16.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 359/161


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 12. decembra 2014

o určitých ochranných opatreniach súvisiacich s potvrdeným výskytom malého úľového chrobáka v Taliansku

[oznámené pod číslom C(2014) 9415]

(Iba talianske znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2014/909/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/662/EHS z 11. decembra 1989 o veterinárnych kontrolách v obchode vnútri Spoločenstva s cieľom dobudovania vnútorného trhu (1), a najmä na jej článok 9 ods. 4,

so zreteľom na smernicu Rady 90/425/EHS z 26. júna 1990 týkajúcu sa veterinárnych a zootechnických kontrol uplatňovaných v obchode vnútri Spoločenstva s určitými živými zvieratami a výrobkami s ohľadom na vytvorenie vnútorného trhu (2), a najmä na jej článok 10 ods. 4,

keďže:

(1)

Malý úľový chrobák (Aethina tumida) je parazit včiel. Je endemický v subsaharskej Afrike a schopný rýchlo sa rozmnožovať v prítomnosti včelieho plodu a plástového medu. Dospelé jedince dokážu preletieť až niekoľko kilometrov, aby napadli podobné miesta. Malý úľový chrobák je choroba, ktorá v Únii podlieha oznamovacej povinnosti podľa smernice Rady 92/65/EHS (3).

(2)

Dňa 11. septembra 2014 informovalo Taliansko Komisiu o výskyte malého úľového chrobáka v nukleovej kolónii zriadenej fakultou univerzity, ktorá sa nachádza v regióne Kalábria.

(3)

Taliansko okamžite zaviedlo opatrenia s cieľom eradikovať malého úľového chrobáka a zamedziť jeho šíreniu, ako aj preskúmať rozsah výskytu uvedeného parazita v oblastiach okolo ohniska v Kalábrii. Konkrétne sa okolo ohniska stanovilo ochranné pásmo s polomerom 20 km a pásmo dohľadu s polomerom 100 km. V pásme s polomerom 100 km sa nachádzajú aj provincie Messina a Catania na Sicílii.

(4)

Po zistení výskytu malého úľového chrobáka v iných včelínoch blízko miesta prvého výskytu rozšírilo Taliansko opatrenia vrátane vytvorenia pásma dohľadu a zákazu premiestňovania včiel medonosných a čmeliakov (Bombus spp.) s cieľom pokryť celý región Kalábrie.

(5)

Od dátumu prvého výskytu malého úľového chrobáka v Kalábrii bolo potvrdených ďalších tridsaťpäť prípadov výskytu vo včelínoch nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti v ochrannom pásme s polomerom 20 km. Kontroly prítomnosti parazita vykonané v iných oblastiach Kalábrie dosiaľ priniesli negatívne výsledky.

(6)

Dňa 7. novembra 2014 Taliansko informovalo o novom výskyte malého úľového chrobáka v sicílskej provincii Siracusa, ktorá sa nachádza mimo oblastí, na ktoré sa v minulosti vzťahovali obmedzenia. Výskyt bol zistený vo včelíne, ktorý bol premiestnený z ochranného pásma v Kalábrii koncom augusta 2014, ešte pred vykonávaním reštriktívnych opatrení.

(7)

Vo všetkých pozitívnych prípadoch boli postihnuté včelíny zničené. Rozšírenie malého úľového chrobáka z postihnutej oblasti v Taliansku by však mohlo predstavovať závažné riziko pre včely medonosné a čmeliakov v Únii.

(8)

Na predchádzanie akémukoľvek zbytočnému narušeniu obchodu v rámci Únie a vytváraniu neodôvodnených prekážok obchodu tretími krajinami, ako aj na zabránenie šíreniu malého úľového chrobáka do iných častí Únie je potrebné stanoviť na úrovni Únie zoznam oblastí v Taliansku, na ktoré by sa mali vzťahovať určité obmedzenia týkajúce sa premiestňovania komodít v súvislosti s výskytom malého úľového chrobáka.

(9)

Okrem toho je potrebné vziať tieto oblasti do úvahy aj pri certifikácii na obchod vnútri EÚ, keďže v zdravotnom certifikáte na obchodovanie so včelami a čmeliakmi stanovenom v časti 2 prílohy E k smernici 92/65/EHS sa uvádza, že včely/čmeliaky musia pochádzať z oblasti s polomerom najmenej 100 km, na ktorú sa nevzťahujú žiadne obmedzenia v súvislosti s podozrením na výskyt alebo potvrdeným výskytom malého úľového chrobáka a ktorá nie je napadnutá.

(10)

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie malého úľového chrobáka v Taliansku by sa mali opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí preskúmať do ôsmich mesiacov od dátumu jeho prijatia.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V tomto rozhodnutí sa stanovujú ochranné opatrenia, ktoré má prijať Taliansko po potvrdení výskytu malého úľového chrobáka (Aethina tumida) u včiel medonosných (Apis mellifera) v oblastiach uvedených v prílohe.

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„úľ“ je:

i)

prístrešok postavený pre včely medonosné;

ii)

nádoba s čmeliakmi alebo kolónia čmeliakov (Bombus spp.);

b)

„včelín“ je skupina úľov a priestory alebo zariadenia v rámci geografickej lokality, v ktorej sa táto skupina úľov uchováva alebo uchovávala;

c)

„nespracované vedľajšie včelárske produkty“ sú: med, včelí vosk, materská kašička, propolis alebo peľ, ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu, ako sa vymedzuje v bode 10 prílohy I k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 142/2011 (4), a ktoré neboli podrobené žiadnemu z postupov spracovania uvedených v riadku 10 stĺpca 4 tabuľky 2 stanovenej v oddiele 1 kapitoly II prílohy XIV k uvedenému nariadeniu;

d)

„včelárske zariadenia“ sú používané úle, časti úľov a náradie používané pri včelárskych činnostiach.

Článok 3

1.   Taliansko zabezpečí, aby sa v oblastiach uvedených v prílohe vykonali tieto ochranné opatrenia:

a)

zákaz odosielania zásielok z oblastí uvedených v prílohe do iných oblastí Únie, pokiaľ ide o tieto komodity:

i)

včely medonosné;

ii)

čmeliaky;

iii)

nespracované vedľajšie včelárske produkty;

iv)

včelárske zariadenia;

v)

plástový med určený na ľudskú spotrebu;

b)

okamžité inšpekcie a epidemiologické vyšetrenia vrátane:

i)

identifikácie a vysledovania premiestňovania komodít uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) do včelínov a zariadení na extrakciu medu, ako aj z nich, ktoré sa nachádzajú v oblasti s polomerom 20 km okolo úľa(-ov), kde bol potvrdený výskyt malého úľového chrobáka;

ii)

oznámenia výsledkov takýchto okamžitých inšpekcií a epidemiologických vyšetrovaní Komisii.

2.   Taliansko vykoná ďalšie inšpekcie a epidemiologické vyšetrovania vrátane vysledovania predchádzajúceho premiestňovania komodít uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) z oblastí uvedených v prílohe a do nich.

3.   Na základe výsledkov inšpekcií a epidemiologických vyšetrovaní stanovených v odseku 1 písm. b) a odseku 2 môže Taliansko v prípade potreby vykonať vhodné dodatočné ochranné opatrenia.

4.   Taliansko musí informovať Komisiu a členské štáty o vykonávaní ochranných opatrení stanovených v odsekoch 1, 2 a 3.

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 31. mája 2015.

Článok 5

Toto rozhodnutie je určené Talianskej republike.

V Bruseli 12. decembra 2014

Za Komisiu

Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 13.

(2)  Ú. v. ES L 224, 18.8.1990, s. 29.

(3)  Smernica Rady 92/65/EHS z 13. júla 1992, ktorou sa ustanovujú veterinárne požiadavky na obchodovanie so zvieratami, spermou, vajíčkami a embryami, na ktoré sa nevzťahujú veterinárne požiadavky ustanovené v osobitných právnych predpisoch Spoločenstva uvedených v oddiele I prílohy A k smernici 90/425/EHS, a na ich dovoz do Spoločenstva (Ú. v. ES L 268, 14.9.1992, s. 54).

(4)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011, s. 1).


PRÍLOHA

Členský štát

Oblasti, na ktoré sa vzťahujú ochranné opatrenia

Taliansko

región Kalábria: celý región

región Sicília: celý región