20.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 148/88


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 16. mája 2014,

ktorým sa udeľuje výnimka, o ktorú požiadalo Holandsko na základe smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

[oznámené pod číslom C(2014) 3103]

(Iba holandské znenie je autentické)

(2014/291/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov (1), a najmä na odsek 2 tretí pododsek jej prílohy III,

keďže:

(1)

Ak sa množstvo maštaľného hnoja, ktoré má členský štát v úmysle každoročne aplikovať na jeden hektár, líši od množstva uvedeného v odseku 2 druhom pododseku prvej vete prílohy III k smernici 91/676/EHS a v jeho písmene a), musí sa toto množstvo stanoviť tak, aby neovplyvnilo dosiahnutie cieľov uvedených v článku 1 uvedenej smernice, a musí byť zdôvodnené na základe objektívnych kritérií, akými sú v tomto prípade napr. dlhé vegetačné obdobia a plodiny s vysokou absorpciou dusíka.

(2)

Komisia 8. decembra 2005 prijala rozhodnutie 2005/880/ES (2), ktorým sa za určitých podmienok povoľuje aplikácia hnoja pasúceho sa dobytka s obsahom do 250 kg dusíka na hektár ročne v poľnohospodárskych podnikoch s pastvinami aspoň na 70 % plochy.

(3)

Komisia 5. februára 2010 prijala rozhodnutie 2010/65/EÚ (3), ktorým sa mení rozhodnutie 2005/880/ES a výnimka sa predlžuje do 31. decembra 2013.

(4)

Táto výnimka sa v roku 2012 týkala 21 752 poľnohospodárskych podnikov, čo zodpovedá 46 % celkovej čistej poľnohospodárskej plochy.

(5)

Holandsko predložilo 22. januára 2014 Komisii žiadosť o obnovenie výnimky podľa odseku 2 tretieho pododseku prílohy III k smernici 91/676/EHS.

(6)

Holandsko uplatňuje v súlade s článkom 3 ods. 5 smernice 91/676/EHS na celom svojom území akčný program.

(7)

V holandských právnych predpisoch na vykonávanie smernice 91/676/EHS sú obsiahnuté normy aplikácie dusíka aj fosforu.

(8)

Podľa údajov, ktoré poskytlo Holandsko za obdobie 2008 – 2011, sa v porovnaní s obdobím 2004 – 2007 počty ošípaných zvýšili o 7 % a počty hydiny o 8 %. Počty hovädzieho dobytka, oviec a kôz zostali stabilné. Príslušné orgány Holandska stanovili obmedzenia počtu ošípaných a hydiny spojené so záväzkom, aby produkcia hnoja neprekročila z hľadiska hodnoty dusíka a fosforu úroveň z roku 2002. Okrem toho od januára 2015 príslušné orgány Holandska zabezpečia spracovanie primeraného podielu prebytočného hnoja z mliekárenského sektora. Tieto opatrenia sú potrebné na zabezpečenie toho, aby uplatňovanie súčasnej výnimky neviedlo k ďalšej intenzifikácii.

(9)

Využívanie dusíka z hnoja hospodárskych zvierat bolo v období rokov 2008 – 2011 na úrovni 344 tisíc ton, čo predstavuje oproti obdobiu 2004 – 2007 mierny pokles. Objem využívania priemyselných dusíkatých hnojív klesol v období 2008 – 2011 oproti rokom 2004 – 2007 zhruba o 18 %. Prebytok fosforu bol v rokoch 2008 – 2011 na úrovni 16 tisíc ton, čo je oproti rokom 2004 – 2007 pokles o 51 %.

(10)

Vzhľadom na klimatické podmienky v Holandsku, ktoré sa vyznačujú rovnomerným rozdelením zrážok počas roka a pomerne stabilnými teplotami, je vegetačné obdobie trávy dlhé – až 250 dní v roku.

(11)

Podľa informácií, ktoré poskytli holandské orgány v súvislosti s výnimkou udelenou rozhodnutím 2010/65/EÚ, neviedla daná výnimka k zhoršeniu kvality vody. Zo správy Komisie Rade a Európskemu parlamentu o vykonávaní smernice 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov na základe správ členských štátov za obdobie rokov 2008 – 2011 vyplýva, že v Holandsku, pokiaľ ide o podzemné vody, zhruba 88 % monitorovacích staníc zaznamenalo strednú koncentráciu dusičnanov nižšiu ako 50 mg/l, pričom v 79 % monitorovacích staníc bola zaznamenaná stredná koncentrácia dusičnanov nižšia ako 25 mg/l. Údaje z monitorovania poukazujú na klesajúcu tendenciu koncentrácie dusičnanov v podzemných vodách v porovnaní s predchádzajúcim vykazovaným obdobím (2004 – 2007). Pokiaľ ide o povrchové vody, 98 % monitorovacích staníc zaznamenalo strednú koncentráciu dusičnanov nižšiu ako 50 mg/l a 92 % monitorovacích staníc zaznamenalo strednú koncentráciu dusičnanov nižšiu ako 25 mg/l. Väčšina bodov monitorovania povrchových vôd vykazuje stabilné alebo klesajúce koncentrácie dusičnanov. Ročný prebytok dusíka a fosforu v pôde sa znížil, najmä vďaka obmedzeniu používania hnoja a minerálnych hnojív v dôsledku sústavného znižovania noriem aplikácie dusíka a fosforu v rámci holandských akčných programov. Vo vykazovanom období 2008 – 2011 boli všetky sladké a brakické vody klasifikované buď ako eutrofné alebo hypertrofné.

(12)

Na základe preskúmania žiadosti Holandska z 22. januára 2014 a zohľadňujúc príslušný akčný program, informácie o kvalite vôd a skúsenosti s výnimkou udelenou rozhodnutím 2010/65/EÚ, ako aj s výnimkami platnými v iných členských štátoch, sa Komisia domnieva, že podmienky na udelenie výnimky treba zmeniť. Komisia preto dospela k záveru, že objem hnoja pasúceho sa dobytka, ktorý zodpovedá 230 kg dusíka na hektár ročne, možno povoliť v poľnohospodárskych podnikoch s pastvinami aspoň na 80 % plochy v prípade južných a stredných piesočnatých pôd a sprašových pôd podľa definície v akčnom programe, zatiaľ čo 250 kg dusíka na hektár ročne možno povoliť len v poľnohospodárskych podnikoch s pastvinami aspoň na 80 % plochy v prípade ostatných pôd. Podľa názoru Komisie to neovplyvní dosahovanie cieľov stanovených v smernici 91/676/EHS, ak sa splnia určité prísne podmienky.

(13)

K týmto podmienkam patrí vypracovanie plánov hnojenia na úrovni poľnohospodárskych podnikov, zaznamenávanie postupov hnojenia prostredníctvom evidencie hnojenia, pravidelná analýza pôdy, zelená pokrývka v zime po kukurici, osobitné ustanovenia o orbe trávy, nepoužívanie hnoja pred orbou trávy, úprava hnojenia v záujme zohľadnenia podielu strukovín, nepoužívanie fosforečnanov z priemyselných hnojív a posilnené kontroly. Cieľom týchto podmienok je zabezpečiť hnojenie založené na potrebách plodín, ako aj zníženie a prevenciu úniku dusíka a fosforu do vody.

(14)

Podľa informácií poskytnutých Holandskom je objem hnoja pasúceho sa dobytka, ktorý zodpovedá 230 kg dusíka na hektár ročne v poľnohospodárskych podnikoch s pastvinami aspoň na 80 % plochy v prípade južných a stredných piesočnatých pôd a sprašových pôd podľa definície v akčnom programe a 250 kg dusíka na hektár ročne v poľnohospodárskych podnikoch s pastvinami aspoň na 80 % plochy v prípade ostatných pôd, odôvodnený objektívnymi kritériami ako napríklad vysoká čistá zrážkovosť, dlhé vegetačné obdobie a vysoké výnosy tráv s vysokou absorpciou dusíka.

(15)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre dusičnany zriadeného podľa článku 9 smernice 91/676/EHS.

(16)

Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (4), zabezpečuje komplexný cezhraničný prístup k ochrane vôd postavený na správnych územiach povodí, pričom cieľom je dosiahnuť dobrý stav európskych vodných útvarov do roku 2015. Neoddeliteľnou súčasťou tohto cieľa je aj znižovanie objemu živín. Výnimkou podľa tohto rozhodnutia nie sú dotknuté ustanovenia smernice 2000/60/ES, ani nevylučuje, že na splnenie súvisiacich povinností môžu byť potrebné ďalšie opatrenia.

(17)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (INSPIRE) (5), stanovuje všeobecné pravidlá zamerané na zriadenie Infraštruktúry pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve na účely politík Spoločenstva v oblasti životného prostredia a politík alebo činností, ktoré môžu mať vplyv na životné prostredie. Priestorové informácie získané v rámci tejto výnimky by podľa možnosti mali byť v súlade s ustanoveniami uvedenej smernice. V záujme jednotnosti údajov a zníženia administratívnej záťaže by Holandsko malo pri zbere potrebných údajov na základe tejto výnimky podľa potreby použiť informácie získané v rámci integrovaného administratívneho a kontrolného systému zriadeného podľa hlavy V kapitoly II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008 (6).

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Výnimka, o ktorú požiadalo Holandsko listom z 22. januára 2014 na účely povolenia vyššieho množstva hnoja pasúceho sa dobytka každoročne aplikovaného na pôdu, než je množstvo stanovené v odseku 2 písm. a) prílohy III k smernici 91/676/EHS, sa udeľuje s výhradou splnenia podmienok stanovených v tomto rozhodnutí.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia:

1.

„poľnohospodársky podnik s pastvinami“ znamená akýkoľvek podnik, v ktorom aspoň 80 % z plochy k dispozícii na aplikáciu hnoja pokrýva tráva;

2.

„pasúci sa dobytok“ znamená hovädzí dobytok (s výnimkou jatočných teliat), ovce, kozy a kone, osly, jeleniu zver a vodné byvoly;

3.

„poľnohospodársky pozemok“ znamená plochu, ktorú má vo vlastníctve, v prenájme alebo v správe poľnohospodár na základe inej individuálnej písomnej zmluvy a za ktorej spravovanie je priamo zodpovedný;

4.

„tráva“ znamená trvalé pastviny alebo dočasné pastviny, keď je plocha zarastená trávou kratšie ako päť rokov.

Článok 3

Rozsah pôsobnosti

Toto rozhodnutie sa uplatňuje na individuálnom základe a za podmienok stanovených v článkoch 4, 5 a 6 na poľnohospodárske podniky s pastvinami.

Článok 4

Každoročné podávanie žiadosti a potvrdzovanie záväzku

1.   Poľnohospodári, ktorí chcú využiť výnimku podľa tohto rozhodnutia, predložia každoročne žiadosť príslušným orgánom.

2.   Spolu s každoročnou žiadosťou uvedenou v odseku 1 sa písomne zaviažu splniť podmienky stanovené v článkoch 5 a 6.

Článok 5

Aplikácia hnoja a iných hnojív

1.   Množstvo hnoja pasúceho sa dobytka, ktoré sa každoročne aplikuje na pôdu v poľnohospodárskych podnikoch s pastvinami (aj samotnými zvieratami), neprekročí množstvo hnoja s obsahom 230 kg dusíka na hektár ročne v poľnohospodárskych podnikoch s pastvinami aspoň na 80 % plochy v prípade južných a stredných piesočnatých pôd a sprašových pôd podľa definície v akčnom programe a 250 kg dusíka na hektár ročne v poľnohospodárskych podnikoch s pastvinami aspoň na 80 % plochy v prípade ostatných pôd, za predpokladu splnenia podmienok stanovených v odseku 2 až 9.

2.   Celkové množstvo dusíka a fosforečnanov musí zodpovedať potrebe živín pre konkrétnu plodinu a ich zásobe v pôde. Celkové množstvo dusíka a fosforečnanov nesmie presiahnuť maximálne normy aplikácie stanovené v akčnom programe.

3.   Používanie fosforečnanov z priemyselných hnojív sa v poľnohospodárskych podnikoch využívajúcich výnimku podľa tohto rozhodnutia nepovoľuje.

4.   Pre každý poľnohospodársky pozemok sa zostaví plán hnojenia, v ktorom sa opíše striedanie plodín na pozemku, ako aj plánovaná aplikácia hnoja a iných dusíkatých a fosforečných hnojív. Tento plán musí byť v poľnohospodárskom podniku k dispozícii za každý kalendárny rok, a to najneskôr v júni za prvý rok a vo februári za nasledujúce roky.

5.   Plán hnojenia zahŕňa:

a)

počet kusov dobytka, opis systému ustajnenia a uskladnenia vrátane dostupnej kapacity na skladovanie hnoja;

b)

výpočet obsahu dusíka (s odpočítaním straty pri ustajnení a uskladnení) a fosforu v hnoji vyprodukovanom v poľnohospodárskom podniku;

c)

plán striedania plodín, v ktorom sa musí uviesť plošná výmera jednotlivých parciel s trávou a ostatnými plodinami, vrátane náčrtu umiestnenia jednotlivých parciel;

d)

predpokladané požiadavky plodín na dusík a fosfor;

e)

množstvo a druh hnoja, ktorý sa dodáva zmluvným partnerom a nepoužíva sa na poľnohospodárskom pozemku;

f)

množstvo dovezeného hnoja používaného na poľnohospodárskom pozemku;

g)

výpočet podielu mineralizácie organickej hmoty, strukovín a atmosferickej depozície, ako aj množstva dusíka prítomného v pôde v čase, keď ho plodina začína využívať vo významnej miere;

h)

aplikácia dusíka a fosforu z hnoja na každom poli (parcely poľnohospodárskeho podniku homogénne z hľadiska plodiny a typu pôdy);

i)

aplikácia dusíka z priemyselných a iných hnojív na každom poli;

j)

výpočty na posúdenie súladu s normami aplikácie dusíka a fosforu.

V záujme súladu plánov so skutočnými poľnohospodárskymi postupmi sa plány aktualizujú najneskôr do siedmich dní od prípadnej zmeny v poľnohospodárskych postupoch.

6.   Za každý poľnohospodársky pozemok sa vedie evidencia hnojenia. Predkladá sa príslušnému orgánu za každý kalendárny rok.

7.   Evidencia hnojenia zahŕňa:

a)

osevné plochy;

b)

počet a druh dobytka;

c)

produkciu hnoja na každé zviera;

d)

množstvo hnojív, ktoré poľnohospodársky podnik doviezol;

e)

množstvo hnoja, ktoré sa z poľnohospodárskeho podniku vyviezlo, a jeho príjemcov.

8.   Pri každom poľnohospodárskom podniku s pastvinami, ktorý využil individuálnu výnimku, súhlasí poľnohospodár s tým, že aplikáciu hnojív a evidenciu hnojenia možno podrobiť kontrole.

9.   Pravidelná analýza koncentrácie dusíka a fosforu v pôde sa vykoná v každom poľnohospodárskom podniku, ktorý využíva individuálnu výnimku, aspoň raz za štyri roky v každej homogénnej oblasti poľnohospodárskeho podniku z hľadiska striedania plodín a vlastností pôdy.

Analýza dusíka z hľadiska minerálneho dusíka a parametrov na vyhodnotenie podielu dusíka z mineralizácie organickej hmoty sa vykoná po orbe pastvín v každej homogénnej oblasti poľnohospodárskeho podniku.

Pokiaľ ide o analýzy uvedené v prvom a druhom pododseku, vyžaduje sa minimálne jedna analýza na päť hektárov pôdy.

10.   Hnoj sa nesmie aplikovať na jeseň pred kultiváciou trávy.

Článok 6

Pokrytie pôdy

1.   Poľnohospodári, ktorí využívajú výnimku podľa tohto rozhodnutia, musia pestovať trávu aspoň na 80 % plochy, ktorá je k dispozícii na aplikáciu hnoja v ich poľnohospodárskom podniku.

2.   Poľnohospodári, ktorí využívajú výnimku podľa tohto rozhodnutia, navyše vykonajú tieto opatrenia:

a)

na piesočnatej a sprašovej pôde sa po kukurici pestuje tráva alebo iné plodiny zabezpečujúce pôdnu pokrývku počas zimy, aby sa znížil potenciál vyplavovania;

b)

medziplodiny sa nesmú orať pred 1. februárom, aby sa zabezpečila trvalá rastlinná pokrývka ornej plochy na kompenzovanie jesenného úbytku dusičnanov z pôdneho podložia a obmedzenie úbytku v zimnom období;

c)

tráva na piesočnatej a sprašovej pôde sa orie len na jar;

d)

po orbe trávy na všetkých druhoch pôdy okamžite nasledujú plodiny vyžadujúce vysoké dávky dusíka a hnojenie sa zakladá na analýze pôdy z hľadiska minerálneho dusíka a iných parametrov, ktoré slúžia ako ukazovatele na odhad uvoľňovania dusíka pochádzajúceho z mineralizácie organickej hmoty v pôde a

e)

ak striedanie plodín zahŕňa strukoviny alebo iné rastliny, ktoré viažu dusík zo vzduchu, zníži sa zodpovedajúcim spôsobom aplikácia hnojiva.

3.   Odchylne od písmena c) je orba trávy povolená na jeseň kvôli výsadbe cibuliek kvetín.

Článok 7

Opatrenia týkajúce sa produkcie hnoja

Holandské orgány zabezpečia, aby produkcia hnoja na vnútroštátnej úrovni neprekročila z hľadiska hodnoty dusíka a fosforu úroveň z roku 2002. V rámci toho sa počas trvania výnimky udelenej týmto rozhodnutím zachovajú práva na produkciu v prípade ošípaných a hydiny.

Holandské príslušné orgány navyše od januára 2015 zabezpečia spracovanie primeraného podielu prebytočného hnoja z mliekarenského sektora.

Článok 8

Monitorovanie

1.   Príslušný orgán zostaví mapy znázorňujúce percentuálne podiely poľnohospodárskych podnikov s pastvinami, percentuálne podiely dobytka a percentuálne podiely poľnohospodárskych plôch, na ktoré sa vzťahuje individuálna výnimka v každej obci, a tieto mapy sa každoročne aktualizujú.

2.   V monitorovacích staniciach v rámci výnimky sa vytvorí a udržiava monitorovacia sieť na odoberanie vzoriek vody z pôdy, vodných tokov a plytkých podzemných vôd.

3.   V monitorovacej sieti, ktorú tvorí najmenej 300 poľnohospodárskych podnikov využívajúcich individuálne výnimky, musí byť zastúpený každý typ pôdy (ílovitá, rašelinová, piesočnatá a piesočnato-sprašová), postup hnojenia a striedanie plodín. V období uplatňovania tohto rozhodnutia sa zloženie monitorovacej siete nemení.

4.   Prieskumom a nepretržitým rozborom živín sa získavajú údaje o miestnom využívaní pôdy, striedaní plodín a poľnohospodárskych postupoch uplatňovaných v poľnohospodárskych podnikoch využívajúcich individuálne výnimky. Tieto údaje možno použiť pri modelových výpočtoch množstva vyplavených dusičnanov a úbytkov fosforu z polí, kde sa na hektár ročne aplikuje do 230, resp. 250 kg dusíka z hnoja pasúceho sa dobytka.

5.   Monitorovacia sieť zahŕňajúca plytké podzemné vody, vodu v pôde, drenážnu vodu a vodné toky v poľnohospodárskych podnikoch, ktoré do siete patria, poskytuje údaje o koncentrácii dusičnanov a fosforu vo vode, ktorá odteká z koreňovej časti a dostáva sa do systému podzemných a povrchových vôd.

6.   Posilnené monitorovanie vody sa zameriava na poľnohospodárske povodia v piesočnatých pôdach.

Článok 9

Kontroly

1.   Príslušný vnútroštátny orgán vykoná administratívne kontroly všetkých poľnohospodárskych podnikov, ktoré využívajú výnimku, v záujme vyhodnotenia dodržania maximálneho množstva 230, resp. 250 kg dusíka na hektár ročne z hnoja pasúceho sa dobytka v podnikoch s pastvinami aspoň na 80 % plochy, ako aj noriem celkovej aplikácie dusíka a fosforu a podmienok využívania pôdy. Ak kontrola zo strany vnútroštátnych orgánov preukáže, že nie sú splnené podmienky stanovené v článkoch 5 a 6, táto skutočnosť sa oznámi žiadateľovi. V takom prípade sa žiadosť považuje za zamietnutú.

2.   Program inšpekcií sa zostavuje podľa rizika a s primeranou frekvenciou, pričom sa zohľadnia výsledky kontrol z predošlých rokov, ako aj výsledky všeobecných náhodných kontrol právnych predpisov, ktorými sa vykonáva smernica 91/676/EHS a akékoľvek informácie, ktoré by mohli naznačovať nesúlad.

Administratívne inšpekcie sa zamerajú na najmenej 5 % poľnohospodárskych podnikov, ktoré využívajú individuálnu výnimku týkajúcu sa využívania pôdy, počtu kusov dobytka a produkcie hnoja.

Inšpekcie v teréne sa vykonajú najmenej v 7 % poľnohospodárskych podnikov, ktoré využívajú individuálnu výnimku podľa tohto rozhodnutia, a zamerajú sa na podmienky stanovené v článkoch 5 a 6.

3.   Príslušným orgánom sa poskytnú potrebné právomoci a prostriedky na overenie plnenia podmienok uplatňovania výnimky udelenej na základe tohto rozhodnutia.

Článok 10

Podávanie správ

1.   Príslušné orgány predložia Komisii každý rok do marca správu obsahujúcu tieto informácie:

a)

údaje o hnojení vo všetkých poľnohospodárskych podnikoch, ktoré využívajú individuálnu výnimku, vrátane informácií o výnosoch a typoch pôdy;

b)

vývoj počtov dobytka v každej kategórii v Holandsku a v poľnohospodárskych podnikoch, ktoré využívajú výnimku;

c)

vývoj vnútroštátnej produkcie hnoja z hľadiska dusíka a fosforu v hnoji;

d)

súhrn výsledkov kontrol týkajúcich sa koeficientov vylučovania pri hnoji ošípaných a hydiny na vnútroštátnej úrovni;

e)

mapy znázorňujúce v každej obci percentuálny podiel poľnohospodárskych podnikov, percentuálny podiel dobytka a percentuálny podiel poľnohospodárskej pôdy, na ktoré sa vzťahuje individuálna výnimka, uvedené v článku 8 ods. 1;

f)

výsledky monitorovania vody, vrátane informácií o vývoji kvality podzemných a povrchových vôd, ako aj vplyv výnimky na kvalitu vody;

g)

informácie o koncentrácii dusičnanov a fosforu vo vode, ktorá odteká z koreňovej časti a dostáva sa do systému podzemných a povrchových vôd, podľa článku 8 ods. 5 a výsledky posilneného monitorovania vody v poľnohospodárskych povodiach v piesočnatých pôdach podľa článku 8 ods. 6;

h)

výsledky prieskumov miestneho využívania pôdy, striedania plodín a poľnohospodárskych postupov, ako aj výsledky modelových výpočtov úbytku dusičnanov a fosforu z poľnohospodárskych podnikov, ktoré využívajú individuálnu výnimku, podľa článku 8 ods. 4;

i)

vyhodnotenie vykonávania podmienok uplatňovania výnimky na základe kontrol na úrovni poľnohospodárskych podnikov, ako aj informácie o nevyhovujúcich poľnohospodárskych podnikoch vychádzajúce z výsledkov administratívnych kontrol a inšpekcií v teréne podľa článku 9.

2.   Priestorové údaje uvedené v správe musia byť podľa potreby v súlade s ustanoveniami smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES. Pri zbere potrebných údajov Holandsko podľa potreby použije informácie získané v rámci integrovaného administratívneho a kontrolného systému vytvoreného podľa hlavy V kapitoly II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013.

Článok 11

Uplatňovanie

Toto rozhodnutie stráca účinnosť 31. decembra 2017.

Článok 12

Toto rozhodnutie je určené Holandskému kráľovstvu.

V Bruseli 16. mája 2014

Za Komisiu

Janez POTOČNIK

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2005, s. 89.

(3)  Ú. v. EÚ L 35, 6.2.2010, s. 18.

(4)  Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.

(5)  Ú. v EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.

(6)  Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 549.