6.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 294/32


VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1095/2013

zo 4. novembra 2013,

ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do Registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení [Sierra de Cádiz (CHOP)]

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1151/2012 z 21. novembra 2012 o systémoch kvality pre poľnohospodárske výrobky a potraviny (1), a najmä na jeho článok 52 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením (EÚ) č. 1151/2012 sa zrušilo a nahradilo nariadenie Rady (ES) č. 510/2006 z 20. marca 2006 o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov a potravín (2).

(2)

V súlade s článkom 9 ods. 1 prvým pododsekom nariadenia (ES) č. 510/2006 Komisia preskúmala žiadosť Španielska o schválenie zmeny špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Sierra de Cádiz“ zapísaného do registra na základe nariadenia Komisie (ES) č. 205/2005 (3).

(3)

Vzhľadom na to, že nejde o nepodstatnú zmenu, Komisia danú žiadosť o zmenu uverejnila v zmysle článku 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 510/2006 v Úradnom vestníku Európskej únie  (4). Vzhľadom na to, že Komisii nebola oznámená žiadna námietka v zmysle článku 7 uvedeného nariadenia, zmena špecifikácie sa musí schváliť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Zmena špecifikácie uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie týkajúca sa názvu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu sa schvaľuje.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 4. novembra 2013

Za Komisiu v mene predsedu

Dacian CIOLOȘ

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 93, 31.3.2006, s. 12.

(3)  Ú. v. EÚ L 33, 5.2.2005, s. 6.

(4)  Ú. v. EÚ C 376, 6.12.2012, s. 8.


PRÍLOHA

Poľnohospodárske výrobky určené na ľudskú spotrebu uvedené v prílohe I k zmluve:

Trieda 1.5.   Oleje a tuky (maslo, margarín, olej atď.)

ŠPANIELSKO

Sierra de Cádiz (CHOP)