30.9.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/48


ROZHODNUTIE RADY

z 25. septembra 2014,

ktorým sa vymenúva člen Výboru regiónov zo Spojeného kráľovstva

(2014/683/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 305,

so zreteľom na návrh vlády Spojeného kráľovstva,

keďže:

(1)

Rada 22. decembra 2009 a 18. januára 2010 prijala rozhodnutia 2009/1014/EÚ (1) a 2010/29/EÚ (2), ktorými sa vymenúvajú členovia a náhradníci Výboru regiónov na obdobie od 26. januára 2010 do 25. januára 2015. Pán Andrew LEWER bol 11. marca 2014 rozhodnutím Rady 2014/C 74/01 (3) vymenovaný za člena do 25. januára 2015.

(2)

V dôsledku skončenia funkčného obdobia pána Andrewa LEWERA sa uvoľnilo miesto člena,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Na zvyšný čas funkčného obdobia, ktoré trvá do 25. januára 2015, sa za členku Výboru regiónov vymenúva:

pani Ann STRIBLEY, Councillor.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 25. septembra 2014

Za Radu

predsedníčka

F. GUIDI


(1)  Ú. v. EÚ L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  Ú. v. EÚ L 12, 19.1.2010, s. 11.

(3)  Rozhodnutie Rady z 11. marca 2014, ktorým sa vymenúvajú štyria členovia Výboruregiónov zoSpojenéhokráľovstva(Ú. v. EÚ C 74, 13.3.2014, s. 1).