13.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 174/40


ROZHODNUTIE RADY

z 5. júna 2014

o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnom výbore EHP pokiaľ ide o zmenu protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

(2014/348/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článok 46 písm. d), článok 149, článok 153 ods. 2 písm. a), článok 175 tretí odsek a článok 218 ods. 9,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2894/94 z 28. novembra 1994 o opatreniach na vykonávanie Dohody o Európskom hospodárskom priestore (1), a najmä na jeho článok 1 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Protokol 31 k Dohode o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“) obsahuje osobitné ustanovenia a opatrenia týkajúce sa spolupráce v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd.

(2)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán Dohody o EHP s cieľom začleniť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 (2).

(3)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa mal preto zodpovedajúcim spôsobom zmeniť, aby sa od 1. januára 2014 umožnila táto rozšírená spolupráca.

(4)

Pozícia Únie v Spoločnom výbore EHP by preto mala byť založená na pripojenom návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Pozícia, ktorú má Únia zaujať v Spoločnom výbore EHP k navrhnutej zmene protokolu 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd, je založená na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru EHP pripojenom k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 5. júna 2014

Za Radu

predseda

D. DENDIAS


(1)  Ú. v. ES L 305, 30.11.1994, s. 6.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238).


NÁVRH

ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. …/2014

z,

ktorým sa mení protokol 31 k Dohode o EHP o spolupráci v špecifických oblastiach mimo štyroch slobôd

SPOLOČNÝ VÝBOR EHP,

so zreteľom na Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“), a najmä na jej články 86 a 98,

keďže:

(1)

Je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán Dohody o EHP tak, aby zahŕňala nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (1).

(2)

Protokol 31 k Dohode o EHP by sa mal preto zmeniť, aby sa od 1. januára 2014 umožnila táto rozšírená spolupráca,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Článok 15 protokolu 31 k Dohode o EHP sa mení takto:

1.

V odseku 2 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „ktoré sa uplatňujú pred 1. januárom 2014“.

2.

V odseku 8 sa dopĺňa táto zarážka:

„—

32013 R 1296: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1296/2013 z 11. decembra 2013 o programe Európskej únie v oblasti zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) a ktorým sa mení rozhodnutie č. 283/2010/EÚ, ktorým sa zriaďuje európsky nástroj mikrofinancovania Progress v oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238).

Lichtenštajnsko bude vyňaté z účasti na tomto programe a nebude ani na tento program finančne prispievať. Nórsko sa zúčastní len na osi EURES programu a bude finančne prispievať len na túto os.“

3.

Znenie odseku 5 sa nahrádza takto:

„Štáty EZVO sa zúčastňujú na činnostiach Spoločenstva uvedených v prvej zarážke odseku 8 od 1. januára 1999, na činnostiach uvedených v druhej zarážke od 1. januára 2003 a na činnostiach uvedených v tretej zarážke od 1. januára 2014.“

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po doručení posledného oznámenia podľa článku 103 ods. 1 Dohody o EHP (2).

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Článok 3

Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Spoločný výbor EHP

predseda

tajomníci

Spoločného výboru EHP


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 238.

(2)  [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]