. Najmä si nevyžaduje privatizáciu verejných podnikov poskytujúcich služby verejnosti.

Článok 3

Zásada rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a transparentnosti

1.   Verejní obstarávatelia a obstarávatelia zaobchádzajú s hospodárskymi subjektmi rovnako a nediskriminačne a konajú transparentne a primerane.

Návrh postupu udeľovania koncesie, vrátane stanovenia predpokladanej hodnoty, sa nesmie robiť so zámerom vylúčiť ho z rozsahu pôsobnosti tejto smernice alebo neprimerane zvýhodniť či znevýhodniť niektoré hospodárske subjekty alebo niektoré stavebné práce, tovar alebo služby.

2.   Cieľom verejných obstarávateľov a obstarávateľov je zabezpečiť transparentnosť postupu udeľovania, ako aj transparentnosť plnenia koncesie pri dodržaní článku 28.

Článok 4

Sloboda vymedziť služby všeobecného hospodárskeho záujmu

1.   Táto smernica nemá vplyv na slobodu členských štátov vymedziť v súlade s právom Únie, čo považujú za služby všeobecného hospodárskeho záujmu, ako by sa tieto služby mali organizovať a financovať v súlade s pravidlami štátnej pomoci a aké osobitné povinnosti by sa na ne mali vzťahovať. Rovnako táto smernica nemá vplyv na spôsob, akým členské štáty organizujú svoje systémy sociálneho zabezpečenia.

2.   Do rozsahu pôsobnosti tejto smernice nepatria nehospodárske služby všeobecného záujmu.

Článok 5

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto smernice sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

1.

„Koncesie“ sú koncesie na stavebné práce alebo koncesie na služby vymedzené v písmenách a) a b):

a)

„koncesia na stavebné práce“ je odplatná zmluva uzavretá písomne, prostredníctvom ktorej jeden alebo viacerí verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia poverujú uskutočnením stavebných prác jeden alebo viaceré hospodárske subjekty, pričom jej protiplnením je buď len právo na využívanie stavby, ktorá je predmetom zmluvy, alebo toto právo spolu s peňažným plnením;

b)

„koncesia na služby“ je odplatná zmluva uzavretá písomne, prostredníctvom ktorej jeden alebo viacerí verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia poverujú poskytovaním a riadením iných služieb ako je uskutočnenie stavebných prác uvedené v písmene a) jeden alebo viaceré hospodárske subjekty, pričom jej protiplnením je buď len právo na využívanie služieb, ktoré sú predmetom zmluvy, alebo toto právo spolu s peňažným plnením.

Udeľovanie koncesií na stavebné práce alebo služby znamená prenesenie prevádzkového rizika na koncesionára pri využívaní týchto prác alebo služieb, ktoré zahŕňa riziko na strane dopytu alebo ponuky alebo obe tieto riziká. Predpokladá sa, že koncesionár prevzal prevádzkové riziko, ak za bežných prevádzkových podmienok nie je zaručená návratnosť investícií vynaložených alebo nákladov vzniknutých pri prevádzkovaní stavieb alebo poskytovaní služieb, ktoré sú predmetom koncesie. Časť rizika preneseného na koncesionára musí zahŕňať reálne vystavenie voči výkyvom trhu tak, aby akákoľvek potenciálna predpokladaná strata vzniknutá koncesionárovi nebola iba nominálna alebo zanedbateľná.

2.

„Hospodársky subjekt“ je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba alebo verejný subjekt alebo skupina takýchto osôb alebo subjektov, vrátane dočasných združení podnikov, ktorá na trhu ponúka uskutočnenie stavebných prác a/alebo uskutočnenie stavby, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb.

3.

„Záujemca“ je hospodársky subjekt, ktorý prejavil záujem o výzvu na účasť na postupe udeľovania koncesie alebo bol na účasť na ňom vyzvaný.

4.

„Uchádzač“ je hospodársky subjekt, ktorý predložil ponuku.

5.

„Koncesionár“ je hospodársky subjekt, ktorému bola udelená koncesia.

6.

„Písomný“ alebo „písomne“ je akékoľvek vyjadrenie pozostávajúce zo slov alebo číslic, ktoré možno čítať, reprodukovať a následne oznámiť, vrátane informácií prenášaných a uchovávaných elektronickými prostriedkami.

7.

„Uskutočnenie stavebných prác“ je uskutočnenie, alebo navrhnutie aj uskutočnenie stavebných prác, ktoré sú spojené s jednou z činností uvedených v prílohe I, alebo stavby, alebo realizácia stavby, a to akýmkoľvek spôsobom, podľa požiadaviek, ktoré uviedol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ktorý má rozhodujúci vplyv na druh alebo návrh stavby.

8.

„Stavba“ je výsledok stavebných prác alebo stavebno-inžinierskych prác ako celku, ktorý sám o sebe postačuje na to, aby plnil ekonomickú alebo technickú funkciu.

9.

„Elektronické prostriedky“ sú elektronické zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie) a uchovávanie údajov, ktoré sa prenášajú, zasielajú a prijímajú prostredníctvom vedení, rádiovými, optickými prostriedkami alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.

10.

„Výlučné právo“ je právo, ktoré udeľuje príslušný orgán členského štátu prostredníctvom akéhokoľvek zákona, právneho predpisu alebo uverejneného správneho opatrenia, ktoré je v súlade so zmluvami, ktorého účinkom je obmedziť vykonávanie určitej činnosti na jediný hospodársky subjekt a ktoré podstatne ovplyvňuje schopnosť iných hospodárskych subjektov vykonávať takúto činnosť.

11.

„Osobitné právo“ je právo, ktoré udeľuje príslušný orgán členského štátu prostredníctvom akéhokoľvek zákona, právneho predpisu alebo uverejneného správneho opatrenia, ktoré je v súlade so zmluvami, ktorého účinkom je obmedziť vykonávanie určitej činnosti na dva alebo viacero hospodárskych subjektov a ktoré podstatne ovplyvňuje schopnosť iných hospodárskych subjektov vykonávať takúto činnosť.

12.

„Súťažný podklad ku koncesii“ je akýkoľvek dokument, ktorý verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pripravil alebo na ktorý odkazuje s cieľom opísať alebo určiť prvky koncesie alebo postupu vrátane oznámenia o koncesii, technických a funkčných požiadaviek, navrhovaných podmienok koncesie, formátov, v ktorých záujemcovia a uchádzači predkladajú dokumenty, informácií o všeobecne uplatňovaných povinnostiach a akýchkoľvek doplnkových dokumentov.

13.

„Inovácia“ je zavedenie nového alebo významne vylepšeného výrobku, služby alebo procesu vrátane, ale nie výlučne, výrobných, stavebných alebo konštrukčných procesov, novej marketingovej metódy alebo novej organizačnej metódy do podnikateľskej praxe, organizácie pracovného miesta alebo vonkajších vzťahov, okrem iného s cieľom pomôcť riešiť spoločenské výzvy alebo podporiť stratégiu Európa 2020.

Článok 6

Verejní obstarávatelia

1.   Na účely tejto smernice sú „verejní obstarávatelia“ štátne, regionálne alebo miestne orgány, verejnoprávne inštitúcie alebo združenia vytvorené jedným alebo niekoľkými takýmito orgánmi alebo jednou či viacerými takýmito verejnoprávnymi inštitúciami, ktoré sú iné než tie orgány, inštitúcie alebo združenia, ktoré vykonávajú jednu z činností uvedených v prílohe II a udeľujú koncesiu na vykonávanie jednej z týchto činností.

2.   Medzi „regionálne orgány“ patria všetky orgány administratívnych jednotiek podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (20), ktorých neúplný zoznam sa uvádza v nomenklatúre NUTS 1 a 2.

3.   Medzi „miestne orgány“ patria všetky orgány administratívnych jednotiek na úrovni NUTS 3 a menších administratívnych jednotiek podľa nariadenia (ES) č. 1059/2003.

4.   „Verejnoprávne inštitúcie“ sú inštitúcie, ktoré majú všetky tieto charakteristické znaky:

a)

sú zriadené na osobitný účel uspokojovania potrieb vo všeobecnom záujme, pričom nemajú priemyselnú ani komerčnú povahu;

b)

majú právnu subjektivitu a

c)

sú z väčšej časti financované štátnymi, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými verejnoprávnymi inštitúciami; alebo ich riadenie podlieha dohľadu týchto inštitúcií alebo orgánov; alebo majú správnu, riadiacu alebo dozornú radu, v ktorej viac ako polovicu členov vymenovali štátne, regionálne alebo miestne orgány alebo iné verejnoprávne inštitúcie.

Článok 7

Obstarávatelia

1.   Na účely tejto smernice sú „obstarávatelia“ subjekty, ktoré vykonávajú jednu z činností uvedených v prílohe II a udeľujú koncesie na vykonávanie jednej z týchto činností a ktoré sú jedným z týchto subjektov:

a)

štátne, regionálne alebo miestne orgány, verejnoprávne inštitúcie alebo združenia vytvorené jedným alebo viacerými takýmito orgánmi alebo jedným alebo viacerými takýmito verejnoprávnymi inštitúciami;

b)

verejné podniky vymedzené v odseku 4 tohto článku;

c)

subjekty s výnimkou subjektov uvedených v písmenách a) a b) tohto odseku, ktoré ale fungujú na základe osobitných alebo výlučných práv udelených na vykonávanie jednej z činností uvedených v prílohe II.

2.   Subjekty, ktorým boli udelené osobitné alebo výlučné práva na základe postupu, v rámci ktorého sa zabezpečilo primerané zverejnenie, a ak sa pri udeľovaní týchto práv vychádzalo z objektívnych kritérií, nepredstavujú „obstarávateľov“ v zmysle odseku 1 písm. c). Takéto postupy zahŕňajú:

a)

postupy obstarávania s predchádzajúcou výzvou na súťaž v súlade so smernicou Európskeho Parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (21) a smernicou 2014/25/EÚ, smernicou 2009/81/ES alebo touto smernicou;

b)

postupy podľa iných právnych aktov Únie uvedené v prílohe III, ktorými sa zaistí primeraná predchádzajúca transparentnosť udeľovania povolení na základe objektívnych kritérií.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 48 prijať delegované akty týkajúce sa zmien zoznamu právnych aktov Únie uvedeného v prílohe III, keď sú tieto zmeny nevyhnutné z dôvodu zrušenia alebo zmeny týchto aktov alebo z dôvodu prijatia nových aktov.

4.   „Verejný podnik“ je akýkoľvek podnik, v ktorom môžu verejní obstarávatelia priamo alebo nepriamo vykonávať dominantný vplyv na základe svojho vlastníctva tohto podniku, finančnej účasti v ňom alebo pravidiel, ktorými sa spravuje.

Dominantný vplyv na strane verejných obstarávateľov sa predpokladá v každom z nasledujúcich prípadov, v ktorých títo verejní obstarávatelia priamo alebo nepriamo:

a)

vlastnia väčšinu upísaného kapitálu podniku;

b)

kontrolujú väčšinu hlasov spojených s akciami emitovanými podnikom;

c)

môžu vymenovať viac ako polovicu členov správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu podniku.

Článok 8

Finančný limit a metódy výpočtu predpokladanej hodnoty koncesií

1.   Táto smernica sa vzťahuje na koncesie, ktorých hodnota sa rovná alebo je vyššia ako 5 186 000 EUR.

2.   Hodnotou koncesie je celkový obrat koncesionára vytvorený počas trvania zmluvy bez DPH, ktorý predpokladá verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, ako protiplnenie za stavebné práce a služby, ktoré sú predmetom koncesie, ako aj za dodania tovaru, ktoré s týmito stavebnými prácami alebo službami súvisia.

Tento predpoklad je platný v okamihu, v ktorom sa zasiela oznámenie o koncesii, alebo v prípade, ak sa takýto oznam nezasiela, v okamihu, v ktorom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ začína postup udeľovania koncesie, napríklad v prípade potreby oslovením hospodárskych subjektov v súvislosti s koncesiami.

Na účely odseku 1, ak je hodnota koncesie v čase udelenia o 20 % vyššia ako jej predpokladaná hodnota, smerodajnom výškou je hodnota koncesie v čase udelenia.

3.   Predpokladaná hodnota koncesie sa vypočíta použitím objektívnej metódy špecifikovanej v súťažných podkladoch ku koncesii. Verejní obstarávatelia a obstarávatelia pri výpočte predpokladanej hodnoty koncesie prípadne zohľadnia najmä:

a)

hodnotu každej formy opcie a každé predĺženie trvania koncesie;

b)

príjmy z úhrady poplatkov a pokút používateľmi stavieb alebo služieb okrem príjmov vybraných v mene verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa;

c)

platby alebo akékoľvek iné finančné výhody v akejkoľvek forme, ktoré poskytol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ alebo akýkoľvek iný orgán verejnej moci koncesionárovi vrátane kompenzácie za dodržiavanie povinnosti poskytovať služby vo verejnom záujme a príspevkov na verejné investície;

d)

hodnota grantov alebo akýchkoľvek iných finančných výhod v akejkoľvek forme od tretích strán za plnenie koncesie;

e)

príjmy z predaja akýchkoľvek aktív, ktoré sú súčasťou koncesie;

f)

hodnota všetkého tovaru a služieb, ktoré dajú koncesionárovi k dispozícii verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, a to za predpokladu, že sú nevyhnutné pre uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb;

g)

akékoľvek ceny alebo platby záujemcom alebo uchádzačom.

4.   Výber metódy použitej na výpočet predpokladanej hodnoty koncesie sa nevykoná so zámerom vylúčiť ju z rozsahu pôsobnosti tejto smernice. Koncesia sa nesmie rozdeliť tak, aby to bránilo jej zahrnutiu do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, s výnimkou prípadov, keď je to opodstatnené z objektívnych dôvodov.

5.   Ak môžu byť výsledkom navrhovanej stavebnej práce alebo navrhovaného poskytnutia služieb koncesie udeľované formou samostatných častí, zohľadní sa celková predpokladaná hodnota všetkých takýchto častí.

6.   Ak sa súhrnná hodnota častí rovná finančnému limitu stanovenému v tomto článku alebo ho prevyšuje, táto smernica sa uplatňuje na udeľovanie každej časti koncesie.

Článok 9

Revízia finančného limitu

1.   Komisia počnúc 30. júnom 2013 každé dva roky overí, či finančný limit stanovený v článku 8 ods. 1 zodpovedá finančnému limitu stanovenému v Dohode Svetovej obchodnej organizácie o vládnom obstarávaní (ďalej len „GPA“) pre koncesie na stavebné práce, a v prípade potreby ho zreviduje v súlade s týmto článkom.

V súlade s metódou výpočtu stanovenou v Dohode o vládnom obstarávaní (GPA) Komisia pri výpočte výšky tohto finančného limitu vychádza z priemernej dennej hodnoty eura vyjadrenej v zvláštnych právach čerpania (ZPČ) za obdobie 24 mesiacov, ktoré sa končí 31. augusta predchádzajúceho revízii s účinnosťou od 1. januára. Takto zrevidovaná výška finančného limitu sa v prípade potreby zaokrúhli smerom nadol na najbližších tisíc EUR, aby sa zabezpečilo, že platný finančný limit stanovený v GPA a vyjadrený v ZPČ bude dodržaný.

2.   Komisia počnúc 1. januárom 2014 každé dva roky určuje v národných menách členských štátov, ktorých menou nie je euro, výšku finančného limitu uvedeného v článku 8 ods. 1 zrevidovanú podľa odseku 1 tohto článku.

V súlade s metódou výpočtu stanovenou v GPA vychádza určovanie týchto limitov z priemerných denných hodnôt týchto mien zodpovedajúcich príslušnému finančnému limitu vyjadrenému v eurách za obdobie 24 mesiacov, ktoré sa končí 31. augusta predchádzajúceho revízii s účinnosťou od 1. januára.

3.   Komisia uverejní zrevidovaný finančný limit uvedený v odseku 1, jeho zodpovedajúcu hodnotu v národných menách podľa odseku 2 prvého pododseku a hodnotu určenú v súlade s odsekom 2 druhým pododsekom v Úradnom vestníku Európskej únie na začiatku novembra nasledujúceho po ich revízii.

4.   Komisia je oprávnená prijať delegované akty v súlade s článkom 48 s cieľom prispôsobiť metodiku stanovenú v odseku 1 druhom pododseku tohto článku akýmkoľvek zmenám metodiky stanovenej v GPA, pokiaľ ide o revíziu finančného limitu uvedeného v článku 8 ods. 1 a určenie zodpovedajúcich hodnôt v národných menách členských štátov, ktorých menou nie je euro, podľa odseku 2 tohto článku.

Komisia je takisto oprávnená prijať delegované akty v súlade s článkom 48 s cieľom zrevidovať finančný limit uvedený v článku 8 ods. 1 podľa odseku 1 tohto článku.

5.   V prípade potreby revízie uvedeného finančného limitu, a ak časové obmedzenia bránia použitiu postupu stanoveného v článku 48, keďže ide o vážne naliehavé dôvody, na delegované akty prijaté podľa odseku 4 druhého pododseku tohto článku sa uplatňuje postup stanovený v článku 49.

Oddiel II

Vylúčenia

Článok 10

Vylúčenia vzťahujúce sa na koncesie udeľované verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi

1.   Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie na služby udelené verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uvedenému v článku 7 ods. 1 písm. a) alebo ich združeniu na základe výlučného práva.

Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie na služby udelené hospodárskemu subjektu na základe výlučného práva, ktoré bolo udelené v súlade so ZFEÚ a právnymi aktmi Únie stanovujúcimi spoločné pravidlá prístupu na trh, ktoré sa uplatňujú na činnosti uvedené v prílohe II.

2.   Odchylne od odseku 1 druhého pododseku tohto článku, ak odvetvové právne predpisy Únie uvedené v uvedenom pododseku nestanovujú povinnosti transparentnosti špecifické pre dané odvetvie, uplatňuje sa článok 32.

Ak členský štát udelí hospodárskemu subjektu výlučné právo na vykonávanie jednej z činností uvedených v prílohe II, do jedného mesiaca od udelenia takéhoto výlučného práva o tom informuje Komisiu.

3.   Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie na letecké dopravné služby na základe udelenia prevádzkovej licencie v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 (22), ani na koncesie na služby vo verejnom záujme v osobnej doprave v zmysle nariadenia (ES) č. 1370/2007.

4.   Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie, ktoré je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ povinný udeliť alebo zorganizovať v súlade s postupmi, ktoré sa líšia od postupov stanovených v tejto smernici a ktoré stanovuje ktorýkoľvek z týchto nástrojov alebo subjektov:

a)

právny nástroj vytvárajúci medzinárodné právne záväzky, ako je medzinárodná dohoda uzavretá v súlade so ZFEÚ o fungovaní Európskej únie medzi členským štátom a jednou alebo viacerými tretími krajinami alebo ich nižšími celkami, ktorá sa vzťahuje na stavebné práce, tovar alebo služby určené na spoločné vykonávanie alebo využívanie projektu jej signatármi;

b)

medzinárodná organizácia.

Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ udeľuje v súlade s pravidlami obstarávania stanovenými medzinárodnou organizáciou alebo medzinárodnou finančnou inštitúciou, ak dotknuté koncesie plne financuje táto organizácia alebo inštitúcia. V prípade koncesií, ktoré z väčšej časti spolufinancuje medzinárodná organizácia alebo medzinárodná finančná inštitúcia, sa zmluvné strany dohodnú na uplatniteľných postupoch obstarávania.

Členské štáty oznámia všetky právne nástroje uvedené v písmene a) prvého pododseku tohto odseku Komisii, ktorá sa o nich môže poradiť s Poradným výborom pre verejné obstarávanie uvedeným v článku 50.

Tento odsek sa nevzťahuje na koncesie v oblasti obrany a bezpečnosti uvedené v smernici 2009/81/ES.

5.   Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie v oblastiach obrany a bezpečnosti uvedené v smernici 2009/81/ES, na ktoré sa vzťahujú:

a)

osobitné procesné pravidlá podľa medzinárodnej dohody alebo dohovoru uzavretého medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami;

b)

osobitné procesné pravidlá podľa uzavretej medzinárodnej dohody alebo dohovoru o umiestnení vojsk týkajúceho sa podnikov členského štátu alebo tretej krajiny;

c)

osobitné procesné pravidlá medzinárodnej organizácie nakupujúcej pre vlastné potreby, a ani na koncesie, ktoré musí členský štát udeliť v súlade s týmito pravidlami.

6.   Táto smernica sa uplatňuje na udeľovanie koncesií v oblasti obrany a bezpečnosti, ako sa uvádza v smernici 2009/81/ES, s výnimkou:

a)

koncesií, v prípade ktorých by uplatnenie tejto smernice zaväzovalo členský štát poskytovať informácie, ktorých sprístupnenie považuje za odporujúce základným záujmom jeho bezpečnosti; alebo ktorých obstarávanie a plnenie sú vyhlásené za tajné alebo musia byť sprevádzané osobitnými bezpečnostnými opatreniami v súlade s platnými zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami daného členského štátu za predpokladu, že tento členský štát určil, že dotknuté základné záujmy nemožno zaručiť menej rušivými opatreniami, akými sú opatrenia uvedené v odseku 7;

b)

koncesií udelených v rámci programu spolupráce uvedeného v článku 13 písm. c) smernice 2009/81/ES;

c)

koncesií, ktoré udeľuje vláda inej vláde a ktoré sa týkajú stavebných prác a služieb priamo spojených s vojenským alebo citlivým vybavením, alebo stavebných prác a služieb špecificky určených na vojenské účely, alebo stavebných prác a služieb citlivého charakteru;

d)

koncesií udelených v tretej krajine, ktoré sa plnia v čase nasadenia ozbrojených síl mimo územia Únie, ak si operačné potreby vyžadujú, aby sa tieto koncesie uzavreli s hospodárskymi subjektmi nachádzajúcimi sa v oblasti operácií, a

e)

koncesií inak vyňatých podľa tejto smernice.

7.   Táto smernica sa nevzťahuje na koncesie, ktoré inak nie sú vyňaté z jej pôsobnosti podľa odseku 6, pokiaľ nemôže byť zaručená ochrana základných bezpečnostných záujmov členského štátu menej rušivými opatreniami, napríklad stanovením požiadaviek zameraných na ochranu dôverného charakteru informácií, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ sprístupňuje počas postupu udeľovania koncesie, ako sa stanovuje v tejto smernici.

8.   Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie na služby, ktorých predmetom je/sú:

a)

nadobudnutie alebo prenájom pozemkov, existujúcich stavieb alebo iných nehnuteľností akýmkoľvek finančným spôsobom, alebo ktoré sa týkajú s nimi súvisiacich práv;

b)

nadobudnutie, vývoj, produkciu alebo koprodukciu programového materiálu určeného pre audiovizuálne mediálne služby alebo rozhlasové mediálne služby, ktoré udeľujú poskytovatelia audiovizuálnych alebo rozhlasových mediálnych služieb, alebo koncesie na vysielací čas alebo poskytovania programov, ktoré sa udeľujú poskytovateľom audiovizuálnych alebo rozhlasových mediálnych služieb. Na účely tohto písmena majú výrazy „audiovizuálne mediálne služby“ a „poskytovatelia mediálnych služieb“ rovnaký význam ako v článku 1 ods. 1 písm. a) a d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ (23). Výraz „program“ má rovnaký význam ako v článku 1 ods. 1 písm. b) uvedenej smernice, ale zahŕňa aj rozhlasové programy a rozhlasové programové materiály. Okrem toho, na účely tohto ustanovenia má výraz „programový materiál“ rovnaký význam ako výraz „program“;

c)

rozhodcovské a zmierovacie služby;

d)

ktorékoľvek z týchto právnych služieb:

i)

právne zastupovanie klienta právnikom v zmysle článku 1 smernice Rady 77/249/EHS (24):

v rozhodcovskom alebo zmierovacom konaní vedenom v členskom štáte, v tretej krajine alebo pred medzinárodným rozhodcovským alebo zmierovacím súdom, alebo

v súdnom konaní pred súdnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej moci členského štátu alebo tretej krajiny alebo pred medzinárodnými súdnymi orgánmi alebo inštitúciami;

ii)

právne poradenstvo poskytnuté pri príprave akéhokoľvek konania uvedeného v bode i) tohto písmena, alebo ak existuje zjavný náznak a vysoká pravdepodobnosť, že vec, ktorej sa poradenstvo týka, sa stane predmetom takéhoto konania, a to za predpokladu, že poradenstvo poskytuje právnik v zmysle článku 1 smernice 77/249/EHS;

iii)

služby spočívajúce v osvedčovaní a overovaní listín, ktoré musia poskytovať notári;

iv)

právne služby, ktoré poskytujú správcovia alebo vymenovaní opatrovníci alebo iné právne služby, ktorých poskytovateľov určil súdny orgán v dotknutom členskom štáte alebo ktorí sú na základe práva určení na vykonávanie osobitných úloh pod dohľadom takýchto súdnych orgánov;

v)

iné právne služby, ktoré sú v dotknutom členskom štáte spojené, aj keď len príležitostne, s výkonom úradnej moci;

e)

finančné služby spojené s emisiou, predajom, kúpou alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES (25), služby centrálnych bánk a operácie vykonávané Európskym nástrojom finančnej stability a Európskym mechanizmom pre stabilitu;

f)

pôžičky bez ohľadu na spojenie s emisiou, predajom, kúpou alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov;

g)

služby civilnej obrany, civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva, ktoré poskytujú neziskové organizácie alebo združenia a na ktoré sa vzťahujú tieto kódy CPV: 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 a 85143000-3 s výnimkou služieb prepravy pacientov sanitárnymi vozidlami;

h)

služby týkajúce sa politickej kampane, na ktoré sa vzťahujú kódy CPV 79341400-0, 92111230-3 a 92111240-6, ak ich udeľuje politická strana v súvislosti s volebnou kampaňou.

9.   Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie na služby týkajúce sa lotérií, na ktoré sa vzťahuje kód CPV 92351100-7, ktoré členský štát udelil hospodárskemu subjektu na základe výlučného práva. Na účely tohto odseku sa pojem výlučné právo nevzťahuje na výlučné práva uvedené v článku 7 ods. 2.

Udelenie takéhoto výlučného práva podlieha uverejneniu v Úradnom vestníku Európskej únie.

10.   Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie udeľované obstarávateľmi na vykonávanie ich činností v tretej krajine, a to za podmienok nezahŕňajúcich fyzické používanie siete alebo geografickej oblasti v rámci Únie.

Článok 11

Osobitné vylúčenia v oblasti elektronickej komunikácie

Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie, ktorých hlavným účelom je umožniť verejným obstarávateľom, aby poskytovali alebo využívali verejné komunikačné siete alebo aby poskytovali verejnosti jednu alebo viaceré elektronické komunikačné služby.

Na účely tohto článku pojmy „verejná komunikačná sieť“ a „elektronická komunikačná služba“ majú rovnaký význam ako v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES (26).

Článok 12

Osobitné vylúčenia v oblasti vodného hospodárstva

1.   Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie, ktoré sa udeľujú:

a)

na poskytovanie alebo prevádzkovanie pevných sietí za účelom poskytovania služby verejnosti v súvislosti s výrobou, prepravou alebo distribúciou pitnej vody;

b)

dodávaním pitnej vody do týchto sietí.

2.   Táto smernica sa rovnako nevzťahuje na koncesie, ak sú spojené s činnosťou uvedenou v odseku 1 a ktorých predmetom je jeden alebo oba z týchto predmetov:

a)

projekty využívania vodnej energie, zavlažovanie alebo odvodňovanie pôdy, za predpokladu, že objem vody určený na zásobovanie pitnou vodou predstavuje viac ako 20 % celkového objemu vody, ktorá je k dispozícii na základe takýchto projektov alebo prostredníctvom zavlažovacích či odvodňovacích zariadení, alebo

b)

likvidácia a čistenie odpadových vôd.

Článok 13

Koncesie udelené pridruženému podniku

1.   Na účely tohto článku je „pridružený podnik“ každý podnik, ktorého ročné účtovné závierky sú konsolidované s ročnými účtovnými závierkami obstarávateľa v súlade s požiadavkami smernice 2013/34/EÚ.

2.   V prípade subjektov, na ktoré sa smernica 2013/34/EÚ nevzťahuje, je „pridružený podnik“ každý podnik, ktorý:

a)

môže byť priamo alebo nepriamo predmetom dominantného vplyvu obstarávateľa;

b)

môže vykonávať dominantný vplyv nad obstarávateľom alebo

c)

spoločne s obstarávateľom podlieha dominantnému vplyvu iného podniku na základe vlastníctva, finančnej účasti alebo predpisov, ktorými sa riadi.

Na účely tohto odseku má „dominantný vplyv“ rovnaký význam ako v článku 7 ods. 4 druhom pododseku.

3.   Bez ohľadu na článok 17 a za predpokladu, že sú splnené podmienky uvedené v odseku 4 tohto článku, sa táto smernica neuplatňuje na koncesie, ktoré udeľuje:

a)

obstarávateľ pridruženému podniku alebo

b)

spoločný podnik, ktorý vytvorilo výlučne niekoľko obstarávateľov na účely vykonávania činností uvedených v prílohe II, podniku, ktorý je pridružený k jednému z týchto obstarávateľov.

4.   Odsek 3 sa uplatňuje na:

a)

koncesie na služby, ak aspoň 80 % priemerného celkového obratu pridruženého podniku za predchádzajúce tri roky, berúc do úvahy všetky služby, ktoré tento podnik poskytol, pochádza z poskytovania služieb obstarávateľovi alebo iným podnikom, ku ktorým je pridružený;

b)

koncesie na stavebné práce, ak aspoň 80 % priemerného celkového obratu pridruženého podniku za predchádzajúce tri roky, berúc do úvahy všetky stavebné práce, ktoré tento podnik uskutočnil, pochádza z poskytovania stavebných prác obstarávateľovi alebo iným podnikom, ku ktorým je pridružený.

5.   Ak nie je z dôvodu dátumu založenia pridruženého podniku alebo začatia činnosti k dispozícii obrat za predchádzajúce tri roky, postačuje, ak tento podnik preukáže, najmä prostredníctvom podnikateľských plánov, že obrat uvedený v odseku 4 písm. a) alebo b) je vierohodný.

6.   Ak rovnaké alebo podobné služby alebo stavebné práce poskytuje viac ako jeden podnik, ktorý je pridružený k obstarávateľovi, s ktorým tvorí hospodársku skupinu, percentuálne podiely uvedené v odseku 4 sa vypočítajú s prihliadnutím na celkový obrat pochádzajúci z poskytovania služieb alebo stavebných prác týmito pridruženými podnikmi.

Článok 14

Koncesie udelené spoločnému podniku alebo obstarávateľovi, ktorý tvorí súčasť spoločného podniku

Bez toho, aby bol dotknutý článok 17, a ak bol spoločný podnik založený na vykonávanie príslušnej činnosti počas aspoň trojročného obdobia a ak sa v zakladacej listine spoločného podniku stanovuje, že obstarávatelia, ktorí ho tvoria, budú jeho súčasťou aspoň rovnaké obdobie, táto smernica sa neuplatňuje na koncesie, ktoré udelil ktorýkoľvek z týchto subjektov:

a)

spoločný podnik, ktorý vytvorilo výlučne niekoľko obstarávateľov na účely vykonávania činností uvedených v prílohe II, jednému z týchto obstarávateľov, alebo

b)

obstarávateľ takémuto spoločnému podniku, ktorého je súčasťou.

Článok 15

Oznamovanie informácií obstarávateľmi

Obstarávatelia oznámia Komisii, ak sú o to požiadaní, tieto informácie týkajúce sa uplatňovania článku 13 ods. 2 a 3 a článku 14:

a)

názvy príslušných podnikov alebo príslušných spoločných podnikov;

b)

povahu a hodnotu dotknutých koncesií;

c)

dôkaz, ktorý Komisia považuje za potrebný na preukázanie toho, že vzťah medzi podnikom alebo spoločným podnikom, ktorému sa koncesie udeľujú, a obstarávateľom je v súlade s požiadavkami článku 13 alebo 14.

Článok 16

Vylúčenie činností, ktoré sú priamo vystavené hospodárskej súťaži

Táto smernica sa neuplatňuje na koncesie, ktoré udeľujú obstarávatelia, ak sa pre členský štát, v ktorom sa tieto koncesie majú plniť, podľa článku 35 smernice 2014/25/EÚ stanovilo, že táto činnosť je priamo vystavená hospodárskej súťaži v súlade s článkom 34 uvedenej smernice.

Článok 17

Koncesie medzi subjektmi v rámci verejného sektora

1.   Koncesia, ktorú udelil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedený v článku 7 ods. 1 písm. a) právnickej osobe, ktorá sa spravuje súkromným alebo verejným právom, nepatrí do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ vykonáva nad príslušnou právnickou osobou kontrolu podobnú kontrole, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami;

b)

viac ako 80 % činností kontrolovanej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poveril kontrolujúci verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ alebo iné právnické osoby kontrolované týmto verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, a

c)

v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu s výnimkou nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti, ktorými sa nevykonáva rozhodný vplyv na kontrolovanú právnickú osobu, vyžadovaných na základe ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov v súlade so zmluvami.

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedený v článku 7 ods. 1 písm. a) sa považuje za verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa vykonávajúceho nad právnickou osobou kontrolu podobnú tej, akú vykonáva nad vlastnými organizačnými zložkami v zmysle prvého pododseku písm. a) tohto odseku, ak má rozhodujúci vplyv na strategické ciele, ako aj na významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby. Uvedenú kontrolu môže vykonávať aj iná právnická osoba, ktorú samotnú rovnakým spôsobom kontroluje verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.

2.   Odsek 1 sa uplatňuje aj vtedy, ak kontrolovaná právnická osoba, ktorá je verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom uvedeným v článku 7 ods. 1 písm. a), udelí koncesiu svojmu kontrolujúcemu verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi alebo inej právnickej osobe kontrolovanej tým istým verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, za predpokladu, že v právnickej osobe, ktorej sa udeľuje verejná koncesia, nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu s výnimkou nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti, ktorými sa nevykonáva rozhodný vplyv na kontrolovanú právnickú osobu, vyžadovaných na základe vnútroštátnych právnych predpisov v súlade so zmluvami.

3.   Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedený v článku 7 ods. 1 písm. a), ktorý nad právnickou osobou, ktorá sa spravuje súkromným alebo verejným právom, nevykonáva kontrolu v zmysle odseku 1 tohto článku, môže napriek tomu udeliť koncesiu uvedenej právnickej osobe koncesiu bez uplatnenia tejto smernice, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedený v článku 7 ods. 1 písm. a) vykonáva spoločne s inými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi kontrolu nad právnickou osobou, ktorá je podobná kontrole, akú vykonávajú nad vlastnými organizačnými zložkami;

b)

viac ako 80 % činností danej právnickej osoby sa vykonáva pri plnení úloh, ktorými ju poverili kontrolujúci verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, alebo iné právnické osoby kontrolované tými istými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi, a

c)

v kontrolovanej právnickej osobe nie je žiadna priama účasť súkromného kapitálu s výnimkou nekontrolných a neblokujúcich foriem súkromnej kapitálovej účasti, ktorými sa nevykonáva rozhodný vplyv na kontrolovanú právnickú osobu, vyžadovaných na základe ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov v súlade so zmluvami.

Na účely prvého pododseku písm. a) tohto odseku vykonávajú verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia uvedení v článku 7 ods. 1 písm. a) spoločnú kontrolu nad právnickou osobou, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

i)

orgány kontrolovanej právnickej osoby s rozhodovacími právomocami pozostávajú zo zástupcov všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov. Jednotliví zástupcovia môžu zastupovať niekoľkých alebo všetkých zúčastnených verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov;

ii)

títo verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu spoločne vykonávať rozhodujúci vplyv na strategické ciele a významné rozhodnutia kontrolovanej právnickej osoby a

iii)

kontrolovaná právnická osoba nesleduje žiadne záujmy, ktoré sú v rozpore so záujmami kontrolujúcich verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov.

4.   Na zmluvu uzavretú výlučne medzi dvoma alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi uvedenými v článku 7 ods. 1 písm. a) sa táto smernica nevzťahuje, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

zmluvou sa ustanovuje alebo vykonáva spolupráca medzi zúčastnenými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi s cieľom zabezpečiť, aby sa služby vo verejnom záujme, ktoré musia poskytovať, poskytovali v záujme dosahovania ich spoločných cieľov;

b)

vykonávanie takejto spolupráce sa riadi výlučne aspektmi týkajúcimi sa verejného záujmu a

c)

zúčastnení verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia vykonávajú na otvorenom trhu menej ako 20 % činností, ktorých sa spolupráca týka;

5.   Na určenie percentuálneho podielu činností uvedených v odseku 1 prvom pododseku písm. b), odseku 3 prvom pododseku písm. b) a odseku 4 písm. c) sa berie do úvahy priemerný celkový obrat alebo vhodný alternatívny ukazovateľ založený na činnosti, napríklad náklady vzniknuté príslušnej právnickej osobe, verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uvedenému v článku 7 ods. 1 písm. a) v súvislosti so službami, tovarom a stavebnými prácami za tri roky predchádzajúce udeleniu koncesie.

Ak v dôsledku dátumu založenia alebo začatia činnosti príslušnej právnickej osoby, verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa alebo v dôsledku reorganizácie ich činnosti takýto obrat alebo alternatívny ukazovateľ založený na činnosti, napríklad náklady, nie je za predchádzajúce tri roky k dispozícii alebo už nie je relevantný, je postačujúce preukázať, najmä prostredníctvom podnikateľských plánov, že meranie činnosti je dôveryhodné

Oddiel III

Všeobecné ustanovenia

Článok 18

Trvanie koncesie

1.   Trvanie koncesií musí byť obmedzené. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ predpokladá toto trvanie na základe požadovaných stavebných prác alebo služieb.

2.   V prípade koncesií trvajúcich viac ako päť rokov nesmie maximálna dĺžka trvania koncesie prekročiť dobu, v súvislosti s ktorou by koncesionár mohol odôvodnene očakávať, že sa mu počas nej vrátia investície vynaložené na uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb spolu s výnosom z investovaného kapitálu, a to pri zohľadnení investícií potrebných na dosiahnutie osobitných zmluvných cieľov.

Investície zohľadnené na účely výpočtu zahŕňajú počiatočné investície, ako aj investície vynaložené počas trvania koncesie.

Článok 19

Sociálne a iné osobitné služby

Na koncesie na sociálne a iné osobitné služby uvedené v prílohe IV, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tejto smernice, sa vzťahujú iba povinnosti vyplývajúce z článku 31 ods. 3, článkov 32, 46 a 47.

Článok 20

Zmiešané zákazky

1.   Koncesie, ktorých predmetom sú stavebné práce aj služby, sa udeľujú v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na typ koncesie, ktorý charakterizuje hlavný predmet príslušnej zákazky.

V prípade zmiešaných koncesií pozostávajúcich čiastočne zo sociálnych a iných osobitných služieb uvedených v zozname v prílohe IV a čiastočne z iných služieb sa hlavný predmet určí podľa príslušných služieb s vyššou predpokladanou hodnotou.

2.   Ak sú jednotlivé časti danej zákazky objektívne oddeliteľné, uplatňujú sa odseky 3 a 4. Ak jednotlivé časti danej zákazky nie sú objektívne oddeliteľné, uplatňuje sa odsek 5.

Ak sa na časť zákazky vzťahuje článok 346 ZFEÚ alebo smernica 2009/81/ES, uplatňuje sa článok 21 tejto smernice.

V prípade zákaziek určených na pokrytie viacerých činností, z ktorých sa na jednu vzťahuje príloha II tejto smernice alebo smernica 2014/25/EÚ, sa uplatniteľné ustanovenia určia podľa článku 22 tejto smernice a podľa článku 6 smernice 2014/25/EÚ.

3.   V prípade zákaziek, ktorých predmetom sú prvky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, ako aj iné prvky, si verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu zvoliť možnosť zadať samostatné zákazky na jednotlivé časti. Ak sa verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia rozhodnú zadať samostatné zákazky na jednotlivé časti, rozhodnutie o tom, ktorý právny režim sa uplatňuje na akúkoľvek z takýchto samostatných zákaziek, sa prijme na základe charakteristických znakov príslušnej samostatnej časti.

Ak sa verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia rozhodnú zadať jedinú zákazku, táto smernica sa uplatňuje, ak sa v odseku 4 tohto článku alebo v článku 21 neustanovuje inak, na vzniknutú zmiešanú zákazku, a to bez ohľadu na hodnotu častí, na ktoré by sa inak vzťahoval iný právny režim, a bez ohľadu na to, ktorý právny režim by sa na tieto časti inak vzťahoval.

4.   V prípade zmiešaných zákaziek, ktoré obsahujú prvky koncesií, ako aj prvky verejných zákaziek, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/24/EÚ, alebo zákaziek, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/25/EÚ, sa zmiešaná zákazka zadá v súlade so smernicou 2014/24/EÚ alebo smernicou 2014/25/EÚ.

5.   Ak sú jednotlivé časti danej zákazky objektívne neoddeliteľné, uplatniteľný právny režim sa určí na základe hlavného predmetu tejto zákazky.

V prípade, že takéto zákazky zahŕňajú prvky koncesie na služby a prvky zákazky na dodanie tovaru, sa hlavný predmet určí podľa toho, ktorá z predpokladaných hodnôt služieb alebo tovaru je vyššia.

Článok 21

Zákazky v rámci zmiešaného obstarávania zahŕňajúce aspekty obrany alebo bezpečnosti

1.   V prípade zmiešaných zákaziek, ktorých predmetom sú prvky koncesie, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, a obstarávanie alebo iné prvky, na ktoré sa vzťahuje článok 346 ZFEÚ alebo smernica 2009/81/ES, sa uplatňuje tento článok.

V prípade zákaziek určených na pokrytie viacerých činností, z ktorých sa na jednu vzťahuje príloha II tejto smernice alebo smernica 2014/25/EÚ, pričom na inú sa vzťahuje článok 346 ZFEÚ alebo smernica 2009/81/ES, sa uplatniteľné ustanovenia určia podľa článku 23 tejto smernice a článku 26 smernice 2014/25/EÚ.

2.   Ak sú jednotlivé časti danej zákazky objektívne oddeliteľné, verejní obstarávatelia a obstarávatelia si môžu zvoliť možnosť zadať samostatné zákazky na jednotlivé časti alebo zadať jedinú zákazku.

Ak sa verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia rozhodnú zadať samostatné zákazky na jednotlivé časti, rozhodnutie o tom, ktorý právny režim je uplatniteľný na akúkoľvek z takýchto samostatných zákaziek, sa prijme na základe charakteristických znakov príslušnej samostatnej časti.

Ak sa verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia rozhodnú zadať jedinú zákazku, na určenie uplatniteľného právneho režimu sa uplatnia tieto kritériá:

a)

ak sa na časť danej zákazky vzťahuje článok 346 ZFEÚ alebo ak sa na jednotlivé časti vzťahuje článok 346 ZFEÚ a smernica 2009/81/ES, zákazka sa môže zadať bez uplatnenia tejto smernice, a to za predpokladu, že zadanie jedinej zákazky je opodstatnené z objektívnych dôvodov;

b)

ak sa na časť danej zákazky vzťahuje smernica 2009/81/ES, zákazka sa môže zadať v súlade s touto smernicou alebo v súlade so smernicou 2009/81/ES, a to za predpokladu, že zadanie jedinej zákazky je opodstatnené z objektívnych dôvodov.

Rozhodnutie zadať jedinú zákazku sa však nesmie prijať s cieľom vyňať zákazky z uplatňovania tejto smernice alebo smernice 2009/81/ES.

3.   Ak sú jednotlivé časti danej zákazky objektívne neoddeliteľné, zákazka sa môže zadať bez uplatnenia tejto smernice, ak zahŕňa prvky, na ktoré sa vzťahuje článok 346 ZFEÚ. Inak sa verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže rozhodnúť zadať zákazku v súlade s touto smernicou alebo smernicou 2009/81/ES.

Článok 22

Zákazky, ktoré sa vzťahujú na činnosti uvedené v prílohe II a na iné činnosti

1.   Odchylne od článku 20 v prípade zákaziek, ktoré sa majú vzťahovať na viacero činností, sa obstarávatelia môžu rozhodnúť zadať samostatné zákazky na účely každej jednotlivej činnosti alebo zadať jedinú zákazku. Ak sa obstarávatelia rozhodnú zadať samostatnú zákazku, rozhodnutie o tom, ktoré pravidlá sa uplatňujú na akúkoľvek z takýchto samostatných zákaziek, sa prijme na základe charakteristických znakov príslušnej jednotlivej činnosti.

Bez ohľadu na článok 20, ak sa obstarávatelia rozhodnú zadať jedinú zákazku, uplatňujú sa odseky 2 a 3 tohto článku. Ak sa však na jednu z dotknutých činností vzťahuje článok 346 ZFEÚ alebo smernica 2009/81/ES, uplatňuje sa článok 23 tejto smernice.

Rozhodnutie medzi možnosťou zadať jedinú zákazku alebo zadať viacero samostatných zákaziek sa neprijme s cieľom vyňať zákazku alebo zákazky z rozsahu pôsobnosti tejto smernice alebo prípadne smerníc 2014/24/EÚ alebo 2014/25/EÚ.

2.   Na zákazku, ktorá sa má vzťahovať na viacero činností, sa vzťahujú pravidlá uplatniteľné na činnosť, na ktorú je koncesia predovšetkým určená.

3.   V prípade zákaziek, pri ktorých nie je možné objektívne určiť, na ktorú činnosť sú predovšetkým určené, sa uplatniteľné pravidlá stanovia takto:

a)

koncesia sa udelí v súlade s ustanoveniami tejto smernice uplatniteľnými na koncesie, ktoré udeľujú verejní obstarávatelia, ak sa na jednu z činností, na ktoré je zákazka určená, vzťahujú ustanovenia tejto smernice uplatniteľné na koncesie udeľované verejnými obstarávateľmi a na ostatné činnosti sa vzťahujú ustanovenia tejto smernice uplatniteľné na koncesie udeľované obstarávateľmi;

b)

zákazka sa zadá v súlade so smernicou 2014/24/EÚ, ak sa na jednu z činností, na ktoré je zákazka určená, vzťahuje táto smernica a na ostatné činnosti sa vzťahuje smernica 2014/24/EÚ;

c)

zákazka sa zadá v súlade s touto smernicou, ak sa na jednu z činností, na ktoré je zákazka určená, vzťahuje táto smernica a na ostatné činnosti sa nevzťahuje táto smernica, smernica 2014/24/EÚ ani smernica 2014/25/EÚ.

Článok 23

Koncesie, ktoré sa vzťahujú na činnosti uvedené v prílohe II a činnosti zahŕňajúce aspekty obrany alebo bezpečnosti

1.   V prípade zákaziek, ktoré sa majú vzťahovať na viacero činností, si obstarávatelia môžu zvoliť možnosť zadania samostatných zákaziek na každú jednotlivú činnosť alebo zadania jedinej zákazky. Ak sa obstarávatelia rozhodnú zadať samostatné zákazky na jednotlivé časti, rozhodnutie o tom, ktorý právny režim sa vzťahuje na akúkoľvek z takýchto samostatných zákaziek, sa prijme na základe charakteristických znakov príslušnej jednotlivej činnosti.

Bez ohľadu na článok 21, ak sa obstarávatelia rozhodnú zadať jedinú zákazku, uplatňuje sa odsek 2 tohto článku.

Rozhodnutie medzi možnosťou zadať jedinú zákazku a zadať viacero samostatných zákaziek sa však nesmie prijať s cieľom vyňať zákazku alebo zákazky z rozsahu pôsobnosti tejto smernice alebo smernice 2009/81/ES.

2.   V prípade zákaziek, ktoré sa majú vzťahovať na činnosť, na ktorú sa vzťahuje táto smernica, a na ďalšiu činnosť, na ktorú sa vzťahuje:

a)

článok 346 ZFEÚ alebo

b)

smernica 2009/81/ES,

môže obstarávateľ:

i)

v prípadoch uvedených v písmene a) zadať zákazku bez uplatnenia tejto smernice alebo

ii)

v prípadoch uvedených v písmene b) zadať zákazku v súlade s touto smernicou alebo smernicou 2009/81/ES. Prvým pododsekom tohto odseku nie sú dotknuté finančné limity a vylúčenia stanovené v smernici 2009/81/ES.

Zákazky uvedené v písmene b), ktoré zahŕňajú tiež obstarávanie alebo iné prvky, na ktoré sa vzťahuje článok 346 ZFEÚ, sa môžu zadať bez uplatnenia tejto smernice.

Podmienkou pre uplatnenie tohto odseku však je, že zadanie jedinej zákazky je opodstatnené z objektívnych dôvodov a že rozhodnutie zadať jedinú zákazku sa neprijme s cieľom vyňať zákazky z uplatňovania tejto smernice.

Oddiel IV

Osobitné situácie

Článok 24

Vyhradené koncesie

Členské štáty môžu vyhradiť právo účasti na postupoch udeľovania koncesií pre chránené dielne alebo hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb, alebo môžu zabezpečiť, aby sa takéto koncesie plnili v rámci programov chránených pracovných miest za predpokladu, že aspoň 30 % zamestnancov týchto dielní, hospodárskych subjektov alebo programov tvoria postihnutí alebo znevýhodnení pracovníci. Oznámenie o koncesii alebo v prípade koncesií na služby vymedzených v článku 19 predbežné oznámenie obsahuje odkaz na tento článok.

Článok 25

Služby v oblasti výskumu a vývoja

Táto smernica sa uplatňuje len na koncesie na služby v oblasti výskumu a vývoja, na ktoré sa vzťahujú kódy CPV 73000000-2 až 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 a 73430000-5 za predpokladu, že sú splnené obe tieto podmienky:

a)

prospech plynie výlučne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na jeho využitie pri plnení jeho úloh a

b)

odplatu za poskytnutú službu poskytuje v plnom rozsahu verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.

KAPITOLA II

Zásady

Článok 26

Hospodárske subjekty

1.   Hospodárske subjekty, ktoré sú podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom sú usadené, oprávnené poskytovať príslušnú službu, nesmú byť odmietnuté len z dôvodu, že podľa právnych predpisov členského štátu, v ktorom sa zákazka udeľuje, by sa od nich vyžadovalo, aby boli buď fyzickou alebo právnickou osobou.

Od právnických osôb sa môže vyžadovať, aby uviedli v ponuke alebo v žiadosti mená a príslušnú odbornú kvalifikáciu pracovníkov, ktorí budú zodpovední za plnenie príslušnej zákazky.

2.   Postupov udeľovania koncesie sa môžu zúčastňovať skupiny hospodárskych subjektov vrátane dočasných združení. Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia od nich nesmú vyžadovať, aby na účely predloženia ponuky alebo žiadosti o účasť mali konkrétnu právnu formu.

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu v prípade potreby v súťažných podkladoch ku koncesii spresniť, ako skupiny hospodárskych subjektov splnia požiadavky týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia alebo technickej a odbornej spôsobilosti uvedené v článku 38 za predpokladu, že je to opodstatnené z objektívnych dôvodov a primerané. Členské štáty môžu stanoviť štandardné podmienky pre spôsob, akým skupiny hospodárskych subjektov majú splniť tieto požiadavky. Opodstatnené z objektívnych dôvodov a primerané musia byť aj akékoľvek podmienky plnenia koncesie takýmito skupinami hospodárskych subjektov, ktoré sa líšia od podmienok stanovených pre individuálnych účastníkov.

3.   Bez ohľadu na odseky 1 a 2 verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu od skupín hospodárskych subjektov vyžadovať, aby v prípade, že im bola zadaná zákazka, nadobudli konkrétnu právnu formu, pokiaľ je uvedená zmena nevyhnutná na uspokojivé plnenie zákazky.

Článok 27

Nomenklatúry

1.   Pri akomkoľvek odkaze na nomenklatúry v kontexte udeľovania koncesií sa používa „spoločný slovník obstarávania (CPV)“ prijatý nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 (27).

2.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 48 prijať delegované akty s cieľom prispôsobiť kódy CPV uvedené v tejto smernici, keď sa zmeny v nomenklatúre CPV musia odzrkadliť v tejto smernici a za predpokladu, že z takýchto zmien nevyplýva úprava rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Článok 28

Dôverný charakter

1.   Pokiaľ sa v tejto smernici alebo vnútroštátnych právnych predpisoch, ktoré sa vzťahujú na verejného obstarávateľa, a to predovšetkým v právnych predpisoch týkajúcich sa prístupu k informáciám, neustanovuje iná úprava a bez toho, aby boli dotknuté povinnosti v súvislosti so zverejňovaním udelených koncesií, ako aj v súvislosti s informáciami pre záujemcov a uchádzačov podľa článkov 32 a 40, verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nezverejní informácie, ktoré mu poskytli hospodárske subjekty a ktoré tieto subjekty označili za dôverné vrátane, ale nie výlučne, technických alebo obchodných tajomstiev a dôverných aspektov ponúk.

Tento článok nebráni zverejneniu častí uzavretých zmlúv, ktoré nemajú dôverný charakter, vrátane akýchkoľvek následných zmien.

2.   Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže pre hospodárske subjekty stanoviť požiadavky zamerané na ochranu dôverného charakteru informácií, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ sprístupní v rámci postupu udeľovania koncesie.

Článok 29

Pravidlá platné v oblasti komunikácie

1.   S výnimkou prípadov, keď je použitie elektronických prostriedkov povinné podľa článku 33 ods. 2 a článku 34, si členské štáty alebo verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu pri akejkoľvek komunikácii a výmene informácií vybrať jeden alebo viaceré z nasledujúcich prostriedkov komunikácie:

a)

elektronické prostriedky;

b)

pošta alebo fax;

c)

ústna komunikácia vrátane telefónu, pokiaľ ide o komunikáciu, ktorá nepredstavuje hlavné prvky postupu udeľovania koncesie a za predpokladu, že obsah ústnej komunikácie sa dostatočne zdokumentuje na trvalom nosiči;

d)

osobné doručenie s písomným potvrdením prijatia.

Členské štáty môžu v prípade koncesií stanoviť povinnosť používať elektronické prostriedky komunikácie nad rámec povinností ustanovených v článku 33 ods. 2 a v článku 34.

2.   Zvolené prostriedky komunikácie musí byť všeobecne dostupné a nediskriminačné a nesmú obmedzovať prístup hospodárskych subjektov k postupu udeľovania koncesie. Nástroje a zariadenia, ktoré sa majú používať na komunikáciu elektronickými prostriedkami, ako aj ich technické parametre, musia byť interoperabilné s výrobkami informačných a komunikačných technológií, ktoré sa všeobecne používajú.

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia pri každej komunikácii, výmene a uchovávaní informácií zaistia zachovanie integrity údajov a dôvernosti žiadostí a ponúk. Obsah žiadostí a ponúk preskúmajú až po uplynutí lehoty na ich predloženie.

HLAVA II

PRAVIDLÁ UDEĽOVANIA KONCESIÍ:

VŠEOBECNÉ ZÁSADY A PROCESNÉ ZÁRUKY

KAPITOLA I

Všeobecné zásady

Článok 30

Všeobecné zásady

1.   Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ slobodne organizuje postup vedúci k výberu koncesionára, pričom sa musí dodržať súlad s touto smernicou.

2.   Návrh postupu udeľovania koncesie rešpektuje zásady ustanovené v článku 3. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ počas postupu udeľovania koncesie predovšetkým neposkytuje informácie diskriminačným spôsobom, v dôsledku ktorého by niektorí záujemcovia alebo uchádzači mohli oproti iným získať výhodu.

3.   Členské štáty prijmú vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby hospodárske subjekty pri plnení koncesií dodržiavali uplatniteľné povinnosti v oblasti environmentálneho, sociálneho a pracovného práva ustanovených v práve Únie, vnútroštátnom práve, kolektívnych zmluvách alebo ustanoveniach medzinárodného environmentálneho, sociálneho a pracovného práva uvedených v prílohe X.

4.   Komisia je oprávnená prijať delegované akty v súlade s článkom 48 s cieľom zmeniť zoznam v prílohe X, ak je to potrebné, v záujme doplnenia nových medzinárodných dohôd, ktoré ratifikovali všetky členské štáty, alebo ak existujúce medzinárodné dohody, na ktoré sa odkazuje, už viac nie sú ratifikované všetkými členskými štátmi alebo sa inak zmenili, napríklad pokiaľ ide o ich rozsah pôsobnosti, obsah alebo označenie.

Článok 31

Oznámenia o koncesii

1.   Verejní obstarávatelia a obstarávatelia, ktorí chcú udeliť koncesiu, oznámia svoj zámer prostredníctvom oznámenia o koncesii.

2.   Oznámenia o koncesii obsahujú informácie uvedené v prílohe V a prípadne aj akékoľvek ďalšie informácie, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ považuje za užitočné, v súlade s formátom štandardných vzorov.

3.   Verejní obstarávatelia a obstarávatelia, ktorí chcú udeliť koncesiu na sociálne a iné osobitné služby uvedené v prílohe IV, oznámia svoj zámer o plánovanom udelení koncesie prostredníctvom uverejnenia predbežného oznámenia. Tieto oznámenia obsahujú informácie uvedené v prílohe VI.

4.   Odchylne od odseku 1 sa od verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov nevyžaduje, aby oznámenie o koncesii uverejnili, ak stavebné práce alebo služby dokáže dodať, resp. poskytnúť iba jeden konkrétny hospodársky subjekt, a to z ktoréhokoľvek z týchto dôvodov:

a)

cieľom koncesie je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu;

b)

z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž;

c)

existencia výlučného práva;

d)

ochrana práv duševného vlastníctva a iných výlučných práv, než sú tie, ktoré sú vymedzené v článku 5 bode 10.

Výnimky stanovené v prvom pododseku písmenách b), c) a d) sa uplatňujú len v prípadoch, keď neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov udeľovanie koncesie.

5.   Odchylne od odseku 1 sa od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa nevyžaduje zverejnenie nového oznámenia o koncesii, ak neboli predložené žiadne žiadosti alebo ponuky či žiadne vhodné ponuky alebo vhodné žiadosti ako odpoveď na predchádzajúci postup udeľovania koncesie za predpokladu, že pôvodné podmienky udelenia koncesie sa podstatne nezmenili a že sa Komisii zaslala správa, ak o ňu požiada.

Na účely prvého pododseku sa ponuka považuje za nevhodnú, ak je vzhľadom na koncesiu irelevantná, pričom bez podstatných zmien nie je zjavne schopná uspokojiť potreby a požiadavky verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa uvedené v súťažných podkladoch ku koncesii.

Na účely prvého pododseku sa žiadosť považuje za nevhodnú:

a)

ak dotknutý žiadateľ musí alebo môže byť vylúčený podľa článku 38 ods. 5 až 9 alebo ak nespĺňa podmienky účasti, ktoré podľa článku 38 ods. 1 stanovil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ;

b)

ak žiadosti zahŕňajú aj ponuky, ktoré nie sú vhodné v zmysle druhého pododseku.

Článok 32

Oznámenia o udelení koncesie

1.   Verejní obstarávatelia a obstarávatelia v súlade s postupmi ustanovenými v článku 33 najneskôr do 48 dní po udelení koncesie zašlú oznámenie o udelení koncesie s výsledkami postupu udeľovania koncesie. V prípade sociálnych a iných osobitných služieb uvedených v prílohe IV sa však takéto oznámenia môžu zoskupiť na štvrťročnom základe. V takom prípade zašlú zoskupené oznámenia do 48 dní od skončenia každého štvrťroka.

2.   Oznámenia o udelení koncesie obsahujú informácie stanovené v prílohe VII alebo v prípade koncesií na sociálne a iné osobitné služby uvedené v prílohe IV informácie stanovené v prílohe VIII a uverejnia sa v súlade s článkom 33.

Článok 33

Forma a spôsob uverejňovania oznámení

1.   Oznámenie o koncesii, oznámenie o udelení koncesie a oznámenie uvedené v článku 43 ods. 1 druhom pododseku obsahujú informácie stanovené v prílohách V, VII a VIII vo formáte štandardných vzorov vrátane štandardných vzorov pre korigendá.

Komisia stanoví tieto štandardné vzory prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 50.

2.   Oznámenia uvedené v odseku 1 sa vypracujú, elektronickými prostriedkami zašlú Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie a uverejnia v súlade s prílohou IX. Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie vydá verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi potvrdenie o prijatí oznámenia a o uverejnení zaslaných informácií, v ktorom uvedie dátum uverejnenia a ktoré je dokladom o uverejnení. Oznámenia sa uverejnia najneskôr do piatich dní od ich zaslania. Náklady, ktoré vzniknú Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie v súvislosti s uverejňovaním oznámení, znáša Únia.

3.   Oznámenia o koncesii sa uverejnia v plnom znení v jednom alebo viacerých úradných jazykoch inštitúcií Únie, ktorý si zvolí verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ. Táto jazyková verzia alebo tieto jazykové verzie sú jediným autentickým textom alebo textami. Zhrnutie dôležitých prvkov každého oznámenia sa uverejňuje aj v ostatných úradných jazykoch inštitúcií Únie.

4.   Oznámenia o koncesii a oznámenia o udelení koncesie sa na vnútroštátnej úrovni neuverejnia pred uverejnením Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie s výnimkou prípadu, keď sa uverejnenie na úrovni Únie neuskutoční do 48 hodín po tom, čo Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie potvrdil, že verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi bolo doručené potvrdenie o prijatí oznámenia podľa odseku 2. Oznámenia o koncesii a oznámenia o udelení koncesie uverejnené na vnútroštátnej úrovni neobsahujú iné informácie, ako sú informácie uvedené v oznámeniach zaslaných Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie, ale uvedie sa v nich dátum odoslania oznámenia Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Článok 34

Elektronická dostupnosť súťažných podkladov ku koncesii

1.   Verejní obstarávatelia a obstarávatelia ponúknu neobmedzený a úplný priamy bezplatný prístup elektronickými prostriedkami k súťažným podkladom ku koncesii odo dňa uverejnenia oznámenia o koncesii, alebo ak oznámenie o koncesii neobsahuje výzvu na predloženie ponúk, odo dňa, v ktorom sa výzva na predloženie ponúk zaslala. V znení oznámenia o koncesii alebo týchto výziev sa uvedie internetová adresa, na ktorej sú tieto súťažné podklady ku koncesii dostupné.

2.   Ak za náležite odôvodnených okolností a v dôsledku výnimočných bezpečnostných alebo technických dôvodov alebo v dôsledku osobitne citlivej povahy obchodných informácií, ktoré si vyžadujú veľmi vysokú úroveň ochrany, neobmedzený a úplný priamy bezplatný prístup k niektorým súťažným podkladom ku koncesii elektronickými prostriedkami nemožno ponúknuť, verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia v oznámení alebo vo výzve na predloženie ponúk uvedú, že príslušné súťažné podklady ku koncesii sa zašlú inými než elektronickými prostriedkami a lehota na prijatie ponúk sa predĺži.

3.   Verejní obstarávatelia a obstarávatelia alebo príslušné organizačné zložky poskytnú všetkým žiadateľom alebo uchádzačom, ktorí sa zúčastňujú postupu udeľovania koncesie, doplňujúce informácie týkajúce sa súťažných podkladov ku koncesii najneskôr do šiestich dní pred uplynutím lehoty stanovenej na prijatie ponúk, ak bola žiadosť o ne podaná s dostatočným predstihom.

Článok 35

Boj proti korupcii a predchádzanie konfliktom záujmov

Členské štáty od verejných obstarávateľov a obstarávateľov vyžadujú, aby prijali vhodné opatrenia na boj proti podvodom, uprednostňovaniu a korupcii a aby účinne predchádzali konfliktom záujmov, zisťovali ich a naprávali konflikty záujmov vyplývajúce z vykonávania postupov udeľovania koncesie, a to s cieľom zabrániť akémukoľvek narušeniu hospodárskej súťaže a zabezpečiť transparentnosť postupu udeľovania, ako aj rovnaké zaobchádzanie so všetkými záujemcami a uchádzačmi.

Pojem konflikty záujmov zahŕňa prinajmenšom každú situáciu, keď zamestnanci verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, ktorí sú zapojení do vykonávania postupu udeľovania koncesií alebo môžu ovplyvniť výsledok tohto postupu, majú priamo alebo nepriamo finančný, ekonomický alebo iný osobný záujem, ktorý možno vnímať ako ohrozenie ich nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s daným postupom udeľovania koncesie.

Pokiaľ ide o konflikty záujmov, prijaté opatrenia nesmú presahovať úroveň, ktorá je nevyhnutná na predchádzanie potenciálnym konfliktom záujmov alebo na odstránenie zisteného konfliktu záujmov.

KAPITOLA II

Procesné záruky

Článok 36

Technické a funkčné požiadavky

1.   Technické a funkčné požiadavky vymedzujú charakteristické znaky stavebných prác alebo služieb, ktoré sú predmetom koncesie. Uvádzajú sa v súťažných podkladoch ku koncesii.

Tieto charakteristické znaky môžu odkazovať aj na osobitný postup výroby alebo poskytovania požadovaných stavebných prác alebo služieb za predpokladu, že súvisia s predmetom zákazky a sú primerané jej hodnote a jej cieľom. Charakteristické znaky môžu zahŕňať napríklad úroveň kvality, úroveň plnenia environmentálnych a klimatických požiadaviek, požiadavky súvisiace na riešenie vhodné pre všetkých používateľov (vrátane prístupnosti pre osoby s postihnutím) a posúdenie zhody, výkonnosť, bezpečnosť alebo rozmery, terminológiu, symboly, skúšky a skúšobné metódy, označovanie a značky alebo pokyny pre používateľa.

2.   Pokiaľ si to nevyžaduje predmet zákazky, technické a funkčné požiadavky nesmú odkazovať na konkrétnu značku alebo zdroj alebo na určitý postup, ktorý charakterizuje produkty alebo služby, ktoré poskytuje konkrétny hospodársky subjekt, ani na ochranné známky, patenty, druhy alebo určitú výrobu, ak by to viedlo k uprednostneniu alebo vylúčeniu určitých podnikov alebo určitých produktov. Takýto odkaz sa povoľuje len výnimočne, ak nie je možné dostatočne presne a zrozumiteľne opísať predmet zákazky. Takýto odkaz je doplnený slovami „alebo rovnocenné“.

3.   Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesmie zamietnuť ponuku z toho dôvodu, že stavebné práce a služby, ktorých sa ponuka týka, nie sú v súlade s technickými a funkčnými požiadavkami, na ktoré odkazoval, ak uchádzač akýmikoľvek vhodnými prostriedkami vo svojej ponuke preukáže, že riešenia, ktoré navrhuje, rovnocenne uspokojujú technické a funkčné požiadavky.

Článok 37

Procesné záruky

1.   Koncesie sa udeľujú na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ stanovil v súlade s článkom 41, za predpokladu, že sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

ponuka spĺňa minimálne požiadavky, ktoré v prípade potreby stanovil verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ;

b)

uchádzač spĺňa podmienky účasti uvedené v článku 38 ods. 1 a

c)

uchádzač nie je v súlade s článkom 38 ods. 4 až 7 a na základe článku 38 ods. 9 vylúčený z postupu udeľovania.

Minimálne požiadavky uvedené v písmene a) zahŕňajú podmienky a charakteristické znaky (najmä technické, fyzické, funkčné a právne), ktoré by mala každá ponuka spĺňať alebo mať.

2.   Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedie:

a)

v oznámení o koncesii opis koncesie a podmienok účasti;

b)

v oznámení o koncesii, vo výzve na predloženie ponúk alebo v iných súťažných podkladoch ku koncesii opis kritérií na vyhodnotenie ponúk a prípadne minimálne požiadavky, ktoré sa musia splniť.

3.   Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže obmedziť na primeranú úroveň počet záujemcov alebo uchádzačov, a to za podmienky, že tak urobí transparentným spôsobom a na základe objektívnych kritérií. Počet vyzvaných záujemcov alebo uchádzačov musí byť dostatočný na zabezpečenie skutočnej súťaže.

4.   Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oznámi všetkým účastníkom opis plánovaného organizovania postupu a orientačnú lehotu jeho ukončenia. Každá zmena sa oznámi všetkým účastníkom, a ak sa týka prvkov uverejnených v oznámení o koncesii, oznámi sa všetkým hospodárskym subjektom.

5.   Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ zabezpečí náležité zaznamenanie všetkých etáp postupu, pričom použije prostriedky, ktoré považuje za vhodné, a to v súlade s článkom 28 ods. 1.

6.   Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže so záujemcami alebo uchádzačmi viesť rokovania. Počas týchto rokovaní sa nesmie zmeniť predmet koncesie, kritériá na vyhodnotenie ponúk a minimálne požiadavky.

Článok 38

Výber a kvalitatívne hodnotenie záujemcov

1.   Verejní obstarávatelia a obstarávatelia overia podmienky účasti týkajúce sa odbornej a technickej spôsobilosti a finančného a ekonomického postavenia záujemcov alebo uchádzačov, a to na základe vlastných vyhlásení, referencie alebo referencií, ktoré je potrebné predložiť ako dôkaz v súlade s požiadavkami uvedenými v oznámení o koncesii, ktoré musia byť nediskriminačné a primerané predmetu koncesie. Podmienky účasti sa vzťahujú na potrebu zabezpečiť schopnosť koncesionára plniť koncesiu a sú k nej primerané, pričom zohľadňujú predmet koncesie a účel zaručenia skutočnej hospodárskej súťaže.

2.   Hospodársky subjekt sa môže s cieľom splniť podmienky účasti stanovené v odseku 1, ak to prichádza do úvahy, a podmienky konkrétnej koncesie spoliehať na kapacity iných subjektov bez ohľadu na právnu povahu svojich prepojení s nimi. Ak sa chce hospodársky subjekt spoliehať na kapacity iných subjektov, verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi preukáže, že počas celého obdobia trvania koncesie bude mať k dispozícii potrebné zdroje, napríklad predložením záväzku týchto subjektov v uvedenom zmysle. Pokiaľ ide o finančné postavenie, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať, aby hospodársky subjekt a uvedené subjekty boli spoločne zodpovední za plnenie zákazky.

3.   Skupiny hospodárskych subjektov podľa článku 26 sa môžu spoliehať na využitie kapacít účastníkov skupiny alebo iných subjektov za rovnakých podmienok.

4.   Verejní obstarávatelia a obstarávatelia uvedení v článku 7 ods. 1 písm. a) vylúčia hospodársky subjekt z účasti na postupe udeľovania koncesie, ak zistili, že tento hospodársky subjekt bol právoplatným rozsudkom odsúdený z jedného z týchto dôvodov:

a)

z dôvodu účasti v zločineckej organizácii v zmysle článku 2 rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV (28);

b)

z dôvodu korupcie v zmysle článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie (29) a článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 2003/568/SVV (30), ako aj z dôvodu korupcie v zmysle vnútroštátnych právnych predpisov verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa alebo hospodárskeho subjektu;

c)

z dôvodu podvodu v zmysle článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (31),

d)

z dôvodu teroristických trestných činov alebo trestných činov spojených s teroristickými aktivitami, tak ako sú vymedzené v článkoch 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV (32), alebo podnecovania, napomáhania alebo navádzania alebo pokusu o spáchanie trestného činu v súlade s článkom 4 uvedeného rámcového rozhodnutia;

e)

z dôvodu prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, tak ako sú vymedzené v článku 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES (33);

f)

z dôvodu detskej práce a iných foriem obchodovania s ľuďmi vymedzených v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ (34).

Povinnosť vylúčiť hospodársky subjekt sa uplatňuje aj v prípadoch, keď je osoba, ktorá bola právoplatným rozsudkom odsúdená, členom správneho, riadiaceho alebo dozorného orgánu tohto hospodárskeho subjektu alebo ktorá má v tomto subjekte právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kontrolu.

Iní obstarávatelia ako sú uvedení v článku 7 ods. 1 písm. a) môžu vylúčiť hospodársky subjekt z účasti na postupe udeľovania koncesie, ak vedia, že tento hospodársky subjekt bol právoplatným rozsudkom odsúdený z jedného z dôvodov uvedených v prvom pododseku tohto odseku.

5.   Z účasti na postupe udeľovania koncesie sa vylúči hospodársky subjekt, v prípade ktorého verejní obstarávatelia a obstarávatelia uvedení v článku 7 ods. 1 písm. a) vedia, že tento hospodársky subjekt porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie, a ak bola táto skutočnosť potvrdená právoplatným a záväzným súdnym alebo správnym rozhodnutím v súlade s právnymi ustanoveniami krajiny, v ktorej je usadený, alebo ustanoveniami členského štátu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia uvedení v článku 7 ods. 1 písm. a) môžu okrem toho hospodársky subjekt vylúčiť alebo od nich môžu členské štáty požadovať, aby ho vylúčili, z účasti na postupe udeľovania koncesie, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže akýmikoľvek vhodnými prostriedkami preukázať, že hospodársky subjekt porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie.

Tento odsek sa viac neuplatňuje, ak hospodársky subjekt splnil svoje povinnosti tým, že zaplatil alebo uzavrel záväznú dohodu s cieľom zaplatiť splatné dane alebo splatné príspevky na sociálne zabezpečenie vrátane akýchkoľvek prípadných vzniknutých úrokov alebo sankcií.

6.   Členské štáty môžu ustanoviť výnimku z povinného vylúčenia uvedeného v odsekoch 4 a 5, a to za výnimočných okolností, v prípade nadradených dôvodov týkajúcich sa verejného záujmu, akými sú napríklad verejné zdravie alebo ochrana životného prostredia.

Členské štáty môžu ustanoviť výnimku z povinného vylúčenia stanoveného v odseku 5 aj v prípade, ak by vylúčenie bolo jasne neprimerané, najmä ak neboli zaplatené len malé sumy daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie alebo ak bol hospodársky subjekt informovaný o presnej sume, ktorú má zaplatiť, pretože porušil svoje povinnosti súvisiace s platením daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie, v takom čase, že nemal možnosť prijať opatrenia, ktoré sú ustanovené v odseku 5 treťom pododseku, pred uplynutím lehoty na predloženie svojej žiadosti.

7.   Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia môžu z účasti na udeľovaní koncesie vylúčiť alebo od nich môže členský štát požadovať, aby vylúčili ktorýkoľvek hospodárky subjekt, ak je splnené jedna z týchto podmienok:

a)

ak môžu akýmikoľvek vhodnými prostriedkami preukázať porušenie uplatniteľných povinností uvedených v článku 30 ods. 3;

b)

ak je daný hospodársky subjekt v úpadku alebo je v konkurze alebo v likvidácii, ak jeho aktíva spravuje likvidátor alebo súd, ak voči nemu prebieha vyrovnávacie konanie, ak sú jeho podnikateľské činnosti pozastavené alebo ak je v akejkoľvek podobnej situácii vyplývajúcej z podobného konania podľa vnútroštátnych zákonov a iných právnych predpisov; verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ však môže rozhodnúť, že nevylúči hospodársky subjekt, ktorý sa nachádza v jednej z uvedených situácií, alebo od neho môže členský štát požadovať, aby nevylúčil takýto hospodársky subjekt, ak zistil, že príslušný hospodársky subjekt bude schopný plniť koncesiu, pričom sa zohľadnia uplatniteľné vnútroštátne pravidlá a opatrenia týkajúce sa pokračovania podnikateľskej činnosti v prípade týchto situácií;

c)

ak verejný obstarávateľ môže akýmikoľvek vhodnými prostriedkami preukázať, že hospodársky subjekt sa dopustil závažného odborného pochybenia, v dôsledku ktorého je spochybnená jeho bezúhonnosť;

d)

ak konflikt záujmov v zmysle článku 35 druhého odseku nemožno účinne napraviť inými, menej rušivými opatreniami;

e)

ak má verejný obstarávateľ dostatočne vierohodné indície na to, aby mohol dospieť k záveru, že daný hospodársky subjekt uzavrel dohody s inými hospodárskymi subjektmi s cieľom narušiť hospodársku súťaž;

f)

ak hospodársky subjekt vykazuje závažné alebo pretrvávajúce nedostatky pri plnení niektorej zásadnej požiadavky predchádzajúcej koncesie alebo predchádzajúcej zmluvy s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom v zmysle tejto smernice alebo smernice 2014/25/EÚ, čo viedlo k predčasnému ukončeniu tejto predchádzajúcej zmluvy, ku škodám alebo iným porovnateľným sankciám;

g)

ak je hospodársky subjekt vinný zo závažného skreslenia predložených informácií vyžadovaných na overenie neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia podmienok účasti, ak zadržal takéto informácie alebo nie je schopný predložiť požadované dokumenty na podporu takýchto informácií;

h)

ak sa hospodársky subjekt usiloval o nenáležité ovplyvnenie rozhodovacieho procesu verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, získanie dôverných informácií, ktoré mu v postupe udeľovania koncesie môžu poskytnúť nenáležité výhody, alebo z nedbalosti poskytol zavádzajúce informácie, ktoré môžu mať podstatný vplyv na rozhodnutia týkajúce sa vylúčenia, výberu alebo udelenia koncesie;

i)

ak sa v prípade koncesií v oblasti obrany a bezpečnosti, ako sa uvádza v smernici 2009/81/ES, v súvislosti s hospodárskym subjektom na základe akýchkoľvek dôkazných prostriedkov vrátane zdrojov chránených údajov, zistilo, že nie je dostatočne spoľahlivý na to, aby sa vylúčili riziká pre bezpečnosť členského štátu.

8.   Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia vymedzení v článku 7 ods. 1 písm. a) kedykoľvek počas postupu vylúčia hospodársky subjekt, ak sa ukáže, že tento dotknutý hospodársky subjekt je vzhľadom na konanie alebo nekonanie pred postupom alebo počas neho v jednej zo situácií uvedených v odseku 4 tohto článku a v prvom pododseku odseku 5 tohto článku.

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu kedykoľvek počas postupu vylúčiť alebo od nich členské štáty môžu požadovať, aby vylúčili hospodársky subjekt, ak sa ukáže, že dotknutý hospodársky subjekt je vzhľadom na konanie alebo nekonanie pred postupom alebo počas neho v jednej zo situácií uvedených v odseku 5 druhom pododseku a v odseku 7.

9.   Každý hospodársky subjekt, ktorý sa nachádza v jednej zo situácií uvedených v odsekoch 4 a 7, môže poskytnúť dôkazy v tom zmysle, že opatrenia, ktoré tento hospodársky subjekt prijal, sú dostatočné na to, aby sa preukázala jeho spoľahlivosť napriek existencii relevantného dôvodu na vylúčenie. Ak sa tieto dôkazy považujú za dostatočné, dotknutý hospodársky subjekt sa z tohto postupu nevylúči.

Hospodársky subjekt musí na tento účel preukázať, že zaplatil alebo sa zaviazal zaplatiť náhradu týkajúcu sa akejkoľvek škody spôsobenej trestným činom alebo pochybením, komplexne objasnil skutočnosti a okolnosti, a to aktívnou spoluprácou s vyšetrovacími orgánmi, a že prijal konkrétne technické, organizačné a personálne opatrenia, ktoré sú vhodné na to, aby sa zabránilo ďalším trestným činom alebo pochybeniam. Opatrenia prijaté hospodárskymi subjektmi sa posúdia, pričom sa zohľadní závažnosť trestného činu alebo pochybenia a ich konkrétne okolnosti. Ak sa dané opatrenia považujú za nedostatočné, dotknutý hospodársky subjekt dostane zoznam dôvodov tohto rozhodnutia.

Hospodársky subjekt, ktorý bol právoplatným rozsudkom vylúčený z účasti na postupe obstarávania alebo na postupe udeľovania koncesie, nie je oprávnený využiť počas obdobia vylúčenia vyplývajúceho z tohto rozsudku možnosť stanovenú v tomto odseku v členskom štáte, v ktorom je rozsudok účinný.

10.   Členské štáty prostredníctvom zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení a so zreteľom na právne predpisy Únie spresnia vykonávacie podmienky pre tento článok. Určia predovšetkým trvanie maximálneho obdobia vylúčenia, ak hospodársky subjekt neprijme žiadne opatrenia uvedené v odseku 9, aby preukázal svoju spoľahlivosť. Ak sa trvanie obdobia vylúčenia nestanovilo v právoplatnom rozsudku, toto obdobie nepresiahne päť rokov odo dňa odsúdenia na základe právoplatného rozsudku v prípadoch uvedených v odseku 4 a tri roky odo dňa príslušnej udalosti v prípadoch uvedených v odseku 7.

Článok 39

Lehoty na prijatie žiadostí o koncesiu a ponúk týkajúcich sa koncesie

1.   Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia pri stanovovaní lehôt na prijatie žiadostí alebo ponúk zohľadnia najmä zložitosť koncesie a čas potrebný na vypracovanie ponúk alebo žiadostí, a to bez toho, aby tým boli dotknuté minimálne lehoty uvedené v tomto článku.

2.   Ak možno žiadosti alebo ponuky predložiť až po obhliadke príslušného miesta alebo po preskúmaní súťažných podkladov k udeleniu koncesie vykonanom na mieste, stanovia sa lehoty na prijatie žiadostí o koncesiu alebo na prijatie ponúk tak, aby sa všetky dotknuté hospodárske subjekty mohli oboznámiť so všetkými informáciami, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadostí alebo ponúk, pričom tieto lehoty budú v každom prípade dlhšie než minimálne lehoty stanovené v odsekoch 3 a 4.

3.   Minimálna lehota na prijatie žiadostí o koncesiu, bez ohľadu na to, či zahŕňajú ponuky, je 30 dní od dátumu odoslania oznámenia o koncesii.

4.   Ak sa postup uskutočňuje v nadväzujúcich etapách, minimálna lehota na prijatie prvotných ponúk je 22 dní od dátumu zaslania výzvy na predloženie ponúk.

5.   Lehota na prijatie ponúk sa môže skrátiť o päť dní, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ akceptuje, že ponuky sa môžu predložiť elektronickými prostriedkami v súlade s článkom 29.

Článok 40

Poskytovanie informácií záujemcom a uchádzačom

1.   Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ čo najskôr informuje každého záujemcu a uchádzača o rozhodnutiach prijatých v súvislosti s udelením koncesie vrátane názvu úspešného uchádzača, dôvodov každého rozhodnutia zamietnuť jeho žiadosť alebo ponuku a dôvodov každého rozhodnutia neudeliť zákazku, v súvislosti s ktorou bolo uverejnené oznámenie o koncesii, alebo o opätovnom začatí postupu.

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ okrem toho na žiadosť dotknutej strany čo najskôr a v každom prípade do 15 dní od prijatia písomnej žiadosti informuje každého uchádzača, ktorý predložil prípustnú ponuku, o charakteristických znakoch a relatívnych výhodách vybranej ponuky.

2.   Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ sa môže rozhodnúť, že neposkytne určité informácie uvedené v odseku 1 týkajúce sa zákazky, ak by poskytnutie takýchto informácií bránilo presadzovaniu práva, bolo inak v rozpore s verejným záujmom, škodilo oprávneným obchodným záujmom hospodárskych subjektov, či už verejných alebo súkromných, alebo by mohlo brániť spravodlivej hospodárskej súťaži medzi takýmito subjektmi.

Článok 41

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

1.   Koncesie sa udeľujú na základe objektívnych kritérií, ktoré sú v súlade so zásadami stanovenými v článku 3 a ktorými sa zaistí, že sa ponuky posudzujú v podmienkach účinnej hospodárskej súťaže, čo verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi umožní určiť celkovú hospodársku výhodu.

2.   Kritériá na vyhodnotenie ponúk sú spojené s predmetom koncesie a nedávajú verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi neobmedzenú voľnosť výberu. Môžu okrem iného zahŕňať environmentálne a sociálne požiadavky a požiadavky súvisiace s inováciou.

Tieto kritériá sú sprevádzané požiadavkami, ktoré umožňujú účinné overenie informácií, ktoré uchádzači poskytli.

Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ overí, či ponuky riadne spĺňajú kritériá na vyhodnotenie ponúk.

3.   Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uvedie kritériá v zostupnom poradí významnosti.

Bez ohľadu na prvý odsek, ak verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ dostane ponuku, v ktorej sa navrhuje inovačné riešenie s výnimočnou úrovňou funkčného plnenia, ktoré obozretný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol predvídať, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže výnimočne zmeniť poradie dôležitosti kritérií na vyhodnotenie ponúk, aby zohľadnil takéto inovačné riešenie. V uvedenom prípade verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ informuje všetkých uchádzačov o zmene poradia dôležitosti a vydá novú výzvu na predloženie ponúk, pričom rešpektuje minimálne lehoty uvedené v článku 39 ods. 4. Ak kritériá na vyhodnotenie ponúk boli uverejnené v okamihu uverejnenie oznámenia o koncesii, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uverejní nové oznámenia o koncesii, pričom rešpektuje minimálne lehoty uvedené v článku 39 ods. 3.

Zmena poradia dôležitosti nesmie viesť k diskriminácii.

HLAVA III

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA PLNENIA KONCESIÍ

Článok 42

Využívanie subdodávateľov

1.   Dodržiavanie povinností uvedených v článku 30 ods. 3 zo strany subdodávateľov sa zabezpečuje prostredníctvom vhodných opatrení, ktoré prijímajú príslušné vnútroštátne orgány konajúce v rámci svojej zodpovednosti a pôsobnosti.

2.   V súťažných podkladoch ku koncesii môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ žiadať alebo členský štát môže od neho vyžadovať, aby od uchádzača alebo žiadateľa žiadal, aby vo svojej ponuke uviedol každú časť zákazky, ktorú má v úmysle zadať tretím stranám, ako aj všetkých navrhovaných subdodávateľov. Týmto odsekom nie je dotknutá zodpovednosť hlavného koncesionára.

3.   Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ v prípade koncesií na stavebné práce a v súvislosti so službami, ktoré sa majú poskytnúť v zariadení pod dohľadom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, po udelení koncesie a najneskôr pri začatí plnenia koncesie od koncesionára požaduje, aby verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi uviedol názov, kontaktné údaje a právnych zástupcov svojich subdodávateľov, ktorí sa zúčastňujú na uskutočňovaní týchto prác alebo poskytovaní týchto služieb, ak sú v tom čase známi. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ od koncesionára požaduje, aby mu počas trvania koncesie oznámil akékoľvek zmeny týchto informácií, ako aj požadované informácie o všetkých nových subdodávateľoch, ktorí sa následne zúčastňujú na uskutočňovaní týchto prác alebo poskytovaní týchto služieb.

Bez ohľadu na prvý pododsek môžu členské štáty uložiť povinnosť poskytnúť požadované informácie priamo koncesionárovi.

Prvý a druhý pododsek sa neuplatňuje na dodávateľov tovaru.

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu rozšíriť, alebo od nich môžu členské štáty vyžadovať, aby rozšírili povinnosti stanovené v prvom pododseku napríklad na:

a)

iné koncesie na služby ako sú koncesie týkajúce sa služieb, ktoré sa majú poskytnúť v zariadeniach pod dohľadom verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, alebo na dodávateľov, ktorí sa zúčastňujú na koncesiách na stavebné práce alebo na koncesiách na služby;

b)

subdodávateľov subdodávateľov koncesionára alebo ďalej na nižšie úrovne subdodávateľského reťazca;

4.   S cieľom zabrániť porušeniam povinností uvedených v článku 30 ods. 3 možno prijať vhodné opatrenia, napríklad:

a)

ak vnútroštátne právo členského štátu ustanovuje mechanizmus spoločnej zodpovednosti subdodávateľov a koncesionára, dotknutý členský štát zabezpečí, aby sa príslušné pravidlá uplatňovali v súlade s podmienkami stanovenými v článku 30 ods. 3;

b)

verejní obstarávatelia a obstarávatelia môžu overiť, alebo členské štáty od nich môžu vyžadovať, aby overili, či existujú dôvody na vylúčenie subdodávateľov podľa článku 38 ods. 4 až 10. V takých prípadoch verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ od hospodárskeho subjektu vyžaduje, aby nahradil subdodávateľa, v súvislosti s ktorým overovanie preukázalo, že existujú dôvody na povinné vylúčenie. Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ môže vyžadovať, alebo členský štát od nich môže vyžadovať, aby hospodársky subjekt nahradil subdodávateľa, v súvislosti s ktorým overovanie preukázalo, že existujú dôvody na nepovinné vylúčenie.

5.   Členské štáty môžu v rámci vnútroštátneho práva ustanoviť prísnejšie pravidlá zodpovednosti.

6.   Členské štáty, ktoré si zvolili možnosť ustanoviť opatrenia podľa odseku 1 a 3, spresnia prostredníctvom zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení a so zreteľom na právo Únie podmienky vykonávania týchto opatrení. Členské štáty pritom môžu obmedziť ich uplatniteľnosť, napríklad vo vzťahu k niektorým typom zákaziek, niektorým kategóriám verejných obstarávateľov alebo obstarávateľov alebo hospodárskych subjektov alebo určitým sumám.

Článok 43

Úprava zmlúv počas ich platnosti

1.   Koncesie možno upraviť bez nového postupu udeľovania koncesie v súlade s touto smernicou v ktoromkoľvek z týchto prípadov:

a)

ak úpravy, bez ohľadu na ich peňažnú hodnotu, boli uvedené v pôvodných súťažných podkladoch ku koncesii v jasných, presných a jednoznačných doložkách o preskúmaní, ktoré môžu zahŕňať doložky o revízii hodnoty, alebo o opciách. V takýchto doložkách sa uvádza rozsah a povaha možných úprav alebo možností, ako aj podmienky, za ktorých sa môžu použiť. Nestanovujú sa v nich úpravy ani možnosti, ktoré by menili celkovú povahu zákazky alebo rámcovej dohody;

b)

v prípade doplňujúcich stavebných prác alebo služieb, ktoré poskytol pôvodný koncesionár a ktoré sú nevyhnutné a neboli zahrnuté v pôvodnej koncesii, ak zmena koncesionára:

i)

nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, akými sú požiadavky vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim zariadením, službami alebo inštaláciami obstaranými na základe pôvodnej koncesie, a

ii)

spôsobila by verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov.

V prípade koncesií, ktoré udeľuje verejný obstarávateľ na účely vykonávania inej činnosti, než sú činnosti uvedené v prílohe II, však akékoľvek zvýšenie hodnoty nesmie presiahnuť 50 % hodnoty pôvodnej koncesie. Ak sa vykoná niekoľko úprav nasledujúcich po sebe, uvedené obmedzenie sa vzťahuje na hodnotu každej úpravy. Účelom takýchto úprav nasledujúcich po sebe nesmie byť obchádzanie tejto smernice;

c)

ak sú splnené všetky tieto podmienky:

i)

potreba úpravy bola vyvolaná okolnosťami, ktoré nemohol obozretný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ predvídať;

ii)

úpravou sa nemení celková povaha koncesie;

iii)

v prípade koncesií, ktoré udeľuje verejný obstarávateľ na účely vykonávania inej činnosti než sú činnosti uvedené v prílohe II, akékoľvek zvýšenie hodnoty nie je vyššie ako 50 % hodnoty pôvodnej koncesie. Ak sa vykoná niekoľko úprav nasledujúcich po sebe, toto obmedzenie sa vzťahuje na hodnotu každej úpravy. Účelom takýchto úprav nasledujúcich po sebe nesmie byť obchádzanie tejto smernice;

d)

ak nový koncesionár nahrádza koncesionára, ktorému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pôvodne udelil koncesiu, v dôsledku jednej z týchto skutočností:

i)

jednoznačnej doložky o preskúmaní alebo možnosti v súlade s písmenom a);

ii)

iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne stanovené kritériá kvalitatívneho výberu, je univerzálnym alebo čiastočným nástupcom pôvodného koncesionára v dôsledku reštrukturalizácie podniku vrátane prevzatia, zlúčenia a splynutia alebo konkurzu, a to za predpokladu, že z toho nevyplývajú iné podstatné úpravy koncesie a že zámerom nie je obchádzať uplatňovanie tejto smernice, alebo

iii)

v prípade, že samotný verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ prevezme povinnosti hlavného koncesionára voči svojim subdodávateľom, ak sa táto možnosť ustanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch;

e)

ak úpravy bez ohľadu na ich hodnotu nie sú podstatné v zmysle odseku 4.

Verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia, ktorí upravili koncesiu v prípadoch stanovených v písmenách b) a c) tohto odseku, uverejnia oznámenie v tomto zmysle v Úradnom vestníku Európskej únie. Takéto oznámenie obsahuje informácie stanovené v prílohe XI a uverejní sa v súlade s článkom 33.

2.   Okrem toho, a bez akejkoľvek potreby overiť, či sú splnené podmienky stanovené v odseku 4 písm. a) až d), koncesie možno rovnako upraviť bez toho, aby bol potrebný nový postup udeľovania koncesie v súlade s touto smernicou, ak hodnota úpravy je nižšia ako obe tieto hodnoty:

i)

finančný limit stanovený v článku 8 a

ii)

10 % hodnoty pôvodnej koncesie.

Úpravou sa však nesmie meniť celková povaha koncesie. V prípade vykonania viacerých úprav nasledujúcich po sebe sa hodnota posudzuje na základe čistej kumulatívnej hodnoty úprav nasledujúcich po sebe.

3.   Ak koncesia obsahuje doložku o indexácii, na účely výpočtu hodnoty uvedenej v odseku 2 a v odseku 1 písm. b) a c) je referenčnou hodnotou aktualizovaná hodnota. Ak koncesia neobsahuje doložku o indexácii, aktualizovaná hodnota sa vypočíta tak, že sa zohľadní priemerná inflácia v členskom štáte verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa.

4.   Úprava koncesie počas jej platnosti sa považuje za podstatnú v zmysle odseku 1 písm. e), ak sa v jej dôsledku povaha koncesie podstatne líši od pôvodne udelenej koncesie. Úprava sa v každom prípade a bez toho, aby tým boli dotknuté odseky 1 a 2, považuje za podstatnú, ak je splnená jedna alebo viaceré z týchto podmienok:

a)

úpravou sa zavádzajú podmienky, ktoré by v prípade, ak by boli súčasťou pôvodného postupu udeľovania koncesie, umožnili pripustenie iných ako pôvodne vybraných žiadateľov alebo akceptovanie inej ako pôvodne akceptovanej ponuky, alebo by do postupu udeľovania koncesie prilákali ďalších účastníkov;

b)

úpravou sa mení ekonomická rovnováha koncesie v prospech koncesionára spôsobom, ktorý nebol stanovený v pôvodnej koncesii;

c)

úpravou sa značne rozširuje rozsah pôsobnosti koncesie;

d)

ak nový koncesionár nahradí koncesionára, ktorému verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ pôvodne udelil koncesiu v iných prípadoch, než sú prípady ustanovené v odseku 1 písm. d).

5.   V prípade iných úprav ustanovení koncesie počas jej platnosti než sú úpravy ustanovené v odsekoch 1 a 2 je potrebný nový postup udeľovania koncesie v súlade s touto smernicou.

Článok 44

Vypovedanie koncesií

Členské štáty zaistia, aby verejní obstarávatelia a obstarávatelia mali za podmienok určených v platnom vnútroštátnom práve možnosť vypovedať koncesiu počas jej platnosti, ak je splnená jedna alebo viaceré z týchto podmienok:

a)

došlo k zmene koncesie, ktorá by si vyžadovala nový postup udeľovania koncesie podľa článku 43;

b)

koncesionár bol v čase udelenia koncesie v jednej zo situácií uvedených v článku 38 ods. 4 a mal byť preto vylúčený z postupu udeľovania koncesie;

c)

Súdny dvor Európskej únie v konaní podľa článku 258 ZFEÚ stanoví, že členský štát si nesplnil svoje povinnosti vyplývajúce zo zmlúv z toho dôvodu, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ príslušný danému členskému štátu udelil príslušnú koncesiu bez toho, aby splnil povinnosti stanovené v zmluvách a v tejto smernici.

Článok 45

Monitorovanie a podávanie správ

1.   S cieľom zaistiť správne a účinné vykonávanie členské štáty zabezpečia, aby aspoň úlohy stanovené v tomto článku plnil jeden alebo viaceré orgány alebo štruktúry. Komisii oznámia všetky orgány alebo štruktúry príslušné na plnenie týchto úloh.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa uplatňovanie pravidiel udeľovania koncesií monitorovalo. V prípade, že monitorovacie orgány alebo štruktúry zistia konkrétne porušenie, akým je napríklad podvod, korupcia, konflikt záujmov a iné závažné nezrovnalosti, alebo systémové problémy, sú oprávnené oznámiť tieto porušenia alebo problémy vnútroštátnym kontrolným orgánom, súdnym orgánom alebo iným príslušným orgánom či štruktúram, ako napríklad ombudsmanovi, národným parlamentom alebo ich výborom.

3.   Výsledky monitorovania podľa odseku 2 sa sprístupnia verejnosti vhodnými informačnými prostriedkami.

Komisia môže nie častejšie ako každé tri roky požiadať členské štáty, aby predložili správu o monitorovaní, v ktorej sa uvedie prehľad najčastejších príčin nesprávneho uplatňovania pravidiel udeľovania koncesií, vrátane možných štrukturálnych alebo opakujúcich sa problémov pri uplatňovaní pravidiel, vrátane možných prípadov podvodov a iného nezákonného správania.

4.   Členské štáty zabezpečia, aby informácie a usmernenia týkajúce sa výkladu a uplatňovania práva Únie v oblasti udeľovania koncesií boli bezodplatne dostupné na pomoc verejným obstarávateľom, obstarávateľom a hospodárskym subjektom pri správnom uplatňovaní pravidiel Únie.

HLAVA IV

ZMENY SMERNÍC 89/665/EHS A 92/13/EHS

Článok 46

Zmeny smernice 89/665/EHS

Smernica 89/665/EHS sa mení takto:

1.

V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Táto smernica sa vzťahuje na zákazky uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ (35), pokiaľ tieto zákazky nie sú v súlade s článkami 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 a 37 uvedenej smernice z jej rozsahu pôsobnosti vylúčené.

Táto smernica sa vzťahuje takisto na koncesie udelené verejnými obstarávateľmi podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ (36), pokiaľ tieto koncesie nie sú v súlade s článkami 10, 11, 12, 17 a 25 uvedenej smernice z jej rozsahu pôsobnosti vylúčené.

Zákazky v zmysle tejto smernice zahŕňajú verejné zákazky, rámcové dohody, koncesie na stavebné práce a služby a dynamické obstarávacie systémy.

Pokiaľ ide o zákazky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/24/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa rozhodnutia prijaté verejnými obstarávateľmi mohli účinne a predovšetkým čo najskôr preskúmať v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 2 až 2f tejto smernice z dôvodu, že týmito rozhodnutiami sa porušilo právo Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania alebo vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa toto právo transponuje.

2.

V článku 2a sa odsek 2 sa mení takto:

a)

Prvý pododsek sa nahrádza takto:

„Po rozhodnutí o zadaní zákazky, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/24/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ, sa nemôže zmluva uzavrieť pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa rozhodnutie o zadaní zákazky zaslalo dotknutým uchádzačom a záujemcom faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa rozhodnutie o zadaní zákazky zaslalo dotknutým uchádzačom a záujemcom, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia o zadaní zákazky.“

b)

Vo štvrtom pododseku sa prvá zarážka nahrádza takto:

„–

zhrnutie relevantných dôvodov uvedené v článku 55 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ s výhradou článku 55 ods. 3 uvedenej smernice alebo v článku 40 ods. 1 druhom pododseku smernice 2014/23/EÚ s výhradou článku 40 ods. 2 uvedenej smernice, a“.

3.

Článok 2b sa mení takto:

a)

V prvom odseku:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

ak smernica 2014/24/EÚ alebo prípadne smernica 2014/23/EÚ nepožaduje predchádzajúce uverejnenie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie;“

ii)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

v prípade zmluvy zadanej na základe rámcovej dohody v zmysle článku 33 smernice 2014/24/EÚ a v prípade jednotlivej zákazky zadanej na základe dynamického obstarávacieho systému v zmysle článku 34 uvedenej smernice.“

b)

V druhom odseku sa prvá a druhá zarážka nahrádzajú takto:

„—

došlo k porušeniu článku 33 ods. 4 písm. c) alebo článku 34 ods. 6 smernice 2014/24/EÚ a

odhadovaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančné limity stanovené v článku 4 smernice 2014/24/EÚ.“

4.

V článku 2c sa slová „smernice 2004/18/ES“ nahrádzajú slovami „smernice 2014/24/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ“.

5.

Článok 2d sa mení takto:

a)

V odseku 1:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

ak verejný obstarávateľ zadal zákazku bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie bez toho, aby to bolo prípustné v súlade so smernicou 2014/24/EÚ alebo smernicou 2014/23/EÚ;“

ii)

v písmene b) sa slová „smernice 2004/18/ES“ nahrádzajú slovami „smernice 2014/24/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ“.

b)

V odseku 4 sa prvá zarážka nahrádza takto:

„—

verejný obstarávateľ považuje zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie za prípustné v súlade so smernicou 2014/24/EÚ alebo smernicou 2014/23/EÚ,“.

c)

V odseku 5 sa prvá zarážka nahrádza takto:

„–

verejný obstarávateľ dospel k názoru, že zadanie zákazky je v súlade s článkom 33 ods. 4 písm. c) alebo článkom 34 ods. 6 smernice 2014/24/EÚ,“

6.

V článku 2f ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

pred uplynutím najmenej 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď:

verejný obstarávateľ uverejnil oznámenie o výsledku verejného obstarávania v súlade s článkami 50 a 51 smernice 2014/24/EÚ alebo článkami 31 a 32 smernice 2014/23/EÚ za predpokladu, že toto oznámenie zahŕňa odôvodnenie rozhodnutia verejného obstarávateľa o zadaní zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo

verejný obstarávateľ oznámil dotknutým uchádzačom a záujemcom uzavretie zmluvy, a to za predpokladu, že tieto informácie obsahujú zhrnutie relevantných dôvodov stanovených v článku 55 ods. 2 smernice 2014/24/EÚ s výhradou článku 55 ods. 3 uvedenej smernice alebo v článku 40 ods. 1 druhom pododseku smernice 2014/23/EÚ s výhradou článku 40 ods. 2 uvedenej smernice. Táto možnosť sa vzťahuje aj na prípady uvedené v článku 2b prvom odseku písm. c) tejto smernice;“.

7.

V článku 3 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Komisia môže uplatniť postup stanovený v odsekoch 2 až 5, ak pred uzavretím zmluvy usúdi, že v priebehu postupu zadávania zákazky, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/24/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ, došlo k závažnému porušeniu práva Únie v oblasti verejného obstarávania.“

Článok 47

Zmeny smernice 92/13/EHS

Smernica 92/13/EHS sa mení takto:

1.

V článku 1 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Táto smernica sa vzťahuje na zákazky uvedené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ (37), pokiaľ tieto zákazky nie sú v súlade s článkami 18 až 24, článkami 27 až 30, článkom 34 alebo 55 uvedenej smernice z jej rozsahu pôsobnosti vylúčené.

Zákazky v zmysle tejto smernice zahŕňajú zákazky na dodávky tovaru, na práce a na služby, koncesie na stavebné práce a služby, rámcové dohody a dynamické obstarávacie systémy.

Táto smernica sa vzťahuje takisto na koncesie udelené obstarávateľmi podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ (38), pokiaľ tieto koncesie nie sú v súlade s článkami 10, 12, 13, 14, 16, 17 a 25 uvedenej smernice z jej rozsahu pôsobnosti vylúčené.

Pokiaľ ide o zákazky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/25/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa rozhodnutia prijaté obstarávateľmi mohli účinne a predovšetkým čo najskôr preskúmať v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 2 až 2f tejto smernice z dôvodu, že týmito rozhodnutiami sa porušilo právo Únie v oblasti obstarávania alebo vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa toto právo transponuje.

2.

V článku 2a sa odsek 2 mení takto:

a)

Prvý pododsek sa nahrádza takto:

„Po rozhodnutí o zadaní zákazky, ktorá patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/25/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ, sa zmluva nemôže uzavrieť pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa rozhodnutie o zadaní zákazky zaslalo dotknutým uchádzačom a záujemcom faxom alebo elektronickými prostriedkami, alebo pri využití iných komunikačných prostriedkov pred uplynutím lehoty najmenej 15 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa rozhodnutie o zadaní zákazky zaslalo dotknutým uchádzačom a záujemcom, alebo pred uplynutím lehoty najmenej 10 kalendárnych dní, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia rozhodnutia o zadaní zákazky.“

b)

V štvrtom pododseku sa prvá zarážka nahrádza takto:

„—

zhrnutie relevantných dôvodov uvedené v článku 75 ods. 2 smernice 2014/25/EÚ s výhradou ustanovení článku 75 ods. 3 uvedenej smernice alebo v článku 40 ods. 1 druhom pododseku smernice 2014/23/EÚ s výhradou ustanovení článku 40 ods. 2 uvedenej smernice, a“.

3.

Článok 2b sa mení takto:

a)

V prvom odseku:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

ak sa v smernici 2014/25/EÚ alebo prípadne v smernici 2014/23/EÚ nepožaduje predchádzajúce uverejnenie oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie;“

ii)

písmeno c) sa nahrádza takto:

„c)

v prípade jednotlivých zákaziek zadaných na základe dynamického obstarávacieho systému v zmysle článku 52 smernice 2014/25/EÚ.“

b)

V druhom odseku sa prvá a druhá zarážka nahrádzajú takto:

„—

došlo k porušeniu článku 52 ods. 6 smernice 2014/25/EÚ a

odhadovaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako finančné limity stanovené v článku 15 smernice 2014/25/EÚ.“

4.

V článku 2c sa slová „smernice 2004/17/ES“ nahrádzajú slovami „smernice 2014/25/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ“.

5.

Článok 2d sa mení takto:

a)

V odseku 1:

i)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

ak obstarávateľ zadal zákazku bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie bez toho, aby to bolo prípustné podľa smernice 2014/23/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ;“

ii)

v písmene b) sa slová „smernice 2004/17/ES“ nahrádzajú slovami „smernice 2014/25/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ“.

b)

V odseku 4 sa prvá zarážka nahrádza takto:

„—

obstarávateľ považuje zadanie zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie za prípustné v súlade so smernicou 2014/25/EÚ alebo smernicou 2014/23/EÚ;“.

c)

V odseku 5 sa prvá zarážka nahrádza takto:

„—

obstarávateľ dospel k názoru, že zadanie zákazky je v súlade s článkom 52 ods. 6 smernice 2014/25/EÚ,“.

6.

V článku 2f ods. 1 sa písmeno a) nahrádza takto:

„a)

Pred uplynutím najmenej 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď:

obstarávateľ uverejnil oznámenie o zadaní zákazky v súlade s článkami 70 a 71 smernice 2014/25/EÚ alebo s článkami 31 a 32 smernice 2014/23/EÚ za predpokladu, že toto oznámenie zahŕňa odôvodnenia rozhodnutia obstarávateľa o zadaní zákazky bez predchádzajúceho uverejnenia oznámenia v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo

obstarávateľ oznámil dotknutým uchádzačom a záujemcom uzavretie zmluvy za predpokladu, že tieto informácie obsahujú zhrnutie relevantných dôvodov uvedené v článku 75 ods. 2 smernice 2014/25/EÚ s výhradou článku 75 ods. 3 uvedenej smernice alebo v článku 40 ods. 1 druhom pododseku smernice 2014/23/EÚ s výhradou článku 40 ods. 2 uvedenej smernice. Táto možnosť sa vzťahuje aj na prípady uvedené v článku 2b prvom odseku písm. c) tejto smernice;“.

7.

V článku 8 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Komisia môže uplatniť postup stanovený v odsekoch 2 až 5, ak pred uzavretím zmluvy usúdi, že počas postupu zadávania zákazky, ktorý patrí do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/25/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ, alebo vo vzťahu k článku 26 ods. 1 písm. a) smernice 2014/25/EÚ v prípade obstarávateľov, na ktorých sa dané ustanovenie uplatňuje, došlo k závažnému porušeniu práva Únie v oblasti obstarávania.“

HLAVA V

DELEGOVANÉ PRÁVOMOCI, VYKONÁVACIE PRÁVOMOCI A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 48

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 3, článku 9 ods. 4, článku 27 ods. 2 a článku 30 ods. 4 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 17. apríla 2014.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 3, článku 9 ods. 4, článku 27 ods. 2 a článku 30 ods. 4 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to hneď po jeho prijatí.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 ods. 3, článku 9 ods. 4, článku 27 ods. 2 a článku 30 ods. 4 nadobúda účinnosť iba vtedy, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietky v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím tejto lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 49

Postup pre naliehavé prípady

1.   Delegované akty prijaté podľa tohto článku nadobúdajú účinnosť okamžite a uplatňujú sa pod podmienkou, že sa voči nim nevznesie námietka v súlade s odsekom 2. V oznámení Európskemu parlamentu a Rade o delegovanom akte sa uvedú dôvody použitia postupu pre naliehavé prípady.

2.   Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči delegovanému aktu námietku v súlade s postupom uvedeným v článku 48 ods. 5. V takom prípade Komisia bez odkladu po oznámení rozhodnutia Európskeho parlamentu alebo Rady vzniesť námietku akt zruší.

Článok 50

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Poradný výbor pre verejné obstarávanie zriadený rozhodnutím Rady 71/306/EHS (39). Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento článok, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 51

Transpozícia

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 18. apríla 2016. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných opatrení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti rozsahu pôsobnosti tejto smernice.

Článok 52

Prechodné ustanovenia

Odkazy na článok 1 ods. 3 písm. a) a b) smernice 2004/17/ES a článok 1 ods. 3 a 4 a hlavu III smernice 2004/18/ES sa považujú za odkazy na túto smernicu.

Článok 53

Monitorovanie a podávanie správ

Komisia posúdi ekonomický vplyv na vnútorný trh, najmä pokiaľ ide o také faktory, ako je napríklad cezhraničné zadávanie zákaziek a transakčné náklady, vyplývajúci z uplatňovania finančných limitov stanovených v článku 8 a Európskemu parlamentu a Rade podá príslušnú správu do 18. apríla 2019. Primeranosť výšky finančných limitov sa preskúma v rámci rokovaní na základe GPA, pričom sa zohľadní vplyv inflácie a transakčné náklady. Komisia v prípade, že je to možné a vhodné, zváži návrh na zvýšenie finančných limitov uplatniteľných na základe GPA počas ďalšieho kola rokovaní.

V prípade akýchkoľvek zmien finančných limitov uplatniteľných na základe GPA Komisia, keď to prichádza do úvahy, v následnosti na správu predloží legislatívny návrh, ktorým sa zmenia finančné limity stanovené v tejto smernici.

Komisia posúdi aj ekonomický vplyv vylúčení stanovených v článku 12 na vnútorný trh, pričom zohľadní osobitné štruktúry odvetvia vodného hospodárstva, a Európskemu parlamentu a Rade podá príslušnú správu do 18. apríla 2019.

Komisia preskúma fungovanie tejto smernice a na základe informácií, ktoré členské štáty poskytnú v súlade s článkom 45 ods. 3, podá Európskemu parlamentu a Rade správu do 18. apríla 2021 a následne každých päť rokov.

Komisia sprístupní verejnosti výsledky preskúmania vykonaného v súlade so štvrtým odsekom.

Článok 54

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto smernica sa neuplatňuje na udeľovanie koncesií ponúkaných alebo udelených pred 17. aprílom 2014.

Článok 55

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Štrasburgu 26. februára 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 191, 29.6.2012, s. 84.

(2)  Ú. v. EÚ C 391, 18.12.2012, s. 49.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 15. januára 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 11. februára 2014.

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES z 12. decembra 2006 o službách na vnútornom trhu (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 36).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 94).

(7)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009, s. 55).

(8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14).

(9)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 3).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1).

(11)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76).

(12)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS (Ú. v. EÚ L 182, 29.6.2013, s. 19).

(13)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (pozri stranu 243 tohto úradného vestníka).

(14)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1).

(15)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (Ú. v. ES L 18, 21.1.1997, s. 1).

(16)  Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 33).

(17)  Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov Spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 14).

(18)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

(21)  Smernica Európskeho Parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní (pozri stranu 65 tohto úradného vestníka).

(22)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravidlách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3).

(23)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

(24)  Smernica Rady 77/249/EHS z 22. marca 1977 na uľahčenie účinného výkonu slobody právnikov poskytovať služby (Ú. v. ES L 78, 26.3.1977, s. 17).

(25)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1).

(26)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/21/ES zo 7. marca 2002 o spoločnom regulačnom rámci pre elektronické komunikačné siete a služby (rámcová smernica) (Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 33).

(27)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (Ú. v. ES L 340, 16.12.2002, s. 1).

(28)  Rámcové Rozhodnutie Rady 2008/841/SVV z 24. októbra 2008 o boji proti organizovanému zločinu (Ú. v. EÚ L 300, 11.11.2008, s. 42).

(29)  Ú. v. ES C 195, 25.6.1997, s. 1.

(30)  Rámcové rozhodnutie Rady 2003/568/SVV z 22. júla 2003 o boji proti korupcii v súkromnom sektore (Ú. v. EÚ L 192, 31.7.2003, s. 54).

(31)  Ú. v. ES C 316, 27.11.1995, s. 48.

(32)  Rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV z 13. júna 2002 o boji proti terorizmu (Ú. v. ES L 164, 22.6.2002, s. 3).

(33)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15).

(34)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ z 5. apríla 2011 o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu a o ochrane obetí obchodovania, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/629/SVV (Ú. v. EÚ L 101, 15.4.2011, s. 1).

(35)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26.2.2014 o verejnom obstarávaní (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

(36)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1)“.

(37)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243).

(38)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1)“;

(39)  Rozhodnutie Rady 71/306/EHS z 26. júla 1971, ktorým sa zriaďuje Poradný výbor pre verejné obstarávanie prác (Ú. v. ES L 185, 16.8.1971, s. 15).


PRÍLOHA I

ZOZNAM ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V ČLÁNKU 5 BODE 7  (1)

NACE Rev. 1 (2)

Kód CPV

SEKCIA F

STAVEBNÍCTVO

Divízia

Skupina

Trieda

Predmet

Poznámky

45

 

 

Stavebníctvo

Táto divízia zahŕňa:

— výstavbu nových budov a stavieb, reštaurovanie a bežné opravy.

45000000

 

45.1

 

Príprava staveniska

 

45100000

 

 

45.11

Demolačné práce a búranie budov; zemné práce

Táto trieda zahŕňa:

búranie budov a ďalších stavieb,

vyčisťovanie stavenísk,

zemné práce: výkopové práce, skládkovanie, vyrovnávanie a úprava stavenísk, výkop drenážnych jám, odstraňovanie horniny, odstreľovacie práce atď.,

príprava miesta na ťažbu,

odkrývanie nadložia a ďalšia úprava a príprava ložiskových území a nálezísk.

Táto trieda tiež zahŕňa:

odvodnenie staveniska,

odvodnenie poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy.

45110000

 

 

45.12

Prieskumné vrty a prieskumné vrtné práce

Táto trieda zahŕňa:

prieskumné vrty, prieskumné vrtné práce a odber vzoriek z vrtného jadra na stavebné, geofyzikálne, geologické alebo podobné účely.

Táto trieda nezahŕňa:

hĺbenie vrtov na ťažbu ropy alebo plynu, pozri 11.20,

vŕtanie vodných studní, pozri 45.25,

hĺbenie banských šácht, pozri 45.25,

prieskum nálezísk ropy a plynu, geofyzikálny, geologický a seizmický prieskum, pozri 74.20.

45120000

 

45.2

 

Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe; stavebné inžinierstvo

 

45200000

 

 

45.21

Všeobecná výstavba budov a stavebno-inžinierske práce

Táto trieda zahŕňa:

výstavbu všetkých druhov budov, výstavbu stavebno-inžinierskych stavieb,

mosty, vrátane visutých mostov pre diaľnice, viaduktov, tunelov a podzemných dráh,

diaľkové potrubia, komunikačné a elektrické vedenia,

mestské potrubné siete, mestské komunikačné a elektrické vedenia,

doplnkové práce v mestách,

kompletizovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií na mieste.

Táto trieda nezahŕňa:

služby súvisiace s ťažbou ropy a plynu, pozri 11.20,

montáž kompletných prefabrikovaných konštrukcií z nebetónových častí vlastnej výroby, pozri divízie 20, 26 a 28,

stavebné práce, iné ako výstavbu budov, pri výstavbe štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných športových zariadení, pozri 45.23,

stavebnoinštalačné práce, pozri 45.3,

dokončovacie práce, pozri 45.4,

architektonické a inžinierske činnosti, pozri 74.20,

riadenie projektov výstavby, pozri 74.20.

45210000

s výnimkou:

– 45213316

45220000

45231000

45232000

 

 

45.22

Montáž strešných konštrukcií a pokrývačské práce

Táto trieda zahŕňa:

montáž striech,

kladenie strešných krytín,

izolovanie proti vode.

45261000

 

 

45.23

Výstavba diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk

Táto trieda zahŕňa:

výstavbu diaľnic, ulíc, ciest, ďalších cestných komunikácií a komunikácií pre chodcov,

výstavbu železníc,

výstavbu vzletových a pristávacích dráh na letiskách,

stavebné práce, iné ako výstavbu budov, pri výstavbe štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných športových zariadení,

nanášanie vodorovného dopravného značenia na cestách a parkoviskách.

Táto trieda nezahŕňa:

prípravné zemné práce, pozri 45.11.

45212212 a DA03

45230000

s výnimkou:

– 45231000

– 45232000

– 45234115

 

 

45.24

Výstavba vodných diel

Táto trieda zahŕňa:

výstavbu: — vodných ciest, prístavov a riečnych hrádzí, rekreačných (príbrežných) prístavov, plavebných komôr atď.,

priehrad a hrádzí,

bagrovanie pod vodou,

hlbinný prieskum.

45240000

 

 

45.25

Ostatné špecializované stavebné práce

Táto trieda zahŕňa:

stavebné činnosti špecializujúce sa na jeden aspekt spoločný pre rozličné druhy konštrukcií, ktoré si vyžadujú osobitné schopnosti alebo zariadenia,

stavbu základov, vrátane pilotáže,

vŕtanie a stavbu studní na vodu, hĺbenie šácht,

montáž kovových konštrukcií nepochádzajúcich z vlastnej výroby,

ohýbanie ocele,

murovanie a pokladanie kameňov,

montáž a demontáž lešení a pracovných plošín vrátane prenájmu lešení a pracovných plošín,

stavbu komínov a priemyselných pecí.

Táto trieda nezahŕňa:

prenájom lešení bez montáže a demontáže, pozri 71.32.

45250000

45262000

 

45.3

 

Stavebnoinštalačné práce

 

45300000

 

 

45.31

Elektroinštalačné práce

Táto trieda zahŕňa:

inštaláciu do budov alebo iných stavieb:

elektrických vedení a príslušenstva,

telekomunikačných systémov,

elektrických vykurovacích systémov,

antén pre obytné domy,

požiarnych poplašných systémov,

poplašných systémov proti vlámaniu,

výťahov a pohyblivých schodov,

bleskozvodov atď.

45213316

45310000

s výnimkou

– 45316000

 

 

45.32

Izolačné práce

Táto trieda zahŕňa:

inštaláciu tepelnej a zvukovej izolácie a izolácie proti vibráciám do budov alebo iných stavieb.

Táto trieda nezahŕňa:

izolovanie proti vode, pozri 45.22.

45320000

 

 

45.33

Inštalatérske práce

Táto trieda zahŕňa:

inštaláciu do budov alebo iných stavieb:

kanalizácie a sanitárneho vybavenia,

montáž plynovodu,

vykurovacích, ventilačných, chladiacich alebo klimatizačných zariadení a vedení,

zavlažovacích systémov.

Táto trieda nezahŕňa:

inštaláciu elektrických vykurovacích systémov, pozri 45.31.

45330000

 

 

45.34

Ostatné stavebnoinštalačné práce

Táto trieda zahŕňa:

inštaláciu svetelných a signalizačných systémov na cestách, železniciach, letiskách a v prístavoch,

inštaláciu armatúr a pevného príslušenstva na budovy alebo iné stavby inde nezaradené.

45234115

45316000

45340000

 

45.4

 

Kompletizačné stavebné práce

 

45400000

 

 

45.41

Omietkarské práce

Táto trieda zahŕňa:

nanášanie vnútorných alebo vonkajších omietok alebo štukovaných omietok, vrátane pletivových materiálov pod omietku, na budovy alebo iné stavby.

45410000

 

 

45.42

Stolárske práce

Táto trieda zahŕňa:

inštaláciu dverí, okien, okenných rámov a zárubní, sektorových kuchýň, schodísk, pultov a regálov v obchodoch a podobného vybavenia z dreva alebo iných materiálov nepochádzajúcich z vlastnej výroby,

dokončovanie interiéru, ako sú stropy, drevené obloženie stien, posuvné priečky atď.

Táto trieda nezahŕňa:

kladenie parkiet a iných podlahových krytín z dreva, pozri 45.43.

45420000

 

 

45.43

Obkladanie stien a kladenie podlahových krytín

Táto trieda zahŕňa:

dláždenie, obkladanie, vešanie alebo upevňovanie v budovách alebo iných stavbách:

keramických, betónových obkladačiek alebo dlažby, alebo obkladačiek a dlažby z tesaného kameňa,

parkiet a inej podlahovej krytiny z dreva,

kobercov a linolea, vrátane krytiny z kaučuku alebo z umelej hmoty,

podlahovej krytiny alebo obkladov stien z terazza, mramoru, granitu alebo bridlice,

tapiet.

45430000

 

 

45.44

Maliarske, natieračské a sklenárske práce

Táto trieda zahŕňa:

vnútorné a vonkajšie maľovanie a natieranie budov,

maľovanie a natieranie inžinierskych stavieb,

inštaláciu skla, zrkadiel atď.

Táto trieda nezahŕňa:

montáž okien, pozri 45.42.

45440000

 

 

45.45

Iné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce

Táto trieda zahŕňa:

montáž súkromných bazénov,

čistenie parou, pieskovanie a podobné činnosti na exteriéroch budov,

iné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce inde neuvedené.

Táto trieda nezahŕňa:

čistenie interiérov budov a iných stavieb, pozri 74.70.

45212212 a DA04

45450000

 

45.5

 

Prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení s obsluhou

 

45500000

 

 

45.50

Prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení s obsluhou

Táto trieda nezahŕňa:

prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení bez obsluhy, pozri 71.32.

45500000


(1)  V prípade akéhokoľvek rozdielu vo výklade medzi CPV a NACE sa použije nomenklatúra CPV.

(2)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1).


PRÍLOHA II

ČINNOSTI VYKONÁVANÉ OBSTARÁVATEĽMI PODĽA ČLÁNKU 7

Ustanovenia tejto smernice, ktorými sa riadia koncesie udelené obstarávateľmi, sa vzťahujú na tieto činnosti:

1.

V prípade plynu a tepla:

a)

poskytovanie prístupu do stálych sietí určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s výrobou, prepravou alebo distribúciou plynu alebo tepla alebo prevádzkovanie takýchto sietí;

b)

zásobovanie týchto sietí plynom alebo teplom.

Zásobovanie stálych sietí plynom alebo teplom, ktoré obstarávateľ uvedený v článku 7 ods. 1 písm. b) a c) poskytuje ako službu verejnosti, sa nepovažuje za relevantnú činnosť v zmysle odseku 1, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

i)

výroba plynu alebo tepla uvedeným obstarávateľom je nevyhnutným dôsledkom vykonávania inej činnosti, ako sú činnosti uvedené v tomto bode alebo v bodoch 2 a 3 tejto prílohy;

ii)

cieľom zásobovania verejnej siete je ekonomické využitie takejto výroby, pričom toto zásobovanie nepredstavuje viac ako 20 % priemerného obratu uvedeného obstarávateľa za predchádzajúce tri roky vrátane prebiehajúceho roka.

Na účely tejto smernice pojem „zásobovanie“ zahŕňa výrobu/produkciu, veľkoobchodný a maloobchodný predaj plynu. Výroba plynu vo forme ťažby však patrí do rozsahu pôsobnosti bodu 4 tejto prílohy.

2.

V prípade elektriny:

a)

poskytovanie prístupu do stálych sietí určených na poskytovanie služieb verejnosti v súvislosti s výrobou, prenosom alebo distribúciou elektriny alebo prevádzkovanie takýchto sietí;

b)

zásobovanie týchto stálych sietí elektrinou.

Na účely tejto smernice zahŕňa zásobovanie elektrinou výrobu/produkciu, veľkoobchodný a maloobchodný predaj elektriny.

Zásobovanie sietí elektrinou, ktoré obstarávateľ podľa článku 7 ods. 1 písm. b) a c) poskytuje ako službu verejnosti, sa nepovažuje za relevantnú činnosť v zmysle odseku 1, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

uvedený obstarávateľ vyrába elektrinu, pretože jej spotreba je nevyhnutná na vykonávanie inej činnosti, ako sú činnosti uvedené v tomto odseku alebo v bodoch 1 a 3 tejto prílohy;

b)

zásobovanie verejnej siete závisí len od vlastnej spotreby uvedeného obstarávateľa a neprevyšuje 30 % celkovej priemernej výroby elektriny uvedeného obstarávateľa za predchádzajúce tri roky vrátane prebiehajúceho roka.

3.

Činnosti týkajúce sa poskytovania prístupu do sietí slúžiacich verejnosti slúžiacich verejnosti v oblasti železničnej dopravy, automatizovaných systémov, električkovej, trolejbusovej, autobusovej alebo lanovej dopravy alebo prevádzkovania takýchto sietí.

Čo sa týka dopravných služieb, sieť sa považuje za existujúcu, ak sa služba poskytuje za prevádzkových podmienok ustanovených príslušným orgánom členského štátu, ako sú napríklad podmienky trás, na ktorých sa majú služby poskytovať, prepravná kapacita, ktorá má byť k dispozícii, alebo frekvencia služieb.

4.

Činnosti týkajúce sa využívania určitej geografickej oblasti na účely poskytovania letísk a námorných alebo vnútrozemských prístavov alebo iných terminálových zariadení dopravcom v leteckej, námornej alebo vnútrozemskej vodnej doprave.

5.

Činnosti týkajúce sa poskytovania:

a)

poštových služieb;

b)

iných ako poštových služieb za predpokladu, že takéto služby poskytuje subjekt, ktorý poskytuje aj poštové služby v zmysle bodu ii) druhého pododseku tohto bodu a za predpokladu, že nie sú splnené podmienky stanovené v článku 34 ods. 1 smernice 2014/25/EÚ, pokiaľ ide o služby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti druhého pododseku bodu ii).

Na účely tejto smernice a bez toho, aby bola dotknutá smernica 97/67/ES:

i)

„poštová zásielka“ je zásielka s adresou v konečnej podobe, v ktorej sa má prepraviť, a to bez ohľadu na jej hmotnosť. Medzi takéto zásielky patria popri korešpondencii napríklad knihy, katalógy, noviny, periodiká a poštové balíky obsahujúce tovar s komerčnou hodnotou alebo bez takejto hodnoty, a to bez ohľadu na ich hmotnosť;

ii)

„poštové služby“ sú služby pozostávajúce z výberu, triedenia, prepravy a doručovania poštových zásielok. Zahŕňajú aj služby, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti univerzálnej služby zriadenej v súlade so smernicou 97/67/ES, ako aj služby mimo jej rozsahu;

iii)

„iné ako poštové služby“ sú služby poskytované v týchto oblastiach:

služby riadenia zásielkových služieb (služby, ktoré predchádzajú alebo nasledujú po odoslaní, vrátane služieb riadenia podateľní tzv. mailroom management services),

služby týkajúce sa poštových zásielok neuvedených v písmene a), ako je priama zásielka bez adresy.

6.

Činnosti týkajúce sa využívania určitej geografickej oblasti na tieto účely:

a)

ťažba ropy alebo plynu;

b)

prieskum ložísk uhlia alebo iných tuhých palív, resp. ich ťažba.


PRÍLOHA III

ZOZNAM PRÁVNYCH AKTOV ÚNIE PODĽA ČLÁNKU 7 ODS. 2 PÍSM. B)

Práva, ktoré boli udelené na základe postupu, v rámci ktorého sa zaistilo primerané uverejnenie a udelenie týchto práv bolo založené na objektívnych kritériách, nepredstavujú „osobitné alebo výlučné práva“ v zmysle tejto smernice. V tomto zozname sa uvádzajú postupy – čím sa zaisťuje primeraná predchádzajúca transparentnosť – na udelenie povolení na základe iných legislatívnych aktov únie, ktoré nepredstavujú „osobitné alebo výlučné práva“ v zmysle tejto smernice:

a)

udelenie povolenia na prevádzku zariadení na zemný plyn v súlade s postupmi stanovenými v článku 4 smernice 2009/73/ES;

b)

povolenie alebo výzva na predloženie ponúk na vybudovanie nových zariadení na výrobu elektriny v súlade so smernicou 2009/72/ES;

c)

udelenie povolenia v súlade s postupmi stanovenými v článku 9 smernice 97/67/ES týkajúceho sa poštových služieb, ktoré nie sú alebo nesmú byť vyhradené;

d)

postup udelenia povolenia na vykonávanie činnosti zahŕňajúcej prieskum uhľovodíkov v súlade so smernicou 94/22/ES;

e)

verejné zákazky na služby v zmysle nariadenia (ES) č. 1370/2007 týkajúce sa poskytovania služieb verejnej osobnej dopravy autobusom, električkou, po železnici alebo metrom, ktoré sa zadali na základe súťažného postupu v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia, a to za predpokladu, že doba platnosti zmlúv je v súlade s článkom 4 ods. 3 alebo 4 uvedeného nariadenia.


PRÍLOHA IV

SLUŽBY UVEDENÉ V ČLÁNKU 19

Opis

Kód CPV

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79622000-0 [Zabezpečovanie pomocného personálu pre domácnosť]; 79624000-4 [Zabezpečovanie opatrovateľského personálu] a 79625000-1 [Zabezpečovanie lekárskeho personálu] od 85000000-9 do 85323000-9; 85143000-3,

98133100-5, 98133000-4 a 98200000-5 a 98500000-8 [Služby domácnosti ako zamestnávateľov domáceho personálu] a 98513000-2 až 98514000-9 [Služby pracovných síl pre domácnosti, Služby pracovníkov agentúr týkajúce sa domácnosti, Služby kancelárskych pracovníkov pre domácnosti, Pracovníci na čas určitý pre domácnosti, Pomocnice v domácnosti a Domáce služby]

Zdravotnícke, sociálne a súvisiace služby

85321000-5 a 85322000-2, 75000000-6 [Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s tým spojené služby], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; od 79995000-5 do 79995200-7; od 80000000-4 Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby do 80660000-8; od 92000000-1 do 92342200-2; od 92360000-2 do 92700000-8;

79950000-8 [Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov], 79951000-5 [Organizovanie seminárov], 79952000-2 [Služby na organizovanie podujatí], 79952100-3 [Služby na organizovanie kultúrnych podujatí], 79953000-9 [Služby na organizovanie festivalov], 79954000-6 [Služby na organizovanie večierkov], 79955000-3 [Služby na organizovanie módnych prehliadok], 79956000-0 [Služby na organizovanie veľtrhov a výstav]

Administratívne sociálne, vzdelávacie, zdravotnícke a kultúrne služby

75300000-9

Služby povinného sociálneho zabezpečenia (1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Služby týkajúce sa poskytovania dávok

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 a 98130000-3

Iné služby pre verejnosť, sociálne služby a služby jednotlivcom vrátane služieb poskytovaných odborovými zväzmi, politickými organizáciami, mládežníckymi združeniami a iné služby členských organizácií.

98131000-0

Náboženské služby

55100000-1 až 55410000-7; 55521000-8 až 55521200-0

[55521000-8 Služby hromadného stravovania pre súkromné domácnosti, 55521100-9

Rozvoz stravy, 55521200-0 Donáška stravy]

55520000-1 Služby hromadného stravovania, 55522000-5 Služby hromadného stravovania pre spoločnosti prevádzajúce dopravu, 55523000-2 Služby hromadného stravovania pre iné podniky alebo iné inštitúcie, 55524000-9 Služby hromadného stravovania pre školy

55510000-8 Služby podnikových a školských jedální, 55511000-5 Služby podnikových a školských jedální a iné bufetové služby s obmedzenou klientelou, 55512000-2 Správa jedální, 55523100-3 Školské stravovanie

Hotelové a reštauračné služby

79100000-5 až 79140000-7; 75231100-5;

Právne služby, pokiaľ nie sú vylúčené podľa článku 10 ods. 8 písm. d)

75100000-7 až 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 až 75131000-3

Iné administratívne služby a vládne služby

75200000-8 až 75231000-4

Poskytovanie komunálnych služieb

75231210-9 až 75231230-5; 75240000-0 až 75252000-7; 794300000-7; 98113100-9

Služby súvisiace s väzbou, služby verejnej bezpečnosti a záchranné služby, pokiaľ nie sú vylúčené podľa článku 10 ods. 8 písm. g)

79700000-1 až 79721000-4 [Pátracie a bezpečnostné služby, Bezpečnostné služby, Monitorovanie poplachov, Strážne služby, Dozor, Stopovacie systémy, Služby na vystopovanie utečencov, Hliadkové služby, Služby na vydávanie identifikačných preukazov, Vyšetrovacie služby and Služby detektívnej agentúry]

79722000-1[Grafologické služby], 79723000-8 [Služby týkajúce sa analýzy odpadu]

Pátracie a bezpečnostné služby

64000000-6 [Poštové a telekomunikačné služby], 64100000-7 [Poštové a doručovateľské služby], 64110000-0 [Poštové služby], 64111000-7 [Poštové služby súvisiace s novinami a periodikami], 64112000-4 [Poštové služby súvisiace s listami], 64113000-1 [Poštové služby súvisiace s balíkmi], 64114000-8 [Priehradkové poštové služby], 64115000-5 [Prenajímanie poštových schránok], 64116000-2 [Služby poste restante], 64122000-7 [Služby interných firemných poslíčkov]

Poštové služby

50116510-9 [Protektorovanie pneumatík], 71550000-8 [Kováčske služby]

Rôzne služby

98900000-2 [Služby poskytované organizáciami a orgánmi v zahraničí (exteritoriálne)] a 98910000-5 [Služby charakteristické pre medzinárodné organizácie a orgány]

Medzinárodné služby


(1)  Na uvedené služby sa táto smernica nevzťahuje, ak sú organizované ako služby všeobecného záujmu nehospodárskeho charakteru. Členské štáty môžu organizovať poskytovanie povinných sociálnych služieb alebo iných služieb než služieb všeobecného záujmu alebo ako služieb všeobecného záujmu nehospodárskeho charakteru.


PRÍLOHA V

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O KONCESII PODĽA ČLÁNKU 31

1.

Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS, telefónne a faxové číslo, emailová a internetová adresa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého je možné získať ďalšie informácie.

2.

Typ verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a hlavná činnosť, ktorú vykonáva.

3.

Ak majú žiadosti obsahovať ponuky, emailová alebo internetová adresa, na ktorej budú bezplatne dostupné súťažné podklady ku koncesii na neobmedzený a úplný priamy prístup. Ak nie je bezplatný neobmedzený a úplný priamy prístup v prípadoch uvedených v článku 34 ods. 2 k dispozícii, informácie o tom, ako sa možno dostať k súťažným podkladom.

4.

Opis koncesie: povaha a rozsah stavebných prác, povaha a rozsah služieb, poradie podľa rozsahu alebo orientačná hodnota, a ak je to možné, trvanie zmluvy. Ak je koncesia rozdelená na viacero častí, tieto informácie sa poskytnú pre každú časť. Opis všetkých možností, keď to prichádza do úvahy.

5.

Kódy CPV. Ak je koncesia rozdelená na viacero častí, tieto informácie sa poskytnú pre každú časť.

6.

Kód NUTS pre hlavné miesto uskutočňovania stavebných prác v prípade koncesií na stavebné práce alebo kód NUTS pre hlavné miesto plnenia koncesií na služby. Ak je koncesia rozdelená na viacero častí, tieto informácie sa poskytnú pre každú časť.

7.

Podmienky účasti vrátane:

a)

prípadnej informácie o tom, či je koncesia vyhradená pre chránené dielne alebo či je jej vykonanie vyhradené v rámci programov chránených pracovných miest;

b)

prípadnej informácie o tom, či je poskytnutie služby podľa zákona, iného právneho predpisu alebo správneho opatrenia vyhradené pre určité povolanie; odkaz na príslušný zákon, iný právny predpis alebo správne opatrenie;

c)

prípadného zoznamu a stručného opisu podmienok účasti; minimálnej úrovne (minimálnych úrovní) noriem, ktoré by sa mohli vyžadovať; údajov o tom, ktoré informácie sa požadujú (vlastné vyhlásenia, dokumenty).

8.

Lehota na predloženie žiadostí alebo prijatie ponúk.

9.

Kritériá, ktoré sa uplatnia pri udeľovaní koncesie, ak sa neuvádzajú v iných súťažných podkladoch ku koncesii.

10.

Dátum odoslania oznámenia.

11.

Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za odvolanie a prípadne aj za postup mediácie. Presné informácie týkajúce sa lehoty na podanie odvolania, v prípade potreby, názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého je možné tieto informácie získať.

12.

Keď to prichádza do úvahy, konkrétne podmienky, ktorým plnenie koncesie podlieha.

13.

Adresa, na ktorú sa zasielajú žiadosti alebo ponuky.

14.

V prípade potreby informácie o požiadavkách a podmienkach spojených s používaním elektronických prostriedkov komunikácie.

15.

Informácie o tom, či koncesia súvisí s projektom a/alebo programom financovaným z prostriedkov Únie.

16.

Pri koncesiách na stavebné práce údaj o tom, či sa na koncesiu vzťahuje GPA.


PRÍLOHA VI

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V PREDBEŽNÝCH OZNÁMENIACH TÝKAJÚCICH KONCESIÍ NA SOCIÁLNE A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY PODĽA ČLÁNKU 31 ODS. 3

1.

Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS, telefónne a faxové číslo, emailová a internetová adresa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého je možné získať ďalšie informácie.

2.

V prípade potreby emailová alebo internetová adresa, na ktorej budú dostupné špecifikácie a akékoľvek sprievodné dokumenty.

3.

Typ verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a hlavná činnosť, ktorú vykonáva.

4.

Kódy CPV; ak je zákazka rozdelená na viacero častí, tieto informácie sa poskytnú pre každú časť.

5.

Kód NUTS pre hlavné miesto dodania alebo plnenia koncesií na služby.

6.

Opis služieb, orientačné poradie podľa rozsahu alebo orientačná hodnota.

7.

Podmienky účasti.

8.

V prípade potreby lehota(-y) na kontaktovanie verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, pokiaľ ide o účasť.

9.

V prípade potreby stručný opis hlavných prvkov uplatňovaného postupu udeľovania koncesie.

10.

Všetky ostatné relevantné informácie.


PRÍLOHA VII

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O UDELENÍ KONCESIE PODĽA ČLÁNKU 32

1.

Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS a prípadne telefónne a faxové číslo, emailová a internetová adresa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého je možné získať ďalšie informácie.

2.

Typ verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a hlavná činnosť, ktorú vykonáva.

3.

Kódy CPV.

4.

Kód NUTS pre hlavné miesto uskutočňovania stavebných prác v prípade koncesií na stavebné práce alebo kód NUTS pre hlavné miesto plnenia v prípade koncesií na služby.

5.

Opis koncesie: povaha a rozsah stavebných prác, povaha a rozsah služieb, trvanie zmluvy. Ak je koncesia rozdelená na viacero častí, tieto informácie sa poskytnú pre každú časť. Opis všetkých možností, keď to prichádza do úvahy.

6.

Opis použitého postupu udeľovania, odôvodnenie v prípade udelenia koncesie bez predchádzajúceho uverejnenia.

7.

Kritériá uvedené v článku 41, ktoré sa použili na udelenie koncesie alebo koncesií.

8.

Dátum vydania rozhodnutia alebo rozhodnutí o udelení koncesie.

9.

Počet ponúk, ktoré sa v súvislosti s každým udelením doručili, vrátane:

a)

počtu ponúk doručených od hospodárskych subjektov, ktoré sú malými a strednými podnikmi;

b)

počtu ponúk doručených zo zahraničia;

c)

počet ponúk doručených elektronicky.

10.

V prípade každého udelenia názov, adresa vrátane kódu NUTS a prípadne telefónne a faxové číslo, emailová a internetová adresa úspešného uchádzača (uchádzačov) vrátane:

a)

informácie o tom, či je úspešný uchádzač malým a stredným podnikom;

b)

informácie o tom, či bola koncesia udelená konzorciu.

11.

Hodnota a hlavné finančné podmienky udelenej koncesie vrátane:

a)

prípadných poplatkov, cien a pokút;

b)

prípadných udeľovaných cien a poskytovaných platieb;

c)

všetkých ostatných podrobností týkajúcich sa hodnoty koncesie vymedzenej v článku 8 ods. 3.

12.

Informácia o tom, či koncesia súvisí s projektom a/alebo programom financovaným z prostriedkov Únie.

13.

Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za postup preskúmania a prípadne aj za postup mediácie. Presné informácie týkajúce sa lehoty na preskúmanie alebo, v prípade potreby, názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého je možné tieto informácie získať.

14.

Dátum(-y) predchádzajúcich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúcich sa koncesie(-ií) uvedenej(-ých) v tomto oznámení a odkaz(-y) na ne.

15.

Dátum odoslania oznámenia.

16.

Metóda použitá na výpočet predpokladanej hodnoty koncesie, ak sa neuvádza v iných súťažných podkladoch ku koncesii, podľa článku 8.

17.

Všetky ostatné relevantné informácie.


PRÍLOHA VIII

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O UDELENÍ KONCESIE, TÝKAJÚCE SA KONCESIÍ NA SOCIÁLNE A INÉ OSOBITNÉ SLUŽBY PODĽA ČLÁNKU 32

1.

Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS a prípadne telefónne a faxové číslo, emailová a internetová adresa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého je možné získať ďalšie informácie.

2.

Typ verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa a hlavná činnosť, ktorú vykonáva.

3.

Kódy CPV; ak je zákazka rozdelená na viacero častí, tieto informácie sa poskytnú pre každú časť.

4.

Súhrnný údaj o predmete koncesie.

5.

Počet prijatých ponúk.

6.

Hodnota úspešnej ponuky vrátane poplatkov a cien.

7.

Názov a adresa vrátane kódu NUTS, telefónne číslo, faxové číslo, emailová a internetová adresa úspešného hospodárskeho subjektu (subjektov).

8.

Všetky ostatné relevantné informácie.


PRÍLOHA IX

PRVKY TÝKAJÚCE SA UVEREJŇOVANIA

1.   Uverejňovanie oznámení

Oznámenia uvedené v článkoch 31 a 32 verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia zašlú Úradu pre vydávanie publikácií Európskej únie, pričom tieto oznámenia sa musia uverejniť v súlade s nasledujúcimi pravidlami.

Oznámenia uvedené v článkoch 31 a 32 uverejňuje Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie.

Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie poskytne verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi potvrdenie uvedené v článku 33 ods. 2.

2.   Formát a postupy elektronického zasielania oznámení

Formát a postupy elektronického zasielania oznámení stanovené Komisiou sú dostupné na internetovej adrese: „http://simap.europa.eu“.


PRÍLOHA X

ZOZNAM MEDZINÁRODNÝCH DOHOVOROV V SOCIÁLNEJ A ENVIRONMENTÁLNEJ OBLASTI PODĽA ČLÁNKU 30 ODS. 3

 

Dohovor MOP o slobode združovania a o ochrane práva organizovať sa č. 87.

 

Dohovor MOP o vykonávaní práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať č. 98.

 

Dohovor MOP o nútenej alebo povinnej práci č. 29.

 

Dohovor MOP o zrušení nútenej práce č. 105.

 

Dohovor MOP o minimálnom veku na prijatie do zamestnania č. 138.

 

Dohovor o diskriminácii (zamestnaní a povolaní) č. 111.

 

Dohovor MOP o rovnakom odmeňovaní pracujúcich mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty č. 100.

 

Dohovor MOP o zákaze a o okamžitých opatreniach na odstránenie najhorších foriem detskej práce č. 182.

 

Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy a jeho Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu.

 

Bazilejský dohovor o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní (Bazilejský dohovor).

 

Štokholmský dohovor o perzistentných organických znečisťujúcich látkach.

 

Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení na dovoz a vývoz vybraných nebezpečných chemických látok a prípravkov (UNEP/FAO), Rotterdam, 10.9.1998 a jeho 3 regionálne protokoly.


PRÍLOHA XI

INFORMÁCIE, KTORÉ SA UVÁDZAJÚ V OZNÁMENIACH O ÚPRAVÁCH KONCESIE POČAS JEJ PLATNOSTI PODĽA ČLÁNKU 43

1.

Názov, identifikačné číslo (ak je stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch), adresa vrátane kódu NUTS, telefónne a faxové číslo, emailová a internetová adresa verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, a ak sú tieto informácie odlišné, príslušné údaje o útvare, od ktorého je možné získať ďalšie informácie.

2.

Kódy CPV.

3.

Kód NUTS pre hlavné miesto uskutočňovania stavebných prác v prípade koncesií na stavebné práce alebo kód NUTS pre hlavné miesto plnenia v prípade koncesií na služby.

4.

Opis koncesie pred úpravou a po nej: povaha a rozsah stavebných prác, povaha a množstvo alebo hodnota tovaru, povaha a rozsah služieb.

5.

Prípadná úprava hodnoty koncesie vrátane zvýšenia cien alebo poplatkov v dôsledku úpravy.

6.

Opis okolností, na základe ktorých vznikla potreba úpravy.

7.

Dátum vydania rozhodnutia o udelení koncesie.

8.

Prípadne názov, adresa vrátane kódu NUTS, telefónneho a faxového číslo, emailovej a internetovej adresy nového hospodárskeho subjektu alebo subjektov.

9.

Informácia o tom, či koncesia súvisí s projektom a/alebo programom financovaným z prostriedkov Únie.

10.

Názov a adresa inštitúcie zodpovednej za postup preskúmania a prípadne aj za postup mediácie. Presné informácie týkajúce sa lehoty na preskúmanie alebo, v prípade potreby, názov, adresa, telefónne číslo, faxové číslo a e-mailová adresa útvaru, od ktorého je možné získať tieto informácie.

11.

Dátum(-y) predchádzajúcich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúcich sa zákazky(-iek), na ktorú(-é) sa vzťahuje toto oznámenie, a odkaz(-y) na ne.

12.

Dátum odoslania oznámenia.

13.

Všetky ostatné relevantné informácie.