7.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 168/105


ROZHODNUTIE RADY

z 26. mája 2014

o systéme vlastných zdrojov Európskej únie

(2014/335/EÚ, Euratom)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 311 tretí odsek,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä jej článok 106a,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Systém vlastných zdrojov Európskej únie musí vzhľadom na riadny rozvoj politík Únie zabezpečovať primerané zdroje, a to pri dodržaní prísnej rozpočtovej disciplíny. Vytvorenie systému vlastných zdrojov môže a malo by tiež prispievať k širšiemu úsiliu členských štátov o konsolidáciu ich rozpočtov a môže a malo by sa v čo najväčšej možnej miere podieľať na rozvoji politík Únie.

(2)

Toto rozhodnutie by malo nadobudnúť účinnosť až po jeho schválení všetkými členskými štátmi v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami, teda pri plnom rešpektovaní štátnej zvrchovanosti.

(3)

Európska rada na zasadnutí konanom 7. a 8. februára 2013 dospela okrem iného k záveru, že systém vlastných zdrojov by sa mal riadiť všeobecnými cieľmi jednoduchosti, transparentnosti a rovnosti. Týmto systémom by sa preto malo v súlade s príslušnými závermi zasadnutia Európskej rady vo Fontainebleau v roku 1984 zabezpečiť, aby žiaden členský štát nebol vystavený takému rozpočtovému zaťaženiu, ktoré je vzhľadom na jeho relatívnu prosperitu nadmerné. Je preto vhodné zaviesť ustanovenia vzťahujúce sa na konkrétne členské štáty.

(4)

Európska rada na zasadnutí 7. a 8. februára 2013 dospela k záveru, že Nemecko, Holandsko a Švédsko majú požívať výhodu zníženej sadzby uplatňovanej na vlastné zdroje založené na dani z pridanej hodnoty (DPH) len v rokoch 2014 – 2020. Dospela aj k záveru, že Dánsko, Holandsko a Švédsko majú požívať výhodu hrubého zníženia svojich ročných príspevkov založených na hrubom národnom dôchodku (HND) len v rokoch 2014 – 2020 a že Rakúsko má požívať výhodu hrubého zníženia svojho ročného príspevku založeného na HND len v rokoch 2014 – 2016. Európska rada na zasadnutí 7. a 8. februára 2013 dospela k záveru, že existujúci korekčný mechanizmus pre Spojené kráľovstvo sa má uplatňovať aj naďalej.

(5)

Európska rada na zasadnutí 7. a 8. februára 2013 dospela k záveru, že systém výberu tradičných vlastných zdrojov má zostať nezmenený. Od 1. januára 2014 si však členské štáty ako náklady na výber majú ponechať 20 % zo súm, ktoré vybrali.

(6)

V záujme dodržania prísnej rozpočtovej disciplíny a pri zohľadnení oznámenia Komisie zo 16. apríla 2010 o úprave stropov vlastných zdrojov a stropov viazaných rozpočtových prostriedkov v nadväznosti na rozhodnutie uplatňovať FISIM na účely vlastných zdrojov by mal strop vlastných zdrojov v prípade rozpočtových prostriedkov na platby predstavovať 1,23 % sumy HND členských štátov v trhových cenách a v prípade rozpočtových prostriedkov na záväzky 1,29 % sumy HND členských štátov. Tieto stropy sa zakladajú na európskom systéme účtov ESA 95 vrátane nepriamo meraných služieb finančného sprostredkovania (FISIM), keďže údaje založené na revidovanom európskom systéme účtov ustanovenom nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (1) („ESA 2010“) nie sú v čase prijatia tohto rozhodnutia k dispozícii. S cieľom zachovať objem finančných prostriedkov, ktoré má Únia k dispozícii, nezmenený, je vhodné upraviť tieto stropy vyjadrené v percentách HND. Tieto stropy by sa mali upraviť hneď po tom, ako všetky členské štáty zašlú svoje údaje na základe ESA 2010. V prípade akýchkoľvek zmien ESA 2010, ktoré by znamenali výraznú zmenu úrovne HND, by sa mali stropy pre vlastné zdroje a viazané rozpočtové prostriedky opätovne upraviť.

(7)

Európska rada na zasadnutí 7. a 8. februára 2013 vyzvala Radu, aby pokračovala v práci na návrhu Komisie týkajúcom sa nového vlastného zdroja založeného na DPH s cieľom dosiahnuť, aby bol čo najjednoduchší a najtransparentnejší, aby sa posilnila väzba na politiku EÚ v oblasti DPH a skutočne vybranú DPH a aby sa zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie s platiteľmi dane vo všetkých členských štátoch. Európska rada dospela k záveru, že nový vlastný zdroj založený na DPH by mohol nahradiť existujúci vlastný zdroj založený na DPH. Európska rada okrem toho poznamenala, že Rada 22. januára 2013 prijala rozhodnutie Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti dane z finančných transakcií (2). Vyzvala zúčastnené členské štáty, aby preskúmali, či sa táto daň môže stať základom pre nový vlastný zdroj rozpočtu EÚ. Dospela k záveru, že to nebude mať vplyv na nezúčastnené členské štáty a ani na výpočet korekcie pre Spojené kráľovstvo.

(8)

Európska rada na zasadnutí 7. a 8. februára 2013 dospela k záveru, že v súlade s článkom 311 štvrtým odsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) sa vypracuje nariadenie Rady ustanovujúce vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Únie. Do tohto nariadenia by sa preto mali zahrnúť ustanovenia všeobecného charakteru, ktoré sú uplatniteľné na všetky druhy vlastných zdrojov a v prípade ktorých sa vyžaduje primeraný parlamentný dohľad, ako sa uvádza v zmluvách; ide predovšetkým o postupy na výpočet ročného zostatku rozpočtu a jeho zahrnutie do rozpočtu, ako aj o aspekty kontroly príjmov a dohľadu nad nimi.

(9)

Z dôvodu konzistentnosti, kontinuity a právnej istoty by sa mali vypracovať ustanovenia, ktoré by upravovali prechod zo systému zavedeného rozhodnutím Rady 2007/436/ES, Euratom (3) na systém stanovený týmto rozhodnutím.

(10)

Rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom by sa malo zrušiť.

(11)

Na účely tohto rozhodnutia by sa všetky peňažné sumy mali vyjadrovať v eurách.

(12)

Európsky dvor audítorov a Európsky hospodársky a sociálny výbor boli konzultované a prijali stanoviská (4).

(13)

S cieľom zabezpečiť prechod na revidovaný systém vlastných zdrojov, ako aj to, aby tento prechod prebiehal súbežne s rozpočtovým rokom, by sa toto rozhodnutie malo uplatňovať od 1. januára 2014,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Predmet úpravy

V tomto rozhodnutí sa stanovujú pravidlá prideľovania vlastných zdrojov Únie s cieľom zabezpečiť financovanie ročného rozpočtu Únie podľa článku 311 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Článok 2

Kategórie vlastných zdrojov a osobitné metódy ich výpočtu

1.   Vlastné zdroje zahrnuté do rozpočtu Únie tvoria príjmy z:

a)

tradičných vlastných zdrojov pozostávajúcich z odvodov, prémií, dodatočných alebo vyrovnávacích súm, dodatočných súm alebo iných poplatkov, z ciel Spoločného colného sadzobníka a ďalších ciel, ktoré zaviedli alebo majú zaviesť inštitúcie Únie v súvislosti s obchodovaním s tretími krajinami z ciel na výrobky, na ktoré sa vzťahovala Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, ktorej platnosť už skončila, ako aj z príspevkov a iných poplatkov stanovených v rámci spoločnej organizácie trhu s cukrom;

b)

bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek odseku 4, z uplatňovania jednotnej sadzby platnej pre všetky členské štáty na harmonizované vymeriavacie základy DPH stanovené v súlade s pravidlami Únie. Vymeriavací základ pre každý členský štát, ktorý sa má na tento účel zohľadňovať, nepresahuje 50 % hrubého národného dôchodku (HND), ako je vymedzené v odseku 7;

c)

bez toho, aby bol dotknutý druhý pododsek odseku 5, z uplatňovania jednotnej sadzby, ktorá sa má určiť v súlade s rozpočtovým postupom vzhľadom na celkovú výšku všetkých ostatných príjmov, na súčet HND všetkých členských štátov.

2.   Vlastné zdroje zahrnuté do rozpočtu Únie tvoria aj príjmy plynúce z akýchkoľvek nových poplatkov zavedených v rámci spoločnej politiky v súlade so ZFEÚ, a to za predpokladu, že sa dodržal potup stanovený v článku 311 ZFEÚ.

3.   Členské štáty si na pokrytie nákladov na výber ponechajú 20 % zo súm uvedených v odseku 1 písm. a).

4.   Jednotná sadzba uvedená v odseku 1 písm. b) sa stanovuje na 0,30 %.

Sadzba uplatňovaná na vlastné zdroje založené na DPH sa pre Nemecko, Holandsko a Švédsko stanovuje na 0,15 % len na roky 2014 – 2020.

5.   Jednotná sadzba uvedená v odseku 1 písm. c) sa uplatňuje na HND každého členského štátu.

Dánsko, Holandsko a Švédsko budú požívať výhodu hrubého zníženia svojich ročných príspevkov založených na HND len v rokoch 2014 – 2020, pričom zníženie bude predstavovať pre Dánsko 130 miliónov EUR, pre Holandsko 695 miliónov EUR a pre Švédsko 185 miliónov EUR. Rakúsko bude požívať výhodu hrubého zníženia svojho ročného príspevku založeného na HND vo výške 30 miliónov EUR v roku 2014, 20 miliónov EUR v roku 2015 a 10 miliónov EUR v roku 2016. Všetky tieto sumy sú vyjadrené v cenách roka 2011 a upravia sa na bežné ceny použitím najnovšieho deflátora HDP pre EÚ vyjadreného v eurách a stanoveného Komisiou, ktorý je dostupný v čase prípravy návrhu rozpočtu. Tieto hrubé zníženia sa poskytnú po vypočítaní korekcie v prospech Spojeného kráľovstva a jej financovania, ako sa uvádza v článkoch 4 a 5 tohto rozhodnutia, a nemajú na ňu žiadny vplyv. Tieto hrubé zníženia sú financované všetkými členskými štátmi.

6.   Ak na začiatku rozpočtového roka nie je prijatý rozpočet, až do nadobudnutia platnosti nových sadzieb zostávajú v platnosti súčasné sadzby uplatňované na DPH a HND.

7.   HND uvedený v odseku 1 písm. c) znamená ročný HND v trhových cenách, ako ho stanovuje Komisia v súlade s uplatňovaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (ďalej len „ESA 2010“).

Ak by zmeny ESA 2010 viedli k výrazným zmenám v HND uvedenom v odseku 1 písm. c), Rada, konajúca jednomyseľne na základe návrhu Komisie a po porade s Európskym parlamentom, rozhodne, či sa tieto zmeny majú uplatňovať na účely tohto rozhodnutia.

Článok 3

Stropy vlastných zdrojov

1.   Celková výška vlastných zdrojov pridelená Únii na pokrytie ročných rozpočtových prostriedkov na platby nepresiahne 1,23 % súčtu HND všetkých členských štátov.

2.   Celková ročná suma rozpočtových prostriedkov na záväzky zahrnutých do rozpočtu Únie nepresiahne 1,29 % súčtu HND všetkých členských štátov.

Medzi rozpočtovými prostriedkami na záväzky a rozpočtovými prostriedkami na platby sa zachováva primeraný pomer, aby sa zabezpečila ich vzájomná zlučiteľnosť, ako aj dodržiavanie stropu podľa odseku 1 v nasledujúcich rokoch.

3.   Na účely tohto rozhodnutia hneď po tom, ako všetky členské štáty zašlú svoje údaje na základe ESA 2010, Komisia opätovne vypočíta stropy uvedené v odsekoch 1 a 2 podľa tohto vzorca:

Formula

V uvedenom vzorci „t“ predstavuje posledný úplný rok, za ktorý sú k dispozícii údaje pre výpočet HND.

4.   V prípadoch, keď zmeny ESA 2010 majú za následok výrazné zmeny úrovne HND, Komisia opätovne vypočíta stropy uvedené v odsekoch 1 a 2, ktoré už prepočítala v súlade s odsekom 3, podľa tohto vzorca:

Formula

V uvedenom vzorci „t“ predstavuje posledný úplný rok, za ktorý sú k dispozícii údaje pre výpočet HND.

V uvedenom vzorci „x“ a „y“ predstavujú stropy opätovne vypočítané podľa odseku 3.

Článok 4

Korekčný mechanizmus v prospech Spojeného kráľovstva

Spojenému kráľovstvu sa poskytuje korekcia, pokiaľ ide o rozpočtové nerovnováhy.

Táto korekcia sa stanoví takto:

a)

výpočtom rozdielu v predchádzajúcom rozpočtovom roku medzi:

percentuálnym podielom Spojeného kráľovstva na súčte neobmedzených vymeriavacích základov DPH a

percentuálnym podielom Spojeného kráľovstva na celkových pridelených výdavkoch;

b)

vynásobením takto získaného rozdielu celkovými pridelenými výdavkami;

c)

vynásobením výsledku podľa písmena b) koeficientom 0,66;

d)

odpočítaním od výsledku podľa písmena c) následkov vyplývajúcich pre Spojené kráľovstvo z prechodu na obmedzenú DPH a platby uvádzané v článku 2 ods. 1 písm. c), t. j. rozdiel medzi:

tým, čo by malo Spojené kráľovstvo zaplatiť za sumy financované zo zdrojov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. b) a c), ak by sa jednotná sadzba používala na neobmedzené základy DPH, a

platbami Spojeného kráľovstva podľa článku 2 ods. 1 písm. b) a c);

e)

odpočítaním od výsledku podľa písmena d) čistých ziskov Spojeného kráľovstva vyplývajúcich zo zvýšenia percenta zo zdrojov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a), ktoré si ponechajú členské štáty na pokrytie nákladov na výber a súvisiacich nákladov;

f)

upravením výpočtu prostredníctvom zníženia celkových pridelených výdavkov o celkové pridelené výdavky v členských štátoch, ktoré pristúpili k Únii po 30. apríli 2004, s výnimkou priamych poľnohospodárskych platieb a výdavkov súvisiacich s trhom, ako aj tej časti výdavkov na rozvoj vidieka, ktorá vyplýva zo záručnej sekcie EPUZF.

Článok 5

Financovanie korekčného mechanizmu v prospech Spojeného kráľovstva

1.   Náklady na korekciu uvedenú v článku 4 ponesú členské štáty okrem Spojeného kráľovstva v súlade s týmto systémom:

a)

rozdelenie nákladov sa najprv vypočíta podľa podielu každého členského štátu na platbách uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c), pričom Spojené kráľovstvo je vyňaté a nezohľadňujú sa hrubé zníženia príspevkov Dánska, Holandska, Rakúska a Švédska založených na HND uvedené v článku 2 ods. 5;

b)

potom sa upraví tak, aby sa obmedzil podiel Nemecka, Holandska, Rakúska a Švédska na financovaní na jednu štvrtinu ich zvyčajného podielu vyplývajúceho z tohto výpočtu.

2.   Spojenému kráľovstvu sa poskytne korekcia prostredníctvom zníženia jeho platieb vyplývajúcich z uplatnenia článku 2 ods. 1 písm. c). Náklady, ktoré znášajú ostatné členské štáty, sa pripočítajú k ich platbám vyplývajúcim pre každý členský štát z uplatňovania článku 2 ods. 1 písm. c).

3.   Výpočty potrebné na uplatňovanie článku 2 ods. 5, článku 4 a tohto článku vykonáva Komisia.

4.   Ak na začiatku rozpočtového roka nie je prijatý rozpočet, korekcia poskytnutá Spojenému kráľovstvu a náklady, ktoré znášajú ostatné členské štáty, zostávajú v platnosti tak, ako boli zahrnuté do posledného prijatého rozpočtu.

Článok 6

Zásada všeobecnosti

Príjmy uvedené v článku 2 sa použijú bez rozdielu na financovanie všetkých výdavkov zahrnutých do ročného rozpočtu Únie.

Článok 7

Prenos prebytku

Akýkoľvek prebytok príjmov Únie, ktorý počas rozpočtového roka vznikne nad celkovými skutočnými výdavkami, sa prenesie do nasledujúceho rozpočtového roka.

Článok 8

Výber vlastných zdrojov a ich sprístupňovanie Komisii

1.   Vlastné zdroje Únie uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) vyberajú členské štáty v súlade s vnútroštátnymi ustanoveniami zavedenými zákonmi, inými právnymi predpismi alebo správnymi opatreniami, ktoré sa podľa potreby upravia na účely splnenia požiadaviek vyplývajúcich z pravidiel Únie.

Komisia preskúma príslušné vnútroštátne ustanovenia, ktoré jej oznámili členské štáty, oznámi členským štátom úpravy, ktoré považuje za potrebné v záujme zabezpečenia ich súladu s pravidlami Únie, a v prípade potreby podá správu rozpočtovému orgánu.

2.   Členské štáty sprístupňujú Komisii zdroje uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a), b) a c) v súlade s nariadeniami prijatými podľa článku 322 ods. 2 ZFEÚ.

Článok 9

Vykonávacie opatrenia

Rada v súlade s postupom stanoveným v článku 311 štvrtom odseku ZFEÚ ustanoví vykonávacie opatrenia týkajúce sa týchto prvkov systému vlastných zdrojov:

a)

postupu na výpočet ročného zostatku rozpočtu a jeho zahrnutie do rozpočtu, ako sa uvádza v článku 7;

b)

ustanovení a dojednaní nevyhnutných na kontrolu príjmov uvedených v článku 2 a dohľadu nad nimi vrátane akýchkoľvek relevantných požiadaviek na podávanie správ.

Článok 10

Záverečné a prechodné ustanovenia

1.   S výhradou odseku 2 sa rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom zrušuje. Všetky odkazy na rozhodnutie Rady 70/243/ESUO, EHS, Euratom (5), na rozhodnutie Rady 85/257/EHS, Euratom (6), na rozhodnutie Rady 88/376/EHS, Euratom (7), na rozhodnutie Rady 94/728/ES, Euratom (8), na rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom (9) alebo na rozhodnutie 2007/436/ES, Euratom sa považujú za odkazy na toto rozhodnutie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

2.   Články 2, 4 a 5 rozhodnutí 94/728/ES, Euratom, 2000/597/ES, Euratom a 2007/436/ES, Euratom sa v závislosti od daného roka naďalej uplatňujú na výpočet a úpravu príjmov, ktoré plynú z uplatňovania sadzby na jednotne stanovený základ DPH, ktorý sa obmedzuje na úroveň 50 % až 55 % HNP alebo HND každého členského štátu, a na výpočet korekcie rozpočtových nerovnováh poskytnutej Spojenému kráľovstvu na obdobie od roku 1995 do roku 2013.

3.   Členské štáty si na pokrytie nákladov na výber aj naďalej ponechajú 10 % zo súm uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a), ktoré mali byť v súlade s platnými pravidlami Únie sprístupnené členskými štátmi do 28. februára 2001.

Členské štáty si na pokrytie nákladov na výber aj naďalej ponechajú 25 % zo súm uvedených v článku 2 ods. 1 písm. a), ktoré mali byť v súlade s platnými pravidlami Únie sprístupnené členskými štátmi v období od 1. marca 2001 do 28. februára 2014.

4.   Na účely tohto rozhodnutia sa všetky peňažné sumy vyjadrujú v eurách.

Článok 11

Nadobudnutie účinnosti

Generálny tajomník Rady oznámi toto rozhodnutie členským štátom.

Členské štáty bezodkladne oznámia generálnemu tajomníkovi Rady ukončenie postupov na prijatie tohto rozhodnutia v súlade s ich príslušnými ústavnými požiadavkami.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po prijatí posledného oznámenia uvedeného v druhom odseku.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Článok 12

Uverejnenie

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 26. mája 2014

Za Radu

predseda

Ch. VASILAKOS


(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).

(2)  Ú. v. EÚ L 22, 25.1.2013, s. 11.

(3)  Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17).

(4)  Stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 2/2012 z 20. marca 2012 (Ú. v. EÚ C 112, 18.4.2012, s. 1) a stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 29. marca 2012 (Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 45).

(5)  Rozhodnutie Rady 70/243/ESUO, EHS, Euratom z 21. apríla 1970 o nahradení finančných príspevkov členských štátov vlastnými zdrojmi Spoločenstiev (Ú. v. ES L 94, 28.4.1970, s. 19).

(6)  Rozhodnutie Rady 85/257/EHS, Euratom zo 7. mája 1985 o systéme vlastných zdrojov Spoločenstiev (Ú. v. ES L 128, 14.5.1985, s. 15).

(7)  Rozhodnutie Rady 88/376/EHS, Euratom z 24. júna 1988 o systéme vlastných zdrojov spoločenstiev (Ú. v. ES L 185, 15.7.1988, s. 24).

(8)  Rozhodnutie Rady 94/728/ES, Euratom z 31. októbra 1994 o systéme vlastných zdrojov Spoločenstiev (Ú. v. ES L 293, 12.11.1994, s. 9).

(9)  Rozhodnutie Rady 2000/597/ES, Euratom z 29. septembra 2000 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 253, 7.10.2000, s. 42).


PRÍLOHA

TABUĽKA ZHODY

Rozhodnutie 2007/436/ES,Euratom

Toto rozhodnutie

Článok 1

Článok 1

Článok 2

Článok 2

Článok 3 ods. 1

Článok 3 ods. 1

Článok 3 ods. 2

Článok 3 ods. 2

Článok 3 ods. 3

Článok 3 ods. 3

Článok 3 ods. 4

Článok 4 ods. 1 prvý pododsek

Článok 4 prvý odsek

Článok 4 ods. 1 druhý pododsek písm. a) až e)

Článok 4 druhý odsek písm. a) až e)

Článok 4 ods. 1 druhý pododsek písm. f)

Článok 4 ods. 1 druhý pododsek písm. g)

Článok 4, druhý odsek písm. f)

Článok 4 ods. 2

Článok 5

Článok 5

Článok 6

Článok 6

Článok 7

Článok 7

Článok 8 ods. 1 prvý a druhý pododsek

Článok 8 ods. 1

Článok 8 ods. 1 tretí pododsek

Článok 8 ods. 2

Článok 8 ods. 2

Článok 9

Článok 9

Článok 10

Článok 10

Článok 11

Článok 11

Článok 12

Článok 12