16.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 306/7


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1155/2013

z 21. augusta 2013,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, pokiaľ ide o informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom (1), a najmä na jeho článok 36 ods. 4,

keďže:

(1)

V článku 36 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 sa stanovuje, že informácie, ktoré môžu poskytovať prevádzkovatelia potravinárskych podnikov, neuvádzajú spotrebiteľa do omylu, nie sú pre spotrebiteľa nejednoznačné ani mätúce a podľa potreby sú založené na relevantných vedeckých údajoch.

(2)

Podľa odseku 3 uvedeného článku Komisia prijme vykonávacie akty týkajúce sa uplatňovania požiadaviek v prípadoch určených v uvedenom odseku.

(3)

V odseku 4 uvedeného článku sa stanovuje možnosť rozšíriť odsek 3 doplnením osobitných prípadov, v ktorých má Komisia vykonať tieto požiadavky s cieľom zabezpečiť, aby boli spotrebitelia náležite informovaní.

(4)

Ľudia s celiakiou trpia trvalou neznášanlivosťou gluténu. Glutén môže u týchto ľudí spôsobiť nepriaznivé účinky, a preto by sa v ich strave nemal vyskytovať, alebo by sa v nej mal vyskytovať len vo veľmi malých množstvách.

(5)

V nariadení Komisie (ES) č. 41/2009 (2) sa stanovujú harmonizované pravidlá o informáciách, ktoré sa poskytujú spotrebiteľom o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách. V nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 (3) sa stanovuje zrušenie nariadenia (ES) č. 41/2009 s účinnosťou od 20. júla 2016.

(6)

Spotrebitelia by mali byť aj naďalej náležite informovaní a nemali by sa uvádzať do omylu ani miasť, keď prevádzkovatelia potravinárskych podnikov budú po zrušení nariadenia (ES) č. 41/2009 poskytovať informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách. Preto je potrebné zmeniť článok 36 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1169/2011, aby mohla Komisia stanoviť jednotné podmienky, pokiaľ ide o informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách, ktoré môžu poskytovať prevádzkovatelia potravinárskych podnikov,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

V článku 36 ods. 3 prvom pododseku nariadenia (EÚ) č. 1169/2011 sa dopĺňa toto písmeno d):

„d)

informácie o neprítomnosti alebo zníženom obsahu gluténu v potravinách.“

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. augusta 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18.

(2)  Nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 z 20. januára 2009 o zložení a označovaní potravín vhodných pre osoby trpiace neznášanlivosťou gluténu (Ú. v. EÚ L 16, 21.1.2009, s. 3).

(3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 35).