25.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 219/56


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 23. júla 2014

o opatreniach na prevenciu zavlečenia Xylella fastidiosa (Well a Raju) do Únie a jej šírenia v Únii

[oznámené pod číslom C(2014)5082]

(2014/497/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2000/29/ES z 8. mája 2000 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do Spoločenstva a proti ich rozšíreniu v rámci Spoločenstva (1), a najmä na štvrtú vetu jej článku 16 ods. 3,

keďže:

(1)

Komisia prijala vykonávacie rozhodnutie 2014/87/EÚ (2) o opatreniach na prevenciu šírenia Xylella fastidiosa (Well a Raju) v Únii (ďalej len „špecifikovaný organizmus“).

(2)

Od prijatia tohto rozhodnutia talianske orgány vykonali prieskumy v infikovaných oblastiach a v ich okolí v súvislosti s výskytom a povahou špecifikovaného organizmu. Tieto prieskumy poskytli predbežné výsledky, ktoré sú dostatočné na prijatie konkrétnejších opatrení.

(3)

Prieskumy talianskych orgánov, ako aj dostupné vedecké a technické poznatky potvrdili, že rastliny Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., a Vinca L. sú hostiteľskými rastlinami špecifikovaného organizmu. Vzhľadom na dostupné dôkazy je pravdepodobné, že aj rastliny Malva L., Portulaca L., Quercus L. a Sorghum L. môžu byť hostiteľskými rastlinami daného organizmu. Z toho dôvodu by sa opatrenia mali uplatňovať na rastliny Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. a Sorghum L. určené na pestovanie, okrem semien (ďalej len „špecifikované rastliny“).

(4)

Je vhodné stanoviť podmienky pre dovoz špecifikovaných rastlín do Únie z tretích krajín, v ktorých je známy výskyt špecifikovaného organizmu. Mali by sa prijať osobitné požiadavky týkajúce sa registrácie a stavu miest produkcie a dohľadu nad nimi, ako aj kontrol, odberu vzoriek, testovania a prepravy špecifikovaných rastlín s cieľom zabezpečiť, aby boli rastliny dovezené do Únie bez výskytu špecifikovaného organizmu.

(5)

V prípade špecifikovaných rastlín, ktoré boli aspoň v určitej časti svojho života pestované vo vymedzenej oblasti, alebo ktoré boli prepravené cez túto oblasť, existuje väčšia pravdepodobnosť než v prípade ostatných rastlín, že boli infikované špecifikovaným organizmom. Ich pohyb by mal preto podliehať osobitným požiadavkám. Tieto požiadavky by mali byť podobné požiadavkám týkajúcich sa špecifikovaných rastlín dovezených z tretích krajín, v ktorých je známy výskyt špecifikovaného organizmu.

(6)

Členské štáty by mali každoročne vykonať prieskumy výskytu špecifikovaného organizmu na svojom území s cieľom predísť jeho zavlečeniu a šíreniu.

(7)

V snahe čo najskôr zabezpečiť opatrenia proti možnému výskytu špecifikovaného organizmu je potrebné, aby osoba, ktorá zistí výskyt daného organizmu, o tom upovedomila príslušné členské štáty. S cieľom zabezpečiť, aby zainteresované strany prijali náležité opatrenia, by navyše členské štáty mali informovať príslušných profesionálnych prevádzkovateľov o možnom výskyte špecifikovaného organizmu na ich území a o opatreniach, ktoré sa majú prijať.

(8)

V záujme eradikácie špecifikovaného organizmu a prevencie jeho šírenia by členské štáty mali zriadiť vymedzené oblasti a prijať potrebné opatrenia. Tieto vymedzené oblasti by mali byť rozdelené na zamorenú zónu a ochrannú zónu. Pri výpočte šírky ochrannej zóny by sa malo zohľadniť nebezpečenstvo šírenia špecifikovaného organizmu do ďalších oblastí.

(9)

V prípade, že zriadenie vymedzenej oblasti nie je potrebné na zničenie špecifikovaného organizmu, príslušný členský štát by mal mať možnosť nezriadiť okamžite vymedzenú oblasť. V takomto prípade by mal zničiť špecifikovaný organizmus z rastlín, na ktorých bol pôvodne objavený, a uskutočniť prieskum zameraný na zistenie prípadnej infekcie ďalších rastlín.

(10)

Mali by sa stanoviť osobitné opatrenia s cieľom zabezpečiť eradikáciu špecifikovaného organizmu z miesta, kde bol zistený jeho výskyt.

(11)

V záujme prehľadnosti by sa vykonávacie rozhodnutie 2014/87/EÚ malo zrušiť.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„špecifikované rastliny“ sú rastliny Catharanthus G. Don, Nerium L., Olea L., Prunus L., Vinca L., Malva L., Portulaca L., Quercus L. a Sorghum L. určené na pestovanie, okrem semien;

b)

„špecifikovaný organizmus“ je Xylella fastidiosa (Well a Raju).

Článok 2

Dovoz špecifikovaných rastlín pochádzajúcich z tretích krajín, v ktorých je známy výskyt špecifikovaného organizmu, do Únie

Špecifikované rastliny pochádzajúce z tretích krajín, v ktorých je známy výskyt špecifikovaného organizmu, sa budú môcť doviesť do Únie, len ak spĺňajú tieto podmienky:

a)

spĺňajú osobitné požiadavky na dovoz podľa oddielu 1 prílohy I;

b)

u dovezených rastlín bola pred vstupom do Únie zodpovedným úradným orgánom vykonaná kontrola v súlade s oddielom 2 prílohy I vzhľadom na výskyt špecifikovaného organizmu;

c)

počas kontroly vykonanej v súlade s oddielom 2 prílohy I nebol zaznamenaný výskyt ani príznaky špecifikovaného organizmu.

Článok 3

Premiestňovanie špecifikovaných rastlín v rámci Únie

Špecifikované rastliny, ktoré boli aspoň počas určitej časti svojho života pestované vo vymedzenej oblasti zriadenej v súlade s článkom 7 alebo ktoré boli prepravené cez túto oblasť, sa premiestnia do oblastí a v rámci oblastí, ktoré nie sú infikovanými zónami, len za predpokladu, že spĺňajú podmienky uvedené v prílohe II.

Článok 4

Prieskumy o špecifikovanom organizme

1.   Členské štáty každoročne vykonajú prieskumy výskytu špecifikovaného organizmu na svojom území na špecifikovaných rastlinách a na iných možných hostiteľských rastlinách.

Tieto prieskumy budú vykonávané zodpovedným úradným orgánom alebo pod úradným dohľadom zodpovedného úradného orgánu. Ich súčasťou bude vizuálna kontrola a, v prípade akéhokoľvek podozrenia z infekcie špecifikovaným organizmom, odber vzoriek a testovanie. Tieto prieskumy sa budú zakladať na spoľahlivých vedeckých a technických zásadách a budú sa vykonávať vo vhodnom čase s ohľadom na možnosť odhaliť špecifikovaný organizmus.

Pri týchto prieskumoch sa zohľadnia dostupné vedecké a technické poznatky, vývojový cyklus špecifikovaného organizmu a jeho vektorov, výskyt a vývojový cyklus špecifikovaných rastlín alebo rastlín, ktoré by mohli byť hostiteľskými rastlinami špecifikovaného organizmu, a akékoľvek ďalšie príslušné informácie týkajúce sa výskytu špecifikovaného organizmu.

2.   Členské štáty oznamujú výsledky uvedených prieskumov Komisii a ostatným členským štátom každý rok do 31. decembra.

Článok 5

Informácie o špecifikovanom organizme

1.   Osoba, ktorá zistí výskyt špecifikovaného organizmu alebo má dôvod na podozrenie na výskyt špecifikovaného organizmu, musí bezodkladne informovať zodpovedný úradný orgán.

Zodpovedný úradný orgán okamžite zaznamená takéto informácie.

2.   V prípade potreby zodpovedný úradný orgán požiada osobu uvedenú v odseku 1, aby poskytla danému orgánu akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa výskytu špecifikovaného organizmu, ktoré má k dispozícii.

Článok 6

Potvrdenie výskytu

1.   Ak bol zodpovedný úradný orgán informovaný o výskyte alebo o podozrení na výskyt špecifikovaného organizmu na základe prieskumov uvedených v článku 4 ods. 1 alebo v súlade s článkom 5, uskutoční všetky potrebné opatrenia na potvrdenie tohto výskytu.

2.   Ak sa potvrdí výskyt špecifikovaného organizmu v oblasti, v ktorej jeho výskyt nebol predtým známy, príslušný členský štát o ňom upovedomí Komisiu a ostatné členské štáty do piatich pracovných dní od okamihu jeho potvrdenia.

To isté platí v prípade úradného potvrdenia výskytu špecifikovaného organizmu na rastlinnom druhu, ktorý predtým nebol známy ako hostiteľská rastlina. Tieto oznámenia sa predkladajú v písomnej podobe.

3.   Členské štáty zabezpečia, aby boli profesionálni prevádzkovatelia, ktorých rastliny môžu byť napadnuté špecifikovaným organizmom, okamžite upovedomení o výskyte špecifikovaného organizmu na území príslušného členského štátu, ako aj o možných nebezpečenstvách a opatreniach, ktoré je potrebné prijať.

Článok 7

Vymedzené oblasti

1.   V prípade, že výsledky výskumov uvedených v článku 4 ods. 1 preukážu výskyt špecifikovaného organizmu alebo ak sa takýto výskyt potvrdí v súlade s článkom 6 ods. 1, príslušný členský štát bezodkladne vymedzí oblasť, ďalej nazývanú „vymedzená oblasť“.

2.   Vymedzená oblasť pozostáva zo zóny, v ktorej bol zaznamenaný výskyt špecifikovaného organizmu, ďalej nazývanej „zamorená zóna“. Táto zóna sa vymedzuje podľa oddielu 1 prílohy III. Vymedzená oblasť ďalej pozostáva zo zóny, ktorá obklopuje infikovanú zónu, ďalej nazývanej „ochranná zóna“. Táto zóna sa vymedzuje podľa oddielu 1 prílohy III.

3.   Členské štáty prijmú opatrenia vo vymedzenej oblasti, ako je stanovené v oddiele 2 prílohy III.

4.   Odchylne od odseku 1 sa môže členský štát rozhodnúť nezriadiť vymedzenú oblasť okamžite, ak budú splnené všetky tieto podmienky:

a)

existujú dôkazy, že špecifikovaný organizmus bol nedávno zavlečený do oblasti prostredníctvom rastlín, na ktorých bol objavený;

b)

existuje náznak, že tieto rastliny boli infikované predtým, než boli zavedené do príslušnej oblasti;

c)

v blízkosti týchto rastlín neboli zistené žiadne príslušné vektory, čo poskytuje dôkaz, že nedošlo k ďalšiemu šíreniu špecifikovaného organizmu.

V takomto prípade vykoná prieskum zameraný na zistenie, či došlo k infikovaniu iných rastlín než tých, na ktorých bol špecifikovaný organizmus pôvodne objavený. Na základe tohto prieskumu členský štát určí, či je potrebné zriadiť vymedzenú oblasť. Príslušný členský štát oznámi Komisii a ostatným členským štátom závery týchto prieskumov, ako aj odôvodnenie, prečo nezriadi vymedzenú oblasť.

5.   Členské štáty stanovia lehoty na vykonanie opatrení stanovených v odseku 3 a prípadných prieskumov uvedených v odseku 4.

Článok 8

Podávanie správ o opatreniach

1.   Členské štáty do 30 dní od oznámenia uvedeného v prvom pododseku článku 6 ods. 2 podajú správu Komisii a ostatným členským štátom o opatreniach, ktoré prijali alebo plánujú prijať v súlade s článkom 7 ods. 3, ako aj o lehotách uvedených v článku 7 ods. 5

Správa obsahuje aj tieto prvky:

a)

informácie o polohe vymedzenej oblasti a opis jej vlastností, ktoré môžu byť dôležité na účely eradikácie a prevencie šírenia špecifikovaného organizmu;

b)

mapa znázorňujúca ohraničenie vymedzenej oblasti;

c)

informácie o výskyte špecifikovaného organizmu a jeho vektorov;

d)

opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s požiadavkami týkajúcimi sa premiestňovania špecifikovaných rastlín v rámci Únie podľa článku 3.

Správa obsahuje opis dôkazov a kritérií, na základe ktorých boli príslušné opatrenia prijaté.

2.   Členské štáty každý rok do 31. decembra zašlú Komisii a ostatným členským štátom správu, ktorá obsahuje aktuálnu verziu informácií uvedených v ods. 1.

Článok 9

Zrušenie

Rozhodnutie 2014/87/ES sa zrušuje.

Článok 10

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 23. júla 2014

Za Komisiu

Tonio BORG

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 169, 10.7.2000, s. 1.

(2)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/87/EÚ z 13. februára 2014 o opatreniach na prevenciu šírenia Xylella fastidiosa (Well a Raju) v Únii (Ú. v. EÚ L 45, 15.2.2014, s. 29).


PRÍLOHA I

POŽIADAVKY NA DOVOZ ŠPECIFIKOVANÝCH RASTLÍN UVEDENÝCH V ČLÁNKU 2

ODDIEL 1

Vyhlásenia, ktoré majú obsahovať osvedčenia uvedené v článku 13 ods. 1 bode ii) Smernice 2000/29/ES

1.

Špecifikované rastliny pochádzajúce z tretích krajín, v prípade ktorých je známy výskyt špecifikovaného organizmu, budú vpustené do Únie len vtedy, ak je k nim pripojené rastlinolekárske osvedčenie uvedené v článku 13 ods. 1 bode ii) smernice 2000/29/ES, ktoré spĺňa podmienky uvedené v bode 2 alebo v bode 3.

2.

V rastlinolekárskom osvedčení sa v kolonke „dodatkové vyhlásenie“ uvedie, že rastliny boli po celý svoj život pestované v mieste produkcie, ktoré je registrované a je pod dohľadom národnej organizácie na ochranu rastlín v krajine pôvodu a ktoré sa nachádza v oblasti bez výskytu škodcu stanovenej touto organizáciou v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia.

Názov oblasti bez výskytu škodcu musí byť uvedený v kolónke „miesto pôvodu“.

3.

V rastlinolekárskom osvedčení sa do kolónky „dodatkové vyhlásenie“ uvedú tieto vyhlásenia:

a)

špecifikované rastliny boli po celé obdobie pestované v mieste produkcie, ktoré spĺňa tieto podmienky:

i)

je zriadené ako miesto bez výskytu špecifikovaného organizmu a jeho vektorov v súlade s príslušnými medzinárodnými normami pre rastlinolekárske opatrenia;

ii)

je registrované a je pod dohľadom národnej organizácie pre ochranu rastlín v krajine pôvodu;

iii)

je fyzicky chránené proti zavlečeniu špecifikovaného organizmu jeho vektormi;

iv)

podlieha primeranému rastlinolekárskemu ošetreniu, aby bolo naďalej bez výskytu vektorov špecifikovaného organizmu;

v)

každoročne podlieha aspoň dvom úradným kontrolám vykonaným vo vhodnom čase. Počas posledných kontrol sa nezistili príznaky výskytu špecifikovaného organizmu ani jeho vektorov alebo, ak sa zistili podozrivé príznaky, uskutočnilo sa testovanie a potvrdila sa neprítomnosť špecifikovaného organizmu;

b)

rastlinolekárske ošetrenia proti vektorom špecifikovaného organizmu sa vykonávajú v tesnej blízkosti miesta produkcie;

c)

dávky špecifikovaných rastlín sa každoročne testovali, a na základe výsledkov rozborov vzoriek sa vylúčila prítomnosť špecifikovaného organizmu;

d)

špecifikované rastliny sa prepravovali mimo obdobia letu akéhokoľvek známeho vektora špecifikovaného organizmu alebo v uzatvorených kontajneroch a baleniach, čím sa zabezpečilo, že nemôže dôjsť k napadnutiu špecifikovaným organizmom alebo akýmkoľvek jeho vektorom;

e)

bezprostredne pred vývozom sa špecifikované rastliny podrobili úradnej vizuálnej prehliadke, odberu vzoriek a testovaniu s použitím plánu odberu vzoriek, ktorý umožňuje s 99 % spoľahlivosťou potvrdiť, že miera výskytu špecifikovaného organizmu v týchto rastlinách je pod hranicou 1 %, a ktorý je zameraný najmä na rastliny preukazujúce podozrivé príznaky daného organizmu.

4.

Body 2 a 3 sa uplatňujú mutatis mutandis na špecifikované rastliny, ktoré boli vypestované v oblasti bez výskytu škodcov, ako aj mimo tejto oblasti.

ODDIEL 2

Kontrola

Zodpovedný úradný orgán dôkladne kontroluje špecifikované rastliny na mieste vstupu alebo na mieste určenia zriadenom v súlade so smernicou Komisie 2004/103/ES (1). Kontrola sa uskutočňuje prostredníctvom vizuálnych prehliadok a v prípade podozrenia na prítomnosť špecifikovaného organizmu prostredníctvom odberu vzoriek a testovania každej dávky špecifikovaných rastlín. Vzorky musia mať veľkosť, ktorá umožňuje s 99 % spoľahlivosťou potvrdiť, že miera výskytu špecifikovaného organizmu v týchto rastlinách je pod hranicou 1 %.


(1)  Smernica Komisie 2004/103/ES zo 7. októbra 2004 o kontrolách zhody a fytosanitárnych kontrolách rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov uvedených v časti B prílohy V k smernici Rady 2000/29/ES, ktoré sa môžu vykonávať na inom mieste než je miesto vstupu do Spoločenstva alebo v jeho blízkosti, a ktorá špecifikuje podmienky týkajúce sa týchto kontrol(Ú. v. EÚ L 313, 12.10.2004, s. 16).


PRÍLOHA II

PODMIENKY PREMIESTŇOVANIA ŠPECIFIKOVANÝCH RASTLÍN V RÁMCI ÚNIE, AKO JE UVEDENÉ V ČLÁNKU 3

1.

Špecifikované rastliny, ktoré boli aspoň počas určitej časti svojho života pestované vo vymedzenej oblasti, sa premiestňujú do oblastí a v rámci oblastí, ktoré nie sú zamorenými zónami, len ak je k nim priložený rastlinný pas vyhotovený a vydaný v súlade so smernicou Komisie 92/105/EHS (1).

2.

Špecifikované rastliny, ktoré boli aspoň počas určitej časti svojho života pestované vo vymedzenej oblasti, sa premiestňujú do oblastí a v rámci oblastí, ktoré nie sú zamorenými zónami, ak počas celého obdobia stráveného vo vymedzenej oblasti spĺňali, popri požiadavkách uvedených v bode 1, tieto požiadavky:

a)

miesto produkcie, v ktorom boli vypestované v rámci vymedzenej oblasti, spĺňa tieto podmienky:

i)

je zriadené ako miesto bez výskytu špecifikovaného organizmu;

ii)

je registrované v súlade so smernicou Komisie 92/90/EHS (2);

iii)

je fyzicky chránené proti zavlečeniu špecifikovaného organizmu jeho vektormi;

iv)

podlieha primeranému rastlinolekárskemu ošetreniu, aby bolo naďalej bez výskytu vektorov špecifikovaného organizmu;

v)

každoročne podlieha aspoň dvom úradným kontrolám vykonaným vo vhodnom čase. Počas posledných kontrol sa nezistili príznaky výskytu špecifikovaného organizmu ani jeho vektorov alebo, ak sa zistili podozrivé príznaky, uskutočnilo sa testovanie a potvrdila sa neprítomnosť špecifikovaného organizmu;

b)

reprezentatívne vzorky každého druhu špecifikovaných rastlín z každého miesta produkcie sa každoročne podrobili testovaniu a vylúčila sa prítomnosť špecifikovaného organizmu;

c)

rastlinolekárske ošetrenia proti vektorom špecifikovaného organizmu sa vykonajú v tesnej blízkosti miesta produkcie.

3.

Špecifikované rastliny, ktoré sa premiestňujú cez vymedzené oblasti alebo v ich rámci, sa prepravujú mimo obdobia letu akéhokoľvek známeho vektora špecifikovaného organizmu alebo v uzatvorených kontajneroch a baleniach, čím sa zabezpečuje, že sa nemôže objaviť infekcia špecifikovaným organizmom alebo akýmkoľvek jeho známym vektorom.


(1)  Smernica Komisie 92/105/EHS z 3. decembra 1992, ktorá stanovuje stupeň štandardizácie pre rastlinné pasy, ktoré sa majú použiť pre presun určitých rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov v rámci spoločenstva, a ktorá stanovuje podrobné postupy týkajúce sa vystavenia takých rastlinných pasov a podmienky ich nahradenia a podrobné postupy pri ich nahradení(Ú. v. ES L 4, 8.1.1993, s. 22).

(2)  Smernica Komisie 92/90/EHS z 3. novembra 1992, ktorou sa stanovujú povinnosti, ktorým podliehajú výrobcovia a dovozcovia rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov a ktorou sa stanovujú podrobnosti ich registrácie(Ú. v. ES L 344, 26.11.1992, s. 38).


PRÍLOHA III

ZRIADENIE VYMEDZENÝCH OBLASTÍ A OPATRENÍ PODĽA ČLÁNKU 7

ODDIEL 1

Zriadenie vymedzených oblastí

1.

V zamorenej zóne sa nachádzajú všetky rastliny, o ktorých sa vie, že sú napadnuté špecifikovaným organizmom, všetky rastliny s príznakmi naznačujúcimi možnú nákazu daným organizmom a všetky ostatné rastliny, ktoré by mohli byť napadnuté špecifikovaným organizmom vzhľadom na ich umiestnenie v blízkosti napadnutých rastlín alebo na spoločný zdroj produkcie, ak je známy, s infikovanými rastlinami alebo rastlinami z nich vypestovaných.

2.

Ochranná zóna má šírku najmenej 2 000 m.

Šírka ochrannej zóny sa môže obmedziť na najmenej 1 000 m, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a)

napadnuté rastliny sa odstránili spolu so všetkými rastlinami s príznakmi naznačujúcimi možné napadnutie špecifikovaným organizmom a všetkými rastlinami označenými za rastliny, ktoré by mohli byť nakazené. Odstránenie sa vykoná tak, aby po odstránenej rastline nezostal žiadny materiál;

b)

vykonal sa prieskum vymedzenia, ktorý zahŕňa testovanie podľa plánu odberu vzoriek, ktorý umožňuje s 99 % spoľahlivosťou potvrdiť, že miera výskytu špecifikovaného organizmu v rastlinách v rámci 2 000 m od hranice zamorenej zóny je nižšia ako 0,1 %.

3.

Presné vymedzenie zón je založené na spoľahlivých vedeckých zásadách, vývojovom cykle špecifikovaného organizmu a jeho vektorov, úrovni napadnutia, prítomnosti vektorov a distribúcii možných hostiteľských rastlín v príslušnej oblasti.

4.

Ak sa potvrdí prítomnosť špecifikovaného organizmu mimo zamorenej zóny, vymedzenie zamorenej zóny a ochrannej zóny sa zodpovedajúcim spôsobom preskúma a zmení.

5.

Ak sa vo vymedzenej oblasti na základe prieskumov uvedených v článku 4 ods. 1 a monitorovania uvedeného v písm. h) oddielu 2 tejto prílohy počas piatich rokov nezistí prítomnosť špecifikovaného organizmu, toto vymedzenie sa môže zrušiť.

ODDIEL 2

Opatrenia, ktoré sa majú prijať vo vymedzených oblastiach

Vo vymedzenej oblasti prijíma príslušný členský štát tieto opatrenia na zneškodnenie špecifikovaného organizmu:

a)

čo najskôr odstráni všetky rastliny napadnuté špecifikovaným organizmom, ako aj všetky rastliny s príznakmi naznačujúcimi možné napadnutie špecifikovaným organizmom a všetky rastliny označené za rastliny, ktoré by mohli byť napadnuté. Toto odstránenie sa vykoná tak, aby po odstránenej rastline nezostal žiadny materiál, pričom sa vykonajú všetky bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť šíreniu špecifikovaného organizmu počas odstránenia a po ňom;

b)

vykoná odber vzoriek a testovanie špecifikovaných rastlín, rastlín rovnakého rodu, ako sú napadnuté rastliny, a všetkých ostatných rastlín s príznakmi naznačujúcimi výskyt špecifikovaného organizmu v okruhu 200 m okolo napadnutých rastlín, s použitím plánu odberu vzoriek, ktorý umožňuje s 99 % spoľahlivosťou potvrdiť, že miera výskytu špecifikovaného organizmu v týchto rastlinách je pod hranicou 0,1 %;

c)

priamo na mieste alebo v blízkom okolí nachádzajúcom sa vo vymedzenej oblasti a určenom na tento účel zničí celé rastliny, časti rastlín alebo dreva, ktoré by mohli prispieť k šíreniu špecifikovaného organizmu. Zničenie sa vykoná takým spôsobom, aby sa zabránilo šíreniu špecifikovaného organizmu;

d)

priamo na mieste alebo v blízkom okolí zničí akékoľvek rastlinné materiály, ktoré vznikli pri orezávaní špecifikovaných rastlín a rastlín rovnakého rodu, ako sú napadnuté rastliny. Zničenie sa vykoná takým spôsobom, aby sa zabránilo šíreniu špecifikovaného organizmu jeho vektorom;

e)

vykoná primerané rastlinolekárske ošetrenia špecifikovaných rastlín a rastlín, ktoré môžu byť hostiteľmi vektorov špecifikovaného organizmu s cieľom zabrániť šíreniu špecifikovaného organizmu prostredníctvom týchto vektorov;

f)

spätne vysleduje pôvod nákazy a špecifikovaných rastlín, s ktorými sa spája príslušný prípad napadnutia, ktorá sa mohla presunúť predtým, než sa zriadila vymedzená oblasť. Príslušné orgány oblasti určenia týchto rastlín budú informované o všetkých dôležitých podrobnostiach týkajúcich sa takýchto presunov s cieľom umožniť prehliadku rastlín a prípadné uplatnenie náležitých opatrení;

g)

zabráni pestovaniu špecifikovaných rastlín a rastlín rovnakého druhu ako sú napadnuté rastliny, na miestach, ktoré nie sú chránené pred vektormi;

h)

vykoná intenzívne monitorovanie na účely zistenia prítomnosti špecifikovaného organizmu prostredníctvom kontrol vo vhodnom čase, uskutočnených aspoň raz za rok, pričom osobitný dôraz kladie na ochrannú zónu a na špecifikované rastliny a rastliny rovnakého druhu ako sú napadnuté rastliny, vrátane testovania, a to najmä akýchkoľvek rastlín s príznakmi. Počet vzoriek bude zaznamenaný v správe uvedenej v článku 8;

i)

uskutoční činnosti na zvýšenie informovanosti verejnosti, pokiaľ ide o nebezpečenstvo súvisiace so špecifikovaným organizmom, a opatrenia prijaté s cieľom predchádzať jeho zavlečeniu a šíreniu v rámci Únie, vrátane podmienok týkajúcich sa premiestnenia špecifikovaných rastlín z vymedzenej oblasti zriadenej podľa článku 7;

j)

prípadne prijme špecifické opatrenia, aby sa zvládli akékoľvek osobitosti alebo komplikácie, ktoré možno vopred racionálne predvídať a ktoré by mohli zabrániť zneškodneniu, sťažiť ho alebo oddialiť, a najmä tie, ktoré sa týkajú dostupnosti a adekvátneho zneškodnenia všetkých rastlín, ktoré sú napadnuté, alebo u ktorých je podozrenie na napadnutie, bez ohľadu na ich umiestnenie, verejné alebo súkromné vlastníctvo alebo osobu alebo subjekt za ne zodpovedný;

k)

prijme akékoľvek iné opatrenie, ktoré môže prispieť k zneškodneniu špecifikovaného organizmu, pričom sa berie do úvahy norma ISPM č. 9 (1) a uplatňuje sa integrovaný prístup podľa zásad stanovených v norme ISPM č. 14 (2).


(1)  Usmernenia k programom eradikácie škodcov – referenčná norma ISPM č. 9, ktorú vypracoval sekretariát Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín, Rím. Uverejnené 15. decembra 2011.

(2)  Použitie integrovaného prístupu v systémových prístupoch pre manažment rizík škodcov – referenčná norma ISPM č. 14, ktorú vypracoval sekretariát Medzinárodného dohovoru o ochrane rastlín, Rím. Uverejnené 8. januára 2014.