31.10.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 311/80


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 29. októbra 2014

o opatrení, ktoré prijalo Nemecko v súlade s článkom 7 smernice Rady 89/686/EHS a ktorým sa z trhu sťahujú tepelné ochranné obleky „Hitzeschutzanzug FW Typ 3“ a zakazuje ich uvedenie na trh

[oznámené pod číslom C(2014) 7977]

(2014/760/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 89/686/EHS z 21. decembra 1989 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa osobných ochranných prostriedkov (1), a najmä na jej článok 7,

keďže:

(1)

Nemecké orgány v januári 2014 Komisii oznámili opatrenie, ktorým sa z trhu sťahuje a zakazuje uvádzať na trh model tepelného ochranného obleku „Hitzeschutzanzug FW Typ 3“ vyrábaný podnikom KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH, Olgastrasse 46-48, 73614 Schorndorf (Nemecko). V súlade so smernicou 89/686/EHS o osobných ochranných prostriedkoch boli výrobky označené označením CE po podrobení sa skúškam a postupom typového schvaľovania podľa harmonizovanej normy EN 1486:2007 – Ochranné odevy pre hasičov – skúšobná metóda a požiadavky na odrazový odev na špecializované hasenie požiaru.

(2)

Ochranné odevy pre hasičov patria medzi osobné ochranné prostriedky (OOP) zaradené do certifikačnej kategórie III. Osobné ochranné prostriedky tohto druhu, ktoré sú navrhnuté na účely ochrany pred smrteľnými nebezpečenstvami alebo závažnými a nevratnými rizikami pre zdravie, v prípade ktorých výrobca predpokladá, že ich priame účinky nebudú používatelia schopní rozpoznať včas, sa podrobujú skúšaniu na účely typového schválenia ES a kontrole na zabezpečenie kvality ES notifikovaným orgánom, ktorého tým výrobca poveril.

(3)

Audit vykonaný subjektom Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA – Inštitút pre bezpečnosť práce Nemeckej zákonnej úrazovej poisťovne) v St. Augustine (ref. č. skúšky 2013 22805, 7. august 2013) preukázal, že hodnoty prenosu tepla (sálavého tepla) v oddiele 6.2 a prenosu tepla (konvekčného tepla) v oddiele 6.3 uvedenej harmonizovanej normy neboli splnené. Preto neboli splnené tieto základné požiadavky v oblasti zdravia a bezpečnosti stanovené v prílohe II k smernici 89/686/EHS:

3.6.1. Použité materiály OOP a ostatné súčasti,

3.6.2. Kompletné OOP určené na použitie.

(4)

V dôsledku toho tepelný ochranný oblek predstavuje riziko prenosu tepla počas hasenia požiaru, takže hasiči sú vystavení popáleninám ohrozujúcim život alebo riziku smrteľného spálenia.

(5)

Keďže podľa názoru nemeckých orgánov neboli splnené príslušné základné požiadavky v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti a nebolo predložené platné osvedčenie o typovej skúške ES, tepelný ochranný oblek nemôže byť uvedený na trh. V skutočnosti tepelný ochranný oblek nespĺňa požiadavky nemeckého nariadenia o uvádzaní osobných ochranných prostriedkov na trhu (8. ProdSV) a ich používanie ohrozuje bezpečnosť, zdravie a životy hasičov a ostatných osôb.

(6)

Komisia zaslala výrobcovi list, v ktorom ho vyzvala, aby oznámil svoje pripomienky k opatreniam prijatým nemeckými orgánmi. Doteraz jej nebola doručená žiadna odpoveď.

(7)

Na základe dostupnej dokumentácie sa Komisia domnieva, že tepelný ochranný oblek Hitzeschutzanzug FW Typ 3 nesplnil ustanovenia § 6.2 a § 6.3 harmonizovanej normy EN 1486:2007, v ktorých sú uvedené základné zdravotné a bezpečnostné požiadavky 3.6.1 – Použité materiály OOP a ostatné súčasti a 3.6.2 – Kompletné OOP určené na použitie stanovené v prílohe II k smernici 89/686/EHS,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Opatrenie prijaté nemeckými orgánmi, ktoré pozostáva zo stiahnutia tepelných ochranných oblekov Hitzeschutzanzug FW Typ 3 vyrábaných podnikom KONTEX Textile Hitze- und Isolierprodukte GmbH z trhu a zákaz ich uvádzania na trh, sú odôvodnené.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 29. októbra 2014

Za Komisiu

Ferdinando NELLI FEROCI

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 399, 30.12.1989, s. 18.