20.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/250


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. apríla 2014

o uzavretí Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Indonézskou republikou o presadzovaní práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie

(2014/284/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 207 ods. 3 prvý pododsek a ods. 4 prvý pododsek v spojení s jej článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v) a článkom 218 ods. 7,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

V máji 2003 Komisia prijala oznámenie Európskemu parlamentu a Rade s názvom „Presadzovanie práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve (FLEGT): návrh akčného plánu EÚ“, v ktorom sa požaduje prijatie opatrení na zamedzenie nezákonnej ťažby dreva vypracovaním dobrovoľných dohôd o partnerstve s krajinami produkujúcimi drevo (ďalej len „akčný plán EÚ“). Závery Rady týkajúce sa akčného plánu boli prijaté v októbri 2003 (1) a uznesenie Európskeho parlamentu v tejto veci bolo prijaté 11. júla 2005 (2).

(2)

V súlade s rozhodnutím Rady 2013/486/EÚ (3) bola Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi Európskou úniou a Indonézskou republikou o presadzovaní práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie (ďalej len „dohoda“), podpísaná 30. septembra 2013 s výhradou jej uzavretia.

(3)

Dohoda by sa mala schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Dobrovoľná dohoda o partnerstve medzi Európskou úniou a Indonézskou republikou o presadzovaní práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Predseda Rady určí osobu(-y) splnomocnenú(-é) vykonať v mene Únie oznámenie podľa článku 23 dohody s cieľom zaviazať Úniu.

Článok 3

Úniu zastupuje v Spoločnom výbore na vykonávanie dohody zriadenom v súlade s článkom 14 dohody Komisia.

Členské štáty sa môžu zúčastňovať na zasadnutiach Spoločného výboru na vykonávanie dohody ako členovia delegácie Únie.

Článok 4

Na účely zmien príloh k dohode na základe článku 22 dohody sa Komisia týmto poveruje, aby v súlade s postupom uvedeným v článku 11 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2173/2005 (4) schválila takéto zmeny v mene Únie.

Článok 5

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 14. apríla 2014

Za Radu

predseda

A. TSAFTARIS


(1)  Ú. v. EÚ C 268, 7.11.2003, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 157 E, 6.7.2006, s. 482.

(3)  Rozhodnutie Rady 2013/486/EÚ z 23. septembra 2013 o podpise Dobrovoľnej dohody o partnerstve medzi Európskou úniou a Indonézskou republikou o presadzovaní práva a správe v lesnom hospodárstve a obchode s produktmi z dreva, ktoré sa dovážajú do Európskej únie, v mene Európskej únie (Ú. v. EÚ L 265, 8.10.2013, s. 1).

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 2173/2005 z 20. decembra 2005 o vytvorení licenčného systému FLEGT na dovoz dreva do Európskeho spoločenstva (Ú. v. EÚ L 347, 30.12.2005, s. 1).