10.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 330/39


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1260/2013

z 20. novembra 2013

o európskej demografickej štatistike

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 338 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Podľa článku 16 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) sa má kvalifikovaná väčšina členov Rady od 1. novembra 2014 vymedzovať okrem iného na základe obyvateľstva členských štátov.

(2)

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti pravidelne udeľuje Výboru pre hospodársku politiku mandát na posúdenie dlhodobej udržateľnosti a kvality verejných financií na základe demografických projekcií vypracovaných Eurostatom.

(3)

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (2) majú všetky štatistiky členských štátov zasielané Komisii v členení podľa územných jednotiek používať klasifikáciu NUTS. Preto by sa na účely zostavenia porovnateľných regionálnych štatistík mali územné jednotky vymedziť v súlade s klasifikáciou NUTS.

(4)

Podľa článku 175 druhého odseku Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) Komisia má predložiť Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov každé tri roky správu o pokroku pri dosahovaní hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti. Pre prípravu týchto správ a pravidelné monitorovanie demografického vývoja a demografických výziev, ktoré môžu v budúcnosti vzniknúť v regiónoch Únie vrátane rôznych typov regiónov, ako sú pohraničné regióny, metropolitné regióny, vidiecke regióny a horské a ostrovné regióny, sú potrebné ročné regionálne údaje na úrovni NUTS 3. Vzhľadom na to, že medzi jednotlivými regiónmi sú výrazné rozdiely, pokiaľ ide o demografické starnutie, úlohou Eurostatu je pravidelne vypracovávať regionálne projekcie s cieľom doplniť demografický obraz regiónov v Únii na úrovni NUTS 2.

(5)

Podľa článku 159 ZFEÚ má Komisia každý rok vypracovať správu o pokroku pri dosahovaní cieľov stanovených v článku 151 ZFEÚ vrátane demografickej situácie v Únii.

(6)

Komisia vo svojom oznámení z 20. októbra 2009 s názvom „Solidarita v oblasti zdravia: zmierňovanie nerovností v oblasti zdravia v EÚ“ podporila ďalší rozvoj a zber údajov a ďalší rozvoj ukazovateľov zdravia podľa veku, pohlavia, sociálno-ekonomického statusu a geografických dimenzií.

(7)

Cieľom stratégie udržateľného rozvoja Únie, ktorá bola zahájená na zasadnutí Európskej rady v Göteborgu v roku 2001 a ktorá bola obnovená v júni 2006, je neustále zlepšovanie kvality života súčasných a budúcich generácií. Monitorovacia správa Komisie (Eurostatu), ktorá sa zverejňuje každé dva roky, poskytuje objektívny štatistický obraz pokroku na základe súboru ukazovateľov Únie v oblasti udržateľného rozvoja.

(8)

Nevyhnutným predpokladom pre štúdium a vymedzenie širokej škály politík na národnej a regionálnej úrovni, najmä s ohľadom na sociálne a ekonomické otázky, sú ročné demografické štatistiky. Štatistiky obyvateľstva sú dôležitým spoločným menovateľom celého radu politických ukazovateľov.

(9)

Strategický cieľ H.3 kapitoly IV Pekinskej akčnej platformy (1995) poskytuje referenčný rámec pre vypracovanie a šírenie údajov a informácií rozčlenených podľa pohlavia na účely plánovania a hodnotenia politiky.

(10)

Demografická štatistika je nevyhnutnou súčasťou odhadov celkového počtu obyvateľov v rámci európskeho systému účtov. Pri vypracúvaní štatistík na európskej úrovni je dôležitá aktualizácia a revízia údajov.

(11)

V záujme zabezpečenia kvality a najmä porovnateľnosti údajov poskytovaných členskými štátmi a umožnenia vypracovania spoľahlivých prehľadov na úrovni Únie by použité údaje mali vychádzať z rovnakých pojmov a mali by sa vzťahovať na rovnaký referenčný dátum alebo referenčné obdobie.

(12)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (3) sa stanovuje referenčný rámec pre európsku demografickú štatistiku. Predovšetkým sa v ňom vyžaduje dodržiavanie zásad odbornej nezávislosti, nestrannosti, objektivity, spoľahlivosti, štatistickej dôvernosti a nákladovej efektívnosti.

(13)

Informácie o demografii by mali byť konzistentné s relevantnými informáciami zozbieranými podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 (4) a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (5). Na tento účel by sa mali vyhodnotiť vedecky podložené a riadne zdokumentované metódy štatistického odhadu a malo by sa podporovať ich využívanie.

(14)

Pri tvorbe, zostavovaní a zverejňovaní európskej štatistiky by štatistické úrady na národnej a európskej úrovni a prípadne i ďalšie príslušné národné a regionálne orgány mali zohľadňovať zásady stanovené v Kódexe postupov pre európsku štatistiku v znení, ktoré revidoval a aktualizoval Výbor pre európsky štatistický systém 28. septembra 2011.

(15)

Týmto nariadením sa zabezpečuje právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života a na ochranu osobných údajov, ako je stanovené v článkoch 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie.

(16)

V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa v kontexte tohto nariadenia uplatňuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (6) a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (7).

(17)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to stanovenie spoločného právneho rámca pre systematickú tvorbu európskej demografickej štatistiky v členských štátoch, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov rozsahu a dôsledkov tejto činnosti ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(18)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (8),

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovuje spoločný právny rámec pre tvorbu, zostavovanie a zverejňovanie európskej štatistiky o obyvateľstve a udalostiach vitálnej štatistiky.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„národný“ sa vzťahuje na územie členského štátu v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2003 platného v referenčnom čase;

b)

„regionálny“ je úroveň NUTS 1, úroveň NUTS 2 alebo úroveň NUTS 3 v zmysle nariadenia (ES) č. 1059/2003 platného v referenčnom čase; ak sa tento pojem používa v súvislosti s krajinami, ktoré nie sú členmi Únie, znamená „regionálny“ štatistické regióny na úrovni 1, 2 alebo 3 dohodnuté medzi danými krajinami a Komisiou (Eurostatom) v referenčnom čase;

c)

„obyvateľstvo s obvyklým bydliskom“ sú všetky osoby, ktoré majú v referenčnom čase obvyklé bydlisko v danom členskom štáte;

d)

„obvyklé bydlisko“ je miesto, v ktorom osoba obvykle trávi každodenný čas oddychu bez ohľadu na dočasnú neprítomnosť na účely rekreácie, dovoleniek, návštev priateľov a príbuzných, podnikania, lekárskeho ošetrenia alebo náboženskej púte. Za osoby s obvyklým bydliskom v špecifickej geografickej oblasti sa považujú len osoby, ktoré:

i)

žijú v mieste svojho obvyklého bydliska nepretržite najmenej 12 mesiacov pred referenčným časom, alebo

ii)

prišli na miesto svojho obvyklého bydliska počas 12 mesiacov pred referenčným časom s cieľom pobytu v trvaní najmenej jeden rok.

Ak okolnosti uvedené v bode i) alebo ii) nie je možné stanoviť, „obvyklé bydlisko“ sa môže chápať ako miesto zákonného alebo registrovaného pobytu, okrem prípadov na účely článku 4.

Pri uplatňovaní vymedzenia pojmu „obvyklé bydlisko“ postupujú členské štáty v osobitných prípadoch v súlade s prílohou k nariadeniu Komisie (ES) č. 1201/2009 (9);

e)

„narodenie živého dieťaťa“ je narodenie dieťaťa, ktoré dýcha alebo vykazuje akýkoľvek iný znak života ako tlkot srdca, pulzovanie pupočnej šnúry alebo jednoznačný pohyb vôľou ovládateľných svalov, bez ohľadu na gestačný vek;

f)

„úmrtie“ je trvalé vymiznutie všetkých znakov života, ktoré nastalo kedykoľvek po narodení živého dieťaťa (zastavenie vitálnych funkcií po narodení bez možnosti resuscitácie);

g)

„udalosti vitálnej štatistiky“ sú narodenie živého dieťaťa a úmrtie podľa písmen e) a f).

Článok 3

Údaje o obyvateľstve a udalostiach vitálnej štatistiky

1.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) údaje o svojom obyvateľstve s obvyklým bydliskom v referenčnom čase. Poskytnuté údaje sa vzťahujú na obyvateľstvo podľa veku, pohlavia a regiónu bydliska.

2.   Členské štáty poskytujú Komisii (Eurostatu) údaje o svojich udalostiach vitálnej štatistiky, ku ktorým došlo počas referenčného obdobia. Členské štáty uplatňujú rovnaké vymedzenie obyvateľstva, aké používajú v prípade údajov uvedených v odseku 1. Poskytnuté údaje zahŕňajú tieto premenné:

a)

počet narodených živých detí podľa pohlavia, mesiaca narodenia, poradia narodenia živého dieťaťa, veku matky, roku narodenia matky, krajiny narodenia matky, štátneho občianstva matky a regiónu bydliska matky;

b)

počet úmrtí podľa veku, pohlavia, roku narodenia, regiónu bydliska, krajiny narodenia, štátneho občianstva a mesiaca úmrtia.

3.   Členské štáty uplatňujú rovnaké vymedzenie pojmu „obyvateľstvo“ pre všetky národné a regionálne úrovne, ako sú vymedzené v tomto nariadení.

4.   Komisia prijme vykonávacie akty stanovujúce jednotné podmienky pre členenie údajov uvedených v odsekoch 1 a 2, pre termíny predkladania a pre revízie údajov. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 10 ods. 2.

Článok 4

Celkový počet obyvateľov na osobitné účely Únie

1.   Na účely hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade členské štáty do ôsmich mesiacov od skončenia referenčného roka poskytnú Komisii (Eurostatu) údaje o celkovom počte obyvateľov podľa článku 2 písm. c) na národnej úrovni v referenčnom čase.

2.   Členské štáty môžu odhadnúť celkový počet obyvateľov podľa odseku 1 na základe počtu obyvateľov so zákonným alebo registrovaným pobytom pomocou vedecky podložených, riadne zdokumentovaných a verejne dostupných metód štatistického odhadu.

Článok 5

Periodicita a referenčný čas

1.   Členské štáty každoročne poskytnú Komisii (Eurostatu) údaje o svojom obyvateľstve a jeho udalostiach vitálnej štatistiky za predchádzajúci rok, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 a v článku 3 ods. 2 písm. a) a b).

2.   Členské štáty každoročne poskytnú Komisii (Eurostatu) údaje o celkovom počte obyvateľov na národnej úrovni, ako sa uvádza v článku 4.

3.   Na účely tohto nariadenia je referenčným časom podľa potreby buď referenčný dátum uvedený v odseku 4 alebo referenčné obdobie uvedené v odseku 5.

4.   Referenčným dátumom pre údaje o obyvateľstve je koniec referenčného obdobia (polnoc 31. decembra). Prvý referenčný dátum je v roku 2013 a posledný referenčný dátum je v roku 2027.

5.   Referenčným obdobím pre údaje o udalostiach vitálnej štatistiky je kalendárny rok, v ktorom k udalostiam došlo. Prvým referenčným obdobím je rok 2013 a posledným referenčným obdobím je rok 2027.

Článok 6

Poskytovanie údajov a metaúdajov

Členské štáty sprístupňujú Komisii (Eurostatu) údaje a metaúdaje požadované podľa tohto nariadenia v súlade so štandardmi na výmenu údajov a metaúdajov stanovenými Komisiou (Eurostatom). Členské štáty tieto údaje a metaúdaje buď poskytujú prostredníctvom služieb jednotného kontaktného miesta tak, aby ich Komisia (Eurostat) mohla získať, alebo ich zasielajú prostredníctvom služieb jednotného kontaktného miesta.

Článok 7

Zdroje údajov

Údaje vychádzajú zo zdrojov údajov zvolených členským štátom v súlade s vnútroštátnym právom a praxou. V prípade potreby sa použijú vedecky podložené a riadne zdokumentované metódy štatistických odhadov.

Článok 8

Štúdie uskutočniteľnosti

1.   Členské štáty vykonávajú štúdie uskutočniteľnosti o používaní vymedzenia pojmu „obvyklé bydlisko“ v súvislosti s obyvateľstvom a udalosťami vitálnej štatistiky, ako sa uvádza v článku 3 ods. 1 a 2.

2.   Výsledky štúdií uskutočniteľnosti uvedených v odseku 1 sa zasielajú Komisii do 31. decembra 2016.

3.   V záujme uľahčenia vykonávania štúdií uskutočniteľnosti uvedených v odseku 1 tohto článku Únia môže poskytovať finančnú podporu národným štatistickým úradom a iným vnútroštátnym orgánom uvedeným v článku 5 nariadenia (ES) č. 223/2009.

Článok 9

Požiadavky na kvalitu

1.   Členské štáty zabezpečia kvalitu zasielaných údajov.

2.   Na účely tohto nariadenia sa na zasielané údaje vzťahujú kritériá kvality uvedené v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009.

3.   Členské štáty podávajú Komisii (Eurostatu) správu o referenčných metaúdajoch na základe štandardov Európskeho štatistického systému, a to najmä o zdrojoch údajov, vymedzeniach pojmov a metódach odhadov použitých pre prvý referenčný rok, a informujú Komisiu (Eurostat) o všetkých ich zmenách.

4.   Na žiadosť Komisie (Eurostatu) jej členské štáty poskytujú všetky informácie potrebné na zhodnotenie kvality štatistických informácií.

5.   Členské štáty zabezpečia, aby údaje o obyvateľstve požadované podľa článku 3 tohto nariadenia boli konzistentné s údajmi požadovanými podľa článku 3 ods. 1 písm. c) nariadenia (ES) č. 862/2007.

Článok 10

Postup výboru

1.   Komisii pomáha Výbor pre európsky štatistický systém zriadený nariadením (ES) č. 223/2009. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

2.   Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 11

Doložka o preskúmaní

1.   Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade prvú správu o vykonávaní tohto nariadenia do 31. decembra 2018 a druhú správu do 31. decembra 2023. V týchto správach Komisia zohľadní relevantné informácie poskytnuté členskými štátmi a zhodnotí kvalitu zasielaných údajov, použité metódy zberu údajov, dodatočné zaťaženie uložené členským štátom a respondentom, ako aj porovnateľnosť uvedených štatistík. Tieto správy zhodnotia používanie vedecky podložených a riadne zdokumentovaných metód štatistického odhadu na odhad „obyvateľstva s obvyklým bydliskom“ na základe počtu obyvateľov so zákonným pobytom alebo registrovaných obyvateľov. Prvá správa zahrnie aj výsledky štúdií uskutočniteľnosti uvedených v článku 8.

2.   K týmto správam sa v prípade potreby pripoja návrhy na ďalšie zlepšenie spoločného právneho rámca na tvorbu, zostavovanie a zverejňovanie európskych štatistík o obyvateľstve a udalostiach vitálnej štatistiky podľa tohto nariadenia.

Článok 12

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie sa prestane uplatňovať 31. augusta 2028.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Štrasburgu 20. novembra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 22. októbra 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 15. novembra 2013.

(2)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES, Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES) č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 862/2007 z 11. júla 2007 o štatistike Spoločenstva o migrácii a medzinárodnej ochrane, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov (Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 23).

(5)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 z 9. júla 2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 14).

(6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(8)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

(9)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1201/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov, pokiaľ ide o technické špecifikácie tém a ich členení (Ú. v. EÚ L 329, 15.12.2009, s. 29).