28.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 159/32


ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 573/2014/EÚ

z 15. mája 2014

o posilnenej spolupráci medzi verejnými službami zamestnanosti (VSZ)

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 149,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (2),

keďže:

(1)

Európska rada vo svojich záveroch zo 17. júna 2010 prijala stratégiu Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“). Európska rada vyzvala na mobilizáciu všetkých nástrojov a politík Únie na podporu dosiahnutia spoločných cieľov a vyzvala členské štáty, aby prijali posilnené koordinované opatrenie. Verejné služby zamestnanosti (VSZ) rozhodujúcou mierou prispievajú k dosiahnutiu hlavného cieľa stratégie Európa 2020, ktorým je 75 % miera zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 až 64 rokov do roku 2020, a to najmä prostredníctvom znižovania nezamestnanosti mladých ľudí.

(2)

Článkom 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „zmluva“) sa ustanovuje sloboda pohybu pracovníkov v rámci Únie a v jej článku 46 sa stanovujú opatrenia na uplatňovanie tejto slobody, najmä zabezpečením úzkej spolupráce medzi verejnými službami zamestnanosti. Do siete VSZ zriadenej podľa tohto rozhodnutia (ďalej len „sieť“) by mala byť okrem všeobecných aspektov geografickej mobility zahrnutá široká škála cieľov a iniciatív prostredníctvom motivačných opatrení určených na zlepšenie spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti zamestnanosti.

(3)

Cieľom tohto rozhodnutia by mala byť podpora spolupráce medzi členskými štátmi v rámci oblastí, ktoré sú v zodpovednosti VSZ. Rozhodnutím sa formalizuje a posilňuje neformálna spolupráca medzi VSZ prostredníctvom súčasnej európskej siete vedúcich pracovníkov VSZ, s účasťou v ktorej súhlasili všetky členské štáty. Celková potenciálna hodnota siete spočíva v pokračujúcej účasti všetkých členských štátov. Sekretariát siete by o tejto účasti mal byť informovaný.

(4)

V súlade s článkom 148 ods. 4 zmluvy prijala Rada rozhodnutím 2010/707/EÚ (3) usmernenia týkajúce sa politík zamestnanosti členských štátov, ktoré sa ponechali na roky 2011 – 2013. Tieto integrované usmernenia poskytujú členským štátom orientáciu pri vymedzovaní ich vnútroštátnych reformných programov a vykonávaní reforiem. Integrované usmernenia tvoria základ odporúčaní pre jednotlivé krajiny, ktoré Rada adresuje členským štátom v zmysle uvedeného článku. V posledných rokoch boli do týchto odporúčaní zahrnuté osobitné odporúčania týkajúce sa fungovania a kapacity VSZ a účinnosti aktívnych politík trhu práce v členských štátoch.

(5)

Prínosom pre odporúčania pre jednotlivé krajiny by bolo, keby sa mohli ďalej opierať o posilnenú spätnú väzbu založenú na faktoch o úspešnosti vykonávania politík a spoluprácu medzi VSZ členských štátov. Na tento účel by mala sieť realizovať konkrétne iniciatívy, ako sú spoločné systémy referenčného porovnávania založené na faktických údajoch, zodpovedajúce činnosti vzájomného učenia, vzájomná pomoc medzi členmi siete a vykonávanie strategických opatrení na modernizáciu VSZ. Osobitné poznatky siete a jej jednotlivých členov by sa mohli na vyžiadanie Európskeho parlamentu, Rady, Komisie alebo Výboru pre zamestnanosť (EMCO) použiť aj ako faktické podklady pri vypracúvaní politík zamestnanosti.

(6)

Rozsiahlejšia a sústredenejšia spolupráca medzi VSZ by mala viesť k lepšej výmene osvedčených postupov. V rámci siete by sa mali spojiť zistenia na základe referenčného porovnávania a činností vzájomného učenia spôsobom, ktorý umožňuje vytvorenie systematického, dynamického a integrovaného procesu referenčného učenia.

(7)

Sieť by mala úzko spolupracovať s výborom EMCO podľa článku 150 zmluvy a mala by prispievať k jeho práci prostredníctvom poskytovania faktických údajov a správ o politikách vykonávaných VSZ. Príspevky siete určené Európskemu parlamentu by sa mali poskytovať prostredníctvom sekretariátu a príspevky určené Rade prostredníctvom EMCO, a to bez úprav, a prípadne spolu s komentármi. Konkrétne, spoločné poznatky siete o tých aspektoch politík zamestnanosti, ktoré súvisia s ich vykonávaním, a porovnávacie analýzy VSZ by mohli pomáhať tvorcom politík na úrovni Únie aj na národnej úrovni pri posudzovaní a navrhovaní politík zamestnanosti.

(8)

Sieť by v rámci oblastí, ktoré sú v zodpovednosti VSZ, mala prispievať k vykonávaniu politických iniciatív v oblasti zamestnanosti, ako je napríklad odporúčanie Rady z 22. apríla 2013 o zavedení záruky pre mladých ľudí (4). Sieť by tiež mala poskytovať podporu iniciatívam zameraným na lepšie zosúlaďovanie ponúkaných a požadovaných zručností, dôstojnú a udržateľnú prácu, zvýšenie dobrovoľnej pracovnej mobility a uľahčenie prechodu zo vzdelávania a odbornej prípravy do zamestnania vrátane podpory formou poskytovania poradenstva a zvýšenia transparentnosti zručností a kvalifikácií. Činnosti siete by sa mali zamerať na hodnotenie a posúdenie aktívnych politík trhu práce vrátane politík zameraných na zraniteľné sociálne skupiny a sociálne vylúčenie.

(9)

Sieť by mala posilniť spoluprácu medzi svojimi členmi, vypracúvať spoločné iniciatívy zamerané na výmenu informácií a osvedčených postupov vo všetkých oblastiach, v ktorých pôsobia VSZ, porovnávacie analýzy a poradenstvo, ako aj propagáciu inovačných prístupov pri poskytovaní služieb zamestnanosti. Zriadením siete sa umožní inkluzívne porovnanie všetkých VSZ založené na faktických poznatkoch a zamerané na výsledky, čo povedie k určeniu osvedčených postupov v oblastiach služieb VSZ. Tieto výsledky by mali prispieť k lepšiemu koncipovaniu a realizácii služieb zamestnanosti v rámci ich konkrétnych zodpovedností. Iniciatívy siete by mali zlepšiť účinnosť VSZ a umožniť efektívnejšie vynakladanie verejných finančných prostriedkov. Sieť by tiež mala spolupracovať aj s inými poskytovateľmi služieb zamestnanosti.

(10)

Sieť by mala vo svojom ročnom pracovnom programe vymedziť technické podrobnosti referenčného porovnávania VSZ a súvisiacich činností vzájomného učenia, predovšetkým metodiku referenčného učenia na základe ukazovateľov referenčného porovnávania, ako sa uvádzajú v prílohe k tomuto rozhodnutiu, na posúdenie výkonnosti VSZ, kontextové premenné, požiadavky na poskytovanie údajov a vzdelávacie nástroje integrovaného programu vzájomného učenia. Oblasti referenčného porovnávania by sa mali vymedziť v tomto rozhodnutí. Zostane v právomoci členských štátov rozhodnúť, či sa dobrovoľne zapoja do ďalšieho referenčného učenia v iných oblastiach.

(11)

Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 zmluvy, pokiaľ ide o zmenu prílohy o ukazovateľoch referenčného porovnávania. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, predovšetkým expertov v oblasti VSZ. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(12)

Z dôvodu rozmanitosti modelov VSZ, úloh a foriem poskytovania služieb je na členských štátoch, aby spomedzi vrcholového manažmentu VSZ nominovali do rady siete (ďalej len „rada“) jedného člena a jedného náhradníka. Podľa potreby by tento člen alebo náhradník mal v rade zastupovať aj ostatné VSZ z jeho členského štátu. V prípade, že členský štát nemôže z ústavných dôvodov nominovať len jednu VSZ, mali by sa určiť príslušné VSZ tak, aby ich počet zostal obmedzený na minimum, a bez toho, aby sa zmenilo pravidlo, že tento členský štát má jeden hlas v rade. Členovia rady by mali vynaložiť maximálne úsilie, aby zabezpečili, že názory a skúsenosti miestnych a regionálnych orgánov budú začlenené do činností siete, a aby takéto orgány boli informované o týchto činnostiach. Členovia rady by mali mať právomoc prijímať rozhodnutia v mene ich VSZ. S cieľom zabezpečiť zapojenie všetkých VSZ do siete by činnosti mali byť otvorené pre účasť VSZ zo všetkých úrovní.

(13)

Sieť by mala disponovať najnovšími údajmi o nezamestnanosti na úrovni NUTS 3, aby sa zabezpečilo, že spoločné úlohy VSZ zodpovedajú aktuálnej situácii na trhu práce.

(14)

Sieť by mala vychádzať zo skúseností súčasnej neformálnej poradnej skupiny Európskej siete vedúcich pracovníkov VSZ podporovanej Komisiou od roku 1997, ktorú by mala sieť nahradiť, pričom stanoviská tejto skupiny sa zohľadnili v tomto rozhodnutí. Kľúčové oblasti činnosti vymedzené touto poradnou skupinou v jej dokumente s názvom Stratégia VSZ 2020 by mali prispieť k modernizácii a posilneniu VSZ.

(15)

Sieť by mala poskytovať vzájomnú pomoc v prospech svojich členov a mala by pomáhať svojim členom pri poskytovaní vzájomnej podpory pri modernizácii organizačných štruktúr a poskytovaní služieb, a to prostredníctvom posilnenia spolupráce, predovšetkým prenosom poznatkov, študijnými cestami a výmenou zamestnancov.

(16)

Financovanie siete a jej iniciatív by malo byť zaistené prostredníctvom osi PROGRESS/zamestnanosť programu Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) ustanoveným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 (5), v rámci rozpočtových prostriedkov vyčlenených Európskym parlamentom a Radou.

(17)

Pokiaľ ide o projekty vypracované sieťou alebo určené v rámci činností vzájomného učenia a následne realizované v jednotlivých VSZ, členské štáty by mali mať prístup k finančným prostriedkom z Európskeho sociálneho fondu (ESF), Fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a programu Horizont 2020, rámcového programu Únie pre výskum a inováciu (2014 – 2020) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (6).

(18)

Sieť by mala zabezpečiť, aby dopĺňala a nenahrádzala ani nezdvojovala činnosti vykonávané ako súčasť európskej stratégie zamestnanosti v zmysle hlavy IX zmluvy, najmä činnosti EMCO a jeho nástroje, ako sú napríklad rámec spoločného hodnotenia, ako aj program vzájomného učenia. Komisia by okrem toho mala v záujme vytvorenia synergií zabezpečiť, aby sekretariát siete úzko spolupracoval so sekretariátom EMCO.

(19)

V tomto rozhodnutí sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie (ďalej len „charta“). Týmto rozhodnutím sa predovšetkým usiluje o zabezpečenie plného dodržania práva na prístup k bezplatným službám zamestnanosti a o podporu uplatňovania článku 29 charty,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zriadenie siete

Týmto sa zriaďuje sieť verejných služieb zamestnanosti Únie (VSZ) na obdobie od 17. júna 2014 do 31. decembra 2020 (ďalej len „sieť“). Sieť vykonáva iniciatívy ustanovené v článku 4.

Sieť sa skladá z:

a)

VSZ nominovaných členskými štátmi;

b)

Komisie.

EMCO má štatút pozorovateľa.

Členské štáty s nezávislými VSZ na nižšej úrovni, než je celoštátna úroveň, zabezpečia svoje primerané zastúpenie v konkrétnych iniciatívach siete.

Článok 2

Vymedzenie referenčného učenia

Na účely tohto rozhodnutia a činností siete „referenčné učenie“ znamená proces vytvárania systematického a integrovaného prepojenia medzi činnosťami referenčného porovnávania a vzájomného učenia, ktorý pozostáva z identifikácie dobrých výsledkov prostredníctvom systémov referenčného porovnávania založených na ukazovateľoch vrátane zberu údajov, ich validácie, konsolidácie a posúdenia pomocou vhodnej metodiky a použitím zistení pre konkrétne činnosti vzájomného učenia na základe faktických poznatkov vrátane modelov dobrých alebo osvedčených postupov.

Článok 3

Ciele

Cieľom tohto rozhodnutia je prostredníctvom siete podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti zamestnanosti v rámci oblastí, ktoré sú v zodpovednosti VSZ, s cieľom prispievať k stratégii Európa 2020 a k uskutočňovaniu príslušných politík Únie, a tým podporovať:

a)

najzraniteľnejšie sociálne skupiny s vysokou mierou nezamestnanosti, najmä starších pracovníkov a mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy;

b)

dôstojnú a udržateľnú prácu;

c)

lepšie fungovanie trhov práce v EÚ;

d)

identifikáciu nedostatku zručností a poskytovanie informácií o ich rozsahu a lokalizácii, ako aj lepšie zosúlaďovanie zručností uchádzačov o zamestnanie s potrebami zamestnávateľov;

e)

lepšiu integráciu trhov práce;

f)

zvýšenie dobrovoľnej geografickej a profesijnej mobility na spravodlivom základe s cieľom napĺňať konkrétne potreby trhu práce;

g)

integráciu osôb vylúčených z trhu práce ako súčasť boja proti sociálnemu vylúčeniu;

h)

hodnotenie a posudzovanie aktívnych iniciatív trhu práce a ich účinné a efektívne vykonávanie.

Článok 4

Iniciatívy siete

1.   V rámci oblastí, ktoré sú v zodpovednosti VSZ, sieť uskutočňuje predovšetkým tieto iniciatívy:

a)

v rámci celej Únie vytvoriť a realizovať medzi VSZ referenčné učenie založené na faktických poznatkoch s cieľom porovnávať pomocou vhodnej metodiky výsledky ich činností v týchto oblastiach:

i)

prínos k zníženiu nezamestnanosti vo všetkých vekových skupinách a zraniteľných skupinách;

ii)

prínos k zníženiu dĺžky nezamestnanosti a zníženiu neaktivity s cieľom riešiť dlhodobú a štrukturálnu nezamestnanosť, ako aj sociálne vylúčenie;

iii)

obsadzovanie voľných pracovných miest (a to aj formou dobrovoľnej pracovnej mobility);

iv)

spokojnosť klientov so službami VSZ;

b)

poskytovanie vzájomnej pomoci, a to buď vo forme partnerských alebo skupinových činností, prostredníctvom spolupráce, výmeny informácií, skúseností a zamestnancov medzi členmi siete vrátane podpory pri vykonávaní odporúčaní Rady v oblasti VSZ pre jednotlivé krajiny na žiadosť dotknutého členského štátu alebo VSZ;

c)

prispievať k modernizácii a posilneniu VSZ v kľúčových oblastiach v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti a sociálnej oblasti;

d)

vypracúvať správy na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie alebo z jej vlastnej iniciatívy;

e)

prispievať k vykonávaniu príslušných politických iniciatív;

f)

prijímať a vykonávať svoj ročný pracovný program, v ktorom sa stanovujú jej pracovné metódy, očakávané výsledky a podrobnosti týkajúce sa realizácie referenčného učenia;

g)

podporovať a vymieňať si osvedčené postupy na identifikáciu mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, ako aj na rozvoj iniciatív s cieľom zabezpečiť, aby títo mladí ľudia získali zručnosti nevyhnutné na vstup na pracovný trh a zotrvanie na ňom.

Pokiaľ ide o iniciatívu ustanovenú v písmene a) prvého pododseku, pri referenčnom porovnávaní sa používajú ukazovatele stanovené v prílohe. Sieť sa aktívne podieľa aj na vykonávaní týchto činností formou výmeny údajov, poznatkov a postupov. Členské štáty majú naďalej právomoc rozhodnúť, či sa dobrovoľne zapoja do ďalšieho referenčného učenia v iných oblastiach ako sú oblasti uvedené v bodoch i) až iv) písmena a).

2.   Sieť pripraví mechanizmus informovania o iniciatívach uvedených v odseku 1. Pri uplatňovaní tohto mechanizmu členovia siete každoročne informujú radu.

Článok 5

Spolupráca

Sieť nadviaže spoluprácu s príslušnými zainteresovanými stranami na trhu práce vrátane ďalších poskytovateľov služieb zamestnanosti a prípadne so sociálnymi partnermi, organizáciami zastupujúcimi nezamestnané osoby alebo zraniteľné skupiny, mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti zamestnanosti, regionálnymi a miestnymi orgánmi, Európskou sieťou pre politiku celoživotného poradenstva a súkromnými službami zamestnanosti, a to tak, že ich zapája do príslušných činností a zasadnutí siete, ako aj výmenou informácií a údajov.

Článok 6

Fungovanie siete

1.   Sieť je riadená radou. Členské štáty nominujú do rady jedného člena a jedného náhradníka z vrcholového manažmentu svojich príslušných VSZ. Komisia tiež vymenúva jedného člena rady a jedného náhradníka. Náhradníci rady nahrádzajú svojich členov podľa potreby.

EMCO v súlade so svojím rokovacím poriadkom nominuje spomedzi svojich členov jedného zástupcu, ktorý bude mať v rade štatút pozorovateľa, s výnimkou zasadnutí rady s obmedzenou účasťou. Rada môže zasadať s obmedzenou účasťou za účasti jedného člena za každý členský štát a jedného člena z Komisie s výnimkou tých bodov programu týkajúcich sa ročného pracovného programu. Rokovací poriadok rady upravuje ďalšie podrobné pravidlá týkajúce sa zasadnutí s obmedzenou účasťou.

2.   Rada vymenúva predsedu a dvoch podpredsedov z jej členov nominovaných členským štátom. Predseda zastupuje sieť. Predsedu zastupujú v prípade potreby podpredsedovia.

3.   Rada prijíma svoj rokovací poriadok jednomyseľným rozhodnutím. Tento rokovací poriadok okrem iného obsahuje ustanovenia o rozhodovaní rady a o vymenovaní a funkčnom období predsedu a podpredsedov rady.

4.   Rada prijíma väčšinovým rozhodnutím:

a)

ročný pracovný program siete vrátane zriadenia pracovných skupín a dojednaní o rokovacom jazyku zasadnutí siete;

b)

technický rámec na vykonávanie činností v oblasti referenčného porovnávania a vzájomného učenia ako súčasť ročného pracovného programu siete vrátane metodiky referenčného učenia na základe ukazovateľov referenčného porovnávania, ako sa uvádzajú v prílohe k tomuto rozhodnutiu, na porovnanie výsledkov VSZ, kontextových premenných, požiadaviek týkajúcich sa poskytovania údajov a vzdelávacích nástrojov integrovaného programu vzájomného učenia;

c)

výročnú správu siete. Táto správa sa zašle Európskemu parlamentu a Rade a uverejní sa.

5.   Rade pomáha sekretariát, ktorý zabezpečuje a zastrešuje Komisia. Sekretariát v spolupráci s predsedom a podpredsedami pripravuje zasadnutia rady, ročný pracovný program a výročnú správu siete. Sekretariát úzko spolupracuje so sekretariátom EMCO.

Článok 7

Finančná podpora tohto motivačného opatrenia

Celkové finančné zdroje na vykonávanie tohto rozhodnutia sa vyčleňujú v rámci osi EaSI, ktorou je PROGRESS/zamestnanosť, pričom ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v rámci obmedzení finančného rámca.

Článok 8

Zmena prílohy o ukazovateľoch referenčného porovnávania

Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 9 delegované akty s cieľom zmeniť prílohu, ktorou sa ustanovujú ukazovatele referenčného porovnávania.

Článok 9

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 8 sa Komisii udeľuje od 17. júna 2014 do 31. decembra 2020.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 8 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 8 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 10

Preskúmanie

Do 18. júna 2017 Komisia predloží správu o uplatňovaní tohto rozhodnutia Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. V správe sa predovšetkým posúdi, do akej miery sieť prispela k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3 a či splnila svoje úlohy. Posúdi sa v nej tiež, ako sieť vypracovala a realizovala referenčné porovnávanie v oblastiach uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) bodoch i) až iv).

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 12

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 15. mája 2014

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

D. KOURKOULAS


(1)  Ú. v. EÚ C 67, 6.3.2014, s. 116.

(2)  Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. apríla 2014 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 8. mája 2014.

(3)  Rozhodnutie Rady 2010/707/EÚ z 21. októbra 2010 o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov (Ú. v. EÚ L 308, 24.11.2010, s. 46).

(4)  Ú. v. EÚ C 120, 26.4.2013, s. 1.

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238).

(6)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 104).


PRÍLOHA

UKAZOVATELE REFERENČNÉHO POROVNÁVANIA

A.

Kvantitatívne ukazovatele pre oblasti uvedené v článku 4 ods. 1 písm. a) bodoch i) až iv):

1.

Prínos k zníženiu nezamestnanosti vo všetkých vekových skupinách a zraniteľných skupinách:

a)

prechod od nezamestnanosti do zamestnania podľa vekovej skupiny, pohlavia a úrovne kvalifikácie, ako podiel na počte evidovaných nezamestnaných osôb;

b)

počet osôb vyradených z evidencie nezamestnaných VSZ, ako podiel na počte evidovaných nezamestnaných osôb.

2.

Prínos k zníženiu dĺžky nezamestnanosti a zníženiu neaktivity s cieľom riešiť dlhodobú a štrukturálnu nezamestnanosť, ako aj sociálne vylúčenie:

a)

prechod do zamestnania počas napríklad 6 a 12 mesačnej nezamestnanosti podľa vekovej skupiny, pohlavia a úrovne kvalifikácie, ako podiel na všetkých prechodoch do zamestnania v rámci evidencie VSZ;

b)

zaradenie predtým neaktívnych osôb do evidencie VSZ, ako podiel na všetkých zaradeniach v evidencii tejto VSZ podľa vekovej skupiny a pohlavia.

3.

Obsadzovanie voľných pracovných miest (aj formou dobrovoľnej pracovnej mobility):

a)

obsadené voľné pracovné miesta;

b)

odpovede v rámci prieskumu pracovných síl vykonaného Eurostatom o prispení VSZ k nájdeniu súčasného odpovedajúceho zamestnania.

4.

Spokojnosť klientov so službami VSZ:

a)

celková spokojnosť uchádzačov o zamestnanie;

b)

celková spokojnosť zamestnávateľov.

B.

Oblasti referenčného porovnávania prostredníctvom kvalitatívneho interného a externého posudzovania faktorov podporujúcich výsledky v oblastiach uvedených v článku 4 ods. 1 písm. a) bodoch i) až iv):

1.

strategické riadenie výsledkov;

2.

navrhovanie operačných postupov, ako napríklad účinné smerovanie a vytváranie profilov uchádzačov o zamestnanie a cielené individualizované využívanie aktívnych nástrojov trhu práce;

3.

trvalo udržateľná aktivácia a riadenie zmien;

4.

vzťahy so zamestnávateľmi;

5.

koncipovanie a vykonávanie služieb VSZ na základe faktických poznatkov;

6.

účinné riadenie partnerstiev so zainteresovanými stranami;

7.

prideľovanie zdrojov VSZ.