9.1.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 4/69


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE 2014/13/EÚ

z 18. októbra 2013,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v spájkach na osadených doskách plošných spojov používaných do iných mobilných zdravotníckych pomôcok triedy IIa a IIb podľa smernice 93/42/EHS, než sú prenosné pohotovostné defibrilátory

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Smernicou 2011/65/EÚ sa zakazuje používanie olova v elektrických a elektronických zariadeniach uvedených na trh.

(2)

Mobilné zdravotnícke pomôcky sú zdravotnícke pomôcky, ktoré sú navrhnuté a preverené oznámeným subjektom podľa smernice Rady 93/42/EHS (2) ako pomôcky, ktoré sú počas použitia a/alebo medzi použitiami prenosné v ruke alebo na vlastných kolesách alebo na vozíku alebo vo vozidle, v lietadle alebo na lodi.

(3)

V súčasnosti nie je technicky uskutočniteľné nahradiť olovo používané na osadených doskách plošných spojov používaných do iných mobilných zdravotníckych pomôcok alebo upustiť od jeho používania. Dočasná výnimka umožňujúca aj naďalej používať olovnaté spájky je nutná, pokým sa vďaka ďalšiemu výskumu nevynájdu zliatiny, ktoré sú spoľahlivé pre normálnu prevádzku mobilných zdravotníckych pomôcok.

(4)

Smernica 2011/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha IV k smernici 2011/65/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do posledného dňa šiesteho mesiaca po nadobudnutí účinnosti. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 18. októbra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.

(2)  Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1.


PRÍLOHA

Do prílohy IV k smernici 2011/65/EÚ sa dopĺňa tento bod 33:

„33.

Olovo v spájkach na osadených doskách plošných spojov používaných do iných mobilných zdravotníckych pomôcok triedy IIa a IIb podľa smernice 93/42/EHS, než sú prenosné pohotovostné defibrilátory. Platí do 30. júna 2016 pre triedu IIa a do 31. decembra 2020 pre triedu IIb.“