4.4.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 101/4


VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE

z 2. apríla 2014

ktorým sa určité služby v poštovom sektore v Rakúsku vynímajú z uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

[oznámené pod číslom C(2014) 2093]

(Iba nemecké znenie je autentické)

(Text s významom pre EHP)

(2014/184/EÚ)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), a najmä na jej článok 30 ods. 5 a 6,

keďže:

I.   SKUTOČNOSTI

(1)

Spoločnosť Österreichische Post AG (ďalej len „Rakúska pošta“) zaslala 1. októbra 2013 Komisii e-mailom žiadosť podľa článku 30 ods. 5 smernice 2004/17/ES. V súlade s článkom 30 ods. 5 prvým pododsekom uvedenej smernice Komisia o tom informovala rakúske orgány listom z 18. októbra 2013. Komisia požiadala rakúske orgány o doplňujúce informácie e-mailom z 5. decembra 2013 a žiadateľa e-mailami zo 4. novembra 2013, z 28. novembra 2013, 10. januára 2014 a 13. januára 2014. Doplňujúce informácie doručili rakúske orgány e-mailom 18. decembra 2013 a žiadateľ e-mailami z 8. novembra 2013, 2. decembra 2013 a 14. januára 2014 v uvedenom poradí.

(2)

Žiadosť sa týka niektorých poštových služieb, ako aj niektorých ostatných služieb iných ako poštové služby poskytovaných spoločnosťou Rakúska pošta na území Rakúska. Dotknuté služby sú v žiadosti opísané takto:

a)

poštové služby týkajúce sa adresovaných listových zásielok medzi podnikmi (ďalej len „B2B“) a medzi podnikmi a súkromnými zákazníkmi (ďalej len „B2C“) na vnútroštátnej úrovni (ďalej len „domáce“ a „došlé“);

b)

poštové služby týkajúce sa adresovaných listových zásielok medzi súkromnými zákazníkmi (ďalej len „C2C“) a medzi súkromnými zákazníkmi a podnikmi (ďalej len „C2B“) na vnútroštátnej úrovni (ďalej len „domáce“ a „došlé“);

c)

poštové služby týkajúce sa doručovania adresovaných medzinárodných („odoslaných“) listových zásielok B2B a B2C (ďalej len „B2X“), ako aj C2B, C2C (ďalej len „C2X“);

d)

poštové služby týkajúce sa adresovaných reklamných zásielok na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni;

e)

poštové služby týkajúce sa neadresovaných reklamných zásielok na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni;

f)

poštové služby týkajúce sa adresovaných a neadresovaných novín;

g)

služby týkajúce sa riadenia podateľní;

h)

služby s pridanou hodnotou súvisiace s elektronickými médiami a poskytované len prostredníctvom takýchto médií;

i)

filatelia – špeciálne poštové známky;

j)

finančné služby.

II.   PRÁVNY RÁMEC

(3)

V článku 30 smernice 2004/17/ES sa stanovuje, že zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie jednej z činností, na ktoré sa vzťahuje smernica 2004/17/ES, nepodliehajú uvedenej smernici, ak je v členskom štáte, v ktorom sa vykonávajú, táto činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré je neobmedzený prístup. Priame vystavenie hospodárskej súťaži sa posudzuje na základe objektívnych kritérií, pričom sa zohľadňujú osobitné charakteristiky dotknutého odvetvia. Prístup sa považuje za neobmedzený, ak daný členský štát implementoval a uplatnil príslušné právne predpisy Únie, ktorými sa otvára daný sektor alebo jeho časť. Tieto právne predpisy sú uvedené v prílohe XI k smernici 2004/17/ES, v ktorej sa v prípade odvetvia poštových služieb odkazuje na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES (2).

(4)

Rakúsko implementovalo a uplatnilo smernicu 97/67/ES zmenenú smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/EC (3) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES (4). Žiadna zo služieb, na ktoré sa vzťahuje táto žiadosť, nebola v čase predloženia žiadosti vyhradená. Keďže Rakúsko dosiahlo úroveň otvorenia trhu, ktorá je stanovená v právnych predpisoch uvedených v prílohe XI k smernici 2004/17/ES, prístup na trh by sa mal považovať za neobmedzený v súlade s článkom 30 ods. 3 prvým pododsekom uvedenej smernice.

(5)

Priame vystavenie hospodárskej súťaži na konkrétnom trhu by sa malo vyhodnotiť na základe rozličných kritérií, z ktorých žiadne nie je samo osebe rozhodujúce. Pokiaľ ide o trhy, ktorých sa týka toto rozhodnutie, podiel hlavných aktérov na danom trhu predstavuje jedno z kritérií, ktoré by sa mali zohľadniť. Ďalším kritériom by mohla byť miera koncentrácie na týchto trhoch. Keďže podmienky pre jednotlivé činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, sa líšia, pri skúmaní situácie v oblasti hospodárskej súťaže by sa mali zohľadňovať rozdielne pomery na rôznych trhoch.

(6)

Hoci by sa v niektorých prípadoch mohla zvážiť užšia alebo širšia definícia trhu, presné vymedzenie príslušného trhu možno na účely tohto rozhodnutia ponechať otvorené, keďže výsledok analýzy je rovnaký bez ohľadu na to, či sa zakladá na užšej alebo širšej definícii.

(7)

Týmto rozhodnutím nie je dotknuté uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže. Najmä kritériá a metódy používané na posúdenie priameho vystavenia hospodárskej súťaži podľa článku 30 smernice 2004/17/ES sa nemusia zhodovať s kritériami a metódami používanými na vykonanie posúdenia podľa článku 101 alebo 102 ZFEÚ alebo nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 (5).

III.   POSÚDENIE

(8)

Malo by sa pamätať na to, že cieľom tohto rozhodnutia je stanoviť, či sú služby, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, vystavené takej miere hospodárskej súťaže (na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup v zmysle článku 30 smernice 2004/17/ES), aby sa zaistilo, že aj pri absencii disciplíny nastolenej podrobnými pravidlami obstarávania stanovenými v smernici 2004/17/ES sa obstarávanie na účely tu uvedených činností bude vykonávať transparentným a nediskriminačným spôsobom založeným na kritériách, ktoré umožnia nákupcom nájsť riešenie, ktoré bude celkovo ekonomicky najvýhodnejšie.

(9)

V tejto súvislosti by sa malo pripomenúť, že tu definované tovarové trhy vo všeobecnosti charakterizuje prítomnosť viacerých prevádzkovateľov. Podľa dostupných informácií je však z týchto prevádzkovateľov obstarávateľom v zmysle smernice 2004/17/ES len Rakúska pošta. Obstarávanie od konkurentov Rakúskej pošty na účely vykonávania činností, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie nepodlieha ustanoveniam smernice 2004/17/ES. Na účely tohto rozhodnutia a bez toho, aby bolo dotknuté právo v oblasti hospodárskej súťaže, nebude preto analýza trhu zameraná na všeobecnú mieru hospodárskej súťaže na danom trhu, ale v jej rámci sa posúdi, či sú činnosti spoločnosti Rakúska pošta vystavené hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré je neobmedzený prístup.

(10)

Komisia v rámci svojej praxe (6) zastáva názor, že trhy so službami týkajúcimi sa doručovania poštových zásielok a všetky ich segmenty sú svojím rozsahom vnútroštátne. Táto segmentácia vychádza najmä zo skutočnosti, že takéto služby sa poskytujú na vnútroštátnej úrovni. Stanovisko žiadateľa je v súlade s uvedenou praxou Komisie.

(11)

Vzhľadom na to, že v prípade služieb doručovania poštových zásielok neexistujú žiadne náznaky širšieho alebo užšieho geografického rozsahu trhu, na účely posúdenia, či sú splnené podmienky stanovené v článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES, a bez toho, aby bolo dotknuté právo hospodárskej súťaže, sa za relevantný geografický trh považuje územie Rakúska.

(12)

Pokiaľ ide o iné ako poštové služby, ktoré sú predmetom tejto žiadosti, žiadateľ usudzuje, že trhy sú svojím rozsahom vnútroštátne. Keďže služby, na ktoré sa vzťahuje žiadosť, sú vnútroštátnymi službami, považuje sa na účely tohto rozhodnutia a bez toho, aby bolo dotknuté právo v oblasti hospodárskej súťaže, za relevantný geografický trh územie Rakúska.

(13)

Komisia vo svojej predošlej praxi zastávala názor, že trh so službami týkajúcimi sa doručovania poštových zásielok možno rozdeliť takto:

a)

domáce a cezhraničné zásielky (7),

b)

služby týkajúce sa došlých cezhraničných poštových služieb a odoslaných cezhraničných poštových služieb (8);

c)

obchodné poštové zásielky a poštové zásielky pre súkromných spotrebiteľov (9);

d)

adresované a neadresované poštové zásielky (10).

Poštové služby týkajúce sa adresovaných listových zásielok B2X na vnútroštátnej úrovni („domáce“ a „došlé“)

(14)

Podľa žiadosti tvoria tovarový trh s poštovými službami týkajúcimi sa adresovaných listových zásielok B2X najmä transakčné zásielky a reklamné zásielky. Transakčné zásielky sa vymedzujú ako komunikácia medzi spoločnosťami alebo medzi spoločnosťami a jednotlivcami v súvislosti s prebiehajúcimi zákazkami/doručovaním tovaru či poskytovaním služieb. K príkladom transakčných zásielok patria faktúry zaslané podnikmi verejných služieb, zloženky, mesačné výpisy z účtu zasielané bankami atď. V Rakúsku tvoria 74 % všetkých transakčných zásielok faktúry alebo finančné výkazy. (11) Faktúry sa môžu príjemcom zasielať elektronicky (elektronická fakturácia) alebo poštou.

(15)

Žiadateľ tvrdí, že spôsob doručovania obchodných zásielok je technologicky neutrálny v tom zmysle, že oba spôsoby – elektronicky aj poštou – patria na rovnaký relevantný trh. Toto tvrdenie nie je v súlade s predchádzajúcimi rozhodnutiami Komisie.

(16)

S náležitým zreteľom na súčasnú právnu a skutkovú situáciu v Rakúsku, rakúske orgány boli vyzvané (12), aby vyjadrili svoj názor na zastupiteľnosť elektronického a poštového doručovania respektíve na definíciu relevantného tovarového trhu. Rakúske orgány neboli schopné poskytnúť doplňujúce informácie (13) na podporu tvrdenia žiadateľa.

(17)

Je potrebné poznamenať, že v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže Únie, by sa zastupiteľnosť mala analyzovať okrem iného na základe charakteristík výrobku, ceny a účelu použitia.

(18)

Žiadateľ tvrdí, že miera rozšírenia internetu a širokopásmového pripojenia je v Rakúsku veľmi vysoká, vďaka čomu sa poštové doručovanie môže zastúpiť elektronickými komunikačnými prostriedkami. Aby však bolo možné poslať a/alebo prijať napríklad elektronickú faktúru, ktorá umožňuje automatizované spracovanie, môže byť potrebná dodatočná infraštruktúra, najmä v prípade elektronických faktúr B2B. Takáto infraštruktúra si môže vyžadovať aj externého poskytovateľa služieb alebo osobitnú internú aplikáciu (14), používanie elektronického podpisu atď. Okrem toho podľa informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, by sa používanie elektronickej fakturácie mohlo spájať s radom služieb s pridanou hodnotou (napr. služby umožňujúce automatické spracovanie, financovanie platby tretími stranami – tzv. financovanie dodávateľského reťazca atď.) a výhodami (napr. znížené náklady v prípade tak odosielateľa, ako aj príjemcu, skrátená lehota potrebná na spracovanie a vykonanie platby, zníženie nákladov na archivovanie, umožňuje poskytovanie zliav, ak sa použije elektronická fakturácia namiesto papierových faktúr atď.). Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa zdá, že charakteristiky a zamýšľané použitie papierových faktúr a elektronických faktúr sa značne odlišujú.

(19)

Pokiaľ ide o elektronickú fakturáciu, Komisia poznamenáva, že od januára 2014 sa stala povinnou de jure na spolkovej úrovni vo vzťahoch medzi podnikmi a štátom. V tomto prípade nie je otázka zastupiteľnosti relevantná, keďže odosielatelia nemajú možnosť vybrať si doručenie poštou. Okrem toho, iné podobné prípady možno nájsť, ak sú elektronické faktúry povinné de facto na základe žiadosti veľkého zákazníka alebo dodávateľa (15).

(20)

Žiadateľ vykonal analýzu testu hypotetického monopolistu, pričom použil údaje z prieskumov zozbierané od 451 rakúskych firiem. Súčasťou prieskumu bol súbor nepriamych otázok zameraných na zistenie preferencie či už papierovej alebo elektronickej formy poštových zásielok, a to pomocou metód preferenčnej analýzy. Výsledky naznačujú, že [… %] (16) nárast ceny poštovného by viedlo k zníženiu dopytu po odosielaní listových zásielok o [… %]. Hoci tieto výsledky naznačujú, že papierová aj elektronická pošta patria na rovnaký relevantný trh, určité technické aspekty formy prieskumu spochybňujú platnosť výsledkov. Napríklad súbor vlastností na definovanie výrobkov sa zvolí tak, že by mohol viesť k určitému uprednostneniu elektronických komunikačných prostriedkov. Nezdá sa, že sa v príslušnej ekonomickej literatúre používali pri uplatňovaní preferenčnej analytickej techniky kontroverzné predpoklady a nie je možné zmerať ich vplyv na odhadovaný pokles [… %].

(21)

Žiadateľ takisto predložil grafy (17) vývoja množstiev a cien (18), ktoré poukazujú na oveľa menšiu citlivosť množstiev na ceny než vyplýva z prieskumu. S cieľom objasniť tento zjavný rozpor bol žiadateľ požiadaný, aby predložil skutočné údaje použité na vyhotovenie grafov a vyčíslenie citlivosti dopytu. Citlivosť dopytu, ktorú vypočítal žiadateľ na základe skutočných údajov sa pohybovala v rozpätí od [… %] do [… %], v závislosti od použitej techniky. Žiadateľ však na dosiahnutie týchto výsledkov nepoužil štandardnú ekonometrickú analýzu (19). Z predbežných výsledkov nezávislej analýzy, ktorú realizovali naše útvary na základe rovnakého súboru údajov a štandardných ekonometrických techník pre odhad dopytu uvedené v ekonomickej literatúre, vyplýva, že citlivosť množstiev na zmenu ceny môže byť nízka, a to až na úrovni [… %].

(22)

Preto neexistuje spoľahlivý a nezvratný dôkaz, že elektronická pošta a papierové doručovanie sú skutočne vzájomne zastupiteľné.

(23)

Zákazníci, firemní aj súkromní, ktorí nemôžu alebo ktorí nie sú ochotní prejsť na elektronickú komunikáciu, zostanú segmentovaným, obmedzeným trhom, ktorému bude služby pravdepodobne poskytovať iba žiadateľ. Rakúska pošta v súčasnosti zastrešuje väčšinu trhu s papierovou poštou (20). Fixné náklady na vstup a prevádzku siete potrebné na zabezpečenie týchto služieb možno považovať za prekážku vstupu na trh a hospodárskej súťaže. Toto postavenie Rakúskej pošty pravdepodobne nebude ohrozené ani v budúcnosti, keď dôjde k zmenšovaniu trhu, keď potenciálne nové subjekty na trhu by mohli očakávať, v porovnaní so súčasnými trhovými podmienkami, ešte viac ťažkostí pri generovaní zisku vzhľadom na množstvo fixných nákladov, ktoré je potrebné uhradiť. V tomto takmer monopolnom prostredí sa nedá predpokladať, že sa v prípade vnútroštátneho etablovaného prevádzkovateľa nájdu nejaké silné stimuly alebo obmedzenia na to, aby ho pri obstarávaní vstupov prinútili správať sa konkurenčne.

(24)

Rakúska pošta by bola schopná preniesť zvýšenie nákladov na zákazníkov (21), ktorí vzhľadom na to, že uprednostňujú poštové doručovanie, by nemali inú možnosť než akceptovať zvýšenie ceny. Z rovnakého dôvodu jednoznačne dominantné postavenie Rakúskej pošty nezaručuje, že potenciálne zníženie nákladov prejde na spotrebiteľov.

(25)

Tvrdenie žiadateľa, že elektronické a poštové doručovanie patrí na rovnaký relevantný trh, preto nemožno prijať.

(26)

Hoci hlavným účinkom zvýšeného používania elektronických komunikačných prostriedkov je zníženie celkovej veľkosti trhu s listovými zásielkami, nie je možné dospieť k záveru, že elektronická komunikácia zaviedla na trh s poštovým doručovaním priamu hospodársku súťaž.

(27)

Ďalšie rozlíšenie možno predpokladať na základe typu odosielateľov: v rámci segmentu B2X, rozlíšenie medzi doručovaním podnikom (B2B) a zákazníkom (B2C), keďže doručovanie B2C si vyžaduje hustejšiu sieť ako doručovanie B2B.

(28)

Napriek tomu sa zdá, že v oboch scenároch (či už sa B2B a B2C považujú za dva samostatné trhy alebo iba za jeden trh B2X) výsledok posúdenia situácie v oblasti hospodárskej súťaže by bol rovnaký.

(29)

Žiadateľ sa domnieva, že poštové služby týkajúce sa adresovaných listových zásielok B2X domáce a došlé (22) sú súčasťou toho istého trhu. Keďže výsledok posúdenia by bol rovnaký, či ich považujeme za oddelené trhy alebo za rovnaký trh na účely tohto rozhodnutia sa medzi nimi nebude rozlišovať a presné vymedzenie relevantného trhu sa v tejto súvislosti ponechá otvorené.

(30)

Na základe vyššie uvedených informácií na účely tohto rozhodnutia a bez toho, aby bolo dotknuté právo hospodárskej súťaže, možno z toho usúdiť, že relevantným tovarovým trhom je trh s poštovými službami týkajúcimi sa adresovaných listových zásielok B2X, aj keď presné vymedzenie príslušného trhu možno ponechať otvorené.

(31)

Podľa dostupných informácií (23) má Rakúska pošta veľmi silné postavenie na uvedenom trhu s odhadovaným podielom vo výške [… %].

(32)

Komisia poznamenáva, že trh s poštovými službami sa v súlade so smernicou 2008/6/ES od januára 2011 úplne liberalizoval a že liberalizácia k dnešnému dňu viedla k tomu, že konkurenti získali celkový odhadovaný podiel na trhu iba [… %], a to aj v najkonkurenčnejšom segmente (služby týkajúce sa adresovaných listov B2X).

(33)

Preto nemožno vyvodiť záver, že dotknutá kategória služieb je v Rakúsku priamo vystavená hospodárskej súťaži. Článok 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES sa preto nevzťahuje na zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie uvedených činností v Rakúsku.

Poštové služby týkajúce sa adresovaných listových zásielok C2X na vnútroštátnej úrovni („domáce“ a „došlé“)

(34)

V prípade poštových služieb týkajúcich sa adresovaných listových zásielok C2X žiadateľ takisto tvrdí, že oba spôsoby doručenia, elektronicky aj poštou, patria na ten istý trh. Toto tvrdenie nie je v súlade s predchádzajúcimi rozhodnutiami Komisie.

(35)

Rakúske orgány boli vyzvané (24), aby vyjadrili svoj názor so zreteľom na vzájomnú zastupiteľnosť elektronického a poštového doručovania v prípade adresovaných listových zásielok C2X, presnejšie na vymedzenie relevantného tovarového trhu. Rakúske orgány neboli schopné poskytnúť doplňujúce informácie (25) na podporu tvrdenia žiadateľa.

(36)

Žiadateľ tvrdí, že miera rozšírenia internetu a širokopásmového pripojenia je v Rakúsku veľmi vysoká, čo naznačuje zastupiteľnosť poštového doručovania elektronickým doručovaním. Avšak podľa nedávnej štúdie (26), takmer 30 % obyvateľov Rakúska nikdy nepoužilo internet, približne 55 % obyvateľov nepoužíva internetbanking a 75 % nevypĺňa administratívne formuláre na internete.

(37)

Žiadne ďalšie empirické dôkazy na podporu svojho tvrdenia a na preukázania zastupiteľnosti žiadateľ neposkytol.

(38)

S náležitým zreteľom na uvedené skutočnosti nie je možné dospieť k záveru, že elektronické a poštové doručovanie týkajúce sa adresovaných listových zásielok C2X patrí na rovnaký relevantný trh.

(39)

Na účely tohto rozhodnutia a bez toho, aby bolo dotknuté právo hospodárskej súťaže, možno usúdiť, že relevantným tovarovým trhom je trh s poštovými službami týkajúcimi sa adresovaných listových zásielok C2X.

(40)

Podľa dostupných informácií (27) bol podiel Rakúskej pošty na trhu približne [… %].

(41)

V súlade so smernicou 2008/6/ES došlo od januára 2011 k úplnej liberalizácii trhu. Komisia konštatuje, že liberalizácia do dnešného dňa viedla len k tomu, že konkurenti získali spoločný odhadovaný podiel na trhu vo výške iba [… %].

(42)

Preto nemožno vyvodiť záver, že dotknutá kategória služieb je v Rakúsku priamo vystavená hospodárskej súťaži. Článok 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES sa preto nevzťahuje na zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie uvedených činností v Rakúsku.

Cezhraničné poštové služby týkajúce sa („odoslaných“) listových zásielok B2X a C2X

(43)

Žiadateľ tvrdí, že aj na tomto trhu je spôsob poskytovania cezhraničnej pošty technologicky neutrálny a že služby elektronického a poštového doručovania patria na rovnaký relevantný trh. Toto tvrdenie nemožno prijať práve z tých istých dôvodov, ktoré sú uvedené v prípade poštových služieb týkajúcich sa domácich a došlých adresovaných listových zásielok B2X a C2X.

(44)

V predchádzajúcich rozhodnutiach Komisie (28) sa rozlišuje medzi poštovými službami týkajúcimi sa došlých cezhraničných zásielok a poštovými službami týkajúcimi sa odoslaných cezhraničných zásielok.

(45)

Ako sa vysvetľuje v odôvodnení 29, na účely tohto rozhodnutia sa služby týkajúce sa došlej pošty považujú za súčasť domáceho trhu s poštovými službami týkajúcimi sa adresovaných poštových zásielok B2X resp. C2X. Iba poštové služby týkajúce sa odoslanej pošty sa preto budú považovať za relevantný trh.

(46)

Hospodárska súťaž v oblasti cezhraničných listových zásielok je výrazne iná pre súkromné osoby a pre spoločnosti. Súkromné osoby spravidla nemajú na výber a medzinárodnú zásielku musia zaslať prostredníctvom svojho vnútroštátneho poskytovateľa všeobecných služieb. Množstvá, ktoré odosielajú súkromné osoby sú vo všeobecnosti príliš nízke na to, aby stimulovali vstup nových účastníkov na trh.

(47)

Je potrebné poznamenať, že situácia v oblasti hospodárskej súťaže závisí aj od veľkosti obyvateľstva každého mesta vzhľadom na skutočnosť, že poskytovatelia cezhraničných služieb neudržiavajú celoštátne prístupnú sieť, ale zvyčajne vyzdvihujú poštové zásielky priamo v priestoroch zákazníka.

(48)

V rámci predchádzajúcej praxe Komisie (29) sa rozlišovalo medzi trhom s cezhraničnými poštovými službami týkajúcimi sa adresovaných listov B2X a trhom s cezhraničnými poštovými službami týkajúcimi sa adresovaných listových zásielok C2X.

(49)

Neexistuje žiadny dôkaz, že situácia v Rakúsku je iná, a preto sa na účely tohto rozhodnutia a bez toho, aby bolo dotknuté právo v oblasti hospodárskej súťaže budú zvažovať dva samostatné tovarové trhy, a to konkrétne s cezhraničnými poštovými službami týkajúcimi sa odoslaných adresovaných listov B2X a s cezhraničnými poštovými službami týkajúcimi sa odoslaných listových zásielok C2X.

(50)

Rakúska pošta nebola schopná poskytnúť podrobné informácie (30) o svojich príslušných podieloch na týchto dvoch trhoch, ani podiel svojich hlavných konkurentov. Keďže chýbajú informácie o úrovni hospodárskej súťaže na týchto jednotlivých trhoch, nie je možné dospieť k záveru, že sú v Rakúsku splnené podmienky na udelenie výnimky podľa článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES na cezhraničné poštové služby týkajúce sa odoslaných adresovaných listových zásielok B2X a na cezhraničné poštové služby týkajúce sa odoslaných adresovaných listových zásielok C2X. Článok 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES sa preto nevzťahuje na zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie uvedených činností v Rakúsku.

Poštové služby týkajúce sa adresovaných reklamných zásielok na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni

(51)

Adresované reklamné zásielky sa vymedzujú ako zásielky, ktoré pozostávajú výlučne z reklamného, marketingového alebo propagačného materiálu, ktoré obsahujú rovnakú správu. Tento druh reklamných zásielok, ktoré môžu byť určené súkromným osobám alebo podnikom musia obsahovať meno a adresu výrobcu a zákazník musí s doručovaním týchto informácií súhlasiť.

(52)

Žiadateľ uvádza, že trh s adresovanými reklamnými zásielkami by sa mohol zahrnúť do trhu s poštovými službami týkajúcimi sa adresovaných listových zásielok B2X, ale neposkytol žiadne empirické dôkazy. Tvrdenie žiadateľa nie je v súlade s rozhodnutím Komisie 2007/564/ES (31).

(53)

Na účely tohto rozhodnutia a bez toho, aby bolo ovplyvnené právo hospodárskej súťaže, možno usúdiť, že relevantným tovarovým trhom sú poštové služby týkajúce sa adresovaných reklamných zásielok.

(54)

Podľa žiadateľa (32) predstavuje jeho podiel na trhu s adresovanými reklamnými zásielkami [… %].

(55)

Poštový trh s adresovanými reklamnými zásielkami úplne liberalizovaný od januára 2011. Komisia konštatuje, že liberalizácia doteraz viedla len k tomu, že konkurenti získali celkový odhadovaný podiel iba [… %].

(56)

Preto nemožno vyvodiť záver, že dotknutá kategória služieb je v Rakúsku priamo vystavená hospodárskej súťaži. Článok 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES sa preto nevzťahuje na zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie uvedených činností v Rakúsku.

Poštové služby týkajúce sa neadresovaných reklamných zásielok, a to na vnútroštátnej aj medzinárodnej úrovni

(57)

Neadresované reklamné zásielky sa vyznačujú chýbajúcou konkrétnou adresou miesta určenia. Ide o nevyžiadané reklamné zásielky, ktoré spĺňajú určité kritéria, ako napr. jednotná váha, formát, obsah a forma distribúcie jednotlivým skupinám adresátov.

(58)

Žiadateľ vymedzuje relevantný tovarový trh s neadresovanými reklamnými zásielkami ako trh zahŕňajúci reklamy v iných médiách, napríklad v dennej tlači, ako aj v regionálnych týždenníkoch. Východiskovým bodom bola skutočnosť, že v 2009 rakúsky súd pre kartely pripustil (33), že tak priama reklama, ako aj neadresovaná reklama sa môžu považovať za súčasť toho istého relevantného trhu s voľne distribuovanou tlačou. Avšak súd uznal túto zastupiteľnosť len v prípade veľkých klientov (napr. veľkých maloobchodníkov) a v súvislosti s relevantnými geografickými trhmi urobil niekoľko rozlíšení (v závislosti na druhu použitej reklamnej kampane: miestna, regionálna a celoštátna).

(59)

Žiadateľ vztiahol tento záver na všetky noviny a naznačil, že doručovanie bezplatných/neadresovaných poštových zásielok konkuruje reklame vo všetkých novinách. Žiadateľ vykonal analýzu testu hypotetického monopolistu, pričom použil údaje zozbierané od 248 osôb. Výsledkom testu sa venovala náležitá pozornosť. Žiadateľova široká interpretácia rozhodnutia súdu pre kartel však nie je v súlade s predchádzajúcimi rozhodnutiami Komisie (34), podľa ktorých rôzne druhy médií (elektronické médiá, televízia, rozhlas alebo tlač) sa navzájom skôr dopĺňajú, akoby boli zastupiteľné.

(60)

Rakúske orgány boli vyzvané (35), aby vyjadrili svoje názory v súvislosti s navrhovaným vymedzením trhu pre trh s neadresovanými reklamnými zásielkami, s náležitým prihliadnutím na uvedený rozsudok súdu pre kartel a súčasnú právnu a skutkovú situáciu v Rakúsku. Rakúske orgány neboli schopné poskytnúť doplňujúce informácie (36) na podporu tvrdenia žiadateľa.

(61)

Preto informácie, ktoré má Komisia v súčasnosti k dispozícii, nie sú dostatočne presvedčivé, aby mohli podporiť vymedzenie trhu, ktoré navrhol žiadateľ.

(62)

Preto sa na účely tohto rozhodnutia a bez toho, aby bolo dotknuté právo hospodárskej súťaže, príslušný tovarový trh definuje ako trh s poštovými službami týkajúcimi sa neadresovaných reklamných zásielok.

(63)

Podľa žiadateľa (37) predstavuje jeho podiel na trhu s neadresovanými reklamnými zásielkami [… %]. Žiadateľ nemohol poskytnúť jednotlivé trhové podiely jeho hlavných konkurentov. Z dostupných informácií však vyplýva, že väčšina konkurentov nemá celoštátne pokrytie.

(64)

Preto nemožno vyvodiť záver, že dotknutá kategória služieb je v Rakúsku priamo vystavená hospodárskej súťaži. Článok 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES sa preto nevzťahuje na zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie uvedených činností v Rakúsku.

Poštové služby týkajúce sa štandardného doručovania adresovaných a neadresovaných novín

(65)

V rozhodnutí 2007/564/ES sa rozlišuje medzi doručovaním novín v skorých ranných hodinách a štandardným doručovaním.

(66)

Žiadateľ nepôsobí v oblasti doručovania novín (38) v skorých ranných hodinách, pôsobí však v oblasti štandardného doručovania novín.

(67)

Preto sa na účely tohto rozhodnutia a bez toho, aby bolo dotknuté právo v oblasti hospodárskej súťaže, príslušný tovarový trh definuje ako trh s poštovými službami týkajúcimi sa štandardného doručovania adresovaných a neadresovaných novín.

(68)

Rakúska pošta má na tomto trhu podiel [… %] (39). Hlavnými konkurentmi sú vnútroštátne alebo regionálne siete organizované vydavateľmi, ktorí domácnostiam poskytujú adresované a neadresované doručovanie novín. Celkovo však tieto konkurenčné podniky majú kumulovaný podiel na trhu iba [… %].

(69)

Preto nemožno vyvodiť záver, že dotknutá kategória služieb je v Rakúsku priamo vystavená hospodárskej súťaži. Článok 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES sa preto nevzťahuje na zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie uvedených činností v Rakúsku.

Služby týkajúce sa riadenia podateľní

Služby podateľní („riadenie podateľní“)

(70)

Riadenie podateľní ponúka klientom riešenie pre spracovanie zásielok v rámci organizácie. V závislosti od príslušného dopytu sa vyvíjajú riešenia, ktoré zahŕňajú externé zabezpečovanie jednotlivých činností, alebo dokonca spracovanie zásielok.

(71)

Trh so službami podateľne zahŕňa všetky služby, ktoré poskytujú podporu so zreteľom na interné vybavovanie pošty v podniku. Tieto interné procesy sú v záujme zvýšenia efektívnosti často zabezpečované externe tretími stranami a tieto tretie strany ich často spájajú s dodatočnými činnosťami za účelom využitia kapacity osôb vykonávajúcich túto činnosť v čo najväčšom možnom rozsahu. Okrem služieb v oblasti vybavovania pošty sa preto poskytujú aj rôzne kancelárske služby, ako je skenovanie, kopírovanie a telefonické služby.

(72)

Služby podateľne je možné poskytovať vo forme prenájmu zamestnancov alebo zmlúv o poskytovaní služieb. Trh preto zahŕňa vykonávanie činností vo forme zmlúv o poskytovaní služieb aj prenájme zamestnancov. Žiadateľ tieto služby poskytuje vo forme zmlúv o poskytovaní služieb.

(73)

Podľa definície trhu pre tlačové služby na základe predchádzajúcich odsekov a bez toho, aby bolo dotknuté právo v oblasti hospodárskej súťaže, Rakúska pošta mala podľa žiadosti (40) podiel na trhu vo výške [… %] v roku 2010 a [… %] v roku 2011 a [… %] v roku 2012.

(74)

Kumulovaný trhový podiel prvých dvoch konkurentov bol [… %] v roku 2010 a 2011 a [… %] v roku 2012. Na tejto úrovni sú schopné vyvinúť na Rakúsku poštu značný konkurenčný tlak.

(75)

Faktory uvedené v predchádzajúcich dvoch odôvodneniach sa preto považujú za ukazovateľ priameho vystavenia spoločnosti Rakúska pošta hospodárskej súťaži.

Tlačiarenské služby

(76)

Tlačiarenské služby sú definované ako tlač, vkladanie do obálok, logistika a spracovanie materiálov potrebných v prípade opakujúcich sa obchodných postupov (faktúry, upomienky, poštové zásielky, výkazy a výplatné pásky).

(77)

Aby sa zvýšila efektívnosť nákladov, vykonávajú sa tieto vnútorné postupy často externe tretími stranami.

(78)

Pre elektronické a digitálne tlačiarenské postupy, v rámci ktorých zákazník zasiela údaje na tlač elektronicky, existuje trh a poskytovateľ služieb poskytuje všetky ďalšie služby pre tlač, skladanie, vkladanie do obálok atď. Týmto spôsobom si zákazník nemusí zakúpiť prístroje, ktoré sú potrebné na takéto služby.

(79)

Podľa vymedzenia trhu pre tlačové služby na základe predchádzajúcich odsekov a bez toho, aby bolo dotknuté právo v oblasti hospodárskej súťaže, mala Rakúska pošta podľa žiadosti (41) podiel na trhu vo výške [… %] v roku 2010 a 2011 a [… %] v roku 2012.

(80)

Príslušný rakúsky trh je veľmi rozdrobený. Pôsobí na ňom množstvo podnikov. Avšak iba jeden konkurent má podiel na trhu vyšší ako [… %].

(81)

Faktory uvedené v predchádzajúcich dvoch odôvodneniach sa preto považujú za ukazovateľ priameho vystavenia spoločnosti Rakúska pošta hospodárskej súťaži.

Služby s pridanou hodnotou súvisiace s elektronickými médiami a poskytované len prostredníctvom takýchto médií

Predaj adries, údajov a porovnávajúcich služieb („obchodovanie s adresami“)

(82)

Žiadateľ poskytuje podnikom, ktoré chcú zvýšiť kvalitu údajov o adresách svojich zákazníkov, rad služieb v oblasti údajov o adresách.

(83)

Podľa definície trhu pre obchodovanie s adresami na základe predchádzajúcich odsekov, a bez toho, aby bolo dotknuté právo hospodárskej súťaže, mala Rakúska pošta podľa dostupných informácií (42) podiel na trhu vo výške [… %] v roku 2010, [… %] v roku 2011 a [… %] v roku 2012. Najväčší konkurent mal podiel na trhu vo výške [… %], ktorý sa stabilne zvyšoval od roku 2010.

(84)

Faktory uvedené vyššie sa preto považujú za ukazovateľ priameho vystavenia spoločnosti Rakúska pošta hospodárskej súťaži.

Elektronická pošta

(85)

Rakúska pošta pôsobí na trhu elektronických komunikácií, na ktorom poskytuje služby ako napr. modul zasielania (v plnej miere automatizovaný, bezpečné doručenie písomných dokumentov jednotlivcom); elektronická fakturácia; elektronická výplatná páska (výplatná páska generovaná priamo zo systému účtovania miezd a sprístupnená zamestnancom prostredníctvom internetbankingu). Hlavnú časť podnikateľskej činnosti v rámci elektronickej pošty tvoria faktúry.

(86)

Podľa vymedzenia trhu pre elektronickú poštu na základe predchádzajúcich odsekov, a bez toho, aby bolo dotknuté právo v oblasti hospodárskej súťaže, mal žiadateľ podľa dostupných informácií (43) podiel na trhu [… %] v roku 2010, [… %] v roku 2011 a [… %] v roku 2012.

(87)

Faktory uvedené vyššie sa preto považujú za ukazovateľ priameho vystavenia spoločnosti Rakúska pošta hospodárskej súťaži.

Filatelistické služby

(88)

Na účely tohto rozhodnutia a v súlade s predchádzajúcimi postupmi Komisie (44) sú filatelistické služby definované ako „predaj poštových známok a produktov súvisiacich s poštovými známkami prevažne zberateľom poštových známok a do určitej miery aj osobám, ktoré kupujú darčeky a suveníry“.

(89)

Rakúska pošta je spoločnosť, ktorá je zodpovedná za vydávanie nových špeciálnych rakúskych poštových známok. Zahraniční poskytovatelia poštových služieb takisto vydávajú špeciálne známky pre filatelistický trh. Filatelistický trh však nie je obmedzený na vydávanie nových špeciálnych známok, ale zahŕňa aj obchodovanie so známkami, prostredníctvom aukčných siení, obchodníkov so známkami, ako aj elektronického predaja a aukcií.

(90)

Odhadovaný podiel Rakúskej pošty (45) na celkovom trhu s filatelistickými službami, pričom ide o vymedzenie trhu, ktorou nie je dotknuté právo v oblasti hospodárskej súťaže, predstavoval [… %] v roku 2010, [… %], v roku 2011 a [… %] v roku 2012.

(91)

Tento faktor by sa preto mal považovať za ukazovateľ priameho vystavenia hospodárskej súťaži v rámci filatelistických služieb.

Finančné služby

(92)

V súlade s článkom 6 ods. 2 písm. c) smernice 2004/17/ES sa na poskytovanie finančných služieb vymedzených v štvrtej zarážke uvedeného písmena c) vzťahuje daná smernica len v tom prípade, keď tieto služby poskytujú subjekty, ktoré poskytujú aj poštové služby v zmysle písmena b) daného ustanovenia.

(93)

Rakúska pošta poskytuje tieto finančné služby:

a)

vo vlastnom mene: platobné služby – výber hotovosti (pri doručení balíkov „Nachnahme“ inkasné služby zo strany poštových doručovateľov „Postauftrag“);

b)

v mene spoločnosti Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (BAWAG PSK) a na jej účet: výber hotovosti a peňažné úspory.

(94)

V súlade s predchádzajúcimi rozhodnutiami Komisie (46) na účely tohto rozhodnutia a bez toho aby bol dotknutý zákon o hospodárskej súťaži sa za relevantné tovarové trhy považujú: platobné služby, služby v oblasti výberu hotovosti a služby v oblasti sprostredkovania sporiteľských účtov.

(95)

Rakúska pošta poskytuje vo vlastnom mene platobné služby uvedené v písmene a) odôvodnenia (93). Rakúska pošta má podiel na trhu menší než [… %] a pri poskytovaní takýchto služieb konkuruje platobným službám, ktoré ponúkajú banky a finančné inštitúcie, čo môže na Rakúsku poštu vyvinúť značný konkurenčný tlak.

(96)

Tieto faktory by preto mali slúžiť ako ukazovatele priameho vystavenia hospodárskej súťaži pre platobné služby poskytované Rakúskou poštou vo svojom vlastnom mene.

(97)

Rakúska pošta nebola schopná poskytnúť (47) svoje podiely na trhu a trhové podiely svojich hlavných konkurentov na služby poskytované v mene spoločnosti BAWAG PSK, a to pre výber hotovosti a peňažné úspory.

(98)

Keďže chýbajú informácie o stupni hospodárskej súťaže na uvedených tovarových trhoch so službami poskytovanými v mene spoločnosti BAWAG PSK, nie je možné dospieť k záveru, že podmienky na udelenie výnimky podľa článok 30 ods. 1 smernica 2004/17/ES sú splnené. Článok 30 ods. 1 uvedenej smernice sa preto nevzťahuje na zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie uvedených činností v Rakúsku.

IV.   ZÁVERY

(99)

Vzhľadom na faktory preskúmané v odôvodneniach 2 až 98 by sa podmienka priameho vystavenia hospodárskej súťaži ustanovená v článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES mala považovať za splnenú, pokiaľ ide o tieto v Rakúsku poskytované služby:

a)

služby týkajúce sa riadenia podateľní;

b)

služby s pridanou hodnotou súvisiace s elektronickými médiami a poskytované len prostredníctvom takýchto médií,

c)

filatelistické služby;

d)

platobné služby poskytované vo vlastnom mene.

(100)

Keďže sa podmienka neobmedzeného prístupu na trh považuje za splnenú, smernica 2004/17/ES by sa nemala uplatňovať v prípadoch, keď obstarávatelia zadávajú zákazky, ktorých cieľom je umožniť vykonávanie služieb uvedených v odôvodnení 99 písm. a) až d) v Rakúsku, a to ani v prípade, keď sa na projekty na účely vykonávania takejto činnosti v tomto členskom štáte organizujú súťaže.

(101)

Toto rozhodnutie je založené na právnej a skutkovej situácii v období od októbra 2013 do januára 2014, ako to vyplýva z informácií, ktoré poskytla Rakúska pošta a rakúske orgány. Toto rozhodnutie sa môže zrevidovať, ak by podstatné zmeny v právnej alebo skutkovej situácii viedli k tomu, že by už neboli splnené podmienky uplatniteľnosti článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES.

(102)

Podmienka priameho vystavenia hospodárskej súťaži stanovená v článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES by sa však na území Rakúska nemala považovať za splnenú, pokiaľ ide o ďalšie činnosti, ktoré sú predmetom žiadosti Rakúskej pošty.

(103)

Keďže niektoré služby, ktoré sú predmetom uvedenej žiadosti, aj naďalej podliehajú smernici 2004/17/ES, treba pripomenúť, že s verejnými zákazkami zahŕňajúcimi viacero činností by sa malo nakladať v súlade s článkom 9 smernice 2004/17/ES. To znamená, že keď obstarávateľ pôsobí v „zmiešanom“ obstarávaní, teda obstarávaní používanom na podporu vykonávania činností vyňatých z uplatňovania smernice 2004/17/ES, ako aj činností takto nevyňatých, musia sa zohľadniť činnosti, na ktoré je zákazka predovšetkým určená. V prípade takéhoto zmiešaného obstarávania, keď je účelom v zásade podporovať činnosti, ktoré neboli vyňaté, sa majú uplatňovať ustanovenia smernice 2004/17/ES. Ak nemožno objektívne určiť, na ktorú činnosť je zákazka predovšetkým určená, má sa zadať v súlade s pravidlami uvedenými v článku 9 ods. 2 a 3 smernice 2004/17/ES.

(104)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Poradného výboru pre verejné obstarávanie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Smernica 2004/17/ES sa nevzťahuje na zákazky, ktoré boli zadané obstarávateľmi a ktorých cieľom je umožniť vykonávanie týchto služieb v Rakúsku:

a)

služby týkajúce sa riadenia podateľní;

b)

služby s pridanou hodnotou súvisiace s elektronickými médiami a poskytované len prostredníctvom takýchto médií;

c)

filatelistické služby;

d)

platobné služby poskytované vo vlastnom mene.

Článok 2

Toto rozhodnutie je určené Rakúskej republike.

V Bruseli 2. apríla 2014

Za Komisiu

Michel BARNIER

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna 2002, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Ú. v. ES L 176, 5.7.2002, s. 21).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/6/ES z 20. februára 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/67/ES s ohľadom na úplné dokončenie vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 52, 27.2.2008, s. 3).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi („nariadenie o fúziách“) (Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1).

(6)  Vec COMP/M.6503 – La Poste/Swiss Post/JV.

(7)  Vec COMP/M.3971 – deutschepost/Excel.

(8)  Vec COMP/M.5152 – Posten AB/Post DanmarkA/S.

(9)  Pozri poznámku pod čiarou č. 8.

(10)  Pozri poznámku pod čiarou č. 8.

(11)  Žiadosť, s. 8.

(12)  List Komisie MARKT/С4/ММТ/id (2013) 3891034 z 5. decembra 2013 Stálemu zastúpeniu Rakúska.

(13)  E-mail: rakúskeho spolkového ministerstva hospodárstva, rodiny a mládeže z 18. decembra obsahujúci odpovede príslušných orgánov: spolkového ministerstva dopravy, inovácií a technológie a národného regulačného orgánu (Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH).

(14)  Podľa prílohy 1 k žiadosti, s. 54.

(15)  Podľa prílohy 1 k žiadosti, s. 60.

(16)  [****] dôverné informácie

(17)  Podľa prílohy 1 k žiadosti, s. 32.

(18)  E-mail: Rakúskej pošty z 2. decembra 2013.

(19)  V analýze dopytu sa cena zvyčajne považuje za endogénnu premennú. Túto endogénnosť je potrebné kontrolovať, aby bolo možné považovať súvisiacu citlivosť množstiev na ceny za nezaujatý odhad elasticity. Žiadateľ nevykonal tento druh kontroly endogénnosti a dostatočne neodôvodnil exogénnosť cien a bez odôvodnenia predpokladal, že ceny sú exogénne.

(20)  Pozri poznámku pod čiarou č. 18.

(21)  Zvýšenie cien bolo predložené v máji 2011 po schválení príslušnými vnútroštátnymi orgánmi na žiadosť Rakúskej pošty.

(22)  Služby došlej cezhraničnej pošty sú služby, ktoré poskytuje prevádzkovateľ poštových služieb v Rakúsku inému prevádzkovateľovi poštových služieb v zahraničí (napr. poskytovateľ poštových služieb distribuuje v Rakúsku poštu prijatú od prevádzkovateľa poštových služieb v zahraničí).

(23)  Pozri poznámku pod čiarou č. 18.

(24)  Pozri poznámku pod čiarou č. 12.

(25)  Pozri poznámku pod čiarou č. 12.

(26)  Hlavný vývoj v sektore poštových služieb (2010-2013), WIK Consult, august 2013, s. 174.

(27)  Pozri poznámku pod čiarou č. 12.

(28)  Pozri poznámku pod čiarou č. 6.

(29)  Pozri poznámku pod čiarou č. 6.

(30)  E-mail: Rakúskej pošty zo 14. januára 2014.

(31)  Rozhodnutie Komisie zo 6. augusta 2007, ktorým sa určité služby v poštovom sektore vo Fínsku okrem Alandských ostrovov vynímajú z uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb, Ú. v. EÚ L 215, 18.8.2007, s. 21.

(32)  Pozri poznámku pod čiarou č. 18.

(33)  OLG Viedeň, 26 Kt. 8,9/0-44, 43.

(34)  Pozri bod 11 rozhodnutia Komisie SG-Greffe (2005) D/201691 z 8. apríla 2005 (vec č. COMP/M.3648 — GRUNER + JAHR/MPS) a bod 15 rozhodnutia Komisie SG-Greffe (2005) D/200313 z 24. januára 2005 (vec č. COMP/M.3579 — WPP/GREY).

(35)  Pozri poznámku pod čiarou č. 12.

(36)  Pozri poznámku pod čiarou č. 13.

(37)  Pozri poznámku pod čiarou č. 18.

(38)  Pozri poznámku pod čiarou č. 30.

(39)  Pozri poznámku pod čiarou č. 18.

(40)  Žiadosť, s. 22.

(41)  Pozri poznámku pod čiarou č. 40.

(42)  Žiadosť, s. 14.

(43)  Pozri poznámku pod čiarou č. 18.

(44)  Rozhodnutie 2007/564/ES.

(45)  Žiadosť, s. 25.

(46)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2011/875/EÚ zo 16. decembra 2011, ktorým sa určité finančné služby v poštovom sektore v Maďarsku vynímajú z uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 343, 23.12.2011, s. 77).

(47)  Pozri poznámku pod čiarou č. 30.