24.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 183/52


ROZHODNUTIE RADY 2014/380/SZBP

z 23. júna 2014,

ktorým sa mení rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 29,

keďže:

(1)

Rada 28. februára 2011 prijala rozhodnutie 2011/137/SZBP o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi (1).

(2)

Bezpečnostná rada Organizácie Spojených národov prijala 19. marca 2014 rezolúciu 2146 (2014), ktorou sa členským štátom OSN povoľuje vykonávať inšpekciu na plavidlách plaviacich sa na otvorenom mori, ktoré označil výbor zriadený podľa bodu 24 rezolúcie BR OSN 1970 (2011) (ďalej len „výbor“).

(3)

V rezolúcii BR OSN 2146 (2014) sa stanovuje, že ak tak výbor stanovil v označení, vlajkové štáty označených plavidiel prijmú potrebné opatrenia zaručujúce, že tieto plavidlá nebudú na palube nakladať, prepravovať či vykladať surovú ropu nezákonne vyvezenú z Líbye, pokiaľ kontaktné miesto líbyjskej vlády nevydá príslušný pokyn.

(4)

Okrem toho sa v rezolúcii BR OSN 2146 (2014) stanovuje, že ak tak výbor stanovil v označení, členské štáty OSN prijmú opatrenia potrebné na to, aby sa označeným plavidlám zakázal vstup do ich prístavov, pokiaľ tento vstup nie je potrebný na účely inšpekcie, v prípade núdze alebo návratu do Líbye.

(5)

V rezolúcii BR OSN 2146 (2014) sa navyše, ak tak výbor stanovil v označení, stanovuje zákaz poskytovať označeným plavidlám zásobníkové služby, ako je poskytovanie paliva alebo zásob, alebo iné služby určené plavidlám, pokiaľ poskytovanie takýchto služieb nie je potrebné pre humanitárne účely alebo v prípade návratu do Líbye.

(6)

V rezolúcii BR OSN č. 2146 (2014) sa tiež stanovuje, ak tak výbor stanovil v označení, že by sa nemali uskutočňovať finančné transakcie v súvislosti so surovou ropou nezákonne vyvezenou z Líbye na palube označených plavidiel.

(7)

V súlade s rozhodnutím 2011/137/SZBP uskutočnila Rada celkové preskúmanie zoznamov osôb a subjektov uvedených v prílohách II a IV k uvedenému rozhodnutiu.

(8)

Identifikačné údaje jedného subjektu v zozname osôb a subjektov uvedenom v prílohe IV k rozhodnutiu 2011/137/SZBP by sa mali aktualizovať.

(9)

V prípade dvoch subjektov v zozname osôb a subjektov uvedenom v prílohe IV k rozhodnutiu 2011/137/SZBP pominuli dôvody ich ponechania v zozname.

(10)

Rozhodnutie 2011/137/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Rozhodnutie 2011/137/SZBP sa týmto mení takto:

1.

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 4b

1.   Členské štáty môžu v súlade s bodmi 5 až 9 rezolúcie BR OSN 2146 (2014) vykonávať inšpekcie plavidiel na otvorenom mori, pričom môžu použiť všetky opatrenia primerané konkrétnym okolnostiam, a to pri plnom dodržovaní medzinárodného humanitárneho práva a medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, ktoré je v danom prípade uplatniteľné, s cieľom vykonať takéto inšpekcie a nariadiť dotknutým plavidlám, aby prijali príslušné opatrenia na vrátanie surovej ropy do Líbye, a to so súhlasom líbyjskej vlády a v koordinácii s ňou.

2.   Členské štáty by mali pred vykonaním inšpekcie podľa odseku 1 najskôr požiadať o súhlas štát, pod ktorého vlajkou sa plavidlo plaví.

3.   Členské štáty vykonávajúce inšpekciu podľa odseku 1 predložia výboru urýchlene správu o inšpekcii, ktorá obsahuje príslušné údaje okrem iného aj o úsilí vynaloženom na získanie súhlasu vlajkového štátu plavidla.

4.   Členské štáty vykonávajúce inšpekcie podľa odseku 1 zabezpečia, aby tieto inšpekcie vykonávali len bojové lode a lode, ktorých vlastníkom alebo prevádzkovateľom je štát a ktoré sa používajú len na štátne nekomerčné účely.

5.   Odsekom 1 nie sú dotknuté práva, povinnosti ani zodpovednosti členských štátov podľa medzinárodného práva, čo zahŕňa aj práva a povinnosti podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve vrátane všeobecnej zásady výlučnej právomoci vlajkového štátu nad svojimi plavidlami na otvorenom mori, vo vzťahu k neoznačeným plavidlám a v akejkoľvek inej situácii, ktorá sa neuvádza v uvedenom odseku.

6.   V prílohe V sú uvedené plavidlá podľa odseku 1 označené výborom v súlade s bodom 11 rezolúcie BR OSN 2146 (2014).

Článok 4c

1.   Ak tak výbor stanovil v označení, pokiaľ zákaz, aby označené plavidlo na palube nenakladalo, neprepravovalo ani nevykladalo surovú ropu nezákonne vyvezenú z Líbye, nevydalo kontaktné miesto líbyjskej vlády, ako sa uvádza v bode 3 rezolúcie BR OSN 2146 (2014), urobí tak členský štát, ktorý je vlajkovým štátom uvedeného plavidla.

2.   Ak tak výbor stanovil v označení, členské štáty označeným plavidlám nedovolia vstúpiť do svojich prístavov, pokiaľ nie je vstup do prístavu potrebný na účely inšpekcie, v prípade núdze alebo v prípade návratu do Líbye.

3.   Ak tak výbor stanovil v označení zakazuje sa, aby štátni príslušníci členských štátov poskytovali označeným plavidlám zásobníkové služby, ako je poskytovanie paliva alebo zásob, alebo iné služby určené plavidlám, alebo aby tieto služby boli poskytované z území členských štátov.

4.   Odsek 3 sa neuplatňuje, ak príslušný orgán v danom členkom štáte určí, že poskytnutie týchto služieb je potrebné na humanitárne účely alebo že plavidlo sa vracia do Líbye. Dotknutý členský štát o každom takomto povolení informuje výbor.

5.   Ak tak výbor stanovil v označení, zakazujú sa finančné transakcie týkajúce sa surovej ropy nezákonne vyvážanej z Líbye na palube označených plavidiel a uskutočňované štátnymi príslušníkmi členských štátov alebo subjektmi pod ich právomocou alebo z území členských štátov.

6.   V prílohe V sú uvedené plavidlá podľa odsekov 1, 2, 3 a 5 označené výborom v súlade s bodom 11 rezolúcie BR OSN 2146 (2014).“

2.

V článku 8 sa odsek 1 nahrádza takto:

„1.   Rada vykoná zmeny v prílohách I, III a V na základe rozhodnutí prijatých výborom.“

3.

Vkladá sa tento článok:

„Článok 9b

Ak výbor označí plavidlo podľa článku 4b ods. 1 a článku 4c ods. 1, 2, 3 a 5, Rada toto plavidlo zaradí do prílohy V.“

Článok 2

Príloha I k tomuto rozhodnutiu sa dopĺňa do rozhodnutia 2011/137/SZBP ako príloha V.

Článok 3

Príloha IV k rozhodnutiu 2011/137/SZBP sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe II k tomuto rozhodnutiu.

Článok 4

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 23. júna 2014

Za Radu

predsedníčka

C. ASHTON


(1)  Ú. v. EÚ L 58, 3.3.2011, s. 53.


PRÍLOHA I

„PRÍLOHA V

ZOZNAM PLAVIDIEL PODĽA ČLÁNKU 4b ODS. 1 A ČLÁNKU 4c ODS. 1, 2, 3 A 5

...“


PRÍLOHA II

Príloha IV k rozhodnutiu 2011/137/SZBP sa týmto mení takto:

1.

záznam o subjekte „Capitana Seas Limited“ sa nahrádza týmto záznamom:

 

Názov

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia do zoznamu

„36.

Capitana Seas Limited

 

Subjekt vo vlastníctve Sádího Kaddáfího registrovaný na Britských Panenských ostrovoch.

12.4.2011“

2.

vypúšťajú sa záznamy o týchto subjektoch:

Libyan Holding Company for Development and Investment,

Dalia Advisory Limited (LIA sub).