6.11.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 295/11


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1052/2013

z 22. októbra 2013,

ktorým sa zriaďuje európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 77 ods. 2 písm. d),

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Zriadenie Európskeho systému hraničného dozoru (ďalej len „systém EUROSUR“) je nevyhnutné na posilnenie výmeny informácií a operačnej spolupráce medzi vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ako aj s Európskou agentúrou pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie, ktorá bola zriadená nariadením Rady (ES) č. 2007/2004 (2) (ďalej len „agentúra“). Systém EUROSUR bude týmto orgánom a agentúre poskytovať infraštruktúru a nástroje potrebné na zlepšenie ich situačnej informovanosti a reakčnej spôsobilosti na vonkajších hraniciach členských štátov Únie (ďalej len „vonkajšie hranice“) na účely odhaľovania, prevencie a potláčania nelegálneho prisťahovalectva a cezhraničnej trestnej činnosti a prispievania k zabezpečovaniu ochrany životov migrantov a ich zachraňovaniu.

(2)

Cestovanie v malých plavidlách nevhodných na more dramaticky zvýšilo počet migrantov utopených na južných námorných vonkajších hraniciach. Systém EUROSUR by mal významne zvýšiť operačné a technické schopnosti agentúry a členských štátov odhaľovať takéto malé plavidlá a zlepšiť schopnosť reakcie členských štátov, a prispieť tak k zníženiu počtu úmrtí migrantov.

(3)

V tomto nariadení sa uznáva, že migračné trasy sú využívané aj osobami, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu.

(4)

Členské štáty by mali na účely zlepšenia výmeny informácií a vzájomnej spolupráce v oblasti hraničného dozoru, ako aj takejto výmeny informácií a spolupráce s agentúrou, zriadiť národné koordinačné centrá. Pre riadne fungovanie systému EUROSUR je zásadné, aby všetky vnútroštátne orgány zodpovedné za dozor na vonkajších hraniciach podľa vnútroštátnych právnych predpisov spolupracovali prostredníctvom národných koordinačných centier.

(5)

Toto nariadenie by členským štátom nemalo brániť v tom, aby svoje národné koordinačné centrá poverili aj zodpovednosťou za koordináciu výmeny informácií a za spoluprácu pri dozore nad vzdušnými hranicami a za kontroly na hraničných priechodoch.

(6)

Agentúra by mala zlepšovať výmenu informácií a spoluprácu s ostatnými orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, ako sú Európska námorná bezpečnostná agentúra a Satelitné stredisko Európskej únie, s cieľom čo najlepšie využívať informácie, spôsobilosti a systémy, ktoré už sú dostupné na európskej úrovni, ako napríklad Európsky program monitorovania Zeme.

(7)

Toto nariadenie je súčasťou európskeho modelu integrovaného riadenia vonkajších hraníc a stratégie vnútornej bezpečnosti Európskej únie. Systém EUROSUR tiež prispeje k rozvoju Spoločného prostredia na výmenu informácií (Common Information Sharing Environment - CISE) pre dozor nad námornou oblasťou Únie, ktoré poskytuje širší rámec pre námornú situačnú informovanosť prostredníctvom výmeny informácií medzi rozličnými sektorovými orgánmi verejnej moci v Únii.

(8)

S cieľom zabezpečiť, aby informácie obsiahnuté v systéme EUROSUR boli čo najkompletnejšie a najaktuálnejšie, najmä v súvislosti so situáciou v tretích krajinách, by agentúra mala spolupracovať s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť. Na tieto účely by delegácie a úrady Únie mali poskytovať všetky informácie s významom pre systém EUROSUR.

(9)

Agentúra by mala poskytovať potrebnú pomoc pri vývoji a prevádzke systému EUROSUR a prípadne pri rozvoji CISE, a to vrátane interoperability systémov, najmä prostredníctvom vytvorenia, spravovania a koordinácie rámca systému EUROSUR.

(10)

Agentúre by sa mali poskytovať primerané finančné prostriedky a ľudské zdroje, aby zodpovedajúcim spôsobom plnila ďalšie úlohy, ktoré jej boli podľa tohto nariadenia pridelené.

(11)

V tomto nariadení sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú zásady uznané v článkoch 2 a 6 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a v Charte základných práv Európskej únie, najmä rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, právo na život, zákaz mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania, zákaz obchodovania s ľuďmi, právo na slobodu a bezpečnosť, právo na ochranu osobných údajov, právo na prístup k dokumentom, právo na azyl a ochranu proti odsunu alebo vyhosteniu, zákaz vyhostenia alebo vrátenia, zákaz diskriminácie a práva dieťaťa. Členské štáty a agentúra by mali toto nariadenie uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(12)

V súlade s nariadením (ES) č. 2007/2004 by dôstojník pre základné práva a konzultačné fórum zriadené uvedeným nariadením mali mať prístup ku všetkým informáciám o dodržiavaní základných práv, pokiaľ ide o všetky činnosti agentúry v rámci systému EUROSUR.

(13)

Akákoľvek zmena osobných údajov v európskom situačnom prehľade a spoločnom súbore predhraničných spravodajských informácií by mala predstavovať výnimku. Mala by sa vykonávať na základe existujúceho vnútroštátneho práva a práva Únie a rešpektovať ich špecifické požiadavky na ochranu údajov. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (3), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (4) a rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV (5) sa uplatňujú v prípadoch, v ktorých špecifickejšie nástroje, ako je nariadenie (ES) č. 2007/2004, neposkytujú úplný režim ochrany údajov.

(14)

V záujme postupného geografického spustenia systému EUROSUR by sa povinnosť určiť a prevádzkovať národné koordinačné centrá mala plniť v dvoch po sebe nasledujúcich etapách: v prvej etape by ju mali splniť členské štáty nachádzajúce sa na južnej a východnej vonkajšej hranici a v druhej etape zostávajúce členské štáty.

(15)

Toto nariadenie obsahuje ustanovenia o spolupráci so susednými tretími krajinami, pretože náležite štruktúrovaná a nepretržitá výmena informácií a spolupráca s týmito krajinami, a najmä so stredozemským regiónom, sú kľúčovými faktormi k dosiahnutiu cieľov systému EUROSUR. Je nevyhnutné, aby sa akákoľvek výmena informácií a akákoľvek spolupráca medzi členskými štátmi a susednými tretími krajinami uskutočňovala v plnom súlade so základnými právami a najmä zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia.

(16)

Toto nariadenie obsahuje ustanovenia o možnosti úzkej spolupráce s Írskom a Spojeným kráľovstvom, ktoré môžu pomáhať pri lepšom dosahovaní cieľov systému EUROSUR.

(17)

Agentúra a členské štáty by pri vykonávaní tohto nariadenia mali čo najlepšie využívať existujúce kapacity z hľadiska ľudských zdrojov, ako aj technického vybavenia, a to na úrovni Únie i na vnútroštátnej úrovni.

(18)

Komisia by mala pravidelne posudzovať výsledky vykonávania tohto nariadenia, aby určila mieru, do akej sa ciele systému EUROSUR splnili.

(19)

V súlade s článkami 1 a 2 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto nariadenie je založené na schengenskom acquis, sa Dánsko v súlade s článkom 4 uvedeného protokolu rozhodne do šiestich mesiacov po rozhodnutí Rady o tomto nariadení, či ho vykoná vo svojom vnútroštátnom práve.

(20)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Spojené kráľovstvo nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2000/365/ES (6); Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané a ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(21)

Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko nezúčastňuje v súlade s rozhodnutím Rady 2002/192/ES (7); Írsko sa preto nezúčastňuje na jeho prijatí, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(22)

Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis  (8), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia Rady 1999/437/ES (9). Nórsko by malo zriadiť národné koordinačné centrum v súlade s týmto nariadením od 2. decembra 2013.

(23)

Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (10), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/146/ES (11).

(24)

Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis  (12), ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 bode A rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/350/EÚ (13).

(25)

Vykonávanie tohto nariadenia nemá vplyv na rozdelenie právomocí medzi Úniou a členskými štátmi ani na povinnosti členských štátov podľa Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve, Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori, Medzinárodného dohovoru o pátraní a záchrane na mori, Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nadnárodnému organizovanému zločinu a jeho Protokolu proti pašovaniu migrantov po súši, po mori a letecky, Dohovoru o právnom postavení utečencov, Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ďalších relevantných medzinárodných nástrojov.

(26)

Vykonávanie tohto nariadenia nemá vplyv na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 (14) ani na pravidlá dozoru nad námornými vonkajšími hranicami v rámci operačnej spolupráce koordinovanej agentúrou.

(27)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zriadenie systému EUROSUR, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale z dôvodov jeho rozsahu a dôsledkov ho možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa v záujme zlepšenia situačnej informovanosti a zvýšenia reakčnej spôsobilosti na vonkajších hraniciach členských štátov Únie (ďalej len „vonkajšie hranice“) zriaďuje spoločný rámec na výmenu informácií a spoluprácu medzi členskými štátmi a agentúrou na účely odhaľovania, prevencie a potláčania nelegálneho prisťahovalectva a cezhraničnej trestnej činnosti a prispievania k zabezpečeniu ochrany životov migrantov a ich zachraňovaniu(ďalej len „systém EUROSUR“).

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1.   Toto nariadenie sa vzťahuje na dozor nad vonkajšími pozemnými a námornými hranicami vrátane monitorovania, odhaľovania, identifikácie, sledovania, predchádzania a zachytávania neoprávneného prekračovania hraníc na účely odhaľovania, prevencie a potláčania nelegálneho prisťahovalectva a cezhraničnej trestnej činnosti a prispievania k zabezpečeniu ochrany životov migrantov a ich zachraňovaniu.

2.   Toto nariadenie sa môže vzťahovať aj na dozor nad vzdušnými hranicami, ako aj na kontroly na hraničných priechodoch, ak členské štáty dobrovoľne poskytnú tieto informácie do systému EUROSUR.

3.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na žiadne právne ani administratívne opatrenie prijaté po tom, ako príslušné orgány členského štátu zachytili cezhraničnú trestnú činnosť alebo neoprávnené prekročenie vonkajšej hranice osobami.

4.   Členské štáty a agentúra dodržiavajú pri uplatňovaní tohto nariadenia základné práva, najmä zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia a rešpektovania ľudskej dôstojnosti a požiadavky na ochranu údajov. Prednosť dávajú osobitným potrebám detí, maloletých bez sprievodu, obetí obchodovania s ľuďmi, osôb vyžadujúcich bezodkladnú lekársku pomoc, osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu, osôb v tiesni na mori, ako aj ďalších osôb v obzvlášť zraniteľnom postavení.

Článok 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

a)

„agentúra“ je Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie zriadená nariadením (ES) č. 2007/2004;

b)

„situačná informovanosť“ je schopnosť monitorovať, odhaľovať, identifikovať, sledovať a pochopiť nelegálne cezhraničné aktivity s cieľom nájsť opodstatnené dôvody na reakčné opatrenia na základe kombinácie nových informácií s existujúcimi poznatkami a nadobudnúť lepšiu schopnosť predchádzať úmrtiam migrantov na vonkajších hraniciach, pozdĺž nich alebo v ich blízkosti;

c)

„reakčná spôsobilosť“ je schopnosť uskutočniť opatrenia zamerané na potláčanie nelegálnych cezhraničných aktivít na vonkajších hraniciach, pozdĺž nich alebo v ich blízkosti vrátane prostriedkov a času na náležitú reakciu;

d)

„situačný prehľad“ je grafické rozhranie na zobrazovanie údajov a informácií v takmer reálnom čase prijatých od rôznych orgánov, z rôznych snímačov, platforiem a ďalších zdrojov, ktoré sú spoločne využívané v rámci komunikačných a informačných kanálov s inými orgánmi, aby sa dosiahla situačná informovanosť a podporila reakčná spôsobilosť na vonkajších hraniciach a v predhraničnej oblasti;

e)

„cezhraničná trestná činnosť“ je akákoľvek závažná trestná činnosť s cezhraničným rozmerom, páchaná na vonkajších hraniciach, pozdĺž nich alebo v ich blízkosti;

f)

„úsek vonkajších hraníc“ je celá alebo čiastočná vonkajšia pozemná alebo námorná hranica členského štátu podľa vymedzenia vnútroštátnym právom alebo podľa určenia národným koordinačným centrom alebo akýmkoľvek iným zodpovedným vnútroštátnym orgánom;

g)

„predhraničná oblasť“ je geografická oblasť nachádzajúca sa za vonkajšími hranicami;

h)

„krízová situácia“ je akákoľvek prírodná alebo človekom spôsobená katastrofa, nehoda, humanitárna alebo politická kríza alebo akákoľvek ďalšia závažná situácia, ku ktorej dochádza na vonkajších hraniciach, pozdĺž nich alebo v ich blízkosti, a ktorá môže mať významný vplyv na kontrolu vonkajších hraníc;

i)

„mimoriadna udalosť“ je situácia súvisiaca s nelegálnym prisťahovalectvom, cezhraničnou trestnou činnosťou alebo rizikom pre životy migrantov na vonkajších hraniciach, pozdĺž nich alebo v ich blízkosti.

HLAVA II

RÁMEC

KAPITOLA I

Zložky

Článok 4

Rámec systému EUROSUR

1.   Berúc do úvahy existujúce mechanizmy výmeny informácií a spolupráce, členské štáty a agentúra na výmenu informácií a spoluprácu v oblasti hraničného dozoru využívajú rámec systému EUROSUR, ktorý tvoria tieto zložky:

a)

národné koordinačné centrá;

b)

národné situačné prehľady;

c)

komunikačná sieť;

d)

európsky situačný prehľad;

e)

spoločný súbor predhraničných spravodajských informácií;

f)

spoločné uplatňovanie nástrojov dozoru.

2.   Národné koordinačné centrá poskytujú agentúre prostredníctvom komunikačnej siete informácie zo svojich národných situačných prehľadov, ktoré sú potrebné na zriadenie a vedenie európskeho situačného prehľadu a spoločného súboru predhraničných spravodajských informácií.

3.   Agentúra poskytuje národným koordinačným centrám prostredníctvom komunikačnej siete neobmedzený prístup k európskemu situačnému prehľadu a spoločnému súboru predhraničných spravodajských informácií.

4.   Zložky uvedené v odseku 1 sa vytvárajú a vedú v súlade so zásadami uvedenými v prílohe.

Článok 5

Národné koordinačné centrum

1.   Každý členský štát určí, prevádzkuje a spravuje národné koordinačné centrum, ktoré koordinuje a vymieňa informácie medzi všetkými orgánmi zodpovednými za dozor na vonkajších hraniciach na vnútroštátnej úrovni, ako aj s ostatnými národnými koordinačnými centrami a agentúrou. Každý členský štát oznámi zriadenie svojho národného koordinačného centra Komisii, ktorá o tom bezodkladne informuje ostatné členské štáty a agentúru.

2.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 17, a v rámci systému EUROSUR je národné koordinačné centrum jediným kontaktným miestom na výmenu informácií a na spoluprácu s ostatnými národnými koordinačnými centrami a agentúrou.

3.   Národné koordinačné centrum:

a)

zabezpečuje včasnú výmenu informácií a včasnú spoluprácu medzi všetkými vnútroštátnymi orgánmi zodpovednými za dozor na vonkajších hraniciach, ako aj s ostatnými národnými koordinačnými centrami a agentúrou;

b)

zabezpečuje včasnú výmenu informácií s orgánmi zodpovednými za pátranie a záchranu, presadzovanie práva, azyl a prisťahovalectvo na vnútroštátnej úrovni;

c)

prispieva k účinnému a efektívnemu riadeniu zdrojov a personálu;

d)

vytvára a vedie národný situačný prehľad v súlade s článkom 9;

e)

podporuje plánovanie a vykonávanie vnútroštátnych činností hraničného dozoru;

f)

koordinuje vnútroštátny systém hraničného dozoru v súlade s vnútroštátnym právom;

g)

na účely tohto nariadenia prispieva k pravidelnému meraniu účinkov vnútroštátnych činností hraničného dozoru;

h)

koordinuje operačné opatrenia s ostatnými členskými štátmi bez toho, aby boli dotknuté právomoci agentúry a členských štátov.

4.   Národné koordinačné centrum pracuje dvadsaťštyri hodín denne a sedem dní v týždni.

Článok 6

Agentúra

1.   Agentúra:

a)

vytvára a spravuje komunikačnú sieť pre systém EUROSUR v súlade s článkom 7;

b)

vytvára a vedie európsky situačný prehľad v súlade s článkom 10;

c)

vytvára a vedie spoločný súbor predhraničných spravodajských informácií v súlade s článkom 11;

d)

koordinuje spoločné uplatňovanie nástrojov dozoru v súlade s článkom 12.

2.   Agentúra pracuje na účely odseku 1 dvadsaťštyri hodín denne a sedem dní v týždni.

Článok 7

Komunikačná sieť

1.   Agentúra vytvorí a spravuje komunikačnú sieť na účely poskytovania komunikačných a analytických nástrojov a umožnenia výmeny neutajovaných citlivých a utajovaných skutočností bezpečným spôsobom a v takmer reálnom čase s národnými koordinačnými centrami a medzi nimi. Táto sieť je v prevádzke dvadsaťštyri hodín denne a sedem dní v týždni a umožňuje:

a)

dvojstrannú a viacstrannú výmenu informácií v takmer reálnom čase;

b)

audiokonferencie a videokonferencie;

c)

bezpečné zaobchádzanie s neutajovanými citlivými skutočnosťami, ich bezpečné uchovávanie, prenos a spracúvanie;

d)

bezpečné zaobchádzanie s utajovanými skutočnosťami EÚ až po stupeň utajenia RESTREINT UE/EU RESTRICTED alebo rovnocenné vnútroštátne klasifikačné stupne, ich bezpečné uchovávanie, prenos a spracovanie, zaisťujúc pritom, aby sa s utajovanými skutočnosťami nakladalo v samostatnej a riadne akreditovanej časti komunikačnej siete a tiež aby sa uchovávali, prenášali a spracúvali v tejto samostatnej a riadne akreditovanej časti komunikačnej siete.

2.   Agentúra poskytuje technickú podporu a zabezpečuje, aby bola komunikačná sieť interoperabilná s akýmkoľvek iným relevantným komunikačným a informačným systémom spravovaným agentúrou.

3.   Agentúra si v súlade s článkom 11d nariadenia (ES) č. 2007/2004 vymieňa, spracúva a ukladá neutajované citlivé a utajované skutočnosti v komunikačnej sieti.

4.   Národné koordinačné centrá si vymieňajú, spracúvajú a ukladajú neutajované citlivé a utajované skutočnosti v komunikačnej sieti v súlade s pravidlami a normami, ktoré sú rovnocenné s tými, ktoré sú stanovené v rokovacom poriadku Komisie (15).

5.   Orgány, agentúry a ďalšie subjekty členských štátov, ktoré využívajú komunikačnú sieť, zabezpečia, aby sa pri zaobchádzaní s utajovanými skutočnosťami dodržiavali bezpečnostné pravidlá a normy rovnocenné tým, ktoré uplatňuje agentúra.

KAPITOLA II

Situačná informovanosť

Článok 8

Situačné prehľady

1.   Národné situačné prehľady, európsky situačný prehľad a spoločný súbor predhraničných spravodajských informácií sa vytvárajú prostredníctvom zberu, hodnotenia, porovnávania, analýzy, výkladu, generovania, vizualizácie a šírenia informácií.

2.   Prehľady uvedené v odseku 1 sa skladajú z týchto vrstiev:

a)

vrstva udalostí;

b)

operačná vrstva;

c)

analytická vrstva.

Článok 9

Národný situačný prehľad

1.   Národné koordinačné centrum vytvára a vedie národný situačný prehľad s cieľom poskytnúť všetkým orgánom zodpovedným za kontrolu a predovšetkým dozor na vonkajších hraniciach na vnútroštátnej úrovni účinné, presné a včasné informácie.

2.   Národný situačný prehľad sa skladá z informácií zozbieraných z týchto zdrojov:

a)

vnútroštátny systém hraničného dozoru, v súlade s vnútroštátnym právom;

b)

stacionárne a mobilné technické prostriedky prevádzkované vnútroštátnymi orgánmi, ktoré sú zodpovedné za dozor na vonkajších hraniciach;

c)

hliadky hraničného dozoru a iné monitorovacie misie;

d)

miestne, regionálne a iné koordinačné centrá;

e)

ďalšie relevantné vnútroštátne orgány a systémy vrátane styčných dôstojníkov, operačných centier a kontaktných miest;

f)

agentúra;

g)

národné koordinačné centrá v iných členských štátoch;

h)

orgány tretích krajín na základe dvojstranných alebo viacstranných dohôd a regionálne siete, ako sa uvádza v článku 20;

i)

systémy hlásenia lodí v súlade so svojimi príslušnými právnymi základmi;

j)

ďalšie relevantné európske a medzinárodné organizácie;

k)

iné zdroje.

3.   Vrstva udalostí národného situačného prehľadu pozostáva z týchto podvrstiev:

a)

podvrstva týkajúca sa neoprávneného prekračovania hraníc vrátane informácií, ktoré má k dispozícii národné koordinačné centrum o mimoriadnych udalostiach súvisiacich s rizikom pre životy migrantov;

b)

podvrstva týkajúca sa cezhraničnej trestnej činnosti;

c)

podvrstva týkajúca sa krízových situácií;

d)

podvrstva týkajúca sa iných udalostí, ktorá obsahuje informácie o neidentifikovaných a podozrivých vozidlách, plavidlách a iných strojoch a osobách prítomných na vonkajších hraniciach dotknutého členského štátu, pozdĺž nich alebo v ich blízkosti, rovnako ako o akejkoľvek inej udalosti, ktorá by mohla mať významný vplyv na kontrolu vonkajších hraníc.

4.   Národné koordinačné centrum prisúdi každej mimoriadnej udalosti v rámci vrstvy udalostí národného situačného prehľadu jediný orientačný stupeň vplyvu v rozsahu od „nízky“ a „stredný“ po „vysoký“. Všetky mimoriadne udalosti sa oznámia aj agentúre.

5.   Operačná vrstva národného situačného prehľadu pozostáva z týchto podvrstiev:

a)

podvrstva týkajúca sa vlastných prostriedkov vrátane vojenských prostriedkov na pomoc misii na presadzovanie práva, ako aj operačných oblastí, ktorá obsahuje informácie o polohe, stave a type vlastných prostriedkov a o príslušných orgánoch. V súvislosti s vojenskými prostriedkami na pomoc misii na presadzovanie práva môže národné koordinačné centrum na žiadosť vnútroštátneho orgánu, ktorý zodpovedá za takéto prostriedky, rozhodnúť obmedziť prístup k takýmto informáciám na „potrebu poznať“;

b)

podvrstva environmentálnych informácií, ktorá obsahuje alebo poskytuje prístup k informáciám o teréne a poveternostných podmienkach na vonkajších hraniciach dotknutého členského štátu.

6.   Informácie o vlastných prostriedkoch v operačnej vrstve sú utajené stupňom RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

7.   Analytická vrstva národného situačného prehľadu pozostáva z týchto podvrstiev:

a)

informačná podvrstva, ktorá obsahuje najdôležitejšie udalosti a ukazovatele, ktoré sú relevantné na účely tohto nariadenia;

b)

analytická podvrstva, ktorá zahŕňa analytické správy, trendy v oblasti posudzovania rizík, regionálne monitory a informačné poznámky, ktoré sú relevantné na účely tohto nariadenia;

c)

spravodajská podvrstva, ktorá obsahuje analyzované informácie, ktoré sú relevantné na účely tohto nariadenia, a najmä na prisudzovanie stupňa vplyvu úsekom vonkajších hraníc;

d)

podvrstva snímok a zemepisných údajov, ktorá zahŕňa referenčné snímky, podkladové mapy, overovanie analyzovaných informácií a analýzu zmien (snímky z pozorovania Zeme), ako aj odhaľovanie zmien, georeferencované údaje a mapy priepustnosti vonkajších hraníc.

8.   Informácie obsiahnuté v analytickej vrstve a environmentálne informácie v operačnej vrstve národného situačného prehľadu môžu vychádzať z informácií poskytnutých v európskom situačnom prehľade a spoločnom súbore predhraničných spravodajských informácií.

9.   Národné koordinačné centrá susedných členských štátov priamo a v takmer reálnom čase vzájomne využívajú situačný prehľad susedných úsekov vonkajších hraníc týkajúci sa:

a)

mimoriadnych udalostí a iných významných udalostí obsiahnutých vo vrstve udalostí;

b)

správ taktickej analýzy rizík obsiahnutých v analytickej vrstve.

10.   Národné koordinačné centrá susedných členských štátov môžu priamo a v takmer reálnom čase vzájomne využívať situačný prehľad susedných úsekov vonkajších hraníc týkajúci sa polohy, stavu a typu vlastných prostriedkov prevádzkovaných v susedných úsekoch vonkajších hraníc, ktoré sa nachádzajú v operačnej vrstve.

Článok 10

Európsky situačný prehľad

1.   Agentúra vytvára a vedie európsky situačný prehľad s cieľom poskytovať národným koordinačným centrám účinné, presné a včasné informácie a analýzu.

2.   Európsky situačný prehľad sa skladá z informácií zozbieraných z týchto zdrojov:

a)

národné situačné prehľady v rozsahu vyžadovanom týmto článkom;

b)

agentúra;

c)

Komisia, ktorá poskytuje strategické informácie o hraničnej kontrole vrátane nedostatkov vo vykonávaní kontroly vonkajších hraníc;

d)

delegácie a úrady Únie;

e)

ďalšie relevantné orgány, úrady a agentúry Únie a medzinárodné organizácie uvedené v článku 18;

f)

iné zdroje.

3.   Vrstva udalostí európskeho situačného prehľadu zahŕňa informácie týkajúce sa:

a)

mimoriadnych udalostí a iných udalostí, ktoré obsahuje vrstva udalostí národného situačného prehľadu;

b)

mimoriadnych udalostí a iných udalostí, ktoré obsahuje spoločný súbor predhraničných spravodajských informácií;

c)

mimoriadnych udalostí v operačnej oblasti spoločnej operácie, pilotného projektu alebo rýchleho zásahu koordinovaného agentúrou.

4.   Agentúra v európskom situačnom prehľade zohľadňuje stupeň vplyvu, ktorý národné koordinačné centrum prisúdilo v národnom situačnom prehľade konkrétnej mimoriadnej udalosti.

5.   Operačná vrstva európskeho situačného prehľadu pozostáva z týchto podvrstiev:

a)

podvrstva vlastných prostriedkov, ktorá obsahuje informácie o polohe, čase, stave a type prostriedkov, ktoré sa zúčastňujú na spoločných operáciách, pilotných projektoch a rýchlych zásahoch agentúry alebo sú agentúre k dispozícii, a informácie o pláne nasadenia vrátane operačnej oblasti, harmonogramu hliadok a komunikačných kódov;

b)

podvrstva operácií, ktorá obsahuje informácie o spoločných operáciách, pilotných projektoch a rýchlych zásahoch koordinovaných agentúrou vrátane mandátu, miesta, stavu a doby trvania misie, ako aj informácie o členských štátoch a ďalších zapojených aktéroch, denné a týždenné situačné hlásenia, štatistické údaje a informačné balíky pre médiá;

c)

podvrstva environmentálnych informácií, ktorá obsahuje informácie o teréne a poveternostných podmienkach na vonkajších hraniciach.

6.   Informácie o vlastných prostriedkoch v operačnej vrstve európskeho situačného prehľadu sú utajené stupňom RESTREINT UE/EU RESTRICTED.

7.   Analytická vrstva európskeho situačného prehľadu má rovnakú štruktúru ako analytická vrstva národného situačného prehľadu stanovená v článku 9 ods. 7.

Článok 11

Spoločný súbor predhraničných spravodajských informácií

1.   Agentúra vytvára a vedie spoločný súbor predhraničných spravodajských informácií s cieľom poskytovať národným koordinačným centrám účinné, presné a včasné informácie a analýzu, ktoré sa týkajú predhraničnej oblasti.

2.   Spoločný súbor predhraničných spravodajských informácií sa skladá z informácií zozbieraných z týchto zdrojov:

a)

národné koordinačné centrá vrátane informácií a správ získaných od styčných dôstojníkov členských štátov prostredníctvom príslušných vnútroštátnych orgánov;

b)

delegácie a úrady Únie;

c)

agentúra vrátane informácií a správ získaných od jej styčných dôstojníkov;

d)

ďalšie relevantné orgány, úrady a agentúry Únie a medzinárodné organizácie uvedené v článku 18;

e)

orgány tretích krajín na základe dvojstranných alebo viacstranných dohôd a regionálne siete, ako sa uvádza v článku 20, prostredníctvom národných koordinačných centier;

f)

iné zdroje.

3.   Spoločný súbor predhraničných spravodajských informácií môže obsahovať informácie, ktoré sú relevantné z hľadiska dozoru nad vzdušnými hranicami a kontrol na vonkajších hraničných priechodoch.

4.   Vrstva udalostí, operačná vrstva a analytická vrstva spoločného súboru predhraničných spravodajských informácií majú rovnakú štruktúru ako tieto vrstvy v európskom situačnom prehľade, ako sú stanovené v článku 10.

5.   Agentúra každej mimoriadnej udalosti vo vrstve udalostí spoločného súboru predhraničných spravodajských informácií prisúdi jediný indikatívny stupeň vplyvu. Agentúra informuje národné koordinačné centrá o akýchkoľvek mimoriadnych udalostiach v predhraničnej oblasti.

Článok 12

Spoločné uplatňovanie nástrojov dozoru

1.   Agentúra koordinuje spoločné uplatňovanie nástrojov dozoru s cieľom pravidelne, spoľahlivo a hospodárne poskytovať národným koordinačným centrám a sebe informácie o dozore na vonkajších hraniciach a v predhraničnej oblasti.

2.   Agentúra národnému koordinačnému centru na jeho žiadosť poskytuje informácie o vonkajších hraniciach žiadajúceho členského štátu a o predhraničnej oblasti, ktoré môžu vychádzať zo:

a)

selektívneho monitorovania prístavov a pobrežia určených tretích krajín, ktoré boli prostredníctvom analýzy rizík a informácií identifikované ako miesta nalodenia alebo tranzitu pre plavidlá alebo iné prostriedky používané na nelegálne prisťahovalectvo alebo cezhraničnú trestnú činnosť;

b)

sledovania plavidiel alebo iných prostriedkov na šírom mori, v súvislosti s ktorými existuje podozrenie, že sú používané na nelegálne prisťahovalectvo alebo cezhraničnú trestnú činnosť, alebo v súvislosti s ktorými bolo zistené, že sa na tieto účely používajú;

c)

monitorovania určených oblastí v pôsobnosti námorníctva s cieľom odhaliť, identifikovať a sledovať plavidlá a iné prostriedky používané na nelegálne prisťahovalectvo alebo cezhraničnú trestnú činnosť, alebo v súvislosti s ktorými existuje podozrenie, že sa na tieto účely používajú;

d)

environmentálneho posudzovania určených oblastí v pôsobnosti námorníctva a na vonkajšej pozemnej hranici na účely optimalizácie monitorovacích a hliadkovacích činností;

e)

selektívneho monitorovania určených predhraničných oblastí na vonkajších hraniciach, ktoré boli prostredníctvom analýzy rizík a informácií identifikované ako potenciálne oblasti odchodu alebo tranzitu pre nelegálne prisťahovalectvo alebo cezhraničnú trestnú činnosť.

3.   Agentúra poskytuje informácie uvedené v odseku 1 prostredníctvom kombinácie a analýzy údajov, ktoré môžu byť zozbierané z nasledujúcich systémov, zdrojov a platforiem:

a)

systémy hlásenia lodí v súlade so svojimi príslušnými právnymi základmi;

b)

satelitné snímky;

c)

snímače nasadené na akékoľvek vozidlo, plavidlo alebo iné prostriedky.

4.   Agentúra môže odmietnuť žiadosť národného koordinačného centra z technických, finančných alebo operačných dôvodov. Agentúra oznámi národnému koordinačnému centru včas dôvody takéhoto odmietnutia.

5.   Agentúra môže z vlastného podnetu používať nástroje dozoru uvedené v odseku 2 na zber informácií, ktoré sú relevantné z hľadiska spoločného súboru predhraničných spravodajských informácií.

Článok 13

Spracúvanie osobných údajov

1.   Ak sa národný situačný prehľad používa na spracúvanie osobných údajov, tieto údaje sa spracúvajú v súlade so smernicou 95/46/ES, rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV a príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany údajov.

2.   Európsky situačný prehľad a spoločný súbor predhraničných spravodajských informácií sa môžu použiť len na spracúvanie osobných údajov v súvislosti s identifikačnými číslami lodí.

Uvedené údaje sa spracúvajú v súlade s článkom 11ca nariadenia (ES) č. 2007/2004. Spracúvajú sa iba na účely odhaľovania, identifikácie a sledovania plavidiel, ako aj na účely uvedené v článku 11c ods. 3 uvedeného nariadenia. Automaticky sa vymažú do siedmich dní odo dňa prijatia údajov agentúrou, alebo ak je na sledovanie plavidla potrebný dlhší čas, do dvoch mesiacov odo dňa prijatia údajov agentúrou.

KAPITOLA III

Reakčná spôsobilosť

Článok 14

Určenie úsekov vonkajších hraníc

Na účely tohto nariadenia si každý členský štát rozdelí svoje vonkajšie pozemné a námorné hranice na hraničné úseky a oznámi ich agentúre.

Článok 15

Priradenie stupňov vplyvu úsekom vonkajších hraníc

1.   Na základe analýzy rizík agentúry a po dohode s dotknutým členským štátom priradí agentúra tieto stupne vplyvu každému úseku vonkajších pozemných a námorných hraníc členských štátov alebo zmení takéto stupne:

a)

nízky stupeň vplyvu v prípade, že mimoriadne udalosti súvisiace s nelegálnym prisťahovalectvom alebo cezhraničnou trestnou činnosťou, vyskytujúce sa na danom hraničnom úseku, majú bezvýznamný vplyv na bezpečnosť hraníc;

b)

stredný stupeň vplyvu v prípade, že mimoriadne udalosti súvisiace s nelegálnym prisťahovalectvom alebo cezhraničnou trestnou činnosťou, vyskytujúce sa na danom hraničnom úseku, majú mierny vplyv na bezpečnosť hraníc;

c)

vysoký stupeň vplyvu v prípade, že mimoriadne udalosti súvisiace s nelegálnym prisťahovalectvom alebo cezhraničnou trestnou činnosťou, vyskytujúce sa na danom hraničnom úseku, majú významný vplyv na bezpečnosť hraníc.

2.   Národné koordinačné centrum pravidelne posudzuje, či je na základe zohľadnenia informácií uvedených v národnom situačnom prehľade potrebné zmeniť stupeň vplyvu hraničných úsekov.

3.   Agentúra vizualizuje stupne vplyvu priradené vonkajším hraniciam v európskom situačnom prehľade.

Článok 16

Reakcia zodpovedajúca stupňom vplyvu

1.   Členské štáty zabezpečia, aby činnosti dozoru vykonávané na úsekoch vonkajších hraníc zodpovedali priradeným stupňom vplyvu takto:

a)

ak je úseku vonkajšej hranice priradený nízky stupeň vplyvu, vnútroštátne orgány zodpovedné za dozor na vonkajšej hranici organizujú pravidelný dozor na základe analýzy rizík a zabezpečia prítomnosť dostatočného počtu personálu a dostatočných zdrojov v pohraničnej oblasti pripravených na sledovanie, identifikáciu a zachytenie;

b)

ak je úseku vonkajšej hranice priradený stredný stupeň vplyvu, vnútroštátne orgány zodpovedné za dozor na vonkajšej hranici zabezpečia, aby sa okrem opatrení prijatých podľa písmena a) na tomto hraničnom úseku prijali aj primerané dozorné opatrenia. Ak sa prijmú tieto dozorné opatrenia, oznámi sa to národnému koordinačnému centru. Národné koordinačné centrum koordinuje akúkoľvek podporu poskytnutú v súlade s článkom 5 ods. 3;

c)

ak je úseku vonkajšej hranice priradený vysoký stupeň vplyvu, dotknutý členský štát okrem opatrení prijatých podľa písmena b) zabezpečí prostredníctvom národného koordinačného centra, aby vnútroštátne orgány, ktoré vykonávajú svoju činnosť na tomto hraničnom úseku, dostali potrebnú podporu a aby sa prijali posilnené dozorné opatrenia. Tento členský štát môže požiadať agentúru o podporu, ak sú splnené podmienky ustanovené v nariadení (ES) č. 2007/2004, ktoré sa týkajú iniciovania spoločných operácií alebo rýchlych zásahov.

2.   Národné koordinačné centrum pravidelne informuje agentúru o opatreniach prijatých na vnútroštátnej úrovni podľa odseku 1 písm. c).

3.   Keď sa úseku vonkajšej hranice, ktorý susedí s hraničným úsekom iného členského štátu alebo krajiny, s ktorou sú uzavreté dohody alebo fungujú regionálne siete v zmysle článkov 19 a 20, priradí stredný alebo vysoký stupeň vplyvu, národné koordinačné centrum kontaktuje národné koordinačné centrum susedného členského štátu alebo príslušný orgán susednej krajiny a usiluje sa o koordináciu potrebných cezhraničných opatrení.

4.   V prípade, že členský štát predloží žiadosť v súlade s odsekom 1 písm. c), agentúra pri odpovedi na túto žiadosť môže podporiť tento členský štát najmä:

a)

prioritným využívaním spoločného uplatňovania nástrojov dozoru;

b)

koordinovaním nasadenia tímov európskej pohraničnej stráže v súlade s nariadením (ES) č. 2007/2004;

c)

zabezpečením nasadenia technického vybavenia, ktoré má agentúra k dispozícii v súlade s nariadením (ES) č. 2007/2004;

d)

koordinovaním akejkoľvek ďalšej podpory ponúkanej inými členskými štátmi.

5.   Agentúra spolu s dotknutým členským štátom vyhodnocuje priradenie stupňov vplyvu a zodpovedajúce opatrenia prijaté na vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie vo svojich správach o analýze rizík.

HLAVA III

OSOBITNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17

Pridelenie úloh iným orgánom v členských štátoch

1.   Členské štáty môžu poveriť regionálne, miestne, funkčné alebo iné orgány, ktoré sú oprávnené prijímať operačné rozhodnutia, zabezpečovaním situačnej informovanosti a reakčnej spôsobilosti v ich príslušných oblastiach právomocí vrátane úloh a právomocí uvedených v článku 5 ods. 3 písm. c), e) a f).

2.   Rozhodnutie členského štátu prideliť úlohy v súlade s odsekom 1 nesmie mať vplyv na schopnosť národného koordinačného centra spolupracovať a vymieňať si informácie s inými národnými koordinačnými centrami a agentúrou.

3.   Vo vopred vymedzených prípadoch určených na vnútroštátnej úrovni môže národné koordinačné centrum poveriť orgán uvedený v odseku 1 komunikáciou a výmenou informácií s regionálnymi orgánmi alebo národným koordinačným centrom iného členského štátu alebo príslušnými orgánmi tretej krajiny pod podmienkou, že tento orgán o takejto komunikácii a výmene informácií pravidelne informuje vlastné národné koordinačné centrum.

Článok 18

Spolupráca agentúry s tretími stranami

1.   Agentúra využíva existujúce informácie, spôsobilosti a systémy dostupné v iných inštitúciách, orgánoch, úradoch a agentúrach Únie a v medzinárodných organizáciách v medziach ich príslušných právnych rámcov.

2.   Agentúra v súlade s odsekom 1 spolupracuje najmä s týmito inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a medzinárodnými organizáciami:

a)

s Európskym policajným úradom (Europol) s cieľom výmeny informácií o cezhraničnej trestnej činnosti, ktoré sa zahrnú do európskeho situačného prehľadu;

b)

so Satelitným strediskom Európskej únie, s Európskou námornou bezpečnostnou agentúrou a Európskou agentúrou na kontrolu rybného hospodárstva pri poskytovaní spoločného uplatňovania nástrojov dozoru;

c)

s Komisiou, Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a orgánmi, úradmi a agentúrami Únie vrátane Európskeho podporného úradu pre azyl, ktoré môžu agentúre poskytovať informácie, ktoré sú relevantné na aktualizáciu európskeho situačného prehľadu a spoločného súboru predhraničných spravodajských informácií;

d)

s medzinárodnými organizáciami, ktoré môžu agentúre poskytovať informácie relevantné na účely aktualizácie európskeho situačného prehľadu a spoločného súboru predhraničných spravodajských informácií.

3.   Agentúra môže v súlade s odsekom 1 spolupracovať s Námorným centrom analýz a operácií – narkotiká (Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics (MAOC-N)) a Koordinačným centrom pre boj proti obchodovaniu s drogami v Stredozemí (Centre de Coordination pour la lutte antidrogue en Méditerranée (CeCLAD-M)) s cieľom výmeny informácií o cezhraničnej trestnej činnosti, ktoré sa zahrnú do európskeho situačného prehľadu.

4.   Výmena informácií medzi agentúrou a orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a medzinárodnými organizáciami uvedenými v odsekoch 2 a 3 sa uskutočňuje prostredníctvom komunikačnej siete uvedenej v článku 7 alebo iných komunikačných sietí, ktoré spĺňajú kritériá dostupnosti, dôvernosti a integrity.

5.   Spolupráca medzi agentúrou a orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a medzinárodnými organizáciami uvedenými v odsekoch 2 a 3 je upravená v rámci pracovných predpisov v súlade s nariadením (ES) č. 2007/2004 a príslušným právnym základom dotknutého orgánu, úradu alebo agentúry Únie alebo medzinárodnej organizácie. Pokiaľ ide o zaobchádzanie s utajovanými skutočnosťami, v týchto predpisoch sa ustanovuje, že dotknutý orgán, úrad alebo agentúra Únie alebo medzinárodná organizácia spĺňajú bezpečnostné pravidlá a normy, ktoré sú rovnocenné s tými, ktoré uplatňuje agentúra.

6.   Orgány, úrady a agentúry Únie a medzinárodné organizácie uvedené v odsekoch 2 a 3 používajú informácie prijaté v kontexte systému EUROSUR len v medziach svojho právneho rámca a v súlade so základnými právami vrátane požiadaviek na ochranu údajov.

Článok 19

Spolupráca s Írskom a Spojeným kráľovstvom

1.   Na účely tohto nariadenia môže výmena informácií a spolupráca s Írskom a so Spojeným kráľovstvom prebiehať na základe dvojstranných alebo viacstranných dohôd medzi Írskom alebo Spojeným kráľovstvom a jedným alebo viacerými susednými členskými štátmi alebo prostredníctvom regionálnych sietí založených na týchto dohodách. Kontaktnými miestami pre výmenu informácií so zodpovedajúcimi orgánmi Írska a Spojeného kráľovstva v rámci systému EUROSUR sú národné koordinačné centrá členských štátov. Uzavretie týchto dohôd sa oznámi Komisii.

2.   Dohody uvedené v odseku 1 sú obmedzené na výmenu nasledujúcich informácií medzi národným koordinačným centrom členského štátu a zodpovedajúcim orgánom Írska alebo Spojeného kráľovstva:

a)

informácie obsiahnuté v národnom situačnom prehľade členského štátu v rozsahu, v akom sú postupované agentúre na účely európskeho situačného prehľadu a spoločného súboru predhraničných spravodajských informácií;

b)

informácie zozbierané Írskom a Spojeným kráľovstvom, ktoré sú relevantné na účely európskeho situačného prehľadu a spoločného súboru predhraničných spravodajských informácií;

c)

informácie uvedené v článku 9 ods. 9.

3.   Informácie, ktoré v kontexte systému EUROSUR poskytla agentúra alebo členský štát, ktorý nie je stranou dohody v zmysle odseku 1, nemožno poskytnúť Írsku alebo Spojenému kráľovstvu bez predchádzajúceho súhlasu agentúry alebo tohto členského štátu Odmietnutím poskytnutia uvedených informácií Írsku alebo Spojenému kráľovstvu sú členské štáty a agentúra viazané.

4.   Následný prenos alebo ďalšie oznamovanie informácií vymenených podľa tohto článku tretím krajinám alebo tretím stranám sa zakazujú.

5.   Dohody uvedené v odseku 1 zahŕňajú ustanovenia o finančných nákladoch vyplývajúcich z účasti Írska a Spojeného kráľovstva na vykonávaní týchto dohôd.

Článok 20

Spolupráca so susednými tretími krajinami

1.   Na účely tohto nariadenia si môžu členské štáty vymieňať informácie a spolupracovať s jednou alebo viacerými susednými tretími krajinami. Takáto výmena informácií a takáto spolupráca sa uskutočňuje na základe dvojstranných alebo viacstranných dohôd alebo prostredníctvom regionálnych sietí vytvorených na základe takýchto dohôd. Kontaktnými miestami pre výmenu informácií so susednými tretími krajinami sú národné koordinačné centrá členských štátov.

2.   Pred uzavretím akejkoľvek dohody uvedenej v odseku 1 dotknuté členské štáty informujú o tejto dohode Komisiu, ktorá overí súlad ustanovení dohody, ktoré sa týkajú systému EUROSUR, s týmto nariadením. Po uzavretí dohody dotknutý členský štát informuje o dohode Komisiu, ktorá o nej informuje Európsky parlament, Radu a agentúru.

3.   Dohody uvedené v odseku 1 musia byť v súlade s príslušným právom Únie a medzinárodným právom týkajúcim sa základných práv a medzinárodnej ochrany vrátane Charty základných práv Európskej únie a Dohovoru o právnom postavení utečencov, a najmä so zásadou zákazu vyhostenia alebo vrátenia.

4.   Akákoľvek výmena osobných údajov s tretími krajinami v rámci systému EUROSUR sa prísne obmedzí na to, čo je absolútne nevyhnutné na účely tohto nariadenia. Vykonáva sa v súlade so smernicou 95/46/ES, rámcovým rozhodnutím 2008/977/SVV a príslušnými vnútroštátnymi ustanoveniami o ochrane údajov.

5.   Zakazuje sa akákoľvek výmena informácií podľa odseku 1, prostredníctvom ktorej sa tretej krajine poskytnú informácie, ktoré by sa mohli použiť na identifikáciu osôb alebo skupín osôb, ktorých žiadosť o prístup k medzinárodnej ochrane sa posudzuje alebo ktorým hrozí vážne riziko mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania alebo akéhokoľvek iného porušenia základných práv.

6.   Akákoľvek výmena informácií podľa odseku 1 sa uskutočňuje v súlade s podmienkami dvojstranných a viacstranných dohôd uzavretých so susednými tretími krajinami.

7.   Informácie, ktoré v kontexte systému EUROSUR poskytla agentúra alebo členský štát, ktorý nie je stranou dohody v zmysle odseku 1, nemožno poskytnúť tretej krajine podľa tejto dohody bez predchádzajúceho súhlasu agentúry alebo tohto členského štátu. Odmietnutím poskytnutia uvedených informácií dotknutej tretej krajine sú členské štáty a agentúra viazané.

8.   Následný prenos alebo ďalšie oznamovanie informácií vymenených podľa tohto článku iným tretím krajinám alebo tretím stranám sa zakazuje.

9.   Akákoľvek výmena informácií s tretími krajinami, ktoré boli získané prostredníctvom spoločného uplatňovania nástrojov dozoru, podlieha právnym predpisom a pravidlám upravujúcim tieto nástroje, ako aj príslušným ustanoveniam smernice 95/46/ES, nariadenia (ES) č. 45/2001 a rámcového rozhodnutia 2008/977/SVV.

Článok 21

Príručka

1.   Komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi, agentúrou a akýmkoľvek iným príslušným orgánom, úradom alebo agentúrou Únie sprístupní praktickú príručku pre vykonávanie a riadenie systému EUROSUR (ďalej len „príručka“). V príručke sa uvedú technické a operačné usmernenia, odporúčania a najlepšie postupy, a to aj v kontexte spolupráce s tretími krajinami. Komisia prijme túto príručku vo forme odporúčania.

2.   Komisia môže po porade s členskými štátmi a agentúrou rozhodnúť o utajení častí príručky stupňom RESTREINT UE/EU RESTRICTED v súlade s pravidlami ustanovenými v rokovacom poriadku Komisie.

Článok 22

Monitorovanie a hodnotenie

1.   Na účely tohto nariadenia agentúra a členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli postupy na monitorovanie technického a operačného fungovania systému EUROSUR v súlade s cieľmi spočívajúcimi v dosiahnutí primeranej situačnej informovanosti a reakčnej spôsobilosti na vonkajších hraniciach, ako aj na monitorovanie dodržiavania základných práv vrátane zásady zákazu vyhostenia alebo vrátenia.

2.   Agentúra predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o fungovaní systému EUROSUR do 1. decembra 2015 a potom každé dva roky.

3.   Komisia poskytne Európskemu parlamentu a Rade celkové hodnotenie systému EUROSUR do 1. decembra 2016 a potom každé štyri roky. Toto hodnotenie zahŕňa posúdenie výsledkov v porovnaní so stanovenými cieľmi, posúdenie pokračujúcej platnosti dôvodov uplatňovania základného odôvodnenia, posúdenie uplatňovania tohto nariadenia v členských štátoch a agentúrou, ako aj posúdenie dodržiavania základných práv a vplyvu na ne. Rovnako zahŕňa hodnotenie efektívnosti nákladov. Toto hodnotenie v prípade potreby sprevádzajú primerané návrhy na zmenu tohto nariadenia.

4.   Členské štáty poskytnú agentúre informácie potrebné na vypracovanie správy uvedenej v odseku 2.

Agentúra poskytne Komisii informácie potrebné na vypracovanie hodnotenia uvedeného v odseku 3.

Článok 23

Zmeny nariadenia (ES) č. 2007/2004

Nariadenie (ES) č. 2007/2004 sa týmto mení takto:

1.

v článku 2 ods. 1 sa písmeno i) nahrádza takto:

„i)

poskytuje potrebnú pomoc pri vytváraní a prevádzkovaní európskeho systému hraničného dozoru a prípadne i pri vytváraní spoločného prostredia na využívanie informácií, a to aj pokiaľ ide o interoperabilitu systémov, najmä prostredníctvom vytvorenia, spravovania a koordinácie rámca systému EUROSUR v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 (16)

2.

vkladá sa tento článok:

„Článok 11ca

Spracúvanie osobných údajov v rámci systému EUROSUR

Agentúra môže spracúvať osobné údaje v zmysle článku 13 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1052/2013, pričom sa uvedený článok uplatňuje v súlade s opatreniami uvedenými v článku 11a tohto nariadenia. Pri spracúvaní takýchto údajov sa predovšetkým dodržiavajú zásady nevyhnutnosti a proporcionality a zakazuje sa ďalšie postupovanie alebo iné oznamovanie takýchto osobných údajov spracúvaných agentúrou tretím krajinám.“.

Článok 24

Nadobudnutie účinnosti a uplatniteľnosť

1.   Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

2.   Toto nariadenie sa uplatňuje od 2. decembra 2013.

3.   Bulharsko, Estónsko, Grécko, Španielsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Lotyšsko, Litva, Maďarsko,, Malta, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Fínsko a zriadia národné koordinačné centrum v súlade s článkom 5 od 2. decembra 2013.

Ostatné členské štáty zriadia národné koordinačné centrum v súlade s článkom 5 od 1. decembra 2014.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Štrasburgu 22. októbra 2013

Za Európsky parlament

predseda

M. SCHULZ

Za Radu

predseda

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Pozícia Európskeho parlamentu z 10. októbra 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 22. októbra 2013.

(2)  Nariadenie Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 o zriadení Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 25.11.2004, s. 1).

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).

(4)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).

(5)  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/977/SVV z 27. novembra 2008 o ochrane osobných údajov spracúvaných v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008, s. 60).

(6)  Rozhodnutie Rady 2000/365/ES z 29. mája 2000, ktoré sa týka požiadavky Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 131, 1.6.2000, s. 43).

(7)  Rozhodnutie Rady 2002/192/ES z 28. februára 2002 o požiadavke Írska zúčastňovať sa na niektorých ustanoveniach schengenského acquis (Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20).

(8)  Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.

(9)  Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).

(10)  Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.

(11)  Rozhodnutie Rady 2008/146/ES z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 1).

(12)  Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 21.

(13)  Rozhodnutie Rady 2011/350/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí v mene Európskej únie Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k implementácii, uplatňovaniu a rozvoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje na zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a pohyb osôb (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 19).

(14)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1).

(15)  Ú. v. ES L 308, 8.12.2000, s. 26.

(16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1052/2013 z 22. októbra 2013, ktorým sa zriaďuje Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR) (Ú. v. EÚ L 295, 6.11.2013, s. 11.)“;


PRÍLOHA

Pri zostavovaní, prevádzkovaní a spravovaní jednotlivých zložiek rámca systému EUROSUR sa zohľadnia tieto zásady:

a)

Zásada záujmových spoločenstiev: národné koordinačné centrá a agentúra vytvárajú špecifické záujmové spoločenstvá na účely spoločného využívania informácií a spolupráce v rámci systému EUROSUR. Záujmové spoločenstvá sa využívajú na účely organizácie rôznych národných koordinačných centier a agentúry v záujme výmeny informácií na účely dosahovania spoločných cieľov, požiadaviek a záujmov.

b)

Zásady konzistentného riadenia a využívania existujúcich štruktúr: agentúra zabezpečí konzistenciu medzi rôznymi zložkami rámca systému EUROSUR a to aj poskytovaním a usmernení a podpory národným koordinačným centrám a podporou interoperability informácií a technológií. Rámec systému EUROSUR využíva v čo najväčšej možnej miere existujúce systémy a spôsobilosti s cieľom optimalizovať čerpanie všeobecného rozpočtu Únie a zabrániť duplicite. V tejto súvislosti je systém EUROSUR zriadený tak, aby bol v plnej miere zlučiteľný s CISE, čím prispieva ku koordinovanému a hospodárnemu prístupu k medziodvetvovej výmene informácií v Únii a má z tohto prístupu úžitok.

c)

Zásady spoločného využívania informácií a zaručenia informácií: informácie dostupné v rámci systému EUROSUR sú k dispozícii všetkým národným koordinačným centrám a agentúre, ak neboli ustanovené alebo dohodnuté osobitné obmedzenia. Národné koordinačné centrá zaručia dostupnosť, dôvernosť a integritu vymieňaných informácií na vnútroštátnej, európskej a medzinárodnej úrovni. Agentúra zaručí dostupnosť, dôvernosť a integritu vymieňaných informácií na európskej a medzinárodnej úrovni.

d)

Zásada orientácie na službu a zásada normalizácie: rôzne spôsobilosti systému EUROSUR sú vykonávané prostredníctvom prístupu orientovaného na službu. Agentúra zabezpečí, aby sa rámec systému EUROSUR v čo najväčšej možnej miere zakladal na medzinárodne dohodnutých normách.

e)

Zásada flexibility: organizácia, informácie a technológie sú navrhnuté tak, aby umožnili zainteresovaným stranám v systéme EUROSUR reagovať na meniace sa situácie flexibilným a štruktúrovaným spôsobom.


Vyhlásenie Rady

Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR) prispeje k zlepšeniu ochrany a zachraňovania životov migrantov. Rada pripomína, že pátranie a záchrana na mori sú právomocami členských štátov, ktoré tieto vykonávajú v rámci medzinárodných dohovorov.