26.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 284/1


VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1042/2013

zo 7. októbra 2013,

ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (1), a najmä na jej článok 397,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

keďže:

(1)

V smernici 2006/112/ES sa stanovuje, že od 1. januára 2015 majú byť všetky telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytované služby poskytované nezdaniteľnej osobe zdaňované v členskom štáte, v ktorom je odberateľ usadený, v ktorom má trvalé bydlisko, alebo kde sa obvykle zdržiava bez ohľadu na to, kde je usadená zdaniteľná osoba poskytujúca tieto služby. Väčšina iných služieb poskytovaných nezdaniteľnej osobe sa aj naďalej zdaňuje v členskom štáte, v ktorom je usadený ich poskytovateľ.

(2)

Aby bolo možné určiť, ktoré služby sa musia zdaňovať v členskom štáte odberateľa, je potrebné telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytované služby vymedziť. Mal by sa spresniť najmä pojem služieb rozhlasového a televízneho vysielania s prihliadnutím na vymedzenie pojmov stanovené v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ (2).

(3)

V záujme presnosti sú transakcie považované za elektronicky poskytované služby vymenované vo vykonávacom nariadení Rady (EÚ) č. 282/2011 (3), pričom ich zoznam nie je vyčerpávajúci. Zoznam by sa mal aktualizovať a podobné zoznamy by sa mali vypracovať pre telekomunikačné služby a služby rozhlasového a televízneho vysielania.

(4)

Je potrebné spresniť, kto je na účely dane z pridanej hodnoty (DPH) poskytovateľom, v prípade, že elektronicky poskytované služby alebo telefonické služby poskytované cez internet sú odberateľovi poskytované prostredníctvom telekomunikačných sietí alebo cez rozhranie alebo portál.

(5)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie pravidiel, ktorými sa riadi miesto poskytovania prenájmu dopravného prostriedku a miesto poskytovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytovaných služieb, je potrebné spresniť, kde je miesto, ktoré by sa malo považovať za miesto, v ktorom je nezdaniteľná právnická osoba usadená.

(6)

S cieľom určiť, kto je povinný platiť DPH z poskytovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronicky poskytovaných služieb, a vzhľadom na to, že miesto zdanenia je rovnaké bez ohľadu na to, či odberateľ je zdaniteľnou alebo nezdaniteľnou osobou, poskytovateľ by mal byť schopný určiť štatút odberateľa len na základe toho, či odberateľ oznámi svoje individuálne identifikačné číslo pre DPH. V súlade so všeobecnými pravidlami sa musí tento štatút zmeniť, ak odberateľ následne oznámi svoje identifikačné číslo pre DPH. Ak sa žiadne takéto oznámenie nedoručí, za platbu DPH by mal byť zodpovedný poskytovateľ.

(7)

V prípade, že nezdaniteľná osoba je usadená vo viac ako jednom štáte alebo má trvalé bydlisko v jednom štáte, ale miesto, kde sa obvykle zdržiava, je v inom štáte, uprednostní sa to miesto, ktoré najlepšie zaistí zdanenie v mieste skutočnej spotreby. Miesto skutočnej spotreby by sa malo spresniť s cieľom predchádzať sporom o právomoc medzi členskými štátmi.

(8)

Mali by sa stanoviť pravidlá na spresnenie, ako sa bude na daňové účely zaobchádzať s poskytovaním prenájmu dopravného prostriedku a telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytovanými službami nezdaniteľnej osobe, ktorej miesto usadenia, trvalé bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava prakticky nie je možné určiť alebo sa nedá určiť s istotou. Je primerané, aby sa tieto pravidlá zakladali na predpokladoch.

(9)

Ak sú dostupné informácie na to, aby sa určilo skutočné miesto, kde je odberateľ usadený, má trvalé bydlisko alebo kde sa obvykle zdržiava, je potrebné ustanoviť, aby bol predpoklad vyvrátiteľný.

(10)

V určitých prípadoch, ak je služba príležitostná, zahŕňa zvyčajne malé sumy a vyžaduje si fyzickú prítomnosť odberateľa, ako je napríklad poskytovanie telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronicky poskytovaných služieb na wi-fi prístupovom bode alebo v internetovej kaviarni, alebo ak poskytovanie služby zvyčajne nemá za následok vystavenie potvrdenia o zaplatení alebo iného dôkazu o poskytnutej službe, ako je to v prípade telefónnych automatov, by však poskytovanie a kontrola dôkazov, pokiaľ ide o miesto usadenia odberateľa alebo jeho trvalé bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, vytváralo neprimerané zaťaženie alebo by mohlo predstavovať problémy v súvislosti s ochranou údajov.

(11)

Keďže zaobchádzanie s poskytovaním prenájmu dopravného prostriedku a telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronicky poskytovaných služieb na daňové účely nezdaniteľnej osobe závisí od toho, kde je odberateľ usadený, má trvalé bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, je potrebné spresniť, aké dôkazy by mal poskytovateľ služieb získať na určenie miesta odberateľa pre prípad, ak nie sú ustanovené žiadne špecifické predpoklady alebo pre prípad vyvrátenia predpokladu. Na tento účel by sa mal vypracovať orientačný zoznam dôkazov, ktorý nie je vyčerpávajúci.

(12)

S cieľom zabezpečiť jednotné zaobchádzanie s poskytovaním služieb spojených s nehnuteľným majetkom na daňové účely je potrebné vymedziť pojem nehnuteľného majetku. Mala by sa spresniť požadovaná úzka súvislosť s nehnuteľným majetkom a mal by sa uviesť zoznam príkladov transakcií, ktoré sú určené ako služby spojené s nehnuteľným majetkom, ktorý nie je vyčerpávajúci.

(13)

Takisto je potrebné spresniť zaobchádzanie na daňové účely s poskytovaním služieb, v rámci ktorých sa dá odberateľovi k dispozícii zariadenie na vykonávanie prác na nehnuteľnom majetku.

(14)

Z praktických dôvodov by sa malo spresniť, že s telekomunikačnými službami, službami rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronicky poskytovanými službami poskytovanými zdaniteľnou osobou konajúcou vo vlastnom mene v súvislosti s poskytovaním ubytovania v hotelovom sektore alebo v sektoroch s podobnou funkciou by sa malo na účely určenia miesta poskytovania zaobchádzať, ako keby sa poskytovali na uvedených miestach.

(15)

V súlade so smernicou 2006/112/ES sa musí lístok na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné alebo podobné podujatia za každých okolností zdaniť na mieste, na ktorom sa podujatie skutočne koná. Malo by sa spresniť, že to platí aj v prípade, keď lístky na tieto podujatia nepredáva priamo organizátor, ale sú distribuované cez sprostredkovateľov.

(16)

Podľa smernice 2006/112/ES môže daňová povinnosť k DPH vzniknúť pred dodaním tovaru alebo poskytnutím služieb alebo krátko po ňom. V súvislosti s telekomunikačnými službami, službami rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronicky poskytovanými službami poskytovanými počas obdobia prechodu na nové pravidlá týkajúce sa miesta poskytovania služieb by podmienky súvisiace s poskytovaním služieb alebo rozdiely v uplatňovaní medzi členskými štátmi mohli viesť k dvojitému zdaneniu alebo nezdaneniu. Aby sa tomu predišlo a zaistilo jednotné uplatňovanie v členských štátoch, je potrebné stanoviť prechodné ustanovenia.

(17)

Na účely tohto nariadenia môže byť vhodné, aby členské štáty prijali legislatívne opatrenia, ktorými sa obmedzia určité práva a povinnosti stanovené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES (4), s cieľom chrániť dôležité hospodárske alebo finančné záujmy členského štátu alebo Európskej únie vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí v prípade, že sú tieto opatrenia potrebné a primerané vzhľadom na riziko daňového podvodu alebo daňových únikov v členských štátoch a potrebu zabezpečiť riadny výber DPH podľa tohto nariadenia.

(18)

Mal by sa zaviesť koncept nehnuteľného majetku, aby sa zabezpečilo, že členské štáty budú na daňové účely jednotne zaobchádzať s poskytovaním služieb spojených s nehnuteľným majetkom. Zavedenie uvedeného konceptu by mohlo mať značný vplyv na právne predpisy a administratívne postupy v členských štátoch. Bez toho, aby tým boli dotknuté takéto právne predpisy alebo postupy, ktoré sa už v členských štátoch uplatňujú, a aby sa zabezpečil plynulý prechod, tento koncept by sa mal zaviesť v neskoršej etape.

(19)

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 282/2011 sa mení takto:

1.

Kapitola IV sa mení takto:

a)

Vkladajú sa tieto články:

„Článok 6a

1.   Telekomunikačné služby v zmysle článku 24 ods. 2 smernice 2006/112/ES sa vzťahujú najmä na:

a)

pevné a mobilné telefonické služby na prenos a prepájanie hlasu, dát a videa vrátane telefonických služieb s obrazovou zložkou (videofonické služby);

b)

telefonické služby poskytované cez internet vrátane prenosu hlasu cez internetový protokol (VoIP);

c)

hlasovú odkazovú schránku, čakanie na hovor, presmerovanie hovorov, identifikáciu volajúceho, konferenčný hovor a iné služby riadenia hovorov;

d)

služby pagingu;

e)

audiotextové služby;

f)

fax, telegraf a telex;

g)

prístup na internet vrátane world wide webu;

h)

pripojenia súkromnej siete poskytujúce telekomunikačné spojenia na výhradné používanie zákazníkom.

2.   Telekomunikačné služby v zmysle článku 24 ods. 2 smernice 2006/112/ES sa nevzťahujú na:

a)

elektronicky poskytované služby;

b)

služby rozhlasového a televízneho vysielania.

Článok 6b

1.   Služby rozhlasového a televízneho vysielania zahŕňajú služby tvorené zvukovým a audiovizuálnym obsahom, ako sú napríklad rozhlasové alebo televízne programy, ktoré poskytuje širokej verejnosti cez komunikačné siete poskytovateľ mediálnej služby a je za ne redakčne zodpovedný, na simultánne počúvanie alebo sledovanie na základe programovej skladby.

2.   Odsek 1 sa vzťahuje najmä na:

a)

rozhlasové alebo televízne programy, v prípade ktorých sa prenos alebo retransmisia uskutočňuje cez rozhlasovú alebo televíznu sieť;

b)

rozhlasové alebo televízne programy šírené prostredníctvom internetu alebo podobnej elektronickej siete (IP streaming), ak sa vysielajú simultánne pri ich prenose alebo retransmisii cez rozhlasovú alebo televíznu sieť.

3.   Odsek 1 sa nevzťahuje na:

a)

telekomunikačné služby;

b)

elektronicky poskytované služby;

c)

poskytovanie informácií o konkrétnych programoch na požiadanie;

d)

prevod práv rozhlasového a televízneho vysielania alebo prenosových práv;

e)

prenájom technického vybavenia alebo zariadení používaných na prijímanie vysielania;

f)

rozhlasové alebo televízne programy distribuované prostredníctvom internetu alebo podobnej elektronickej siete (IP streaming), pokiaľ sa tieto programy nevysielajú simultánne pri ich prenose alebo retransmisii cez rozhlasovú alebo televíznu sieť.“

b)

V článku 7 sa odsek 3 mení takto:

i)

úvodná veta sa nahrádza takto:

„3.   Odsek 1 sa nevzťahuje na:“;

ii)

písmeno a) sa nahrádza takto:

„a)

služby rozhlasového a televízneho vysielania;“

iii)

písmená q), r) a s) sa vypúšťajú;

iv)

dopĺňajú sa tieto písmená:

„t)

lístky na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné alebo podobné podujatia rezervované online;

u)

ubytovanie, prenájom áut, reštauračné služby, preprava cestujúcich alebo podobné služby rezervované online.“

c)

Vkladá sa tento článok:

„Článok 9a

1.   Na účely uplatňovania článku 28 smernice 2006/112/ES v prípade, že sú elektronicky poskytované služby poskytované prostredníctvom telekomunikačnej siete, rozhrania alebo portálu, ako je napríklad trh pre aplikácie, sa o zdaniteľnej osobe, ktorá sa zúčastňuje na tomto poskytovaní služieb, predpokladá, že koná vo vlastnom mene, ale na účet poskytovateľa týchto služieb, s výnimkou prípadu, keď je daný poskytovateľ služby výslovne označený uvedenou zdaniteľnou osobou za dodávateľa a uvedie sa to v zmluvných dojednaniach medzi zmluvnými stranami.

Aby sa poskytovateľ elektronicky poskytovaných služieb mohol považovať za výslovne označeného zdaniteľnou osobou za dodávateľa týchto služieb, musia sa splniť tieto podmienky:

a)

na faktúre, ktorú vydala alebo sprístupnila každá zdaniteľná osoba zúčastňujúca sa na poskytovaní elektronicky poskytovaných služieb, sa musia identifikovať takéto služby a ich poskytovateľ;

b)

na príjmovom pokladničnom doklade alebo doklade o zaplatení, ktorý bol vydaný alebo sprístupnený odberateľovi, sa musia identifikovať elektronicky poskytované služby a ich poskytovateľ.

Na účely tohto odseku zdaniteľná osoba, ktorá v súvislosti s poskytovaním elektronicky poskytovaných služieb schváli účtovanie poplatkov odberateľovi, schváli poskytovanie služieb alebo stanoví všeobecné pravidlá a podmienky poskytovania, nemôže výslovne uviesť ďalšiu osobu ako poskytovateľa uvedených služieb.

2.   Odsek 1 sa takisto použije, ak sa telefonické služby poskytované cez internet vrátane prenosu hlasu cez internetový protokol (VoIP) poskytujú prostredníctvom telekomunikačnej siete, rozhrania alebo portálu, ako je napr. trh pre aplikácie, a poskytujú sa za rovnakých podmienok ako v uvedenom odseku.

3.   Tento článok sa nevzťahuje na zdaniteľnú osobu, ktorá len zabezpečuje spracovanie platieb v súvislosti s elektronicky poskytovanými službami alebo telefonickými službami poskytovanými cez internet vrátane prenosu hlasu cez internetový protokol (VoIP) a nezúčastňuje sa na poskytovaní týchto elektronicky poskytovaných služieb alebo telefonických služieb.“

2.

Kapitola V sa mení takto:

a)

V oddiele 1 sa vkladajú tieto články:

„Článok 13a

Miesto, kde je nezdaniteľná právnická osoba usadená, ako sa uvádza v článku 56 ods. 2 prvom pododseku a v článkoch 58 a 59 smernice 2006/112/ES, je:

a)

miesto, kde sa vykonávajú funkcie jej ústrednej správy, alebo

b)

miesto akéhokoľvek iného usadenia charakterizované dostatočným stupňom stálosti a vhodnou štruktúrou, pokiaľ ide o ľudské a technické zdroje, aby jej umožnilo prijímať a využívať služby, ktoré sú jej poskytované na jej vlastné potreby.

Článok 13b

Na účely uplatňovania smernice 2006/112/ES sa za ‚nehnuteľný majetok‘ považuje:

a)

akákoľvek určitá časť zeme na povrchu alebo pod ním, ku ktorej možno založiť vlastnícke právo a držbu;

b)

akákoľvek budova alebo stavba pripevnená k zemi alebo v zemi nad úrovňou mora alebo pod ňou, ktorá sa nemôže jednoducho rozobrať alebo premiestniť;

c)

akýkoľvek prvok, ktorý sa inštaloval a tvorí neoddeliteľnú súčasť budovy alebo stavby, bez ktorého by budova alebo stavba nebola úplná, ako napríklad dvere, okná, strechy, schodiská a výťahy;

d)

akýkoľvek prvok, vybavenie alebo prístroj trvalo namontovaný v budove alebo stavbe, ktorý nemožno premiestniť bez zničenia alebo úpravy budovy alebo stavby.“

b)

V článku 18 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:

„Poskytovateľ telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového alebo televízneho vysielania alebo elektronicky poskytovaných služieb však môže bez ohľadu na informácie, ktoré svedčia o opaku, považovať odberateľa usadeného v Spoločenstve za nezdaniteľnú osobu, pokiaľ mu uvedený odberateľ neoznámil svoje individuálne identifikačné číslo pre DPH.“

c)

Článok 24 sa nahrádza takto:

„Článok 24

Ak sa služby, na ktoré sa vzťahuje článok 56 ods. 2 prvý pododsek alebo články 58 a 59 smernice 2006/112/ES, poskytujú nezdaniteľnej osobe, ktorá je usadená vo viac ako jednej krajine, alebo má trvalé bydlisko v jednej krajine a obvykle sa zdržiava v inej krajine, uprednostní sa:

a)

v prípade nezdaniteľnej právnickej osoby miesto uvedené v článku 13a písm. a) tohto nariadenia, pokiaľ neexistuje dôkaz o tom, že služba sa využíva v mieste usadenia uvedenom v písmene b) uvedeného článku;

b)

v prípade fyzickej osoby miesto, kde sa daná osoba obvykle zdržiava, pokiaľ neexistuje dôkaz o tom, že služba sa využíva v mieste jej trvalého bydliska.“

d)

Oddiel 4 sa mení takto:

i)

vkladajú sa tieto pododdiely:

Pododdiel 3a

Predpoklady o mieste odberateľa

Článok 24a

1.   Na účely uplatňovania článkov 44, 58 a 59a smernice 2006/112/ES v prípade, že poskytovateľ telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronicky poskytovaných služieb poskytuje uvedené služby na mieste, ako je napríklad telefónny automat, telefónna búdka, wi-fi prístupový bod (wi-fi hot spot), internetová kaviareň, reštaurácia alebo hotelová hala, na ktorom musí byť príjemca služby fyzicky prítomný, aby mu mohla byť služba týmto poskytovateľom poskytnutá, sa predpokladá, že odberateľ je usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v danom mieste a že služba sa tam skutočne používa a využíva.

2.   Ak sa miesto uvedené v odseku 1 tohto článku nachádza na palube lode, lietadla alebo vo vlaku, ktoré zabezpečujú prepravu cestujúcich, ktorá sa uskutočňuje na území Spoločenstva podľa článkov 37 a 57 smernice 2006/112/ES, krajinou miesta je krajina začiatku prepravy cestujúcich.

Článok 24b

Na účely uplatňovania článku 58 smernice 2006/112/ES v prípade telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronicky poskytovaných služieb poskytovaných nezdaniteľnej osobe:

a)

prostredníctvom jej pevnej linky sa predpokladá, že odberateľ je usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v mieste inštalácie pevnej linky;

b)

prostredníctvom mobilných sietí sa predpokladá, že odberateľ je usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v krajine určenej podľa medzinárodného smerového čísla mobilnej siete SIM karty používanej pri prijímaní uvedených služieb;

c)

na ktoré je potrebné používanie dekodéru alebo podobného zariadenia či dekódovacej karty a v prípade, že sa nepoužíva pevná linka, sa predpokladá, že odberateľ je usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v mieste umiestnenia tohto dekodéru alebo podobného zariadenia alebo, ak toto miesto nie je známe, v mieste, na ktoré sa zaslala dekódovacia karta, aby sa tam používala;

d)

za iných podmienok, ako sú podmienky uvedené v článku 24a a v písmenách a), b) a c) tohto článku, sa predpokladá, že odberateľ je usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v mieste, ktoré takto určí poskytovateľ použitím dvoch neprotichodných dôkazov, ktoré sa uvádzajú v článku 24f tohto nariadenia.

Článok 24c

Na účely uplatňovania článku 56 ods. 2 smernice 2006/112/ES v prípade prenájmu dopravného prostriedku nezdaniteľnej osobe, ktorý je iný ako krátkodobý prenájmom, sa predpokladá, že odberateľ je usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v mieste, ktoré takto určí dodávateľ použitím dvoch neprotichodných dôkazov, ktoré sa uvádzajú v článku 24e tohto nariadenia.

Pododdiel 3b

Vyvrátenie predpokladov

Článok 24d

1.   Ak poskytovateľ poskytuje službu uvedenú v článku 58 smernice 2006/112/ES, môže vyvrátiť predpoklad uvedený v článku 24a alebo v článku 24b písm. a), b) alebo c) tohto nariadenia, ak má tri neprotichodné dôkazy, v ktorých sa uvádza, že odberateľ je usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava inde.

2.   Daňový orgán môže vyvrátiť predpoklady podľa článkov 24a, 24b alebo 24c, ak existujú náznaky nesprávneho použitia alebo zneužitia zo strany poskytovateľa.

Pododdiel 3c

Dôkazy na určenie miesta odberateľa a vyvrátenie predpokladov

Článok 24e

Na účely uplatňovania pravidiel uvedených v článku 56 ods. 2 smernice 2006/112/ES a splnenia požiadaviek podľa článku 24c tohto nariadenia slúžia ako dôkaz najmä:

a)

fakturačná adresa odberateľa;

b)

bankové údaje, ako napríklad miesto, kde banka vedie účet používaný na platby, alebo fakturačná adresa odberateľa, ktorú táto banka eviduje;

c)

evidenčné údaje dopravného prostriedku, ktorý si odberateľ prenajíma, ak sa evidencia daného dopravného prostriedku vyžaduje v mieste, kde sa používa, alebo ďalšie podobné informácie;

d)

ostatné obchodne relevantné informácie.

Článok 24f

Na účely uplatňovania pravidiel uvedených v článku 58 smernice 2006/112/ES a splnenia požiadaviek podľa článku 24b písm. d) alebo podľa článku 24d ods. 1 tohto nariadenia slúžia ako dôkaz najmä:

a)

fakturačná adresa odberateľa;

b)

adresa internetového protokolu (IP) zariadenia, ktoré používa odberateľ, alebo akýkoľvek spôsob určenia geografickej polohy;

c)

bankové údaje, ako napríklad miesto, kde banka vedie účet používaný na platby alebo fakturačná adresa odberateľa, ktorú táto banka eviduje;

d)

medzinárodné smerové číslo mobilnej siete (MCC) medzinárodného identifikačného kódu mobilného účastníka (IMSI) uložené na SIM (Subscriber Identity Module) karte, ktorú odberateľ používa;

e)

miesto umiestnenia pevnej linky odberateľa, prostredníctvom ktorej sa mu poskytuje služba;

f)

ostatné obchodne relevantné informácie.“;

ii)

vkladá sa tento pododdiel:

Pododdiel 6a

Poskytovanie služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom

Článok 31a

1.   K službám súvisiacim s nehnuteľným majetkom podľa článku 47 smernice 2006/112/ES patria len tie služby, ktoré s daným majetkom dostatočne priamo súvisia. Služby dostatočne priamo súvisia s nehnuteľným majetkom v týchto prípadoch:

a)

v prípade, že sú odvodené z nehnuteľného majetku a že daný majetok tvorí základnú súčasť služby a pre poskytované služby je hlavný a nevyhnutný;

b)

v prípade, že sú poskytované na nehnuteľnom majetku alebo sú naň zamerané a ich cieľom je právna alebo fyzická zmena uvedeného majetku.

2.   Odsek 1 sa vzťahuje najmä na:

a)

vypracovanie projektu budovy alebo častí budovy určených pre určitú parcelu bez ohľadu na to, či je budova postavená;

b)

poskytovanie služieb stavebného dozoru alebo bezpečnostných služieb;

c)

stavbu budovy na pozemku, ako aj na stavebné a demolačné práce vykonávané na budove alebo častiach budovy;

d)

stavbu trvalých stavieb na pozemku, ako aj stavebné a demolačné práce vykonávané na trvalých stavbách, ako napríklad potrubné systémy pre plyn, vodu, odpadovú vodu a podobne;

e)

práce na pozemku vrátane poľnohospodárskych služieb, ako napríklad kultivácia pôdy, výsev, zavlažovanie a hnojenie;

f)

prieskum a posúdenie rizika a celistvosti nehnuteľného majetku;

g)

oceňovanie nehnuteľného majetku vrátane prípadu, keď je táto služba potrebná na účely poistenia, aby sa stanovila hodnota majetku ako zábezpeky pri pôžičke alebo na posúdenie rizika a škody pri sporoch;

h)

prenajímanie nehnuteľného majetku okrem prenajímania, na ktoré sa vzťahuje odsek 3 písm. c), vrátane uskladnenia tovaru, v prípade ktorého sa postúpila určitá časť majetku do výlučného používania odberateľom;

i)

poskytovanie ubytovania v hotelovom sektore alebo v sektoroch s podobnou funkciou, ako sú dovolenkové tábory alebo miesta upravené na stanovanie vrátane práva na pobyt na určitom mieste vyplývajúce z prevodu práv časovo obmedzeného užívania a podobne;

j)

postúpenie alebo prevod iných práv ako tých, na ktoré sa vzťahujú písmená h) a i), na používanie celého nehnuteľného majetku alebo jeho častí vrátane povolenia na používanie časti majetku, ako napríklad udelenie rybárskych a lovných práv alebo prístup do salónikov na letiskách, alebo využívanie infraštruktúry, za ktorú sa vyberajú mýta, akou je napríklad most alebo tunel;

k)

údržbu, rekonštrukciu a opravu budovy alebo jej častí vrátane prác ako čistenie, obkladanie, tapetovanie a pokladanie parkiet;

l)

údržbu, rekonštrukciu a opravu trvalých stavieb, ako napríklad potrubných systémov pre plyn, vodu, odpadovú vodu a podobne;

m)

inštaláciu alebo montáž prístrojov alebo vybavenia, ktoré sa po inštalácii alebo montáži klasifikujú ako nehnuteľný majetok;

n)

údržbu a opravu, inšpekciu a kontrolu prístrojov alebo vybavenia, ak sú dané prístroje alebo vybavenie klasifikované ako nehnuteľný majetok;

o)

inú správu majetku než je správa portfólia investícií do nehnuteľností, na ktorú sa vzťahuje odsek 3 písm. g), spočívajúcu v prevádzke obchodnej, priemyselnej alebo obytnej nehnuteľnosti vlastníkom majetku alebo na jeho účet;

p)

sprostredkovanie pri predaji, prenájme nehnuteľného majetku a pri založení alebo prevode určitých účastí na nehnuteľnom majetku alebo vecných práv k nehnuteľnému majetku (bez ohľadu na to, či sa posudzuje ako hmotný majetok) okrem sprostredkovania, na ktoré sa vzťahuje odsek 3 písm. d);

q)

právne služby súvisiace s prevedením nároku na nehnuteľný majetok a so zriadením alebo prevodom určitých účastí na nehnuteľnom majetku alebo vecnými právami k nehnuteľnému majetku (bez ohľadu na to, či sa posudzuje ako hmotný majetok), ako sú napríklad notárske práce alebo s vypracovaním zmluvy o predaji alebo nadobudnutí nehnuteľného majetku, aj keď sa základná transakcia vedúca k právnej zmene majetku neuskutoční.

3.   Odsek 1 sa nevzťahuje na:

a)

vypracovanie projektu budovy alebo častí budovy, ak nie sú určené pre konkrétnu parcelu;

b)

uskladňovanie tovaru v nehnuteľnom majetku, ak žiadna konkrétna časť nehnuteľného majetku nie je postúpená do výhradného používania odberateľom;

c)

poskytovanie reklamy, aj keď zahŕňa používanie nehnuteľného majetku;

d)

sprostredkovanie pri poskytovaní hotelového ubytovania alebo ubytovania v sektoroch s podobnou funkciou, ako sú dovolenkové tábory alebo miesta upravené na stanovanie, ak sprostredkovateľ koná v mene a na účet inej osoby;

e)

poskytovanie miesta pre stánok na veľtrhu alebo výstave spolu s inými súvisiacimi službami, vďaka ktorým môže vystavovateľ vystaviť predmety, akými sú napríklad návrh stánku, preprava a uskladňovanie predmetov, poskytovanie prístrojov, kladenie káblov, poistenie a reklama;

f)

inštaláciu alebo montáž, údržbu a opravu, inšpekciu alebo kontrolu prístrojov alebo vybavenia, ktoré nie sú súčasťou nehnuteľného majetku ani sa ňou nestanú;

g)

správu portfólia investícií do nehnuteľného majetku;

h)

iné právne služby okrem služieb, na ktoré sa vzťahuje odsek 2 písm. q) v súvislosti so zmluvami vrátane poradenstva týkajúceho sa podmienok zmluvy o prevode nehnuteľného majetku alebo v súvislosti s vymáhaním plnenia takejto zmluvy alebo dokázaním existencie takejto zmluvy v prípade, že nejde o špecifické služby pre prevod nároku na nehnuteľný majetok.

Článok 31b

V prípade, že zariadenie sa dá odberateľovi k dispozícii na vykonanie práce na nehnuteľnom majetku, daná transakcia predstavuje poskytnutie služieb súvisiacich s nehnuteľným majetkom, len ak poskytovateľ prevezme na seba zodpovednosť za vykonanie danej práce.

Ak poskytovateľ poskytne odberateľovi zariadenie spolu s dostatočným počtom pracovníkov na jeho obsluhu na účely vykonania práce, predpokladá sa, že prevzal zodpovednosť za vykonanie danej práce. Predpoklad, že za vykonanie práce nesie zodpovednosť dodávateľ, možno vyvrátiť akýmikoľvek príslušnými skutkovými alebo právnymi prostriedkami.

Článok 31c

Na účely stanovenia miesta poskytovania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronicky poskytovaných služieb poskytovaných zdaniteľnou osobou konajúcou vo vlastnom mene spolu s ubytovaním v hotelovom sektore alebo v sektoroch s podobnou funkciu, ako sú dovolenkové tábory alebo miesta upravené na stanovanie, sa tieto služby považujú za poskytnuté na týchto miestach.“;

iii)

v pododdiele 7 sa vkladá tento článok:

„Článok 33a

Na poskytovanie lístkov, ktoré umožňujú vstup na kultúrne, umelecké, športové, vedecké, vzdelávacie, zábavné alebo podobné podujatie, sprostredkovateľmi, ktorí konajú vo vlastnom mene, ale na účet organizátora, alebo zdaniteľnou osobou inou ako organizátor, ktorá koná na vlastný účet, sa vzťahuje článok 53 a článok 54 ods. 1 smernice 2006/112/ES.“

3.

V bode 4 prílohy I sa dopĺňajú tieto písmená:

„f)

príjem rozhlasových alebo televíznych programov distribuovaných prostredníctvom rozhlasovej alebo televíznej siete, internetu alebo podobnej elektronickej siete na počúvanie alebo sledovanie programov v momente, ktorý si používateľ zvolil, a na osobitnú žiadosť používateľa na základe katalógu programov zostaveného poskytovateľom mediálnej služby, ako napríklad TV alebo video na požiadanie;

g)

príjem rozhlasových alebo televíznych programov distribuovaných prostredníctvom internetu alebo podobnej elektronickej siete (IP streaming), pokiaľ sa tieto programy nevysielajú simultánne pri ich prenose alebo retransmisii cez rozhlasovú a televíznu sieť;

h)

poskytovanie zvukového a audiovizuálneho obsahu prostredníctvom komunikačných sietí, ktorý neposkytuje poskytovateľ mediálnych služieb a za ktorý nie je poskytovateľ mediálnych služieb redakčne zodpovedný;

i)

ďalšie poskytovanie zvukového a audiovizuálneho výstupu poskytovateľa mediálnych služieb prostredníctvom komunikačných sietí inou osobou než poskytovateľom mediálnych služieb.“

Článok 2

Pokiaľ ide o telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania alebo elektronicky poskytované služby, ktoré poskytuje poskytovateľ usadený v Spoločenstve nezdaniteľnej osobe, ktorá je usadená, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v Spoločenstve, uplatňujú sa tieto ustanovenia:

a)

miesto poskytovania služieb, pokiaľ ide o každú zdaniteľnú udalosť, ktorá nastane pred 1. januárom 2015, je miesto, kde je poskytovateľ usadený, ako sa ustanovuje v článku 45 smernice 2006/112/ES, bez ohľadu na to, kedy je poskytovanie alebo priebežné poskytovanie týchto služieb dokončené;

b)

miesto poskytovania služieb, pokiaľ ide o každú zdaniteľnú udalosť, ktorá nastane 1. januára 2015 alebo neskôr, je miesto, kde je odberateľ usadený, má trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava, bez ohľadu na to, kedy sa poskytovanie alebo priebežné poskytovanie týchto služieb začalo;

c)

ak nastala zdaniteľná udalosť pred 1. januárom 2015 v členskom štáte, kde je poskytovateľ usadený, vo vzťahu k tej istej zdaniteľnej udalosti nevznikne v členskom štáte odberateľa 1. januára 2015 alebo neskôr žiadna daňová povinnosť.

Článok 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2015.

Články 13b, 31a a 31b vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 282/2011 vložené týmto nariadením sa však uplatňujú od 1. januára 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 7. októbra 2013

Za Radu

predseda

J. BERNATONIS


(1)  Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1.

(2)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb (smernica o audiovizuálnych mediálnych službách) (Ú. v. EÚ L 95, 15.4.2010, s. 1).

(3)  Vykonávacie nariadenie Rady (EÚ) č. 282/2011 z 15. marca 2011, ktorým sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2011, s. 1).

(4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31).