17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/43


Výkaz príjmov a výdavkov Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(2014/C 454/12)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

9

PRÍJMY

9 0

DOTÁCIE A PRÍSPEVKY

89 197 000

4 153 000

93 350 000

9 1

OSTATNÉ PRÍJMY

p.m.

60 700

60 700

9 4

ÚČELOVO VIAZANÉ PRÍJMY

4 534 377

 

4 534 377

 

Hlava 9 – Súčet

93 731 377

4 213 700

97 945 077

 

CELKOVÝ SÚČET

93 731 377

4 213 700

97 945 077

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

19 868 000

– 840 000

19 028 000

1 2

PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV

150 000

 

150 000

1 3

ADMINISTRATÍVNE SLUŽOBNÉ CESTY

300 000

 

300 000

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA

65 000

–54 000

11 000

1 5

OSTATNÉ VÝDAVKY SÚVISIACE SO ZAMESTNANCAMI

975 000

1 500

976 500

1 6

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

10 000

–3 500

6 500

1 7

VÝDAVKY NA ZÁBAVU A REPREZENTÁCIU

 

 

Hlava 1 – Súčet

21 368 000

– 896 000

20 472 000

2

OSTATNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

2 0

PRENAJÍMANIE BUDOV A PRIDRUŽENÉ NÁKLADY

5 140 000

–90 000

5 050 000

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKÁCIE

4 040 000

 

4 040 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A SÚVISIACE NÁKLADY

375 000

585 000

960 000

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY

1 690 000

– 490 000

1 200 000

2 4

VÝDAVKY NA POŠTOVNÉ

40 000

10 000

50 000

2 5

NEOPERATÍVNE ZASADNUTIA

615 000

 

615 000

2 6

INFORMÁCIE A TRANSPARENTNOSŤ

675 000

 

675 000

 

Hlava 2 – Súčet

12 575 000

15 000

12 590 000

3

PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

3 0

OPERÁCIE

42 117 000

4 213 700

46 330 700

3 1

ANALÝZA RIZÍK, SITUAČNÉ STREDISKO, EUROSUR

6 030 000

771 000

6 801 000

3 2

ODBORNÁ PRÍPRAVA

4 050 000

 

4 050 000

3 3

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

1 000 000

 

1 000 000

3 4

SPOJENÉ ZDROJE

1 000 000

 

1 000 000

3 5

RÔZNE PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

457 000

110 000

567 000

3 6

PODPORNÉ PREVÁDZKOVÉ ČINNOSTI

600 000

 

600 000

 

Hlava 3 – Súčet

55 254 000

5 094 700

60 348 700

4

ÚČELOVO VIAZANÉ VÝDAVKY

4 1

VONKAJŠIE VZŤAHY

4 534 377

 

4 534 377

 

Hlava 4 – Súčet

4 534 377

 

4 534 377

 

CELKOVÝ SÚČET

93 731 377

4 213 700

97 945 077