19.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/28


ROZHODNUTIE RADY 2014/475/SZBP

z 18. júla 2014,

ktorým sa mení rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 17. marca 2014 prijala rozhodnutie 2014/145/SZBP (1).

(2)

Vzhľadom na vážnosť situácie na Ukrajine by sa podmienky pre zmrazenie finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov mali rozšíriť tak, aby sa zamerali na právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré materiálne alebo finančne podporujú konanie, ktorými sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny.

(3)

Na vykonanie uvedených opatrení je potrebná ďalšia činnosť Únie.

(4)

Rozhodnutie 2014/145/SZBP by sa malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 2 ods. 1 rozhodnutia Rady 2014/145/SZBP sa nahrádza takto:

„1.   Zmrazujú sa všetky finančné prostriedky a hospodárske zdroje, ktoré patria, sú vo vlastníctve, v držbe alebo pod kontrolou:

fyzických osôb, ktoré sú zodpovedné za aktívnu podporu alebo vykonávanie činností alebo politík, ktorými sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny, alebo stabilita alebo bezpečnosť Ukrajiny, alebo ktorými sa kladú prekážky v práci medzinárodných organizácií na Ukrajine, a fyzických alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré sú s nimi spojené,

právnických osôb, subjektov alebo orgánov, ktoré materiálne alebo finančne podporujú konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny alebo

právnických osôb, subjektov alebo orgánov na Kryme alebo v Sevastopole, ktorých vlastníctvo sa previedlo v rozpore s ukrajinským právom, alebo právnických osôb, subjektov alebo orgánov, v prospech ktorých sa takýto prevod uskutočnil,

ako sa uvádzajú v prílohe.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 18. júla 2014

Za Radu

predseda

S. GOZI


(1)  Rozhodnutie Rady 2014/145/SZBP zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (Ú. v. EÚ L 78, 17.3.2014, s. 16).