30.9.2016   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 267/2


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

( Úradný vestník Európskej únie L 269 z 10. októbra 2013 )

1.

Na strane 44 v článku 106:

namiesto:

„… s cieľom určiť prípady uvedené v článku 102 ods. 1 písm. d), …“

má byť:

„… s cieľom určiť prípady uvedené v článku 102 ods. 1 druhom pododseku písm. d), …“.

2.

Na strane 48 v článku 116 ods. 7 druhom pododseku:

namiesto:

„V takýchto prípadoch sa akýkoľvek úrok zaplatený podľa druhého pododseku odseku 5 vracia.“

má byť:

„V takýchto prípadoch sa akýkoľvek úrok zaplatený podľa druhého pododseku odseku 6 vracia.“

3.

Na strane 48 v článku 117 ods. 1:

namiesto:

„… ak sa colný dlh dlžníkovi oznámil v rozpore s článkom 102 ods. 1 písm. c) alebo d).“

má byť:

„… ak sa colný dlh dlžníkovi oznámil v rozpore s článkom 102 ods. 1 druhým pododsekom písm. c) alebo d).“

4.

Na strane 52 v článku 131 písm. a):

namiesto:

„a)

prípady, keď sa v súlade s článkom 127 ods. 2 písm. c) upúšťa od povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe;“

má byť:

„a)

prípady, keď sa v súlade s článkom 127 ods. 2 písm. b) upúšťa od povinnosti podať predbežné colné vyhlásenie o vstupe;“.

5.

Na strane 55 v článku 145 ods. 3:

namiesto:

„3.   Vyhlásenie na dočasné uskladnenie podáva jedna z osôb uvedených v článku 139 ods. 1 alebo 2 najneskôr …“

má byť:

„3.   Vyhlásenie na dočasné uskladnenie podáva jedna z osôb uvedených v článku 139 ods. 1 alebo 3 najneskôr …“.

6.

Na strane 59 v článoku 158 ods. 2:

namiesto:

„V osobitných prípadoch iných, ako sa uvádzajú v článku 6 ods. 2, sa colné vyhlásenie …“

má byť:

„V osobitných prípadoch iných, ako sa uvádzajú v článku 6 ods. 3, sa colné vyhlásenie …“.

7.

Na strane 72 v článku 217 prvom odseku:

namiesto:

„Komisia vymedzí prostredníctvom vykonávacích aktov procesné pravidlá vzťahujúce sa na ukončenie osobitného colného režimu podľa článku 216.“

má byť:

„Komisia vymedzí prostredníctvom vykonávacích aktov procesné pravidlá vzťahujúce sa na ukončenie osobitného colného režimu podľa článku 215.“

8.

Na strane 80 v článku 257 ods. 1 prvom pododseku:

namiesto:

„1.   Colné orgány v súlade s článkom 216 určia lehotu, v ktorej sa má ukončiť colný režim aktívny zušľachťovací styk.“

má byť:

„1.   Colné orgány v súlade s článkom 215 určia lehotu, v ktorej sa má ukončiť colný režim aktívny zušľachťovací styk.“

9.

Na strane 83 v článku 265 písm. b):

namiesto:

„b)

osobitné prípady, keď sa v súlade s článkom 263 ods. 2 písm. c) upúšťa od povinnosti podať vyhlásenie pred výstupom.“

má byť:

„b)

osobitné prípady, keď sa v súlade s článkom 263 ods. 2 písm. b) upúšťa od povinnosti podať vyhlásenie pred výstupom.“

10.

Na strane 86 v článku 281 treťom odseku:

namiesto:

„Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme vykonávacie akty uvedené v odseku 1 a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“

má byť:

„Ak výbor nevydá žiadne stanovisko, Komisia neprijme vykonávacie akty uvedené v prvom odseku tohto článku a uplatňuje sa článok 5 ods. 4 tretí pododsek nariadenia (EÚ) č. 182/2011.“

11.

Na strane 87 v článku 284 ods. 2, 3 a 5:

Odkaz na článok 213 sa nahrádza odkazom na článok 216.