20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 346/12


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1370/2013

zo 16. decembra 2013,

ktorým sa určujú opatrenia týkajúce sa stanovovania niektorých druhov pomoci a náhrad súvisiacich so spoločnou organizáciou trhov s poľnohospodárskymi výrobkami

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej Komisie,

keďže:

(1)

V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov s názvom „SPP do roku 2020: zvládnutie budúcich výziev v oblasti potravín, prírodných zdrojov a území“ sa uvádzajú potenciálne výzvy, ciele a smerovania spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) po roku 2013. So zreteľom na diskusiu o uvedenom oznámení by sa mala SPP zreformovať s účinnosťou od 1. januára 2014. Uvedená reforma by sa mala vzťahovať na všetky hlavné nástroje SPP vrátane nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007 (1). V rámci zreformovaného regulačného rámca by sa mali prijať opatrenia týkajúce sa stanovovania cien, poplatkov, pomoci a kvantitatívnych obmedzení.

(2)

Z dôvodu jasnosti a prehľadnosti by ustanovenia o verejnej intervencii mali mať spoločnú štruktúru, pričom sa zachová politika sledovaná v každom sektore. Na tento účel je vhodné rozlišovať medzi referenčnými stropmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 (2) na jednej strane a intervenčnými cenami na strane druhej a vymedziť intervenčné ceny. Len intervenčné ceny na verejnú intervenciu zodpovedajú uplatneným spravovaným cenám uvedeným v prílohe 3 k Dohode WTO o poľnohospodárstve v odseku 8 prvej vete (t. j. podpora trhovej ceny). V tejto súvislosti by sa malo chápať, že trhová intervencia môže mať podobu verejnej intervencie, ako aj iných foriem intervencie, pri ktorých sa nepoužívajú cenové indikácie stanovené ex ante.

(3)

Mala by sa stanoviť výška ceny vo verejnej intervencii, za ktorú sa uskutočňuje nákup pri pevnej cene alebo vo verejných súťažiach vrátane prípadov, pre ktoré môže byť potrebná úprava cien vo verejnej intervencii. Je potrebné prijať aj opatrenia týkajúce sa kvantitatívnych obmedzení v prípade nákupu pri pevnej cene. V oboch prípadoch by ceny i kvantitatívne obmedzenia mali zohľadňovať prax a skúsenosti získané v rámci predchádzajúcich spoločných organizácií trhov.

(4)

V nariadení (EÚ) č. 1308/2013 sa ako jedno z trhových intervenčných opatrení stanovuje poskytovanie pomoci na súkromné skladovanie. Je potrebné ustanoviť opatrenia na stanovenie výšky pomoci. Vzhľadom na prax a skúsenosti získané v rámci predchádzajúcich spoločných organizácií trhov je vhodné, aby sa prijali ustanovenia na stanovenie výšky pomoci vopred, ale aj na jej stanovenie vo verejných súťažiach a aby sa pri stanovovaní pomoci vopred zohľadnili určité prvky.

(5)

S cieľom zabezpečiť riadne rozpočtové hospodárenie programu podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách by sa mal stanoviť fixný strop pre pomoc Únie a maximálne miery spolufinancovania. Aby mohli všetky členské štáty realizovať nákladovo efektívny program podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách, mala by sa stanoviť konkrétna minimálna výška pomoci Únie.

(6)

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie pomoci na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov deťom vo vzdelávacích zariadeniach a s cieľom zabezpečiť pružnosť pri správe tohto programu by sa malo stanoviť maximálne množstvo mlieka oprávneného na pomoc, ako aj výška pomoci Únie.

(7)

Podľa nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa na konci hospodárskeho roku 2016/2017 pre cukor, kedy sa zruší systém kvót, skončí platnosť viacerých opatrení v sektore cukru.

(8)

V tomto nariadení by sa mali ustanoviť opatrenia týkajúce sa stanovenia výrobného poplatku, ktorý sa má vyberať za kvóty na cukor, kvóty na izoglukózu a kvóty na inulínový sirup stanovené v sektore cukru, a to v súlade s predĺžením systému kvót do 30. septembra 2017.

(9)

S cieľom zabezpečiť účinný systém výrobných náhrad za niektoré výrobky sektora cukru by sa mali stanoviť vhodné podmienky na stanovenie výšky výrobnej náhrady.

(10)

Mala by sa určiť minimálna cena pre kvótovanú cukrovú repu zodpovedajúcu štandardnej kvalite, ktorá by sa mala stanoviť, aby sa zabezpečila primeraná životná úroveň pestovateľov cukrovej repy a cukrovej trstiny v Únii.

(11)

S cieľom zabrániť ohrozeniu situácie na trhu s cukrom z dôvodu hromadenia množstiev cukru, izoglukózy a inulínového sirupu, pre ktoré nie sú splnené uplatniteľné podmienky, by sa mal ustanoviť poplatok za nadbytočné množstvo.

(12)

V nariadení (EÚ) č. 1308/2013 sa zriadil mechanizmus na zabezpečenie dostatočnej a vyváženej dodávky cukru na trhy Únie, pričom Komisia môže na tento účel prijať primerané opatrenia. Keďže nástrojmi na riadenie trhu v záujme zavedenia tohto mechanizmu sú dočasné úpravy dovozného cla splatného na dovezený surový cukor, ako aj dočasné uplatnenie poplatku na výrobu mimo kvóty uvedenú na vnútorný trh na účely prispôsobenia ponuky dopytu, malo by sa do tohto nariadenia zahrnúť osobitné ustanovenie, ktorým sa Komisii umožní takýto poplatok uplatniť a stanoviť jeho výšku.

(13)

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie systému vývozných náhrad by sa mali určiť vhodné opatrenia na stanovenie výšky uvedených náhrad. Okrem toho by sa v sektoroch obilnín a ryže mali určiť vhodné opatrenia na stanovenie opravných súm a na ustanovenie úpravy výšky náhrady v súlade s akýmikoľvek zmenami výšky intervenčnej ceny.

(14)

S cieľom zabezpečiť účinné každodenné riadenie SPP by sa opatrenia týkajúce sa stanovovania pomoci, náhrad a cien uvedené v tomto nariadení mali obmedziť na všeobecné podmienky umožňujúce stanoviť konkrétne sumy za osobitných okolností každého prípadu. S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na stanovenie uvedených súm. Uvedené vykonávacie právomoci by sa mali vykonávať s pomocou Výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (3). Okrem toho, s cieľom zabezpečiť rýchlu reakciu na rýchlo sa meniacu trhovú situáciu by Komisia mala byť splnomocnená stanoviť nové výšky náhrad a v sektoroch obilnín a ryže upraviť opravnú sumu bez toho, aby uplatnila nariadenie (EÚ) č. 182/2011,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

V tomto nariadení sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa stanovovania cien, poplatkov, pomoci a kvantitatívnych obmedzení súvisiacich s jednotnou spoločnou organizáciou poľnohospodárskych trhov vytvorenou nariadením (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 2

Ceny vo verejnej intervencii

1.   Výška ceny vo verejnej intervencii:

a)

pri pšenici letnej, pšenici tvrdej, jačmeni, kukurici, nelúpanej ryži a sušenom odstredenom mlieku sa v prípade nákupu za pevnú cenu rovná príslušnému referenčnému stropu stanovenému v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v prípade nákupu prostredníctvom verejnej súťaže neprekročí príslušný referenčný strop;

b)

pri masle sa v prípade nákupu za pevnú cenu rovná 90 % referenčného stropu stanoveného v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 a v prípade nákupu prostredníctvom verejnej súťaže neprekročí 90 % daného referenčného stropu;

c)

pri hovädzom a teľacom mäse neprekročí výšku uvedenú v článku 13 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

2.   Pri pšenici letnej, pšenici tvrdej, jačmeni, kukurici a nelúpanej ryži sa ceny vo verejnej intervencii uvedené v odseku 1 upravia zvýšením alebo znížením oproti cenám cien založeným na hlavných kritériách kvality pre tieto výrobky.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými určí zvýšenia alebo zníženia ceny vo verejnej intervencii pre výrobky uvedené v odseku 2 tohto článku a za podmienok ustanovených v uvedenom odseku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

Článok 3

Nákupné ceny a uplatniteľné kvantitatívne obmedzenia

1.   Ak je verejná intervencia otvorená podľa článku 13 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 nákup sa uskutočňuje pri pevnej cene uvedenej v článku 2 tohto nariadenia a nepresiahne tieto kvantitatívne obmedzenia pre každé obdobie uvedené v článku 12 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

a)

pre pšenicu letnú 3 milióny ton;

b)

pre maslo 50 000 ton;

c)

pre sušené odstredeného mlieko 109 000 ton.

2.   Ak je verejná intervencia otvorená podľa článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013:

a)

pre pšenicu letnú, maslo a sušené odstredené mlieko v rozsahu prekračujúcom kvantitatívne obmedzenia uvedené v odseku 1 tohto článku a

b)

pre pšenicu tvrdú, jačmeň, kukuricu, nelúpanú ryžu a hovädzie a teľacie mäso,

nákup sa uskutočňuje prostredníctvom verejnej súťaže, aby sa určila maximálna nákupná cena.

Maximálna nákupná cena nepresiahne príslušnú výšku uvedenú v článku 2 ods. 1 tohto nariadenia a stanoví sa prostredníctvom vykonávacích aktov.

3.   Komisia môže za osobitných a riadne odôvodnených okolností prijať vykonávacie akty:

a)

ktorými sa obmedzí verejná súťaž na určitý členský štát alebo región členského štátu, alebo

b)

ktorými sa, s výhradou článku 2 ods. 1, určia nákupné ceny pre verejnú intervenciu pre jednotlivé členské štáty alebo pre región členského štátu na základe zaznamenaných priemerných trhových cien.

4.   Nákupná cena uvedená v odsekoch 2 a 3 pre pšenicu letnú, pšenicu tvrdú, jačmeň, kukuricu a nelúpanú ryžu sa upraví zvýšením alebo znížením oproti cenám založeným na hlavných kritériách kvality pre tieto výrobky.

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa určia tieto zvýšenia alebo zníženia.

5.   Vykonávacie akty uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 tohto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

6.   Komisia prijme bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 15 ods. 2 vykonávacie akty potrebné na:

a)

dodržanie obmedzení intervencie stanovených v odseku 1 tohto článku a

b)

uplatnenie verejnej súťaže uvedenej v odseku 2 tohto článku pre pšenicu letnú, maslo a sušené odstredené mlieko v rozsah prekračujúcom kvantitatívne obmedzenia stanovené v odseku 1 tohto článku.

Článok 4

Pomoc na súkromné skladovanie

1.   Na stanovenie výšky pomoci na súkromné skladovanie pre výrobky uvedené v článku 17 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 v prípade, ak sa pomoc poskytuje v súlade s článkom 18 ods. 2 uvedeného nariadenia, sa buď otvorí verejná súťaž na obmedzené obdobie, alebo sa pomoc stanoví vopred. Pomoc sa môže stanoviť pre jednotlivé členské štáty alebo pre región členského štátu.

2.   Komisia prijme vykonávacie akty:

a)

ktorými sa stanoví maximálna výška pomoci na súkromné skladovanie, ak sa uplatňuje verejná súťaž;

b)

ktorými sa stanoví výška pomoci na základe nákladov na skladovanie a/alebo iných relevantných trhových prvkov, ak sa pomoc stanovuje vopred.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

Článok 5

Pomoc na dodávanie ovocia a zeleniny deťom

1.   Pomoc Únie na dodávanie ovocia a zeleniny, spracovaného ovocia a zeleniny a banánov a ich výrobkov deťom, ktorá sa uvádza v článku 23 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 buď:

a)

nepresiahne žiadne z týchto obmedzení:

i)

150 miliónov EUR na jeden školský rok,

ii)

75 % nákladov na dodávanie a súvisiacich nákladov uvedených v článku 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 ani 90 % takýchto nákladov v menej rozvinutých regiónoch a v najvzdialenejších regiónoch uvedených v článku 349 zmluvy; alebo

b)

sa nevzťahuje na iné náklady, ako sú náklady na dodávanie a súvisiace náklady uvedené v článku 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Na účely prvého pododseku písm. a) bodu ii) „menej rozvinuté regióny“ sú tie regióny, ktoré sú definované v článku 90 ods. 2 prvom pododseku písmena a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (4).

2.   Každý členský štát zúčastňujúci sa na programe podpory konzumácie ovocia a zeleniny v školách dostane pomoc Únie aspoň vo výške 290 000 EUR.

Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví orientačné pridelenie pomoci uvedenej v odseku 1 tohto článku každému členskému štátu na základe kritérií uvedených v článku 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Komisia aspoň každé tri roky posúdi, či je orientačné pridelenie naďalej v súlade s kritériami uvedenými v článku 23 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. V prípade potreby prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví nové orientačné pridelenie.

Na základe žiadostí členských štátov v súlade s článkom 23 ods. 5 druhým pododsekom nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 prijme Komisia každý rok vykonávacie akty, ktorými sa stanoví definitívne pridelenie pomoci uvedenej v odseku 1 tohto článku zúčastňujúcim sa členským štátom v súlade s podmienkami stanovenými v uvedenom odseku.

Vykonávacie akty uvedené v tomto odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 6

Pomoc na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov deťom

1.   Pomoc Únie na dodávanie mlieka a mliečnych výrobkov deťom ustanovená v článku 26 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa poskytuje na maximálne množstvo zodpovedajúce ekvivalentu 0,25 litra mlieka na dieťa na jeden školský deň.

2.   Pomoc Únie na všetky druhy mlieka je 18,15 EUR/100 kg.

3.   Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými sa stanoví výška pomoci na oprávnené mliečne výrobky iné ako mlieko, a to najmä na základe mliečnych zložiek príslušného výrobku. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

Článok 7

Výrobný poplatok v sektore cukru

1.   Výrobný poplatok za kvóty na cukor, kvóty na izoglukózu a kvóty na inulínový sirup ustanovený v článku 128 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 sa pre kvótovaný cukor a kvótovaný inulínový sirup stanovuje na 12,00 EUR na tonu. Pre izoglukózu sa výrobný poplatok stanovuje na 50 % poplatku za cukor.

2.   Celkovú výšku výrobných poplatkov zaplatených v súlade s odsekom 1 účtujú členské štáty podnikom na svojom území na základe kvót, ktoré im boli pridelené v príslušnom hospodárskom roku.

Uvedené podniky zrealizujú platby najneskôr do konca februára príslušného hospodárskeho roka.

3.   Podniky Únie vyrábajúce cukor a inulínový sirup môžu žiadať od pestovateľov cukrovej repy alebo cukrovej trstiny alebo od dodávateľov čakanky, aby znášali do 50 % príslušných výrobných poplatkov.

Článok 8

Výrobná náhrada v sektore cukru

Výrobnú náhradu za výrobky sektora cukru ustanovené v článku 129 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 stanovuje Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov na základe:

a)

nákladov vyplývajúcich z použitia dovezeného cukru, ktoré by sektor musel znášať v prípade dodávky zo svetového trhu a

b)

ceny nadbytočného cukru na trhu Únie alebo, ak na danom trhu nie je nadbytočný cukor, na základe referenčného stropu pre cukor stanoveného v článku 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 9

Minimálna cena cukrovej repy

1.   Do konca hospodárskeho roku 2016/2017 pre cukor k 30. septembru 2017 je minimálna cena za kvótovanú cukrovú repu ustanovená v článku 135 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 26,29 EUR na tonu.

2.   Minimálna cena uvedená v odseku 1 sa uplatňuje na cukrovú repu štandardnej kvality, ktorá sa vymedzuje v prílohe III časti B nariadenia (EÚ) č. 1308/2013.

3.   Cukrovarnícke podniky nakupujúce kvótovanú cukrovú repu vhodnú na výrobu cukru, z ktorej majú v úmysle vyrábať kvótovaný cukor, sú povinné zaplatiť aspoň minimálnu cenu, upravenú zvýšením alebo znížením podľa odchýlok od štandardnej kvality. Takéto zvýšenia alebo zníženia určuje Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

4.   Pri množstvách cukrovej repy, ktoré zodpovedajú množstvám priemyselného cukru alebo nadbytočného cukru, na ktoré sa vzťahuje poplatok za nadbytočné množstvo ustanovený v článku 11, upraví príslušný cukrovarnícky podnik nákupnú cenu tak, aby sa aspoň rovnala minimálnej cene za kvótovanú cukrovú repu.

Článok 10

Úprava národných kvót na cukor

V dôsledku akýchkoľvek rozhodnutí členských štátov prijatých v súlade s článkom 138 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môže Rada v súlade s článkom 43 ods. 3 zmluvy na návrh Komisie upraviť kvóty stanovené v prílohe XII k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013.

Článok 11

Poplatok za nadbytočné množstvo v sektore cukru

1.   Poplatok za nadbytočné množstvo, vrátane ustanovení článku 142 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013, sa stanoví v dostatočnej výške na to, aby sa predišlo hromadeniu množstiev uvedených v danom článku. Tento poplatok stanovuje Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   Poplatok za nadbytočné množstvo uvedený v odseku 1 účtuje členský štát podnikom na svojom území podľa vyrobených množstiev uvedených v danom odseku, ktoré boli stanovené pre tieto podniky pre príslušný hospodársky rok.

Článok 12

Dočasný mechanizmus riadenia trhu v sektore cukru

V záujme zabezpečenia dostatočnej a vyváženej dodávky cukru na trh Únie do konca hospodárskeho roku 2016/2017 pre cukor k 30. septembru 2017 a bez ohľadu na článok 142 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov na potrebné množstvo a potrebný čas uplatniť poplatok za nadbytočné množstvo na výrobu mimo kvóty uvedenú v článku 139 ods. 1 písm. e) uvedeného nariadenia.

Výšku takéhoto poplatku stanovuje Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov.

Vykonávacie akty uvedené v tomto článku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 13

Stanovenie vývozných náhrad

1.   Za podmienok stanovených v článku 196 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013 môže Komisia a v súlade s článkom198 uvedeného nariadenia, prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovujú vývozné náhrady:

a)

v pravidelných intervaloch v prípade výrobkov zo zoznamu v článku 196 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013;

b)

prostredníctvom verejnej súťaže na obilniny, ryžu, cukor a mlieko a mliečne výrobky.

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

2.   Pri stanovovaní vývozných náhrad za určitý výrobok sa prihliada na jeden alebo viacero z týchto aspektov:

a)

existujúca situácia a budúci vývoj:

i)

cien a dostupnosti daného výrobku na trhu Únie;

ii)

cien daného výrobku na svetovom trhu;

b)

ciele spoločnej organizácie trhov, ktorými sú zabezpečenie rovnováhy a prirodzeného vývoja cien a obchodu na uvedenom trhu;

c)

potreba zabrániť narušeniam, ktoré by mohli spôsobiť dlhšiu nerovnováhu medzi ponukou a dopytom na trhu Únie;

d)

ekonomický aspekt navrhovaného vývozu;

e)

obmedzenia vyplývajúce z medzinárodných dohôd, ktoré sa uzavreli v súlade so zmluvou;

f)

potreba nastoliť rovnováhu medzi používaním základných výrobkov Únie pri výrobe spracovaných výrobkov na vývoz do tretích krajín a používaním výrobkov z tretích krajín privezených na základe spracovateľských dohôd;

g)

najvýhodnejšie odbytové náklady a náklady na dopravu z trhov Únie do prístavov Únie alebo iných miest vývozu spolu s nákladmi na prepravu do krajín určenia;

h)

dopyt na trhu Únie;

i)

pokiaľ ide o sektory bravčového mäsa, vajec a hydinového mäsa, rozdiel medzi cenami v rámci Únie a cenami na svetovom trhu za množstvo kŕmneho obilia potrebného na výrobu výrobkov týchto sektorov v Únii.

3.   Ak je to potrebné na zabezpečenie rýchlej reakcie na rýchlo sa meniacu trhovú situáciu, môže Komisia výšku náhrady upraviť prostredníctvom vykonávacích aktov, a to buď na požiadanie členského štátu alebo z vlastnej iniciatívy. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 15 ods. 2.

Článok 14

Osobitné opatrenia týkajúce sa vývozných náhrad za obilniny a ryžu

1.   Komisia môže prijať vykonávacie akty, ktorými sa stanovia opravné sumy uplatniteľné na vývozné náhrady stanovené pre sektor obilnín a sektor ryže. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2.

Ak je to potrebné na zabezpečenie rýchlej reakcie na rýchlo sa meniacu trhovú situáciu, môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými sa takéto opravné sumy menia, a to bez uplatnenia postupu uvedeného v článku 15 ods. 2.

Komisia môže uplatniť tento odsek na výrobky sektorov obilnín a ryže, ktoré sa vyvážajú v podobe spracovaného tovaru v súlade s nariadením Rady (ES) č. 1216/2009 (5).

2.   Počas prvých troch mesiacov hospodárskeho roka je náhrada uplatniteľná na vývoz sladu, ktorý bol buď uskladnený na konci predchádzajúceho hospodárskeho roka, alebo bol vyrobený z jačmeňa, ktorý bol v tom čase skladovaný, taká istá ako náhrada, ktorá by sa uplatňovala v prípade danej vývoznej licencie na vývozy uskutočnené počas posledného mesiaca predchádzajúceho hospodárskeho roka.

3.   Náhrady za výrobky uvedené v časti I písmen a) a b) prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013 zavedené v súlade s článkom 199 ods. 2 uvedeného nariadenia, môže Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov upraviť v súlade s akýmikoľvek zmenami výšky intervenčnej ceny.

Prvý pododsek sa môže uplatniť v celom rozsahu alebo čiastočne na výrobky uvedené v časti I písm. c) a d) prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1308/2013, ako aj na výrobky uvedené v časti I uvedenej prílohy a vyvážané v podobe spracovaného tovaru v súlade s nariadením (ES) č. 1216/2009. V takom prípade Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov opraví úpravu uvedenú v prvom pododseku tohto odseku tak, že uplatní koeficient vyjadrujúci pomer medzi množstvom základného výrobku a množstvom, v akom sa tento základný výrobok nachádza v spracovanom výrobku vyvezenom alebo použitom vo vyvezenom tovare.

Vykonávacie akty uvedené v tomto odseku sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 15 ods. 2 tohto nariadenia.

Článok 15

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov ustanovený článkom 229 nariadenia (EÚ) č. 1308/2013. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 16

Tabuľka zhody

Odkazy na príslušné ustanovenia nariadenia (ES) č. 1234/2007 po jeho zrušení nariadením (EÚ) č. 1308/2013 sa považujú za odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s tabuľkou zhody uvedenou v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Články 7 až 12 sa uplatňujú do konca hospodárskeho roku 2016/17 pre cukor k 30. septembru 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. decembra 2013

Za Radu

predseda

V. JUKNA


(1)  Nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1).

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/01 and (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13.).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).

(5)  Nariadenie Rady (ES) č. 1216/2009 z 30. novembra 2009 stanovujúce obchodné opatrenia uplatňované na niektoré tovary vznikajúce spracovaním poľnohospodárskych výrobkov (Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 10).


PRÍLOHA

TABUĽKA ZHODY

podľa článku 16

Nariadenie (ES) č. 1234/2007

Toto nariadenie

Článok 18 ods. 1 a 3

Článok 2

Článok 18 ods. 2 písm. a)

Článok 3 ods. 1 písm. a)

Článok 13 ods. 1 písm. c)

Článok 3 ods. 1 písm. b)

Článok 13 ods. 1 písm. d)

Článok 3 ods. 1 písm. c)

Článok 18 ods. 2 prvý pododsek

Článok 3 ods. 2

Článok 18 ods. 2 druhý pododsek

Článok 3 ods. 2a

Článok 18 ods. 4

Článok 3 ods. 2b

Článok 43 písm. aa)

Článok 3 ods. 3

Článok 31 ods. 2

Článok 4

Článok 103ga ods. 4

Článok 5 ods. 1

Článok 103ga ods. 5

Článok 5 ods. 2

Článok 102 ods. 4

Článok 6 ods. 1

Článok 102 ods. 3

Článok 6 ods. 2 a 3

Článok 51 ods. 2

Článok 7 ods. 1

Článok 51 ods. 3

Článok 7 ods. 2

Článok 51 ods. 4

Článok 7 ods. 3

Článok 97

Článok 8

Článok 49

Článok 9

Článok 64 ods. 2

Článok 11 ods. 1

Článok 64 ods. 3

Článok 11 ods. 2

Článok 164 ods. 2

Článok 13 ods. 1 a 3

Článok 164 ods. 3

Článok 13 ods. 2

Článok 164 ods. 4

Článok 14 ods. 1

Článok 165

Článok 14 ods. 2

Článok 166

Článok 14 ods. 3