7.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/40


NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1270/2013

z 15. novembra 2013

o rozdelení rybolovných možností na základe Protokolu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

Rada 22. mája 2006 schválila Dohodu o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (1) (ďalej len „dohoda o partnerstve“) tým, že prijala nariadenie (ES) č. 764/2006 (2).

(2)

Únia rokovala s Marockým kráľovstvom o novom protokole k dohode o partnerstve v rybolovných otázkach, ktorým sa plavidlám Únie udeľujú rybolovné možnosti vo vodách spadajúcich pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu Marockého kráľovstva. Nový protokol k dohode o partnerstve bol parafovaný 24. júla 2013.

(3)

Rada prijala 15. novembra 2013 rozhodnutie 2013/1270/EÚ (3) o podpise nového protokolu.

(4)

Mala by sa definovať metóda rozdeľovania rybolovných možností medzi členské štáty na obdobie platnosti nového protokolu.

(5)

V súlade s článkom 10 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1006/2008 (4) Komisia v prípadoch, keď sa ukáže, že sa rybolovné možnosti udelené Únii na základe nového protokolu úplne nevyužívajú, informuje o tejto skutočnosti príslušné členské štáty. Ak členský štát neodpovie v lehote, ktorú stanoví Rada, považuje sa to za potvrdenie skutočnosti, že plavidlá príslušného členského štátu v danom období úplne nevyužívajú svoje rybolovné možnosti. Rada by mala stanoviť uvedenú lehotu.

(6)

Toto nariadenie by sa malo uplatňovať odo dňa nadobudnutia účinnosti nového protokolu.

(7)

Vzhľadom na neodkladnosť tejto záležitosti by sa mala uplatniť výnimka z osemtýždňovej lehoty uvedenej v článku 4 Protokolu č. 1 o úlohe národných parlamentov v Európskej únii, ktorý tvorí prílohu k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1.   Rybolovné možnosti stanovené Protokolom medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom (ďalej len „protokol“), sa rozdeľujú medzi členské štáty takto:

Kategória rybolovu

Typ plavidla

Členský štát

Licencie alebo kvóty

Maloobjemový rybolov pelagických druhov na severe

Plavidlá so záťahovými sieťami < 100 GT

Španielsko

20

Maloobjemový rybolov na severe

Plavidlá s lovnými šnúrami na lov pri dne < 40 GT

Španielsko

25

Portugalsko

7

Plavidlá s lovnými šnúrami na lov pri dne ≥ 40 GT < 150 GT

Portugalsko

3

Maloobjemový rybolov na juhu

Lovné šnúry a udice < 80 GT

Španielsko

10

Rybolov pri dne

Plavidlá s lovnými šnúrami na lov pri dne

Španielsko

7

Portugalsko

4

Plavidlá s vlečnými sieťami

Španielsko

5

Taliansko

0

Lov tuniakov

Plavidlá na lov udicami

Španielsko

23

Francúzsko

4

Priemyselný rybolov pelagických druhov

80 000 ton za rok

a maximálne 10 000 ton za mesiac a všetky plavidlá,

s výnimkou augusta až októbra, keď je maximálny mesačný výlov stanovený na 15 000 ton.

Rozdelenie plavidiel, ktoré sú oprávnené loviť ryby:

 

10 plavidiel s výtlakom viac ako 3 000 GT

 

3 plavidlá s výtlakom od 150 do 3 000 GT

 

5 plavidiel s výtlakom menej ako 150 GT

Nemecko

6 467 t

Litva

20 693 t

Lotyšsko

11 640 t

Holandsko

24 567 t

Írsko

2 917 t

Poľsko

4 525 t

Spojené kráľovstvo

4 525 t

Španielsko

467 t

Portugalsko

1 555 t

Francúzsko

2 644 t

2.   Nariadenie (ES) č. 1006/2008 sa uplatňuje bez toho, aby tým bola dotknutá dohoda o partnerstve.

3.   Ak sa žiadosťami o oprávnenie na rybolov, ktoré podali členské štáty uvedené v odseku 1 tohto článku, nevyčerpajú rybolovné možnosti stanovené protokolom, Komisia v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1006/2008 posúdi žiadosti o oprávnenie na rybolov od akéhokoľvek iného členského štátu.

4.   Lehota uvedená v článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1006/2008, v rámci ktorej členské štáty majú potvrdiť, že úplne nevyužívajú dohodnuté rybolovné možnosti, sa stanovuje na desať pracovných dní odo dňa, ku ktorému im Komisia oznámi, že rybolovné možnosti nie sú úplne vyčerpané.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od dátumu nadobudnutia účinnosti protokolu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 15. novembra 2013

Za Radu

predseda

R. ŠADŽIUS


(1)  Ú. v. EÚ L 141, 29.5.2006, s. 4.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 764/2006 z 22. mája 2006 o uzavretí Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (Ú. v. EÚ L 141, 29.5.2006, s. 1).

(3)  Pozri stranu 40 tohto úradného vestníka.

(4)  Nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva, o zmene a doplnení nariadení (EHS) č. 2847/93 a (ES) č. 1627/94 a o zrušení nariadenia (ES) č. 3317/94 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33).