29.10.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 287/90


Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie

( Úradný vestník Európskej únie L 269 z 10. októbra 2013, s. 1 )

Strana 7, odôvodnenie 57, druhá veta

namiesto:

„(…). Ostatné ustanovenia by sa mali uplatňovať od 1. júna 2016.“

má byť:

„(…). ustanovenia by sa mali uplatňovať od 1. mája 2016.“.

Strana 88, článok 288 ods. 2

namiesto:

„2.   Iné články ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1, sa uplatňujú od 1. júna 2016.“

má byť:

„2.   Iné články ako tie, ktoré sú uvedené v odseku 1, sa uplatňujú od 1. mája 2016.“.