14.6.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 175/47


ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY

zo 14. apríla 2014

o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti

(ECB/2014/16)

(2014/360/EÚ)

RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013, ktorým sa Európska centrálna banka poveruje osobitnými úlohami, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (1), a najmä na jeho článok 24,

keďže:

(1)

Podľa článku 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 Administratívny revízny výbor vykonáva interné administratívne preskúmanie rozhodnutí, ktoré prijme Európska centrálna banka (ECB) pri vykonávaní právomocí, ktorými bola poverená nariadením (EÚ) č. 1024/2013, na základe žiadosti o preskúmanie predloženej v súlade s článkom 24 ods. 5.

(2)

Podľa článku 24 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 ECB prijme pravidlá činnosti Administratívneho revízneho výboru, ktoré sa uverejnia.

(3)

Podľa článku 24 ods. 11 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 zriadením Administratívneho revízneho výboru nie je dotknuté právo podať návrh na začatie konania na Súdnom dvore Európskej únie v súlade so zmluvami.

(4)

Preskúmanie Administratívnym revíznym výborom je dobrovoľným preskúmaním pre osoby, ktorým je určené rozhodnutie ECB podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 alebo ktorých sa tieto rozhodnutia priamo a konkrétne týkajú, pred podaním návrhu na začatie konania na Súdnom dvore,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

ÚVODNÁ KAPITOLA

Článok 1

Doplňujúci charakter

Toto rozhodnutie dopĺňa rokovací poriadok Európskej centrálnej banky. Pojmy použité v tomto rozhodnutí majú rovnaký význam ako pojmy, ktoré sú vymedzené v rokovacom poriadku Európskej centrálnej banky.

HLAVA I

ADMINISTRATÍVNY REVÍZNY VÝBOR

Článok 2

Zriadenie

Týmto sa zriaďuje Administratívny revízny výbor (ďalej len „Administratívny revízny výbor“).

Článok 3

Zloženie

1.   Administratívny revízny výbor sa skladá z piatich členov, ktorých nahradia dvaja náhradníci na základe podmienok ustanovených v odseku 3.

2.   Členovia Administratívneho revízneho výboru a dvaja náhradníci sú uznávané osobnosti, ktoré sú občanmi členského štátu s preukázanými relevantnými znalosťami a odbornými skúsenosťami vrátane skúseností v oblasti dohľadu na dostatočne vysokej úrovni v oblasti bankovníctva alebo iných finančných služieb. Nemôžu byť súčasnými zamestnancami ECB, príslušných vnútroštátnych orgánov alebo iných vnútroštátnych inštitúcií alebo inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, ktoré sa zúčastňujú na úlohách vykonávaných ECB na základe nariadenia (EÚ) č. 1024/2013.

3.   Dvaja náhradníci dočasne nahradia členov Administratívneho revízneho výboru v prípade, že dočasne nebudú schopní vykonávať funkciu, v prípade smrti, odstúpenia alebo odvolania, alebo ak pri konkrétnej žiadosti o preskúmanie existujú oprávnené dôvody na vážne znepokojenie v súvislosti s existenciou konfliktu záujmov. Konflikt záujmov vznikne, ak člen Administratívneho revízneho výboru má súkromné alebo osobné záujmy, ktoré môžu ovplyvniť alebo sa zdá, že by mohli ovplyvniť nestranný a objektívny výkon jeho funkcie.

Článok 4

Vymenovanie

1.   Členov Administratívneho revízneho výboru a dvoch náhradníkov vymenúva Rada guvernérov tak, aby sa v najväčšej možnej miere zabezpečila primeraná geografická a rodová rovnováha v rámci členských štátov.

2.   Po verejnej výzve na vyjadrenie záujmu uverejnenej v Úradnom vestníku Európskej únie by Výkonná rada po vypočutí Rady pre dohľad mala Rade guvernérov predložiť nominácie členov Administratívneho revízneho výboru a dvoch náhradníkov Rady guvernérov najneskôr do jedného mesiaca pred začatím zasadnutia Rady guvernérov, na ktorom sa má prijať rozhodnutie týkajúce sa vymenovania.

3.   Funkčné obdobie členov Administratívneho revízneho výboru a dvoch náhradníkov je päť rokov a je jedenkrát obnoviteľné.

4.   Členovia Administratívneho revízneho výboru a dvaja náhradníci konajú nezávisle a vo verejnom záujme. Nepodliehajú žiadnym pokynom a podávajú verejné vyhlásenie o záväzkoch a verejné priznanie o záujmoch s poukázaním na všetky priame alebo nepriame záujmy, ktoré by sa mohli považovať za ohrozujúce ich nezávislosť, alebo na to, že takéto záujmy nemajú.

5.   Podmienky pre vymenovanie členov a dvoch náhradníkov Administratívneho revízneho výboru ustanovuje Rada guvernérov.

Článok 5

Predseda a podpredseda

1.   Administratívny revízny výbor určí svojho predsedu a podpredsedu.

2.   Predseda zabezpečí fungovanie Administratívneho revízneho výboru, efektívne uskutočňovanie preskúmavania a dodržiavanie pravidiel činnosti.

3.   Podpredseda bude, s cieľom zabezpečiť fungovanie Administratívneho revízneho výboru, pomáhať predsedovi pri výkone jeho povinností a zaujme jeho miesto, ak predseda nemôže vykonávať svoju funkciu alebo ak o to predseda požiada.

Článok 6

Tajomník Administratívneho revízneho výboru

1.   Tajomník Rady pre dohľad koná ako tajomník Administratívneho revízneho výboru (ďalej len „tajomník“).

2.   Tajomník zodpovedá za prípravu účinnej analýzy preskúmania, organizovanie predbežných vypočutí a vypočutí Administratívneho revízneho výboru, vyhotovenie príslušných zápisníc, vedenie registra preskúmaní a inak za poskytovanie pomoci v súvislosti s preskúmaním.

3.   ECB poskytuje Administratívnemu revíznemu výboru primeranú podporu, vrátane právnych znalostí s cieľom pomôcť pri posudzovaní výkonu právomocí ECB na základe nariadenia (EÚ) č. 1024/2013.

HLAVA II

ŽIADOSŤ O PRESKÚMANIE

Článok 7

Oznámenie so žiadosťou o preskúmanie

1.   Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej je podľa nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 určené rozhodnutie ECB alebo ktorej sa toto rozhodnutie priamo a konkrétne týka, ktorá má v úmysle požiadať o interné administratívne preskúmanie (ďalej len „žiadateľ“), za týmto účelom predloží písomné oznámenie tajomníkovi so žiadosťou o preskúmanie, pričom identifikuje napadnuté rozhodnutie. Oznámenie so žiadosťou o preskúmanie sa predkladá v jednom z úradných jazykov Únie.

2.   Tajomník bezodkladne potvrdí žiadateľovi prijatie oznámenia so žiadosťou o preskúmanie.

3.   Oznámenie so žiadosťou o preskúmanie sa predloží v lehote jedného mesiaca odo dňa oznámenia rozhodnutia žiadateľovi, alebo v prípade neoznámenia rozhodnutia odo dňa, keď sa o ňom žiadateľ dozvedel.

4.   Napadnuté rozhodnutie sa pripojí k oznámeniu so žiadosťou o preskúmanie, ktoré: a) uvedie dôvody, na ktorých sa zakladá; b) ak sa podáva žiadosť o preskúmanie, ktorá má mať odkladný účinok, uvedie dôvody takejto žiadosti; c) bude mať pripojené kópie akýchkoľvek dokumentov, na ktoré sa žiadateľ odvoláva a d) ak oznámenie so žiadosťou o preskúmanie presiahne 10 strán, uvedie zoznam položiek a) až c).

5.   Oznámenie so žiadosťou o preskúmanie jasne uvedie všetky kontaktné údaje žiadateľa, aby tajomník mohol prípadne žiadateľovi alebo jeho zástupcovi zasielať oznámenia. Tajomník zašle potvrdenie o prijatí žiadateľovi a uvedie, či je oznámenie so žiadosťou o preskúmanie úplné.

6.   Žiadateľ môže kedykoľvek stiahnuť oznámenie so žiadosťou o preskúmanie podaním oznámenia o stiahnutí tajomníkovi.

7.   Po podaní tajomníkovi sa oznámenie so žiadosťou o preskúmanie spolu s pripojenými dokumentmi bezodkladne interne zasiela, aby ECB mohla byť zastúpená počas konania.

Článok 8

Spravodajca

Po prijatí oznámenia so žiadosťou o preskúmanie predseda určí spravodajcu na preskúmanie spomedzi členov Administratívneho revízneho výboru vrátane predsedu. Pri určení spravodajcu predseda zohľadní špecifické odborné znalosti každého člena Administratívneho revízneho výboru.

Článok 9

Odkladný účinok

1.   Predloženie oznámenia so žiadosťou o preskúmanie nemá odkladný účinok pre uplatňovanie napadnutého rozhodnutia za podmienok ustanovených v odseku 2.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, môže Rada guvernérov na návrh Administratívneho revízneho výboru rozhodnúť o odklade uplatňovania napadnutého rozhodnutia, ak je žiadosť o preskúmanie prípustná a nie je zjavne nepodložená a ak zastáva stanovisko, že okamžité uplatnenie napadnutého rozhodnutia môže spôsobiť nenapraviteľnú škodu. Rada Guvernérov prijme také rozhodnutie o odklade uplatňovania napadnutého rozhodnutia po vypočutí stanoviska Rady pre dohľad v prípade potreby.

3.   Postupy ustanovené v týchto pravidlách činnosti vrátane tých, ktoré sú uvedené v článkoch 12 a 14 v súvislosti s pokynmi a vypočutiami, sa podľa potreby uplatnia pri rozhodovaní o akejkoľvek otázke týkajúcej sa odkladného účinku.

HLAVA III

PRESKÚMANIE

Článok 10

Rozsah preskúmania Administratívnym revíznym výborom

1.   V súlade s článkom 24 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013 rozsah interného administratívneho preskúmania pokrýva procesný a vecný súlad príslušného rozhodnutia s nariadením (EÚ) č. 1024/2013.

2.   Preskúmanie Administratívnym revíznym výborom sa obmedzuje na preskúmanie dôvodov, na ktoré sa odvoláva žiadateľ, ako sa uvádza v oznámení so žiadosťou o preskúmanie.

Článok 11

Prípustnosť žiadosti o preskúmanie

1.   Administratívny revízny výbor určí, či a do akej miery je žiadosť o preskúmanie prípustná pred posúdením, či je právne podložená. Ak Administratívny revízny výbor považuje žiadosť o preskúmanie celkom alebo sčasti za neprípustnú, takéto posúdenie sa uvedie v stanovisku Administratívneho revízneho výboru podľa článku 17.

2.   Oznámenie so žiadosťou o preskúmanie podané v súvislosti s novým rozhodnutím Rady guvernérov, ako sa uvádza v článku 24 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1024/2013, nie je prípustné.

Článok 12

Pokyny

Predseda môže v mene Administratívneho revízneho výboru dávať pokyny na účinné uskutočnenie preskúmania vrátane pokynov na vyhotovenie dokumentov alebo poskytnutie informácií. Tajomník zašle takéto pokyny príslušným stranám. Predseda môže na tieto účely viesť konzultácie s ostatnými členmi.

Článok 13

Nedodržanie pokynov alebo pravidiel

1.   Ak žiadateľ bez riadneho dôvodu nedodrží pokyn Administratívneho revízneho výboru alebo ustanovení týchto pravidiel činnosti, Administratívny revízny výbor mu môže nariadiť, aby uhradil akékoľvek trovy konania vzniknuté z dôvodu omeškania.

2.   Pred tým, než vydá rozhodnutie v súlade s odsekom 1, Administratívny revízny výbor zašle žiadateľovi oznámenie, aby mu umožnil vzniesť námietky proti vydaniu takéhoto rozhodnutia.

Článok 14

Vypočutie

1.   Administratívny revízny výbor môže zvolať ústne pojednávanie, ak to považuje za nevyhnutné pre spravodlivé posúdenie prieskumu. Od žiadateľa, ako aj ECB sa vyžaduje, aby na tomto pojednávaní predniesli svoje ústne pripomienky.

2.   Predseda vydá pokyny, pokiaľ ide o priebeh, formu a termín pojednávania.

3.   Pojednávanie sa koná v priestoroch ECB. Na pojednávaní sa zúčastní tajomník. Tretím osobám sa účasť na pojednávaní neumožňuje.

4.   Predseda môže vo výnimočných prípadoch na návrh žiadateľa alebo ECB, alebo z vlastnej iniciatívy pojednávanie odročiť.

5.   Ak bolo strane oznámené, že sa bude konať ústne pojednávanie a strana sa na pojednávanie nedostaví, Administratívny revízny výbor môže konať v jej neprítomnosti.

Článok 15

Dôkazy

1.   Žiadateľ môže Administratívny revízny výbor požiadať o udelenie súhlasu na predkladanie dôkazov formou písomného vyhlásenia, svedeckej výpovede alebo posudku znalca.

2.   Žiadateľ môže Administratívny revízny výbor požiadať o udelenie súhlasu na predvolanie svedka alebo znalca, ktorý podal písomné vyhlásenie na účely podania ústneho svedectva na pojednávaní. ECB môže tiež požiadať Administratívny revízny výbor o udelenie súhlasu na predvolanie svedka alebo znalca na účely podania ústneho svedectva na pojednávaní.

3.   Administratívny revízny výbor udelí súhlas iba, ak to považuje za nevyhnutné pre spravodlivé posúdenie prieskumu.

4.   Svedkov alebo znalcov vypočuje Administratívny revízny výbor. Takéto dôkazy sa predkladajú v stanovenej lehote. Žiadateľ má právo opätovne vypočuť svedkov alebo znalcov predvolaných ECB, ak je to nevyhnutné pre spravodlivé posúdenie prieskumu.

HLAVA IV

ROZHODOVACÍ PROCES

Článok 16

Stanovisko k prieskumu

1.   Administratívny revízny výbor prijme stanovisko k prieskumu v lehote primeranej naliehavosti danej veci a najneskôr do dvoch mesiacov od dátumu doručenia oznámenia so žiadosťou o preskúmanie.

2.   V stanovisku navrhne, či sa má pôvodné rozhodnutie zrušiť, nahradiť rozhodnutím s rovnakým obsahom alebo nahradiť rozhodnutím so zmeneným obsahom. Ak sa má pôvodné rozhodnutie nahradiť rozhodnutím so zmeneným obsahom, v stanovisku sa uvedú návrhy na nevyhnutné zmeny.

3.   Stanovisko sa prijme väčšinou aspoň troch členov Administratívneho revízneho výboru.

4.   Stanovisko je písomné a obsahuje odôvodnenie, a bezodkladne sa zašle Rade pre dohľad.

5.   Stanovisko nie je pre Radu pre dohľad alebo Radu guvernérov záväzné.

Článok 17

Príprava nového návrhu rozhodnutia

1.   Rada pre dohľad posúdi stanovisko Administratívneho revízneho výboru a navrhne Rade guvernérov nový návrh rozhodnutia. Posúdenie Rady pre dohľad sa neobmedzuje na preskúmanie dôvodov, na ktoré sa odvoláva žiadateľ, ako sa uvádza v oznámení so žiadosťou o preskúmanie, ale môže taktiež zohľadniť iné prvky pri vypracovaní nového návrhu rozhodnutia.

2.   Nový návrh rozhodnutia Rady pre dohľad, ktorý pôvodné rozhodnutie nahrádza rozhodnutím s rovnakým obsahom, sa predloží Rade guvernérov do 10 pracovných dní od doručenia stanoviska Administratívneho revízneho výboru. Nový návrh rozhodnutia Rady pre dohľad, ktorým sa ruší alebo mení pôvodné rozhodnutie, sa predloží Rade guvernérov do 20 pracovných dní od doručenia stanoviska Administratívneho revízneho výboru.

Článok 18

Oznamovanie

Stanovisko Administratívneho revízneho výboru, nový návrh rozhodnutia predložený Radou pre dohľad a nové rozhodnutie prijaté Radou guvernérov oznámi tajomník Rady guvernérov stranám vrátane príslušného odôvodnenia.

HLAVA V

PODANIE NA SÚD

Článok 19

Podanie na Súdny dvor

Týmto rozhodnutím nie je dotknuté právo predložiť vec Súdnemu dvoru v súlade so zmluvami.

HLAVA VI

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Prístup k spisom

1.   Právo žiadateľa na obhajobu by sa malo plne dodržiavať. Na tento účel má žiadateľ, po tom, čo podal písomné oznámenie so žiadosťou o preskúmanie, právo na prístup k spisu ECB s výhradou oprávnených záujmov právnických a fyzických osôb, ktoré nie sú žiadateľom, na ochranu ich obchodného tajomstva.

2.   Spisy pozostávajú zo všetkých dokumentov, ktoré ECB získala, vypracovala alebo zhromaždila počas konania o dohľade bez ohľadu na prostriedok, na ktorom sa dokumenty uchovávajú.

3.   Právo na prístup k spisu sa nevzťahuje na dôverné informácie.

4.   Na účely tohto článku môžu dôverné informácie zahŕňať interné dokumenty ECB alebo príslušného vnútroštátneho orgánu a korešpondenciu medzi ECB a príslušným vnútroštátnym orgánom alebo medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

5.   Žiadne ustanovenie tohto článku nebráni ECB, aby zverejnila a použila informácie nevyhnutné na preukázanie porušenia.

6.   ECB môže stanoviť, že prístup k spisu sa udelí jedným alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov, pričom sa riadne zohľadnia technické schopnosti strán: a) prostredníctvom CD-ROM-u alebo iných zariadení na elektronické uloženie údajov, ktoré môže byť dostupné v budúcnosti; b) prostredníctvom kópií prístupného spisu v papierovej forme, ktoré im budú zaslané poštou; c) výzvou, aby do prístupného spisu nahliadli v kanceláriách ECB.

Článok 21

Rozhodnutia o nákladoch

1.   Náklady na prieskum zahŕňajú primerané náklady, ktoré z dôvodu prieskumu vznikli.

2.   Po tom, čo Rada guvernérov oznámi nové rozhodnutie a žiadateľ stiahne oznámenie so žiadosťou o preskúmanie, Rada pre dohľad navrhne, aby časť nákladov uhradil žiadateľ. Žiadateľ má právo proti tomu vzniesť námietku.

3.   Akékoľvek neprimerané náklady, ktoré vznikli žiadateľovi pri predkladaní písomných alebo ústnych dôkazov a v súvislosti s právnym zastúpením, uhradí žiadateľ.

4.   Žiadateľ nehradí žiadne náklady v prípadoch, v ktorých Rada guvernérov ruší alebo mení pôvodné rozhodnutie v dôsledku oznámenia so žiadosťou o preskúmanie. To neplatí v prípade akýchkoľvek neprimeraných nákladov, ktoré vznikli žiadateľovi pri predkladaní písomných alebo ústnych dôkazov a v súvislosti s právnym zastúpením, ktoré uhradí žiadateľ.

5.   Rada guvernérov rozhodne o rozdelení nákladov v súlade s postupom ustanoveným v článku 13g.2 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky.

6.   Ak sa nariadi úhrada nákladov, musia sa uhradiť do 20 pracovných dní.

Článok 22

Dôvernosť a služobné tajomstvo

1.   Členovia Administratívneho revízneho výboru a ich náhradníci sú aj po skončení svojich funkcií povinní zachovávať služobné tajomstvo, ako to ustanovuje článok 37 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

2.   Rokovania Administratívneho revízneho výboru sú dôverné, pokiaľ Rada guvernérov nepoverí prezidenta ECB, aby zverejnil výsledky týchto rokovaní.

3.   Dokumenty, ktoré Administratívny revízny výbor vypracuje alebo ktoré má k dispozícii, sú dokumentmi ECB, a preto sú tajné a zaobchádza sa s nimi v súlade s článkom 23 ods. 3 rokovacieho poriadku Európskej centrálnej banky (2).

Článok 23

Dodatočné pravidlá

1.   Administratívny revízny výbor môže prijať dodatočné pravidlá s cieľom upraviť svoje rokovania a činnosti.

2.   Administratívny revízny výbor môže vydávať formuláre a príručky.

3.   Dodatočné pravidlá, formuláre a príručky, ktoré prijme Administratívny revízny výbor, sa oznámia Rade pre dohľad a uverejnia na internetovej stránke ECB.

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Vo Frankfurte nad Mohanom 14. apríla 2014.

Prezident ECB

Mario DRAGHI


(1)  Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013, s. 63.

(2)  Ú. v. EÚ L 80, 18.3.2004, s. 33.