7.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/32


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE 2014/20/EÚ

zo 6. februára 2014,

ktorou sa určujú triedy Únie pre základné a certifikované sadivo zemiakov a podmienky a označenie vzťahujúce sa na tieto triedy

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (1), a najmä na jej článok 3 ods. 3 prvý pododsek,

keďže:

(1)

V smernici Komisie 93/17/EHS (2) sa zaviedli pravidlá týkajúce sa tried Únie pre základné sadivo zemiakov.

(2)

Z dôvodu rýchleho technického a vedeckého pokroku v oblasti systémov produkcie sadiva zemiakov a rastúceho obchodu so sadivom zemiakov na vnútornom trhu je zmena týchto pravidiel žiaduca. Vzhľadom na vývoj daného odvetvia by sa takéto pravidlá mali uplatňovať aj na certifikované sadivo zemiakov.

(3)

Tieto pravidlá by sa mali týkať označovania jednotných názvov tried Únie. Mali by zahŕňať aj podmienky uvádzania sadiva zemiakov a dávok sadiva zemiakov na trh ako ktorékoľvek z príslušných tried Únie. Tieto podmienky by sa mali týkať, ak je to vhodné, prítomnosti škodcov, zemiakov patriacich k iným odrodám a zemiakov s chybami, scvrknutým povrchom, prichytenou zeminou alebo cudzorodými látkami.

(4)

Keďže touto smernicou sa stanovujú prísnejšie požiadavky na triedy Únie, nie je už nutná požiadavka, aby pestovaná rastlina rástla na pozemku, kde sa zemiaky naposledy pestovali najmenej pred tromi rokmi, a aby bola podrobená najmenej dvom úradným prehliadkam.

(5)

Od prijatia smernice 2002/56/ES došlo k vývoju vedeckých poznatkov, pokiaľ ide o súvislosť medzi počtom generácií a úrovňou výskytu škodcov sadiva zemiakov. Nutným opatrením na zmiernenie fytosanitárneho rizika, ktoré predstavujú škodcovia v latentnom stave, je obmedzenie počtu generácií. Toto obmedzenie je potrebné na zmiernenie uvedeného rizika a neexistujú žiadne iné menej prísne opatrenia, ktoré by ho mohli nahradiť. Zo skúseností vyplýva, že v prípade tried Únie S, SE a E by sa mal povoliť maximálny počet generácií pre každú z týchto tried Únie. S cieľom zabezpečiť dodržiavanie základných požiadaviek by sa tieto požiadavky mali považovať za splnené na základe úradnej kontroly.

(6)

Smernica 93/17/EHS by sa preto mala zrušiť.

(7)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivá a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Triedy Únie pre základné sadivo zemiakov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa základné sadivo zemiakov mohlo uvádzať na trh ako „trieda Únie S“, ak spĺňa tieto podmienky:

a)

úradnou kontrolou sa zistilo, že zemiaky spĺňajú podmienky uvedené v bode 1 písm. a) prílohy I, a

b)

úradnou kontrolou sa zistilo, že ich dávky spĺňajú podmienky uvedené v bode 1 písm. b) uvedenej prílohy.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa základné sadivo zemiakov mohlo uvádzať na trh ako „trieda Únie SE“, ak spĺňa tieto podmienky:

a)

úradnou kontrolou sa zistilo, že zemiaky spĺňajú podmienky uvedené v bode 2 písm. a) prílohy I, a

b)

úradnou kontrolou sa zistilo, že ich dávky spĺňajú podmienky uvedené v bode 2 písm. b) uvedenej prílohy.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby sa základné sadivo zemiakov mohlo uvádzať na trh ako „trieda Únie E“, ak spĺňa tieto podmienky:

a)

úradnou kontrolou sa zistilo, že zemiaky spĺňajú podmienky uvedené v bode 3 písm. a) prílohy I, a

b)

úradnou kontrolou sa zistilo, že ich dávky spĺňajú podmienky uvedené v bode 3 písm. b) uvedenej prílohy.

Článok 2

Triedy Únie pre certifikované sadivo zemiakov

1.   Členské štáty zabezpečia, aby sa certifikované sadivo zemiakov mohlo uvádzať na trh ako „trieda Únie A“, ak spĺňa tieto podmienky:

a)

úradnou kontrolou sa zistilo, že zemiaky spĺňajú podmienky uvedené v bode 1 písm. a) prílohy II, a

b)

úradnou kontrolou sa zistilo, že ich dávky spĺňajú podmienky uvedené v bode 1 písm. b) uvedenej prílohy.

2.   Členské štáty zabezpečia, aby sa certifikované sadivo zemiakov mohlo uvádzať na trh ako „trieda Únie B“, ak spĺňa tieto podmienky:

a)

úradnou kontrolou sa zistilo, že zemiaky spĺňajú podmienky uvedené v bode 2 písm. a) prílohy II, a

b)

úradnou kontrolou sa zistilo, že ich dávky spĺňajú podmienky uvedené v bode 2 písm. b) uvedenej prílohy.

Článok 3

Informovanie Komisie

Členské štáty informujú Komisiu o rozsahu, v akom uplatňujú príslušné triedy Únie pri certifikovaní vlastnej výroby.

Článok 4

Transpozícia

1.   Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2015 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. januára 2016.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 5

Zrušenie

Smernica 93/17/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2016.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 7

Adresáti

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 6. februára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 60.

(2)  Smernica Komisie 93/17/EHS z 30. marca 1993, ktorá určuje triedy Spoločenstva pre kategóriu základného sadiva zemiakov spolu s podmienkami a označovaním takýchto tried (Ú. v. ES L 106, 30.4.1993, s. 7).


PRÍLOHA I

Podmienky pre základné sadivo zemiakov

1.

Podmienky pre základné sadivo zemiakov „triedy Únie S“ sú takéto:

a)

podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

i)

počet rastlín neúplne prešľachtených na odrodu a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,1 %;

ii)

počet pestovaných rastlín napadnutých bakteriálnym černaním stoniek nesmie presiahnuť 0,1 %;

iii)

v priamom potomstve počet rastlín so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 1,0 %;

iv)

počet pestovaných rastlín so symptómami mozaikovitosti a počet rastlín so symptómami spôsobenými vinutkou zemiaka nesmie presiahnuť spolu 0,2 %;

v)

počet generácií vrátane generácií vyššieho množiteľského stupňa na poli a základných generácií je obmedzený na päť;

vi)

ak generácia nie je uvedená na úradnom označení, dotknuté zemiaky sa považujú za zemiaky patriace k piatej generácii;

b)

tolerancie uplatniteľné na dávky, pokiaľ ide o tieto nečistoty, chyby a choroby:

i)

sadivo zemiakov napadnuté inou hnilobou ako krúžkovitosťou zemiakov a hnedou hnilobou zemiakov nesmie presiahnuť 0,5 % hmotnosti, z čoho sadivo zemiakov napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnuť 0,2 % hmotnosti;

ii)

sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na vyše 10 % povrchu nesmie presiahnuť 5,0 % hmotnosti;

iii)

sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou zemiakov na vyše jednej tretine povrchu nesmie presiahnuť 5,0 % hmotnosti;

iv)

sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na vyše 10 % povrchu nesmie presiahnuť 3,0 % hmotnosti;

v)

scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 1,0 % hmotnosti;

vi)

sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3,0 % hmotnosti;

vii)

prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 1,0 % hmotnosti;

viii)

celkový percentuálny podiel sadiva zemiakov, na ktoré sa vzťahujú tolerancie podľa bodov i) až vi), nesmie presiahnuť 6,0 % hmotnosti.

2.

Podmienky pre základné sadivo zemiakov „triedy Únie SE“ sú takéto:

a)

podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

i)

počet rastlín neúplne prešľachtených na odrodu a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,1 %;

ii)

počet pestovaných rastlín napadnutých bakteriálnym černaním stoniek nesmie presiahnuť 0,5 %;

iii)

v priamom potomstve počet rastlín so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 2,0 %;

iv)

počet pestovaných rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými vinutkou zemiaka nesmie presiahnuť 0,5 %;

v)

počet generácií vrátane generácií vyššieho množiteľského stupňa na poli a základných generácií je obmedzený na šesť;

vi)

ak generácia nie je uvedená na úradnom označení, dotknuté zemiaky sa považujú za zemiaky patriace k šiestej generácii;

b)

tolerancie uplatniteľné na dávky, pokiaľ ide o tieto nečistoty, chyby a choroby:

i)

sadivo zemiakov napadnuté inou hnilobou ako krúžkovitosťou zemiakov a hnedou hnilobou zemiakov nesmie presiahnuť 0,5 % hmotnosti, z čoho sadivo zemiakov napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnuť 0,2 % hmotnosti;

ii)

sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na vyše 10 % povrchu nesmie presiahnuť 5,0 % hmotnosti;

iii)

sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou zemiakov na vyše jednej tretine povrchu nesmie presiahnuť 5,0 % hmotnosti;

iv)

sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na vyše 10 % povrchu nesmie presiahnuť 3,0 % hmotnosti;

v)

scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 1,0 % hmotnosti;

vi)

sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3,0 % hmotnosti;

vii)

prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 1,0 % hmotnosti;

viii)

celkový percentuálny podiel sadiva zemiakov, na ktoré sa vzťahujú tolerancie podľa bodov i) až vi), nesmie presiahnuť 6,0 % hmotnosti.

3.

Podmienky pre základné sadivo zemiakov „triedy Únie E“ sú takéto:

a)

podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

i)

počet pestovaných rastlín neúplne prešľachtených na odrodu a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,1 %;

ii)

počet pestovaných rastlín napadnutých bakteriálnym černaním stoniek nesmie presiahnuť 1,0 %;

iii)

v priamom potomstve počet rastlín so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 4,0 %;

iv)

počet pestovaných rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými vinutkou zemiaka nesmie presiahnuť 0,8 %;

v)

počet generácií vrátane generácií vyššieho množiteľského stupňa na poli a základných generácií je obmedzený na sedem;

vi)

ak generácia nie je uvedená na úradnom označení, dotknuté zemiaky sa považujú za zemiaky patriace k siedmej generácii;

b)

tolerancie uplatniteľné na dávky, pokiaľ ide o tieto nečistoty, chyby a choroby:

i)

sadivo zemiakov napadnuté inou hnilobou ako krúžkovitosťou zemiakov a hnedou hnilobou zemiakov nesmie presiahnuť 0,5 % hmotnosti, z čoho sadivo zemiakov napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnuť 0,2 % hmotnosti;

ii)

sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na vyše 10 % svojho povrchu nesmie presiahnuť 5,0 % hmotnosti;

iii)

sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou zemiakov na vyše jednej tretine povrchu nesmie presiahnuť 5,0 % hmotnosti;

iv)

sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na vyše 10 % povrchu nesmie presiahnuť 3,0 % hmotnosti;

v)

scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 1,0 % hmotnosti;

vi)

sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3,0 % hmotnosti;

vii)

prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 1,0 % hmotnosti;

viii)

celkový percentuálny podiel sadiva zemiakov, na ktoré sa vzťahujú tolerancie podľa bodov i) až vi), nesmie presiahnuť 6,0 % hmotnosti.


PRÍLOHA II

Minimálne podmienky pre dávky certifikovaného sadiva zemiakov

1.

Podmienky pre certifikované sadivo zemiakov „triedy Únie A“ sú takéto:

a)

podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

i)

počet rastlín neúplne prešľachtených na odrodu a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,2 %;

ii)

počet pestovaných rastlín napadnutých bakteriálnym černaním stoniek nesmie presiahnuť 2,0 %;

iii)

v priamom potomstve počet rastlín so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 8,0 %;

iv)

počet pestovaných rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými vinutkou zemiaka nesmie presiahnuť 2,0 %;

b)

tolerancie uplatniteľné na dávky, pokiaľ ide o tieto nečistoty, chyby a choroby:

i)

sadivo zemiakov napadnuté inou hnilobou ako krúžkovitosťou zemiakov a hnedou hnilobou zemiakov nesmie presiahnuť 0,5 % hmotnosti, z čoho sadivo zemiakov napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnuť 0,2 % hmotnosti;

ii)

sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na vyše 10 % povrchu nesmie presiahnuť 5,0 % hmotnosti;

iii)

sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou zemiakov na vyše jednej tretine povrchu nesmie presiahnuť 5,0 % hmotnosti;

iv)

sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na vyše 10 % povrchu nesmie presiahnuť 3,0 % hmotnosti;

v)

scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 1,0 % hmotnosti;

vi)

sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3,0 % hmotnosti;

vii)

prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 2,0 % hmotnosti;

viii)

celkový percentuálny podiel sadiva zemiakov, na ktoré sa vzťahujú tolerancie podľa bodov i) až vi), nesmie presiahnuť 8,0 % hmotnosti.

2.

Podmienky pre certifikované sadivo zemiakov „triedy Únie B“ sú takéto:

a)

podmienky týkajúce sa sadiva zemiakov:

i)

počet rastlín neúplne prešľachtených na odrodu a počet rastlín inej odrody nesmie presiahnuť spolu 0,5 %;

ii)

počet pestovaných rastlín napadnutých bakteriálnym černaním stoniek nesmie presiahnuť 4,0 %;

iii)

v priamom potomstve počet rastlín so symptómami vírusovej infekcie nesmie presiahnuť 10,0 %;

iv)

počet pestovaných rastlín so symptómami mozaikovitosti alebo symptómami spôsobenými vinutkou zemiaka nesmie presiahnuť 6,0 %;

b)

tolerancie uplatniteľné na dávky, pokiaľ ide o tieto nečistoty, chyby a choroby:

i)

sadivo zemiakov napadnuté inou hnilobou ako krúžkovitosťou zemiakov a hnedou hnilobou zemiakov nesmie presiahnuť 0,5 % hmotnosti, z čoho sadivo zemiakov napadnuté mokrou hnilobou nesmie presiahnuť 0,2 % hmotnosti;

ii)

sadivo zemiakov napadnuté koreňomorkou zemiakovou na vyše 10 % povrchu nesmie presiahnuť 5,0 % hmotnosti;

iii)

sadivo zemiakov napadnuté obyčajnou chrastovitosťou zemiakov na vyše jednej tretine povrchu nesmie presiahnuť 5,0 % hmotnosti;

iv)

sadivo zemiakov napadnuté prašnou chrastovitosťou na vyše 10 % povrchu nesmie presiahnuť 3,0 % hmotnosti;

v)

scvrknuté hľuzy v dôsledku nadmernej dehydratácie alebo dehydratácie spôsobenej striebritosťou šupky nesmú presiahnuť 1,0 % hmotnosti;

vi)

sadivo zemiakov s vonkajšími chybami vrátane poškodených alebo zničených hľúz nesmie presiahnuť 3,0 % hmotnosti;

vii)

prítomnosť zeminy a cudzorodých látok nesmie presiahnuť 2,0 % hmotnosti;

viii)

celkový percentuálny podiel sadiva zemiakov, na ktoré sa vzťahujú tolerancie podľa bodov i) až vi), nesmie presiahnuť 8,0 % hmotnosti.