29.7.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 199/46


Korigendum k vykonávaciemu rozhodnutiu Rady 2014/151/SZBP z 21. marca 2014, ktorým sa vykonáva rozhodnutie 2014/145/SZBP o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na konanie, ktorým sa narúša alebo ohrozuje územná celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny

( Úradný vestník Európskej únie L 86 z 21. marca 2014 )

Na strane 31 v prílohe v treťom zázname v prvom stĺpci:

namiesto:

„Matviyenko, Valentina Ivanova“

má byť:

„Matviyenko, Valentina Ivanovna“.