7.2.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 38/30


VYKONÁVACIA SMERNICA KOMISIE 2014/19/EÚ

zo 6. februára 2014,

ktorou sa mení príloha I k smernici Rady 2000/29/ES o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na písm. d) druhého odseku jej článku 14,

keďže:

(1)

Na základe informácií poskytnutých členskými štátmi je zrejmé, že Diabrotica virgifera virgifera Le Conte sa už rozšírila a usadila na veľkej časti územia Únie. Z posúdenia vplyvu, ktorý vykonala Európska komisia, vyplýva, že nie sú možné žiadne opatrenia na eradikáciu tohto organizmu alebo na účinné zabránenie jeho ďalšieho šírenia.

(2)

Okrem toho existujú účinné a udržateľné prostriedky kontroly na minimalizáciu vplyvu tohto organizmu na úrodu kukurice, najmä uplatňovanie systému striedania plodín.

(3)

Preto by sa v smernici 2000/29/ES nemali stanoviť žiadne ďalšie ochranné opatrenia týkajúce sa Diabrotica virgifera virgifera Le Conte. Tento organizmus by sa podľa uvedenej smernice už nemal uvádzať ako škodlivý organizmus.

(4)

Príloha I k smernici 2000/29/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha I k smernici 2000/29/ES sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

Členské štáty prijmú a uverejnia, najneskôr do 31. mája 2014 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Tieto ustanovenia budú uplatňovať od 1. júna 2014.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 6. februára 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.


PRÍLOHA

Príloha I k smernici 2000/29/ES sa mení takto:

V položke a) oddielu II časti A sa vypúšťa bod 0.1.