20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/81


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1290/2013

z 11. decembra 2013,

ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti na programe Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a pravidlá jeho šírenia, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1906/2006

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 173 a 183 a článok 188 druhý odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Dvora audítorov (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

Program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) (ďalej len „program Horizont 2020“) sa zriadil nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (4). Uvedené nariadenie je potrebné doplniť pravidlami účasti na nepriamych opatreniach vykonávaných v rámci programu Horizont 2020 a pravidlami využívania a šírenia výsledkov týchto opatrení.

(2)

Program Horizont 2020 by sa mal vykonávať s cieľom priamo prispieť k dosiahnutiu vedúceho postavenia priemyslu a vytváraniu rastu a zamestnanosti, ako aj blahobytu občanov v Európe, a mal by vyjadrovať strategickú víziu oznámenia Komisie zo 6. októbra 2010 s názvom „Hlavná iniciatíva stratégie Európa 2020 Únia inovácií“, v ktorej sa Komisia zaväzuje radikálne zjednodušiť prístup účastníkov.

(3)

Programom Horizont 2020 by sa malo podporiť budovanie a fungovanie Európskeho výskumného priestoru, v ktorom sa voľne pohybujú výskumní pracovníci, vedecké poznatky a technológie, a to posilnením spolupráce medzi Úniou a členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi navzájom, najmä prostredníctvom uplatňovania konzistentného súboru pravidiel.

(4)

V pravidlách účasti, využívania a šírenia programu Horizont 2020 stanovené v tomto nariadení (ďalej len „pravidlá“) by sa mali primerane odzrkadľovať odporúčania Európskeho parlamentu v jeho uznesení z 11. novembra 2010 o zjednodušení realizácie rámcových programov pre výskum (5), ako aj odporúčania Rady, pokiaľ ide o zjednodušenie administratívnych a finančných požiadaviek rámcových programov pre výskum. Pravidlá by mali nadväzovať na zjednodušujúce opatrenia, ktoré sa už vykonali podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES (6). Mali by zohľadňovať odporúčania uvedené v záverečnej správe skupiny expertov z 12. novembra 2010 s názvom „Priebežné hodnotenie 7. rámcového programu“ a mali by umožniť ďalší pokrok v znížení administratívneho zaťaženia účastníkov a zložitosti finančných ustanovení s cieľom uľahčiť účasť a znížiť počet finančných chýb. V pravidlách by sa tiež mali náležite odrážať obavy a odporúčania výskumného spoločenstva vyplývajúce z diskusie, ktorú podnietilo oznámenie Komisie z 29. apríla 2010 s názvom „Zjednodušenie realizácie rámcových programov pre výskum“ a následná zelená kniha z 9. februára 2011 s názvom „Od výziev k príležitostiam: Vytváranie spoločného strategického rámca financovania výskumu a inovácií EÚ“.

(5)

Priebežné hodnotenie programu Horizont 2020 by malo obsahovať posúdenie nového modelu financovania vrátane jeho vplyvu na úrovne financovania, účasť na programe Horizont 2020 a na atraktívnosť programu Horizont 2020.

(6)

Komisia alebo príslušný financujúci subjekt by mali zabezpečiť, aby sa v čase uverejnenia výzvy na predkladanie návrhov sprístupnili všetkým potenciálnym účastníkom usmernenia a informácie.

(7)

S cieľom zabezpečiť súdržnosť s ostatnými programami financovania Únie by sa mal program Horizont 2020 vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (7) a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 1268/2012 (8), a to pri náležitom zohľadnení osobitnej povahy činností v oblasti výskumu a inovácie.

(8)

Integrovaný prístup by sa mal zaistiť spojením činností siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) prijatého rozhodnutím č. 1982/2006/ES, rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie zriadeného rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES (9) a Európskeho inovačného a technologického inštitútu (ďalej len „EIT“) zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 (10) s cieľom uľahčiť účasť, vytvoriť súdržnejší súbor nástrojov, zvýšiť vedecký a hospodársky vplyv a zároveň zabrániť duplicite a roztrieštenosti. V záujme zabezpečenia súdržného rámca, prostredníctvom ktorého by sa uľahčila účasť na programoch financovaných Úniou z rozpočtu programu Horizont 2020 vrátane účasti na programoch riadených EIT, spoločnými podnikmi alebo akýmikoľvek inými štruktúrami podľa článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) a účasti na programoch realizovaných členskými štátmi podľa článku 185 ZFEÚ, by sa mali uplatňovať spoločné pravidlá.

Mala by sa však zabezpečiť pružnosť, pokiaľ ide o prijímanie osobitných pravidiel v prípade, ak to odôvodňujú osobitné potreby príslušných opatrení. S cieľom zohľadniť osobitné prevádzkové potreby identifikované v rámci relevantného základného aktu orgánov zriadených podľa článku 187 ZFEÚ by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočňovala vhodné konzultácie, a to aj na úrovni expertov. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a vhodným spôsobom postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

(9)

Opatrenia, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, by mali rešpektovať základné práva a dodržiavať zásady uznávané najmä v Charte základných práv Európskej únie. Takéto opatrenia by mali byť v súlade so všetkými právnymi povinnosťami vrátane medzinárodného práva a so všetkými príslušnými rozhodnutiami Komisie ako je oznámenie Komisie z 28. júna 2013 (11), ako aj s etickými zásadami vrátane zabránenia akémukoľvek porušovaniu výskumnej integrity.

(10)

V súlade s cieľmi medzinárodnej spolupráce, ako sa uvádza v článkoch 180 a 186 ZFEÚ, by sa mala presadzovať účasť právnych subjektov usadených v tretích krajinách a účasť medzinárodných organizácií. Vykonávanie pravidiel by malo byť v súlade s opatreniami prijatými podľa článkov 75 a 215 ZFEÚ a malo by byť v súlade s medzinárodným právom. Okrem toho, pri vykonávaní pravidiel by sa mali náležite brať do úvahy podmienky účasti subjektov Únie na zodpovedajúcich programoch tretích krajín.

(11)

Pravidlami by sa mal poskytovať súdržný, komplexný a transparentný rámec na účely zabezpečenia čo najúčinnejšieho vykonávania, pričom sa má zohľadniť potreba jednoduchého prístupu všetkých účastníkov prostredníctvom zjednodušených postupov, a to najmä pokiaľ ide o mikropodniky, malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“). Finančná pomoc Únie by sa mohla poskytovať v rôznych formách.

(12)

V súlade so zásadou transparentnosti a ako doplnok k požiadavke zverejnenia stanovenej v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a v nariadení (EÚ) č. 1268/2012 by mala Komisia tam, kde je to možné, prostredníctvom osobitných informačných kanálov uverejňovať otvorené výzvy na predkladanie návrhov na webových stránkach programu Horizont 2020 a mala by zabezpečiť ich všeobecné rozšírenie, a to aj prostredníctvom národných kontaktných miest a na požiadanie v dostupných formátoch.

(13)

Kritériá výberu a udeľovania stanovené v tomto nariadení by sa mali uplatňovať transparentne, na základe objektívnych a merateľných parametrov a s ohľadom na celkový cieľ programu Horizont 2020 dosiahnuť dobre fungujúci Európsky výskumný priestor.

(14)

Vo všeobecnosti by malo byť obdobie medzi konečným termínom na predloženie úplných návrhov a podpísaním dohôd o grantoch so žiadateľmi o grant alebo oznámením rozhodnutí o grantoch týmto žiadateľom kratšie, ako obdobie uvádzané v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012. V náležite odôvodnených prípadoch a v prípade opatrení Európskej rady pre výskum by sa malo povoliť dlhšie obdobie.

(15)

Komisia by mala pokračovať vo svojej snahe o zjednodušenie postupov spôsobmi umožnenými zlepšením IT systémov, ako je napríklad ďalšie rozšírenie portálu účastníkov, ktorý by mal fungovať ako jednotné miesto vstupu od okamihu uverejnenia výziev na návrhy projektov, počas predkladania návrhov až do realizácie opatrenia, s cieľom vytvoriť miesto jednotného kontaktu. Systém by žiadateľom mohol poskytovať aj spätnú väzbu, pokiaľ ide o napredovanie vybavovania a časový harmonogram ich žiadostí.

(16)

Zaobchádzanie s dôvernými údajmi a utajovanými skutočnosťami by sa malo riadiť všetkými príslušnými ustanoveniami práva Únie vrátane vnútorných predpisov inštitúcií, akým je napríklad rozhodnutie Komisie 2001/844/ES, ESUO, Euratom (12), v ktorom sa uvádzajú ustanovenia o bezpečnosti utajovaných skutočností Európskej únie.

(17)

Potrebné je stanoviť minimálne podmienky účasti ako všeobecné pravidlo, ale aj so zreteľom na osobitosti opatrení v rámci programu Horizont 2020. Predovšetkým by sa mali ustanoviť pravidlá týkajúce sa počtu účastníkov a miest ich sídla. V prípade opatrenia bez účasti subjektu usadeného v členskom štáte by sa malo sledovať dosiahnutie cieľov ustanovených v článkoch 173 a 179 ZFEÚ.

(18)

Podľa rozhodnutia Rady 2001/822/ES (13) sú právne subjekty zo zámorských krajín a území oprávnené zúčastňovať sa na programe Horizont 2020 za predpokladu splnenia osobitných podmienok v ňom stanovených.

(19)

Komisia by mala zvážiť načasovanie výziev na predkladanie návrhov a žiadostí o informácie pri zohľadnení, ak je to možné, obvyklých období pracovného voľna.

(20)

Komisia by mala v prípade neúspešných návrhov poskytnúť dotknutým žiadateľom spätnú väzbu.

(21)

Jasnými a transparentnými mechanizmami na vytváranie výziev na predkladanie návrhov, ktoré sa týkajú osobitných tém, by sa mali zabezpečiť rovnaké podmienky, zvýšiť atraktívnosť programu Horizont 2020 a zvýšiť účasť.

(22)

Komisia by mala v súvislosti so všetkými aspektmi programu Horizont 2020 konať v súlade so zásadami Európskeho kódexu dobrej správnej praxe, ako sa uvádza v prílohe k rozhodnutiu Komisie 2000/633/ES, ESUO, Euratom (14).

(23)

Je vhodné stanoviť podmienky poskytovania finančných prostriedkov Únie účastníkom opatrení v rámci programu Horizont 2020. Na účely zníženia zložitosti existujúcich pravidiel financovania by sa mal prijať zjednodušený systém úhrady nákladov s rozšíreným využívaním jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov.

(24)

Sadzby úhrady v tomto nariadení predstavujú maximá, aby sa splnila požiadavka neziskovosti a zásada spolufinancovania a aby sa účastníkom umožnilo požiadať o nižšiu sadzbu. Sadzby úhrady by však v zásade mali byť vo výške 100 % alebo 70 %.

(25)

Pri klasifikácii technického výskumu, vývoja výrobkov a demonštračných činností by sa mali zohľadniť vymedzenia OECD týkajúce sa úrovne technickej pripravenosti.

(26)

Osobitné výzvy v oblasti výskumu a inovácie by sa mali riešiť prostredníctvom nových foriem financovania, ako sú ceny, obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím, verejné obstarávanie inovačných riešení, nástroj pre MSP a opatrenia „zrýchlenie procesu inovácie“, ktoré si vyžadujú osobitné pravidlá.

(27)

V záujme udržania rovnakých podmienok pre všetky podniky pôsobiace na vnútornom trhu by sa financovanie poskytované prostredníctvom programu Horizont 2020 malo navrhnúť v súlade s pravidlami štátnej pomoci, aby sa zabezpečila účinnosť verejných výdavkov a zabránilo narušeniam trhu, akými sú napríklad vytláčanie súkromného financovania, vytváranie neefektívnych trhových štruktúr alebo zachovávanie neefektívnych podnikov. Malo by sa dbať na to, aby financovanie opatrení v oblasti inovácie nenarúšalo hospodársku súťaž a ani bezdôvodne nezasahovalo do trhu.

(28)

Finančné záujmy Únie by sa mali ochraňovať prostredníctvom primeraných opatrení v priebehu celého cyklu výdavkov, pričom by sa mala zabezpečiť vhodná rovnováha medzi dôverou a kontrolou.

(29)

V súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 by mali pravidlá poskytovať základ pre širšie akceptovanie bežných postupov nákladového účtovníctva príjemcov.

(30)

Preukázalo sa, že účastnícky záručný fond zriadený podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 (15) a spravovaný Komisiou je dôležitým ochranným mechanizmom, ktorý zmierňuje riziká spojené so splatnými sumami, ktoré neuhradili neplatiaci účastníci. Preto by sa mal zriadiť nový účastnícky záručný fond (ďalej len „fond“). V záujme zabezpečenia efektívnejšieho riadenia a lepšieho pokrytia rizík účastníkov by sa mal fond vzťahovať na opatrenia v rámci programu zriadeného rozhodnutím č. 1982/2006/ES, v rámci programu zriadeného rozhodnutím Rady 2006/970/Euratom (16), v rámci programu zriadeného rozhodnutím Rady 2012/93/Euratom (17), ako aj na opatrenia v rámci programu Horizont 2020 a nariadenia Rady (Euratom) č. 1314/2013 zo 17. decembra 2013 (18). Fond by sa nemal vzťahovať na programy riadené inými subjektmi ako financujúcimi subjektmi Únie.

(31)

V záujme zvýšenia transparentnosti by sa mali uverejniť mená expertov, ktorí pomáhajú Komisii alebo príslušným financujúcim subjektom pri uplatňovaní tohto nariadenia. Ak by uverejnenie mena ohrozilo bezpečnosť alebo integritu experta alebo by neprimerane narúšalo jeho súkromie, Komisia alebo financujúce subjekty by mali mať možnosť upustiť od uverejnenia týchto mien.

(32)

Osobné údaje týkajúce sa expertov by sa mali spracúvať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (19).

(33)

S cieľom zabezpečiť, aby účastníci výsledky náležite chránili, využívali a šírili, a s cieľom poskytnúť možnosť dodatočných podmienok využívania v európskom strategickom záujme, by sa mali stanoviť pravidlá upravujúce využívanie a šírenie týchto výsledkov. Účastníci, ktorí získali finančné prostriedky Únie a ktorých zámerom je využívať výsledky, ktoré vznikli prostredníctvom týchto finančných prostriedkov, najmä v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu Horizont 2020, by mali uviesť, ako finančné prostriedky Únie prispejú k celkovej konkurencieschopnosti Európy (zásada reciprocity), ako sa uvádza v dohode o grante.

(34)

V prípade výskumu s potenciálom pre ďalší rozvoj nových zdravotníckych technológií (napríklad liekov, očkovacích látok a lekárskej diagnostiky) by sa mali prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa výsledky podľa potreby okamžite využívali a šírili.

(35)

Aj napriek úspechu dlhových a kapitálových finančných nástrojov v súvislosti s výskumom, vývojom, inováciou a rastom, ktoré existujú na úrovni Únie, je prístup k rizikovému financovaniu aj naďalej kľúčovou otázkou, a to najmä v prípade inovačných MSP. Na účely umožnenia ich využitia čo najúčinnejším spôsobom, malo by sa umožniť, aby sa dlhové a kapitálové finančné nástroje vzájomne kombinovali, a aj aby sa kombinovali s grantmi financovanými z rozpočtu Únie vrátane programu Horizont 2020. Okrem toho by mala Komisia predovšetkým zabezpečiť kontinuitu finančného nástroja s rozdelením rizika (Risk-Sharing Finance Facility - RSFF) vytvoreného podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES a počiatočnej fázy Fondu pre rýchlorastúce a inovačné MSP (FRI1) zriadeného podľa rozhodnutia č. 1639/2006/ES v rámci ich následných dlhových a kapitálových finančných nástrojov podľa programu Horizont 2020, ktorými sú „Služba Únie pre poskytovanie úverov a záruk v oblasti výskumu a inovácie“ a „Kapitálové nástroje Únie v oblasti výskumu a inovácie“. V tejto súvislosti by sa príjmy a vrátené platby vytvorené niektorým z týchto finančných nástrojov mali priamo pripísať v prospech finančných nástrojov zriadených podľa programu Horizont 2020.

(36)

Komisia by mala zabezpečiť dostatočnú doplnkovosť medzi nástrojom pre MSP v rámci programu Horizont 2020 a finančnými nástrojmi v rámci programu Horizont 2020 a programu COSME zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 (20), ako aj s programami a nástrojmi vytvorenými spoločne s členskými štátmi, akým je napríklad spoločný program Eurostars (21).

(37)

Z dôvodu právnej istoty a jasnosti by sa nariadenie (ES) č. 1906/2006 malo zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa ustanovujú osobitné pravidlá účasti na nepriamych opatreniach vykonávaných na základe nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 vrátane účasti na nepriamych opatreniach financovaných financujúcimi subjektmi v súlade s článkom 9 ods. 2 uvedeného nariadenia.

V tomto nariadení sa ustanovujú aj pravidlá upravujúce využívanie a šírenie výsledkov.

2.   Za podmienky splnenia osobitných pravidiel ustanovených v tomto nariadení sa uplatňujú relevantné pravidlá nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a nariadenia (EÚ) č. 1268/2012.

3.   Nariadenie (ES) č. 294/2008 alebo akýkoľvek základný akt, ktorým sa financujúci subjekt podľa článku 185 ZFEÚ poveruje úlohami plnenia rozpočtu, môže stanoviť pravidlá, ktoré sa odchyľujú od pravidiel ustanovených v tomto nariadení. S cieľom zohľadniť ich osobitné prevádzkové potreby a za dodržania pravidiel stanovených v relevantnom základnom akte je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 56, pokiaľ ide o financujúce subjekty zriadené podľa článku 187 ZFEÚ, týkajúce sa:

a)

podmienok účasti na výzvach na predkladanie návrhov, ktoré vydali financujúce subjekty zriadené v oblasti aeronautiky na účely zníženia minimálneho počtu účastníkov uvedeného v článku 9 ods. 1;

b)

oprávnenosti na financovanie, ako sa uvádza v článku 10, ktorým sa financujúcim subjektom zriadeným v oblasti biopriemyslu a inovačných liekov umožňuje obmedziť oprávnenosť na financovanie na osobitné druhy účastníkov;

c)

pravidiel upravujúcich využívanie a šírenie výsledkov, ktorými sa financujúcim subjektom zriadeným v oblasti inovačných liekov umožňuje:

i)

rozšíriť možnosti prevodu výsledkov a podkladov a udeľovania licencií na ne pre pridružené subjekty, obstarávateľov a všetky následnícke subjekty v súlade s dohodou o grante a bez súhlasu iných účastníkov uvedených v článku 44 ods. 1 a 2;

ii)

uzavierať osobitné dohody o prístupových právach k podkladom uvedených v článku 48 ods. 2 až 4 na rozvoj výsledkov komerčného využívania alebo na vlastné komerčné využívanie výsledkov (priame využívanie);

iii)

dopĺňať pravidlá zavedením v zmysle článkov 41 ods. 2 a článkov 45 až 48 ustanovení o vlastníctve a prístupe k údajom, poznatkom a informáciám, ktoré presahujú rámec cieľov opatrenia a ktoré nie sú potrebné na vykonávanie opatrenia a jeho využívanie (sideground);

iv)

rozšíriť pravidlá týkajúce sa využívania, ako sa uvádza v článku 48, na iné účely, ako vykonávanie opatrenia (výskumné využívanie) alebo rozvoj výsledkov komerčného využívania alebo vlastné komerčné využívanie výsledkov (priame využívanie);

v)

stanoviť osobitné kritériá na umožnenie toho, aby v zmysle článku 46 ods. 2 jeden účastník udeľoval druhému účastníkovi v rámci toho istého opatrenia ďalšie licencie;

vi)

rozšíriť za podmienok vymedzených v dohode o konzorciu uvedenej v článku 24 ods. 2 prístupové práva účastníkov, ich pridružených subjektov a tretích strán ako majiteľov licencií k výsledkom alebo podkladom na iné účely, ako vykonávanie opatrenia (výskumné využívanie), a to za vhodných podmienok vrátane finančných podmienok, alebo rozvoj výsledkov komerčného využívania alebo vlastné komerčné využívanie výsledkov (priame využívanie), ako je uvedené v článkoch 46 až 48;

vii)

podmieniť prístupové práva pre priame využívanie dohode dotknutých účastníkov, ako sa uvádza v článku 48;

viii)

dobrovoľne vykonávať šírenie prostredníctvom vedeckých publikácií formou otvoreného prístupu, ako sa uvádza v článku 43 ods. 2;

d)

financovania opatrení, ktorým sa financujúcim subjektom v oblasti elektronických komponentov a systémov umožňuje uplatňovať iné sadzby úhrady, ako sadzby uvedené v článku 28 ods. 3 v prípadoch, v ktorých jeden alebo viaceré členské štáty spolufinancujú účastníka alebo opatrenie.

Financujúci subjekt poverený úlohami plnenia rozpočtu podľa článku 58 ods. 1 písm. c) bodu i) alebo ii) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 môže uplatňovať pravidlá, ktoré sa odlišujú od pravidiel stanovených v tomto nariadení, a to len so súhlasom Komisie, ak si to vyžadujú jeho osobitné prevádzkové potreby. Komisia v takýchto prípadoch udelí svoj súhlas len za podmienky, že uvedené pravidlá sú v súlade so všeobecnými zásadami stanovenými v tomto nariadení.

4.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na priame opatrenia vykonávané Spoločným výskumným centrom.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

1.   Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

1)

„prístupové práva“ sú práva na využívanie výsledkov alebo podkladov podľa podmienok stanovených v súlade s týmto nariadením;

2)

„pridružený subjekt“ je akýkoľvek právny subjekt, ktorý priamo alebo nepriamo kontroluje účastník alebo ktorý je pod rovnakou priamou alebo nepriamou kontrolou ako účastník alebo ktorý priamo alebo nepriamo kontroluje účastníka; kontrola môže mať ktorúkoľvek z foriem stanovených v článku 8 ods. 2;

3)

„pridružená krajina“ je tretia krajina, ktorá je zmluvnou stranou medzinárodnej dohody s Úniou, ako sa uvádza v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013;

4)

„podklady“ sú akékoľvek údaje, odborné znalosti alebo informácie v akejkoľvek forme alebo akejkoľvek povahy, hmotné alebo nehmotné vrátane práv, ako sú práva duševného vlastníctva, ktoré: i) majú účastníci v držbe pred ich pristúpením k opatreniu, ii) ktoré sú potrebné na vykonanie opatrenia alebo na využitie jeho výsledkov a iii) ktoré účastníci uviedli v súlade s článkom 45;

5)

„základný akt“ je právny akt prijatý inštitúciami Únie vo forme nariadenia, smernice alebo rozhodnutia v zmysle článku 288 ZFEÚ, ktorý poskytuje právny základ pre opatrenie;

6)

„inovačné opatrenie“ je opatrenie pozostávajúce prevažne z činností priamo zameraných na vyhotovenie plánov a úprav alebo návrhov nových, upravených alebo vylepšených výrobkov, postupov alebo služieb. Na tieto účely môžu zahŕňať vývoj prototypov, testovanie, demonštráciu, pilotnú prevádzku, veľkoobjemovú validáciu výrobkov a výrobu pre trh;

7)

„koordinačné a podporné opatrenie“ je opatrenie pozostávajúce predovšetkým zo sprievodných opatrení, akými sú normalizácia, šírenie, zvyšovanie informovanosti a komunikácia, vytváranie sietí, koordinačné alebo podporné služby, politické dialógy a cvičenia a štúdie slúžiace na vzájomnú výmenu skúseností vrátane návrhových štúdií zameraných na novú infraštruktúru a môžu zahŕňať aj doplnkové činnosti vytvárania sietí a koordinácie medzi programami v rôznych krajinách;

8)

„šírenie“ je zverejnenie výsledkov akýmikoľvek vhodnými prostriedkami (okrem prostriedkov vyplývajúcich z ochrany alebo využívania výsledkov) vrátane vedeckých publikácií v akomkoľvek médiu;

9)

„využívanie“ je využitie výsledkov v ďalších výskumných činnostiach, na ktoré sa nevzťahuje dané opatrenie, alebo ich využitie na vývoj a vytvorenie výrobku alebo procesu a jeho uvedenie na trh, alebo na vytvorenie a poskytovanie služby, alebo použitie v normalizačných činnostiach;

10)

„spravodlivé a primerané podmienky“ sú vhodné podmienky vrátane možných finančných podmienok alebo podmienok bezplatného poskytovania, ktoré zohľadňujú konkrétne okolnosti žiadosti o prístup, napríklad skutočnú alebo potenciálnu hodnotu výsledkov alebo podkladov, ku ktorým sa požaduje prístup, a/alebo rozsah, dobu trvania alebo iné charakteristiky plánovaného využívania;

11)

„financujúci subjekt“ je subjekt alebo orgán, okrem Komisie, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, ktorý Komisia poverila úlohami plnenia rozpočtu v súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013;

12)

„medzinárodná organizácia európskeho záujmu“ je medzinárodná organizácia, ktorej väčšinu členov tvoria členské štáty alebo pridružené krajiny a ktorej základným cieľom je presadzovať vedeckú a technickú spoluprácu v Európe;

13)

„právny subjekt“ je každá fyzická osoba alebo právnická osoba zriadená a uznaná ako taká podľa vnútroštátneho práva, práva Únie alebo medzinárodného práva, ktorá má právnu subjektivitu a ktorá, konajúc vo svojom mene, môže vykonávať práva a podliehať povinnostiam;

14)

„neziskový právny subjekt“ je právny subjekt, ktorý je podľa svojej právnej formy neziskový alebo ktorý má právnu alebo štatutárnu povinnosť nerozdeľovať zisk svojim akcionárom alebo jednotlivým členom;

15)

„účastník“ je každý právny subjekt vykonávajúci opatrenie alebo časť opatrenia podľa nariadenia (EÚ) č. 1291/2013, ktorý má práva a povinnosti vo vzťahu k Únii alebo inému financujúcemu subjektu podľa tohto nariadenia;

16)

„opatrenie spolufinancované z programu“ je opatrenie financované prostredníctvom grantu, ktorého hlavným účelom je doplnenie jednotlivých výziev alebo programov financovaných inými subjektmi, než sú financujúce subjekty Únie, ktoré riadia výskumné a inovačné programy. Opatrenie spolufinancované z programu môže zahŕňať aj doplňujúce činnosti vytvárania sietí a koordinácie medzi programami v rôznych krajinách;

17)

„obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím“ je obstarávanie služieb z oblasti výskumu a vývoja zahŕňajúce účasť na riziku a zisku podľa trhových podmienok a konkurenčný vývoj vo fázach s jasným oddelením obstarávaných služieb z oblasti výskumu a vývoja od nasadenia komerčných objemov konečných výrobkov;

18)

„verejné obstarávanie inovačných riešení“ je obstarávanie, v ktorom verejní obstarávatelia konajú ako prvý zákazník inovovaných tovarov alebo služieb, ktoré ešte nie sú vo veľkom rozsahu dostupné na komerčnom základe a môžu zahŕňať testovanie zhody;

19)

„výsledky“ sú akékoľvek hmotné alebo nehmotné výstupy z opatrenia, ako napríklad údaje, poznatky alebo informácie, ktoré vznikajú v rámci opatrenia nezávisle od ich formy alebo povahy a nezávisle od toho, či môžu alebo nemôžu byť chránené, ako aj všetky práva, ktoré sú s nimi spojené, vrátane práv duševného vlastníctva;

20)

„MSP“ sú mikropodniky a malé a stredné podniky, ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES (22);

21)

„pracovný program“ je dokument prijatý Komisiou na vykonávanie osobitného programu v súlade s článkom 5 rozhodnutia Rady 2013/743/EÚ (23);

22)

„pracovný plán“ je dokument podobný pracovnému programu Komisie, prijatý financujúcimi subjektmi, ktoré boli poverené časťou vykonania programu Horizont 2020 v súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.

2.   Na účely tohto nariadenia sa subjekt, ktorý nemá právnu subjektivitu podľa uplatniteľného vnútroštátneho práva, považuje za podobný právnemu subjektu za predpokladu, že sú splnené podmienky stanovené v článku 131 ods. 2 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a článku 198 nariadenia (EÚ) č. 1268/2012.

3.   Na účely tohto nariadenia sa príjemcovia grantov nepovažujú za financujúce subjekty.

Článok 3

Dôvernosť informácií

V súlade s podmienkami ustanovenými vo vykonávacích dohodách, rozhodnutiach alebo zmluvách sa zachováva dôverný charakter všetkých údajov, poznatkov a informácií, ktoré boli v rámci opatrenia oznámené ako dôverné, s náležitým zreteľom na právo Únie týkajúce sa ochrany utajovaných skutočností a prístupu k nim.

Článok 4

Informácie, ktoré sa majú sprístupniť

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 3, Komisia na požiadanie sprístupní inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram Únie, ktorémukoľvek členskému štátu alebo pridruženej krajine všetky užitočné informácie, ktoré má o výsledkoch, ktoré dosiahol účastník v opatrení financovanom z finančných prostriedkov Únie, za predpokladu splnenia oboch týchto podmienok:

a)

príslušné informácie sú dôležité z hľadiska verejného záujmu;

b)

účastníci nepredložili presvedčivé a dostatočné dôvody neposkytnutia príslušných informácií.

V opatreniach vykonávaných v rámci osobitného cieľa „bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov“ Komisia na požiadanie sprístupní inštitúciám, orgánom, úradom alebo agentúram Únie alebo vnútroštátnym orgánom členských štátov všetky užitočné informácie, ktoré má o výsledkoch, ktoré dosiahol účastník v rámci opatrenia financovaného z finančných prostriedkov Únie. Komisia o poskytnutí týchto informácií informuje účastníka. Ak o poskytnutie informácií žiada členský štát alebo inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Únie, Komisia o ňom informuje aj všetky členské štáty.

2.   Poskytnutie informácií podľa odseku 1 sa nepovažuje za prevod akýchkoľvek práv alebo povinností Komisie alebo účastníkov na príjemcu. Príjemca však s takýmito informáciami zaobchádza ako s dôvernými, pokiaľ nebudú uverejnené alebo ich účastníci nesprístupnia verejnosti, alebo pokiaľ neboli Komisii oznámené bez obmedzenia, pokiaľ ide o ich dôverný charakter. Na utajované skutočnosti sa uplatňujú pravidlá bezpečnosti Komisie.

Článok 5

Usmernenia a informácie pre potencionálnych účastníkov

Komisia alebo príslušný financujúci subjekt v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a nariadením (EÚ) č. 1268/2012 zabezpečia, aby sa v čase uverejnenia výzvy na predkladanie návrhov sprístupnili všetkým potenciálnym účastníkom dostatočné usmernenia a informácie, a to najmä uplatniteľná vzorová dohoda o grante.

HLAVA II

PRAVIDLÁ ÚČASTI

KAPITOLA I

Všeobecné ustanovenia

Článok 6

Formy financovania

V súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 môže mať financovanie jednu alebo niekoľko foriem uvedených v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012, najmä formu grantov, cien, obstarávania alebo finančných nástrojov.

Článok 7

Právne subjekty, ktoré sa môžu zúčastňovať na opatreniach

1.   Na opatrení sa môže zúčastniť každý právny subjekt, nezávisle od miesta jeho sídla, alebo medzinárodná organizácia za predpokladu splnenia podmienok stanovených v tomto nariadení, spolu s podmienkami stanovenými v príslušnom pracovnom programe alebo pracovnom pláne.

2.   Účasť na programe Horizont 2020 alebo jeho častiach môže byť v príslušnom pracovnom programe obmedzená pre právne subjekty so sídlom v tretích krajinách, ak sa podmienky účasti právnych subjektov z členských štátov alebo ich pridružených subjektov so sídlom v tretej krajine na programoch v oblasti výskumu a inovácie v tretej krajine považujú za poškodzujúce záujmy Únie.

3.   V príslušnom pracovnom programe alebo pracovnom pláne môžu byť vylúčené subjekty, ktoré nemôžu predložiť uspokojivé záruky bezpečnosti, a to aj pokiaľ ide o bezpečnostnú previerku personálu, ak je odôvodnená z bezpečnostných dôvodov.

4.   Spoločné výskumné centrum sa môže zúčastňovať na opatreniach s rovnakými právami a povinnosťami ako právny subjekt so sídlom v členskom štáte.

Článok 8

Nezávislosť

1.   Dva právne subjekty sa považujú za navzájom nezávislé, ak ani jeden z nich nie je pod priamou alebo nepriamou kontrolou toho druhého ani pod tou istou priamou alebo nepriamou kontrolou ako ten druhý.

2.   Na účely odseku 1 môže mať kontrola najmä jednu z týchto foriem:

a)

priama alebo nepriama držba viac ako 50 % nominálnej hodnoty emitovaného základného imania príslušného právneho subjektu alebo väčšiny hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov daného subjektu;

b)

priama alebo nepriama, skutočná alebo zákonná držba rozhodovacích právomocí v rámci príslušného právneho subjektu.

3.   Na účely odseku 1 sa za vzťah kontroly samy osebe nepovažujú tieto vzťahy medzi právnymi subjektmi:

a)

tá istá verejná investičná spoločnosť, inštitucionálny investor alebo spoločnosť s rizikovým kapitálom priamo alebo nepriamo drží viac ako 50 % nominálnej hodnoty emitovaného základného imania alebo väčšinu hlasovacích práv akcionárov alebo spoločníkov;

b)

príslušné právne subjekty vlastní alebo kontroluje ten istý verejný subjekt.

KAPITOLA II

Granty

Oddiel I

Postup udeľovania grantov

Článok 9

Podmienky účasti

1.   Uplatňujú sa tieto minimálne podmienky:

a)

na opatrení sa zúčastňujú najmenej tri právne subjekty;

b)

každý z troch právnych subjektov je usadený v inom členskom štáte alebo pridruženej krajine; a

c)

tri právne subjekty uvedené v písmene b) musia byť navzájom nezávislé v zmysle článku 8.

2.   Ak je jedným z účastníkov Spoločné výskumné centrum, medzinárodná organizácia európskeho záujmu alebo subjekt vytvorený podľa práva Únie, na účely odseku 1 sa považuje za usadený v inom členskom štáte alebo inej pridruženej krajine ako je akýkoľvek členský štát alebo pridružená krajina, v ktorej je usadený iný účastník toho istého opatrenia.

3.   Odchylne od odseku 1 je minimálnou podmienkou účasť jedného právneho subjektu usadeného v členskom štáte alebo pridruženej krajine v prípade:

a)

opatrení Európskej rady pre výskum v oblasti výskumu na hraniciach poznania;

b)

nástroja pre MSP, ak má opatrenie jasnú európsku pridanú hodnotu;

c)

opatrení spolufinancovaných z programu; a

d)

odôvodnených prípadov uvedených v pracovnom programe alebo pracovnom pláne.

4.   Odchylne od odseku 1 je v prípade koordinačných a podporných opatrení a opatrení zameraných na odbornú prípravu a mobilitu minimálnou podmienok účasť jedného právneho subjektu.

5.   Vo vhodných a opodstatnených prípadoch sa môžu v pracovných programoch alebo pracovných plánoch uviesť dodatočné podmienky podľa osobitných politických požiadaviek alebo podľa povahy a cieľov opatrenia, okrem iného aj podmienky týkajúce sa počtu účastníkov, druhu účastníkov a sídla.

Článok 10

Oprávnenosť na financovanie

1.   Získať finančné prostriedky od Únie sú oprávnení títo účastníci:

a)

každý právny subjekt usadený v členskom štáte alebo v pridruženej krajine alebo zriadený podľa práva Únie;

b)

každá medzinárodná organizácia európskeho záujmu;

c)

každý právny subjekt usadený v tretej krajine uvedenej v pracovnom programe.

2.   V prípade zúčastnenej medzinárodnej organizácie alebo v prípade zúčastneného právneho subjektu so sídlom v tretej krajine, ktorí nie sú oprávnení na financovanie podľa odseku 1, sa finančné prostriedky Únie môžu poskytnúť za predpokladu splnenia aspoň jednej z týchto podmienok:

a)

Komisia alebo príslušný financujúci subjekt považuje účasť za nevyhnutnú na vykonanie opatrenia;

b)

takéto financovanie je uvedené v dvojstrannej vedeckej a technickej dohode alebo akejkoľvek inej dohode medzi Úniou a medzinárodnou organizáciou, alebo, v prípade subjektov so sídlom v tretích krajinách, v dohode s krajinou, v ktorej má právny subjekt sídlo.

Článok 11

Výzvy na predkladanie návrhov

1.   Výzvy na predkladanie návrhov sa vydávajú v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a nariadením (EÚ) č. 1268/12, pričom sa zohľadňuje najmä potreba transparentnosti a nediskriminácie, ako aj flexibility zodpovedajúcej rôznej povahe odvetví výskumu a inovácie.

2.   Ako výnimka a bez toho, aby boli dotknuté ostatné prípady uvedené v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a nariadení (EÚ) č. 1268/2012, sa výzvy na predkladanie návrhov nevydávajú pre koordinačné a podporné opatrenia a opatrenia spolufinancované z programu, ktoré vykonávajú právne subjekty uvedené v pracovných programoch alebo pracovných plánoch za predpokladu, že opatrenie nepatrí do rozsahu pôsobnosti výzvy na predkladanie návrhov.

3.   V súlade s príslušnými pravidlami nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a nariadenia (EÚ) č. 1268/2012 sa poskytujú dostatočné časové obdobia na prípravu návrhov s náležitým oznámením nadchádzajúcich výziev na predkladanie návrhov prostredníctvom uverejnenia pracovného programu a primeraným časovým obdobím medzi uverejnením výzvy na predkladanie návrhov a termínom na predloženie návrhu.

Článok 12

Spoločné výzvy s tretími krajinami alebo medzinárodnými organizáciami

1.   Spoločné výzvy na predkladanie návrhov s tretími krajinami alebo ich vedeckými a technickými organizáciami a agentúrami alebo s medzinárodnými organizáciami možno vydávať na účely spoločného financovania opatrení v prioritných oblastiach spoločného záujmu a očakávaného obojstranného prínosu s jasnou pridanou hodnotou pre Úniu. Návrhy sa hodnotia a vyberajú prostredníctvom spoločných postupov hodnotenia a výberu, ktoré sa dohodnú. Tieto postupy hodnotenia a výberu zabezpečia súlad so zásadami stanovenými v hlave VI nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a zahŕňajú vyváženú skupinu nezávislých expertov určených všetkými stranami.

2.   Právne subjekty, ktorým poskytuje finančné prostriedky Únia, uzavrú s Úniou alebo príslušným financujúcim subjektom dohodu o grante. V tejto dohode o grante je uvedený opis práce, ktorú majú vykonať títo účastníci a zúčastnené právne subjekty zo zapojených tretích krajín.

3.   Právne subjekty, ktorým poskytuje finančné prostriedky Únia, uzavrú so zúčastnenými právnymi subjektmi, ktoré dostávajú finančné prostriedky od príslušných tretích krajín alebo medzinárodných organizácií, dohodu o koordinácii.

Článok 13

Návrhy

1.   Návrhy obsahujú návrh plánu využívania a šírenia výsledkov, ak sa to stanovuje v pracovnom programe alebo pracovnom pláne.

2.   Každý návrh na výskum ľudských embryonálnych kmeňových buniek obsahuje v prípade potreby podrobné údaje o licenčných a kontrolných opatreniach, ktoré prijmú príslušné orgány dotknutých členských štátov, ako aj podrobné údaje o etických povoleniach, ktoré sa udelia. Pokiaľ ide o získavanie ľudských embryonálnych kmeňových buniek, inštitúcie, organizácie a výskumní pracovníci podliehajú prísnym licenčným a kontrolným požiadavkám v súlade s právnym rámcom dotknutých členských štátov.

3.   Návrh, ktorý je v rozpore s etickými zásadami alebo akýmikoľvek uplatniteľnými právnymi predpismi, alebo ktorý nespĺňa podmienky stanovené v rozhodnutí č. /2013/EÚ v pracovnom programe, pracovnom pláne alebo vo výzve na predkladanie návrhov, môže byť kedykoľvek vylúčený z postupov hodnotenia, výberu a udeľovania finančných prostriedkov.

4.   Ak je to vhodné a spresnené v pracovnom programe alebo pracovnom pláne, v návrhoch sa objasní, akým spôsobom a do akej miery sú rodové analýzy relevantné, pokiaľ ide o obsah plánovaného projektu.

Článok 14

Etické preskúmanie

1.   Komisia systematicky vykonáva etické preskúmanie návrhov, v ktorých sa nastoľujú etické otázky. Týmto preskúmaním sa overuje dodržiavanie etických zásad a právnych predpisov a v prípade výskumu vykonávaného mimo Únie otázka, či by bol rovnaký výskum povolený v členskom štáte.

2.   Komisia zabezpečuje čo najväčšiu možnú transparentnosť procesu etického preskúmania, ako aj jeho včasné vykonanie, počas ktorého je podľa možnosti potrebné predchádzať opätovnému predkladaniu dokumentov.

Článok 15

Výberové kritériá a kritériá udeľovania finančných prostriedkov

1.   Predložené návrhy sa hodnotia na základe týchto kritérií udeľovania finančných prostriedkov:

a)

excelentnosť;

b)

vplyv;

c)

kvalita a účinnosť vykonávania.

2.   Na návrhy týkajúce sa činností Európskej rady pre výskum v oblasti výskumu na hraniciach poznania sa uplatňuje jediné kritérium uvedené v odseku 1 písm. a).

3.   Kritérium uvedené v odseku 1 písm. b) sa môže v prípade návrhov inovačných opatrení prisudzovať väčší význam.

4.   V pracovnom programe alebo pracovnom pláne sa stanovia ďalšie podrobnosti uplatňovania kritérií udeľovania prostriedkov stanovených v odseku 1 a určia sa váhy a prahy.

5.   Komisia zohľadňuje možnosť dvojfázového postupu predkladania návrhov ustanovenú v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a nariadení (EÚ) č. 1268/2012, ak je vhodná a v súlade s cieľmi výzvy na predkladanie návrhov.

6.   Návrhy sa zoradia na základe výsledkov hodnotenia. Výber sa uskutočňuje na základe tohto poradia.

7.   Hodnotenie vykonávajú nezávislí experti.

8.   V prípade právneho subjektu uvedeného v článku 11 ods. 2 alebo za iných náležite odôvodnených výnimočných okolností sa hodnotenie môže vykonať spôsobom, ktorý sa odchyľuje od odseku 7. Pri každom takomto hodnotení poskytuje Komisia členským štátom podrobné informácie o použitom postupe hodnotenia a o jeho výsledku.

9.   V prípadoch, keď je suma požadovaných finančných prostriedkov Únie na opatrenie 500 000 EUR alebo vyššia, Komisia alebo príslušný financujúci subjekt vopred overuje prostriedkami, ktoré sú v súlade s vnútroštátnym právom, len finančnú spôsobilosť koordinátorov. Navyše, kde existujú pochybností o finančnej spôsobilosti koordinátora alebo ostatných účastníkov na základe dostupných informácií, Komisia alebo príslušný financujúci subjekt overuje ich finančnú spôsobilosť.

10.   Finančná spôsobilosť sa neoveruje v prípade právnych subjektov, za ktorých životaschopnosť ručí členský štát alebo pridružená krajina, ani v prípade vysokoškolských alebo stredoškolských vzdelávacích zariadení.

11.   Finančnú spôsobilosť môže zaručiť akýkoľvek iný právny subjekt, ktorého finančná spôsobilosť sa potom overí v súlade s odsekom 9.

Článok 16

Postup preskúmania hodnotenia

1.   Komisia alebo príslušný financujúci subjekt uplatnia transparentný postup preskúmania hodnotenia na účastníkov, ktorí sa domnievajú, že hodnotenie ich návrhu sa nevykonalo v súlade s postupmi stanovenými v tomto nariadení, príslušnom pracovnom programe, pracovnom pláne alebo vo výzve na predkladanie návrhov.

2.   Žiadosť o preskúmanie sa týka konkrétneho návrhu a predkladá ju koordinátor návrhu do 30 dní od dátumu, keď Komisia alebo príslušný financujúci subjekt informoval koordinátora o výsledkoch hodnotenia.

3.   Za preskúmanie žiadosti uvedenej v odseku 2 zodpovedá Komisia alebo príslušný financujúci subjekt. Preskúmanie sa týka len procesných aspektov hodnotenia, a nie obsahu návrhu.

4.   Stanovisko k procesným aspektom procesu hodnotenia poskytne výbor na preskúmanie hodnotenia zostavený zo zamestnancov Komisie alebo zo zamestnancov príslušného financujúceho subjektu. Predsedá mu úradník Komisie alebo príslušného financujúceho subjektu z iného oddelenia než je oddelenie zodpovedné za výzvu na predkladanie návrhov. Výbor môže odporúčať jeden z týchto krokov:

a)

prehodnotenie návrhu najmä hodnotiteľmi, ktorí sa nezúčastnili na predchádzajúcom hodnotení;

b)

potvrdenie počiatočného hodnotenia.

5.   Na základe odporúčania uvedeného v odseku 4 prijme Komisia alebo príslušný financujúci subjekt rozhodnutie a oznámi ho koordinátorovi návrhu. Komisia alebo príslušný financujúci subjekt prijme toto rozhodnutie bezodkladne.

6.   Postup preskúmania nesmie oneskoriť proces výberu návrhov, ktoré nie sú predmetom žiadosti o preskúmanie.

7.   Postupom preskúmania sa nesmie brániť žiadnym iným opatreniam, ktoré môže účastník vykonávať v súlade s právom Únie.

Článok 17

Otázky a sťažnosti

1.   Komisia zabezpečí, aby pre účastníkov existoval postup na predkladanie otázok a sťažností týkajúcich sa ich účasti na programe Horizont 2020.

2.   Komisia zabezpečí, aby informácie o spôsobe registrácie obáv, otázok alebo sťažností boli prístupné všetkým účastníkom a aby boli uverejnené online.

Článok 18

Dohoda o grante

1.   Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi vypracuje vzorové dohody o grante medzi Komisiou alebo príslušným financujúcim subjektom a účastníkmi v súlade s týmto nariadením. Ak je potrebné vzorovú dohodu o grante výrazne upraviť, Komisia ju v úzkej spolupráci s členskými štátmi podľa potreby zreviduje.

2.   Komisia alebo príslušný financujúci subjekt uzavrie s účastníkmi dohodu o grante. Vylúčenie alebo nahradenie subjektu pred podpísaním dohody o grante sa náležite odôvodní.

3.   V dohode o grante sa stanovia práva a povinnosti účastníkov a buď Komisie, alebo príslušného financujúceho subjektu, a to v súlade s týmto nariadením. Stanovia sa v nej aj práva a povinnosti právnych subjektov, ktoré sa v priebehu vykonávania opatrenia stanú účastníkmi, ako aj úloha a činnosť koordinátora konzorcia.

4.   Na základe požiadavky v pracovnom programe alebo pracovnom pláne sa v dohode o grante môžu stanoviť práva a povinnosti účastníkov, pokiaľ ide o prístupové práva, využívanie a šírenie výsledkov, okrem tých, ktoré sa uvádzajú v tomto nariadení.

5.   Podľa potreby a v možnom rozsahu odráža dohoda o grante všeobecné zásady stanovené v odporúčaní Komisie týkajúcom sa Európskej charty výskumných pracovníkov a kódexu pre nábor výskumných pracovníkov, zásady integrity výskumu, odporúčanie Komisie o správe duševného vlastníctva pri prenose znalostí, kódex postupov pre univerzity a iné verejné výskumné organizácie, ako aj zásadu rodovej rovnosti stanovenú v článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.

6.   V prípade potreby obsahuje dohoda o grante ustanovenia, ktoré zabezpečujú rešpektovanie etických zásad vrátane zriadenia nezávislej rady pre etiku a práva Komisie vykonávať audity etiky prostredníctvom nezávislých expertov.

7.   V náležite odôvodnených prípadoch môžu osobitné granty na opatrenia tvoriť súčasť partnerstva v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a nariadenia (EÚ) č. 1268/2012.

Článok 19

Rozhodnutia o grantoch

V prípade potreby a v náležite odôvodnených prípadoch môže Komisia v súlade s článkom 121 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 alebo príslušný financujúci subjekt namiesto uzavretia dohôd o grantoch oznamovať rozhodnutia o grantoch. Ustanovenia tohto nariadenia týkajúce sa dohôd o grantoch sa uplatňujú mutatis mutandis.

Článok 20

Čas na udelenie grantu

1.   V súlade s článkom 128 ods. 2 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa vo výzvach na predkladanie návrhov určuje plánovaný dátum, do ktorého budú všetci žiadatelia informovaní o výsledku hodnotenia ich žiadosti, a predbežný dátum podpísania dohôd o grantoch alebo oznámenia rozhodnutí o grantoch.

2.   Základom pre dátumy uvedené v odseku 1 sú tieto lehoty:

a)

na informovanie všetkých žiadateľov o výsledku vedeckého hodnotenia ich žiadosti je maximálna lehota piatich mesiacov od konečného termínu na podanie úplných návrhov;

b)

na podpísanie dohôd o grante so žiadateľmi alebo na oznámenie rozhodnutí o grante žiadateľom je maximálna lehota troch mesiacov odo dňa informovania žiadateľov, ktorí uspeli.

3.   Lehoty uvedené v odseku 2 sa môžu predĺžiť pre opatrenia Európskej rady pre výskum a vo výnimočných, náležite odôvodnených prípadoch, predovšetkým v prípade zložitých opatrení, v súvislosti s ktorými sa predložil veľký počet návrhov alebo v súvislosti s ktorými o to požiadali žiadatelia.

4.   Účastníkom sa poskytne primeraný čas na predloženie informácií a dokumentácie, ktoré sa požadujú na podpísanie dohody o grante. Komisia prijíma rozhodnutia a zasiela žiadosti o informácie čo najskôr. Opätovnému predkladaniu dokumentov sa musí podľa možnosti predchádzať.

Článok 21

Čas na vykonanie platby

Účastníkom sa finančné prostriedky vyplatia včas v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012. Po vyplatení finančných prostriedkov koordinátorovi o tom Komisia alebo príslušný financujúci subjekt informuje účastníkov.

Článok 22

Bezpečný elektronický systém

Každá výmena s účastníkmi vrátane uzavretia dohôd o grante, oznámenia rozhodnutí o grante a akékoľvek ich zmeny sa môžu vykonať prostredníctvom elektronického výmenného systému vytvoreného Komisiou alebo príslušným financujúcim subjektom, ako sa stanovuje v článku 179 nariadenia (EÚ) č. 1268/2012.

Oddiel II

Vykonávanie

Článok 23

Vykonávanie opatrení

1.   Účastníci vykonávajú opatrenia v súlade so všetkými podmienkami a povinnosťami stanovenými v tomto nariadení, nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012, nariadení (EÚ) č. 1268/2012, rozhodnutí 2013/743/EÚ, pracovnom programe alebo pracovnom pláne, vo výzve na predkladanie návrhov a v dohode o grante.

2.   Účastníci neprijímajú žiadne záväzky, ktoré sú nezlučiteľné s týmto nariadením alebo dohodou o grante. Ak si účastník neplní svoje povinnosti, pokiaľ ide o technické vykonávanie opatrenia, ostatní účastníci si plnia povinnosti bez akéhokoľvek doplnkového finančného príspevku Únie, pokiaľ ich Komisia alebo príslušný financujúci subjekt výslovne neoslobodí od tejto povinnosti. V prípade účastníka, ktorý si neplní povinnosti, môže Komisia v súlade s článkom 39 ods. 3 písm. a) previesť splatnú sumu z účastníckeho záručného fondu uvedeného v článku 38 koordinátorovi opatrenia. Finančná zodpovednosť každého účastníka sa obmedzuje iba na jeho vlastný dlh s výhradou ustanovení týkajúcich sa účastníckeho záručného fondu. Účastníci zabezpečia, aby Komisia alebo príslušný financujúci subjekt boli v náležitom čase informovaní o každej udalosti, ktorá by mohla závažne ovplyvniť vykonávanie opatrenia alebo záujmov Únie.

3.   Účastníci vykonajú opatrenie a na tento účel prijmú všetky nevyhnutné a primerané opatrenia. Na vykonanie opatrenia majú k dispozícii vhodné zdroje vždy tak a vtedy, ako je potrebné. Ak je to na účely vykonania opatrenia potrebné, môžu podľa podmienok stanovených v dohode o grante požiadať tretie strany vrátane subdodávateľov o vykonanie práce v rámci opatrenia alebo môžu využiť zdroje, ktoré im tretie strany poskytli vo forme vecných príspevkov. Účastníci si zachovajú zodpovednosť za vykonanú prácu voči Komisii alebo príslušnému financujúcemu subjektu a voči ostatným účastníkom.

4.   Zadávanie zákaziek subdodávateľom na účely vykonania určitých prvkov opatrenia sa obmedzuje na prípady uvedené v dohode o grante a v náležite odôvodnených prípadoch, ktoré nie je možné jasne predpokladať v čase nadobudnutia účinnosti dohody o grante.

5.   Tretie strany, ktoré nie sú subdodávateľmi, môžu vykonať prácu v rámci opatrenia za podmienok stanovených v dohode o grante. Takáto tretia strana a práca, ktorú má vykonať, sa uvedie v dohode o grante.

Náklady vynaložené týmito tretími stranami sa môžu považovať za oprávnené, ak tretia strana spĺňa všetky tieto podmienky:

a)

bola by oprávnená získať finančné prostriedky, keby bola účastníkom;

b)

je pridruženým subjektom účastníka alebo má na účastníka právnu väzbu, z čoho vyplýva spolupráca, ktorá sa neobmedzuje len na toto opatrenie;

c)

je uvedená v dohode o grante;

d)

dodržiava pravidlá uplatniteľné na účastníka v súlade s dohodou o grante, pokiaľ ide o oprávnenosť nákladov a kontrolu výdavkov;

e)

akceptuje spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť s účastníkom za príspevky Únie zodpovedajúce sume vykázanej treťou stranou, ak to požaduje Komisia alebo príslušný financujúci subjekt.

6.   Tretie strany môžu účastníkovi sprístupniť aj prostriedky formou vecných príspevkov na opatrenie. Náklady vynaložené tretími stranami v súvislosti s takýmito príspevkami, ktoré poskytli bezplatne, sú oprávnené na financovanie za predpokladu, že spĺňajú podmienky ustanovené v dohode o grante.

7.   Opatrenie môže zahŕňať finančnú podporu tretím stranám za podmienok stanovených v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a nariadení (EÚ) č. 1268/2012. Sumy uvedené v článku 137 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 možno prekročiť, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov opatrenia.

8.   Opatrenie vykonávané účastníkmi, ktorí nie sú verejnými obstarávateľmi v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES (24), smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES (25) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES (26), môže zahŕňať alebo mať ako svoj primárny cieľ obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím a obstarávanie inovačných riešení, ak je stanovené v pracovnom programe alebo pracovnom pláne a potrebné na jeho vykonanie. V takýchto prípadoch sa na postupy obstarávania realizovaného účastníkmi uplatňujú pravidlá stanovené v článku 51 ods. 2, 4 a 5 tohto nariadenia.

9.   Účastníci musia dodržiavať vnútroštátne právne predpisy, nariadenia a etické pravidlá krajiny, v ktorej sa bude vykonávať opatrenie. V prípade potreby sa účastníci pred začiatkom opatrenia usilujú o získanie súhlasu príslušných vnútroštátnych alebo miestnych etických výborov.

10.   Práca s využitím zvierat sa vykonáva v súlade s článkom 13 ZFEÚ a spĺňa požiadavku týkajúcu sa nahradenia, obmedzenia a zjemnenia využívania zvierat na vedecké účely v súlade s právom Únie a najmä so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ (27).

Článok 24

Konzorcium

1.   Členovia akéhokoľvek konzorcia, ktoré sa chce zúčastniť na opatrení, vymenujú spomedzi seba jedného za koordinátora, ktorý sa uvedie v dohode o grante. Koordinátor je hlavným kontaktným bodom medzi členmi konzorcia vo vzťahoch s Komisiou alebo príslušným financujúcim subjektom, pokiaľ sa neuvedie inak v dohode o grante alebo nenastane prípad, že si neplní svoje povinnosti stanovené v dohode o grante.

2.   Členovia konzorcia, ktoré sa zúčastňuje na opatrení, uzavrú vnútornú dohodu (ďalej len „dohoda o konzorciu“), ktorou sa stanovia ich práva a povinnosti týkajúce sa vykonávania opatrenia v súlade s dohodou o grante, s výnimkou náležite odôvodnených prípadov uvedených v pracovnom programe alebo pracovnom pláne alebo vo výzve na predkladanie návrhov. Komisia uverejní usmernenia týkajúce sa hlavných otázok, ktorým sa môžu účastníci venovať v dohode o konzorciu.

3.   V dohode o konzorciu sa môže, okrem iného, stanoviť:

a)

vnútorná organizácia konzorcia;

b)

rozdeľovanie finančných prostriedkov Únie;

c)

pravidlá v oblasti šírenia, využívania a prístupových práv, ktoré dopĺňajú pravidlá uvedené v hlave III kapitole I tohto nariadenia a ustanovenia dohody o grante;

d)

dojednania pre riešenie vnútorných sporov;

e)

dojednania medzi účastníkmi týkajúce sa zodpovednosti, náhrady škody a zachovávania dôvernosti informácií.

Členovia konzorcia môžu uzavierať akékoľvek dojednania v rámci konzorcia, ktoré považujú za vhodné, a to v rozsahu, v ktorom tieto dojednania nie sú v rozpore s dohodou o grante alebo týmto nariadením.

4.   Konzorcium môže navrhnúť zaradenie alebo vylúčenie účastníka alebo výmenu koordinátora v súlade s príslušnými ustanoveniami dohody o grante za predpokladu, že táto zmena je v súlade s podmienkami účasti, neovplyvňuje nepriaznivo vykonávanie opatrenia a nie je v rozpore so zásadou rovnakého zaobchádzania.

Oddiel III

Formy grantov a pravidlá financovania

Článok 25

Formy grantov

Granty môžu mať ktorúkoľvek z foriem uvedených v článku 123 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, a to pri zohľadnení cieľov opatrenia.

Článok 26

Oprávnenosť nákladov

1.   Podmienky oprávnenosti nákladov sú vymedzené v článku 126 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012. Náklady vynaložené tretími stranami v rámci činnosti môžu byť oprávnené podľa ustanovení tohto nariadenia a dohody o grante.

2.   Neoprávnené náklady sú náklady, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v odseku 1, najmä rezervy pre možné budúce straty alebo poplatky, straty v dôsledku výmenných kurzov, náklady súvisiace s návratnosťou kapitálu, náklady nahradené v súvislosti s inou činnosťou alebo programom Únie, dlh a poplatky dlhovej služby a nadmerné náklady alebo náklady vzniknuté z nedbanlivosti.

Článok 27

Priame oprávnené náklady na zamestnancov

1.   Bez toho, aby boli dotknuté podmienky stanovené v článku 26, sa priame oprávnené náklady na zamestnancov obmedzujú na mzdy a odvody do systému sociálneho zabezpečenia a iné náklady zahrnuté v odmene zamestnancov zapojených do opatrenia, ktoré vyplývajú z vnútroštátneho práva alebo pracovnej zmluvy.

2.   Bez toho, aby boli dotknuté podmienky ustanovené v článku 26, možno za priame oprávnené náklady na zamestnancov považovať aj ďalšie odmeny pre zamestnancov účastníkov, ktorí sú neziskovými právnymi subjektmi, zapojených do opatrenia vrátane platieb na základe doplnkových zmlúv, nezávisle od ich povahy, a to do výšky stanovenej v odseku 3, ak spĺňajú tieto dodatočné podmienky:

a)

sú súčasťou bežného postupu odmeňovania účastníka a vyplácajú sa konzistentným spôsobom vždy, keď je takýto druh práce alebo expertízy potrebný;

b)

kritéria na výpočet doplnkových platieb sú objektívne a účastník ich bežne uplatňuje nezávisle od použitého zdroja financovania.

3.   Ďalšie odmeny môžu byť oprávnené do výšky 8 000 EUR na osobu za rok. V súvislosti s osobou, ktorá nepracuje výhradne na účely opatrenia, sa uplatňuje hodinové obmedzenie. Toto hodinové obmedzenie sa vypočíta vydelením sumy 8 000 EUR počtom produktívnych hodín za rok vypočítaných v súlade s článkom 31.

Článok 28

Financovanie opatrenia

1.   Financovanie opatrenia nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady, od ktorých sa odpočítajú príjmy opatrenia.

2.   Za príjmy opatrenia sa považujú:

a)

prostriedky, ktoré účastníkom sprístupnili tretie strany prevodmi finančných prostriedkov alebo bezplatnými vecnými príspevkami, ktorých hodnotu účastník vykázal ako oprávnené náklady, za predpokladu, že tretia strana ich poskytla konkrétne na použitie v rámci opatrenia;

b)

príjmy vytvorené opatrením s výnimkou príjmov vytvorených využívaním výsledkov opatrenia;

c)

príjmy vytvorené predajom aktív zakúpených podľa dohody o grante do výšky nákladov na opatrenie, ktoré účastník zaúčtoval na začiatku.

3.   Sadzba jednorazovej úhrady oprávnených nákladov na opatrenie sa uplatňuje na všetky činnosti financované v rámci neho. Maximálna sadzba je stanovená v pracovnom programe alebo pracovnom pláne.

4.   Grant na program Horizont 2020 môže dosiahnuť najviac 100 % celkových oprávnených nákladov bez toho, aby tým bola dotknutá zásada spolufinancovania.

5.   Grant programu Horizont 2020 je obmedzený na maximálne 70 % celkových oprávnených nákladov na inovačné opatrenia a opatrenia spolufinancované z programu.

Odchylne od odseku 3 môže grant programu Horizont 2020 v prípade inovačných opatrení dosiahnuť maximálne 100 % celkových oprávnených nákladov v prípade neziskových právnych subjektov, a to bez toho, aby bola dotknutá zásada spolufinancovania.

6.   Sadzby úhrad stanovené v tomto článku sa uplatňujú aj v prípade opatrení, pri ktorých sa pre celé opatrenie alebo jeho časť stanoví financovanie paušálnou sadzbou, jednotkovými nákladmi alebo jednorazovou platbou.

Článok 29

Nepriame náklady

1.   Nepriame oprávnené náklady sa určujú uplatnením paušálnej sadzby vo výške 25 % celkových priamych oprávnených nákladov okrem priamych oprávnených nákladov na subdodávky a nákladov na prostriedky sprístupnené tretími stranami, ktoré sa nepoužívajú v priestoroch príjemcu, ako aj finančnej podpory tretích strán.

2.   Odchylne od odseku 1 sa nepriame náklady môžu vykazovať vo forme jednorazovej platby alebo jednotkových nákladov, ak sa to stanovuje v pracovnom programe alebo pracovnom pláne.

Článok 30

Hodnotenie úrovní financovania

Priebežné hodnotenie programu Horizont 2020 zahŕňa hodnotenie vplyvu rôznych prvkov, ktoré sa zaviedli novými úrovňami financovania stanovenými v článkoch 27, 28 a 29 tohto nariadenia, s cieľom zhodnotiť, či nový prístup viedol k vzniku neželaných situácií, ktoré nepriaznivo vplývajú na atraktívnosť programu Horizont 2020.

Článok 31

Počet produktívnych hodín za rok

1.   Oprávnené náklady na zamestnancov zahŕňajú len hodiny skutočne odpracované osobami, ktoré priamo vykonávajú práce v rámci opatrenia. Účastník musí poskytnúť dôkazy o skutočne odpracovaných hodinách obvykle prostredníctvom systému zaznamenávania času.

2.   V prípade osôb, ktoré pracujú výlučne na danom opatrení, sa nevyžaduje zaznamenávanie času. V takýchto prípadoch musí účastník podpísať vyhlásenie, ktorým potvrdzuje, že príslušná osoba pracovala výlučne na danom opatrení.

3.   Dohoda o grante obsahuje:

a)

minimálne požiadavky na systém zaznamenávania času;

b)

možnosť voľby medzi stanoveným počtom produktívnych hodín za rok a metódou na stanovenie počtu produktívnych hodín za rok, ktorý sa použije na výpočet hodinových sadzieb zamestnancov, a to pri zohľadnení obvyklých účtovných postupov účastníka.

Článok 32

Vlastníci MSP a fyzické osoby, ktoré nepoberajú mzdu

Vlastníci MSP, ktorí nepoberajú mzdu, a ostatné fyzické osoby, ktoré nepoberajú mzdu, môžu účtovať náklady na zamestnancov na základe jednotkových nákladov.

Článok 33

Jednotkové náklady

1.   V súlade s článkom 124 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 môže Komisia stanoviť metódy určovania jednotkových nákladov na základe:

a)

štatistických údajov alebo podobných objektívnych prostriedkov;

b)

kontrolovateľných údajov účastníka z minulosti.

2.   Priame oprávnené náklady na zamestnancov sa môžu financovať na základe jednotkových nákladov stanovených podľa bežných postupov nákladového účtovníctva účastníka za predpokladu, že sú v súlade s týmito súhrnnými kritériami:

a)

sú vypočítané na základe celkových skutočných nákladov na zamestnancov vykazovaných vo všeobecných účtoch účastníka, ktoré účastník môže upraviť na základe rozpočtovaných alebo odhadovaných položiek v súlade s podmienkami vymedzenými Komisiou;

b)

sú v súlade s článkami 26 a 27;

c)

zabezpečujú súlad s požiadavkou neziskovosti a zamedzenia dvojitého financovania nákladov;

d)

sú vypočítané s náležitým ohľadom na článok 31.

Článok 34

Osvedčenie o finančných výkazoch

Osvedčenie o finančných výkazoch sa vzťahuje na celkovú výšku grantu požadovanú účastníkom formou úhrady skutočných nákladov a formou jednotkových nákladov, ktoré sa uvádzajú v článku 33 ods. 2, s výnimkou súm vykázaných na základe jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov iných, ako tých, ktoré boli stanovené na základe bežných postupov nákladového účtovníctva účastníka. Osvedčenie sa predkladá len v prípade, že suma sa v čase žiadosti o vyplatenie zostatku grantu rovná 325 000 EUR alebo je vyššia.

Článok 35

Osvedčenie o metodike

1.   Účastníci, ktorí vypočítavajú a uplatňujú priame náklady na zamestnancov na základe jednotkových nákladov v súlade s článkom 33 ods. 2, môžu Komisii predložiť osvedčenie o metodike. Táto metodika musí byť v súlade s podmienkami stanovenými v článku 33 ods. 2 a spĺňať požiadavky dohody o grante.

2.   Keď Komisia schváli osvedčenie o metodike, toto osvedčenie platí pre všetky opatrenia financované podľa nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 a účastník vypočíta a uplatňuje náklady na jej základe. Po tom, ako Komisia osvedčenie o metodike schváli, schválenej metodike nepripisuje žiadnu systémovú či opakovanú chybu.

Článok 36

Audítori poverení osvedčovaním

1.   Osvedčenia o finančných výkazoch a o metodike, uvedené v článkoch 34 a 35, vypracuje nezávislý audítor kvalifikovaný na vykonávanie štatutárnych auditov účtovných dokladov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES (28) alebo podobnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo ich vypracuje spôsobilý a nezávislý štátny úradník, ktorému príslušné vnútroštátne orgány udelili právnu spôsobilosť na vykonávanie auditu účastníka a ktorý sa nezúčastnil na vypracovaní finančných výkazov.

2.   Audítor, ktorý vydáva osvedčenie o finančných výkazoch a o metodike, udelí Komisii, Dvoru audítorov alebo Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) na ich požiadanie prístup k podporným dokumentom a pracovným materiálom auditu, na základe ktorých bolo vydané osvedčenie o finančných výkazoch alebo o metodike.

Článok 37

Kumulatívne financovanie

Opatrenie, na ktoré bol udelený grant z rozpočtu Únie, môže viesť aj k udeleniu grantu na základe nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 za predpokladu, že granty sa nevzťahujú na tie isté položky nákladov.

Oddiel IV

Záruky

Článok 38

Účastnícky záručný fond

1.   Týmto sa zriaďuje účastnícky záručný fond (ďalej len „fond“), ktorý sa vzťahuje na riziká spojené s nevymožením súm splatných Únii v rámci opatrení financovaných Komisiou prostredníctvom grantov na základe rozhodnutia č. 1982/2006/ES a Komisiou alebo financujúcimi subjektmi Únie v rámci programu Horizont 2020 podľa pravidiel stanovených v tomto nariadení. Fond nahrádza účastnícky záručný fond zriadený podľa nariadenia (ES) č. 1906/2006 a je jeho pokračovaním.

2.   Fond je prevádzkovaný v súlade s článkom 39. Akýkoľvek finančný úrok vytvorený fondom sa pridáva do fondu a slúži výlučne na účely stanovené v článku 39 ods. 3.

3.   Ak úrok nestačí na pokrytie operácií opísaných v článku 39 ods. 3, fond nezasiahne a Komisia alebo príslušný financujúci subjekt Únie vymáha všetky dlžné sumy priamo od účastníkov alebo tretích strán.

4.   Fond sa podľa nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 považuje za dostatočnú záruku. Od účastníkov sa nesmie prijať ani sa im uložiť žiadna dodatočná záruka s výnimkou prípadu opísaného v odseku 3 tohto článku.

5.   Účastníci opatrenia v rámci programu Horizont 2020, ktorých riziko je kryté fondom, poskytnú príspevok vo výške 5 % finančného príspevku Únie na opatrenie. Na konci opatrenia sa účastníkom prostredníctvom koordinátora vráti suma, ktorou prispeli do fondu.

6.   Sadzba príspevku účastníkov do fondu stanovená v odseku 5 sa môže znížiť na základe priebežného hodnotenia programu Horizont 2020.

Článok 39

Prevádzka fondu

1.   Fond spravuje Únia, ktorú zastupuje Komisia konajúca ako výkonný zástupca v mene účastníkov v súlade s podmienkami stanovenými v dohode o grante.

Komisia môže spravovať fond priamo alebo zveriť finančné riadenie fondu Európskej investičnej banke alebo vhodnej finančnej inštitúcii (ďalej len „depozitná banka“). Depozitná banka riadi fond podľa pokynov Komisie.

2.   Príspevok účastníkov do fondu sa môže vyrovnať z počiatočného predbežného financovania a môže sa zaplatiť do fondu v mene účastníkov.

3.   Ak účastník dlhuje Únii určité sumy, Komisia môže bez toho, aby boli dotknuté sankcie, ktoré sa môžu takémuto neplatiacemu účastníkovi uložiť, prijať jedno z týchto opatrení:

a)

previesť alebo dať depozitnej banke príkaz, aby priamo previedla splatnú sumu z fondu koordinátorovi opatrenia. Tento prevod sa uskutoční po ukončení účasti neplatiaceho účastníka na opatrení alebo jeho odvolaní z neho, ak opatrenie ešte stále prebieha a ak ostatní účastníci súhlasia s jeho vykonávaním podľa rovnakých cieľov. Sumy prevedené z fondu sa považujú za finančný príspevok Únie;

b)

účinne vymáhať túto sumu z fondu.

Komisia vydá príkaz na vymáhanie pohľadávky od daného účastníka alebo tretej strany v prospech fondu. Komisia môže na tento účel prijať rozhodnutie o vymáhaní v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

4.   Vymožené sumy predstavujú príjem pripísaný v prospech fondu v zmysle článku 21 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012. Keď sa dokončí realizácia všetkých grantov, ktorých riziko pokrýva fond, Komisia vymôže všetky nezaplatené sumy a vráti ich do rozpočtu Únie za podmienok stanovených v rozhodnutiach legislatívneho orgánu.

KAPITOLA III

Experti

Článok 40

Vymenovanie nezávislých expertov

1.   Komisia a prípadne financujúce subjekty môžu vymenovať nezávislých expertov na vyhodnotenie návrhov v súlade s článkom 15 alebo na poskytovanie poradenstva alebo pomoci pri:

a)

hodnotení návrhov;

b)

monitorovaní vykonávania opatrení vykonávaných podľa nariadenia (EÚ) č. 1291/2013, ako aj predchádzajúcich programov v oblasti výskumu a/alebo inovácie;

c)

vykonávaní politiky alebo programov Únie v oblasti výskumu a inovácie vrátane programu Horizont 2020, ako aj pri budovaní a fungovaní Európskeho výskumného priestoru;

d)

hodnotení programov v oblasti výskumu a inovácie;

e)

navrhovaní politiky Únie v oblasti výskumu a inovácie vrátane prípravy budúcich programov.

2.   Nezávislí experti sa vyberajú na základe ich zručností, skúseností a znalostí vhodných na vykonávanie úloh, ktorými sú poverení. V prípade, že nezávislí experti musia pracovať s utajovanými skutočnosťami, pred ich vymenovaním sa vyžaduje vhodná bezpečnostná previerka.

Určovanie a výber nezávislých expertov sa uskutočňuje na základe výziev na predkladanie žiadostí od jednotlivých osôb a výziev adresovaných príslušným organizáciám, ako napríklad výskumným agentúram, výskumným inštitúciám, univerzitám, normalizačným organizáciám, organizáciám občianskej spoločnosti alebo podnikom na účely zostavenia databázy kandidátov.

Ak sa to považuje za vhodné a v náležite odôvodnených prípadoch môže Komisia alebo príslušný financujúci subjekt transparentným spôsobom vybrať akéhokoľvek jednotlivého experta s vhodnými zručnosťami, ktorý v databáze nie je uvedený.

Pri vymenúvaní nezávislých expertov vykoná Komisia alebo príslušný financujúci subjekt vhodné opatrenia na dosiahnutie vyváženého zloženia skupín expertov a hodnotiacich komisií, pokiaľ ide o rôzne zručnosti, skúsenosti, znalosti, geografickú a rodovú rozmanitosť, a zohľadňujúc situáciu v oblasti opatrenia. Podľa potreby sa vynakladá aj snaha o dosiahnutie rovnováhy medzi súkromným a verejným sektorom.

Pri vymenúvaní nezávislých expertov môže Komisia alebo príslušný financujúci subjekt požiadať o poradenstvo poradných orgánov. V prípade opatrení Európskej rady pre výskum v oblasti výskumu na hraniciach poznania vymenúva Komisia expertov na základe návrhu Vedeckej rady Európskej rady pre výskum.

3.   Komisia alebo príslušný financujúci subjekt zabezpečí, aby expert, ktorý čelí konfliktu záujmov súvisiacemu so záležitosťou, ku ktorej má tento expert poskytnúť svoje stanovisko, v súvislosti s touto osobitnou záležitosťou nevykonával hodnotenia a neposkytoval poradenstvo alebo pomoc.

4.   Každá výmena s nezávislými expertmi vrátane uzavretia zmlúv o ich vymenovaní a akýchkoľvek súvisiacich zmien sa môže vykonať prostredníctvom elektronických výmenných systémov vytvorených Komisiou alebo príslušným financujúcim subjektom, ako sa stanovuje v článku 287 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1268/2012.

5.   Mená expertov vymenovaných do funkcie osobne, ktorí pomáhajú Komisii alebo financujúcim subjektom pri vykonávaní nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 a rozhodnutia 2013/743/EÚ a ich odborná oblasť sa aspoň raz ročne uverejňujú na internetovej stránke Komisie alebo príslušného financujúceho subjektu. Takéto informácie sa zhromažďujú, spracúvajú a uverejňujú v súlade s nariadením (ES) č. 45/2001.

HLAVA III

PRAVIDLÁ UPRAVUJÚCE VYUŽÍVANIE A ŠÍRENIE VÝSLEDKOV

KAPITOLA I

Granty

Oddiel I

Výsledky

Článok 41

Vlastníctvo výsledkov

1.   Výsledky sú vlastníctvom účastníka, ktorý ich vytvoril.

2.   Ak účastníci opatrenia vytvorili výsledky spoločne a ak nemožno určiť ich jednotlivý príspevok k týmto spoločným výsledkom, alebo ak nie je možné tieto spoločné výsledky rozdeliť na účely požiadania o ochranu príslušných práv duševného vlastníctva, získania tejto ochrany alebo jej zachovania, tieto výsledky sú ich spoločným vlastníctvom. Spoluvlastníci uzavrú dohodu o rozdelení a podmienkach uplatňovania tohto spoluvlastníctva v súlade so svojimi povinnosťami podľa dohody o grante. Spoluvlastníci sa môžu dohodnúť, že v režime spoluvlastníctva nebudú pokračovať a že sa dohodnú sa na alternatívnom režime, napríklad na tom, že po vytvorení výsledkov prevedú svoje vlastnícke podiely na jediného vlastníka, pričom ostatní účastníci si zachovajú prístupové práva.

Pokiaľ nie je v dohode o spoluvlastníctve dohodnuté inak, každý zo spoluvlastníkov je oprávnený udeliť tretím stranám nevýhradné licencie na využívanie výsledkov v spoluvlastníctve bez akéhokoľvek práva na udelenie ďalších licencií, ak sú splnené tieto podmienky:

a)

ostatní spoluvlastníci musia byť o tom vopred informovaní;

b)

ostatným spoluvlastníkom sa musí poskytnúť spravodlivá a primeraná náhrada.

3.   Ak sú zamestnanci alebo akákoľvek strana pracujúca pre účastníka oprávnení nárokovať si práva na vytvorené výsledky, dotknutý účastník zabezpečí, aby bolo možné tieto práva uplatniť spôsobom zlučiteľným s jeho povinnosťami podľa dohody o grante.

Článok 42

Ochrana výsledkov

1.   Ak sú výsledky vhodné alebo sa dá odôvodnene očakávať, že sú vhodné na komerčné alebo priemyselné využitie, účastník, ktorý tieto výsledky vlastní, preskúma možnosť ich ochrany. Ak je to vzhľadom na okolnosti možné, primerané a opodstatnené, účastník ich náležite ochráni počas primeraného časového obdobia a s primeraným územným rozsahom, pričom náležite zohľadní svoje oprávnené záujmy a oprávnené záujmy, najmä komerčné, ostatných účastníkov na opatrení.

2.   Ak účastník, ktorý získal finančné prostriedky Únie, nemá v úmysle ochraňovať výsledky, ktoré vytvoril, z iných dôvodov ako z dôvodu nemožnosti podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva alebo chýbajúceho potenciálu na komerčné alebo priemyselné využitie, a pokiaľ účastník nemá v úmysle ich previesť z hľadiska ich ochrany na iný právny subjekt usadený v členskom štáte alebo v pridruženej krajine, o tom informuje Komisiu alebo príslušný financujúci subjekt, a to pred tým, ako dôjde k akémukoľvek šíreniu týchto výsledkov. Komisia môže v mene Únie alebo príslušného financujúceho subjektu so súhlasom dotknutého účastníka prevziať vlastníctvo týchto výsledkov a prijať potrebné kroky na ich primeranú ochranu.

Účastník môže odmietnuť udeliť súhlas len vtedy, ak preukáže, že jeho oprávnené záujmy by utrpeli značnú ujmu. V súvislosti s týmito výsledkami nesmie dôjsť k žiadnemu šíreniu dovtedy, kým Komisia alebo príslušný financujúci subjekt neprijme rozhodnutie, že neprevezme vlastníctvo výsledkov, alebo nerozhodne, že prevezme vlastníctvo, a neprijme potrebné kroky na zabezpečenie ich ochrany. Komisia alebo príslušný financujúci subjekt prijme toto rozhodnutie bez zbytočného odkladu. Lehoty v tejto súvislosti sa stanovia v dohode o grante.

3.   Ak účastník, ktorý získal finančné prostriedky Únie, nemá v úmysle pokračovať v ochrane výsledkov alebo nemá v úmysle usilovať sa o predĺženie takejto ochrany z iných dôvodov, než je chýbajúci potenciál na komerčné alebo priemyselné využitie, v období, ktoré nepresahuje päť rokov nasledujúcich po platbe zostatku splatných súm, musí o tom informovať Komisiu alebo príslušný financujúci subjekt, ktorý môže pokračovať v ochrane alebo ju rozšíriť prevzatím vlastníctva. Účastník môže odmietnuť udeliť súhlas len vtedy, ak preukáže, že jeho oprávnené záujmy by utrpeli značnú ujmu. Lehoty v tejto súvislosti sa stanovia v dohode o grante.

Článok 43

Využívanie a šírenie výsledkov

1.   Každý účastník, ktorý získal finančné prostriedky Únie, sa čo najviac snaží využiť výsledky, ktoré vlastní, alebo umožniť ich využitie inému právnemu subjektu, najmä prostredníctvom prevodu výsledkov a udelenia licencie na využívanie výsledkov v súlade s článkom 44.

V dohode o grante sa ustanovia všetky dodatočné povinnosti súvisiace s využívaním. V prípade výskumu s potenciálom na riešenie hlavných spoločenských výziev môžu dodatočné povinnosti súvisiace s využívaním zahŕňať udeľovanie licencií za nevýhradných podmienok. Všetky takéto dodatočné povinnosti sa uvedú v pracovnom programe alebo pracovnom pláne.

2.   Každý účastník šíri výsledky, ktoré vlastní, prostredníctvom vhodných prostriedkov a v čo najkratšom možnom čase s výhradou akýchkoľvek obmedzení vyplývajúcich z ochrany duševného vlastníctva, pravidiel bezpečnosti alebo oprávnených záujmov. Lehoty v tejto súvislosti sa môžu stanoviť v dohode o grante.

V dohode o grante sa ustanovia všetky dodatočné povinnosti súvisiace so šírením a uvedú sa v pracovnom programe alebo pracovnom pláne.

Pokiaľ ide o šírenie výsledkov prostredníctvom vedeckých publikácií, uplatňuje sa otvorený prístup v súlade s podmienkami stanovenými v dohode o grante. Náklady súvisiace s otvoreným prístupom k vedeckým publikáciám, ktoré sú výsledkom výskumu financovaného v rámci programu Horizont 2020, vzniknuté počas trvania opatrenia, sú oprávnené na úradu za podmienok stanovených v dohode o grante. S náležitým zreteľom na článok 18 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 sa v dohode o grante nestanovia podmienky týkajúce sa otvoreného prístupu k publikáciám, čo by malo za následok dodatočné náklady na uverejnenie po skončení opatrenia.

Pokiaľ ide o šírenie výskumných údajov, v dohode o grante sa môžu v kontexte otvoreného prístupu k výskumným údajom a ich zachovávania stanoviť podmienky, na základe ktorých sa poskytne otvorený prístup k týmto výsledkom, najmä v oblasti výskumu Európskej rady pre výskum na hraniciach poznania a výskum vznikajúcich technológií a technológií budúcnosti alebo v iných príslušných oblastiach, pričom sa zohľadnia oprávnené záujmy účastníkov a všetky obmedzenia týkajúce sa pravidiel ochrany údajov, pravidiel bezpečnosti alebo práv duševného vlastníctva. V takomto prípade sa v pracovnom programe alebo pracovnom pláne uvedie, či sa požaduje šírenie výskumných údajov prostredníctvom otvoreného prístupu.

Akékoľvek činnosti spojené so šírením sa vopred oznamujú ostatným účastníkom. Po oznámení môže účastník vzniesť námietky, ak preukáže, že v dôsledku zamýšľaného šírenia by jeho oprávnené záujmy v súvislosti s jeho výsledkami alebo podkladmi utrpeli závažnú ujmu. V takýchto prípadoch sa šírenie nesmie uskutočniť, pokiaľ sa nepodniknú vhodné kroky na ochranu týchto oprávnených záujmov. Lehoty v tejto súvislosti sa stanovia v dohode o grante.

3.   Na účely monitorovania a šírenia, ktoré vykonáva Komisia alebo príslušný financujúci subjekt, poskytujú účastníci všetky informácie o svojich činnostiach, ktoré súvisia s využívaním a šírením, a poskytujú akékoľvek potrebné dokumenty v súlade s podmienkami stanovenými v dohode o grante. S výhradou oprávnených záujmov účastníkov, ktorí informácie poskytli, sa takéto informácie sprístupnia verejnosti. V dohode o grante sa okrem iného stanovia lehoty v súvislosti s touto oznamovacou povinnosťou.

4.   Všetky žiadosti o registráciu patentov, normy, publikácie alebo akékoľvek iné šírenie výsledkov, aj v elektronickej forme, pokiaľ možno obsahujú vyhlásenie, ktoré môže zahŕňať obrazové prostriedky a v ktorom sa uvádza, že opatrenie získalo finančnú podporu z Únie. Podmienky tohto vyhlásenia sa stanovia v dohode o grante.

Článok 44

Prevod výsledkov a udeľovanie licencií na ne

1.   Ak účastník prevedie vlastníctvo výsledkov, prevedie na nadobúdateľa aj svoje povinnosti týkajúce sa týchto výsledkov podľa dohody o grante vrátane povinnosti previesť tieto povinnosti pri každom následnom prevode.

Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti mlčanlivosti vyplývajúce zo zákonov alebo predpisov v prípade spojení a splynutí a nadobudnutí, ak ostatní účastníci ešte stále majú prístupové práva alebo ešte stále môžu požiadať o udelenie prístupových práv k výsledkom, ktoré sa majú previesť, účastník, ktorý má v úmysle previesť výsledky, o tom vopred informuje ostatných účastníkov a poskytne im dostatočné informácie o zamýšľanom novom vlastníkovi výsledkov, aby ostatným účastníkom umožnil analyzovať účinok plánovaného prevodu na možné uplatňovanie ich prístupových práv.

Po tomto oznámení môže účastník vzniesť voči prevodu vlastníctva námietky, ak preukáže, že plánovaný prevod by nepriaznivo ovplyvnil uplatňovanie jeho prístupových práv. V takom prípade sa prevod nesmie uskutočniť dovtedy, kým sa nedosiahne dohoda medzi dotknutými účastníkmi. Lehoty v tejto súvislosti sa stanovia v dohode o grante.

Ostatní účastníci sa môžu prostredníctvom predchádzajúcej písomnej dohody vzdať svojho práva byť vopred informovaní a práva na vznesenie námietky voči prevodom vlastníctva z jedného účastníka na konkrétne určenú tretiu stranu.

2.   Za predpokladu, že je možné uplatňovať prístupové práva k výsledkom a že účastník, ktorý je vlastníkom výsledkov, spĺňa všetky ďalšie povinnosti týkajúce sa využívania, môže tento účastník udeliť licenciu alebo iným spôsobom udeliť právo na ich využívanie akémukoľvek právnemu subjektu, a to aj na základe výhradného práva. Výhradné licencie na výsledky sa môžu udeliť len so súhlasom všetkých ostatných dotknutých účastníkov, ktorým sa vzdajú svojich prístupových práv k týmto výsledkom.

3.   Pokiaľ ide o výsledky vytvorené účastníkmi, ktorí získali finančné prostriedky Únie, v dohode o grante sa môže ustanoviť, že Komisia alebo príslušný financujúci subjekt môže vzniesť námietku voči prevodu vlastníctva alebo udeleniu výhradnej licencie tretím stranám usadeným v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu Horizont 2020, ak usúdi, že udelenie licencie alebo prevod nie je v súlade so záujmami rozvíjania konkurencieschopnosti hospodárstva Únie alebo je v rozpore s etickými zásadami alebo bezpečnostnými aspektmi.

V takýchto prípadoch sa prevod vlastníctva alebo udelenie výhradnej licencie neuskutoční, pokiaľ sa Komisia alebo príslušný financujúci subjekt neubezpečí, že sa poskytnú vhodné záruky.

V prípade potreby sa v dohode o grante stanoví, že Komisii alebo príslušnému financujúcemu subjektu sa musí vopred oznámiť každý takýto prevod vlastníctva alebo udelenie výhradnej licencie. Lehoty v tejto súvislosti sa stanovia v dohode o grante.

Oddiel II

Prístupové práva k podkladom a výsledkom

Článok 45

Podklady

Účastníci v písomnej dohode akýmkoľvek spôsobom uvedú podklady svojho opatrenia.

Článok 46

Zásady uplatňovania prístupových práv

1.   Všetky žiadosti o uplatňovanie prístupových práv a všetky oznámenia o vzdaní sa prístupových práv sa predkladajú písomne.

2.   Pokiaľ nie je s vlastníkom výsledkov alebo podkladov, ku ktorým sa žiada o prístup, dohodnuté inak, prístupové práva nezahŕňajú právo na udeľovanie ďalších licencií.

3.   Účastníci na tom istom opatrení sa predtým, než pristúpia k dohode o grante, navzájom informujú o akomkoľvek právnom obmedzení alebo inom obmedzení udelenia prístupu k ich podkladom. V každej dohode, ktorú účastník následne uzavrie v súvislosti s podkladmi, sa zabezpečí, že sa môžu uplatňovať všetky prístupové práva.

4.   Ak účastník ukončí svoju účasť na opatrení, jeho povinnosť udeliť prístup podľa podmienok stanovených v dohode o grante tým nie je dotknutá.

5.   V dohode o konzorciu sa môže stanoviť, že v prípade, keď si účastník neplní svoje povinnosti a túto situáciu nenapraví, takýto účastník neplniaci si povinnosti už nesmie mať prístupové práva.

Článok 47

Prístupové práva v súvislosti s vykonávaním

1.   Účastník má prístupové práva k výsledkom iného účastníka na tom istom opatrení, ak tieto výsledky potrebuje na vykonávanie svojej práce v rámci opatrenia.

Tento prístup sa udeľuje bez poplatku.

2.   Účastník má prístupové práva k podkladom iného účastníka na tom istom opatrení, ak tieto podklady potrebuje na vykonávanie svojej práce v rámci opatrenia, s výhradou akýchkoľvek obmedzení podľa článku 46 ods. 3.

Takýto prístup sa udeľuje bez poplatku, pokiaľ sa účastníci pred ich pristúpením k dohode o grante nedohodnú inak.

Článok 48

Prístupové práva v súvislosti s využívaním

1.   Účastník má prístupové práva k výsledkom iného účastníka na tom istom opatrení, ak tieto výsledky potrebuje na využitie svojich vlastných výsledkov.

Takýto prístup sa udeľuje na základe dohody za spravodlivých a primeraných podmienok.

2.   Účastník má prístupové práva k podkladom iného účastníka na tom istom opatrení, ak tieto podklady potrebuje na využitie svojich vlastných výsledkov, s výhradou akýchkoľvek obmedzení podľa článku 46 ods. 3.

Takýto prístup sa udeľuje na základe dohody za spravodlivých a primeraných podmienok.

3.   Pokiaľ sa v dohode o konzorciu nestanovuje inak, má pridružený subjekt usadený v členskom štáte alebo v pridruženej krajine tiež prístupové práva k výsledkom a, s výhradou akýchkoľvek obmedzení podľa článku 46 ods. 3, k podkladom za spravodlivých a primeraných podmienok, ak sú tieto výsledky a podklady potrebné na využívanie výsledkov vytvorených účastníkom, ku ktorému je pridružený. Takéto prístupové práva sa žiadajú a získavajú priamo od účastníka, ktorý vlastní výsledky alebo podklady, pokiaľ v súlade s článkom 46 ods. 2 nie je dohodnuté inak.

4.   Žiadosť o prístup podľa odsekov 1, 2 alebo 3 sa môže predložiť do jedného roka po ukončení opatrenia, pokiaľ sa účastníci nedohodnú na inej lehote.

Článok 49

Prístupové práva pre Úniu a členské štáty

1.   Na náležite odôvodnené účely rozvoja, vykonávania a monitorovania politík alebo programov Únie majú inštitúcie, orgány, úrady alebo agentúry Únie prístupové práva iba k výsledkom účastníka, ktorý získal finančné prostriedky Únie. Tieto prístupové práva sú obmedzené na nekomerčné a nekonkurenčné využívanie.

Takýto prístup sa udeľuje bez poplatku.

2.   Pokiaľ ide o opatrenia v rámci osobitného cieľa „Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov“ stanoveného v časti III prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1291/2013, inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie, ako aj vnútroštátne orgány členských štátov majú na účely rozvoja, vykonávania a monitorovania svojich politík alebo programov v tejto oblasti potrebné prístupové práva k výsledkom účastníka, ktorý získal finančné prostriedky Únie. Takéto prístupové práva sú obmedzené na nekomerčné a nekonkurenčné využívanie. Takéto prístupové práva sa udeľujú bez poplatku a na základe dvojstrannej dohody stanovujúcej konkrétne podmienky na zabezpečenie toho, aby sa tieto práva využívali len na zamýšľaný účel a aby sa zaviedli primerané povinnosti, pokiaľ ide o dôvernosť informácií. Takéto prístupové práva sa nerozširujú na podklady účastníka. Požadujúci členský štát, inštitúcia, orgán, úrad alebo agentúra Únie informujú o takýchto žiadostiach členské štáty. Na utajované skutočnosti sa uplatňujú pravidlá bezpečnosti Komisie.

HLAVA IV

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Článok 50

Ceny

1.   Finančný príspevok Únie môže mať formu cien, ako je vymedzené v hlave VII nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a nariadení (EÚ) č. 1268/2012.

2.   Každé udelenie ceny je podmienené prijatím vhodných záväzkov, pokiaľ ide o propagáciu. Pokiaľ ide o šírenie výsledkov, uplatňuje sa hlava III tohto nariadenia. Pracovný program alebo v pracovný plán môže obsahovať osobitné povinnosti týkajúce sa využívania a šírenia.

Článok 51

Obstarávanie, obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím a verejné obstarávanie inovačných riešení

1.   Každé obstarávanie, ktoré vykonáva Komisia vo svojom mene alebo spoločne s členskými štátmi, podlieha pravidlám verejného obstarávania stanoveným v nariadení (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a nariadení (EÚ) č. 1268/2012.

2.   Financovanie Únie môže mať formu obstarávania vo fáze pred komerčným využitím alebo obstarávania inovačných riešení, ktoré vykonáva Komisia alebo príslušný financujúci subjekt vo svojom mene alebo spoločne s verejnými obstarávateľmi z členských štátov a pridružených krajín.

Postupy obstarávania:

a)

musia byť v súlade so zásadami transparentnosti, nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania, riadneho finančného hospodárenia, proporcionality, s pravidlami hospodárskej súťaže a v prípade potreby so smernicami 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES alebo, ak Komisia koná vo svojom mene, s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

b)

môžu obsahovať osobitné podmienky, ako je napríklad obmedzenie miesta výkonu obstarávaných činností pre obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím na územie členských štátov a krajín pridružených k programu Horizont 2020, ak je to riadne odôvodnené cieľmi opatrení;

c)

môžu povoľovať zadanie viacerých zákaziek v rámci toho istého postupu (využitie viacerých zdrojov);

d)

umožňujú zadávať zákazky účastníkom verejnej súťaže, ktorí ponúkajú najlepšiu hodnotu za vynaložené peniaze.

3.   Pokiaľ vo výzvach na predkladanie ponúk vo verejnej súťaži nie je ustanovené inak, výsledky vytvorené prostredníctvom obstarávania, ktoré vykonáva Komisia, sú vlastníctvom Únie.

4.   Osobitné ustanovenia, pokiaľ ide o vlastníctvo, prístupové práva a udeľovanie licencií, sú ustanovené v zmluvách týkajúcich sa obstarávania vo fáze pred komerčným využitím s cieľom zabezpečiť maximálne využitie výsledkov a predísť akejkoľvek nespravodlivej výhode. Dodávateľ, ktorý vytvára výsledky v rámci obstarávania vo fáze pred komerčným využitím, vlastní aspoň práva duševného vlastníctva, ktoré sú s tým spojené. Verejní obstarávatelia majú aspoň práva na bezplatný prístup k výsledkom na vlastné využitie a právo na udelenie nevýhradných licencií tretím stranám na využívanie výsledkov za spravodlivých a primeraných podmienok bez akéhokoľvek práva na udelenie ďalšej licencie, alebo právo požiadať zúčastnených dodávateľov, aby takéto nevýhradné licencie udelili. Ak dodávateľ v stanovenom období po obstarávaní vo fáze pred komerčným využitím, ktoré je uvedené v zmluve, výsledky komerčne nevyužije, prevedie každé vlastníctvo výsledkov na verejných obstarávateľov.

5.   Osobitné ustanovenia, pokiaľ ide o vlastníctvo, prístupové práva a udeľovanie licencií, sa môžu ustanoviť v zmluvách týkajúcich sa verejného obstarávania inovačných riešení s cieľom zabezpečiť maximálne využitie výsledkov a predísť akejkoľvek nespravodlivej výhode.

Článok 52

Finančné nástroje

1.   Finančné nástroje môžu mať akúkoľvek z foriem uvedených v hlave VIII nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a vykonávajú sa v súlade s uvedenou hlavou a môžu sa kombinovať navzájom, ako aj s grantmi financovanými v rámci rozpočtu Únie, a to aj v rámci nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.

2.   Odchylne od článku 140 ods. 6 druhého pododseku nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa príjmy, ako aj anuity vytvorené finančným nástrojom zriadeným podľa nariadenia (EÚ) č. 1291/2013 pripisujú v súlade s článkom 21 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 tomuto finančnému nástroju.

3.   Odchylne od článku 140 ods. 6 druhého pododseku nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa príjmy, ako aj anuity, ktoré sa vytvorili finančným nástrojom s rozdelením rizika zriadeným podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES a v počiatočnej fáze činnosti fondu pre rýchlorastúce a inovačné MSP (FRI1) zriadeného podľa rozhodnutia č. 1639/2006/ES, pripisujú v súlade s článkom 21 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 následnému finančnému nástroju podľa nariadenia (EÚ) č. 1291/2013.

Článok 53

Nástroj pre MSP

1.   Len MSP sa môžu uchádzať o výzvy na predkladanie návrhov vydané v rámci vyhradeného nástroja pre MSP uvedeného v článku 22 nariadenia (EÚ) č. 1291/2013. Môžu spolupracovať s inými spoločnosťami a s výskumnými organizáciami alebo univerzitami.

2.   Po potvrdení, že spoločnosť je MSP, toto právne postavenie platí počas celého trvania projektu, a to aj v prípade, že spoločnosť v dôsledku svojho rastu neskôr prekročí hraničné hodnoty uvedené vo vymedzení pojmu MSP.

3.   V prípade nástroja pre MSP alebo grantov udeľovaných financujúcimi subjektmi alebo Komisiou, ktoré sa zameriavajú na MSP, sa v dohode o grante môžu uviesť osobitné ustanovenia, predovšetkým pokiaľ ide o vlastníctvo, prístupové práva, využívanie a šírenie.

Článok 54

Zrýchlenie procesu inovácie

1.   V súlade s článkom 7 sa každý právny subjekt môže zúčastňovať na opatrení zrýchlenia procesu inovácie. Opatrenia financované v rámci zrýchlenia procesu inovácie sú inovačnými opatreniami. Výzva v rámci zrýchlenia procesu inovácie je otvorená pre návrhy týkajúce sa akejkoľvek technologickej oblasti osobitného cieľa „Vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií“ stanoveného v bode 1 časti II prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 1291/2013 alebo ktoréhokoľvek z osobitných cieľov v rámci priority „Spoločenské výzvy“ stanovených v bodoch 1 až 7 časti III prílohy I k uvedenému nariadeniu.

2.   Návrhy sa môžu predkladať kedykoľvek. Komisia stanoví tri konečné termíny pre každý rok na hodnotenie návrhov. Doba medzi konečným termínom a podpísaním dohody o grante alebo oznámením rozhodnutia o grante nepresiahne šesť mesiacov. Poradie návrhov sa stanoví na základe vplyvu, kvality a účinnosti vykonávania a excelentnosti, pričom kritériu vplyvu sa prisúdi väčší význam. Na akomkoľvek opatrení sa zúčastní najviac päť právnych subjektov. Výška grantu nepresiahne 3 milióny EUR.

Článok 55

Ďalšie osobitné ustanovenia

1.   V prípade opatrení, ktoré zahŕňajú činnosti spojené s bezpečnosťou, sa v dohode o grante môžu uviesť osobitné ustanovenia, predovšetkým pokiaľ ide o verejné obstarávanie vo fáze pred komerčným využitím, obstarávanie inovačných riešení, zmeny v zložení konzorcia, utajované skutočnosti, využívanie, šírenie, otvorený prístup k výskumným publikáciám, prevody a udeľovanie licencií v súvislosti s výsledkami.

2.   V prípade opatrení na podporu existujúcich alebo nových výskumných infraštruktúr sa v dohode o grante môžu uviesť osobitné ustanovenia týkajúce sa používateľov infraštruktúry a ich prístupu k nim.

3.   V prípade opatrení Európskej rady pre výskum v oblasti výskumu na hraniciach poznania sa v dohode o grante môžu uviesť osobitné ustanovenia, predovšetkým pokiaľ ide o prístupové práva, prenosnosť a šírenie, alebo ktoré sa týkajú účastníkov, výskumných pracovníkov a všetkých strán, ktorých sa opatrenie týka.

4.   V prípade opatrení v oblasti odbornej prípravy a mobility sa v dohode o grante môžu uviesť osobitné ustanovenia o záväzkoch týkajúcich sa výskumných pracovníkov, ktorí majú prospech z opatrenia, vlastníctva, prístupových práv a prenosnosti.

5.   V prípade koordinačných a podporných činností sa v dohode o grante môžu uviesť osobitné ustanovenia, predovšetkým pokiaľ ide o vlastníctvo, prístupové práva, využívanie a šírenie výsledkov.

6.   V prípade znalostných a inovačných spoločenstiev EIT sa v dohode o grante môžu uviesť osobitné ustanovenia, predovšetkým pokiaľ ide o vlastníctvo, prístupové práva, využívanie a šírenie.

HLAVA V

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 56

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 1 ods. 3 sa Komisii udeľuje na obdobie trvania programu Horizont 2020.

3.   Delegovanie právomoci uvedené v článku 1 ods. 3 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 1 ods. 3 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 57

Zrušenie a prechodné ustanovenia

1.   Nariadenie (ES) č. 1906/2006 sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2014.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, toto nariadenie neovplyvňuje pokračovanie alebo úpravu vrátane celkového alebo čiastočného ukončenia dotknutých opatrení až do ich skončenia, alebo do udelenia finančnej pomoci Komisiou alebo financujúcimi subjektmi podľa rozhodnutia č. 1982/2006/ES alebo akýchkoľvek iných právnych predpisov uplatniteľných na túto pomoc 31. decembra 2013, ktoré sa naďalej uplatňujú na dotknuté opatrenia až do ich skončenia.

3.   Všetky sumy účastníckeho záručného fondu zriadeného nariadením (ES) č. 1906/2006, ako aj všetky jeho práva a povinnosti, sa na fond prevedú k 31. decembru 2013. Účastníci na opatreniach na základe rozhodnutia č. 1982/2006/ES, ktorí podpísali dohody o grantoch po 31. decembri 2013, uhradia svoje príspevky do fondu.

Článok 58

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. decembra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Ú. v. EÚ C 318, 20.10.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 111.

(3)  Pozícia Európskeho parlamentu z 21. novembra 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. novembra 2013, ktorým sa zriaďuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inováciu (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006/ES (Pozri stranu 104 tohto úradného vestníka).

(5)  Ú. v. EÚ C 74 E, 13.3.2012, s. 34.

(6)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1982/2006/ES z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva v oblasti výskumu, technického rozvoja a demonštračných činností (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 412, 30.12.2006, s. 1).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(9)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15).

(10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 294/2008 z 11. marca 2008, ktorým sa zriaďuje Európsky inovačný a technologický inštitút (Ú. v. EÚ L 97, 9.4.2008, s. 1).

(11)  Ú. v. EÚ C 205, 19.7.2013, s. 9.

(12)  2001/844/ES, ESUO, Euratom: rozhodnutie Komisie z 29. novembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok (Ú. v. ES L 317, 3.12.2001).

(13)  Rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (rozhodnutie o pridružení zámoria) (Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1).

(14)  2000/633/ES, ESUO, Euratom: rozhodnutie Komisie zo 17. októbra 2000, ktorým sa mení a dopĺňa jej rokovací poriadok (Ú. v. ES L 267, 20.10.2000, s. 63).

(15)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 z 18. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá pre účasť podnikov, výskumných centier a univerzít na činnostiach v rámci siedmeho rámcového programu a pre šírenie výsledkov výskumu (2007 – 2013) (Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006, s. 1).

(16)  Rozhodnutie Rady 2006/970/Euratom z 18. decembra 2006 o siedmom rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (Euratom) v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2007 – 2011) (Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 60).

(17)  Rozhodnutie Rady 2012/93/Euratom z 19. decembra 2011, ktorým sa ustanovuje rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (2012 – 2013) (Ú. v. EÚ L 47, 18.2.2012, s. 25).

(18)  Nariadenie Rady (Euratom) č. 1314/2013 zo 17. decembra 2013 o výskumnom a vzdelávacom programe Európskeho spoločenstva pre jadrovú energiu (2014-2018), ktorý prispieva k rámcovému programu v oblasti výskumu a inovácií Horizont 2020 (Pozri stranu 948 tohto úradného vestníka).

(19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 30.11.2001, s. 1).

(20)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1287/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES (Pozri stranu 33 tohto úradného vestníka)

(21)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 743/2008/ES z 9. júla 2008 o účasti Spoločenstva na programe výskumu a vývoja uskutočňovanom niekoľkými členskými štátmi, ktorý je zameraný na podporu výskumu a vývoja vykonávaného malými a strednými podnikmi (Ú. v. EÚ L 201, 30.7.2008, s. 58).

(22)  Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003, ktoré sa týka definície mikro, malých a stredných podnikov (Ú. v. EÚ L 124, 20.5.2003, s. 36).

(23)  Rozhodnutie Rady 2013/743/EÚ z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje osobitný program na vykonávanie programu Horizont 2020 - rámcový program pre výskum a inováciu (2014-2020) (Pozri stranu 965 tohto úradného vestníka).

(24)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1).

(25)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114).

(26)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/81/ES z 13. júla 2009 o koordinácii postupov pre zadávanie určitých zákaziek na práce, zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek na služby verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi v oblastiach obrany a bezpečnosti a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES a o zmene a doplnení smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009, s. 76).

(27)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/63/EÚ z 22. septembra 2010 o ochrane zvierat používaných na vedecké účely (Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 33).

(28)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87).