17.12.2014   

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 454/1


Výkaz príjmov a výdavkov Európskej environmentálnej agentúry za rozpočtový rok 2014 – Opravný rozpočet č. 2

(2014/C 454/01)

PRÍJMY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočet 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO) A PRÍSPEVKY NOVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

1 0

DOTÁCIA EURÓPSKEJ ÚNIE, PRÍSPEVOK EURÓPSKEHO ZDRUŽENIA VOĽNÉHO OBCHODU (EZVO)

41 682 444

88 453

41 770 897

 

Hlava 1 – Súčet

41 682 444

88 453

41 770 897

2

RÔZNE PRÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PREDAJA HNUTEĽNÉHO A NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

p.m.

 

p.m.

2 1

VÝNOSY Z PRENÁJMU NÁBYTKU A ZARIADENIA

p.m.

 

p.m.

2 2

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD – PRIPÍSANÉ PRÍJMY (1)

1 072 174

 

1 072 174

2 3

NÁHRADA RÔZNYCH VÝDAVKOV

p.m.

 

p.m.

2 4

DARY A DEDIČSTVÁ

p.m.

 

p.m.

2 5

RÔZNE PRÍJMY

 

 

Hlava 2 – Súčet

1 072 174

 

1 072 174

 

CELKOVÝ SÚČET

42 754 618

88 453

42 843 071

VÝDAVKY

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Opravný rozpočet č. 2

Nová suma

1

ZAMESTNANCI

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE (2)

21 811 444

 

21 811 444

1 2

VÝDAVKY SPOJENÉ S NÁBOROM ZAMESTNANCOV

220 000

 

220 000

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY (3)

881 200

 

881 200

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÍCKA INFRAŠTRUKTÚRA (4)

802 000

 

802 000

1 6

SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

5 000

 

5 000

 

Hlava 1 – Súčet

23 719 644

 

23 719 644

2

SPRÁVNE VÝDAVKY

2 1

PRENÁJOM BUDOV A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

3 215 000

 

3 215 000

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

270 000

 

270 000

2 3

BEŽNÉ SPRÁVNE VÝDAVKY (5)

505 400

 

505 400

2 4

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

12 000

 

12 000

2 5

RIADENIE AGENTÚRY EEA

230 000

 

230 000

2 6

ENVIRONMENTÁLNY MANAŽMENT AGENTÚRY

10 000

 

10 000

 

Hlava 2 – Súčet

4 242 400

 

4 242 400

3

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY

3 3

ZDROJE (6)

13 215 000

88 453

13 303 453

3 4

STRATEGICKÉ OPATRENIA (7)

1 577 574

 

1 577 574

3 5

STRATEGICKÉ OPATRENIA

 

 

 

 

Hlava 3 – Súčet

14 792 574

88 453

14 881 027

 

CELKOVÝ SÚČET

42 754 618

88 453

42 843 071


(1)  2014:

IPA2014: 500 000,

InSEIS: 572 174.

(2)  2014: InSEIS: 98 000.

(3)  2014:

InSEIS: 19 200,

IPA2014: 12 000.

(4)  2014: IPA2014: 2 000.

(5)  2014: IPA2014: 5 400.

(6)  2014:

InSEIS: 102 000,

IPA2014: 216 000.

(7)  2014:

InSEIS: 352 974,

IPA 2014: 264 600.