31.1.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 28/1


ROZHODNUTIE RADY

z 28. januára 2014

o uzavretí Protokolu, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok ustanovené v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej

(2014/48/EÚ)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 v spojení s článkom 218 ods. 6 písm. a),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

keďže:

(1)

Rada 28. júna 2007 prijala nariadenie (ES) č. 753/2007 (1) o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej (2) (ďalej len „dohoda“). K dohode bol pripojený Protokol, ktorým sa stanovujú možnosti rybolovu a finančný príspevok upravené v dohode (3) (ďalej len „súčasný protokol“). Platnosť súčasného protokolu sa končí 31. decembra 2012.

(2)

Únia rokovala s vládou Dánska a vládou Grónska o novom protokole k dohode, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok (ďalej len „protokol“).

(3)

Protokol bol podpísaný v súlade s rozhodnutím Rady 2012/653/EÚ (4) s výhradou jeho uzavretia k neskoršiemu dátumu a bude sa predbežne vykonávať od 1. januára 2013.

(4)

Protokol by sa mal schváliť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Týmto sa v mene Únie schvaľuje Protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok ustanovené v Dohode o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom na jednej strane a vládou Dánska a miestnou vládou Grónska na strane druhej (5).

Článok 2

Predseda Rady vydá v mene Únie oznámenie ustanovené v článku 13 protokolu.

Článok 3

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 28. januára 2014

Za Radu

predseda

G. STOURNARAS


(1)  Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 4.

(3)  Ú. v. EÚ L 172, 30.6.2007, s. 9.

(4)  Ú. v. EÚ L 293, 23.10.2012, s. 4.

(5)  Text protokolu sa uverejnil v Ú. v. EÚ L 293, 23.10.2012, s. 5 spolu s rozhodnutím o podpise.