20.5.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 150/231


ROZHODNUTIE RADY

zo 14. apríla 2014

o uzavretí Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite v mene Európskej únie

(Text s významom pre EHP)

(2014/283/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 1 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a) bodom v),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Únia a jej členské štáty sa pripojili ku konsenzu 193 zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (ďalej len „DBD“) (2), ktorým sa prijal Nagojský protokol o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite (ďalej len „Nagojský protokol“) z 29. októbra 2010.

(2)

Únia v súlade s rozhodnutím Rady zo 6. mája 2011 (3) podpísala Nagojský protokol s výhradou jeho neskoršieho uzavretia. Väčšina členských štátov podpísala Nagojský protokol.

(3)

Únia je odhodlaná urýchlene implementovať a ratifikovať Nagojský protokol.

(4)

Akýkoľvek protokol k DBD podlieha v súlade s článkom 34 DBD ratifikácii, prijatiu alebo schváleniu štátmi a organizáciami regionálnej ekonomickej integrácie.

(5)

Únia a jej členské štáty by sa mali usilovať uložiť svoje listiny o ratifikácii, prijatí alebo schválení Nagojského protokolu pokiaľ možno súčasne.

(6)

Nagojský protokol by sa preto mal v mene Únie schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Nagojský protokol o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite.

Text Nagojského protokolu je priložený k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) oprávnenú(-é) uložiť v mene Únie, pokiaľ ide o záležitosti patriace do právomoci Únie, listinu o schválení ustanovenú v článku 33 Nagojského protokolu (4). Takáto osoba (takéto osoby) súčasne v súlade s článkom 34 ods. 3 Dohovoru o biologickej diverzite uložia vyhlásenie uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Luxemburgu 14. apríla 2014

Za Radu

predseda

A. TSAFTARIS


(1)  Zatiaľ neuverejnený v úradnom vestníku.

(2)  Ú. v. ES L 309, 13.12.1993, s. 3.

(3)  Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(4)  Dátum nadobudnutia platnosti Nagojského protokolu uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.


PRÍLOHA

Vyhlásenie európskej únie v súlade s článkom 34 ods. 3 dohovoru o biolologickej diverzite

„Európska únia vyhlasuje, že v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie, a najmä jej článkom 191, má právomoc uzatvárať medzinárodné dohody a vykonávať z nich vyplývajúce záväzky, ktoré prispievajú k dosahovaniu týchto cieľov:

udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia,

ochrana ľudského zdravia,

rozvážne a racionálne využívanie prírodných zdrojov,

podpora opatrení na medzinárodnej úrovni na riešenie regionálnych alebo celosvetových problémov životného prostredia, a to predovšetkým na boj proti zmene klímy.

Okrem toho Európska únia prijíma opatrenia na úrovni Únie na zriadenie Európskeho výskumného priestoru a riadne fungovanie svojho vnútorného trhu.

Vykonávanie právomoci Únie podlieha zo svojej podstaty neustálemu vývoju. Na účely plnenia záväzkov ustanovených v článku 14 ods. 2 písm. a) Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite bude Únia priebežne aktualizovať zoznam právnych nástrojov, ktoré sa majú predložiť klíringovému stredisku pre prístup a spoločné využívanie prínosov (Access and Benefit-Sharing Clearing-House).

Európska únia je zodpovedná za plnenie tých záväzkov vyplývajúcich z tohto protokolu, na ktoré sa vzťahujú platné právne predpisy Únie.“