24.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 369/70


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU

zo 16. decembra 2014

o voľbe európskeho ombudsmana

(2014/949/EÚ, Euratom)

EURÓPSKY PARLAMENT,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 24 tretí odsek a článok 228,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na svoje rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o predpisoch a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (1),

so zreteľom na článok 219 rokovacieho poriadku,

so zreteľom na výzvu na podávanie prihlášok (2),

so zreteľom na svoje hlasovanie zo 16. decembra 2014,

ROZHODOL:

zvoliť Emily O'REILLYOVÚ do funkcie európskej ombudsmanky do konca volebného obdobia.

V Štrasburgu 16. decembra 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ


(1)  Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15.

(2)  Ú. v. EÚ C 293, 2.9.2014, s. 13.