6.11.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 320/46


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 24. októbra 2014,

ktorým sa stanovujú ekologické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ absorpčným hygienickým výrobkom

[oznámené pod číslom C(2014) 7735]

(Text s významom pre EHP)

(2014/763/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 z 25. novembra 2009 o environmentálnej značke EÚ (1), a najmä na jeho článok 8 ods. 2,

po porade s Výborom Európskej únie pre environmentálne označovanie,

keďže:

(1)

Podľa nariadenia (ES) č. 66/2010 sa environmentálna značka EÚ môže udeliť produktom, ktoré majú menší vplyv na životné prostredie počas celého svojho životného cyklu.

(2)

V nariadení (ES) č. 66/2010 sa stanovuje, že špecifické kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ sa stanovia podľa skupín produktov.

(3)

Kritériá, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie by mali byť platné štyri roky odo dňa prijatia tohto rozhodnutia, pričom sa zohľadňuje inovačný cyklus tejto skupiny produktov.

(4)

Spotreba materiálov sa môže výraznou mierou podieľať na celkovom environmentálnom vplyve absorpčných hygienických výrobkov, a preto je vhodné stanoviť kritériá environmentálnej značky EÚ pre túto skupinu produktov. Tieto kritériá by mali byť predovšetkým zamerané na podporu udržateľného získavania materiálov, obmedzené používanie nebezpečných látok a propagáciu vysoko kvalitných a vysoko výkonných produktov, ktoré sú vhodné na použitie a koncipované s cieľom minimalizovať produkciu odpadu.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom výboru zriadeného podľa článku 16 nariadenia (ES) č. 66/2010,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Do skupiny produktov „absorpčné hygienické výrobky“ patria detské plienky, dámske vložky, tampóny a absorpčné vložky do podprsenky (alebo prsné vložky pre dojčiace matky), ktoré sú jednorazové a tvorí ich zmes prírodných vláknin a polymérov, pričom obsah vláknin je nižší než 90 % hmotnosti (výnimkou sú tampóny).

2.   Do skupiny produktov nepatria výrobky na inkontinenciu a ani žiadne iné typy produktov, ktoré patria do rozsahu smernice Rady 93/42/EHS (2).

Článok 2

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1.

„celulózová buničina“ je vlákninový materiál zložený prevažne z celulózy získanej z lignocelulózových materiálov pôsobením jedného alebo viacerých vodných roztokov rozvlákňovacích a/alebo bieliacich chemikálií;

2.

„optický zosvetľovač“ a „fluorescenčné bieliace činidlo“ sú akékoľvek prídavné látky použité výhradne na účely „vybielenia“ alebo „zosvetlenia“ materiálu;

3.

„plastové materiály“, alebo „plasty“, sú syntetické polyméry, ku ktorým sa prípadne pridali prídavné alebo iné látky a ktoré možno tvarovať a použiť ako hlavnú štrukturálnu zložku konečných materiálov a výrobkov;

4.

„syntetický polymér“ je makromolekulárna látka, iná než celulózová buničina, úmyselne získaná buď prostredníctvom polymerizácie alebo chemickej modifikácie prírodných alebo syntetických makromolekúl alebo mikrobiálnou fermentáciou;

5.

„superabsorpčné polyméry“ sú syntetické polyméry koncipované na absorpciu a zadržanie veľkého objemu tekutiny v porovnaní s ich vlastným objemom.

Článok 3

Environmentálna značka EÚ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 sa môže udeliť len produktom, ktoré patria do skupiny produktov „absorpčné hygienické výrobky“ podľa vymedzenia v článku 1 tohto rozhodnutia a spĺňajú kritériá, ako aj súvisiace požiadavky na posudzovanie a overovanie stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Kritériá pre skupinu produktov „absorpčné hygienické výrobky“, ako aj príslušné požiadavky na posudzovanie a overovanie platia štyri roky od dátumu prijatia tohto rozhodnutia.

Článok 5

Na administratívne účely sa skupine produktov „absorpčné hygienické výrobky“ prideľuje číselný kód „047“.

Článok 6

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 24. októbra 2014

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.

(2)  Smernica Rady 93/42/EHS zo 14. júna 1993 o zdravotníckych pomôckach (Ú. v. ES L 169, 12.7.1993, s. 1).


PRÍLOHA

POŽIADAVKY NA POSUDZOVANIE A OVEROVANIE

Špecifické požiadavky na posudzovanie a overovanie sa uvádzajú v rámci jednotlivých kritérií.

Ak sa od žiadateľa vyžaduje, aby predložil vyhlásenia, dokumentáciu, analýzy, protokoly o skúškach alebo iný dôkaz potvrdzujúci súlad s kritériami, tieto dokumenty môžu pochádzať od žiadateľa, jeho dodávateľa alebo od oboch.

Príslušné orgány prednostne uznávajú skúšky, ktoré sú akreditované podľa ISO 17025, a overenia vykonané orgánmi akreditovanými podľa normy EN 45011 alebo ekvivalentnej medzinárodnej normy.

V prípade potreby sa môžu použiť skúšobné metódy odlišné od metód, ktoré sa uvádzajú pri jednotlivých kritériách, ak príslušný orgán posudzujúci žiadosť uzná ich rovnocennosť.

V prípade potreby môžu príslušné orgány vyžadovať sprievodnú dokumentáciu a môžu vykonať nezávislé overovania.

Podmienkou je, aby výrobok spĺňal všetky príslušné právne požiadavky krajiny (krajín), kde sa plánuje jeho uvedenie na trh. Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o súlade výrobku s touto požiadavkou.

KRITÉRIÁ ENVIRONMENTÁLNEJ ZNAČKY EÚ

Kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ absorpčným hygienickým výrobkom:

1.

Opis výrobku

2.

Buničina (typ „fluff pulp“)

3.

Syntetické vlákna z celulózy (vrátane viskózy, modalu, lyocellu, cupra a triacetátu)

4.

Bavlna a iné prírodné celulózové vlákna zo semien

5.

Plastové materiály a superabsorpčné polyméry

6.

Iné materiály a zložky

7.

Látky alebo zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené

8.

Efektívnosť materiálu pri výrobe

9.

Usmernenia o likvidácii výrobku

10.

Funkčná spôsobilosť a kvalita výrobku

11.

Sociálne aspekty

12.

Informácie uvádzané na environmentálnej značke EÚ

Na základe kritérií environmentálnej značky EÚ možno určiť produkty s najlepšími výsledkami v oblasti životného prostredia na trhu absorpčných hygienických výrobkov.

Kritérium 1. Opis výrobku

Je potrebné predložiť opis výrobku a balenie (názov výrobku, zatriedenie, funkcie) spolu s týmito údajmi:

celková hmotnosť výrobku a balenia,

zložky, materiály a prídavné látky použité vo výrobku, ich hmotnosť a v prípade potreby ich CAS čísla.

Údaj o hmotnosti výrobku musí byť uvedený aj na balení.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť vzorku výrobku a správu obsahujúcu technický opis a hmotnosť výrobku, ako aj každej použitej zložky, materiálu a prídavnej látky.

Kritérium 2. Buničina (typ „fluff pulp“)

2.1.   Pôvod

Na všetky buničinové vlákna sa musia vzťahovať platné certifikáty vysledovateľnosti vydané nezávislou treťou stranou – systémom certifikácie FSC, PEFC alebo iným rovnocenným systémom.

Na minimálne 25 % buničinových vlákien sa musia vzťahovať platné certifikáty udržateľného obhospodarovania lesov vydané nezávislou treťou stranou – systémom certifikácie FSC, PEFC alebo iným rovnocenným systémom.

Zostávajúci podiel buničinových vlákien musí figurovať v overovacom systéme, čím sa zabezpečí, že materiál pochádza z legálnych zdrojov a spĺňa všetky ďalšie požiadavky systému certifikácie týkajúce sa necertifikovaného materiálu.

Certifikačné orgány vydávajúce certifikáty o udržateľnom obhospodarovaní lesov a/alebo vysledovateľnosti, musia byť akreditované/uznané v rámci predmetnej schémy certifikácie.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí od výrobcu (výrobcov) buničiny získať platné nezávislé certifikáty vysledovateľnosti, ktoré preukazujú, že vlákna pochádzajú z drevín vypestovaných v súlade so zásadami udržateľného obhospodarovania lesov a/alebo zo zákonných a kontrolovaných zdrojov. Systémy certifikácie FSC, PEFC alebo rovnocenné systémy sa akceptujú ako certifikácia nezávislou treťou stranou.

2.2.   Bielenie

Buničina použitá vo výrobku nesmie byť bielená plynným chlórom. Celkový objem emisií AOX z výroby buničiny nesmie presiahnuť 0,170 kg/ADT.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie výrobcu buničiny, že pri výrobe nebol použitý plynný chlór, a protokol o skúške dokladajúci dodržiavanie hraničnej hodnoty pre AOX. ISO 9562 alebo rovnocenná EPA 1650C sa akceptujú ako skúšobné metódy. Je potrebné priložiť podrobné výpočty preukazujúce dodržiavanie tejto požiadavky spolu so súvisiacou podpornou dokumentáciou.

Podporná dokumentácia musí obsahovať údaje o frekvencii meraní. AOX sa merajú len v procesoch, v ktorých sa na bielenie buničiny používajú zlúčeniny chlóru.

Merania sa vykonávajú na nefiltrovaných a neusadených vzorkách buď po úprave v závode, alebo po úprave vo verejnej čistiarni odpadových vôd.

Obdobie meraní sa zakladá na výrobe počas 12 mesiacov. Merania sa vykonávajú mesačne na reprezentatívnych zložených vzorkách (zložená vzorka za 24 hodín).

V prípade nového alebo rekonštruovaného výrobného závodu alebo zmeny postupov vo výrobnom závode sa meranie musí vykonávať týždenne počas celkovo 8 po sebe nasledujúcich týždňov stabilnej prevádzky zariadenia. Meranie musí byť reprezentatívne pre príslušné obdobie merania.

2.3.   Optické zosvetľovače a farbivá

K buničine sa nesmú úmyselne pridávať optické zosvetľovače ani farbivá vrátane fluorescenčných bieliacich činidiel.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie dodávateľa o dodržaní tohto kritéria.

2.4.   Emisie CHSK a fosforu (P) z výroby buničiny do vody a emisie zlúčenín síry (S) a NOx z výroby buničiny do vzduchu

Emisie z výroby buničiny do vzduchu a vody sa vyjadrujú ako body (PCHSK, PP, PS, PNOx). Na výpočet týchto bodov sa skutočné emisie vydelia referenčnými hodnotami uvedenými v tabuľke 1.

Ani jeden z jednotlivých bodov PCHSK, PP, PS, PNOx nesmie presiahnuť hodnotu 1,5.

Celkový počet bodov (Pcelkom = PCHSK + PP + PS + PNOx) nesmie presiahnuť hodnotu 4,0.

V prípade každej použitej buničiny „i“ sa na súvisiace namerané emisie (vyjadrené v kg na tonu buničiny vysušenej na vzduchu – ADT) použije faktor váženia podľa podielu každej použitej buničiny (buničina „i“ vzhľadom na tonu buničiny vysušenej na vzduchu) a jednotlivé hodnoty sa sčítajú. Referenčné hodnoty pre každý druh použitej buničiny alebo výrobu papiera sa uvádzajú v tabuľke 1. Nakoniec sa za CHSK celkové emisie vydelia celkovou referenčnou hodnotou podľa tohto vzorca:

Formula

Tabuľka 1

Referenčné hodnoty pre emisie pochádzajúce z rôznych druhov buničiny

Stupeň buničiny

Referenčné hodnoty (kg/ADT)

CHSKreferenčná

Preferenčná

Sreferenčná

NOxreferenčná

Bielená chemická buničina (iná ako sulfitová)

18,0

0,045 (*)

0,6

1,6

Bielená chemická buničina (sulfitová)

25,0

0,045

0,6

1,6

Buničina CTMP

15,0

0,01

0,2

0,3

V prípade kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie v tom istom závode sa emisie S a NOx vznikajúce pri výrobe elektrickej energie odpočítajú z celkovej sumy. Na výpočet podielu emisií vznikajúcich pri výrobe tepla sa používa táto rovnica: [MWh(teplo) – MWh(teplo)predané]/[MWh(teplo) + 2 × MWh(elektrická energia)]

kde:

MWh(elektrická energia) je elektrická energia vyrobená v závode na kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie,

MWh(teplo) je využiteľné teplo vyrobené v procese kogenerácie,

MWh(teplo)predané je využiteľné teplo používané mimo závodu vyrábajúceho buničinu.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť podrobné výpočty preukazujúce splnenie tohto kritéria, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou, ktorá obsahuje protokoly o skúškach s použitím týchto skúšobných metód:

CHSK: ISO 6060, EPA SM 5220D alebo HACH 8000,

P: ISO 6878, SM4500, APAT IRSA CNR 4110 alebo Dr Lange LCK 349,

S(oxid.): EPA č. 8 alebo rovnocenná,

S(red.): EPA č. 8, EPA č. 16A alebo rovnocenná,

obsah S v ropných výrobkoch: ISO 8754 alebo EPA č. 8,;

obsah S v uhlí: ISO 351 alebo EPA č. 8,

NOx: ISO 11564 alebo EPA č. 7E.

Podporná dokumentácia musí obsahovať údaje o frekvencii meraní a výpočet bodov CHSK, P, S a NOx. Ďalej musí obsahovať všetky emisie S a NOx vznikajúce pri výrobe buničiny vrátane pary vznikajúcej mimo výrobného závodu, okrem emisií súvisiacich s výrobou elektrickej energie.

Merania sa vzťahujú na rekuperačné kotly, vápenky, parné kotly a deštrukčné pece na spaľovanie silno zapáchajúcich plynov. Zohľadňujú sa aj difúzne emisie.

Nahlásené hodnoty emisií síry do ovzdušia zahŕňajú emisie oxidovanej aj redukovanej formy síry (dimetylsulfid, metántiol, sírovodík a podobné emisie). Emisie síry súvisiace s výrobou tepelnej energie z ropy, uhlia a iných externých palív so známym obsahom síry sa môžu namiesto merania vypočítať a musia sa zohľadniť.

Emisie do vody sa merajú na nefiltrovaných a neusadených vzorkách buď po úprave v závode, alebo po úprave vo verejnej čistiarni odpadových vôd.

Obdobie meraní sa zakladá na výrobe počas 12 mesiacov. Merania CHSK a P sa vykonávajú mesačne, merania S a NOx ročne. Ako alternatívu možno akceptovať kontinuálne merania, ak ich minimálne raz do roka overuje tretia strana.

V prípade nového alebo rekonštruovaného výrobného závodu alebo zmeny postupov vo výrobnom závode sa meranie musí vykonávať týždenne počas celkovo 8 po sebe nasledujúcich týždňov stabilnej prevádzky zariadenia. Meranie musí byť reprezentatívne pre príslušné obdobie merania.

2.5.   Emisie CO2 pochádzajúce z výroby

Emisie CO2 pochádzajúce z neobnoviteľných zdrojov energie nesmú prekročiť 450 kg na tonu vyrobenej buničiny vrátane emisií pochádzajúcich z výroby elektrickej energie (bez ohľadu na to, či sa elektrická energia vyrába v mieste výroby alebo mimo neho). Pri výpočte emisií CO2 z paliva sa používajú referenčné emisné hodnoty podľa tabuľky 2.

Tabuľka 2

Referenčné hodnoty pre emisie CO2 z rôznych zdrojov energie

Palivo

CO2 fosílne emisie

Jednotka

Uhlie

95

g CO2 fosílne/MJ

Ropa

73

g CO2 fosílne/MJ

Palivový olej 1

74

g CO2 fosílne/MJ

Palivový olej 2-5

77

g CO2 fosílne/MJ

LPG

69

g CO2 fosílne/MJ

Zemný plyn

56

g CO2 fosílne/MJ

Elektrická energia zo siete

400

g CO2 fosílne/kWh

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť podrobné výpočty, ktoré preukazujú splnenie tejto požiadavky, spolu s príslušnou podpornou dokumentáciou.

Musí poskytnúť údaje o emisiách oxidu uhličitého do ovzdušia. Tieto údaje zahŕňajú všetky zdroje neobnoviteľných palív počas výroby buničiny vrátane emisií pochádzajúcich z výroby elektrickej energie (bez ohľadu na to, či sa elektrická energia vyrába v mieste výroby alebo mimo neho).

Obdobie meraní sa zakladá na výrobe počas 12 mesiacov. Merania sa vykonávajú ročne.

V prípade nového alebo rekonštruovaného výrobného závodu alebo zmeny postupov vo výrobnom závode sa meranie musí vykonávať týždenne počas celkovo 8 po sebe nasledujúcich týždňov stabilnej prevádzky zariadenia. Výsledky sa musia vykázať aj po 12 mesiacoch výroby. Meranie musí byť reprezentatívne pre príslušné obdobie merania.

Množstvo energie z obnoviteľných zdrojov (1) zakúpené a použité na výrobné postupy sa pri výpočte emisií CO2 nezohľadňuje; žiadateľ musí poskytnúť primeranú dokumentáciu dokladajúcu, že tento druh energie sa skutočne vo výrobnom závode využíva alebo sa nakupuje externe.

Kritérium 3. Syntetické vlákna z celulózy (vrátane viskózy, modalu, lyocellu, cupra a triacetátu)

3.1.   Pôvod

a)

Na všetky buničinové vlákna sa musia vzťahovať platné certifikáty vysledovateľnosti vydané nezávislou treťou stranou – systémom certifikácie FSC, PEFC alebo iným rovnocenným systémom.

Na minimálne 25 % buničinových vlákien sa musia vzťahovať platné certifikáty udržateľného obhospodarovania lesov vydané nezávislou treťou stranou – systémom certifikácie FSC, PEFC alebo iným rovnocenným systémom.

Zostávajúci podiel buničinových vlákien musí figurovať v overovacom systéme, čím sa zabezpečí, že materiál pochádza z legálnych zdrojov a spĺňa ďalšie požiadavky systému certifikácie týkajúce sa necertifikovaného materiálu.

Certifikačné orgány vydávajúce certifikáty o udržateľnom obhospodarovaní lesov a/alebo vysledovateľnosti, musia byť akreditované/uznané v rámci predmetnej schémy certifikácie.

b)

Buničina na chemické účely vyrobená z bavlnených výčeskov musí spĺňať kritérium 4.1 vzťahujúce sa na bavlnu pôvod a vysledovateľnosť).

Posudzovanie a overovanie:

a)

Žiadateľ musí od výrobcu (výrobcov) buničiny získať platné nezávislé certifikáty vysledovateľnosti, ktoré preukazujú, že vlákna pochádzajú z drevín vypestovaných v súlade so zásadami udržateľného obhospodarovania lesov a/alebo zo zákonných a kontrolovaných zdrojov. Systémy certifikácie FSC, PEFC alebo rovnocenné systémy sa akceptujú ako certifikácia nezávislou treťou stranou.

b)

V žiadosti sa musí poskytnúť dôkaz splnenia kritéria 4.1 vzťahujúceho sa na bavlnu (pôvod a vysledovateľnosť).

3.2.   Bielenie

Buničina použitá na výrobu vlákien nesmie byť bielená plynným chlórom. Výsledné celkové množstvo absorbovateľných organicky viazaných halógenov (AOX) a organicky viazaného chlóru (OCl) nesmie presiahnuť buď

0,170 kg/ADT, ak sa merajú v odpadových vodách z výroby buničiny (AOX), alebo

150 mg/kg, ak sa merajú v hotových vláknach (OCl).

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie dodávateľa buničiny, že pri výrobe sa nepoužíva plynný chlór, a protokol o skúške dokladajúci dodržiavanie buď požiadavky vzťahujúcej sa na AOX, alebo požiadavky vzťahujúcej sa na OCl. Ako skúšobnú metódu je potrebné použiť:

pri AOX ISO 9562 alebo rovnocennú EPA 1650C,

pri OCl ISO 11480.

Frekvencia meraní AOX sa určí v súlade s kritériom 2.2 vzťahujúcim sa na buničinu (typ „fluff pulp“).

3.3.   Optické zosvetľovače a farbivá

K vláknam sa nesmú úmyselne pridávať optické zosvetľovače ani farbivá vrátane fluorescenčných bieliacich činidiel.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie dodávateľa o splnení požiadaviek.

3.4.   Výroba vlákien

a)

Vyše 50 % buničiny na výrobu vlákien sa musí získavať z celulózok, ktoré zhodnocujú svoje použité procesné kvapaliny buď:

pri výrobe elektrickej energie a pary v mieste výroby, alebo

pri výrobe vedľajších chemických produktov.

b)

Pri procese výroby vlákien viskózy a modalu sa musia dodržiavať tieto hraničné hodnoty emisií zlúčenín síry do vzduchu:

Tabuľka 3

Hodnoty emisií síry pri vláknach viskózy a modalu

Typ vlákna

Emisie síry do vzduchu – hraničná hodnota (g/kg)

Strižné vlákno

30

Nekonečné vlákno

 

diskontinuálne pranie

40

integrované pranie

170

Poznámka: Hraničné hodnoty sú vyjadrené ako ročný priemer.

Posudzovanie a overovanie:

a)

Žiadateľ musí trvať na tom, aby výrobca vlákien poskytol zoznam dodávateľov buničiny používanej na výrobu vlákien a podielu buničiny, ktorý dodávajú. Musí sa predložiť dokumentácia a dôkazy o tom, že požadovaný podiel dodávateľov má v príslušnom mieste výroby primerané zariadenie na výrobu energie alebo systém na získavanie a výrobu vedľajších produktov.

b)

Žiadateľ musí spolu s vyhlásením o splnení tohto kritéria poskytnúť dokumentáciu a protokoly o skúškach preukazujúce jeho splnenie.

Kritérium 4. Bavlna a iné prírodné celulózové vlákna zo semien

4.1.   Pôvod a vysledovateľnosť

a)

Bavlna sa musí pestovať v súlade s požiadavkami stanovenými v nariadení Rady (ES) č. 834/2007 (2), programom National Organic Programme (NOP) Spojených štátov alebo v súlade s rovnocennými zákonnými povinnosťami, ktoré stanovili obchodní partneri Únie. Do objemu biobavlny možno započítať ekologicky pestovanú bavlnu, ako aj bavlnu pestovanú ekologickým spôsobom v prechodnom období, kým ju možno označiť ako ekologicky pestovanú.

b)

Bavlna pestovaná podľa kritéria 4.1 a) a používaná na výrobu absorpčných hygienických výrobkov musí byť vysledovateľná od miesta overenia štandardu výroby.

Posudzovanie a overovanie:

a)

Nezávislý kontrolný orgán musí osvedčiť, že podiel ekologicky pestovanej bavlny sa vyrobil v súlade s požiadavkami na výrobu a kontrolu stanovenými v nariadení (ES) č. 834/2007, programe National Organic Programme (NOP) Spojených štátov alebo s požiadavkami, ktoré stanovili iní obchodní partneri. Overenie sa musí vykonávať ročne za každú krajinu pôvodu.

b)

Žiadateľ musí preukázať, že pri ročnom objeme zakúpenej bavlny určenej na výrobu konečného výrobku (výrobkov) a vzhľadom na každú sériu výrobkov sú dodržané požiadavky na obsah bavlny. Musí predložiť záznamy o transakciách alebo faktúry, ktoré dokladajú množstvo ročne zakúpenej bavlny od pestovateľov alebo skupín výrobcov, ako aj celkovú hmotnosť certifikovaných balíkov bavlny.

4.2.   Bielenie

Bavlna sa nesmie bieliť pomocou plynného chlóru.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie dodávateľa o tom, sa nepoužíva plynný chlór.

4.3.   Optické zosvetľovače a farbivá

K bavlne sa nesmú úmyselne pridávať optické zosvetľovače ani farbivá vrátane fluorescenčných bieliacich činidiel.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie dodávateľa o splnení požiadaviek.

Kritérium 5. Plastové materiály a superabsorpčné polyméry

5.1.   Výroba syntetických polymérov a plastových materiálov

Všetky závody vyrábajúce syntetické polyméry a plastové materiály použité vo výrobku musia mať zavedené systémy na:

úsporu vody (napr. monitorovanie toku vody v zariadení a obeh vody v uzavretých systémoch),

integrovaný plán nakladania s odpadom s cieľom optimalizovať prevenciu, opätovné využitie, recykláciu, zhodnotenie a konečné zneškodnenie odpadu (t. j. triedenie rozličných zložiek odpadu),

optimalizáciu energetickej efektívnosti a systému energetického manažérstva (t. j. opätovné využitie pary vyrobenej pri výrobe superabsorpčných polymérov).

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie výrobcov o splnení tohto kritéria. Vyhlásenie musí byť doložené správou s podrobným opisom postupov, ktoré výrobcovia prijali s cieľom splniť požiadavky v každom mieste výroby.

5.2.   Prídavné látky v plastových materiáloch

a)

Obsah olova, kadmia, šesťmocného chrómu a súvisiacich zlúčenín musí byť nižší než 0,01 % (100 mg/kg) celkového obsahu každého plastového materiálu a syntetického polyméru použitého vo výrobku.

b)

Prídavné látky použité v plastoch v koncentráciách presahujúcich 0,10 % hmotnosti sa podľa pravidiel klasifikovania stanovených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (3) nesmú klasifikovať žiadnym z týchto výstražných upozornení ako:

karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, kategórie 1a, 1b a 2 (H340, H350, H350i, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df),

akútne toxické, kategórie 1 a 2 (H300, H310, H330, H304),

toxické pre špecifický cieľový orgán (STOT), kategória 1: (H370, H372),

nebezpečné pre vodné prostredie, kategórie 1 a 2 (H400, H410, H411).

Posudzovanie a overovanie:

a), b) Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie výrobcov o splnení týchto požiadaviek. Rovnako musí poskytnúť zoznam pridaných látok s údajmi o ich koncentráciách a súvisiacimi výstražnými upozorneniami alebo označeniami špecifického rizika na základe kariet bezpečnostných údajov.

S cieľom uľahčiť následné kroky a monitorovanie poskytnutej dokumentácie možno preskúmať náhodnú vzorku dodávateľov. Dodávateľ musí zabezpečiť prístup k výrobným zariadeniam, skladovacím priestorom a podobným zariadeniam. So všetkou poskytnutou dokumentáciou a údajmi sa zaobchádza dôverným spôsobom.

5.3.   Superabsorpčné polyméry

a)

Akrylamid (CAS číslo: 79-06-1) sa nesmie úmyselne pridať do výrobku.

b)

Superabsorpčné polyméry použité vo výrobku môžu obsahovať maximálne 1 000 mg/kg zvyškových monomérov klasifikovaných s výstražnými upozorneniami uvedenými v kritériu 7 (látky alebo zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené). V prípade polyakrylátu sodného ide o nezreagovanú kyselinu akrylovú a zosieťovacie činidlá na zosieťovanie polymérov.

c)

Superabsorpčné polyméry použité vo výrobku môžu obsahovať maximálne 10 hmotnostných % extraktov rozpustných vo vode, ktoré musia spĺňať kritérium 7 (látky alebo zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené). V prípade polyakrylátu ide o monoméry a oligoméry kyseliny akrylovej s nižšou molekulárnou hmotnosťou než je molekulárna hmotnosť superabsorpčného polyméru (v súlade s ISO 17190).

Posudzovanie a overovanie:

a)

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o nepoužívaní danej látky.

b)

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie výrobcu dokladajúce zloženie superabsorpčných polymérov použitých vo výrobku. Na tento účel je potrebné použiť karty bezpečnostných údajov, v ktorých sa špecifikuje úplný názov, číslo CAS a zvyškové monoméry obsiahnuté vo výrobku klasifikované podľa príslušných požiadaviek a množstva daných monomérov. Odporúčané skúšobné metódy sú ISO 17190 a WSP 210. Je potrebné opísať metódy použité na analýzu a uviesť názvy laboratórií, ktoré sa na analýzu využili.

c)

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie výrobcu, v ktorom sa špecifikuje množstvo extraktov rozpustných vo vode obsiahnutých v superabsorpčných polyméroch. Odporúčané skúšobné metódy sú ISO 17190 a WSP 270. Je potrebné opísať metódy použité na analýzu a uviesť laboratóriá, ktoré sa na analýzu využili.

Kritérium 6. Iné materiály a zložky

6.1.   Adhézny materiál

Adhézne materiály nesmú obsahovať žiadnu z týchto látok:

kolofóniové živice (čísla CAS 8050-09-7, 8052-10-6, 73138-82-6),

diizobutyl-ftalát (DIBP, číslo CAS 84-69-5),

di-izononyl-ftalát (DIBP, číslo CAS 28553-12-0),

formaldehyd (číslo CAS 50-00-0).

Táto požiadavka sa neuplatňuje, ak dané látky nie sú do materiálu alebo konečného výrobku pridané úmyselne, a nachádzajú sa v adhéznych materiáloch v koncentrácii nižšej ako 100 mg/kg (0,010 % hmotnosti).

Pokiaľ ide o formaldehyd, maximálna hraničná hodnota obsahu formaldehydu vzniknutého pri výrobe lepidla je 250 mg/kg, meraných v čerstvo vyrobenej polymérovej disperzii. Obsah formaldehydu v stvrdnutom adhéznom materiáli (lepidle) nesmie presahovať 10 mg/kg. Táto požiadavka sa nevzťahuje na tavné lepidlá.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie dodávateľa o splnení požiadaviek. Ako dôkaz možno použiť karty bezpečnostných údajov. Je potrebné poskytnúť výsledky skúšok na formaldehyd; výnimkou sú tavné lepidlá.

6.2.   Farby a farbivá

Výrobok ani žiadna jeho homogénna časť nesmie byť farbená. Výnimky z tejto požiadavky sa vzťahujú na:

šnúrky tampónov, obalový materiál a lepiace prúžky,

oxid titaničitý v polyméroch a viskóze,

materiály, ktoré sa nedostávajú do priameho styku s kožou, môžu byť farbené, ak farba slúži na osobitné účely (napr. zníženie viditeľnosti výrobku cez biely alebo svetlý odev, zvýraznenie miesta určeného pre lepiace prúžky, ukazovateľ vlhkosti).

Použité farby a farbivá takisto musia spĺňať kritérium 7 (látky alebo zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené).

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o splnení požiadaviek a musí takéto vyhlásenie vyžadovať aj od dodávateľov. V prípade, že sa používajú farby, sa ich použitie musí opodstatniť uvedením účelu, na ktorý slúžia.

6.3.   Vonné látky

a)

Všetky výrobky predávané ako výrobky koncipované a určené pre deti, ako aj tampóny a absorpčné vložky do podprsenky nesmú obsahovať vonné látky.

b)

Akékoľvek vstupné látky alebo zmesi pridané do výrobku ako vonné látky musia byť vyrobené podľa kódexu postupov Medzinárodnej asociácie pre vonné látky (International Fragrance Association – IFRA) a podľa tohto kódexu sa musí s nimi aj zaobchádzať. Kódex možno nájsť na webovej stránke IFRA: http://www.ifraorg.org. Výrobca sa musí riadiť odporúčaniami v normách IFRA, ktoré sa týkajú zákazu, obmedzenia použitia a špecifikovaných kritérií čistoty materiálov.

c)

Všetky použité vonné látky takisto musia spĺňať kritérium 7 (látky alebo zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené), bez ohľadu na ich koncentráciu v konečnom výrobku.

d)

Nesmú sa používať vonné látky a prísady vonných zmesí, ktoré Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov (4) identifikoval ako mimoriadne závažné zistené kontaktné alergény, ani vonné látky, ktorých prítomnosť treba v súlade s prílohou III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 (5) povinne uviesť na zozname ingrediencií. Ďalej nie je povolené použitie nitropižiem a polycyklických pižiem.

e)

Na obale výrobku sa musia uviesť použité vonné látky. Navyše sa musia menovite uviesť vonné látky a/alebo prísady vonných zmesí, ktoré Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov identifikoval ako zistené kontaktné alergény pre ľudí a ktoré nie sú obmedzené kritériom 6.3 písm. c) a d).

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o splnení všetkých kritérií stanovených v písm. a) až e), prípadne podložené vyhlásením výrobcu vonných látok. V prípade použitia vonných látok sa takisto musí poskytnúť ich zoznam a vizuálny dôkaz o tom, že na balení sa uviedla príslušná informácia.

6.4.   Lotion

a)

V dámskych vložkách, tampónoch a absorpčných vložkách do podprsenky nesmie byť použitá žiadna lotion. Použitie lotion v iných výrobkoch sa musí uviesť na balení.

b)

Všetky lotion použité v iných výrobkoch, než v dámskych vložkách, tampónoch a absorpčných vložkách do podprsenky, musia spĺňať kritérium 6.3 (vonné látky) a kritérium 7 (látky alebo zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené), bez ohľadu na ich koncentráciu v konečnom výrobku.

c)

Použiť sa nesmú tieto látky: triklozán, parabeny, formaldehyd a látky uvoľňujúce formaldehyd.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o splnení kritérií, prípadne podložené vyhlásením výrobcu lotion. V prípade použitia lotion sa takisto musí poskytnúť vizuálny dôkaz o tom, že na balení sa uviedla príslušná informácia.

6.5.   Silikón

a)

Ak sa zložky výrobku ošetrujú silikónom, výrobca musí zabezpečiť ochranu zamestnancov pred rozpúšťadlami.

b)

Chemické produkty používané na ošetrovanie zložiek silikónom nesmú obsahovať ani oktametylcyklotetrasiloxán D4 (číslo CAS 556-67-2), ani dekametylcyklopentasiloxán D5 (číslo CAS 541-02-6). Táto požiadavka sa neuplatňuje, ak D4 a D5 nie sú do materiálu alebo konečného výrobku pridané úmyselne, a nachádzajú sa v silikóne v koncentrácii nižšej ako 100 mg/kg (0,01 % hmotnosti).

Posudzovanie a overovanie:

a)

Žiadateľ musí poskytnúť informácie o metóde používanej pri ošetrovaní silikónom, ako aj dokumentáciu preukazujúcu ochranu zamestnancov.

b)

Žiadateľ musí predložiť vyhlásenie dodávateľa o splnení tejto požiadavky.

6.6.   Strieborné nanočastice

Strieborné nanočastice sa nesmú úmyselne pridať do výrobku ani žiadnej jeho homogénnej časti alebo materiálu.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o splnení tejto požiadavky a musí takéto vyhlásenie vyžadovať aj od dodávateľov.

Kritérium 7. Látky alebo zmesi, ktorých použitie je vylúčené alebo obmedzené

7.1.   Nebezpečné látky a zmesi

Environmentálna značka EÚ sa nesmie udeliť, ak výrobok alebo ktorákoľvek jeho zložka podľa vymedzenia v článku 3 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (6), alebo ktorákoľvek jeho homogénna časť obsahujú látky alebo zmesi, ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie spojenej s výstražnými upozorneniami alebo označeniami špecifického rizika uvedenými v tabuľke 4, v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 alebo so smernicou Rady č. 67/548/EHS (7), alebo obsahujú látky alebo zmesi uvedené v článku 57 nariadenia (ES) č. 1907/2006, pokiaľ sa nestanovila zvláštna výnimka z nich.

Najnovšie klasifikačné pravidlá prijaté na úrovni Únie majú prednosť pred klasifikáciou spojenou s uvedenými výstražnými upozorneniami alebo označeniami špecifického rizika. Žiadatelia preto musia zabezpečiť, aby každá klasifikácia vychádzala z najnovších klasifikačných pravidiel.

Výstražné upozornenia a označenia špecifického rizika uvedené v tabuľke 4 sa vo všeobecnosti týkajú látok. Ak však nie je možné získať informácie o látkach, uplatňujú sa pravidlá klasifikácie vzťahujúce sa na zmesi.

Z kritéria 7.1 sú vyňaté látky alebo zmesi, ktoré pri spracovaní menia svoje vlastnosti a v dôsledku toho prestanú byť biologicky dostupné alebo sa chemicky zmenia takým spôsobom, že pôvodne identifikované riziko už viac neexistuje. Ide napríklad o modifikované polyméry a monoméry alebo prídavné látky, ktoré sa stávajú kovalentne viazané v plastoch.

Koncentračné limity látok alebo zmesí, ktorým môžu byť priradené alebo ktorým boli priradené výstražné upozornenia alebo označenia špecifického rizika uvedené v tabuľke 4 a ktoré spĺňajú kritériá klasifikácie do tried alebo kategórií nebezpečnosti, a koncentračné limity látok, ktoré spĺňajú kritériá v článku 57 písm. a), b) alebo c) nariadenia (ES) č. 1907/2006, nesmú presahovať všeobecné ani špecifické koncentračné limity stanovené v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1272/2008. Ak sú stanovené špecifické koncentračné limity, majú prednosť pred všeobecnými.

Tabuľka 4

Výstražné upozornenia a zodpovedajúce označenia rizika

Výstražné upozornenie (1)

Označenie rizika (2)

H300 Smrteľný po požití

R28

H301 Toxický po požití

R25

H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest

R65

H310 Smrteľný pri kontakte s pokožkou

R27

H311 Toxický pri kontakte s pokožkou

R24

H330 Smrteľný pri vdýchnutí

R23/26

H331 Toxický pri vdýchnutí

R23

H340 Môže spôsobovať genetické poškodenie

R46

H341 Podozrivý, že spôsobuje genetické poškodenie

R68

H350 Môže spôsobiť rakovinu

R45

H350i Vdychovanie môže spôsobiť rakovinu

R49

H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu

R40

H360F Môže poškodiť plodnosť

R60

H360D Môže poškodiť nenarodené dieťa

R61

H360FD Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa.

R60/61/60-61

H360Fd Môže poškodiť plodnosť. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

R60/63

H360Df Môže poškodiť nenarodené dieťa. Podozrenie z poškodzovania plodnosti.

R61/62

H361f Podozrenie z poškodzovania plodnosti

R62

H361d Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa

R63

H361fd Podozrenie z poškodzovania plodnosti. Podozrenie z poškodzovania nenarodeného dieťaťa.

R62-63

H362 Môže spôsobiť poškodenie u dojčených detí

R64

H370 Spôsobuje poškodenie orgánov

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Môže spôsobiť poškodenie orgánov

R68/20/21/22

H372 Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

R48/25/24/23

H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

R48/20/21/22

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy

R50

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R50-53

H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R51-53

H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

R52-53

H413 Môže mať dlhodobé účinky na vodné organizmy

R53

EUH059 Nebezpečný pre ozónovú vrstvu

R59

EUH029 Pri kontakte s vodou uvoľňuje toxický plyn

R29

EUH031 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje toxický plyn

R31

EUH032 Pri kontakte s kyselinami uvoľňuje veľmi toxický plyn

R32

EUH070 Toxický pri kontakte s očami

R39-41

H317 (subkategória 1A): Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu (kritická koncentrácia ≥ 0,1 hmotnostných percent) (3)

R43

H317 (subkategória 1 B): Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu (kritická koncentrácia ≥ 1,0 hmotnostných percent) (3)

H334: Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti

R42

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť zoznam materiálov výrobku vrátane zoznamu všetkých jeho zložiek a homogénnych častí.

Žiadateľ musí sledovať prítomnosť látok a zmesí, ktoré môžu byť klasifikované s výstražnými upozorneniami alebo označeniami špecifického rizika uvedenými v tomto kritériu. Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o splnení tohto kritéria v prípade výrobku, ktorejkoľvek jeho zložky alebo ktorejkoľvek jeho homogénnej časti.

Žiadatelia musia zvoliť vhodné formy overovania. Hlavnými formami overovania sú:

Homogénne časti a akékoľvek súvisiace ošetrenie alebo nečistoty (napr. vrstva superabsorpčných polymérov): je potrebné poskytnúť karty bezpečnostných údajov tých materiálov, ktoré tvoria časť výrobku, a látok a zmesí použitých v zložení materiálov a na ich ošetrenie, ktoré zostávajú v konečnom výrobku v koncentrácii presahujúcej medznú hodnotu 0,10 hmotnostných %; výnimkou je prípad, keď sa v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1272/2008 uplatňujú nižšie všeobecné alebo špecifické koncentračné limity.

Chemické receptúry použité na dodanie osobitnej funkcie výrobku alebo jeho zložkám (napr. lepidlá a gleje, farby): je potrebné poskytnúť karty bezpečnostných údajov látok a zmesí použitých pri zhotovení konečného výrobku alebo látok a zmesí aplikovaných na zložky výrobku, ktoré v nich zostávajú.

Vyhlásenie musí zahŕňať súvisiacu dokumentáciu, ako sú vyhlásenia o spĺňaní kritérií podpísané dodávateľmi, o tom, že látky, zmesi alebo materiály nie sú klasifikované v žiadnej triede nebezpečnosti spojenej s výstražnými upozorneniami a označeniami špecifického rizika uvedenými v tabuľke 4 v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008, pokiaľ to možno stanoviť minimálne na základe informácií, ktoré spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe VII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

Poskytnuté informácie sa týkajú foriem alebo fyzikálnych skupenstiev látok alebo zmesí, ako sú použité v konečnom produkte.

Na podporu vyhlásenia o klasifikácii alebo o neklasifikovaní jednotlivých látok a zmesí musia byť poskytnuté tieto technické informácie:

i)

v prípade látok, ktoré nie sú zaregistrované podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 alebo ktoré zatiaľ nemajú harmonizovanú klasifikáciu CLP: informácie o splnení požiadaviek uvedených v prílohe VII k uvedenému nariadeniu;

ii)

v prípade látok zaregistrovaných podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, a ktoré nespĺňajú požiadavky klasifikácie CLP: informácie na základe registračnej dokumentácie podľa nariadenia REACH, ktoré potvrdzujú, že látka nie je klasifikovaná;

iii)

v prípade látok, ktoré majú harmonizovanú klasifikáciu alebo sa klasifikovali samostatne: karty bezpečnostných údajov, ak sú k dispozícii. Ak karty bezpečnostných údajov nie sú k dispozícii alebo ak je látka klasifikovaná samostatne, je potrebné poskytnúť relevantné informácie o klasifikácii nebezpečnosti látky v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006;

iv)

v prípade zmesí: karty bezpečnostných údajov, ak sú k dispozícii. Ak karty bezpečnostných údajov nie sú k dispozícii, musí sa poskytnúť výpočet klasifikácie zmesi v súlade s pravidlami podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008, spolu s relevantnými informáciami o klasifikácii nebezpečnosti zmesí v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006.

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) musia byť vypracované podľa pokynov v časti 2, 3, 9, 10, 11 a 12 prílohy II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 (Pokyny na zostavenie kariet bezpečnostných údajov). Neúplné KBÚ musia byť doplnené informáciami z vyhlásení dodávateľov chemických látok.

Informácie o skutočných vlastnostiach látok sa môžu získať aj inak než skúškami, napríklad použitím alternatívnych metód, akými sú metódy in vitro, kvantitatívnych modelov vzťahov medzi štruktúrou a aktivitou alebo pomocou zoskupovania látok a použitia prevzatých údajov (tzv. read-across) v súlade s prílohou XI k nariadeniu (ES) č. 1907/2006. Vzájomná výmena relevantných údajov v celom dodávateľskom reťazci je vysoko žiaduca.

7.2.   Látky uvedené v súlade s článkom 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006

Žiadna výnimka zo zákazu stanoveného v článku 6 ods. 6 nariadenia (ES) č. 66/2010 sa neudelí látkam, ktoré boli identifikované ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy a sú uvedené v zozname stanovenom v článku 59 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006, nachádzajú sa v zmesiach, vo výrobku alebo v ktorejkoľvek homogénnej časti výrobku v koncentráciách > 0,10 % hmotnosti.

Posudzovanie a overovanie:

Musí sa uviesť odkaz na zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, ktorý je aktuálny k dátumu podania žiadosti. Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o splnení kritéria 7.2 spolu so súvisiacou dokumentáciou vrátane vyhlásení o splnení kritéria podpísaných dodávateľmi materiálov a kópií príslušných kariet bezpečnostných údajov pre látky alebo zmesi v súlade s prílohou II k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 pre látky alebo zmesi. Koncentračné limity pre látky a zmesi sa musia uvádzať v kartách bezpečnostných údajov v súlade s článkom 31 nariadenia (ES) č. 1907/2006.

Kritérium 8. Efektívnosť materiálu pri výrobe

Množstvo odpadu vzniknutého pri výrobe a balení výrobku mínus podiel, ktorý sa opätovne využije alebo pretvorí na využiteľný materiál a/alebo energiu, nesmie presiahnuť:

10 hmotnostných % konečného výrobku pri tampónoch,

5 hmotnostných % konečného výrobku pri všetkých ostatných výrobkoch.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí preukázať množstvo odpadu, ktorý sa opätovne nepoužil vo výrobnom postupe alebo ktorý sa nepretvoril na materiály a/alebo energiu.

Výpočty sa vykonávajú v súlade s ISO 14025 a žiadateľ musí uviesť všetky tieto parametre:

hmotnosť výrobku a balenia,

všetky toky odpadu vzniknutého pri výrobe a

zodpovedajúce ošetrenie (napr. recyklácia, spaľovanie) vrátane podielu zberového odpadu a zneškodneného odpadu.

Čisté množstvo odpadu sa vypočíta ako rozdiel medzi množstvom vyrobeného odpadu a množstvom recyklovaného odpadu.

Kritérium 9. Usmernenia o likvidácii výrobku

Výrobcovia musia na balení prostredníctvom textu alebo vizuálnych symbolov upozorniť na to:

že výrobok sa nesmie splachovať do záchoda,

ako výrobok správne zlikvidovať.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť vzorku balenia.

Kritérium 10. Funkčná spôsobilosť a kvalita výrobku

Výrobok musí vykazovať uspokojivú efektívnosť/kvalitu, minimálne rovnocennú v porovnaní s výrobkami, ktoré sa už nachádzajú na trhu. Funkčná spôsobilosť sa musí preskúšať vzhľadom na charakteristické črty a parametre uvedené v tabuľke 5. Je potrebné dosiahnuť prípadné určené minimálne výsledky výkonu.

Tabuľka 5

Charakteristické črty a parametre opisujúce funkčnú spôsobilosť výrobku, ktorý sa má preskúšať

Charakteristická črta

Požadovaná skúšobná metóda (minimálne výsledky)

Detské plienky

Dámske vložky

Tampóny

Absorpčné vložky do podprsenky

Skúšky použitia

U1.

Absorpcia a ochrana pred presiaknutím (**)

Spotrebiteľský prieskum (Presiaknutie sa zaznamenalo v menej než 5 % prípadov použitia výrobku.)

U2.

Suchá pokožka

Spotrebiteľský prieskum (80 % spotrebiteľov testujúcich výrobok musí ohodnotiť výkon ako uspokojivý.)

Neuplatňuje sa.

V prípade detských plienok

U3.

Vyhovujúci tvar a pohodlie

Spotrebiteľský prieskum (80 % spotrebiteľov testujúcich výrobok musí ohodnotiť výkon ako uspokojivý.)

U4.

Celkový výkon

Spotrebiteľský prieskum (80 % spotrebiteľov testujúcich výrobok musí ohodnotiť výkon ako uspokojivý.)

Technické skúšky

T1.

Absorpcia a ochrana pred presiaknutím

Miera absorpcie a absorpcia pred presiaknutím

Metóda „syngina“

Nie je odporučená žiadna metóda.

T2.

Suchá pokožka

TEWL, metóda opätovného navlhčenia alebo korneometrická skúška

Neuplatňuje sa.

Nie je odporučená žiadna metóda.

Posudzovanie a overovanie:

Je potrebné poskytnúť protokol o skúške použitia aj technickej skúške, v ktorom sa uvádza opis skúšobnej metódy, výsledky skúšky a použité údaje. Skúšky vykonávajú laboratóriá s osvedčením uplatňovania interných alebo externých systémov riadenia kvality.

Skúšky sa vykonávajú vzhľadom na osobitný druh a veľkosť výrobku, pre ktorý sa žiada o environmentálnu značku EÚ. Ak však možno preukázať, že výrobky vykazujú rovnaký výkon, môže postačiť skúška len jednej veľkosti alebo reprezentatívnej skupiny veľkostí za každý dizajn výrobku. Osobitnú pozornosť treba venovať výberu vzoriek, preprave a skladovaniu výrobkov, aby sa mohli zaručiť reprodukovateľné výsledky. Neodporúča sa vykonávať slepé skúšky výrobkov ani prebaľovať výrobky do neutrálneho balenia z dôvodu rizika zmeny výkonu výrobkov a/alebo balenia.

Informácie o skúškach sa musia sprístupniť kompetentným orgánom, ktoré musia dodržiavať povinnosti súvisiace s dôverným charakterom. Výsledky skúšok sa musia jednoznačne objasniť a prezentovať v jazyku, jednotkách a symboloch, ktoré sú zrozumiteľné pre osoby využívajúce predmetné údaje. Je potrebné špecifikovať tieto prvky: miesto a dátum vykonania skúšok; kritériá použité na výber skúšaných výrobkov a ich reprezentatívnosť; zvolené skúšobné charakteristiky a v prípade potreby dôvody, prečo sa niektoré vynechali; použité skúšobné metódy a ich prípadné obmedzenia. Je potrebné poskytnúť jednoznačné usmernenia vzhľadom na využitie výsledkov skúšok.

Dodatočné usmernenia pre spotrebiteľské skúšky:

Výber vzoriek, zostavenie skúšky, zostavenie panela spotrebiteľov a analýza výsledkov skúšky musia spĺňať štandardné štatistické postupy (AFNOR Q 34-019, ASTM E1958-07e1 alebo rovnocenné).

Každý výrobok sa posúdi na základe dotazníka. Skúška musí trvať minimálne 72 hodín, pokiaľ možno, tak celý týždeň, a musí prebiehať za bežných podmienok používania výrobku.

Odporúča sa, aby počet osôb podieľajúcich sa na skúške bol minimálne 30. Všetky osoby podieľajúce sa na prieskume musia v danom čase používať špecifický druh/veľkosť skúšaného výrobku.

V prípade výrobkov, ktoré nie sú osobitne určené len pre jedno pohlavie, pomer osôb zapojených do prieskumu musí byť 1:1.

Na prieskume sa musí podieľať rôznorodá skupina osôb proporčne reprezentujúcich rôzne skupiny spotrebiteľov na trhu. Jasne sa musí uviesť vek, krajina a pohlavie osôb.

Na skúške by sa nemali podieľať choré osoby a osoby s chronickým kožných ochorením. V prípade, že v priebehu skúšky osoba ochorie, je potrebné túto skutočnosť uviesť v dotazníku a odpovede sa nevezmú do úvahy na účely posúdenia.

Z hľadiska suchej pokožky, vyhovujúceho tvaru a pohodlia a celkového výkonu musí výrobok ako uspokojivý vyhodnotiť 80 % spotrebiteľov podieľajúcich sa na skúške. Hodnotenie uspokojivý môže napríklad znamenať, že spotrebiteľ udelí výrobku viac než 60 bodov z možných 100, alebo že zo škály piatich kvalitatívnych hodnotení (veľmi zlý, zlý, priemerný, dobrý, veľmi dobrý) sa výrobok ohodnotí ako dobrý alebo veľmi dobrý. Pokiaľ ide o absorpciu a ochranu pred presiaknutím, presiaknutie môže nastať v menej než 5 % skúšaných výrobkov.

Výsledky sa po ukončení skúšky štatisticky vyhodnotia.

Je potrebné nahlásiť vonkajšie faktory (napr. použité obchodné značky, podiel na trhu a reklama), ktoré môžu mať vplyv na vnímanie výkonu výrobku.

Dodatočné usmernenia pre technické skúšky:

Skúšobné metódy musia byť v čo najväčšej možnej miere založené na reprodukovateľných prísnych metódach relevantných pre daný výrobok.

Skúška sa vykonáva najmenej na piatich vzorkách. Je potrebné nahlásiť priemerné výsledky spolu so štandardnou odchýlkou.

Je potrebné uviesť hmotnosť, rozmery a opísať črty dizajnu výrobku v súlade s kritériom 1.

Kritérium 11. Sociálne aspekty

Žiadatelia musia zaručiť, že všetky závody v dodávateľskom reťazci, ktoré sa podieľajú na výrobe licencovaných výrobkov, dodržiavajú základné zásady a práva pri práci, ako sú opísané v základných pracovných normách Medzinárodnej organizácie práce (MOP), iniciatíve OSN Global Compact a usmerneniach OECD týkajúcich sa multinárodných podnikov. Na účely overenia je potrebné odvolať sa na tieto základné pracovné normy MOP:

029

Nútená práca

087

Sloboda združovania a ochrana práva odborovo sa organizovať

098

Právo organizovať sa a kolektívne vyjednávať

100

Rovnaké odmeňovanie

105

Zrušenie nútenej práce

111

Diskriminácia (v zamestnaní a povolaní)

138

Dohovor o minimálnom veku na prijatie do zamestnania

155

Ochrana zdravia a bezpečnosť pri práci

182

Odstránenie najhorších foriem detskej práce

Je potrebné o týchto normách upovedomiť všetky závody v dodávateľskom reťazci, ktoré sa podieľajú na výrobe konečného výrobku.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí preukázať overenie splnenia požiadaviek treťou stranou prostredníctvom nezávislého overenia alebo písomných dôkazov (vrátane audítorskej inšpekcie na mieste v rámci postupu overovania závodov v dodávateľskom reťazci lincencovaných výrobkov na účely udelenia environmentálnej značky). Táto povinnosť platí pri podaní žiadosti a následne počas obdobia platnosti udelenia environmentálnej značky, ak sa začne využívať nový závod.

Kritérium 12. Informácie uvádzané na environmentálnej značke EÚ

Environmentálna značka EÚ musí byť vyobrazená na obale výrobku. Kolónka 2 na environmentálnej značke EÚ musí obsahovať tento text:

„Znížená miera spotreby zdrojov“

„Znížená miera použitia nebezpečných látok“

„Výrobok vyhovel v skúške výkonu a kvality.“

Na obale by sa navyše mal uviesť tento text: „Ďalšie informácie o dôvode udelenia environmentálnej značky EÚ tomuto výrobku sú dostupné na internetovej adrese: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/“.

Posudzovanie a overovanie:

Žiadateľ musí poskytnúť vyhlásenie o splnení požiadavky a vizuálny dôkaz.


(*)  Čisté emisie P sú zahrnuté do výpočtu. P prirodzene obsiahnutý v drevnej surovine a vo vode možno odpočítať od celkového objemu emisií P. Možno akceptovať zníženia až do 0,010 kg/ADT.

(1)  Ako je vymedzené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91 (Ú. v. EÚ L 189, 20.7.2007, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (Ú. v. EÚ L 353, 31.12.2008, s. 1).

(4)  Stanovisko Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov k vonným alergénom v kozmetických výrobkoch prijaté v júni 2012. http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch (Ú. v. EÚ L 342, 22.12.2009, s. 59).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Smernica Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1).

(1)  V súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008.

(2)  V súlade so smernicou č. 67/548/EHS a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES z 31. mája 1999 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o klasifikácii, balení a označovaní nebezpečných prípravkov (Ú. v. ES L 200, 30.7.1999, s. 1).

(3)  V súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 286/2011 z 10. marca 2011, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (Ú. v. EÚ L 83, 30.3.2011, s. 1).

(**)  Táto požiadavka sa nevzťahuje na slipové vložky bez fólie na ochranu bielizne.