20.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 347/33


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1287/2013

z 11. decembra 2013,

ktorým sa zriaďuje program pre konkurencieschopnosť podnikov a malé a stredné podniky (COSME) (2014 – 2020) a ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1639/2006/ES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 173 a 195,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)

Komisia prijala v marci 2010 oznámenie s názvom Európa 2020 – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (ďalej len „stratégia Európa 2020“). Oznámenie schválila Európska rada v júni 2010. Stratégia Európa 2020 reaguje na hospodársku krízu a jej cieľom je pripraviť Úniu na nasledujúce desaťročie. Stanovuje sa v nej päť ambicióznych cieľov týkajúcich sa klímy a energetiky, zamestnanosti, inovácie, vzdelávania a sociálneho začleňovania, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020, a určujú sa v nej kľúčové stimuly pre rast zamerané na zvýšenie dynamickosti a konkurencieschopnosti Únie. Zdôrazňuje sa v nej aj dôležitosť posilnenia rastu európskeho hospodárstva pri súčasnom zabezpečení vysokej úrovne zamestnanosti, nízkouhlíkového hospodárstva, ktoré je zdrojovo a energeticky efektívne, a sociálnej súdržnosti. Malé a stredné podniky (MSP) by mali zohrávať zásadnú úlohu pri dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020. Význam tejto úlohy odzrkadľuje skutočnosť, že MSP sa uvádzajú v šiestich zo siedmich hlavných iniciatív stratégie Európa 2020.

(2)

S cieľom zabezpečiť, aby pri dosahovaní hospodárskeho rastu v Únii, čo predstavuje najvyššiu prioritu, zohrávali ústrednú úlohu podniky, najmä MSP, prijala Komisia v októbri 2010 oznámenie s názvom Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie, konkurencieschopnosť a udržateľnosť v popredí záujmu, ktoré schválila Rada v decembri 2010. Ide o hlavnú iniciatívu stratégie Európa 2020. V oznámení sa stanovuje stratégia zameraná na podnietenie rastu a zamestnanosti zachovávaním a podporovaním silnej, diverzifikovanej a konkurencieschopnej priemyselnej základne v Európe, najmä zlepšovaním rámcových podmienok pre podniky a posilňovaním niekoľkých aspektov vnútorného trhu vrátane služieb súvisiacich s podnikaním.

(3)

Komisia prijala v júni 2008 oznámenie s názvom Najskôr myslieť v malom – iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu, ktoré Rada uvítala na zasadnutí v decembri 2008. Iniciatíva „Small Business Act“ (SBA) poskytuje komplexný rámec politiky pre MSP, podporuje podnikanie a zakotvuje zásadu „najskôr myslieť na malých“ do práva a politiky s cieľom posilniť konkurencieschopnosť MSP. V iniciatíve SBA sa stanovuje desať zásad a uvádzajú sa politické a legislatívne akcie na podporu potenciálu MSP v oblasti rastu a tvorby pracovných miest. Vykonávaním iniciatívy SBA sa prispieva k dosahovaniu cieľov stratégie Európa 2020. V hlavných iniciatívach už boli stanovené viaceré akcie pre MSP.

(4)

Medzitým sa vykonalo preskúmanie iniciatívy SBA, ktoré sa zverejnilo vo februári 2011 a na základe ktorého prijala Rada na zasadnutí 30. a 31. mája 2011 závery. V uvedenom preskúmaní sa uvádza stav vykonávania iniciatívy SBA a posudzujú sa potreby MSP aktívnych v súčasnom hospodárskom prostredí, v ktorom čoraz ťažšie získavajú prístup k financiám a na trhy. V rámci uvedeného preskúmania sa poskytuje prehľad o pokroku dosiahnutom počas prvých dvoch rokov uplatňovania iniciatívy SBA, stanovujú sa nové akcie predstavujúce reakciu na výzvy vyplývajúce z krízy, ako uvádzajú zainteresované strany, a navrhujú sa v ňom spôsoby na zlepšenie využívania a vykonávania iniciatívy SBA s jednoznačnou úlohou pre zainteresované strany, pričom podnikateľské organizácie sú v popredí. V špecifických cieľoch programu pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP by sa mali odzrkadľovať priority stanovené v uvedenom preskúmaní. Je potrebné zabezpečiť, aby sa vykonávanie takéhoto programu koordinovalo s vykonávaním iniciatívy SBA.

Predovšetkým je dôležité, aby akcie v rámci špecifických cieľov prispievali k plneniu uvedených desiatich zásad a nových akcií identifikovaných v procese preskúmania iniciatívy SBA.

(5)

Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 (3) ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 -2020. V uvedenom viacročnom finančnom rámci sa uvádza, ako dosiahnuť ciele politík zamerané na zvyšovanie rastu, tvorbu väčšieho počtu pracovných miest v Európe a zavádzanie nízkouhlíkového hospodárstva ohľaduplnejšieho k životnému prostrediu, ako aj na medzinárodne renomovanú Úniu.

(6)

S cieľom prispieť k posilneniu konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov z Únie, najmä MSP, podporiť existujúce MSP, povzbudiť podnikateľskú kultúru a podporiť rast MSP, rozvoj znalostnej spoločnosti a vývoj založený na vyváženom hospodárskom raste by sa mal zriadiť Program pre konkurencieschopnosť podnikov a MSP (ďalej len „program COSME“).

(7)

Vysokou prioritou programu COSME by mal byť program zjednodušenia, a to v súlade s oznámením Komisie z 8. februára 2012 s názvom Program zjednodušenia VFR na obdobie rokov 2014 – 2020. Použitie finančných prostriedkov Únie a členských štátov na podporu konkurencieschopnosti podnikov a MSP by sa malo lepšie koordinovať v záujme zabezpečenia komplementarity, lepšej efektívnosti a zviditeľnenia, ako aj dosiahnutia väčšej rozpočtovej synergie.

(8)

Komisia sa zaviazala začleniť oblasť klímy do výdavkových programov Únie a nasmerovať najmenej 20 % rozpočtu Únie na ciele súvisiace s klímou. Je potrebné zabezpečiť, aby sa pri príprave, tvorbe a vykonávaní programu COSME podporovalo zmierňovanie zmeny klímy a prispôsobenie sa jej, ako aj predchádzanie riziku. Opatreniami, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa malo prispieť k podporu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo a spoločnosť, ktoré sú odolné voči zmene klímy.

(9)

Z rozhodnutia Rady 2001/822/ES (4) vyplýva, že osoby a orgány z pridružených zámorských krajín a území sú oprávnené na účasť na programe COSME.

(10)

Politika konkurencieschopnosti Únie je zameraná na zavedenie inštitucionálnych a politických opatrení, na základe ktorých sa vytvoria podmienky pre udržateľný rast podnikov, najmä MSP. Dosiahnutie konkurencieschopnosti a udržateľnosti znamená schopnosť dosiahnuť a zachovať si hospodársku konkurencieschopnosť a rast podnikov v súlade s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja. Primárnym zdrojom udržateľného rastu príjmov je zvýšená produktivita vrátane produktivity zdrojov a energie. Konkurencieschopnosť závisí aj od schopnosti spoločností v plnej miere využívať výhody príležitostí, akou je napríklad vnútorný trh. Obzvlášť dôležité je to pre MSP, ktoré tvoria 99 % podnikov v Únii, poskytujú dve z troch existujúcich pracovných miest v súkromnom sektore a 80 % novovytvorených pracovných miest a na celkovej pridanej hodnote vytvorenej podnikmi v Únii sa podieľajú viac než polovicou. MSP sú kľúčovou hnacou silou hospodárskeho rastu, zamestnanosti a sociálnej integrácie.

(11)

V oznámení Komisie z 18. apríla 2012 s názvom Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest sa odhaduje, že podporou prechodu na ekologické hospodárstvo, napríklad podporou politík v oblasti efektívneho využívania zdrojov, energetickej efektívnosti a zmeny klímy, by mohlo do roku 2020 vzniknúť viac ako päť miliónov pracovných miest, a to najmä v sektore MSP. So zreteľom na túto skutočnosť by konkrétne akcie v rámci programu COSME mohli zahŕňať podporu vývoja udržateľných výrobkov, služieb, technológií a procesov, ako aj efektívneho využívania zdrojov a energie a sociálnej zodpovednosti podnikov.

(12)

Konkurencieschopnosť je už niekoľko rokov stredobodom záujmu tvorby politík Únie, keďže zlyhanie trhu, politík a inštitúcií ohrozuje konkurencieschopnosť podnikov z Únie, najmä MSP.

(13)

Program COSME by mal preto riešiť zlyhanie trhu, ktoré ovplyvňuje konkurencieschopnosť hospodárstva Únie v celosvetovom meradle a ohrozuje schopnosť podnikov, najmä MSP, súťažiť s konkurentmi v iných častiach sveta.

(14)

Program COSME by sa mal zamerať najmä na MSP, ako sa vymedzujú v odporúčaní Komisie 2003/361/ES (5). Komisia by pri uplatňovaní tohto nariadenia mala konzultovať so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami vrátane organizácií zastupujúcich MSP. Osobitná pozornosť by sa mala venovať mikropodnikom, podnikom zaoberajúcim sa remeselnými činnosťami, samostatne zárobkovo činným osobám, slobodným povolaniam a sociálnym podnikom. Pozornosť by sa mala venovať aj potenciálnym a novým podnikateľom, mladým podnikateľom, podnikateľkám a iným špecifickým cieľovým skupinám, ako sú starší ľudia, migranti a podnikatelia patriaci k sociálne znevýhodneným alebo zraniteľným skupinám, napríklad osobám so zdravotným postihnutím, ako aj podpore transferov podnikov, ich osamostatňovania, rozširovania a tzv. druhých šancí pre podnikateľov.

(15)

Mnohé z problémov v oblasti konkurencieschopnosti Únie súvisia s ťažkosťami MSP pri získavaní prístupu k financiám, keďže zápasia s preukazovaním svojej úverovej bonity a majú ťažkosti pri získavaní prístupu k rizikovému kapitálu. Tieto ťažkosti majú negatívny vplyv na úroveň a kvalitu novo vytvorených podnikov, na mieru rastu a prežívania podnikov, ako aj na pripravenosť nových podnikateľov na prevzatie životaschopných spoločností v súvislosti s transfermi podnikov/nástupníctvom. Finančné nástroje Únie zavedené podľa rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES (6) majú overenú pridanú hodnotu a priniesli pozitívny príspevok najmenej 220 000 malým a stredným podnikom. Zvýšená pridaná hodnota navrhovaných finančných nástrojov pre Úniu spočíva okrem iného v posilnení vnútorného trhu z hľadiska rizikového kapitálu a v rozvoji celoeurópskeho finančného trhu pre MSP, ako aj v riešeniach zlyhania trhu, ktorých realizácia nie je možná na úrovni členských štátov. Akcie Únie by mali byť súdržné, konzistentné a mali by dopĺňať finančné nástroje členských štátov pre MSP, mali by vytvárať pákový efekt a zabraňovať narušeniu trhu, a to v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (7). Subjekty poverené vykonávaním akcií by mali zabezpečiť doplnkovosť a zabrániť duplicitnému financovaniu zo zdrojov Únie.

(16)

Komisia by mala venovať pozornosť zviditeľneniu financovania, ktoré sa poskytuje prostredníctvom finančných nástrojov tohto nariadenia, aby sa zabezpečila informovanosť o dostupnosti podpory od Únie a uznanie poskytnutej podpory na trhu. Na tento účel by mali byť finanční sprostredkovatelia zároveň povinní explicitne zdôrazniťkonečným príjemcom, že financovanie umožnila podpora poskytnutá zfinančných nástrojov podľa tohto nariadenia. Komisia a členské štáty by mali prijať primerané opatrenia aj prostredníctvom užívateľsky ústretových online systémov na šírenie informácií o dostupných finančných nástrojoch medzi MSP a sprotredkovateľmi. Tieto systémy, ktoré by mohli zahŕňať jediný portál, by nemali byť duplicitné s existujúcimi systémami.

(17)

Sieť Enterprise Europe Network (ďalej len „sieť“) preukázala svoju pridanú hodnotu pre európske MSP ako jednotné kontaktné miesto na podporu podnikania tým, že pomáha podnikom zlepšiť ich konkurencieschopnosť a využiť podnikateľské príležitosti na vnútornom trhu a mimo neho. Zjednodušenie metodológií a pracovných metód a dodanie európskeho rozmeru službám na podporu podnikania možno dosiahnuť len na úrovni Únie. Sieť predovšetkým pomohla MSP nájsť na vnútornom trhu a v tretích krajinách partnerov na spoluprácu alebo transfer technológií, získať poradenstvo v oblasti zdrojov financovania zo strany Únie, práva Únie a práv duševného vlastníctva, ako aj v oblasti programov Únie na podporu ekologických inovácií a udržateľnej výroby. Získala tiež spätnú väzbu týkajúcu sa práva a noriem Únie. Jej jedinečné odborné poznatky sú osobitne dôležité pri prekonávaní informačných asymetrií a pri znižovaní transakčných nákladov súvisiacich s cezhraničnými transakciami.

(18)

Naďalej je potrebné vynakladať úsilie na ďalšiu optimalizáciu kvality služieb a výkonnosti siete, najmä pokiaľ ide o zvyšovanie informovanosti MSP a následné využívanie navrhovaných služieb, ešte väčšou integráciou služieb zameraných na internacionalizáciu a inovácie, posilňovaním spolupráce medzi sieťou a regionálnymi a miestnymi zainteresovanými stranami z radov MSP, konzultovaním a lepším zapájaním hostiteľských organizácií, znižovaním byrokracie, zlepšovaním podpory v oblasti informačných technológií a zlepšovaním zviditeľnenia siete a jej služieb v pokrytých geografických regiónoch.

(19)

Konkurencieschopnosť je ovplyvňovaná obmedzenou internacionalizáciou MSP v Európe aj mimo nej. Podľa niektorých odhadov v súčasnosti 25 % MSP so sídlom v Únii vyváža alebo v určitom období za posledné tri roky vyvážalo, z čoho len 13 % MSP so sídlom v Únii pravidelne vyváža mimo Únie a iba 2 % investovali mimo svojej domovskej krajiny. Okrem toho, z prieskumu Eurobarometra z roku 2012 vyplýva existencia nevyužitého potenciálu pre rast MSP na ekologických trhoch v rámci Únie aj mimo nej, pokiaľ ide o internacionalizáciu a prístup k verejnému obstarávaniu. V súlade s iniciatívou „Small Business Act“, v ktorej sa Únia a členské štáty vyzývajú, aby podporovali a povzbudzovali MSP pri využívaní výhod rastu trhov mimo Únie, poskytuje Únia finančnú pomoc viacerým iniciatívam, ako napríklad Centru pre priemyselnú spoluprácu medzi EÚ a Japonskom a asistenčnému pracovisku pre MSP v oblasti práv duševného vlastníctva v Číne. Pridaná hodnota pre Úniu sa vytvára podporou spolupráce a ponukou služieb na európskej úrovni, ktoré dopĺňajú, ale nezdvojujú hlavné služby členských štátov na podporu obchodu a ktorými sa posilňuje spoločné úsilie poskytovateľov verejných a súkromných služieb v tejto oblasti. Takéto služby by mali zahŕňať informácie o právach duševného vlastníctva, normách, ako aj o pravidlách a príležitostiach v oblasti verejného obstarávania. V plnom rozsahu by sa mala zohľadniť časť II záverov Rady zo 6. decembra 2011 s názvom Posilňovanie vykonávania priemyselnej politiky v celej EÚ o oznámení Komisie s názvom „Integrovaná priemyselná politika vo veku globalizácie: Konkurencieschopnosť a udržateľnosť v popredí záujmu“. V tejto súvislosti by dobre vymedzená európska stratégia klastrov mala dopĺňať vnútroštátne a regionálne úsilie o podporu klastrov zameranú na excelentnosť a medzinárodnú spoluprácu, pričom sa zohľadní skutočnosť, že spájanie MSP do klastrov môže byť kľúčovým prostriedkom na posilnenie ich schopnosti inovovať a začatie ich pôsobenia na zahraničných trhoch.

(20)

S cieľom zlepšiť konkurencieschopnosť podnikov Únie, najmä MSP, musia členské štáty a Komisia vytvoriť priaznivé podnikateľské prostredie. Osobitnú pozornosť si vyžadujú záujmy MSP a sektory, v ktorých sú najaktívnejšie. Potrebné sú aj iniciatívy na úrovni Únie, aby dochádzalo k výmene informácií a znalostí v európskom meradle, pričom digitálne služby v tejto oblasti môžu byť obzvlášť nákladovo efektívne. Takéto akcie môžu pomôcť pri vytváraní rovnakých podmienok pre MSP.

(21)

Nedostatky, fragmentácia a zbytočná byrokracia na vnútornom trhu bránia občanom, spotrebiteľom a podnikom, najmä MSP, aby naplno využívali všetky jeho výhody. Preto je naliehavo potrebné, aby členské štáty, Európsky parlament, Rada a Komisia vyvinuli koordinované úsilie zamerané na riešenie nedostatkov v oblasti vykonávania, legislatívy a informácií. V súlade so zásadami subsidiarity a proporcionality by členské štáty, Európsky parlament, Rada a Komisia mali spolupracovať aj na tom, aby sa zbytočné administratívne a regulačné zaťaženie MSP znižovalo a aby sa mu predchádzalo. Opatrenia v rámci programu COSME, ktorý je jediným programom Únie orientovaným konkrétne na MSP, by mali prispieť k realizácii uvedených cieľov, najmä tak, že pomôžu zlepšiť rámcové podmienky pre podniky. Určitú úlohu by v tomto úsilí mali zohrávať kontroly vhodnosti a posúdenia vplyvu financované v rámci programu COSME.

(22)

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje konkurencieschopnosť, je pomerne slabý podnikateľský duch v Únii. Len 45 % občanov Únie (a menej než 40 % žien) by sa rado stalo samostatne zárobkovo činnými osobami v porovnaní s 55 % obyvateľov v Spojených štátoch a 71 % v Číne (podľa prieskumu Eurobarometra z roku 2009 o podnikaní). Podľa iniciatívy SBA by sa mala venovať pozornosť všetkým situáciám, ktorým podnikatelia čelia, vrátane začatia činnosti, rastu, transferu a konkurzu (druhá šanca). Podpora vzdelávania v oblasti podnikania, ako aj opatrenia na zvyšovanie súdržnosti a konzistentnosti, akými sú napríklad referenčné porovnávanie a výmena osvedčených postupov, zabezpečujú vysokú pridanú hodnotu Únii.

(23)

Program Erasmus pre mladých podnikateľov bol spustený s cieľom umožniť novým podnikateľom alebo tým, ktorí majú o podnikanie záujem, získať podnikateľské skúsenosti v inom členskom štáte, než je ich členský štát, a umožniť im tak posilniť svoj podnikateľský talent. V súvislosti s cieľom spočívajúcim v zlepšení rámcových podmienok na podporu podnikania a podnikateľskej kultúry by Komisia mala mať možnosť prijať opatrenia s cieľom pomôcť novým podnikateľom zlepšiť svoje schopnosti rozvíjať svoju podnikateľskú odbornosť, zručnosti a prístupy, ako aj zlepšiť svoju technologickú spôsobilosť a riadenie podniku.

(24)

Globálna hospodárska súťaž, demografické zmeny, obmedzenia v oblasti zdrojov a vznikajúce sociálne trendy vytvárajú výzvy a príležitosti pre rôzne sektory, ktoré čelia globálnym výzvam a pre ktoré je charakteristický vysoký podiel MSP. Napríklad dizajnérske sektory sa musia prispôsobiť, aby využili vo svoj prospech nevyužitý potenciál vysokého dopytu po personalizovaných, kreatívnych, inkluzívnych produktoch. Keďže sa tieto výzvy týkajú všetkých MSP z Únie v týchto sektoroch, v záujme tvorby dodatočného rastu je potrebné vyvinúť na úrovni Únie spoločné úsilie prostredníctvom iniciatív urýchľujúcich vznik nových produktov a služieb.

(25)

Na podporu akcie prijatej v členských štátoch môže program COSME podporiť iniciatívy v sektorových aj prierezových oblastiach s potenciálom pre rast a podnikateľskú aktivitu, najmä v tých, v ktorých je vysoký podiel MSP, urýchlením vzniku konkurencieschopných a udržateľných odvetví, a to na základe podnikateľských modelov, ktoré majú najvyššiu konkurencieschopnosť, zlepšených výrobkov a procesov, organizačných štruktúr alebo upravených hodnotových reťazcov. Ako je uvedené v oznámení Komisie z 30. júna 2010 s názvom Európa ako popredná svetová destinácia cestovného ruchu – nový politický rámec pre európsky cestovný ruch, ktoré Rada uvítala na zasadnutí v októbri 2010, cestovný ruch je dôležitým sektorom hospodárstva Únie. Podniky v tomto sektore priamo prispievajú 5 % k hrubému domácemu produktu (HDP) Únie. V Zmluve o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) sa uznáva význam cestovného ruchu a stanovujú sa v nej právomoci Únie v tejto oblasti. Iniciatívy v oblasti európskeho cestovného ruchu môžu dopĺňať akcie členských štátov povzbudzovaním tvorby priaznivého prostredia a podporovaním spolupráce medzi členskými štátmi, najmä výmenou osvedčených postupov. Akcie môžu zahŕňať zlepšovanie znalostnej základne v oblasti cestovného ruchu poskytovaním údajov a analýz a rozvojom projektov v oblasti nadnárodnej spolupráce v úzkej súčinnosti s členskými štátmi, pričom by sa malo zabrániť záväzným požiadavkám voči podnikom Únie.

(26)

V programe COSME sa uvádzajú akcie pre ciele, celkové finančné krytie na plnenie týchto cieľov, minimálne finančné krytie finančných nástrojov, rôzne typy vykonávacích opatrení a transparentné mechanizmy na monitorovanie, hodnotenie a ochranu finančných záujmov Únie.

(27)

Programom COSME sa dopĺňajú iné programy Únie, pričom je potrebné uznať, že každý nástroj by mal fungovať podľa svojich vlastných špecifických postupov. Tie isté oprávnené náklady by sa teda nemali financovať duplicitne. S cieľom dosiahnuť pridanú hodnotu a výrazný vplyv financovania Únie by sa medzi programom COSME, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 (8) („program Horizont 2020“), nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (9) („štrukturálne fondy“) a ostatnými programami Únie mali vyvíjať úzke synergie.

(28)

Vo všetkých relevantných iniciatívach a akciách, na ktoré sa vzťahuje COSME program, by sa mala zohľadniť zásada transparentnosti a zásada rovnosti príležitostí pre ženy a mužov. V uvedených iniciatívach a akciách by sa malo zohľadniť aj dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd pre všetkých občanov.

(29)

Poskytovaniu grantov malým a stredným podnikom by mal predchádzať transparentný proces. Udelenie grantov v rámci takejto podpory a ich vyplatenie by malo byť transparentné, nebyrokratické a v súlade s bežnými pravidlami.

(30)

Toto nariadenie stanovuje finančné krytie na celé obdobie trvania programu COSME, ktoré pre Európsky parlament a Radu predstavuje počas ročného rozpočtového postupu hlavnú referenčnú sumu v zmysle bodu 17 Medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových veciach a riadnom finančnom hospodárení (10).

(31)

S cieľom zabezpečiť, aby sa financovanie obmedzovalo na riešenie zlyhania trhu, politík a inštitúcií a vzhľadom na potrebu zabrániť narušeniam trhu, by financovanie z programu COSME malo byť v súlade s pravidlami Únie týkajúcimi sa štátnej pomoci.

(32)

Účasť príslušných krajín na programoch Únie sa stanovuje v Dohode o Európskom hospodárskom priestore a v protokoloch k dohodám o pridružení. Účasť iných tretích krajín by mala byť možná, ak sa to uvádza v dohodách a postupoch.

(33)

Dôležité je zabezpečiť riadne finančné riadenie programu COSME a jeho vykonávania čo najefektívnejším a užívateľsky najústretovejším spôsobom, pričom je zároveň potrebné zabezpečiť právnu istotu a prístupnosť programu COSME všetkým účastníkom.

(34)

Program COSME by sa mal monitorovať a hodnotiť, aby sa umožnili úpravy. Mala by sa vypracúvať výročná správa o jeho vykonávaní, v ktorej by sa uviedol dosiahnutý pokrok a plánované činnosti.

(35)

Vykonávanie programu COSME by sa malo monitorovať ročne s pomocou kľúčových ukazovateľov pre posudzovanie výsledkov a vplyvu. Tieto ukazovatele vrátane relevantných východiskových údajov by mali poskytovať minimálny základ pre posudzovanie miery dosiahnutia cieľov programu COSME.

(36)

Predbežná správa o dosahovaní cieľov všetkých akcií podporovaných v rámci programu COSME, ktorú vypracuje Komisia, by mala obsahovať aj hodnotenie nízkej miery účasti MSP, ak sa zistí vo významnom počte členských štátoch. Ak je to vhodné, príslušné členské štáty by mohli zohľadniť výsledky predbežnej správy vo svojich príslušných politikách.

(37)

Finančné záujmy Únie by sa počas celého výdavkového cyklu mali chrániť prostredníctvom primeraných opatrení vrátane prevencie, odhaľovania a prešetrovania nezrovnalostí, vymáhania stratených, neoprávnene vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov, a tam, kde je to vhodné, prostredníctvom administratívnych a finančných sankcií v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

(38)

S cieľom zaistiť jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia by sa na Komisiu mali preniesť vykonávacie právomoci, aby prijala ročné pracovné programy na vykonávanie programu COSME. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (11). Niektoré z akcií uvedených v ročnom pracovnom programe zahŕňajú koordináciu akcií na vnútroštátnej úrovni. V tejto súvislosti by sa mal uplatňovať článok 5 ods. 4 uvedeného nariadenia.

(39)

Právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 ZFEÚ by sa mala delegovať na Komisiu, pokiaľ ide o doplnenie ukazovateľov, zmeny určitých špecifických podrobností týkajúcich sa finančných nástrojov a o úpravy orientačných súm, ktorými by sa tieto sumy prekročili o viac ako 5 % hodnoty finančného krytia v každom jednotlivom prípade. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia uskutočnila počas prípravných prác príslušné konzultácie, aj na úrovni expertov. Komisia by pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov mala zabezpečiť súbežné, včasné a riadne postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade,

(40)

Z dôvodu právnej istoty a jasnosti by sa rozhodnutie č. 1639/2006/ES malo zrušiť,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

Predmet

Článok 1

Zriadenie

Na obdobie od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 sa týmto zriaďuje program pre akcie Únie na zlepšenie konkurencieschopnosti podnikov s osobitným dôrazom na malé a stredné podniky (MSP) (ďalej len „program COSME“).

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sú „MSP“ mikropodniky, malé a stredné podniky, ako sa sú vymedzené v odporúčaní 2003/361/ES.

Článok 3

Všeobecné ciele

1.   Program COSME prispieva k nasledujúcim všeobecným cieľom, pričom sa osobitná pozornosť venuje špecifickým potrebám MSP usadených v Únii a MSP usadených v tretích krajinách, ktoré sa na programe COSME zúčastňujú podľa článku 6:

a)

posilnenie konkurencieschopnosti a udržateľnosti podnikov z Únie, predovšetkým MSP;

b)

podnietenie podnikateľskej kultúry a podpora vytvárania a rastu MSP.

2.   Dosahovanie cieľov uvedených v odseku 1 sa meria pomocou týchto ukazovateľov:

a)

výkonnosť MSP z hľadiska udržateľnosti;

b)

zmeny v zbytočnom administratívnom a regulačnom zaťažení nových aj existujúcich MSP;

c)

zmeny podielu MSP, ktoré vyvážajú v rámci alebo mimo Únie;

d)

zmeny v raste MSP;

e)

zmeny podielu občanov Únie, ktorí si želajú stať sa samostatne zárobkovo činnými osobami.

3.   Podrobný zoznam ukazovateľov a cieľov pre program COSME sa uvádza v prílohe.

4.   Program COSME podporuje vykonávanie stratégie Európa 2020 a prispieva k dosahovaniu cieľa inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Program COSME prispieva najmä k hlavnému cieľu týkajúcemu sa zamestnanosti.

KAPITOLA II

Špecifické ciele a oblasti akcií

Článok 4

Špecifické ciele

1.   Špecifické ciele programu COSME sú:

a)

zlepšenie prístupu MSP k financiám v podobe kapitálu a dlhových financií;

b)

zlepšenie prístupu na trhy, predovšetkým v rámci Únie, ale aj na celosvetovej úrovni;

c)

zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov Únie, predovšetkým MSP, vrátane podnikov v sektore cestovného ruchu;

d)

podpora podnikania a podnikateľskej kultúry.

2.   Pri vykonávaní programu COSME sa podporuje potrebné prispôsobenie podnikov nízkoemisnému hospodárstvu odolnému voči zmene klímy, ktoré je zdrojovo a energeticky efektívne.

3.   Na meranie vplyvu programu COSME pri dosahovaní špecifických cieľov uvedených v odseku 1 sa používajú ukazovatele stanovené v prílohe I.

4.   V ročných pracovných programoch uvedených v článku 13 sa upresnia všetky akcie, ktoré sa majú vykonať v rámci tohto programu COSME.

Článok 5

Rozpočet

1.   Finančné krytie na vykonávanie programu COSME je 2 298,243 miliónov EUR v bežných cenách, z čoho sa prideľuje najmenej 60 % na finančné nástroje.

Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v medziach viacročného finančného rámca.

2.   Finančné krytie stanovené v tomto nariadení môže pokrývať aj výdavky na prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti, ktoré sú potrebné na riadenie programu COSME a dosahovanie jeho cieľov. Nákladovo efektívnym spôsobom pokrýva predovšetkým štúdie, zasadnutia expertov, informačné a komunikačné akcie vrátane komunikácie politických priorít Únie smerom k podnikom, ak sa týkajú všeobecných cieľov programu COSME, výdavky súvisiace so sieťami IT so zameraním na spracovanie a výmenu informácií, spolu so všetkými ostatnými výdavkami na technickú a administratívnu pomoc, ktoré vzniknú Komisii pri riadení programu COSME.

Tieto výdavky nepresiahnu 5 % hodnoty finančného krytia.

3.   V rámci finančného krytia programu COSME sa pridelí orientačná suma vo výške 21,5 % hodnoty finančného krytia na špecifický cieľ uvedený v článku 4 ods. 1 písm. b), suma vo výške 11 % na špecifický cieľ uvedený v článku 4 ods. 1 písm. c) a suma vo výške 2,5 % na špecifický cieľ uvedený v článku 4 ods. 1 písm. d). Komisia sa môže odchýliť od týchto orientačných súm, ale nie o viac ako 5 % hodnoty finančného krytia v každom jednotlivom prípade. Ak by sa prekročenie tohto limitu ukázalo ako nevyhnutné, Komisia je oprávnená prijať delegované akty v súlade s článkom 23 upravujúce tieto orientačné sumy.

4.   Pridelené finančné prostriedky sa môžu vzťahovať aj na výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebnú na zabezpečenie prechodu medzi programom COSME a opatreniami prijatými v rámci rozhodnutia č. 1639/2006/ES. V prípade potreby sa môžu rozpočtové prostriedky zahrnúť do rozpočtu na obdobie po roku 2020 s cieľom pokryť podobné výdavky, aby sa umožnilo riadenie akcií, ktoré sa do 31. decembra 2020 ešte neukončili.

Článok 6

Účasť tretích krajín

1.   Program COSME je otvorený pre účasť:

a)

krajín Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o EHP a ďalšie európske krajiny, ak to umožňujú dohody a postupy;

b)

pristupujúcich krajín, kandidátskych krajín a potenciálnych kandidátov v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti uvedených krajín na programoch Únie ustanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dojednaniach;

c)

krajín patriacich do rozsahu pôsobnosti európskej susedskej politiky, ak to umožňujú dohody a postupy, v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti uvedených krajín na programoch Únie zriadených v príslušných rámcových dohodách, protokoloch k dohodám o pridružení a v rozhodnutiach Rady pre pridruženie.

2.   Subjekt usadený v krajine uvedenej v odseku 1 sa môže zúčastňovať na častiach programu COSME, ak je táto krajina učastníkom v zmysle podmienok stanovených v príslušných dohodách uvedených v odseku 1.

Článok 7

Účasť subjektov nezúčastnených krajín

1.   Na častiach programu COSME, na ktorom sa tretia krajina uvedená v článku 6 nezúčastňuje, sa môžu zúčastňovať subjekty usadené v tejto krajine. Subjekty usadené v iných tretích krajinách sa tiež môžu zúčastňovať na akciách v rámci programu COSME.

2.   Subjekty uvedené v odseku 1 nie sú oprávnené prijímať finančné príspevky Únie s výnimkou prípadu, keď to má pre program COSME zásadný význam, najmä pokiaľ ide o konkurencieschopnosť a prístup na trhy pre podniky Únie. Táto výnimka sa neuplatňuje na ziskové (profit-making) subjekty.

Článok 8

Akcie na zlepšenie prístupu MSP k financiám

1.   Komisia podporuje akcie zamerané na uľahčenie a zlepšenie prístupu MSP k financiám v fáze začatia činnosti, fáze rastu a fáze transferu, ktoré dopĺňajú používanie finančných nástrojov pre MSP členskými štátmi na vnútroštátnej a regionálnej úrovni. S cieľom zabezpečiť komplementárnosť sú takéto akcie úzko koordinované s akciami uskutočnenými v rámci politiky súdržnosti, programu Horizont 2020 a na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. Takéto akcie sú zamerané na povzbudenie prijímania a poskytovania financií v podobe kapitálu aj úveru, čo môže v závislosti od dopytu na trhu zahŕňať financovanie zárodkovej fázy, financovanie zo strany podnikateľských anjelov a kvázi-kapitálové financovanie, ale vylúčiť odpredaj jednotlivých častí majetku (asset stripping).

2.   Okrem akcií uvedených v odseku 1 môže Únia podporiť aj akcie na zlepšenie cezhraničného a nadnárodného financovania, pričom sa prihliada na dopyt na trhu, čo MSP pomáha pri internacionalizácii ich činností v súlade s právom Únie.

Komisia môže v závislosti od dopytu na trhu preskúmať aj možnosť vytvorenia inovatívnych finančných mechanizmov, ako je davové financovanie (crowdfunding).

3.   Podrobnosti o akciách uvedených v odseku 1 sú ustanovené v článku 17.

Článok 9

Akcie na zlepšenie prístupu na trhy

1.   S cieľom naďalej zlepšovať konkurencieschopnosť podnikov Únie a ich prístup na trhy môže Komisia podporiť akcie na zlepšenie prístupu MSP na vnútorný trh, ako je napríklad poskytovanie informácií (a to aj prostredníctvom digitálnych služieb) a zvyšovanie informovanosti v súvislosti, okrem iného, s programami, právom a normami Únie.

2.   Cieľom špecifických opatrení je uľahčenie prístupu MSP na trhy mimo Únie. Takéto opatrenia môžu zahŕňať poskytovanie informácií o existujúcich prekážkach vstupu na trh a podnikateľských príležitostiach, verejnom obstarávaní a colných postupoch, ako aj zlepšovanie podporných služieb, pokiaľ ide o normy a práva duševného vlastníctva v prioritných tretích krajinách. Tieto opatrenia dopĺňajú, ale nezdvojujú hlavné činnosti členských štátov na podporu obchodu.

3.   Akcie v rámci programu COSME môžu byť zamerané na posilnenie medzinárodnej spolupráce vrátane dialógu o priemysle a regulácii s tretími krajinami. Špecifické opatrenia môžu byť zamerané na zmenšovanie rozdielov medzi Úniou a ďalšími krajinami, pokiaľ ide o regulačné rámce pre produkty, prispievanie k rozvoju podnikovej a priemyselnej politiky a prispievanie k zlepšovaniu podnikateľského prostredia.

Článok 10

Sieť Enterprise Europe Network

1.   Komisia podporuje sieť Enterprise Europe Network (ďalej len „sieť“) s cieľom zabezpečiť integrované služby na podporu podnikania pre MSP z Únie, ktoré sa snažia o využitie príležitostí na vnútornom trhu a v tretích krajinách. Akcie uskutočňované prostredníctvom siete môžu zahŕňať:

a)

poskytovanie informačných a poradenských služieb týkajúcich sa iniciatív a práva Únie; podporu posilňovania riadiacich kapacít s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť MSP; podporu zameranú na zlepšovanie finančných znalostí MSP vrátane informačných a poradenských služieb týkajúcich sa príležitostí na financovanie, prístupu k financiám a súvisiace programy vedenia a mentorstva; opatrenia na zvýšenie prístupu MSP k odborným znalostiam v oblasti energetickej efektívnosti, klímy a životného prostredia a podporu programov Únie zameraných na financovanie a finančných nástrojov EÚ (vrátane programu Horizont 2020 v spolupráci s vnútroštátnymi miestami jednotného kontaktu a štrukturálnymi fondmi);

b)

podporu cezhraničnej obchodnej spolupráce, výskumu a vývoja, transferu technológií a znalostí, ako aj partnerstiev v oblasti technológií a inovácie;

c)

poskytnutie komunikačného kanála medzi MSP a Komisiou.

2.   Sieť sa môže použiť aj na poskytovanie služieb v mene iných programov Únie, ako je napríklad program Horizont 2020 vrátane špecializovaných poradenských služieb povzbudzujúcich MSP k účasti na iných programoch Únie. Komisia zabezpečí, aby sa rôzne finančné zdroje siete efektívne koordinovali a aby služby, ktoré sieť poskytuje v mene iných programov Únie, boli financované týmito programami.

3.   Realizácia tejto siete sa úzko koordinuje s členskými štátmi, aby sa v súlade so zásadou subsidiarity zabránilo duplicite činností.

Komisia posudzuje sieť z hľadiska jej riadenia efektívnosti a poskytovania vysoko kvalitných služieb v celej Únii.

Článok 11

Akcie na zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie, najmä MSP

1.   Komisia podporuje akcie na zlepšenie rámcových podmienok pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov Únie, najmä MSP, aby sa zvýšila účinnosť, súdržnosť, koordinácia a konzistentnosť vnútroštátnych a regionálnych politík podporujúcich konkurencieschopnosť, udržateľnosť a rast podnikov z Únie.

2.   Komisia môže podporovať konkrétne akcie na zlepšenie rámcových podmienok podnikov, najmä MSP, prostredníctvom znižovania zbytočného administratívneho a regulačného zaťaženia a zabraňovania takémuto zaťaženiu. Takéto akcie môžu zahŕňať pravidelné meranie vplyvu relevantného práva Únie na MSP, v prípade potreby prostredníctvom hodnotiacej tabuľky, podporu nezávislých expertných skupín a výmenu informácií a osvedčených postupov, vrátane tých, ktoré sa týkajú systematického uplatňovania testu MSP na úrovni Únie a členských štátov.

3.   Komisia môže podporovať akcie určené na vývoj nových stratégií konkurencieschopnosti a rozvoja podnikania. Takéto akcie môžu zahŕňať:

a)

opatrenia na zlepšenie tvorby, vykonávania a hodnotenia politík ovplyvňujúcich konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov, aj prostredníctvom výmeny osvedčených postupov týkajúcich sa rámcových podmienok a riadenia klastrov a podnikových sietí na svetovej úrovni a prostredníctvom podpory nadnárodnej spolupráce klastrov a podnikových sietí, vývoja udržateľných produktov, služieb, technológií a procesov, ako aj efektívne využívanie zdrojov a energie a spoločenskú zodpovednosť podnikov;

b)

opatrenia na riešenie medzinárodných aspektov politík konkurencieschopnosti, pričom sa pozornosť zameria predovšetkým na politickú spoluprácu medzi členskými štátmi, ostatné krajiny zúčastňujúce sa na programe COSME a globálnych obchodných partnerov Únie;

c)

opatrenia na zlepšenie tvorby politiky v oblasti MSP, spoluprácu medzi tvorcami politík, partnerské preskúmanie a výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi, pričom sa v prípade potreby zohľadnia dostupné dôkazy a názory zainteresovaných strán, najmä s cieľom uľahčiť prístup MSP k programom Únie a opatreniam v súlade s akčným plánom týkajúcim sa iniciatívy SBA;

4.   Komisia môže prostredníctvom podporovania koordinácie podporiť akcie uskutočňované v členských štátoch s cieľom urýchliť vznik konkurencieschopných odvetví s trhovým potenciálom. Takáto podpora môže zahŕňať akcie na podporu výmeny osvedčených postupov a identifikáciu požiadaviek zo strany odvetví, najmä MSP, na zručnosti a odbornú prípravu, predovšetkým pokiaľ ide o digitálnu gramotnosť. Môže zahŕňať aj akcie zamerané na nabádanie k osvojovaniu si nových podnikateľských modelov a k spolupráci MSP v nových hodnotových reťazcoch, ako aj komerčnému využitiu relevantných konceptov nových produktov a služieb.

5.   Komisia môže doplniť akcie členských štátov s cieľom posilniť konkurencieschopnosť a udržateľnosť MSP z Únie v oblastiach, pre ktoré je charakteristický významný rastový potenciál, najmä v oblastiach s vysokým podielom MSP, ako je sektor cestovného ruchu. Takéto aktivity môžu zahŕňať podporovanie spolupráce medzi členskými štátmi, najmä prostredníctvom výmeny osvedčených postupov.

Článok 12

Akcie na podporu podnikania

1.   Komisia prispieva k podpore podnikania a podnikateľskej kultúry zlepšovaním rámcových podmienok ovplyvňujúcich rozvoj podnikania, a to aj obmedzovaním prekážok zakladania podnikov. Komisia podporuje podnikateľské prostredie a kultúru, ktoré sú priaznivé pre udržateľné podniky, začatie činnosti podnikov, ich rast, transfer, tzv. druhú šancu (opätovné začatie činnosti), ako aj osamostatňovanie a rozširovanie.

2.   Osobitná pozornosť sa venuje potenciálnym, novým, mladým podnikateľom, podnikateľkám, ako aj iným špecifickým cieľovým skupinám.

3.   Komisia môže vykonávať akcie, ako sú programy mobility pre nových podnikateľov, s cieľom zlepšovať ich schopnosť rozvíjať ich podnikateľskú odbornosť, zručnosti a prístupy, ako aj zlepšovať ich technologickú kapacitu a riadenie podnikov.

4.   Komisia môže podporiť opatrenia členských štátov zamerané na budovanie a zjednodušenie podnikateľského vzdelávania, odbornej prípravy, zručností a prístupov, najmä v prípade potenciálnych a nových podnikateľov.

KAPITOLA III

Vykonávanie programu COSME

Článok 13

Ročné pracovné programy

1.   S cieľom vykonávať program COSME prijíma Komisia ročné pracovné programy v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2. V každom ročnom pracovnom programe sa uvedú ciele určené v tomto nariadení a podrobne sa stanoví:

a)

opis akcií, ktoré sa majú financovať, sledované ciele pre každú akciu, ktoré musia byť v súlade so všeobecnými a konkrétnymi cieľmi stanovenými v článkoch 3 a 4, očakávané výsledky, metóda vykonávania, informácie o sume pridelenej na jednotlivé akcie, celková suma pre všetky akcie a orientačný harmonogram plnenia a platobný profil;

b)

primerané kvalitatívne a kvantitatívne ukazovatele pre každú akciu na účely analýzy a monitorovania efektívnosti pri dosahovaní výsledkov a plnení cieľov príslušnej akcie;

c)

v prípade grantov a súvisiacich opatrení, základné hodnotiace kritériá, ktoré by sa mali stanoviť tak, aby sa dosiahli ciele sledované v programe COSME, a maximálna miera spolufinancovania;

d)

samostatná podrobná kapitola o finančných nástrojoch, v ktorej sa v súlade s článkom 17 tohto nariadenia odzrkadľujú informačné povinnosti vyplývajúce z nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, vrátane očakávaného rozdelenia finančného krytia, medzi kapitálovým nástrojom pre rast a nástrojom na poskytovanie záruk za úvery uvedenými v článkoch 18 a 19 tohto nariadenia a informácie, ako je výška záruky a vzťah k programu Horizont 2020.

2.   Komisia vykonáva program COSME v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

3.   Program COSME sa vykonáva tak, aby sa zabezpečilo, že sa v podporovaných akciách zohľadní budúci vývoj a budúce potreby, najmä po priebežnom hodnotení uvedenom v článku 15 ods. 3, a že budú relevantné pre vyvíjajúce sa trhy, hospodárstvo a zmeny v spoločnosti.

Článok 14

Podporné opatrenia

1.   Okrem opatrení, na ktoré sa vzťahujú výročné pracovné programy uvedené v článku 13, Komisia pravidelne prijíma podporné opatrenia vrátane:

a)

zlepšovania analýzy a monitorovania sektorových a medzisektorových otázok konkurencieschopnosti;

b)

identifikácie a šírenia osvedčených postupov a politických prístupov a ich ďalší rozvoj;

c)

kontroly vhodnosti platného práva a posúdenia vplyvu nových opatrení Únie, ktoré majú osobitný význam pre konkurencieschopnosť podnikov, s cieľom určiť oblasti platného práva, ktoré treba zjednodušiť, a zabezpečiť, aby sa zaťaženie MSP minimalizovalo v oblastiach, v ktorých sa navrhujú nové legislatívne opatrenia;

d)

hodnotenia právnych predpisov ovplyvňujúcich podniky, najmä MSP, priemyselnej politiky a opatrení súvisiacich s konkurencieschopnosťou;

e)

podpory integrovaných a užívateľsky ústretových online systémov, ktoré poskytujú informácie o programoch relevantných pre MSP, pričom sa zabezpečí, aby tieto systémy neboli duplicitné s existujúcimi portálmi.

2.   Celkové náklady na tieto podporné opatrenia nepresiahnu 2,5 % finančného krytia programu COSME.

Článok 15

Monitorovanie a hodnotenie

1.   Komisia monitoruje vykonávanie a riadenie programu COSME.

2.   Komisia vypracúva ročnú monitorovaciu správu, v ktorej sa skúma efektívnosť a účinnosť podporovaných akcií z hľadiska finančného plnenia, výsledkov, nákladov a prípadne i vplyvu. V správe sú zahrnuté informácie o príjemcoch za každú výzvu na predloženie návrhu, ak je to možné, informácie o výške výdavkov súvisiacich s oblasťou klímy a o vplyve podpory na ciele týkajúce sa zmeny klímy, relevantné údaje týkajúce sa úverov poskytnutých na základe nástroja na poskytnutie záruk za úvery vo výške nad a pod 150 000 EUR do takej miery, aby zber takýchto informácií nespôsobil podnikom, najmä MSP, neodôvodnené administratívne zaťaženie. Monitorovacia správa zahŕňa výročnú správu o každom finančnom nástroji, ako sa vyžaduje v článku 140 ods. 8 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

3.   Najneskôr do roku 2018 vypracuje Komisia predbežnú hodnotiacu správu o dosahovaní cieľov všetkých akcií podporovaných v rámci programu COSME na úrovni výsledkov a vplyvov, o efektívnosti využívania zdrojov a o ich európskej pridanej hodnote s cieľom prijať rozhodnutie o obnovení, zmene alebo pozastavení opatrení. Predbežná hodnotiaca správa sa zaoberá aj rozsahom zjednodušenia, jeho vnútornou a vonkajšou súdržnosťou, otázkou, či sú všetky ciele naďalej relevantné, ako aj príspevkom opatrení k prioritám Únie týkajúcim sa inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Zohľadnia sa v nej výsledky hodnotenia dlhodobého vplyvu predchádzajúcich opatrení, z čoho sa bude čerpať pri rozhodnutí o možnom obnovení, zmene alebo pozastavení následného opatrenia.

4.   Komisia vypracuje záverečnú hodnotiacu správu o dlhodobom vplyve a udržateľnosti účinkov opatrení.

5.   Všetci príjemcovia grantov a ostatné zúčastnené strany, ktoré dostali finančné prostriedky Únie podľa tohto nariadenia, poskytnú Komisii primerané údaje a informácie potrebné na to, aby sa dotknuté opatrenia dali monitorovať a hodnotiť.

6.   Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správy uvedené v odsekoch 2, 3 a 4 a zverejní ich.

KAPITOLA IV

Finančné ustanovenia a formy finančnej pomoci

Článok 16

Formy finančnej pomoci

Finančná pomoc Únie v rámci programu COSME sa môže vykonávať nepriamo delegovaním úloh plnenia rozpočtu na subjekty uvedené v článku 58 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012.

Článok 17

Finančné nástroje

1.   Finančné nástroje v rámci programu COSME stanovené v súlade s hlavou VIII nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 sa používajú s cieľom uľahčiť prístup MSP k financiám vo fáze začatia činnosti, fáze rastu a fáze transferu. Finančné nástroje zahŕňajú kapitálový nástroj a nástroj na poskytovanie záruk za úvery. Pri prideľovaní prostriedkov uvedeným nástrojom sa zohľadňuje dopyt zo strany finančných sprostredkovateľov.

2.   Finančné nástroje pre MSP sa vtedy, keď je to vhodné, môžu kombinovať a dopĺňať:

a)

s inými finančnými nástrojmi zriadenými členskými štátmi a ich riadiacimi orgánmi a financovanými z vnútroštátnych/regionálnych fondov alebo financovanými v kontexte operácií štrukturálnych fondov v súlade s článkom 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013;

b)

s inými finančnými nástrojmi zriadenými členskými štátmi a ich riadiacimi orgánmi a financovanými z vnútroštátnych alebo regionálnych programov mimo operácií štrukturálnych fondov;

c)

s grantmi financovanými Úniou, a to aj v rámci tohto nariadenia.

3.   Kapitálový nástroj pre rast a nástroj na poskytovanie záruk za úvery uvedené v článkoch 18 a 19 môžu dopĺňať používanie finančných nástrojov pre MSP zo strany členských štátov v rámci politiky súdržnosti.

4.   Pri kapitálovom nástroji pre rast a nástroji na poskytovanie záruk za úvery je prípadne možné spojiť finančné zdroje členských štátov a/alebo regiónov, ktoré sú ochotné prispieť časťou prostriedkov štrukturálnych fondov im pridelených v súlade s článkom 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013.

5.   Finančné nástroje môžu vytvárať akceptovateľné príjmy potrebné na dosiahnutie cieľov ostatných partnerov alebo investorov. Kapitálový nástroj môže fungovať na podriadenom základe, ale s cieľom zachovať hodnotu aktív poskytnutých prostredníctvom rozpočtu Únie.

6.   Kapitálový nástroj pre rast a nástroj na poskytovanie záruk za úvery sa zriadia v súlade s hlavou VIII nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 a delegovaným nariadením Komisie (EÚ, Euratom) č. 1268/2012 (12).

7.   Finančné nástroje podľa programu COSME sa vyvíjajú a používajú ako komplementárne a koherentné s nástrojmi zriadenými podľa programu Horizont 2020 pre MSP.

8.   V súlade s článkom 60 ods. 1 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 zabezpečia subjekty poverené používaním finančných nástrojov zviditeľnenie akcie Únie pri správe prostriedkov Únie. Na tento účel je poverený subjekt zabezpečí, aby finanční sprostredkovatelia explicitne informovali konečných príjemcov, že financovanie umožnila podpora poskytnutá z finančných nástrojov v rámci programu COSME. Komisia zabezpečí, aby následne zverejnené informácie o príjemcoch v súlade s článkom 60 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 boli ľahko dostupné potenciálnym konečným príjemcom.

9.   Splátky generované nástrojom druhou časťou Fondu pre rýchlorastúce a inovačné MSP zriadeným podľa rozhodnutia č. 1639/2006/ES a prijaté po 31. decembri 2013 sa v súlade s článkom 21 ods. 4 nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 pripíšu kapitálovému nástroju pre rast zriadenému podľa článku 18 tohto nariadenia.

10.   Finančné nástroje sa používajú v súlade s príslušnými pravidlami Únie pre štátnu pomoc.

Článok 18

Kapitálový nástroj pre rast

1.   Kapitálový nástroj pre rast (Equity Facility for Growth – EFG) – sa používa ako časť jediného kapitálového finančného nástroja Únie, prostredníctvom ktorého sa podporuje rast a výskum a inovácie podnikov z EÚ od počiatočnej fázy vrátane zárodkovej fázy po fázu rastu. Jediný kapitálový finančný nástroj Únie je finančne podporovaný prostredníctvom programu Horizont 2020 a programu COSME.

2.   EFG sa zameriava na fondy, ktoré poskytujú: podnikom vo fáze expanzie a rastu, najmä s cezhraničným pôsobením, rizikový kapitál a mezanínové financie, akými sú napríklad podriadené úvery a úvery s účasťou, pričom existuje možnosť investovať do fondov financujúcich počiatočnú fázu v spojení s kapitálovým nástrojom pre výskum a inovácie v rámci programu Horizont 2020 a poskytnúť nástroje spoločných investícií pre podnikateľských anjelov. V prípade investícií v počiatočnom štádiu nepresahujú investície z EFG 20 % celkových investícií Únie okrem prípadov viacfázových fondov a fondov fondov, ak sa financovanie z EFG a kapitálového nástroja pre výskum a inovácie podľa programu Horizont 2020 poskytuje pomerným dielom, a to na základe investičnej politiky fondov. Komisia môže vzhľadom na meniace sa trhové podmienky rozhodnúť o zmene prahovej hodnoty 20 %. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 21 ods. 2.

3.   EFG a kapitálový nástroj pre výskum a inovácie, ktorý by sa mal zriadiť v rámci programu Horizont 2020, využívajú rovnaký vykonávací mechanizmus.

4.   Podpora z EFG má podobu jednej z týchto investícií:

a)

priamo Európskeho investičného fondu alebo iných subjektov poverených vykonávaním EFG v mene Komisie, alebo

b)

fondov fondov alebo investičných nástrojov investujúcich cezhranične, ktoré sú zriadené Európskym investičným fondom alebo inými subjektmi (vrátane správcov zo súkromného alebo verejného sektora) poverenými vykonávaním EFG v mene Komisie spolu so súkromnými investormi a/alebo verejnými finančnými inštitúciami.

5.   EFG investuje do sprostredkovateľských fondov rizikového kapitálu vrátane fondov, pričom poskytuje MSP investície obvykle v ich fáze expanzie a rastu. Investície v rámci EFG sú dlhodobé, t. j. predstavujú obvykle 5- až 15-ročné pozície vo fondoch rizikového kapitálu. V každom prípade trvanie investícií v rámci EFG nepresahuje 20 rokov od podpísania dohody medzi Komisiou a subjektom povereným jej vykonaním.

Článok 19

Nástroj na poskytovanie záruk za úvery

1.   Nástroj na poskytovanie záruk za úvery (LGF) poskytuje:

a)

protizáruky a iné nástroje s rozdelením rizika pre záručné systémy, prípadne vrátane spoločných záruk;

b)

priame záruky a iné nástroje s rozdelením rizika pre akýchkoľvek iných finančných sprostredkovateľov spĺňajúcich kritériá oprávnenosti uvedené v odseku 5.

2.   Nástroj na poskytovanie záruk za úvery sa používa ako súčasť jediného dlhového finančného nástroja Únie pre rast a výskum a inovácie podnikov z Únie, pričom sa používa rovnaký vykonávací mechanizmus ako pri časti pre MSP v rámci dlhového nástroja pre výskum a inovácie závislej od dopytu v rámci programu Horizont 2020 (RSI II).

3.   Nástroj na poskytovanie záruk za úvery pozostáva:

a)

zo záruk za dlhové financovanie (aj prostredníctvom podriadených úverov a úverov s účasťou, lízingu alebo bankových záruk), ktoré znižujú osobitné ťažkosti, ktorým čelia životaschopné MSP pri prístupe k financiám buď preto, že predstavujú vysoké riziko, alebo preto, že im chýba dostatočný dostupný kolaterál;

b)

zo sekuritizácie portfólií MSP tvorených dlhovými financiami, ktorá mobilizuje dodatočné dlhové financovanie MSP na základe príslušných dohôd o rozdelení rizika s cieľovými inštitúciami. Podpora týchto sekuritizačných transakcií je podmienená tým, že inštitúcie, ktoré sú originátorom, sa zaviažu použiť značnú časť výslednej likvidity alebo mobilizovaného kapitálu na nové úvery pre MSP v primeranom časovom období. Suma tohto nového dlhového financovania sa vypočíta vo vzťahu k sume portfóliového rizika krytého zárukou. Táto suma a obdobie sa dohodnú individuálne s každou inštitúciou, ktorá je originátorom.

4.   Nástroj na poskytovanie záruk za úvery je spravovaný Európsky investičný fond alebo inými subjektmi poverenými vykonávaním nástroja na poskytovanie záruk v mene Komisie. Jednotlivé záruky v rámci nástroja na poskytovanie záruk za úvery môžu mať splatnosť do 10 rokov.

5.   Oprávnenosť v rámci nástroja na poskytovanie záruk za úvery sa určuje pre každého sprostredkovateľa na základe jeho činností a na základe toho, aký je efektívny pri poskytovaní pomoci MSP pri prístupe k financovaniu životaschopných projektov. Nástroj na poskytovanie záruk za úvery môžu využívať sprostredkovatelia podporujúci podnikanie pri financovaní okrem iného aj nadobudnutia nehnuteľného a hnuteľného majetku, prevádzkového kapitálu a na transfery podnikov. Kritériá týkajúce sa sekuritizácie portfólií MSP tvorených dlhovými financiami zahŕňajú individuálne transakcie a transakcie s viacerými predávajúcimi, ako aj transakcie zahŕňajúce viaceré krajiny. Oprávnenosť sa zakladá na osvedčených trhových postupoch, najmä čo sa týka kreditnej kvality a diverzifikácie rizík sekuritizovaného portfólia.

6.   Nástroj na poskytovanie záruk za úvery sa s výnimkou úverov v sekuritizovanom portfóliu vzťahuje na úvery do výšky 150 000 EUR a s minimálnou splatnosťou 12 mesiacov. Nástroj na poskytovanie záruk za úvery sa vzťahuje aj na úvery nad 150 000 EUR v prípadoch, keď MSP, ktoré spĺňajú kritériá oprávnenosti v rámci programu COSME, nespĺňajú kritériá oprávnenosti v rámci časti pre MSP v dlhovom nástroji programu Horizont 2020 a s minimálnou splatnosťou 12 mesiacov.

Finanční sprostredkovatelia sú v prípadoch presahujúcich tento limit povinní preukázať oprávnenosť MSP v rámci časti pre MSP v dlhovom nástroji programu Horizont 2020.

7.   Nástroj na poskytovanie záruk za úvery sa navrhne tak, aby umožnil podávať správy o podporovaných MSP, a to pokiaľ ide o počet aj objem úverov.

Článok 20

Ochrana finančných záujmov Únie

1.   Komisia prijíma vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa pri vykonávaní akcií financovaných podľa tohto nariadenia finančné záujmy Únie chránili uplatňovaním preventívnych opatrení proti podvodom, korupcii a akýmkoľvek iným nezákonným činnostiam, účinnými kontrolami a v prípade zistenia nezrovnalostí vymáhaním neoprávnene vyplatených súm a prípadne aj účinnými, primeranými a odrádzajúcimi administratívnymi a finančnými sankciami.

2.   Komisia alebo jej zástupcovia a Dvor audítorov sú oprávnení vykonávať audit na základe dokladov a na mieste u všetkých príjemcov grantov, zmluvných dodávateľov a subdodávateľov a iných tretích strán, ktorí dostali finančné prostriedky Únie podľa tohto nariadenia.

3.   Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) môže vykonávať vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste v súlade s ustanoveniami a postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 (13) a nariadení Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 (14) s cieľom zistiť, či v súvislosti s dohodou o grante alebo rozhodnutím o grante alebo so zmluvou financovanou podľa tohto nariadenia nedošlo k podvodu, korupcii alebo akejkoľvek inej nezákonnej činnosti, ktoré majú vplyv na finančné záujmy Únie.

4.   Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1, 2 a 3, dohody o spolupráci s tretími krajinami a s medzinárodnými organizáciami, zmluvy, dohody o grante a rozhodnutia o grante vyplývajúce z vykonávania tohto nariadenia obsahujú ustanovenia výslovne oprávňujúce Komisiu, Dvor audítorov a úrad OLAF vykonávať takéto audity a vyšetrovania, a to podľa ich príslušných právomocí.

KAPITOLA V

Výbor a záverečné ustanovenia

Článok 21

Postup výboru

1.   Komisii pomáha výbor. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme návrh vykonávacieho aktu a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 22

Delegované akty

1.   Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 23, pokiaľ ide o doplnenia ukazovateľov stanovených v prílohe, ak sa ukáže, že by mohli pomôcť pri meraní pokroku pri dosahovaní všeobecných a špecifických cieľov programu COSME.

2.   Komisia je oprávnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 23, pokiaľ ide o zmeny niektorých špecifických podrobností týkajúcich sa finančných nástrojov. Týmito podrobnosťami sú podiel investícií z EFG na celkových investíciách Únie do fondov rizikového kapitálu zameraných na počiatočnú fázu a zloženie sekuritizovaného portfólia úverov.

3.   Komisia je splnomocnená v súlade s článkom 23 prijímať delegované akty týkajúce sa úpravy orientačných súm uvedených v článku 5 ods. 3, ktoré by tieto sumy presiahli o viac ako 5 % hodnoty finančného krytia v každom jednotlivom prípade, ak by sa prekročenie tohto limitu ukázalo ako nevyhnutné.

Článok 23

Vykonávanie delegovania právomoci

1.   Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.   Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 22 sa Komisii udeľuje na obdobie siedmich rokov od [23. decembri 2013]

3.   Delegovanie právomocí uvedené v článku 22 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.   Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

5.   Delegovaný akt prijatý podľa článku 22 nadobudne účinnosť, len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade, alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 24

Zrušenie a prechodné ustanovenia

1.   Rozhodnutie č. 1639/2006/ES sa zrušuje s účinnosťou od 1. januára 2014.

2.   Na akcie začaté podľa rozhodnutia č. 1639/2006/ES a finančné záväzky týkajúce sa týchto akcií sa však uvedené rozhodnutie vzťahuje aj naďalej až do ich ukončenia.

3.   Pridelené rozpočtové prostriedky podľa článku 5 môžu zahŕňať aj výdavky na technickú a administratívnu pomoc potrebné na zabezpečenie prechodu medzi programom COSME a opatreniami prijatými podľa rozhodnutia č. 1639/2006/ES.

Článok 25

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 11. decembra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Ú. v. EÚ C 181, 21.6.2012, s. 125.

(2)  Ú. v. EÚ C 391, 18.12.2012, s. 37.

(3)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembri 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014-2020 (Pozri stranu 884 Ú. v. EÚ).

(4)  Rozhodnutie Rady 2001/822/ES z 27. novembra 2001 o pridružení zámorských krajín a území k Európskemu spoločenstvu (Rozhodnutie o pridružení zámoria) (Ú. v. ES L 314, 30.11.2001, s. 1).

(5)  Odporúčanie Komisie 2003/361/ES zo 6. mája 2003 o vymedzení mikropodnikov a malých a stredných podnikov (Ú. v. ES L 124, 20.5.2003, s. 36).

(6)  Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1639/2006/ES z 24. októbra 2006, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 - 2013) (Ú. v. EÚ L 310, 9.11.2006, s. 15).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (Ú. v. EÚ L 298, 26.10.2012, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1291/2013 z 11. decembri 2013, ktorým sa ustanovuje program Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie (2014 – 2020) a zrušuje rozhodnutie č. 1982/2006 (Pozri stranu 104 Ú. v. EÚ).

(9)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 z 17. decembri 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom fonde námorného a rybného hospodárstva a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) 1083/2006 (Pozri stranu 320 Ú. v. EÚ).

(10)  Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.

(11)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(12)  Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 1268/2012 z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 31.12.2012, s. 1).

(13)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).

(14)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).


PRÍLOHA

UKAZOVATELE PRE VŠEOBECNÉ A ŠPECIFICKÉ CIELE

Všeobecný cieľ:

1.

Posilniť konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov Únie, predovšetkým MSP

A.

Ukazovateľ vplyvu (1)

Súčasná situácia

Dlhodobý cieľ a medzník (2020)

A.1

Výkonnosť MSP z hľadiska udržateľnosti

Bude sa merať v pravidelne, napríklad v prieskumoch Eurobarometra

Zvýšenie podielu MSP z Únie produkujúcich ekologické produkty, t. j. produkty šetrné k životnému prostrediu (2) v porovnaní s východiskovými údajmi (počiatočné meranie)

A.2

Zmeny zbytočného administratívneho a regulačného zaťaženia pre nové aj existujúce MSP (3)

Počet dní potrebných na založenie nového MSP v roku 2012: 5,4 pracovných dní

Výrazné zníženie počtu dní potrebných na založenie nového MSP

Náklady na založenie podniku v roku 2012: 372 EUR

Výrazné zníženie priemerných nákladov na založenie podniku v Únii v porovnaní s východiskovými údajmi

Počet členských štátov, v ktorých čas potrebný na získanie licencií a povolení (vrátane environmentálnych povolení) na začatie a vykonávanie konkrétnej činnosti podniku je jeden mesiac: 2

Výrazné zvýšenie počtu členských štátov, v ktorých čas potrebný na získanie licencií a povolení (vrátane environmentálnych povolení) na začatie a vykonávanie konkrétnej činnosti podniku je jeden mesiac

Počet členských štátov s jednotným kontaktným miestom pre začínajúce podniky, aby podnikatelia mohli vykonať všetky požadované postupy (týkajúce sa napr. registrácie, dane, DPH a sociálneho zabezpečenia) prostredníctvom jediného administratívneho kontaktného bodu, či už fyzického (úrad), virtuálneho (webová stránka) alebo oboch v roku 2009: 18

Výrazné zvýšenie počtu členských štátov s jednotným kontaktným miestom pre začínajúce podniky

A.3

Zvýšenie podielu MSP vyvážajúcich v rámci alebo mimo Únie

25 % MSP vyváža a 13 % MSP vyváža mimo Únie (2009) (4)

Zvýšenie podielu MSP, ktoré vyvážajú, a zvýšenie podielu MSP, ktoré vyvážajú mimo Únie, v porovnaní s východiskovými údajmi


Všeobecný cieľ:

2.

Podnietiť podnikateľskú kultúru a podporiť vytváranie a rast MSP

Ukazovateľ vplyvu

Súčasná situácia

Dlhodobý cieľ a medzník (2020)

B.1

Zmeny v raste MSP

V roku 2010 vyprodukovali MSP viac než 58 % celkovej hrubej pridanej hodnoty Únie (Gross Value Added )

Zvýšenie výstupu MSP (pridaná hodnota) a počtu zamestnancov v porovnaní s východiskovými údajmi

Celkový počet zamestnancov v MSP v roku 2010: 87,5 milióna (67 % pracovných miest v súkromnom sektore v Únii)

B.2

Zmeny podielu občanov EÚ, ktorí si želajú stať sa samostatne zárobkovo činnými osobami

Tento údaj sa zisťuje každé dva alebo tri roky na základe prieskumu Euromarometra. Posledný dostupný údaj je 37 % v roku 2012 (45 % v rokoch 2007 a 2009).

Zvýšenie podielu občanov Únie, ktorí by sa chceli stať samostatne zárobkovo činnými osobami, v porovnaní s východiskovými údajmi


Špecifický cieľ:

Zlepšiť prístup MSP k financiám v podobe kapitálu a dlhových financií

C.

Finančné nástroje pre rast

Posledný známy výsledok (východiskové údaje)

Dlhodobý cieľ (2020)

C.1

Počet firiem, ktoré využívajúce dlhové financovanie

K 31. decembru 2012 dosiahli mobilizované prostriedky financovania sumu 13,4 miliardy EUR, čo predstavuje úvery pre 219 000 MSP (Záručný fond pre MSP - SMEG).

Hodnota mobilizovaných prostriedkov financovania sa pohybuje od 14,3 miliardy EUR do 21,5 miliardy EUR; počet firiem prijímajúcich úvery, na ktoré sa vzťahuje záruka v rámci programu COSME, sa pohybuje od 220 000 do 330 000

C.2

Počet investícií v podobe rizikového kapitálu z programu COSME a celkový investovaný objem.

K 31. decembru 2012 dosiahli mobilizované prostriedky financovania vo forme rizikového kapitálu sumu 2,3 miliardy EUR, ktorá sa poskytla 289 MSP (Fond na podporu rýchlorastúcich a inovačných MSP, GIF)

Celkový objem investícií v podobe rizikového kapitálu sa pohybuje od 2,6 miliardy EUR do 3,9 miliardy EUR; počet firiem prijímajúcich investície v podobe rizikového kapitálu v rámci programu COSME sa pohybuje od 360 do 540

C.3

Miera využívania pákového efektu

Miera využívania pákového efektu v prípade nástroja SMEG je 1:32

Miera využívania pákového efektu v prípade nástroja FRI je 1:6,7

Dlhový nástroj 1:20 – 1:30;

Kapitálový nástroj 1:4 – 1:6 (5)

C.4

Doplnkovosť EFG a nástroja na poskytovanie záruk za úvery

Doplnkovosť nástroja SMEG: 64 % konečných príjemcov uviedlo, že podpora mala zásadný význam pre získanie financií, ktoré potrebovali

Doplnkovosť nástroja FRI: 62 % konečných príjemcov, ktorí využili nástroj FRI, uviedlo, že podpora mala zásadný význam pre získanie financií, ktoré potrebovali

Zvýšenie podielu konečných príjemcov, ktorí považujú EFG alebo nástroj na poskytovanie záruk za úvery za významné z hľadiska poskytnutia finančných prostriedkov, ktoré by neboli získali iným spôsobom, v porovnaní s východiskovými údajmi


Špecifický cieľ:

Zlepšiť prístup na trhy, najmä v rámci Únie, ale aj na celosvetovej úrovni

D.

Medzinárodná priemyselná spolupráca

Posledný známy výsledok (východiskové údaje)

Dlhodobý cieľ (2020)

D.1

Počet prípadov zlepšeného zosúladenia predpisov Únie a tretích krajín týkajúcich sa priemyselných produktov

Odhaduje sa, že pri spolupráci v oblasti predpisov s hlavnými obchodnými partnermi (Spojené štáty, Japonsko, Čína, Brazília, Rusko, Kanada, India) existujú v priemere 2 relevantné oblasti so značným zosúladením technických predpisov

Celkom 4 relevantné oblasti značného zosúladenia technických predpisov s hlavnými obchodnými partnermi (Spojené štáty, Japonsko, Čína, Brazília, Rusko, Kanada, India)

E.

Enterprise Europe Network

Posledný známy výsledok (východiskové údaje)

Dlhodobý cieľ (2020)

E.1

Počet podpísaných dohôd o partnerstve

Podpísané dohody o partnerstve: 2 475 (2012)

Podpísané dohody o partnerstve: 2 500/rok

E.2

Uznávanie siete medzi MSP

Uznávanie siete medzi MSP sa zistí v roku 2015

Väčšie uznávanie siete medzi MSP v porovnaní s východiskovými údajmi

E.3

Miera spokojnosti klientov (% MSP, ktoré uvádzajú spokojnosť, pridaná hodnota špecifickej služby poskytovanej sieťou)

Miera spokojnosti klientov (% MSP uvádzajúcich spokojnosť, pridaná hodnota špecifickej služby): 78 %

Miera spokojnosti klientov (% MSP uvádzajúcich spokojnosť, pridaná hodnota špecifickej služby): > 82 %

E.4

Počet MSP prijímajúcich podporné služby

Počet MSP prijímajúcich podporné služby: 435 000 (2011)

Počet MSP prijímajúcich podporné služby: 500 000/rok

E.5

Počet MSP využívajúcich digitálne služby (vrátane elektronických informačných služieb) poskytované sieťou

2 milióny MSP za rok využívajúcich digitálne služby

2,3 milióna MSP za rok využívajúcich digitálne služby


Špecifický cieľ:

Zlepšiť rámcové podmienky pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie, predovšetkým MSP, vrátane sektora cestovného ruchu

F.

Činnosti na zvýšenie konkurencieschopnosti

Posledný známy výsledok (východiskové údaje)

Dlhodobý cieľ (2020)

F.1

Počet prijatých opatrení na zjednodušenie

5 opatrení na zjednodušenie ročne (2010)

Minimálne 7 opatrení na zjednodušenie ročne

F.2

Prispôsobenie regulačného rámca vhodnosti

V roku 2010 sa zaviedli kontroly vhodnosti. Doteraz jedinou relevantnou kontrolou vhodnosti je prebiehajúci pilotný projekt týkajúci sa „typového schvaľovania motorových vozidiel“

Počas programu COSME sa zavedie až 5 kontrol vhodnosti

F.3

Počet členských štátov, ktoré využívajú test potvrdenia konkurencieschopnosti

Počet členských štátov, ktoré využívajú test potvrdenia konkurencieschopnosti: 0

Významné zvýšenie počtu členských štátov, ktoré využívajú test potvrdenia konkurencieschopnosti

F.4

Opatrenia MSP zamerané na efektívnosť využívania zdrojov (čo môže zahŕňať energiu, materiály alebo vodu, recykláciu atď.)

Ukazovateľ sa bude merať pravidelne, napríklad prostredníctvom prieskumu Eurobarometra

Zvýšenie podielu MSP z Únie, ktoré prijmú aspoň jedno opatrenie zamerané na zvýšenie svojej efektívnosti využívania zdrojov (čo môže zahŕňať energiu, materiály alebo vodu, recykláciu atď.) v porovnaní s východiskovými údajmi (počiatočné meranie)

Zvýšenie podielu MSP z Únie, ktoré plánujú zaviesť ďalšie opatrenia zamerané na zvýšenie svojej efektívnosti využívania zdrojov (čo môže zahŕňať energiu, materiály alebo vodu, recykláciu atď.) každé dva roky v porovnaní s východiskovými údajmi (počiatočné meranie)

G.

Tvorba politiky pre MSP

Posledný známy výsledok (východiskové údaje)

Dlhodobý cieľ (2020)

G.1

Zvýšenie počtu členských štátov, ktoré využívajú test MSP

Počet členských štátov, ktoré využívajú test MSP: 15 členských štátov

Výrazné zvýšenie počtu členských štátov, ktoré využívajú test MSP


Špecifický cieľ:

Zlepšiť rámcové podmienky pre konkurencieschopnosť a udržateľnosť podnikov z Únie, predovšetkým MSP, vrátane sektora cestovného ruchu

H.

Cestovný ruch

Posledný známy výsledok (východiskové údaje)

Dlhodobý cieľ (2020)

H.1

Účasť na projektoch nadnárodnej spolupráce

Tri krajiny pripadajúce na projekt v roku 2011

Zvýšenie počtu členských štátov, ktoré sa zúčastňujú na projektoch nadnárodnej spolupráce financovaných z programu COSME v porovnaní s východiskovými údajmi

H.2

Počet destinácií prijímajúcich modely rozvoja udržateľného cestovného ruchu podporované prostredníctvom Európskych vysokokvalitných destinácií

Celkový počet ocenených Európskych vysokokvalitných destinácií: 98 (priemerne 20 za rok: 10 v roku 2007, 20 v roku 2008, 22 v roku 2009, 25 v roku 2010, 21 v roku 2011)

Viac ako 200 destinácií prijímajúcich modely rozvoja udržateľného cestovného ruchu podporované prostredníctvom Európskych vysokokvalitných destinácií (približne 20 každý rok.

I.

Nové podnikateľské koncepcie

Posledný známy výsledok (východiskové údaje)

Dlhodobý cieľ (2020)

I.1

Počet nových výrobkov/služieb na trhu

Ukazovateľ sa bude pravidelne merať

(Doteraz sa táto činnosť obmedzovala na analytickú prácu obmedzeného rozsahu).

Zvýšenie kumulatívneho počtu nových výrobkov/služieb v porovnaní s východiskovými údajmi (počiatočné zistenie)


Špecifický cieľ:

Podpora podnikania a podnikateľskej kultúry

J.

Podpora podnikania

Posledný známy výsledok (východiskové údaje)

Dlhodobý cieľ (2020)

J.1

Počet členských štátov zavádzajúcich podnikateľské riešenia založené na osvedčených postupoch identifikovaných prostredníctvom programu

Počet členských štátov zavádzajúcich podnikateľské riešenia: 22 (2010)

Výrazné zvýšenie počtu členských štátov zavádzajúcich podnikateľské riešenia

J.2

Počet členských štátov zavádzajúcich podnikateľské riešenia zamerané na potenciálnych, mladých, nových podnikateľov a na podnikateľky, ako aj na iné osobitné cieľové skupiny

V súčasnosti je 12 členských štátov zapojených do Európskej siete mentorov pre podnikateľky. V súčasnosti má 6 členských štátov a 2 regióny osobitnú stratégiu pre podnikateľské vzdelávanie, 10 členských štátov začlenilo vnútroštátne ciele súvisiace s podnikateľským vzdelávaním do širších stratégií celoživotného vzdelávania a v 8 členských štátoch sa v súčasnosti o podnikateľských stratégiách diskutuje.

Výrazné zvýšenie počtu členských štátov zavádzajúcich podnikateľské riešenia zamerané na potenciálnych, mladých, nových podnikateľov a na podnikateľky, ako aj na iné osobitné cieľové skupiny, v porovnaní s východiskovými údajmi.


(1)  Tieto ukazovatele sa vzťahujú na vývoj politík v oblasti podnikania a priemyslu. Za dosiahnutie cieľov nie je zodpovedná výhradne Komisia. Výsledky v tejto oblasti ovplyvňuje rad iných faktorov, nad ktorými Komisia nemá kontrolu.

(2)  Ekologické výrobky a služby sú také, ktorých dominujúcou funkciou je znižovanie environmentálneho rizika a minimalizácia znečistenia a zdrojov. Zahrnuté sú aj produkty s environmentálnymi prvkami (environmentálne dizajnované, environmentálne značené, ekologicky vyrobené a s významným podielom recyklovanej časti). Zdroj: Flash Eurobarometer 342, „ MSP, efektívne využívanie zdrojov a ekologické trhy“.

(3)  Závery Rady z 31. mája 2011 obsahovali aj výzvu nabádajúcu členské štáty, aby do roku 2012 vo vhodných prípadoch skrátili pre nové podniky čas potrebný na začatie činnosti na tri pracovné dni a súvisiace náklady na 100 EUR a do konca roku 2013 čas potrebný na získanie licencií a povolení na začatie a vykonávanie špecifickej činnosti podniku na tri mesiace.

(4)  „Internationalisation of European SMEs“ („Internacionalizácia európskych MSP“), EIM, 2010, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/files/internationalisation_of_european_smes_final_en.pdf

(5)  Počas trvania programu COSME prinesie 1 EUR z rozpočtu Únie úvery vo výške 20 – 30 EUR a kapitálové investície vo výške 4 – 6 EUR.