19.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 309/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1159/2013

z 12. júla 2013,

ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 o európskom programe monitorovania Zeme (GMES) stanovením registračných a licenčných podmienok pre užívateľov GMES a vymedzením kritérií na obmedzenie prístupu k špecializovaným údajom GMES a informáciám služieb GMES

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 911/2010 z 22. septembra 2010 o európskom programe monitorovania Zeme (GMES) a jeho počiatočnej prevádzke (2011 – 2013) (1), a najmä jeho článok 9 ods. 2,

keďže:

(1)

Politika v oblasti údajov a informácií GMES by mala byť v súlade s ostatnými príslušnými politikami, nástrojmi a opatreniami Únie. Predovšetkým by mala spĺňať požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (2). Táto politika by mala dodržiavať práva a zásady uvedené v Charte základných práv EÚ, najmä právo na súkromný život, ochranu osobných údajov, právo na duševné vlastníctvo, slobodu umenia a vedeckého bádania a slobodu podnikania.

(2)

Politika v oblasti údajov a informácií GMES by mala intenzívne prispievať k politike otvoreného prístupu k údajom podporovanej Úniou, ktorá bola iniciovaná smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (3) a upevnená rozhodnutím Komisie 2011/833/EÚ z 12. decembra 2011 o opakovanom použití dokumentov Komisie (4) prijatom v kontexte oznámenia Komisie z 26. augusta 2010 pod názvom Digitálna agenda pre Európu (5).

(3)

Mali by sa stanoviť registračné a licenčné podmienky pre užívateľov GMES a mali by sa vymedziť kritériá na obmedzenie prístupu k špecializovaným údajom GMES a informáciám služieb GMES. Podmienky prístupu k ostatným údajom a informáciám používaným ako vstupy pre služby GMES by mali vymedziť ich poskytovatelia.

(4)

Komisia vo svojom oznámení z 28. októbra 2009 pod názvom Globálne monitorovanie pre životné prostredie a bezpečnosť (GMES, Global Monitoring for Environment and Security): Výzvy a budúce kroky týkajúce sa zložky „vesmír“ (6) naznačili zámer sledovať vykonávanie politiky bezplatného a otvoreného prístupu v prípade sentinelov.

(5)

Prístup k údajom získaných prostredníctvom sentinelov by mal byť bezplatný, úplný a verejný v súlade so spoločnými zásadami v oblasti politiky údajov získaných prostredníctvom sentinelov (7), ktoré prijal programový výbor Európskej vesmírnej agentúry pre pozorovania Zeme (PB-EO).

(6)

Tretie krajiny alebo medzinárodné organizácie prispievajúce k prevádzke GMES podľa článku 7 nariadenia (EÚ) č. 911/2010 by mali mať prístup k špecializovaným údajom GMES a informáciám služieb GMES za rovnakých podmienok, aké sa uplatňujú v prípade členských štátov.

(7)

Ako sa uvádza v odôvodnení 28 nariadenia (EÚ) č. 911/2010, GMES by sa mal považovať za európsky prínos k budovaniu globálnej sústavy systémov pre pozorovanie Zeme (GEOSS). GMES by preto malo byť plne v súlade so zásadami GEOSS týkajúcimi sa vzájomného využívania údajov.

(8)

V záujme cieľov politiky v oblasti údajov a informácií GMES stanovených v článku 9 nariadenia (EÚ) č. 911/2010 by sa používateľom mali poskytnúť potrebné povolenia na používanie špecializovaných údajov GMES a informácií služieb GMES, a to v najväčšom možnom rozsahu. Používateľom by sa malo povoliť, aby mohli opakovane distribuovať špecializované údaje GMES a informácie služieb GMES, a to s úpravami alebo bez nich.

(9)

Špecializované údaje GMES a informácie služieb GMES by mali byť pre používateľov bezplatné, aby sa využili spoločenské prínosy vyplývajúce zo zvýšeného používania špecializovaných údajov GMES a informácií služieb GMES.

(10)

Politika verejného šírenia GMES by sa mohla preskúmať a podľa potreby upraviť, pričom by sa mali zohľadniť potreby používateľov, potreby odvetvia a technologický rozvoj pozorovania Zeme.

(11)

V záujme širokej distribúcie údajov a informácií GMES je vhodné neposkytovať žiadnu výslovnú alebo implicitnú záruku, a to ani v súvislosti s kvalitou a vhodnosťou na akýkoľvek účel.

(12)

Komisia by mala uplatňovať obmedzenia na verejné šírenie GMES, ak by bezplatný, úplný a verejný prístup k niektorým špecializovaným údajom GMES a informáciám služieb GMES ovplyvnil práva a zásady zakotvené v Charte základných práv EÚ, ako je právo na súkromný život, ochrana osobných údajov alebo práva na duševné vlastníctvo údajov používaných ako vstupy pri postupoch vytvárania informácií služieb GMES.

(13)

Obmedzeniami by sa mali podľa potreby chrániť bezpečnostné záujmy Únie, ako aj vnútroštátne bezpečnostné záujmy členských štátov. Pokiaľ ide o vnútroštátne bezpečnostné záujmy, v rámci týchto obmedzení by sa mali dodržiavať povinnosti členských štátov, ktoré pristúpili k spoločnej obrannej organizácii na základe medzinárodných zmlúv. Pri posudzovaní kritérií citlivosti pre obmedzovanie šírenia špecializovaných údajov GMES a informácií služieb GMES by sa mala zaistiť následná previerka bezpečnostných otázok, ktorá by umožnila neprerušované dodávanie špecializovaných údajov GMES a informácií služieb GMES.

(14)

Kritériami citlivosti by sa mali stanoviť rôzne parametre, ktoré pravdepodobne predstavujú riziko bezpečnosti Únie alebo jej členských štátov. Ako významné kritérium citlivosti by sa malo zohľadňovať ohrozenie kritickej infraštruktúry vymedzenej v článku 2 písm. a) smernice Rady 2008/114/ES z 8. decembra 2008 o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich ochranu (8).

(15)

V prípade potreby by členské štáty mali mať možnosť požiadať, aby sa obmedzenia uplatňovali na ustanovenie špecifických špecializovaných údajov GMES a informácií služieb GMES. Pri skúmaní takýchto požiadaviek alebo na základe vlastnej iniciatívy by Komisia mala zaistiť efektívnu a účinnú odpoveď na ochranu bezpečnostných záujmov Únie alebo členských štátov a zároveň sa usilovať o zabezpečenie toku údajov a informácií k používateľom s minimálnym prerušením.

(16)

Platformy šírenia GMES môžu čeliť technickým obmedzeniam, ktoré im znemožňujú splniť všetky požiadavky na údaje alebo informácie. Na zaistenie kontinuity služieb za takýchto výnimočných okolností by sa technická dostupnosť špecializovaných údajov GMES a informácií služieb GMES mala vyhradiť pre používateľov z krajín a medzinárodných organizácií, ktoré prispievajú k činnostiam prevádzky GMES. Výhody vyplývajúce z vyhradených služieb by sa mali podľa potreby podmieniť určitou formou registrácie. Takýto vyhradený prístup by nemal zabrániť tým používateľom, ktorí získali údaje alebo informácie, aby využívali vyhradený prístup z uplatňovania práv udelených na základe tohto nariadenia vrátane práva na opakovanú distribúciu takýchto údajov alebo informácií.

(17)

V súvislosti s prístupom k špecializovaným údajom GMES a informáciám služieb GMES by sa mali zabezpečiť štyri úrovne registrácie používateľov. Po prvé, v záujme širokého použitia špecializovaných údajov GMES a informácií služieb GMES by sa vyhľadávacie a zobrazovacie služby v zmysle článku 11 ods. 1 písm. a) a b) smernice 2007/2/ES mali poskytovať bez registrácie. Po druhé, mala by existovať možnosť ľahkej formy registrácie, pokiaľ ide o ukladacie služby v zmysle článku 11 ods. 1 písm. c) smernice 2007/2/ES. Postup pri registrácii by nemal užívateľov odradiť od prístupu k údajom a informáciám, mal by však umožniť jeho použitie na zhromažďovanie štatistických údajov o používateľoch. Po tretie, stredná úroveň registrácie by mala umožniť uplatňovanie vyhradeného prístupu pre určité skupiny používateľov. Po štvrté, prísny postup pri registrácii by sa mal používať na riešenie potreby obmedziť prístup z bezpečnostných dôvodov vyžadujúcich jednoznačnú identifikáciu používateľa,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa stanovujú:

a)

podmienky týkajúce sa úplného a verejného prístupu k informáciám získaným prostredníctvom služieb GMES a k údajom zozbieraným prostredníctvom špecializovanej infraštruktúry GMES;

b)

kritériá na obmedzenie prístupu k uvedeným informáciám a údajom;

c)

podmienky registrácie používateľov GMES.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

a)

„služby GMES“ predstavujú zložku „služby“ uvedenú v článku 2 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 911/2010;

b)

„informácie služieb GMES“ predstavujú informácie a ich metaúdaje vytvorené službami GMES;

c)

„špecializované údaje GMES“ predstavujú údaje zhromaždené prostredníctvom špecializovanej infraštruktúry GMES a ich metaúdaje;

d)

„metaúdaje“ predstavujú štruktúrované informácie o údajoch alebo informáciách, ktoré umožňujú ich vyhľadávanie, katalogizáciu a využívanie;

e)

„platforma šírenia GMES“ predstavuje technické systémy používané na šírenie špecializovaných údajov GMES a informácií služieb GMES pre užívateľov;

f)

„vyhľadávacie služby“ predstavujú vyhľadávacie služby vymedzené v článku 11 ods. 1 písm. a) smernice 2007/2/ES;

g)

„zobrazovacie služby“ predstavujú zobrazovacie služby vymedzené v článku 11 ods. 1 písm. b) smernice 2007/2/ES;

h)

„ukladacie služby“ predstavujú ukladacie služby vymedzené v článku 11 ods. 1 písm. c) smernice 2007/2/ES;

KAPITOLA 2

VEREJNÉ ŠÍRENIE ŠPECIALIZOVANÝCH ÚDAJOV GMES A INFORMÁCIÍ SLUŽIEB GMES – LICENČNÉ PODMIENKY

Článok 3

Zásady verejného šírenia

Používatelia majú bezplatný, úplný a verejný prístup k špecializovaným údajom GMES a informáciám služieb GMES za podmienok stanovených v článkoch 4 až 10 na základe obmedzení stanovených v článkoch 11 až 16.

Článok 4

Finančné podmienky

Bezplatný prístup k špecializovaným údajom GMES a informáciám služieb GMES sprístupňovaným prostredníctvom platforiem šírenia GMES za vopred stanovených podmienok uvedených v článku 5 ods. 1.

Článok 5

Podmienky týkajúce sa charakteristík, formátu a prostriedkov šírenia

1.   Pre každý typ špecializovaných údajov GMES a informácií služieb GMES vymedzia poskytovatelia uvedených údajov a informácií aspoň jeden súbor charakteristík, formátu a prostriedkov šírenia pod dohľadom Komisie a uvedené vymedzenie oznámia prostredníctvom platforiem šírenia GMES.

2.   Špecializované údaje GMES a informácie služieb GMES spĺňajú požiadavky smernice 2007/2/ES do tej miery, že údaje a informácie patria do rozsahu pôsobnosti uvedených ustanovení.

Článok 6

Podmienky týkajúce sa platforiem šírenia GMES

Špecializované údaje GMES a informácie služieb GMES sa dostávajú k užívateľom prostredníctvom platforiem šírenia GMES, ktoré poskytuje Komisia alebo ktoré sú pod jej dohľadom.

Článok 7

Podmienky týkajúce sa použitia

1.   Prístup k špecializovaným údajom GMES a informáciám služieb GMES sa, ak je to zákonné, udelí na tieto účely:

a)

rozmnožovanie;

b)

distribúciu;

c)

informácie pre verejnosť;

d)

prispôsobenie, úpravu a spojenie s inými údajmi a informáciami;

e)

akékoľvek spojenie písmen a) až d).

2.   Špecializované údaje GMES a informácie služieb GMES sa môžu používať na celom svete bez časových obmedzení.

Článok 8

Podmienky týkajúce sa informácií, ktoré majú poskytovať užívatelia

1.   Pri distribúcii alebo oznamovaní špecializovaných údajov GMES a informácií služieb GMES verejnosti užívatelia informujú verejnosť o zdroji uvedených údajov a informácií.

2.   Užívatelia zabezpečia, aby u verejnosti nevyvolávali dojem, že ich činnosti oficiálne schválila Únia.

3.   V prípade prispôsobenia alebo úpravy uvedených údajov alebo informácií to užívateľ jasne uvedie.

Článok 9

Absencia záruky

Špecializované údaje GMES a informácie služieb GMES sa poskytujú užívateľom bez akejkoľvek výslovnej alebo implicitnej záruky, a to aj v súvislosti s kvalitou a vhodnosťou na akýkoľvek účel.

Článok 10

Podmienky v prípade obmedzení verejného šírenia

Ak Komisia v súlade s článkom 12 obmedzí niektorým užívateľom prístup k špecializovaným údajom GMES a informáciám služieb GMES, pred umožnením prístupu sa uvedení užívatelia zaregistrujú v súlade s postupom umožňujúcim ich jednoznačnú identifikáciu.

KAPITOLA 3

OBMEDZENIA

Článok 11

Právne konflikty

Ak je verejné šírenie špecializovaných údajov GMES a informácií služieb GMES v rozpore s medzinárodnými dohodami alebo ochranou práv duševného vlastníctva súvisiacich s údajmi a informáciami použitými ako vstupy pri postupoch vytvárania informácií služieb GMES alebo ak by neprimerane ovplyvnilo práva a zásady zakotvené v Charte základných práv EÚ, ako je právo na súkromný život alebo ochrana osobných údajov, Komisia prijme potrebné opatrenia v súlade s článkom 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 911/2010, aby zabránila akýmkoľvek podobným konfliktom alebo aby obmedzila šírenie dotknutých špecializovaných údajov GMES alebo informácií služieb GMES.

Článok 12

Ochrana bezpečnostných záujmov

1.   Ak verejné šírenie špecializovaných údajov GMES a informácií služieb GMES predstavuje neprijateľný stupeň rizika pre bezpečnostné záujmy Únie alebo jej členských štátov v dôsledku citlivosti údajov a informácií, Komisia na základe článku 13 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 911/2010 obmedzí ich šírenie.

2.   Komisia posúdi citlivosť špecializovaných údajov GMES a informácií služieb GMES s použitím kritérií citlivosti stanovených v článkoch 13 až 16.

Článok 13

Kritériá citlivosti pre špecializované údaje GMES

1.   Ak špecializované údaje GMES vytvára vesmírny pozorovací systém, ktorý spĺňa aspoň jednu z charakteristík vymenovaných v prílohe, Komisia posúdi údaje citlivosti na základe týchto kritérií:

a)

technických charakteristík údajov vrátane priestorového rozlíšenia a spektrálnych pásem;

b)

času medzi nadobudnutím a šírením údajov;

c)

existencie ozbrojených konfliktov, ohrozenia medzinárodného alebo regionálneho mieru a bezpečnosti alebo kritických infraštruktúr v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2008/114/ES v oblasti príslušných špecializovaných údajov GMES;

d)

existencie slabých stránok v oblasti bezpečnosti alebo podobného použitia špecializovaných údajov GMES na taktické alebo prevádzkové činnosti poškodzujúce bezpečnostné záujmy Únie, jej členských štátov alebo medzinárodných partnerov.

2.   Ak špecializované údaje GMES vytvára vesmírny pozorovací systém, ktorý nespĺňa žiadnu z charakteristík vymenovaných v prílohe, je predpoklad, že špecializované údaje GMES nie sú citlivé.

Článok 14

Kritériá citlivosti pre informácie služieb GMES

Komisia posúdi citlivosť informácií služieb GMES na základe týchto kritérií:

a)

citlivosti vstupov použitých pri vytváraní informácií služieb GMES;

b)

času medzi nadobudnutím vstupov a šírením informácií služieb GMES;

c)

existencie ozbrojených konfliktov, ohrozenia medzinárodného alebo regionálneho mieru a bezpečnosti alebo kritických infraštruktúr v zmysle článku 2 písm. a) smernice 2008/114/ES v oblasti príslušných informácií služieb GMES;

d)

existencie slabých stránok v oblasti bezpečnosti alebo podobného použitia informácií služieb GMES na taktické alebo prevádzkové činnosti poškodzujúce bezpečnostné záujmy Únie, jej členských štátov alebo medzinárodných partnerov.

Článok 15

Žiadosť o opakované posúdenie citlivosti

Ak sa zmenia podmienky, za ktorých sa vykonávalo posudzovanie v súlade s článkami 13 alebo 14, Komisia môže opakovanie posúdiť citlivosť špecializovaných údajov GMES a informácií služieb GMES na základe vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť členského štátu s cieľom obmedziť, pozastaviť alebo umožniť nadobúdanie špecializovaných údajov GMES a informácií služieb GMES. Ak členský štát predloží žiadosť, Komisia zohľadní limity obmedzenia v požadovanom čase a rozsahu.

Článok 16

Vyváženosť záujmov

1.   Pri posudzovaní citlivosti špecializovaných údajov GMES a informácií služieb GMES v súlade s článkom 12 sa bezpečnostné záujmy vyvažujú so záujmami užívateľov, ako aj s environmentálnymi, spoločenskými a hospodárskymi prínosmi zhromažďovania, vytvárania a verejného šírenia dotknutých údajov a informácií.

2.   Pri posudzovaní bezpečnosti Komisia vezme do úvahy, či obmedzenia budú účinné, ak sú podobné údaje v každom prípade dostupné z iných zdrojov.

KAPITOLA 4

VÝHRADA PRÍSTUPU A REGISTRÁCIE

Článok 17

Vyhradený prístup

1.   Ak požiadavky na prístup presahujú kapacitu platforiem šírenia GMES, môže byť prístup k zdrojom GMES vyhradený pre niektorého z týchto užívateľov:

a)

pre verejné služby, odvetvie, výskumné organizácie a občanov krajín Únie;

b)

pre verejné služby, odvetvie, výskumné organizácie a občanov tretích krajín prispievajúcich k prevádzke GMES;

c)

medzinárodné organizácie prispievajúce k prevádzke GMES.

2.   Užívatelia, ktorí majú v súlade s odsekom 1 vyhradený prístup, sa zaregistrujú, aby získali prístup, uvedú svoju totožnosť, kontaktné údaje, oblasť činnosti a krajinu, v ktorej sa usadili.

Článok 18

Registrácia

1.   Pre prístup k ukladacím službám sa užívatelia zaregistrujú online na platformách šírenia GMES. Registrácia je bezplatná. Od užívateľov sa vyžaduje, aby sa zaregistrovali iba raz a automaticky sú prijatí. Postup pri registrácii vyžaduje tieto úkony:

a)

vytvorenie účtu a hesla užívateľa;

b)

poskytnutie štatistických informácií o užívateľovi obmedzených najviac na 10 položiek.

2.   Na vyhľadávacie a zobrazovacie služby sa registrácia nevyžaduje.

KAPITOLA 5

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 19

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 12. júla 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 276, 20.10.2010, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1.

(3)  Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 90.

(4)  Ú. v. EÚ L 330, 14.12.2011, s. 39.

(5)  KOM(2010) 245 v konečnom znení/2 z 26. augusta 2010.

(6)  KOM(2009) 589 v konečnom znení.

(7)  ESA/PB-EO(2009) 98, rev. 1.

(8)  Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 75.


PRÍLOHA

Charakteristika vesmírneho pozorovacieho systému uvedeného v článku 13

a)

Systém je technicky spôsobilý vytvárať údaje s geometrickým rozlíšením najviac 2,5 metra aspoň v jednom horizontálnom smere.

b)

Systém je technicky spôsobilý vytvárať údaje s geometrickým rozlíšením najviac 5 metrov aspoň v jednom horizontálnom smere v spektrálnom pásme 8 – 12 mikrónov (tepelné infračervené žiarenie).

c)

Systém je technicky spôsobilý vytvárať údaje s geometrickým rozlíšením najviac 3 metre aspoň v jednom horizontálnom smere v spektrálnom pásme od 1 milimetra do 1 metra (mikrovlna).

d)

Systém má viac ako 49 spektrálnych kanálov a je technicky spôsobilý vytvárať údaje s geometrickým rozlíšením najviac 10 metrov aspoň v jednom horizontálnom smere a aspoň v jednom spektrálnom kanáli.