1.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 315/44


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 31. októbra 2014

o určení univerzálneho obchodného jazyka verzie 2.1 na uvádzanie odkazov vo verejnom obstarávaní

(Text s významom pre EHP)

(2014/771/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 1,

po porade s Európskou multilaterálnou platformou pre normalizáciu v oblasti IKT a s odborníkmi z odvetvia,

keďže:

(1)

Normalizácia zohráva významnú úlohu pri podporovaní stratégie Európa 2020, ako Komisia uvádza vo svojom oznámení s názvom Európa 2020: Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (2). Viaceré z hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 zdôrazňujú význam dobrovoľnej normalizácie na trhoch s výrobkami alebo službami na zabezpečenie zlučiteľnosti a interoperability medzi výrobkami a službami, posilnenie technologického vývoja a podporu inovácie.

(2)

V digitálnej spoločnosti sa normalizované produkty stávajú nevyhnutnými na zabezpečenie interoperability medzi prístrojmi, aplikáciami, úložiskami údajov, službami a sieťami. Komisia vo svojom oznámení s názvom Strategická vízia pre európske normy: smerom k posilneniu a urýchleniu udržateľného rastu európskeho hospodárstva do roku 2020 (3) uznáva osobitný charakter normalizácie informačných a komunikačných technológií (IKT), pretože v tejto oblasti riešenia, aplikácie a služby IKT často vyvíjajú celosvetové fóra a konzorciá IKT, ktoré sa stali vedúcimi organizáciami v oblasti tvorby noriem IKT.

(3)

Účelom nariadenia (EÚ) č. 1025/2012 je modernizácia a skvalitnenie rámca pre európsku normalizáciu. Stanovuje sa ním systém, prostredníctvom ktorého môže Komisia rozhodnúť, že určí najrelevantnejšie a všeobecne najviac akceptované technické špecifikácie IKT od organizácií, ktoré nie sú európskymi, medzinárodnými ani vnútroštátnymi normalizačnými organizáciami. Možnosťou využiť pri obstarávaní hardvéru, softvéru a služieb informačných technológií všetky technické špecifikácie IKT sa zabezpečí interoperabilita, prispeje sa k predchádzaniu odkázanosti verejnej správy na určitého dodávateľa a povzbudí sa hospodárska súťaž v oblasti poskytovania interoperabilných riešení IKT.

(4)

Technické špecifikácie IKT, ktoré spĺňajú podmienky na to, aby sa na ne vo verejnom obstarávaní uvádzali odkazy, musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1025/2012. Súlad s týmito požiadavkami orgánom verejnej moci zaručuje, že sú technické špecifikácie IKT stanovené v súlade so zásadami otvorenosti, spravodlivosti, objektívnosti a nediskriminácie, ktoré Svetová obchodná organizácia (WTO) uznala v oblasti normalizácie.

(5)

Rozhodnutie o určení špecifikácie IKT sa má prijať po porade s Európskou multilaterálnou platformou pre normalizáciu v oblasti IKT zriadenou rozhodnutím Komisie (4) doplneným o ďalšie formy konzultácií s odborníkmi z príslušných sektorov.

(6)

Dňa 22. mája 2014 Európska multilaterálna platforma pre normalizáciu v oblasti IKT hodnotila univerzálny obchodný jazyk verzie 2.1 (UBL 2.1) na základe požiadaviek stanovených v prílohe II k nariadeniu (EÚ) č. 1025/2012 a vydala kladné odporúčania týkajúce sa jeho určenia na uvádzanie vo verejnom obstarávaní. Hodnotenie UBL 2.1 bolo následne predložené na konzultáciu s odborníkmi z odvetvia, ktorí takisto poskytli kladné odporúčanie na jeho určenie.

(7)

UBL 2.1, ktorý vyvinula Organizácia za presadzovanie noriem pre štruktúrované informácie, je knižnica bez licenčných poplatkov, ktorá obsahuje štandardné elektronické obchodné dokumenty rozšíriteľného značkového jazyka (Extensible Markup Language, XML). Je určený na priame použitie v existujúcej obchodnej, právnej, audítorskej praxi, ako aj pri spravovaní záznamov a na operácie v rámci bežného obchodného rámca, napríklad ISO 15000 (ebXML) s cieľom poskytnúť úplné infraštruktúry založené na normách, ktoré môžu rozšíriť výhody existujúcich systémov výmeny elektronických údajov (EDI) pre podniky všetkých veľkostí,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Univerzálny obchodný jazyky verzie 2.1, ktorý vyvinula Organizácia za presadzovanie noriem pre štruktúrované informácie, spĺňa podmienky na to, aby sa naň vo verejnom obstarávaní uvádzali odkazy.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 31. októbra 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.

(2)  KOM(2010) 2020 v konečnom znení z 3. marca 2010.

(3)  KOM(2011) 311 v konečnom znení z 1. júna 2011.

(4)  Rozhodnutie Komisie z 28. novembra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska multilaterálna platforma pre normalizáciu v oblasti IKT (Ú. v. EÚ C 349, 30.11.2011, s. 4).