9.1.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 4/67


DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE 2014/12/EÚ

z 18. októbra 2013,

ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha IV k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o výnimku pre olovo v spájkach na doskách plošných spojov detektorov a jednotiek pre získavanie údajov pre pozitrónové emisné tomografy, ktoré sú integrované do zariadení magnetickej rezonancie

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (1), a najmä na jej článok 5 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Smernicou 2011/65/EÚ sa zakazuje používanie olova v elektrických a elektronických zariadeniach uvedených na trh.

(2)

V pozitrónových emisných tomografoch, ktoré sú integrované do zariadení magnetickej rezonancie, dochádza k silným vibráciám. Z výskumu vyplýva, že bezolovnaté spájky, ktoré sa preverovali z hľadiska citlivosti na vibrácie, sú náchylnejšie a pri silných vibráciách hrozí porušenie takýchto spojov skôr než v prípade spojov z cínových/olovnatých spájok. Osobitné podmienky a priestorové obmedzenia zariadenia obmedzujú použitie mechanických opatrení, ktorými by bolo možné odstrániť alebo v dostatočnej miere zmierniť účinky intenzívnych vibrácií.

(3)

Nahradiť olovo alebo ustúpiť od jeho používania je v súčasnosti vedecky a technicky neuskutočniteľné. Dočasná výnimka je potrebná na to, aby sa výrobcom poskytol dostatočný čas na výskum vhodných bezolovnatých materiálov a riešení.

(4)

Smernica 2011/65/EÚ by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Príloha IV k smernici 2011/65/EÚ sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2

1.   Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do posledného dňa šiesteho mesiaca po nadobudnutí účinnosti. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4

Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 18. októbra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 88.


PRÍLOHA

Do prílohy IV k smernici 2011/65/EÚ sa dopĺňa tento bod 32:

„32.

Olovo v spájkach na doskách plošných spojov detektorov a jednotiek pre získavanie údajov pre pozitrónové emisné tomografy, ktoré sú integrované do zariadení magnetickej rezonancie. Platí do 31. decembra 2019.“