19.7.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 214/34


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

z 2. júla 2014

o poskytovaní údajov z oblasti dohľadu, ktoré dohliadané subjekty vykazujú príslušným vnútroštátnym orgánom podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 680/2014, Európskej centrálnej banke

(ECB/2014/29)

(2014/477/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013 z 15. októbra 2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 6 ods. 2,

so zreteľom na nariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 468/2014 zo 16. apríla 2014 o rámci pre spoluprácu v rámci jednotného mechanizmu dohľadu medzi Európskou centrálnou bankou, príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a určenými vnútroštátnymi orgánmi (nariadenie o rámci JMD) (ECB/2014/17) (2), a najmä na jeho článok 21 a článok 140 ods. 4,

so zreteľom na návrh Rady pre dohľad,

keďže:

(1)

Na úverové inštitúcie sa vzťahujú pravidelné spravodajské požiadavky v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (3) a vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 680/2014 (4).

(2)

V medziach článku 6 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 je Európska centrálna banka (ECB) výlučne príslušná vykonávať úlohy uvedené článku 4 tohto nariadenia na účely prudenciálneho dohľadu. Pri výkone týchto úloh zabezpečí ECB dodržiavanie ustanovení práva Únie, ktorými sa na úverové inštitúcie kladú prudenciálne požiadavky týkajúce sa vykazovania.

(3)

V súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 a článkom 21 nariadenia o rámci JMD sú ECB a príslušné vnútroštátne orgány povinné vymieňať si informácie. Bez toho, aby bola dotknutá právomoc ECB dostávať vykazované informácie priamo od úverových inštitúcií, alebo mať priamy priebežný prístup k daným informáciám, príslušné vnútroštátne orgány osobitne poskytnú ECB všetky informácie potrebné na účely výkonu úloh, ktoré boli zverené ECB nariadením (EÚ) č. 1024/2013.

(4)

V súlade s článkom 140 ods. 3 nariadenia o rámci JMD majú dohliadané subjekty povinnosť oznamovať svojim príslušným vnútroštátnym orgánom všetky informácie, ktoré sa majú pravidelne vykazovať v súlade s príslušným právom Únie. Pokiaľ sa osobitne neuvádza niečo iné, všetky informácie vykazované dohliadanými subjektmi sa predkladajú príslušným vnútroštátnym orgánom. Tieto orgány uskutočnia prvotnú kontrolu údajov a sprístupnia ECB informácie vykázané dohliadaným subjektmi.

(5)

Na účely výkonu úloh ECB vo vzťahu k vykazovaniu na účely dohľadu je potrebné bližšie určiť spôsob, akým príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB informácie, ktoré dostali od dohliadaných subjektov. Bližšie by sa mal vymedziť najmä formát, periodicita a včasnosť predkladania informácií, ako aj podrobnosti o kontrolách kvality, ktoré by mali príslušné vnútroštátne orgány uskutočniť skôr, než predložia informácie ECB.

(6)

V súlade s článkom 27 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 členovia Rady pre dohľad, zamestnanci ECB a zamestnanci vyslaní do ECB zo zúčastnených členských štátov, ktorí vykonávajú úlohy v oblasti dohľadu, podliehajú požiadavkám na zachovávanie služobného tajomstva ustanoveným v článku 37 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky a v príslušnom práve Únie. Na ECB a príslušné vnútroštátne orgány sa konkrétne vzťahujú ustanovenia týkajúce sa výmeny informácií a služobného tajomstva ustanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ (5),

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Oblasť pôsobnosti

V súlade s článkom 21 nariadenia o rámci JMD sa v tomto rozhodnutí ustanovujú postupy týkajúce sa predkladania údajov, ktoré vykazujú dohliadané subjekty príslušným vnútroštátnym orgánom na základe vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014, ECB.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú vymedzenia pojmov uvedené v nariadení o rámci JMD.

Článok 3

Dátumy predkladania údajov

Príslušné vnútroštátne orgány predkladajú ECB údaje uvedené v článku 1, ktoré im boli vykázané dohliadanými skupinami a dohliadanými subjektmi, k nasledujúcim dátumom:

1.

Do 12.00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ) (6) desiateho pracovného dňa, ktorý nasleduje po termínoch na predloženie údajov stanovených vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 680/2014 vo vzťahu k:

a)

významným dohliadaným subjektom na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov;

b)

významným dohliadaným subjektom, ktoré nie sú členmi dohliadanej skupiny;

c)

dohliadaným skupinám na subkonsolidovanej úrovni a dohliadaným subjektom, ktoré sú členmi dohliadanej skupiny, keď sa klasifikujú ako významné v súlade s kritériom troch najvýznamnejších úverových inštitúcií v ich členských štátoch;

d)

ostatným dohliadaným skupinám a dohliadaným subjektom zahrnutým do zoznamu inštitúcií, na ktoré sa vzťahuje vykazovanie Európskemu orgán pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) v súlade s článkom 3 rozhodnutia EBA/DC/090 (7).

2.

Do konca pracovného času dvadsiateho piateho pracovného dňa nasledujúceho po termínoch na predloženie údajov stanovených vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 680/2014 vo vzťahu k:

a)

významným dohliadaným skupinám na subkonsolidovanej úrovni, pokiaľ tieto údaje neboli predložené v súlade s pododsekom 1;

b)

významným dohliadaným subjektom, ktoré sú členmi dohliadanej skupiny, pokiaľ tieto údaje neboli predložené v súlade s pododsekom 1.

3.

Do konca pracovného času dvadsiateho piateho pracovného dňa nasledujúceho po termínoch na predloženie údajov stanovených vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 680/2014 vo vzťahu k:

a)

menej významným dohliadaným skupinám na najvyššej úrovni konsolidácie v rámci zúčastnených členských štátov, pokiaľ tieto údaje neboli predložené v súlade s pododsekom 1;

b)

významným dohliadaným subjektom, ktoré nie sú členmi dohliadanej skupiny, pokiaľ tieto údaje neboli predložené v súlade s pododsekom 1.

4.

Do konca pracovného času tridsiateho piateho pracovného dňa nasledujúceho po termínoch na predloženie údajov stanovených vo vykonávacom nariadení (EÚ) č. 680/2014 vo vzťahu k:

a)

menej významným dohliadaným skupinám na subkonsolidovanej úrovni, pokiaľ tieto údaje neboli predložené v súlade s pododsekom 1;

b)

menej významným dohliadaným subjektom, ktoré sú členmi dohliadanej skupiny, pokiaľ tieto údaje neboli predložené v súlade s pododsekom 1.

Článok 4

Kontrola kvality údajov

1.   Príslušné vnútroštátne orgány monitorujú a zaisťujú kvalitu a spoľahlivosť údajov, ktoré sa prekladajú ECB. Príslušné vnútroštátne orgány uplatňujú pravidlá validácie uvedené v prílohe XV vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 680/2014, ktoré vytvára a aktualizuje EBA, a uplatňujú dodatočné kontroly kvality údajov vymedzené zo strany ECB v spolupráci s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

2.   Za predpokladu, že boli dodržané pravidlá validácie a kontrola kvality, údaje sa predložia v súlade s týmito dodatočnými minimálnymi normami presnosti:

a)

ak je to relevantné, príslušné vnútroštátne orgány poskytujú informácie o vývoji vyplývajúcom z predložených údajov a

b)

informácie musia byť úplné: na existujúce medzery sa musí upozorniť, musia sa vysvetliť ECB a, ak je to relevantné, bezodkladne odstrániť.

Článok 5

Kvalitatívne informácie

1.   Ak nemožno zaručiť kvalitu údajov pre príslušnú tabuľku v rámci taxonómie, príslušné vnútroštátne orgány bezodkladne poskytnú ECB zodpovedajúce vysvetlenia.

2.   Príslušné vnútroštátne orgány okrem toho oznamujú ECB dôvody všetkých významných opráv, ktoré predložia.

Článok 6

Bližšie určenie formátu pre prenos údajov

1.   S cieľom poskytnúť jednotný technický formát na výmenu údajov vo vzťahu k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 680/2014, príslušné vnútroštátne orgány predkladajú údaje bližšie určené v tomto rozhodnutí podľa taxonómie rozšíriteľného jazyka pre podnikové výkazníctvo.

2.   Dohliadané subjekty sa pri príslušnom prenose identifikujú použitím (predbežného) identifikátora právnickej osoby.

Článok 7

Prvé referenčné dátumy vykazovania

1.   Prvé referenčné dátumy vykazovania uvedené v článku 3 ods. 1 sú totožné s dátumami uvedenými v článku 8.8.1 rozhodnutia EBA/DC/090.

2.   Prvým referenčným dátumom vykazovania uvedeným v článku 3 ods. 2, 3 a 4 je 31. december 2014.

Článok 8

Prechodné ustanovenie

1.   Čo sa týka referenčného dátumu vykazovania v roku 2014, dátumy pre predkladanie informácií príslušnými vnútroštátnymi orgánmi uvedené v článku 3 ods. 1 sú totožné s dátumami bližšie určenými v článku 8.8.2 rozhodnutia EBA/DC/090.

2.   Od referenčného dátumu vykazovania, ktorým je 31. december 2014, do referenčného dátumu vykazovania, ktorým je 31. december 2015, sú dátumami predkladania údajov príslušnými vnútroštátnymi orgánmi uvedenými v článku 3 ods. 3 koniec pracovnej doby v tridsiaty pracovný deň nasledujúci po dni, v ktorom dohliadané subjekty predložili údaje príslušnému vnútroštátnemu orgánu.

3.   Do 4. novembra 2014 predložia príslušné vnútroštátne orgány ECB údaje uvedené v článku 1, ktoré sa týkajú:

a)

dohliadaných skupín a dohliadaných subjektov, ktoré sú predmetom komplexného hodnotenia v súlade s rozhodnutím ECB/2014/3 (8);

b)

ostatných dohliadaných skupín a dohliadaných subjektov usadených v zúčastnenom členskom štáte, pokiaľ sú zaradené do zoznamu inštitúcií podliehajúcich spravodajskej povinnosti vo vzťahu k EBA v súlade s článkom 3 rozhodnutia EBA/DC/090.

Článok 9

Adresáti

Toto rozhodnutie je určené príslušným vnútroštátnym orgánom zúčastnených členských štátov.

Vo Frankfurte nad Mohanom 2. júla 2014

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 141, 14.5.2014, s. 1.

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1).

(4)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 680/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú vykonávacie technické predpisy, pokiaľ ide o vykazovanie inštitúciami na účely dohľadu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 (Ú. v. EÚ L 191, 28.6.2014, s. 1).

(5)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 338).

(6)  SEČ zohľadňuje aj prechod na letný stredoeurópsky čas.

(7)  Rozhodnutie Európskeho orgánu pre dohľad nad bankovníctvom EBA/DC/090 z 24. januára 2014 o vykazovaní príslušnými orgánmi do EBA. Dostupné na internetovej stránke EBA: www.eba.europa.eu.

(8)  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/2014/3 zo 4. februára 2014, ktorým sa určujú úverové inštitúcie podliehajúce komplexnému hodnoteniu (Ú. v. EÚ L 69, 8.3.2014, s. 107).