4.12.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 323/28


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1251/2013

z 3. decembra 2013,

ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 606/2009, pokiaľ ide o určité enologické postupy, a nariadenie (ES) č. 436/2009, pokiaľ ide o zápis týchto postupov do evidencie v sektore vinohradníctva a vinárstva

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1234/2007 z 22. októbra 2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (1), a najmä na jeho článok 121 tretí a štvrtý odsek a článok 185c ods. 3 v spojení s jeho článkom 4,

keďže:

(1)

V súlade s článkom 3 nariadenia Komisie (ES) č. 606/2009 (2) sa povolené enologické postupy stanovujú v prílohe I k uvedenému nariadeniu. Medzinárodná organizácia pre vinič a víno (ďalej len „OIV“) zmenila podmienky používania určitých enologických postupov, ktoré už boli v Európskej únii povolené. V snahe zohľadniť technický pokrok a ponúknuť výrobcom z Únie rovnaké možnosti, ako majú výrobcovia z tretích krajín, podmienky používania týchto enologických postupov v Únii by sa mali zmeniť podľa podmienok používania, ktoré stanovila OIV.

(2)

OIV prijala nové enologické postupy. V snahe zohľadniť technický pokrok a ponúknuť výrobcom z Únie nové možnosti, ako majú výrobcovia z tretích krajín, tieto nové enologické postupy by sa v Únii mali povoliť za podmienok používania, ktoré stanovila OIV.

(3)

Určité enologické postupy sú zvlášť vystavené riziku podvodného použitia a musia sa uvádzať v evidencii a sprievodných dokladoch v súlade s nariadením Komisie (ES) č. 436/2009 (3). V požiadavkách týkajúcich sa postupov ako ošetrenie membránovými procesmi sa stanovuje, že tieto postupy by sa mali evidovať v súlade s článkom 41 nariadenia (ES) č. 436/2009. Pravidlá týkajúce sa evidencie stanovené v nariadení (ES) č. 436/2009 by sa mali upraviť tak, aby sa nimi zohľadňovali nové enologické postupy povolené nariadením (ES) č. 606/2009 v znení zmien podľa tohto nariadenia.

(4)

Nariadenia (ES) č. 606/2009 a (ES) č. 436/2009 by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom regulačného výboru zriadeného článkom 195 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1234/2007 a so stanoviskom Riadiaceho výboru pre spoločnú organizáciu poľnohospodárskych trhov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena nariadenia (ES) č. 606/2009

Príloha I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009 sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Zmena nariadenia (ES) č. 436/2009

V článku 41 ods. 1 nariadenia (ES) č. 436/2009 sa dopĺňa toto písmeno w):

„w)

riadenie obsahu plynu rozpusteného vo víne prostredníctvom membránových kontaktorov.“

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 3. decembra 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 606/2009 z 10. júla 2009, ktorým sa ustanovujú určité podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o kategórie vinárskych výrobkov, enologické postupy a uplatniteľné obmedzenia (Ú. v. EÚ L 193, 24.7.2009, s. 1).

(3)  Nariadenie Komisie (ES) č. 436/2009 z 26. mája 2009 o podrobných pravidlách uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 479/2008, pokiaľ ide o vinohradnícky register, povinné nahlasovanie a zhromažďovanie informácií na účely monitorovania trhu, sprievodné doklady na prepravu výrobkov a evidenciu, ktorú treba viesť v sektore vinohradníctva a vinárstva (Ú. v. EÚ L 128, 27.5.2009, s. 15).


PRÍLOHA

Príloha I A k nariadeniu (ES) č. 606/2009 sa mení takto:

1.

Tabuľka sa mení takto:

a)

Riadok 6 sa mení takto:

i)

V stĺpci 1 sa dopĺňa táto zarážka:

„—

pridanie autolyzátov kvasiniek.“

ii)

V stĺpci 2 sa dopĺňa tento text:

„Iba na čerstvé hrozno, hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt, čiastočne prekvasený hroznový mušt získaný zo zhrozienkovateného hrozna, zahustený hroznový mušt, mladé, ešte kvasiace hroznové víno.“

b)

V riadku 10 sa druhá zarážka nahrádza takto:

„—

rastlinné proteíny z pšenice, hrachu a zemiakov.“

c)

Dopĺňajú sa tieto riadky 51 a 52:

„51.

Používanie inaktivovaných kvasiniek

 

 

52.

Riadenie obsahu plynu rozpusteného vo víne prostredníctvom membránových kontaktorov

V prípade výrobkov vymedzených v bodoch 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 a 16 prílohy XIb k nariadeniu (ES) č. 1234/2007 okrem pridania oxidu uhličitého v prípade výrobkov vymedzených v bodoch 4, 5, 6 a 8 uvedenej prílohy.“

 

2.

Dopĺňa sa tento dodatok 18:

„Dodatok 18

Požiadavky týkajúce sa riadenia obsahu plynu rozpusteného vo víne prostredníctvom membránových kontaktorov

Riadenie obsahu plynu rozpusteného vo víne prostredníctvom membránových kontaktorov je fyzikálna metóda riadenia koncentrácií plynu rozpusteného vo víne prostredníctvom membránových kontaktorov (hydrofóbnych membrán) a plynov používaných v enológii.

POŽIADAVKY:

1.

Túto techniku možno používať po skončení alkoholového kvasenia až do balenia ako náhrada zariadení na prebublávanie alebo Venturiho trubíc.

2.

Tento postup smie vykonávať iba enológ alebo kvalifikovaný technický pracovník.

3.

Toto ošetrenie sa musí zaznamenať do evidencie uvedenej v článku 185c ods. 2 nariadenia (ES) č. 1234/2007.

4.

Použité membrány musia spĺňať požiadavky nariadenia (ES) č. 1935/2004 a nariadenia (EÚ) č. 10/2011, ako aj vnútroštátne ustanovenia prijaté na účely uplatňovania uvedených požiadaviek. Musia spĺňať požiadavky Medzinárodného enologického kódexu, ktorý uverejnila OIV.“