14.3.2015   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 70/58


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/433

zo 17. decembra 2014

o zriadení Etického výboru a o jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/59)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na rozhodnutie ECB/2004/2 z 19. februára 2004, ktorým sa prijíma rokovací poriadok Európskej centrálnej banky (1), a najmä na jeho článok 9a,

keďže:

(1)

Prostredníctvom zriadenia Etického výboru Európskej centrálnej banky (ďalej len „Etický výbor“) sa Rada guvernérov usiluje o posilnenie existujúcich etických pravidiel a ďalšie zdokonalenie korporátneho riadenia Európskej centrálnej banky (ECB), Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB), Eurosystému a jednotného mechanizmu dohľadu (JMD).

(2)

Povedomie verejnosti o otázkach korporátneho riadenia a etických pravidlách sa za posledné roky zvýšilo. Po zriadení JMD nadobudli otázky riadenia pre ECB väčší význam. Vyššia úroveň povedomia verejnosti a hodnotenia si vyžadujú, aby ECB mala a prísne dodržiavala najmodernejšie etické pravidlá, a tým ochránila svoju integritu a predišla rizikám straty dobrej povesti.

(3)

Etické pravidlá pre členov orgánov podieľajúcich sa na rozhodovacom procese ECB (ďalej len „adresáti“) by mali byť založené na rovnakých zásadách, ktoré platia pre zamestnancov ECB, a mali by byť primerané príslušným povinnostiam adresátov. Preto by sa mali rôzne pravidlá tvoriace etický rámec ECB, t. j. kódex správania členov Rady guvernérov (2), doplnkový kódex etických kritérií pre členov Výkonnej rady (3), kódex správania členov Rady pre dohľad a služobný poriadok ECB, vykladať súdržným spôsobom.

(4)

Etické pravidlá treba podporiť dobre fungujúcim monitorovaním, mechanizmom podávania správ a postupmi tak, aby sa dosiahla primeraná a konzistentná implementácia, v čom Etický výbor zohráva kľúčovú úlohu.

(5)

S cieľom zabezpečiť účinnú interakciu tých aspektov etických pravidiel, ktoré sa v zásade týkajú operatívnej implementácie, resp. inštitucionálnych a rámcových otázok, aspoň jeden člen Výboru pre audit ECB (ďalej len „Výbor pre audit“) by mal byť tiež členom Etického výboru.

(6)

Členom Etického výboru by mal byť aj externý člen Výboru pre audit. Externí členovia Výboru pre audit sa vyberajú spomedzi vysokopostavených pracovníkov so skúsenosťami v oblasti centrálneho bankovníctva,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Zriadenie a zloženie

1.   Týmto sa zriaďuje Etický výbor.

2.   Etický výbor sa skladá z troch externých členov, z ktorých aspoň jeden je externým členom Výboru pre audit.

3.   Členovia Etického výboru sú uznávané osobnosti z členských štátov, o nezávislosti ktorých nie sú žiadne pochybnosti a ktoré majú dôkladnú znalosť cieľov, úloh a riadenia ECB, ESCB, Eurosystému a JMD. Nesmú byť súčasnými zamestnancami ECB ani súčasnými členmi orgánov podieľajúcich sa na rozhodovacom procese ECB, národných centrálnych bánk alebo príslušných vnútroštátnych orgánov podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 1024/2013 (4).

Článok 2

Vymenovanie členov

1.   Členov Etického výboru vymenúva Rada guvernérov.

2.   Etický výbor určí svojho predsedu.

3.   Funkčné obdobie členov Etického výboru je trojročné a možno ho obnoviť raz. Mandát tých členov Etického výboru, ktorí sú zároveň členmi Výboru pre audit, zanikne, ak prestanú byť členmi Výboru pre audit.

4.   Členovia Etického výboru dodržiavajú najvyššie normy etického správania. Očakáva sa od nich, že budú konať čestne, nezávisle, nestranne, rozvážne a bez ohľadu na svoje osobné záujmy, a že sa vyhnú akejkoľvek situácii, ktorá by mohla viesť k osobnému konfliktu záujmov. Očakáva sa, že si budú plne vedomí dôležitosti svojich úloh a povinností. Členovia Etického výboru sa v prípadoch predpokladaného alebo potenciálneho osobného konfliktu záujmov nezúčastňujú na rokovaniach. Sú povinní zachovávať služobné tajomstvo aj po skončení svojich funkcií, ako to stanovuje článok 37 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

5.   Členovia Etického výboru majú nárok na odmenu, ktorá obsahuje ročný honorár a platbu za skutočne vykonanú prácu na základe hodinovej sadzby. Výšku tejto odmeny stanovuje Rada guvernérov.

Článok 3

Fungovanie

1.   Etický výbor rozhoduje o dátumoch svojich zasadnutí na návrh predsedu. Predseda môže takisto zvolať zasadnutia Etického výboru vždy, keď to považuje za potrebné.

2.   Na žiadosť člena a po dohode s predsedom sa zasadnutia môžu konať aj prostredníctvom telekonferencie a rokovania sa môžu uskutočniť prostredníctvom písomného konania.

3.   Od členov Etického výboru sa očakáva, že sa na každom zasadnutí zúčastnia osobne. Na zasadnutiach sa môžu zúčastniť iba členovia Etického výboru a jeho tajomník. Etický výbor však môže pozvať aj ďalšie osoby, aby sa zúčastnili na jeho zasadnutiach, ak to považuje za vhodné.

4.   Výkonná rada poverí niektorého zo zamestnancov vykonávaním funkcie tajomníka Etického výboru.

5.   Etický výbor má prístup k členom vedenia a zamestnancom, ako aj k dokumentom a informáciám, ktoré potrebuje na plnenie svojich úloh.

Článok 4

Úlohy

1.   Ak je to v právnych predpisoch prijatých ECB alebo v etických pravidlách prijatých orgánmi podieľajúcimi sa na rozhodovacom procese ECB výslovne ustanovené, Etický výbor poskytuje poradenstvo v otázkach etiky na základe individuálnych žiadostí.

2.   Etický výbor preberá úlohy zverené poradcovi pre záležitosti profesijnej etiky vymenovanému podľa kódexu správania členov Rady guvernérov, ako aj úlohy zverené úradníkovi ECB pre záležitosti etiky podľa doplnkového kódexu etických kritérií pre členov Výkonnej rady.

3.   S cieľom pomôcť Výboru pre audit pri posudzovaní celkovej adekvátnosti rámca ECB, ESCB, Eurosystému a JMD na zabezpečovanie súladu s predpismi a účinnosti procesov na monitorovanie súladu s predpismi, Etický výbor podáva Výboru pre audit správy o svojej poradenskej činnosti a o rozsahu, v akom boli jeho odporúčania implementované.

4.   Etický výbor podáva Rade guvernérov výročné správy o svojej činnosti. Okrem toho Etický výbor podáva Rade guvernérov správy vždy, keď to považuje za vhodné a/alebo keď je to potrebné v rámci plnenia jeho úloh.

5.   Okrem úloh uvedených v tomto článku môže Etický výbor na žiadosť Rady guvernérov vykonávať aj ďalšie činnosti súvisiace s jeho mandátom.

Článok 5

Informácie o implementácii odporúčania

Adresáti odporúčania Etického výboru informujú Etický výbor o implementácii jeho odporúčania.

Článok 6

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 17. decembra 2014

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33.

(2)  Ú. v. ES C 123, 24.5.2002, s. 9.

(3)  Ú. v. EÚ C 104, 23.4.2010, s. 8.

(4)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63).