24.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 218/6


ROZHODNUTIE RADY 2014/491/SZBP

z 22. júla 2014,

ktorým sa mení rozhodnutie 2013/189/SZBP, ktorým sa zriaďuje Európska akadémia bezpečnosti a obrany (EABO)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, najmä na jej článok 42 ods. 4,

so zreteľom na návrh vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Rada 22. apríla 2013 prijala rozhodnutie 2013/189/SZBP (1), ktorým sa zriaďuje Európska akadémia bezpečnosti a obrany (EABO).

(2)

V rozhodnutí 2013/189/SZBP sa stanovuje finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov EABO počas prvých 12 mesiacov po uzavretí dohody o financovaní od 1. augusta 2013 do 31. júla 2014.

(3)

Riadiaci výbor ustanovený rozhodnutím 2013/189/SZBP sa 25. marca 2014 zhodol na tom, že obdobie, na ktoré sa vzťahuje dohoda o financovaní, by sa malo zosúladiť s ročným účtovným obdobím, ktoré trvá od 1. januára do 31. decembra, aby od roku 2016 bol potrebný len jeden súbor účtov.

(4)

Na obdobie od 1. augusta 2014 do 31. decembra 2015 by sa mala preto stanoviť nová finančná referenčná suma.

(5)

Rozhodnutie 2013/189/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V článku 16 rozhodnutia 2013/189/SZBP sa odsek 2 nahrádza takto:

„2.   Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov EABO počas prvých 12 mesiacov po uzavretí dohody o financovaní uvedenej v odseku 3 je 535 000 EUR.

Finančná referenčná suma určená na pokrytie výdavkov EABO na obdobie od 1. augusta 2014 do 31. decembra 2015 je 756 000 EUR.

O finančných referenčných sumách určených na pokrytie výdavkov EABO na ďalšie obdobia rozhoduje Rada.“

Článok 2

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 22. júla 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Rozhodnutie Rady 2013/189/SZBP z 22. apríla 2013, ktorým sa zriaďuje Európska akadémia bezpečnosti a obrany (EABO) a zrušuje sa jednotná akcia 2008/550/SZBP (Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2013, s. 22).