20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/884


NARIADENIE RADY (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013

z 2. decembra 2013,

ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 312,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej článok 106a,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Ročné stropy pre viazané rozpočtové prostriedky podľa kategórie výdavkov a ročné stropy pre platobné rozpočtové prostriedky zavedené týmto nariadením musia dodržiavať stropy stanovené pre záväzky a vlastné zdroje v rozhodnutí Rady 2007/436/Euratom (1).

(2)

Pri zohľadnení potreby primeranej úrovne predvídateľnosti pri príprave a realizácii strednodobých investícií by sa trvanie viacročného finančného rámca malo stanoviť na sedem rokov počnúc 1. januárom 2014. Preskúmanie sa uskutoční najneskôr v roku 2016, po voľbách do Európskeho parlamentu. Inštitúciám vrátane Európskeho parlamentu, ktorý bude zvolený v roku 2014, sa tak umožní opätovne posúdiť priority. Výsledky tohto preskúmania by sa mali zohľadniť pri akejkoľvek revízii tohto nariadenia na zostávajúce roky viacročného finančného rámca. Táto úprava sa ďalej označuje ako „preskúmanie/revízia“.

(3)

V súvislosti so strednodobým preskúmaním/revíziou viacročného finančného rámca Európsky parlament, Rada a Komisia súhlasia so spoločným preskúmaním najvhodnejšej dĺžky trvania nasledujúceho viacročného finančného rámca, a to skôr, ako Komisia predloží svoje návrhy, s cieľom dosiahnuť správnu rovnováhu medzi dĺžkou trvania príslušného funkčného obdobia členov Európskeho parlamentu a Európskej komisie - a potrebou zabezpečenia stability programových cyklov a predvídateľnosti investícií.

(4)

Uplatniť by sa mala špecifická a maximálna možná flexibilita, aby sa Únii umožnilo plniť si povinnosti v súlade s článkom 323 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

(5)

Nasledovné osobitné nástroje sú potrebné, aby Únia mohla reagovať na osobitné nepredvídané okolnosti alebo financovať jasne identifikované výdavky, ktoré by sa nemohli financovať v rámci stanovených stropov pre jeden alebo viaceré okruhy viacročného finančného rámca, čím sa uľahčí rozpočtový postup: rezerva na núdzovú pomoc, Fond solidarity Európskej únie, nástroj flexibility, Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, rezerva na nepredvídané udalosti, osobitný nástroj flexibility na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí a posilnenie výskumu a celková rezerva na záväzky pre rast a zamestnanosť, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť mladých ľudí. Malo by sa preto prijať osobitné ustanovenie, aby sa poskytla možnosť zahrnúť do rozpočtu viazané rozpočtové prostriedky nad rámec stropov stanovených vo viacročnom finančnom rámci, pokiaľ je potrebné využiť osobitné nástroje.

(6)

Ak je potrebné mobilizovať záruky zo všeobecného rozpočtu Únie za úvery poskytnuté v rámci nástroja na podporu platobnej bilancie stanoveného v nariadení Rady (ES) č. 332/2002 (2) alebo v rámci európskeho finančného stabilizačného mechanizmu stanoveného v nariadení Rady (EÚ) č. 407/2010 (3), potrebná suma sa mobilizuje nad rámec stropov viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov viacročného finančného rámca pri súčasnom dodržaní stropu vlastných zdrojov.

(7)

Viacročný finančný rámec by sa mal stanoviť v cenách roku 2011. Ustanoviť by sa takisto mali pravidlá technických úprav viacročného finančného rámca na prepočítanie stropov a zostávajúcich rezerv.

(8)

Vo viacročnom finančnom rámci by sa nemali zohľadňovať rozpočtové položky financované z pripísaných príjmov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (4) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“).

(9)

Toto nariadenie možno bude potrebné revidovať v prípade nepredvídaných okolností, ktoré nemožno pokryť v rámci stropov stanovených ako súčasť viacročného finančného rámca. Preto je potrebné ustanoviť pre takéto prípady revíziu viacročného finančného rámca.

(10)

Mali by sa ustanoviť pravidlá aj pre iné situácie, ktoré si môžu vyžadovať úpravy alebo revíziu viacročného finančného rámca. Takéto úpravy alebo revízie môžu súvisieť s plnením rozpočtu, opatreniami spájajúcimi efektívnosť prostriedkov a riadnu správu hospodárskych záležitostí, revíziou zmlúv, rozšírením, opätovným zjednotením Cypru alebo oneskoreným prijatím nových pravidiel pre niektoré oblasti politiky.

(11)

Balíky finančných prostriedkov na politiku súdržnosti určené pre jednotlivé štáty sú stanovené na základe štatistických údajov a prognóz použitých na aktualizáciu návrhu tohto nariadenia, ktorý predložila Komisia, z júla 2012. Vzhľadom na neistotu prognózy a na dosah na členské štáty s obmedzenými balíkmi prostriedkov a v snahe zohľadniť osobitne zložitú situáciu členských štátov postihnutých krízou Komisia v roku 2016 preskúma celkové pridelené prostriedky všetkých členských štátov v rámci cieľa „Investície pre rast a zamestnanosť“ politiky súdržnosti na roky 2017 až 2020.

(12)

Je nevyhnutné zaviesť všeobecné pravidlá medziinštitucionálnej spolupráce v rámci rozpočtového postupu.

(13)

Osobitné pravidlá je potrebné prijať aj pre veľké projekty infraštruktúry, ktorých trvanie výrazne presahuje trvanie viacročného finančného rámca. Je potrebné stanoviť maximálne sumy príspevkov na tieto projekty zo všeobecného rozpočtu Únie, čím sa zabezpečí, že nebudú mať žiadny vplyv na iné projekty financované z tohto rozpočtu.

(14)

Komisia by mala predložiť návrh nového viacročného finančného rámca pred 1. januárom 2018, aby ho inštitúcie mohli prijať v dostatočnom časovom predstihu pred začatím nasledujúceho viacročného finančného rámca. Toto nariadenie by sa malo naďalej uplatňovať v prípade, že sa nový finančný rámec neprijme pred skončením platnosti viacročného finančného rámca ustanoveného v tomto nariadení.

(15)

Uskutočnili sa konzultácie s Hospodárskym a sociálnym výborom i Výborom regiónov, ktoré prijali príslušné stanoviská (5),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Článok 1

Viacročný finančný rámec

Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (ďalej len „viacročný finančný rámec“) je stanovený v prílohe.

Článok 2

Strednodobé preskúmanie/revízia viacročného finančného rámca

Komisia najneskôr do konca roku 2016 predloží preskúmanie fungovania viacročného finančného rámca na roky 2014 – 2020, v ktorom sa plne zohľadní hospodárska situácia v tom čase, ako aj najnovšie makroekonomické prognózy. Toto povinné preskúmanie bude podľa potreby sprevádzať legislatívny návrh na revíziu tohto nariadenia v súlade s postupmi stanovenými v ZFEÚ. Bez toho, aby bol dotknutý článok 7 tohto nariadenia, sa na základe takejto revízie nezníži finančné krytie vopred pridelené jednotlivým krajinám.

Článok 3

Dodržiavanie stropov viacročného finančného rámca

1.   Európsky parlament, Rada a Komisia v priebehu každého rozpočtového postupu a počas plnenia rozpočtu v danom roku dodržiavajú ročné výdavkové stropy stanovené vo viacročnom finančnom rámci.

Čiastkový strop okruhu 2 stanovený v prílohe je stanovený bez ohľadu na to, aby tým bola dotknutá flexibilita medzi dvomi piliermi spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP). Upravený strop, ktorý sa má vzťahovať na prvý pilier SPP po presunoch medzi Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka a priamymi platbami, sa stanoví v príslušnom právnom akte a viacročný finančný rámec sa zodpovedajúcim spôsobom upraví v rámci technických úprav podľa článku 6 ods. 1 tohto nariadenia.

2.   Osobitné nástroje podľa článkov 9 až 15 zabezpečujú flexibilitu viacročného finančného rámca a ich cieľom je umožniť hladký priebeh rozpočtového postupu. Do rozpočtu je možné zahrnúť viazané rozpočtové prostriedky nad rámec stropov príslušných okruhov stanovených vo viacročnom finančnom rámci, ak je potrebné využiť zdroje z rezervy na núdzovú pomoc, Fondu solidarity Európskej únie, nástroja flexibility, Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii a rezervy na nepredvídané udalosti, osobitného nástroja flexibility na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí a posilnenie výskumu a celkovej rezervy na záväzky pre rast a zamestnanosť, najmä pokiaľ ide o zamestnanosť mladých ľudí, v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2012/2002 (6), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 (7), a Medziinštitucionálnou dohodou medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou (8).

3.   Ak je potrebné zo všeobecného rozpočtu Únie mobilizovať záruku za úver v súlade s nariadením (ES) č. 332/2002 alebo nariadením (EÚ) č. 407/2010, mobilizuje sa nad rámec stropov stanovených pre viacročný finančný rámec.

Článok 4

Dodržiavanie stropu vlastných zdrojov

1.   V žiadnom z rokov, na ktoré sa vzťahuje viacročný finančný rámec, nesmú celkové požadované platobné rozpočtové prostriedky po ročnej úprave a po zohľadnení všetkých ostatných úprav a revízií, ako aj po uplatnení článku 3 ods. 2 a 3, viesť k takej sadzbe uplatňovanej na vlastné zdroje, ktorá presahuje strop vlastných zdrojov stanovený v súlade s rozhodnutím 2007/436/ES, Euratom.

2.   Ak je to potrebné, stropy stanovené vo viacročnom finančnom rámci sa znížia prostredníctvom revízie s cieľom dosiahnuť súlad so stropom vlastných zdrojov stanoveným v súlade s rozhodnutím 2007/436/ES, Euratom.

Článok 5

Celková rezerva pre platby

1.   Komisia každoročne počnúc rokom 2015 v rámci technických úprav podľa článku 6 upraví strop platieb pre roky 2015 – 2020 o sumu rovnajúcu sa rozdielu medzi vykonanými platbami a stropom platieb viacročného finančného rámca pre rok n-1.

2.   Ročné úpravy nepresiahnu nasledujúce maximálne sumy (v cenách roku 2011) na roky 2018 – 2020 v porovnaní s pôvodným stropom platieb príslušných rokov:

 

2018 - 7 miliárd EUR

 

2019 - 9 miliárd EUR

 

2020 - 10 miliárd EUR.

3.   Akákoľvek úprava smerom nahor sa v plnom rozsahu kompenzuje zodpovedajúcim znížením stropu platieb na rok n-1.

Článok 6

Technické úpravy

1.   Každý rok ešte pred začatím rozpočtového postupu pre rok n+1 Komisia vykoná tieto technické úpravy viacročného finančného rámca:

a)

prehodnotenie stropov a celkových viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v cenách roku n+1;

b)

výpočet rezervy disponibilnej v rámci stropu vlastných zdrojov stanoveného v súlade s rozhodnutím 2007/436/ES, Euratom;

c)

výpočet absolútnej sumy rezervy na nepredvídané udalosti stanovenej v článku 13;

d)

výpočet celkovej rezervy pre platby stanovenej v článku 5.

e)

výpočet celkovej rezervy pre záväzky stanovenej v článku 14.

2.   Komisia vykoná technické úpravy uvedené v odseku 1 na základe fixného deflátora vo výške 2 % ročne.

3.   Komisia oznámi Európskemu parlamentu a Rade výsledky technických úprav uvedených v odseku 1 a relevantné hospodárske prognózy.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté články 7 a 8, nesmú sa v súvislosti s dotknutým rokom vykonať žiadne ďalšie technické úpravy, a to ani počas tohto roka ani formou následných korekcií počas nasledujúcich rokov.

Článok 7

Úpravy balíkov finančných prostriedkov na politiku súdržnosti

1.   So zreteľom na osobitne zložitú situáciu členských štátov postihnutých krízou Komisia v roku 2016 spolu s technickými úpravami pre rok 2017 preskúma celkové pridelené finančné prostriedky všetkých členských štátov v rámci cieľa „Investície pre rast a zamestnanosť“ politiky súdržnosti na roky 2017 – 2020, pričom uplatní metódu prideľovania prostriedkov vymedzenú v príslušnom základnom akte na základe najaktuálnejších štatistík, ktoré budú vtedy k dispozícii, a v prípade členských štátov s obmedzenými balíkmi prostriedkov na základe porovnania kumulovaného národného HDP za roky 2014 a 2015 a kumulovaného národného HDP odhadnutého v roku 2012. V prípade kumulatívnej odchýlky presahujúcej +/- 5 % Komisia vykoná úpravu týchto celkových pridelených prostriedkov.

2.   Požadované úpravy sa rozložia rovnomerne počas rokov 2017 – 2020 a príslušné stropy viacročného finančného rámca sa zodpovedajúcim spôsobom upravia. Zodpovedajúcim spôsobom sa upravia aj stropy platieb, aby sa zabezpečil plynulý vývoj v súvislosti s viazanými rozpočtovými prostriedkami.

3.   V rámci technických úprav na rok 2017 v nadväznosti na strednodobé preskúmanie oprávnenosti členských štátov na podporu z Kohézneho fondu podľa článku 90 ods. 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (9), a v prípade, že členský štát nadobudne nové oprávnenie na podporu z Kohézneho fondu alebo stratí jeho existujúce oprávnenie, Komisia pripočíta výsledné sumy k prostriedkom prideleným členskému štátu na roky 2017 až 2020 alebo ich od týchto prostriedkov odpočíta.

4.   Požadované úpravy vyplývajúce z odseku 4 sa rozložia rovnomerne počas rokov 2017 – 2020 a príslušné stropy viacročného finančného rámca sa zodpovedajúcim spôsobom upravia. Zodpovedajúcim spôsobom sa upravia aj stropy platieb, aby sa zabezpečil plynulý vývoj v súvislosti s viazanými rozpočtovými prostriedkami.

5.   Celkový čistý pozitívny alebo negatívny vplyv úprav uvedených v odsekoch 1 a 3 nesmie presiahnuť 4 miliardy EUR.

Článok 8

Úpravy týkajúce sa opatrení spájajúcich efektívnosť prostriedkov a riadnu správu hospodárskych záležitostí

V prípade zrušenia pozastavenia rozpočtových záväzkov zo strany Komisie týkajúcich sa Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka alebo Európskeho námorného a rybárskeho fondu v kontexte opatrení spájajúcich efektívnosť prostriedkov a riadnu správu hospodárskych záležitostí Komisia v súlade s príslušným základným aktom presunie pozastavené záväzky do nasledujúcich rokov. Pozastavené záväzky roku n nemožno opäť zahrnúť do rozpočtu po roku n+3.

KAPITOLA 2

Osobitné nástroje

Článok 9

Rezerva na núdzovú pomoc

1.   Cieľom rezervy na núdzovú pomoc je umožniť rýchlu reakciu na špecifické požiadavky tretích krajín týkajúce sa pomoci v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať pri zostavovaní rozpočtu, predovšetkým pomoci na humanitárne operácie, ale v prípade, že si to vyžadujú okolnosti, aj na riadenie civilných krízových situácií a ochranu, ako aj na osobitne naliehavé situácie vyplývajúce z migračných tokov na vonkajších hraniciach Únie.

2.   Ročná suma rezervy je stanovená na 280 miliónov EUR (v cenách roku 2011) a možno ju čerpať do roku n + 1 v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Do všeobecného rozpočtu Únie sa zahrnie ako rezerva. Časť ročnej sumy pochádzajúcej z predchádzajúceho roka sa čerpá ako prvá. Táto časť ročnej sumy z roku n, ktorá sa nevyčerpá v roku n+1, prepadne.

Článok 10

Fond solidarity Európskej únie

1.   Cieľom Fondu solidarity Európskej únie je finančná pomoc v prípade veľkých katastrof, ku ktorým došlo na území členského štátu alebo kandidátskej krajiny, ako sa vymedzuje v príslušnom základnom akte. Strop pre ročnú sumu, ktorá je tomuto fondu k dispozícii, je 500 miliónov EUR (v cenách roku 2011). Najmenej jedna štvrtina ročnej sumy sa k 1. októbru každého roka ponechá k dispozícii na krytie potrieb vzniknutých do konca tohto roka. Časť ročnej sumy, ktorá nie je zahrnutá do rozpočtu, sa môže použiť až do roku n+1. Časť ročnej sumy pochádzajúcej z predchádzajúcich rokov sa čerpá ako prvá. Táto časť ročnej sumy z roku n, ktorá sa nevyčerpá v roku n+1, prepadne.

2.   Vo výnimočných prípadoch a v prípade, že zostávajúce finančné zdroje, ktoré sú vo Fonde solidarity Európskej únie k dispozícii v roku, v ktorom došlo ku katastrofe, ako sa vymedzuje v príslušnom základnom akte, nepostačujú na krytie výšky pomoci, ktorú Európsky parlament a Rada považujú za potrebnú, Komisia môže navrhnúť, aby sa rozdiel financoval z ročných súm, ktoré sú k dispozícii na nasledujúci rok.

Článok 11

Nástroj flexibility

1.   Cieľom nástroja flexibility je umožniť za daný rozpočtový rok financovanie jasne identifikovaných výdavkov, ktoré nemožno financovať v rámci stropov, ktoré sú k dispozícii pre jeden alebo viacero okruhov. Strop ročnej sumy dostupný pre nástroj flexibility je 471 miliónov EUR (ceny roku 2011).

2.   Nevyčerpanú časť ročnej sumy nástroja flexibility možno vyčerpať do roka n+3. Časť ročnej sumy pochádzajúcej z predchádzajúcich rokov sa čerpá ako prvá, a to v poradí podľa veku. Táto časť ročnej sumy z roku n, ktorá sa nevyčerpá v roku n+3, prepadne.

Článok 12

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii

1.   Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii, ktorého ciele a rozsah pôsobnosti sú vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006, nesmie prekročiť maximálnu ročnú sumu 150 miliónov EUR (v cenách roku 2011).

2.   Rozpočtové prostriedky pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii sa do všeobecného rozpočtu Únie zahrnú ako rezerva.

Článok 13

Rezerva na nepredvídané udalosti

1.   Rezerva na nepredvídané udalosti až do výšky 0,03 % hrubého národného dôchodku Únie sa vytvorí mimo stropov viacročného finančného rámca, a to ako nástroj, ktorý predstavuje poslednú- možnosť v rámci reakcie na nepredvídateľné okolnosti. Možno ju mobilizovať len v súvislosti s opravným alebo ročným rozpočtom.

2.   Čerpanie rezervy na nepredvídané udalosti nepresiahne v žiadnom danom roku maximálnu sumu stanovenú v ročnej technickej úprave viacročného finančného rámca, pričom rešpektuje strop vlastných zdrojov.

3.   Sumy, ktoré sú k dispozícii v dôsledku mobilizácie rezervy na nepredvídané udalosti, sa plne kompenzujú rezervami v jednom alebo viacerých okruhoch viacročného finančného rámca pre súčasný rozpočtový rok alebo budúce rozpočtové roky.

4.   Sumy, ktoré sa takto kompenzovali, sa v kontexte viacročného finančného rámca ďalej nemobilizujú. V dôsledku čerpania rezervy na nepredvídané udalosti sa neprekročia celkové stropy pre viazané a platobné rozpočtové prostriedky, ktoré sú stanovené vo viacročnom finančnom rámci na súčasný rozpočtový rok a budúce rozpočtové roky.

Článok 14

Celková rezerva na záväzky na rast a zamestnanosť, najmä zamestnanosť mladých ľudí

1.   Rezervy ponechané ako dostupné pod úrovňou stropov viacročného finančného rámca na viazané rozpočtové prostriedky na roky 2014 – 2017 predstavujú celkovú rezervu viacročného finančného rámca na záväzky, ktorá sa sprístupní nad stropy stanovené v prílohe na roky 2016 až 2020 na politické ciele súvisiace s rastom a zamestnanosťou, najmä zamestnanosťou mladých ľudí.

2.   Komisia každý rok, ako súčasť technickej úpravy ustanovenej v článku 4, vypočíta dostupnú sumu. Celkovú rezervu viacročného finančného rámca alebo jej časť môžu mobilizovať Európsky parlament a Rada v rámci rozpočtového postupu podľa článku 314 ZFEÚ.

Článok 15

Osobitná flexibilita na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí a posilnenie výskumu

Sumu až do výšky 2 543 miliónov EUR (v cenách roku 2011) možno v rokoch 2014 a 2015 v rámci ročného rozpočtového postupu prednostne vyčleniť na konkrétne politické ciele v súvislosti so zamestnanosťou mladých ľudí, výskumom a programom ERASMUS, najmä pokiaľ ide o učňovskú prípravu, a malé a stredne veľké podniky. Tieto sumy sa plne kompenzujú rozpočtovými prostriedkami v rámci okruhov a/alebo medzi okruhmi s cieľom ponechať nezmenené celkové ročné stropy na roky 2014 – 2020 a celkové pridelené prostriedky na okruh alebo pod okruh počas daného obdobia.

Článok 16

Príspevok na financovanie veľkých projektov

1.   Na roky 2014 – 2020 je zo všeobecného rozpočtu Únie pre európske programy satelitnej navigácie (EGNOS a Galileo) k dispozícii maximálne 6 300 miliónov EUR (v cenách roku 2011).

2.   Na roky 2014 – 2020 je zo všeobecného rozpočtu Únie na medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor (ITER) k dispozícii maximálne 2 707 miliónov EUR (v cenách roku 2011).

3.   Na roky 2014 – 2020 je zo všeobecného rozpočtu Únie na program Copernicus (európsky program monitorovania Zeme) k dispozícii maximálne 3 786 miliónov EUR (v cenách roku 2011).

KAPITOLA 3

Revízia

Článok 17

Revízia viacročného finančného rámca

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 2, články 18 až 22 a článok 25, v prípade nepredvídaných okolností môže byť viacročný finančný rámec revidovaný v súlade so stropom vlastných zdrojov stanoveným v súlade s rozhodnutím 2007/436/ES, Euratom.

2.   Ako všeobecné pravidlo sa každý návrh na revíziu viacročného finančného rámca v súlade s odsekom 1 predkladá a prijme pred začatím rozpočtového postupu pre daný rok alebo prvý z daných rokov.

3.   V každom návrhu na revíziu viacročného finančného rámca v súlade s odsekom 1 sa preskúma možnosť prerozdelenia výdavkov medzi programami zahrnutými v okruhu, ktorého sa revízia týka, a to najmä so zreteľom na každé očakávané nedostatočné čerpanie rozpočtových prostriedkov. Cieľom by malo byť, aby značná časť sumy v absolútnom vyjadrení a ako percento plánovaných nových výdavkov nepresiahla existujúci strop pre daný okruh.

4.   V rámci každej revízie viacročného finančného rámca vykonávanej v súlade s ods. 1 sa preskúma možnosť kompenzácie zvýšenia stropu jedného okruhu znížením stropu iného okruhu.

5.   Každá revízia viacročného finančného rámca vykonávaná v súlade s ods. 1 zachová vyrovnaný pomer medzi záväzkami a platbami.

Článok 18

Revízia v súvislosti s plnením

Pri informovaní Európskeho parlamentu a Rady o výsledkoch technických úprav viacročného finančného rámca Komisia predloží všetky návrhy na revíziu celkových platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré považuje z hľadiska plnenia za potrebné, aby sa zabezpečilo riadne hospodárenie v súvislosti s ročnými stropmi platieb, a najmä ich riadny vývoj v súvislosti s viazanými rozpočtovými prostriedkami. Európsky parlament a Rada rozhodnú o týchto návrhoch pred 1. májom roku n.

Článok 19

Revízia v nadväznosti na nové pravidlá alebo programy pre štrukturálne fondy, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky fond pre námorné otázky a rybárstvo, Fond pre azyl a migráciu a Fond pre vnútornú bezpečnosť

1.   Ak sa po 1. januári 2014 prijmú nové pravidlá alebo programy v rámci spoločného hospodárenia pre štrukturálne fondy, Kohézny fond, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka, Európsky fond pre námorné otázky a rybárstvo, Fond pre azyl a migráciu a Fond pre vnútornú bezpečnosť, viacročný finančný rámec sa reviduje s cieľom presunúť do nasledujúcich rokov pridelené prostriedky, ktoré neboli v roku 2014 použité, pričom sa prekročia zodpovedajúce stropy pre výdavky.

2.   Revízia týkajúca sa presunu nepoužitých prostriedkov pridelených na rok 2014 sa prijme pred 1. májom 2015.

Článok 20

Revízia viacročného finančného rámca v prípade revízie zmlúv

Ak sa v rokoch 2014 až 2020 uskutoční revízia zmlúv, ktorá má vplyv na rozpočet, zodpovedajúcim spôsobom sa reviduje viacročný finančný rámec.

Článok 21

Revízia viacročného finančného rámca v prípade rozšírenia Únie

Ak v rokoch 2014 až 2020 dôjde k rozšíreniu alebo rozšíreniam Únie, viacročný finančný rámec sa zreviduje tak, aby zohľadňoval požiadavky na výdavky vyplývajúce z týchto rozšírení.

Článok 22

Revízia viacročného finančného rámca v prípade opätovného zjednotenia Cypru

Ak dôjde v rokoch 2014 až 2020 k opätovnému zjednoteniu Cypru, viacročný finančný rámec sa zreviduje tak, aby zohľadňoval komplexné riešenie cyperského problému a dodatočné finančné potreby vyplývajúce z opätovného zjednotenia.

Článok 23

Medziinštitucionálna spolupráca v rámci rozpočtového postupu

Európsky parlament, Rada a Komisia (ďalej len „inštitúcie“) prijmú všetky opatrenia na uľahčenie ročného rozpočtového postupu.

Inštitúcie počas postupu spolupracujú v dobrej viere s cieľom zosúladiť svoje pozície. Inštitúcie spolupracujú na všetkých úrovniach postupu prostredníctvom príslušných medziinštitucionálnych kontaktov s cieľom monitorovať dosiahnutý pokrok a analyzovať stupeň konvergencie.

Inštitúcie zabezpečia čo najväčšiu možnú koordináciu svojich pracovných harmonogramov, aby sa postup uskutočnil súvisle a vo vzájomnej súčinnosti a viedol ku konečnému prijatiu všeobecného rozpočtu Únie.

Trialógy sa môže uskutočniť v každej fáze postupu a na rôznych úrovniach zastúpenia v závislosti od charakteru očakávanej diskusie. Každá inštitúcia vymenuje podľa vlastného rokovacieho poriadku svojich zástupcov pre každé zasadnutie, určí ich mandát na rokovania a v dostatočnom časovom predstihu informuje ostatné inštitúcie o podrobnostiach zasadnutia.

Článok 24

Jednotnosť rozpočtu

Všetky výdavky a príjmy Únie a Euratomu sa zahrnú do všeobecného rozpočtu Únie v súlade s článkom 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách, a to vrátane výdavkov vyplývajúcich z akéhokoľvek relevantného rozhodnutia, ktoré Rada prijme jednomyseľne po konzultácii s Európskym parlamentom, v rámci článku 332 ZFEÚ.

Článok 25

Prechod na nový viacročný finančný rámec

Komisia pred 1. januárom 2018 predloží návrh nového viacročného finančného rámca.

Ak sa do 31. decembra 2020 neprijme nariadenie Rady, ktorým sa stanovuje nový viacročný finančný rámec, predĺži sa platnosť stropov a ostatných ustanovení platných pre posledný rok existujúceho viacročného finančného rámca, až kým sa neprijme nariadenie o novom finančnom rámci. Ak po roku 2020 pristúpi k Únii nový členský štát a ak sa to bude považovať za potrebné, predĺžený finančný rámec sa podľa potreby reviduje tak, aby zohľadňoval toto pristúpenie.

Článok 26

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosti tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 2. decembra 2013

Za Radu

predseda

E. GUSTAS


(1)  Rozhodnutie Rady 2007/436/ES, Euratom zo 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007, s. 17).

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 332/2002 z 18. februára 2002, ktorým sa zavádza systém strednodobej finančnej pomoci pre platobné bilancie členských štátov (Ú. v. ES L 53, 23.2.2002, s. 1).

(3)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 407/2010 z 11. mája 2010, ktorým sa zriaďuje európsky finančný stabilizačný mechanizmus (Ú. v. EÚ L 118, 12.5.2010, s. 1).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(5)  Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ C 229, 31.7.2012, s. 32); Stanovisko Výboru regiónov k „Novému viacročnému finančnému rámcu na obdobie po roku 2013“ (Ú. v. EÚ C 391, 18.12.2012, s. 31).

(6)  Nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 z 11. novembra 2002, ktorým sa zriaďuje fond solidarity Európskej únie (Ú. v. ES L 311, 14.11.2002, s. 3).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1).

(8)  Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou z 2. decembra 2013 o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení (Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 z 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Pozri stranu 320 tohto úradného vestníka).


PRÍLOHA I

VIACROČNÝ FINANČNÝ RÁMEC (EÚ-28)

(v mil. EUR – v cenách roku 2011)

VIAZANÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Spolu 2014-2020

1.

Inteligentný a inkluzívny rast

60 283

61 725

62 771

64 238

65 528

67 214

69 004

450 763

1a:

Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

15 605

16 321

16 726

17 693

18 490

19 700

21 079

125 614

1b:

Hospodárska, sociálna a územná súdržnosť

44 678

45 404

46 045

46 545

47 038

47 514

47 925

325 149

2.

Udržateľný rast: prírodné zdroje

55 883

55 060

54 261

53 448

52 466

51 503

50 558

373 179

z toho: výdavky súvisiace s trhom a priame platby

41 585

40 989

40 421

39 837

39 079

38 335

37 605

277 851

3.

Bezpečnosť a občianstvo

2 053

2 075

2 154

2 232

2 312

2 391

2 469

15 686

4.

Globálna Európa

7 854

8 083

8 281

8 375

8 553

8 764

8 794

58 704

5.

Administratíva

8 218

8 385

8 589

8 807

9 007

9 206

9 417

61 629

z toho: administratívne výdavky inštitúcií

6 649

6 791

6 955

7 110

7 278

7 425

7 590

49 798

6.

Kompenzácie

27

0

0

0

0

0

0

27

VIAZANÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU

134 318

135 328

136 056

137 100

137 866

139 078

140 242

959 988

ako % HND

1,03 %

1,02 %

1,00 %

1,00 %

0,99 %

0,98 %

0,98 %

1,00 %

 

PLATOBNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU

128 030

131 095

131 046

126 777

129 778

130 893

130 781

908 400

ako % HND

0,98 %

0,98 %

0,97 %

0,92 %

0,93 %

0,93 %

0,91 %

0,95 %

Rezerva k dispozícii

0,25 %

0,25 %

0,26 %

0,31 %

0,30 %

0,30 %

0,32 %

0,28 %

Strop vlastných zdrojov ako % HND

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %