29.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 319/44


Korigendum k nariadeniu Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1074/2013 z 18. októbra 2013 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poštové žírové inštitúcie, ktoré prijímajú vklady od nepeňažných finančných inštitúcií, ktoré sú rezidentmi eurozóny (ECB/2013/39)

( Úradný vestník Európskej únie L 297 zo 7. novembra 2013 )

Na strane 97 v prílohe I „Požiadavky na štatistické vykazovanie“ sa tabuľka nahrádza takto:

BILANČNÉ POLOŽKY

Eurozóna

PFI

A.

Tuzemsko

B.

Eurozóna okrem tuzemska

PFI

NpFI

PFI

NpFI

Verejná správa (S.13)

Ostatné rezidentské sektory

Verejná správa (S.13)

Ostatné rezidentské sektory

Ústredná štátna správa (S.1311)

Ostatná verejná správa

Spolu

Iné investičné fondy ako FPT (S.124)

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie + kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.125+S.126+S.127)

Poisťovacie korporácie (S.128)

Penzijné fondy (S.129)

Nefinančné korporácie (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)

Ústredná štátna správa (S.1311)

Ostatná verejná správa

Spolu

Iné investičné fondy ako FPT (S.124)

Ostatní finanční sprostredkovatelia + finančné pomocné inštitúcie + kaptívne finančné inštitúcie a požičiavatelia peňazí (S.125+S.126+S.127)

Poisťovacie korporácie (S.128)

Penzijné fondy (S.129)

Nefinančné korporácie (S.11)

Domácnosti + neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S.14+S.15)

AKTÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Obeživo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1e

z toho v eurách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Úvery

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 rok a do 5 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 5 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dlhové cenné papiere v držbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3e

V eurách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 a do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3x

V cudzej mene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 a do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Akcie/podielové listy FPT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASÍVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Vklady

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5e

V eurách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1e

Jednodňové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2e

S dohodnutou splatnosťou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 a do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3e

S výpovednou lehotou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 3 mesiacov (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4e

Repoobchody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5x

V cudzích menách

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1x

Jednodňové

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2x

S dohodnutou splatnosťou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 roka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 a do 2 rokov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3x

S výpovednou lehotou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 3 mesiacov (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4x

Repoobchody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Vrátane neprevoditeľných sporiteľných vkladov na požiadanie.