23.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 155/22


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 22. mája 2014

o potvrdení uplatňovania príslušných dohôd o readmisii medzi EÚ a Osobitnou administratívnou oblasťou Čínskej ľudovej republiky Macao, Albánskou republikou, Srílanskou demokratickou socialistickou republikou, Ruskou federáciou, Čiernohorskou republikou, Srbskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, Moldavskou republikou, Pakistanskou islamskou republikou a Gruzínskom na Írsko

(2014/298/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 331 ods. 1,

keďže:

(1)

Únia uzavrela dohody o readmisii s Osobitnou administratívnou oblasťou Čínskej ľudovej republiky Macao rozhodnutím Rady 2004/424/ES (1), s Albánskou republikou rozhodnutím Rady 2005/809/ES (2), so Srílanskou demokratickou socialistickou republikou rozhodnutím Rady 2005/372/ES (3), s Ruskou federáciou rozhodnutím Rady 2007/341/ES (4), s Čiernohorskou republikou rozhodnutím Rady 2007/818/ES (5), so Srbskou republikou rozhodnutím Rady 2007/819/ES (6), s Bosnou a Hercegovinou rozhodnutím Rady 2007/820/ES (7), s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko rozhodnutím Rady 2007/817/ES (8), s Moldavskou republikou rozhodnutím Rady 2007/826/ES (9), s Pakistanskou islamskou republikou rozhodnutím Rady 2010/649/EÚ (10) a s Gruzínskom rozhodnutím Rady 2011/118/EÚ (11).

(2)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska s ohľadom na priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Írsko nezúčastnilo na prijatí tejto smernice, nebolo ňou viazané ani nepodliehalo jej uplatňovaniu.

(3)

V súlade s článkom 4 uvedeného protokolu Írsko oznámilo Komisii listom z 11. decembra 2013 svoje želanie akceptovať tieto dohody a byť nimi viazané.

(4)

Komisia by mala písomne oznámiť príslušným tretím krajinám, že Írsko sa rozhodlo byť viazané príslušnými dohodami,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

V súlade s týmto rozhodnutím sa na Írsko uplatňujú tieto dohody o readmisii, ktoré uzavrela Únia:

a)

dohoda s Osobitnou administratívnou oblasťou Čínskej ľudovej republiky Macao uzatvorená rozhodnutím 2004/424/ES;

b)

dohoda s Albánskou republikou uzatvorená rozhodnutím 2005/809/ES;

c)

dohoda so Srílanskou demokratickou socialistickou republikou uzatvorená rozhodnutím 2005/372/ES;

d)

dohoda s Ruskou federáciou uzatvorená rozhodnutím 2007/341/ES;

e)

dohoda s Čiernohorskou republikou uzatvorená rozhodnutím 2007/818/ES;

f)

dohoda so Srbskou republikou uzatvorená rozhodnutím 2007/819/ES;

g)

dohoda s Bosnou a Hercegovinou uzatvorená rozhodnutím 2007/820/ES;

h)

dohoda s bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko uzatvorená rozhodnutím 2007/817/ES;

i)

dohoda s Moldavskou republikou uzatvorená rozhodnutím 2007/826/ES;

j)

dohoda s Pakistanskou islamskou republikou uzatvorená rozhodnutím 2010/649/EÚ;

k)

dohoda s Gruzínskom uzatvorená rozhodnutím 2011/118/EÚ.

Článok 2

Komisia oznámi tretím krajinám, ktoré sú stranami dohôd uvedených v článku 1, že príslušná dohoda uzatvorená s touto treťou krajinou sa uplatňuje na Írsko.

Každá príslušná dohoda sa uplatňuje na Írsko od prvého dňa druhého mesiaca po doručení oznámenia tejto tretej krajine.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. mája 2014

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Rozhodnutie Rady 2004/424/ES z 21. apríla 2004, ktoré sa týka uzavretia Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Osobitnou administratívnou oblasťou Čínskej ľudovej republiky Macao o opätovnom prijatí osôb s pobytom bez povolenia (Ú. v. EÚ L 143, 30.4.2004, s. 97).

(2)  Rozhodnutie Rady 2005/809/ES zo 7. novembra 2005 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Albánskou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (Ú. v. EÚ L 304, 23.11.2005, s. 14).

(3)  Rozhodnutie Rady 2005/372/ES z 3. marca 2005 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 41).

(4)  Rozhodnutie Rady 2007/341/ES z 19. apríla 2007 o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Ruskou federáciou o readmisii (Ú. v. EÚ L 129, 17.5.2007, s. 38).

(5)  Rozhodnutie Rady 2007/818/ES z 8. novembra 2007 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Čiernohorskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt (Ú. v. EÚ L 334, 19.12.2007, s. 25).

(6)  Rozhodnutie Rady 2007/819/ES z 8. novembra 2007 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Srbskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt (Ú. v. EÚ L 334, 19.12.2007, s. 45).

(7)  Rozhodnutie Rady 2007/820/ES z 8. novembra 2007 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Bosnou a Hercegovinou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt (Ú. v. EÚ L 334, 19.12.2007, s. 65).

(8)  Rozhodnutie Rady 2007/817/ES z 8. novembra 2007 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko o readmisii osôb bez povolenia na pobyt (Ú. v. EÚ L 334, 19.12.2007, s. 1).

(9)  Rozhodnutie Rady 2007/826/ES z 22. novembra 2007 o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Moldavskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt (Ú. v. EÚ L 334, 19.12.2007, s. 148).

(10)  Rozhodnutie Rady 2010/649/EÚ zo 7. októbra 2010 o uzatvorení Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Pakistanskou islamskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 50).

(11)  Rozhodnutie Rady 2011/118/EÚ z 18. januára 2011 o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a Gruzínskom o readmisii osôb s neoprávneným pobytom (Ú. v. EÚ L 52, 25.2.2011, s. 45).