31.8.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 233/11


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 834/2013

z 30. augusta 2013,

ktorým sa menia prílohy II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokiaľ ide o maximálne hladiny rezíduí acechinocylu, bixafénu, diazinónu, difenokonazolu, etoxazolu, fenhexamidu, fludioxonylu, izopyrazámu, lambda-cyhalotrinu, profenofosu a protiokonazolu v alebo na určitých produktoch

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene smernice Rady 91/414/EHS (1), a najmä na jeho článok 14 ods. 1 písm. a),

keďže:

(1)

Maximálne hladiny rezíduí (maximum residue levels, MRL) diazinónu, etoxazolu, fenhexamidu, lambda-cyhalotrinu a profenofosu sa stanovili v prílohe II a časti B prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005. MRL acechinocylu, bixafénu, difenokonazolu, fludioxonylu, izopyrazámu, prosulfokarbu a protiokonazolu sa stanovili v časti A prílohy III k nariadeniu (ES) č. 396/2005.

(2)

V súvislosti s postupom, ktorý sa týka povolenia používania prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky acechinocyl na uhorkách, melónoch a tekviciach, bola podaná žiadosť v zmysle článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 396/2005 o úpravu existujúcich MRL.

(3)

Pokiaľ ide o bixafén, takáto žiadosť bola podaná v prípade repkového, ľanového, makového a horčičného semena. Pokiaľ ide o difenokonazol, takáto žiadosť bola podaná v prípade dúl, cvikly, mrkvy, chrenu, topinamburov, paštrnáku, petržlenu, reďkoviek, kozej brady, cibuľovej zeleniny, tekvicovitých (s nejedlou šupou), šalátovej čakanky, artičokov, ryže a koreňa čakanky. Pokiaľ ide o etoxazol, takáto žiadosť bola podaná v prípade čerešní, sliviek a banánov. Pokiaľ ide o fenhexamid, takáto žiadosť bola podaná v prípade ríbezlí a fazule so strukmi. Pokiaľ ide o fludioxonyl, takáto žiadosť bola podaná v prípade tekvicovitých (s nejedlou šupou) a reďkovky. Pokiaľ ide o izopyrazám, takáto žiadosť bola podaná v prípade jadrového ovocia, marhúľ, broskýň, ľanového, makového, repkového a horčičného semena. Pokiaľ ide o lambda-cyhalotrin, takáto žiadosť bola podaná v prípade azarole a persimonu. Pokiaľ ide o prosulfokarb, takáto žiadosť bola podaná v prípade feniklu. Pokiaľ ide o protiokonazol, takáto žiadosť bola podaná v prípade repkového, ľanového, makového a horčičného semena.

(4)

V súlade s článkom 6 ods. 2 a 4 nariadenia (ES) č. 396/2005 bola podaná žiadosť o povolenie používať difenokonazol na papáju. Žiadateľ tvrdí, že povolené používanie difenokonazolu na tejto plodine v Brazílii vedie k rezíduám prekračujúcim povolené MRL podľa nariadenia (ES) č. 396/2005, a preto je potrebné zvýšiť MRL, aby sa zabránilo vzniku prekážok obchodu pri dovoze tejto plodiny.

(5)

V súlade s článkom 8 nariadenia (ES) č. 396/2005 príslušné členské štáty vyhodnotili tieto žiadosti a zaslali Komisii hodnotiace správy.

(6)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) posúdil žiadosti a hodnotiace správy, pričom preskúmal najmä riziká pre spotrebiteľa a v relevantných prípadoch aj riziká pre zvieratá a vydal odôvodnené stanoviská k navrhovaným MRL (2). Tieto stanoviská zaslal Komisii a členským štátom a zverejnil ich.

(7)

Úrad prišiel vo svojich odôvodnených stanoviskách k záveru, že pokiaľ ide o používanie acechinocylu na melónoch a tekviciach, o používanie izopyrazámu na marhuliach a o používanie prosulfokarbu na fenikli, predložené údaje nie sú dostatočné na stanovenie nových MRL. Pokiaľ ide o používanie acechinocylu na uhorkách, úrad dospel k záveru, že predložené údaje nie sú dostatočné na stanovenie novej MRL pri vonkajšom používaní v severnej časti EÚ.

(8)

Pokiaľ ide o všetky ostatné žiadosti, úrad dospel k záveru, že všetky požiadavky na údaje boli splnené a že úpravy MRL požadované žiadateľmi sú prijateľné so zreteľom na bezpečnosť spotrebiteľov na základe posúdenia expozície spotrebiteľa v prípade 27 špecifických európskych spotrebiteľských skupín. Úrad zohľadnil najnovšie informácie o toxikologických vlastnostiach látok. Ani celoživotná expozícia spotrebiteľov týmto látkam prostredníctvom konzumácie všetkých potravín, ktoré môžu obsahovať tieto látky, ani krátkodobá expozícia spôsobená extrémnou spotrebou príslušných plodín a produktov nepreukázali, že existuje riziko prekročenia prijateľnej dennej dávky alebo akútnej referenčnej dávky.

(9)

Dňa 7. júla 2012 prijala Komisia pre Codex Alimentarius (CAC) (3) maximálny limit rezíduí Codex Alimentarius (CXL) pre profenofos na paprike čili. Tento CXL je bezpečný pre spotrebiteľov v Únii a mal by byť preto zahrnutý do nariadenia (ES) č. 396/2005 ako MRL (4).

(10)

Na základe odôvodnených stanovísk úradu a s ohľadom na faktory týkajúce sa zvažovanej skutočnosti primerané úpravy MRL spĺňajú príslušné požiadavky článku 14 ods. 2 nariadenia (ES) č. 396/2005.

(11)

Pokiaľ ide o diazinón, v nariadení (ES) č. 396/2005 sa stanovila hodnota MRL pre ananás na 0,3 mg/kg. V prílohe k nariadeniu Komisie (EÚ) č. 899/2012 z 21. septembra 2012 bola táto hodnota znížená na 0,1 mg/kg (5). Komisia bola informovaná, že hodnota MRL 0,3 mg/kg pre diazinón na ananáse, v znení platnom pred zmenou, bola stanovená ako dovozná tolerancia. Pretože vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa je zachovaná, je vhodné stanoviť uvedenú hodnotu MRL na 0,3 mg/kg, aby sa zabránilo vzniku prekážok obchodu. Pretože nariadenie (EÚ) č. 899/2012 sa uplatňuje od 26. apríla 2013, je vhodné, aby bola MRL pre diazinón na ananáse uvedená v tomto nariadení používaná od rovnakého dátumu.

(12)

Nariadenie (ES) č. 396/2005 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(13)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre potravinový reťazec a zdravie zvierat a Európsky parlament ani Rada proti nim nevzniesli námietku,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Na používanie diazinónu na ananáse s číselným kódom 0163080 sa však toto nariadenie uplatňuje od 26. apríla 2013.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 30. augusta 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1.

(2)  Vedecké správy EFSA dostupné online: http://www.efsa.europa.eu:

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL pre acechinocyl v uhorkách, melónoch a tekviciach. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013; 11(3):3134 [23 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3134.

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL pre bixafén v repkových, ľanových, makových a horčičných semenách. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013; 11(2):3127 [28 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3127.

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL pre difenokonazol v rôznych plodinách. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013; 11(3):3149 [37 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3149.

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL pre etoxazol v čerešniach, slivkách a banánoch. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2012; 10(12):3006 [23 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.3006.

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL pre fenhexamid v ríbezliach a vo fazuli so strukmi. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013; 11(2):3110 [25 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3110.

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL pre fludioxonyl v tekvicovitých s nejedlou šupou a reďkovke. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013; 11(2):3113 [25 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3113.

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL pre izopyrazám v jadrovom ovocí, rôznych kôstkových ovociach a olejninách. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013; 11(4):3165 [34 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3165.

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL pre lambda-cyhalotrin v azarole a persimone. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2013; 11(2):3117 [27 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3117.

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL pre prosulfokarb vo fenikli. EFSA Journal (Vestník EFSA) 2013; 11(3):3133 [s. 27]. doi:10.2903/j.efsa.2013.3133.

Odôvodnené stanovisko k úprave existujúcich MRL pre protiokonazol v repkových, ľanových, makových a horčičných semenách. Vestník EFSA (EFSA Journal) 2012; 10(11):2952 [35 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2952.

(3)  Správy Kódexového výboru pre rezíduá pesticídov sú dostupné na stránke:

http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdf

Spoločný FAO/WHO program pre potravinové normy Komisie pre Codex Alimentarius. Dodatok II a III. Tridsiatepiate zasadnutie. Rím, Taliansko, 2. – 7. júla 2012.

(4)  Vedecká podpora prípravy pozície EÚ na 44. zasadnutí Kódexového výboru pre rezíduá pesticídov (CCPR). Vestník EFSA (EFSA Journal) 2012; 10(7):2859 [155 s.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2859.

(5)  Ú. v. EÚ L 273, 6.10.2012, s. 1.


PRÍLOHA

Prílohy II a III k nariadeniu (ES) č. 396/2005 sa menia takto:

1.

V prílohe II sa stĺpce týkajúce sa diazinónu, etoxazolu, fenhexamidu, lambda-cyhalotrinu a profenofosu nahrádzajú takto:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (1)

Diazinón (F)

Etoxazol

Fenhexamid

Lambda-cyhalotrín (F) (R)

Profenofos (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

 

 

 

 

0110000

(i)

citrusové plody

0,01 (2)

0,1

0,05 (2)

0,2

0,01 (2)

0110010

grapefruity (odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (okrem mineola tangelo), ugli a iné hybridy)

 

 

 

 

 

0110020

pomaranče (bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy)

 

 

 

 

 

0110030

citróny (plody citrónovníka pravého, citróny)

 

 

 

 

 

0110040

limety

 

 

 

 

 

0110050

mandarínky (klementínky, tangerínky, mineola tangelo a iné hybridy)

 

 

 

 

 

0110990

ostatné

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

orechy stromové (vylúpané alebo nevylúpané)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0120010

mandle

0,05

 

 

 

 

0120020

para orechy

0,02 (2)

 

 

 

 

0120030

kešu orechy

0,02 (2)

 

 

 

 

0120040

Gaštany jedlé

0,02 (2)

 

 

 

 

0120050

kokosové orechy

0,02 (2)

 

 

 

 

0120060

lieskovce (filbert)

0,02 (2)

 

 

 

 

0120070

makadamové orechy

0,02 (2)

 

 

 

 

0120080

pekanové orechy

0,02 (2)

 

 

 

 

0120090

píniové oriešky

0,02 (2)

 

 

 

 

0120100

pistáciové orechy

0,02 (2)

 

 

 

 

0120110

vlašské orechy

0,02 (2)

 

 

 

 

0120990

ostatné

0,02 (2)

 

 

 

 

0130000

(iii)

jadrové ovocie

0,01 (2)

0,07

0,05 (2)

0,1

0,01 (2)

0130010

jablká (plody jablone nízkej (crab apple))

 

 

 

 

 

0130020

hrušky (orientálna hruška)

 

 

 

 

 

0130030

dule

 

 

 

 

 

0130040

mišpuľa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

mišpuľník japonský

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

iné

 

 

 

 

 

0140000

(iv)

kôstkové ovocie

0,01 (2)

 

 

 

0,01 (2)

0140010

marhule

 

0,1

5

0,2

 

0140020

čerešne a višne (čerešne a višne)

 

0,3

5

0,3

 

0140030

broskyne (nektarínky a podobné hybridy)

 

0,1

5

0,2

 

0140040

slivky (odrody damson, ringlota, mirabelka, trnka obyčajná)

 

0,04

1

0,2

 

0140990

ostatné

 

0,02 (2)

0,05 (2)

0,1

 

0150000

(v)

bobuľové a drobné ovocie

 

 

 

 

0,01 (2)

0151000

(a)

stolové hrozno a muštové hrozno

0,01 (2)

0,5

5

0,2

 

0151010

stolové hrozno

 

 

 

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

 

 

 

0152000

(b)

jahody

0,01 (2)

0,2

5

0,5

 

0153000

(c)

krovité ovocné druhy

0,01 (2)

0,02 (2)

10

0,2

 

0153010

ostružiny

 

 

 

 

 

0153020

ostružinové maliny (loganove černice, odroda boysenberries (kríženec maliny a černice) a cloudberries (kríženec ostružníka a morušovníka))

 

 

 

 

 

0153030

maliny (odroda wineberries, ostružina arktická (Rubus arcticus), černica (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

 

 

 

0153990

ostatné

 

 

 

 

 

0154000

(d)

ostatné drobné a bobuľové ovocie

 

0,02 (2)

 

0,2

 

0154010

čučoriedky (odrody čučoriedky obyčajnej)

0,01 (2)

 

5

 

 

0154020

brusnice (Odrody čučoriedky červenej)

0,2

 

5

 

 

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

0,01 (2)

 

15

 

 

0154040

egreše (vrátane hybridov s inými druhmi Ribes)

0,01 (2)

 

5

 

 

0154050

šípky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

moruše (plody odrody Arbutus)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

azarole (plody stredomorskej mišpule) (aktinídia význačná (Actinidia arguta))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

plody bazy čiernej (plody čiernej arónie, rakytníka azarole, krušiny, jarabiny a iných drevín s bobuľovými plodmi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

ostatné

0,01 (2)

 

5

 

 

0160000

(vi)

rôzne ovocie

 

 

 

 

 

0161000

(a)

s jedlou šupou

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0161010

ďatle

 

 

 

0,02 (2)

 

0161020

figy

 

 

 

0,02 (2)

 

0161030

stolové olivy

 

 

 

1

 

0161040

kumkváty (kumkvát marumi, kumkvát nagami, krížence limetky (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

 

0,02 (2)

 

0161050

karambola (bilimbi)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

persimon

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

jambolan (jávska slivka) (jávske jablko (klinčekovec,), eugénia jednokvetá – pomerac, rose apple, brazílska čerešňa (grumichama Eugenia uniflora), eugénia –surinamská čerešňa (E. uniflora))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

ostatné

 

 

 

0,02 (2)

 

0162000

(b)

s nejedlou šupou, malé

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0162010

kiwi

 

 

10

 

 

0162020

liči (dvojslivka čínska – liči s obalom plodu, garcínia mangostánová)

 

 

0,05 (2)

 

 

0162030

mučenka – granadilla

 

 

0,05 (2)

 

 

0162040

nopál (kaktusová figa)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

kaimito (star apple)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

americký persimon (Virginia kaki) (čierny ebenovník (čierne sapote), biely ebenovník (biele sapote), zelený ebenovník (zelené sapote), poutéria kampešková (žlté sapote) a poutéria mammey)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

ostatné

 

 

0,05 (2)

 

 

0163000

(c)

s nejedlou šupou, veľké

 

 

0,05 (2)

 

 

0163010

avokádo

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0163020

banány (plody banánovníka Musa nana, plantajny, sladké banány - „applebanana“)

0,01 (2)

0,2

 

0,1

0,01 (2)

0163030

mango

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,2

0,2

0163040

papája

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0163050

granátové jablko

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0163060

cherimoya (sladké jablko (custard apple, sweetsop), ilama a iné stredne veľké plody Annonaceae)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

guava (hylocereus zvlnený (Hylocereus undatus))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

ananás

0,3

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0163090

plody chlebovníka (jackfruit)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

durian

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

guanabana (soursop)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

ostatné

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,01 (2)

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

 

 

 

 

0210000

(i)

koreňová a hľuzová zelenina

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0211000

(a)

zemiaky

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0212000

(b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0212010

maniok (kasava) (dasheen eddoe (japonské taro), tannia)

 

 

 

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

 

 

0212030

jamy (jicama (potato bean, yam bean), mexické zemiaky)

 

 

 

 

 

0212040

tapioka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

ostatné

 

 

 

 

 

0213000

(c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

 

 

0213010

repa cviklová

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213020

mrkva

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213030

zeler

0,01 (2)

 

 

0,1

 

0213040

chren (korene angeliky, korene ligurčeka, korene horca)

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury)

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213060

paštrnák

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213070

koreň petržlenu

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213080

reďkovka (reďkovka čierna, japonská reďkovka, malá reďkovka a podobné odrody, šachor (Cyperus esculentus))

0,1

 

 

0,1

 

0213090

kozia brada (hadomor (scorzonera), španielska kozia brada (španielsky koreň – Spanish oysterplant))

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213100

kvaka

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213110

okrúhlica

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0213990

ostatné

0,01 (2)

 

 

0,02 (2)

 

0220000

(ii)

cibuľová zelenina

 

0,02 (2)

 

0,2

0,02 (2)

0220010

cesnak

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0220020

cibuľa (cibuľa kuchynská)

0,05

 

0,6

 

 

0220030

šalotka

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0220040

cibuľa jarná (zimná (velšská) cibuľa a podobné odrody)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0220990

ostatné

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

 

0230000

(iii)

plodová zelenina

 

 

 

 

 

0231000

(a)

ľuľkovité

 

 

 

 

 

0231010

rajčiaky (drobnoplodé rajčiaky, rajčiakovec, machovka, kustovnica čínska, kustovnica čínska a cudzia (Lycium barbarum a L. Chinense))

0,01 (2)

0,1

1

0,1

10

0231020

paprika (paprika čili)

0,05

0,02 (2)

2

0,1

0,01  (2) (+)

0231030

baklažán („egg plant“) (pepino)

0,01 (2)

0,1

1

0,5

0,01 (2)

0231040

okra, ibištek jedlý

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,3

0,01 (2)

0231990

ostatné

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,3

0,01 (2)

0232000

(b)

tekvicovité s jedlou šupou

0,01 (2)

0,02 (2)

1

0,1

0,01 (2)

0232010

uhorky šalátové

 

 

 

 

 

0232020

uhorky nakladačky

 

 

 

 

 

0232030

cukety (tekvica obyčajná, patizón)

 

 

 

 

 

0232990

ostatné

 

 

 

 

 

0233000

(c)

tekvicovité s nejedlou šupou

0,01 (2)

0,05

0,05 (2)

0,05

0,01 (2)

0233010

melón cukrový (kiwano)

 

 

 

 

 

0233020

tekvica (tekvica obrovská)

 

 

 

 

 

0233030

melón vodový/dyňa červená

 

 

 

 

 

0233990

ostatné

 

 

 

 

 

0234000

(d)

sladká kukurica

0,02

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05

0,01 (2)

0239000

(e)

iná plodová zelenina

0,01 (2)

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0240000

(iv)

hlúbová zelenina

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0241000

(a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

0,01 (2)

 

 

 

 

0241010

brokolica (calabrese, čínska brokolica, brokolica raab)

 

 

 

0,1

 

0241020

karfiol

 

 

 

0,1

 

0241990

ostatné

 

 

 

0,5

 

0242000

(b)

hlávková hlúbová zelenina

0,01 (2)

 

 

 

 

0242010

ružičkový kel

 

 

 

0,05

 

0242020

hlávková kapusta (špicatá kapusta, červená kapusta, savojská kapusta, biela kapusta)

 

 

 

0,2

 

0242990

ostatné

 

 

 

0,02 (2)

 

0243000

(c)

listová hlúbová zelenina

 

 

 

1

 

0243010

čínska kapusta (kapusta pekinská (čínska) horčica, pak choi, čínska nekučeravá kapusta (tai goo choi), čínska kapusta Brasica parachinensis, pekinská kapusta (pe-tsai))

0,05

 

 

 

 

0243020

kel (krlkučeravý, kŕmna kapusta, kapusta bezhlávková, kel kučeravý)

0,01 (2)

 

 

 

 

0243990

ostatné

0,01 (2)

 

 

 

 

0244000

(d)

kaleráb

0,2

 

 

0,02 (2)

 

0250000

(v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

 

 

 

 

 

0251000

(a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

0,01 (2)

0251010

valeriánka poľná (Valeriánka talianska)

 

 

30

1

 

0251020

šalát (hlávkový šalát, lollo rosso, ľadový šalát, rímsky šalát)

 

 

40

0,5

 

0251030

endívia (širokolistá) (čakanka obyčajná, čakanka červenolistá, čakanka radicchio, endívia kučeravolistá, čakanka hlávková)

 

 

30

1

 

0251040

žerucha

 

 

30

1

 

0251050

barborka jarná

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

rukola (eruka, roketa) (eruka divorastúca (wild rocket))

 

 

30

1

 

0251070

červená horčica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

listy a výhonky plodiny Brassica spp (mizuna, listy hrachu a reďkovky a iné mladé kapustové listy (zberané do ôsmeho štádia pravých listov))

 

 

30

1

 

0251990

ostatné

 

 

30

1

 

0252000

(b)

špenát a podobné plodiny (listy)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,5

0,01 (2)

0252010

špenát (novozélandský špenát, listy láskavca)

 

 

 

 

 

0252020

portulaka zeleninová (zimná portulaka zeleninová (portulaka kapustná), portulaka záhradná, portulaka obyčajná, šťavel, slanorožec, (Salsola soda) slanobyľ)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

mangold (listy cvikle)

 

 

 

 

 

0252990

ostatné

 

 

 

 

 

0253000

(c)

listy viniča

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

(d)

potočnica lekárska

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0255000

(e)

witloof (belgická čakanka)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,02 (2)

0,01 (2)

0256000

(f)

bylinky

0,02 (2)

 

30

1

0,05 (+)

0256010

trebuľka

 

0,02 (2)

 

 

 

0256020

cesnak pažítkový

 

0,02 (2)

 

 

 

0256030

zelerová vňať (vňať feniklu, koriandru, kôpru a rasce, ligurček lekársky, angelika lekárska, čechrica voňavá a iné rastliny čeľade Apiacea)

 

0,02 (2)

 

 

 

0256040

petržlen

 

0,02 (2)

 

 

 

0256050

šalvia (saturejka zimná, saturejka letná)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

rozmarín

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

materina dúška (majorán, oregano)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

bazalka (medovka lekárska, mäta, mäta pieporná)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

bobkový list

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

estragón (yzop lekársky)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

ostatné (jedlé kvety)

 

0,02 (2)

 

 

 

0260000

(vi)

strukoviny (čerstvé)

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,2

0,01 (2)

0260010

fazuľa (so strukmi) (zelená fazuľa (francúzska fazuľa), šarlátová fazuľa, fazuľa na rezanie, popínavá (čínska) dlhá fazuľa)

 

 

5

 

 

0260020

fazuľa (bez strukov) (bôb, flageolet, jackbean, limský bôb, vigna (cowpea))

 

 

0,05 (2)

 

 

0260030

hrach (so strukmi) (Mangetout (sladký hrach))

 

 

0,05 (2)

 

 

0260040

hrach (bez strukov) (hrach siaty (záhradný), zelený hrášok, cícer)

 

 

0,05 (2)

 

 

0260050

šošovica

 

 

0,05 (2)

 

 

0260990

ostatné

 

 

0,05 (2)

 

 

0270000

(vii)

stonková zelenina (čerstvá)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0270010

špargľa

 

 

 

0,02 (2)

 

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

 

 

 

0,02 (2)

 

0270030

zeler

 

 

 

0,3

 

0270040

fenikel

 

 

 

0,3

 

0270050

artičoky pravé

 

 

 

0,2

 

0270060

pór

 

 

 

0,3

 

0270070

rebarbora

 

 

 

0,02 (2)

 

0270080

bambusové výhonky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

sabal palmetto

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

ostatné

 

 

 

0,02 (2)

 

0280000

(viii)

huby

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0280010

pestované (bežne rastúce huby, hliva ustricová, húževnatec jedlý, šitake)

 

 

 

0,02 (2)

 

0280020

divorastúce (cantarelle, hľuzovka letná, smrž, hríb smrekový)

 

 

 

0,5

 

0280990

ostatné

 

 

 

0,02 (2)

 

0290000

(ix)

morské riasy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05

0,01 (2)

0300010

fazuľa (bôb, modrá (navy) fazuľa, flageolet, jackbean, limská fazuľa, fazuľa poľná, vigna (cowpeas))

 

 

 

 

 

0300020

šošovica

 

 

 

 

 

0300030

hrach (cícer, hrach poľný, hrachor siaty)

 

 

 

 

 

0300040

lupínia

 

 

 

 

 

0300990

ostatné

 

 

 

 

 

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,02 (2)

 

 

 

 

0401000

(i)

olejnaté semená

 

0,05 (2)

0,1 (2)

 

 

0401010

ľanové semená

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401020

arašidy (plody podzemnice olejnej)

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401030

mak siaty

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401040

sezamové semená

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401050

slnečnicové semená

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401060

semená repky (repka olejná, repka okrúhlicová (turnip rape))

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401070

sójové bôby

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0401080

horčicové semená

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0401090

semená bavlny

 

 

 

0,2

3

0401100

semená tekvice obrovskej (Ostatné semená cucurbitacea)

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0401110

požlt farbiarsky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

borák lekársky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

ľaničník siaty

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

konope siate

 

 

 

0,05 (2)

0,02 (2)

0401150

ricín obyčajný

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

ostatné

 

 

 

0,2

0,02 (2)

0402000

(ii)

olejnaté plody

 

0,02 (2)

 

 

0,02 (2)

0402010

olivy na výrobu oleja

 

 

0,05 (2)

1

 

0402020

palmové orechy (jadrá palmy olejnej)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

plod palmy olejnej

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

kapok

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

ostatné

 

 

0,1 (2)

0,05 (2)

 

0500000

5.

OBILNINY

0,01 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0,01 (2)

0500010

jačmeň

 

 

 

0,5

 

0500020

pohánka (láskavec, mrlík čílsky)

 

 

 

0,02 (2)

 

0500030

kukurica

 

 

 

0,02 (2)

 

0500040

proso (mohár taliansky – foxtail (Setaria italica), milička habešská - teff (Eragrostis abyssinica))

 

 

 

0,02 (2)

 

0500050

ovos

 

 

 

0,05

 

0500060

ryža

 

 

 

1

 

0500070

raž

 

 

 

0,05

 

0500080

cirok

 

 

 

0,02 (2)

 

0500090

pšenica (špalda, triticale)

 

 

 

0,05

 

0500990

ostatné

 

 

 

0,02 (2)

 

0600000

6.

ČAJ, KÁVA, BYLINY NA PRÍPRAVU NÁLEVOV A KAKAO

0,05 (2)

 

0,1 (2)

 

 

0610000

(i)

čaj (fermentované alebo inak upravené sušené lístky a steblá druhu Camellia sinensis)

 

15

 

1

0,05 (2)

0620000

(ii)

kávové zrná

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

(iii)

byliny na prípravu nálevov (sušené)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

(a)

kvety

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

kvet rumančeka kamilkového

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

kvet ibišteka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

lupienky ruže

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

kvet jazmínu (kvety bazy čiernej (Sambucus nigra))

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

lipa

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

(b)

listy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

listy jahody

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

listy kríka rooibos (listy gingka)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

maté

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

(c)

korene

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

koreň valeriány lekárskej

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

koreň všehoja (ženšeňa)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

(d)

iné byliny na prípravu nálevov

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

(iv)

kakao (fermentované zrná)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

(v)

karob (tzv. svätojánsky chlieb)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

CHMEĽOVÉ ŠIŠKY (sušené) vrátane peliet a nekoncentrovaného prášku

0,5

15

0,1 (2)

10

0,05 (2)

0800000

8.

KORENINY

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

(i)

semená

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Aníz

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

čierna egyptská rasca

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

semená zeleru

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

semená koriandra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

semená rasce

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

semená kôpru

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Semená feniklu

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

senovka grécka

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

muškátový oriešok

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

(ii)

ovocie a bobuľové plody

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

nové korenie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

anízové korenie (japonská paprika)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

rasca lúčna

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

kardamon

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

bobule borievky obyčajnej

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

čierne a biele korenie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

struky vanilky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

tamarindy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

(iii)

kôra

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

škorica

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

(iv)

korene alebo rizómy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

sladké drievko

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

zázvor

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

kurkuma

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

chren dedinský

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

(v)

puky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

klinčeky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

kapara tŕnitá

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

(vi)

blizna kvetov

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

šafrán

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

iné4

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

(vii)

arillus

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

muškátovník voňavý

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

TECHNICKÉ PLODINY NA VÝROBU CUKRU

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

cukrová repa (koreň)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

cukrová trstina

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

korene čakanky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

PRODUKTY ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU – SUCHOZEMSKÉ ŽIVOČÍCHY

 

 

0,05 (2)

 

 

1010000

(i)

mäso, mäsové prípravky, vnútornosti, krv, živočíšny tuk – čerstvé, chladené alebo mrazené, solené, v náleve, sušené alebo údené, prípadne spracované vo forme múčky alebo prášku iné spracované produkty ako párky/klobásy/salámy a potravinové prípravky z týchto produktov

 

0,01 (2)

 

 

0,05

1011000

a)

ošípané

 

 

 

0,5

 

1011010

mäso

0,02

 

 

 

 

1011020

chudé mäso bez tuku

0,7

 

 

 

 

1011030

pečeň

0,03

 

 

 

 

1011040

obličky

0,03

 

 

 

 

1011050

jedlé vnútornosti

0,01 (2)

 

 

 

 

1011990

ostatné

0,01 (2)

 

 

 

 

1012000

(b)

hovädzí dobytok

 

 

 

0,5

 

1012010

mäso

0,02

 

 

 

 

1012020

tuk

0,7

 

 

 

 

1012030

pečeň

0,03

 

 

 

 

1012040

obličky

0,03

 

 

 

 

1012050

jedlé vnútornosti

0,01 (2)

 

 

 

 

1012990

ostatné

0,01 (2)

 

 

 

 

1013000

(c)

ovce

 

 

 

0,5

 

1013010

mäso

0,02

 

 

 

 

1013020

tuk

0,7

 

 

 

 

1013030

pečeň

0,03

 

 

 

 

1013040

obličky

0,03

 

 

 

 

1013050

jedlé vnútornosti

0,01 (2)

 

 

 

 

1013990

ostatné

0,01 (2)

 

 

 

 

1014000

(d)

kozy

 

 

 

0,5

 

1014010

mäso

0,02

 

 

 

 

1014020

tuk

0,7

 

 

 

 

1014030

pečeň

0,03

 

 

 

 

1014040

obličky

0,03

 

 

 

 

1014050

jedlé vnútornosti

0,01 (2)

 

 

 

 

1014990

ostatné

0,01 (2)

 

 

 

 

1015000

(e)

kone, somáre, muly alebo mulice

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

mäso

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

tuk

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

pečeň

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

obličky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

jedlé vnútornosti

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

(f)

hydina – kurence, husi, kačice, morky a perličky pštrosy, holuby

 

 

 

0,02 (2)

 

1016010

mäso

0,02

 

 

 

 

1016020

tuk

0,01 (2)

 

 

 

 

1016030

pečeň

0,01 (2)

 

 

 

 

1016040

obličky

0,01 (2)

 

 

 

 

1016050

jedlé vnútornosti

0,02

 

 

 

 

1016990

ostatné

0,01 (2)

 

 

 

 

1017000

(g)

iné hospodárske zvieratá

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

mäso

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

tuk

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

pečeň

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

obličky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

jedlé vnútornosti

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

(ii)

mlieko a smotana – nekoncentrované, bez pridaného cukru alebo sladidla, maslo a iný tuk získaný z mlieka, syr a tvaroh

0,02

0,01 (2)

 

0,05

0,01 (2)

1020010

dobytok

 

 

 

 

 

1020020

ovce

 

 

 

 

 

1020030

kozy

 

 

 

 

 

1020040

kone

 

 

 

 

 

1020990

ostatné

 

 

 

 

 

1030000

(iii)

vtáčie vajcia – čerstvé, konzervované alebo varené, lúpané vajcia a vaječné žĺtka – čerstvé, sušené, varené v pare alebo vo vode, lisované, zmrazené alebo inak spracované s obsahom alebo bez obsahu pridaného cukru alebo sladidla

0,02 (2)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

1030010

kuracie

 

 

 

 

 

1030020

kačacie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

husacie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

prepeličie

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

ostatné

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

(iv)

med

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

(v)

obojživelníky a plazy

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

(vi)

slimáky

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

(vii)

iné produkty zo suchozemských živočíchov

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(F)

=

rozpustný v tukoch

(R)

=

Definícia rezídua je odlišná pri týchto kombináciách pesticíd-kód:

Lambda-cyhalotrín - kód 1000000 okrem 1040000: Lambda-cyhalotrín, vrátane zmesí iných zomérov (suma izomérov)

(+)

V prípade papriky čili platí táto hodnota MRL: 3 mg/kg.

0231020

paprika (paprika čili)

(+)

Táto MRL sa preskúma o 1 rok s cieľom vyhodnotiť údaje z monitorovania, ktoré sa týkajú výskytu profenofosu v bylinách.

0256000

(f)

bylinky

0256010

trebuľka

0256020

cesnak pažítkový

0256030

zelerová vňať (vňať feniklu, koriandru, kôpru a rasce, ligurček lekársky, angelika lekárska, čechrica voňavá a iné rastliny čeľade Apiacea)

0256040

petržlen

0256990

ostatné (jedlé kvety)

2.

Príloha III sa mení takto:

a)

V časti A sa stĺpce týkajúce sa acechinocylu, bixafénu, difenokonazolu, fludioxonylu, izopyrazámu a protiokonazolu nahrádzajú takto:

Rezíduá pesticídov a maximálne hladiny rezíduí (mg/kg)

Číslo kódu

Skupiny a príklady jednotlivých výrobkov, na ktoré sa uplatňujú MRL (4)

Acechinocyl

bixafén (R)

Difenokonazol

Fludioxonyl

Izopyrazám

Protiokonazol (Protiokonazol-destio) (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

1.

ČERSTVÉ ALEBO MRAZENÉ OVOCIE, ORECHY

 

0,01 (5)

 

 

 

0,02 (5)

0110000

(i)

citrusové plody

 

 

0,1

10

0,01 (5)

 

0110010

grapefruity (odrody shaddock, pomelo, sweetie, tangelo (okrem mineola tangelo), ugli a iné hybridy)

0,2

 

 

 

 

 

0110020

pomaranče (bergamot, horký pomaranč, chinotto a iné hybridy)

0,4

 

 

 

 

 

0110030

citróny (plody citrónovníka pravého, citróny)

0,2

 

 

 

 

 

0110040

limety

0,2

 

 

 

 

 

0110050

mandarínky (klementínky, tangerínky, mineola tangelo a iné hybridy)

0,4

 

 

 

 

 

0110990

ostatné

0,2

 

 

 

 

 

0120000

(ii)

orechy stromové (vylúpané alebo nevylúpané)

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0120010

mandle

0,02

 

 

 

 

 

0120020

para orechy

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120030

kešu orechy

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120040

Gaštany jedlé

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120050

kokosové orechy

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120060

lieskovce (filbert)

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120070

makadamové orechy

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120080

pekanové orechy

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120090

píniové oriešky

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120100

pistáciové orechy

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120110

vlašské orechy

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0120990

ostatné

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0130000

(iii)

jadrové ovocie

0,1

 

 

5

0,7

 

0130010

jablká (plody jablone nízkej (crab apple))

 

 

0,5

 

 

 

0130020

hrušky (orientálna hruška)

 

 

0,5

 

 

 

0130030

dule

 

 

0,4

 

 

 

0130040

mišpuľa

 

 

0,5

 

 

 

0130050

mišpuľník japonský

 

 

0,5

 

 

 

0130990

iné

 

 

0,2

 

 

 

0140000

(iv)

kôstkové ovocie

 

 

 

 

 

 

0140010

marhule

0,01 (5)

 

0,5

5

0,01 (5)

 

0140020

čerešne a višne (čerešne a višne)

0,01 (5)

 

0,3

5

0,01 (5)

 

0140030

broskyne (nektarínky a podobné hybridy)

0,04

 

0,5

7

1,5

 

0140040

slivky (odrody damson, ringlota, mirabelka, trnka obyčajná)

0,01 (5)

 

0,5

0,5

0,01 (5)

 

0140990

ostatné

0,01 (5)

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0150000

(v)

bobuľové a drobné ovocie

 

 

 

 

0,01 (5)

 

0151000

(a)

stolové hrozno a muštové hrozno

0,3

 

0,5

 

 

 

0151010

stolové hrozno

 

 

 

5

 

 

0151020

muštové hrozno

 

 

 

4

 

 

0152000

(b)

jahody

0,01 (5)

 

0,4

3

 

 

0153000

(c)

krovité ovocné druhy

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0153010

ostružiny

 

 

1,5

5

 

 

0153020

ostružinové maliny (loganove černice, odroda boysenberries (kríženec maliny a černice) a cloudberries (kríženec ostružníka a morušovníka))

 

 

0,1

0,05 (5)

 

 

0153030

maliny (odroda wineberries, ostružina arktická (Rubus arcticus), černica (Rubus arcticus x idaeus))

 

 

1,5

5

 

 

0153990

ostatné

 

 

0,1

0,05 (5)

 

 

0154000

(d)

ostatné drobné a bobuľové ovocie

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0154010

čučoriedky (odrody čučoriedky obyčajnej)

 

 

0,1

3

 

 

0154020

brusnice (Odrody čučoriedky červenej)

 

 

0,1

1

 

 

0154030

ríbezle (červené, čierne a biele)

 

 

0,2

3

 

 

0154040

egreše (vrátane hybridov s inými druhmi Ribes)

 

 

0,1

3

 

 

0154050

šípky

 

 

0,1

1

 

 

0154060

moruše (plody odrody Arbutus)

 

 

0,1

1

 

 

0154070

azarole (plody stredomorskej mišpule) (aktinídia význačná (Actinidia arguta))

 

 

0,1

1

 

 

0154080

plody bazy čiernej (plody čiernej arónie, rakytníka azarole, krušiny, jarabiny a iných drevín s bobuľovými plodmi)

 

 

0,1

2

 

 

0154990

ostatné

 

 

0,1

1

 

 

0160000

(vi)

rôzne ovocie

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0161000

(a)

s jedlou šupou

 

 

 

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0161010

ďatle

 

 

0,1

 

 

 

0161020

figy

 

 

0,1

 

 

 

0161030

stolové olivy

 

 

2

 

 

 

0161040

kumkváty (kumkvát marumi, kumkvát nagami, krížence limetky (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.))

 

 

0,1

 

 

 

0161050

karambola (bilimbi)

 

 

0,1

 

 

 

0161060

persimon

 

 

0,1

 

 

 

0161070

jambolan (jávska slivka) (jávske jablko (klinčekovec,), eugénia jednokvetá – pomerac, rose apple, brazílska čerešňa (grumichama Eugenia uniflora), eugénia –surinamská čerešňa (E. uniflora))

 

 

0,1

 

 

 

0161990

ostatné

 

 

0,1

 

 

 

0162000

(b)

s nejedlou šupou, malé

 

 

0,1

 

0,01 (5)

 

0162010

kiwi

 

 

 

20

 

 

0162020

liči (dvojslivka čínska – liči s obalom plodu, garcínia mangostánová)

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0162030

mučenka – granadilla

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0162040

nopál (kaktusová figa)

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0162050

kaimito (star apple)

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0162060

americký persimon (Virginia kaki) (čierny ebenovník (čierne sapote), biely ebenovník (biele sapote), zelený ebenovník (zelené sapote), poutéria kampešková (žlté sapote) a poutéria mammey)

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0162990

ostatné

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0163000

(c)

s nejedlou šupou, veľké

 

 

 

 

 

 

0163010

avokádo

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163020

banány (plody banánovníka Musa nana, plantajny, sladké banány - „applebanana“)

 

 

0,1

0,05 (5)

0,05

 

0163030

mango

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163040

papája

 

 

0,2

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163050

granátové jablko

 

 

0,1

3

0,01 (5)

 

0163060

cherimoya (sladké jablko (custard apple, sweetsop), ilama a iné stredne veľké plody Annonaceae)

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163070

guava (hylocereus zvlnený (Hylocereus undatus))

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163080

ananás

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163090

plody chlebovníka (jackfruit)

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163100

durian

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163110

guanabana (soursop)

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0163990

ostatné

 

 

0,1

0,05 (5)

0,01 (5)

 

0200000

2.

ČERSTVÁ ALEBO MRAZENÁ ZELENINA

 

0,01 (5)

 

 

0,01 (5)

 

0210000

(i)

koreňová a hľuzová zelenina

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0211000

(a)

zemiaky

 

 

0,1

1

 

0,02 (5)

0212000

(b)

tropická koreňová a hľuzová zelenina

 

 

0,1

 

 

0,02 (5)

0212010

maniok (kasava) (dasheen eddoe (japonské taro), tannia)

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0212020

sladké zemiaky

 

 

 

10

 

 

0212030

jamy (jicama (potato bean, yam bean), mexické zemiaky)

 

 

 

10

 

 

0212040

tapioka

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0212990

ostatné

 

 

 

0,05 (5)

 

 

0213000

(c)

iná koreňová a hľuzová zelenina okrem cukrovej repy

 

 

 

 

 

 

0213010

repa cviklová

 

 

0,4

1

 

0,1

0213020

mrkva

 

 

0,4

1

 

0,1

0213030

zeler

 

 

2

0,2

 

0,02 (5)

0213040

chren (korene angeliky, korene ligurčeka, korene horca)

 

 

0,4

1

 

0,1

0213050

jeruzalemské artičoky (topinambury)

 

 

0,4

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0213060

paštrnák

 

 

0,4

1

 

0,1

0213070

koreň petržlenu

 

 

0,4

1

 

0,1

0213080

reďkovka (reďkovka čierna, japonská reďkovka, malá reďkovka a podobné odrody, šachor (Cyperus esculentus))

 

 

0,4

0,1

 

0,02 (5)

0213090

kozia brada (hadomor (scorzonera), španielska kozia brada (španielsky koreň – Spanish oysterplant))

 

 

0,4

1

 

0,1

0213100

kvaka

 

 

0,4

0,05 (5)

 

0,1

0213110

okrúhlica

 

 

0,4

0,05 (5)

 

0,1

0213990

ostatné

 

 

0,4

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0220000

(ii)

cibuľová zelenina

0,01 (5)

 

 

 

 

0,02 (5)

0220010

cesnak

 

 

0,5

0,05 (5)

 

 

0220020

cibuľa (cibuľa kuchynská)

 

 

0,5

0,1

 

 

0220030

šalotka

 

 

0,5

0,05 (5)

 

 

0220040

cibuľa jarná (zimná (velšská) cibuľa a podobné odrody)

 

 

5

0,3

 

 

0220990

ostatné

 

 

0,5

0,05 (5)

 

 

0230000

(iii)

plodová zelenina

 

 

 

 

 

0,02 (5)

0231000

(a)

ľuľkovité

 

 

 

 

 

 

0231010

rajčiaky (drobnoplodé rajčiaky, rajčiakovec, machovka, kustovnica čínska, kustovnica čínska a cudzia (Lycium barbarum a L. Chinense))

0,2

 

2

1

 

 

0231020

paprika (paprika čili)

0,01 (5)

 

0,5

2

 

 

0231030

baklažán („egg plant“) (pepino)

0,2

 

0,4

1

 

 

0231040

okra, ibištek jedlý

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,5

 

 

0231990

ostatné

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,5

 

 

0232000

(b)

tekvicovité s jedlou šupou

 

 

0,3

 

 

 

0232010

uhorky šalátové

0,08

 

 

1

 

 

0232020

uhorky nakladačky

0,01 (5)

 

 

0,5

 

 

0232030

cukety (tekvica obyčajná, patizón)

0,01 (5)

 

 

1

 

 

0232990

ostatné

0,01 (5)

 

 

0,5

 

 

0233000

(c)

tekvicovité s nejedlou šupou

0,01 (5)

 

0,2

0,3

 

 

0233010

melón cukrový (kiwano)

 

 

 

 

 

 

0233020

tekvica (tekvica obrovská)

 

 

 

 

 

 

0233030

melón vodový/dyňa červená

 

 

 

 

 

 

0233990

ostatné

 

 

 

 

 

 

0234000

(d)

sladká kukurica

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0239000

(e)

iná plodová zelenina

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0240000

(iv)

hlúbová zelenina

0,01 (5)

 

 

0,05 (5)

 

 

0241000

(a)

hlúbová zelenina tvoriaca ružice

 

 

 

 

 

 

0241010

brokolica (calabrese, čínska brokolica, brokolica raab)

 

 

1

 

 

0,03

0241020

karfiol

 

 

0,2

 

 

0,03

0241990

ostatné

 

 

0,05 (5)

 

 

0,02 (5)

0242000

(b)

hlávková hlúbová zelenina

 

 

0,2

 

 

 

0242010

ružičkový kel

 

 

 

 

 

0,1

0242020

hlávková kapusta (špicatá kapusta, červená kapusta, savojská kapusta, biela kapusta)

 

 

 

 

 

0,1

0242990

ostatné

 

 

 

 

 

0,02 (5)

0243000

(c)

listová hlúbová zelenina

 

 

2

 

 

0,02 (5)

0243010

čínska kapusta (kapusta pekinská (čínska) horčica, pak choi, čínska nekučeravá kapusta (tai goo choi), čínska kapusta Brasica parachinensis, pekinská kapusta (pe-tsai))

 

 

 

 

 

 

0243020

kel (krlkučeravý, kŕmna kapusta, kapusta bezhlávková, kel kučeravý)

 

 

 

 

 

 

0243990

ostatné

 

 

 

 

 

 

0244000

(d)

kaleráb

 

 

0,05 (5)

 

 

0,02 (5)

0250000

(v)

listová zelenina a čerstvé bylinky

0,01 (5)

 

 

 

 

0,02 (5)

0251000

(a)

šalát a podobné plodiny vrátane Brassicacea

 

 

 

15

 

 

0251010

valeriánka poľná (Valeriánka talianska)

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0251020

šalát (hlávkový šalát, lollo rosso, ľadový šalát, rímsky šalát)

 

 

3

 

 

 

0251030

endívia (širokolistá) (čakanka obyčajná, čakanka červenolistá, čakanka radicchio, endívia kučeravolistá, čakanka hlávková)

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0251040

žerucha

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0251050

barborka jarná

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0251060

rukola (eruka, roketa) (eruka divorastúca (wild rocket))

 

 

2

 

 

 

0251070

červená horčica

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0251080

listy a výhonky plodiny Brassica spp (mizuna, listy hrachu a reďkovky a iné mladé kapustové listy (zberané do ôsmeho štádia pravých listov))

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0251990

ostatné

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0252000

(b)

špenát a podobné plodiny (listy)

 

 

 

15

 

 

0252010

špenát (novozélandský špenát, listy láskavca)

 

 

2

 

 

 

0252020

portulaka zeleninová (zimná portulaka zeleninová (portulaka kapustná), portulaka záhradná, portulaka obyčajná, šťavel, slanorožec, (Salsola soda) slanobyľ)

 

 

2

 

 

 

0252030

mangold (listy cvikle)

 

 

0,2

 

 

 

0252990

ostatné

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0253000

(c)

listy viniča

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0254000

(d)

potočnica lekárska

 

 

0,5

0,05 (5)

 

 

0255000

(e)

witloof (belgická čakanka)

 

 

0,08

0,05 (5)

 

 

0256000

(f)

bylinky

 

 

 

15

 

 

0256010

trebuľka

 

 

10

 

 

 

0256020

cesnak pažítkový

 

 

2

 

 

 

0256030

zelerová vňať (vňať feniklu, koriandru, kôpru a rasce, ligurček lekársky, angelika lekárska, čechrica voňavá a iné rastliny čeľade Apiacea)

 

 

10

 

 

 

0256040

petržlen

 

 

10

 

 

 

0256050

šalvia (saturejka zimná, saturejka letná)

 

 

2

 

 

 

0256060

rozmarín

 

 

2

 

 

 

0256070

materina dúška (majorán, oregano)

 

 

2

 

 

 

0256080

bazalka (medovka lekárska, mäta, mäta pieporná)

 

 

2

 

 

 

0256090

bobkový list

 

 

2

 

 

 

0256100

estragón (yzop lekársky)

 

 

2

 

 

 

0256990

ostatné (jedlé kvety)

 

 

2

 

 

 

0260000

(vi)

strukoviny (čerstvé)

0,01 (5)

 

 

 

 

0,02 (5)

0260010

fazuľa (so strukmi) (zelená fazuľa (francúzska fazuľa), šarlátová fazuľa, fazuľa na rezanie, popínavá (čínska) dlhá fazuľa)

 

 

1

1

 

 

0260020

fazuľa (bez strukov) (bôb, flageolet, jackbean, limský bôb, vigna (cowpea))

 

 

1

0,2

 

 

0260030

hrach (so strukmi) (Mangetout (sladký hrach))

 

 

1

0,2

 

 

0260040

hrach (bez strukov) (hrach siaty (záhradný), zelený hrášok, cícer)

 

 

1

0,05 (5)

 

 

0260050

šošovica

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0260990

ostatné

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

 

0270000

(vii)

stonková zelenina (čerstvá)

0,01 (5)

 

 

 

 

 

0270010

špargľa

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0270020

artičoky bodliakové (kardy)

 

 

4

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0270030

zeler

 

 

5

1,5

 

0,02 (5)

0270040

fenikel

 

 

5

0,1

 

0,02 (5)

0270050

artičoky pravé

 

 

1

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0270060

pór

 

 

0,5

0,05 (5)

 

0,05

0270070

rebarbora

 

 

0,3

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0270080

bambusové výhonky

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0270090

sabal palmetto

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0270990

ostatné

 

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0280000

(viii)

huby

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0280010

pestované (bežne rastúce huby, hliva ustricová, húževnatec jedlý, šitake)

 

 

 

 

 

 

0280020

divorastúce (cantarelle, hľuzovka letná, smrž, hríb smrekový)

 

 

 

 

 

 

0280990

ostatné

 

 

 

 

 

 

0290000

(ix)

morské riasy

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,05 (5)

 

0,02 (5)

0300000

3.

SUCHÉ STRUKOVINY

0,01 (5)

0,01 (5)

 

0,05 (5)

0,01 (5)

1

0300010

fazuľa (bôb, modrá (navy) fazuľa, flageolet, jackbean, limská fazuľa, fazuľa poľná, vigna (cowpeas))

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0300020

šošovica

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0300030

hrach (cícer, hrach poľný, hrachor siaty)

 

 

0,1

 

 

 

0300040

lupínia

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0300990

ostatné

 

 

0,05 (5)

 

 

 

0400000

4.

OLEJNATÉ SEMENÁ A PLODY

0,01 (5)

 

 

0,05 (5)

 

 

0401000

(i)

olejnaté semená

 

 

 

 

 

 

0401010

ľanové semená

 

0,07

0,2

 

0,4

0,15

0401020

arašidy (plody podzemnice olejnej)

 

0,01 (5)

0,05 (5)

 

0,01 (5)

0,05

0401030

mak siaty

 

0,07

0,05 (5)

 

0,4

0,15

0401040

sezamové semená