6.9.2013   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 239/1


DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 811/2013

z 18. februára 2013,

ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ, pokiaľ ide o označovanie tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, kombinovaných tepelných zdrojov, zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia energetickými štítkami

(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ z 19. mája 2010 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov energeticky významnými výrobkami na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch (1), a najmä na jej článok 10,

keďže:

(1)

V smernici 2010/30/EÚ sa od Komisie vyžaduje, aby prijala delegované akty o označovaní štítkami energeticky významných výrobkov, ktoré majú významný potenciál na úsporu energie, ale vykazujú veľké rozdiely vo výkonnostných úrovniach napriek tomu, že ponúkajú rovnakú mieru funkčnosti.

(2)

Energia, ktorú spotrebúvajú tepelné zdroje na vykurovanie priestoru a kombinované tepelné zdroje zabezpečujúce vykurovanie priestoru a ohrev vody, predstavuje významný podiel z celkovej potreby energie v Únii. Tepelné zdroje na vykurovanie priestoru a kombinované tepelné zdroje, ktoré ponúkajú rovnakú mieru funkčnosti, vykazujú veľké rozdielyv energetickej účinnosti. Rozsah zníženia ich spotreby energie je výrazný a obsahuje aj ich kombinácie s príslušnými regulátormi teploty a solárnymi zariadeniami. Preto by bolo potrebné v požiadavkách na označovanie energetickými štítkami pokryť tepelné zdroje na vykurovanie priestoru, kombinované tepelné zdroje a zostavy týchto tepelných zdrojov v kombinácii s ďalšími regulátormi teploty a solárnymi zariadeniami.

(3)

Tepelné zdroje na vykurovanie priestoru a kombinované tepelné zdroje, ktoré sú navrhnuté na využívanie plynných alebo kvapalných palív prevažne (viac ako z 50 %) vyrábaných z biomasy, majú špecifické technické charakteristiky, ktoré si vyžadujú ďalšie technické, hospodárske a environmentálne analýzy. V závislosti od výsledku týchto analýz by sa, ak to bude vhodné, v neskoršom štádiu mali stanoviť požiadavky na označovanie energetickej účinnosti.

(4)

Bolo by potrebné zaviesť harmonizované ustanovenia o označovaní energetickej účinnosti a štandardných informáciách o výrobku pokiaľ ide o tepelné zdroje na vykurovanie priestoru a kombinované tepelné zdroje s cieľom zlepšiť energetickú účinnosť týchto tepelných zdrojov, povzbudiť koncových používateľov, aby nakupovali energeticky účinné výrobky, a prispieť k fungovaniu vnútorného trhu.

(5)

V súvislosti s významnými úsporami energie a nákladov pre každý typ tepelného zdroja by sa v tomto nariadení mala zaviesť nová stupnica označovania od A++ po G pre funkciu vykurovania priestoru v tepelných zdrojoch na vykurovanie priestoru – kotloch, kogeneračných tepelných zdrojoch na vykurovanie priestoru, tepelných zdrojoch na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadlách, kombinovaných tepelných zdrojoch – kotloch a v kombinovaných tepelných zdrojoch – tepelných čerpadlách. Zatiaľ čo triedami A až G sa pokrývajú rôzne typy tradičných kotlov, ktoré nie sú skombinované s kogeneráciou alebo technológiou využívajúcou obnoviteľné zdroje energie, prostredníctvom tried A+ a A++ by sa malo podporovať využívanie kogenerácie a obnoviteľných zdrojov energie.

(6)

Ďalej by sa mala zaviesť nová stupnica označovania A – G, ktorá sa bude uplatňovať na funkciu ohrevu vody v kombinovaných tepelných zdrojoch – kotloch a kombinovaných tepelných zdrojoch – tepelných čerpadlách, v súlade s delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 812/2013 z 18 februára 2013 ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ o označovaní ohrievačov vody, zásobníkov teplej vody a zostáv zložených z ohrievača vody a solárneho zariadenia energetickými štítkami (2).

(7)

O štyri roky by sa k triedam uplatňovaným na sezónne vykurovanie priestoru mala pridať trieda A+++ a k triedam uplatňovaným na ohrev vody trieda A+, pokiaľ z preskúmania nariadenia nevyplynie iný záver, s cieľom zrýchliť presadenie vysoko účinných tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie na trhu.

(8)

Týmto nariadením by sa malo zaistiť, že spotrebiteľom sa poskytnú presnejšie informácie na porovnávanie hospodárnosti tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel na základe výpočtu sezónnej účinnosti a metódy merania pre tri európske podnebné pásma. Komisia poverila európske orgány pre normalizáciu, aby zistili, či by sa podobná metóda mala zostaviť aj pre ostatné typy tepelných zdrojov. Normalizované európske vykurovacie sezóny pre tepelné zdroje – kotly, kogeneračné tepelné zdroje a solárne tepelné zdroje by sa mohli zohľadniť pri preskúmaní tohto nariadenia.

(9)

Hladina akustického výkonu tepelného zdroja môže byť pre koncových používateľov významným faktorom. Informácie o hladine akustického výkonu by sa mali takisto uvádzať na štítkoch tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov.

(10)

Očakáva sa, že kombinovaný vplyv tohto nariadenia a nariadenia Komisie (EÚ) č. 813/2013 z 2 augusta 2013, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov (3), bude viesť do roku 2020 k odhadovaným ročným úsporám energie zhruba 1 900 PJ (asi 45 Mtoe), čo prestavuje približne 110 miliónov ton emisií CO2, v porovnaní s tým, čo by sa stalo, keby sa neprijali nijaké opatrenia.

(11)

Informácie poskytnuté na štítku by sa mali získať pomocou spoľahlivých, presných a opakovateľných postupov merania a výpočtu, ktoré zohľadňujú najnovšie metódy merania a výpočtu vrátane, ak sú dostupné, harmonizovaných noriem prijatých európskymi orgánmi pre normalizáciu na žiadosť Komisie v súlade s postupmi ustanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (4) na účely stanovenia požiadaviek na ekodizajn.

(12)

V tomto nariadení by sa mal spresniť jednotný vzhľad a obsah štítkov výrobku pre tepelné zdroje na vykurovanie priestoru a kombinované tepelné zdroje.

(13)

Ďalej by sa v tomto nariadení mali spresniť požiadavky na informačný list a technickú dokumentáciu výrobku pre tepelné zdroje na vykurovanie priestoru a kombinované tepelné zdroje.

(14)

Okrem toho by sa v tomto nariadení mali spresniť požiadavky na informácie, ktoré treba poskytovať pri akejkoľvek forme predaja tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru a kombinovaných tepelných zdrojov a v akejkoľvek reklame a technických propagačných materiáloch takýchto tepelných zdrojov.

(15)

Poskytnutím štítkov a informačných listov výrobkov pre samostatné tepelné zdroje na vykurovanie priestoru a kombinované tepelné zdroje ustanovených v tomto nariadení, a zároveň štítkov a informačných listov zostáv založených na informačných listoch výrobkov od dodávateľov by sa mala zaistiť, aby koncový používateľ mal jednoduchý prístup k informáciám o energetickej hospodárnosti zostáv tepelných zdrojov kombinovaných so solárnymi zariadeniami a/alebo regulátormi teploty. Takáto zostava môže dosiahnuť najúčinnejšiu triedu A+++.

(16)

Je vhodné zabezpečiť preskúmanie ustanovení tohto nariadenia, v ktorom sa zohľadní technologický pokrok,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy a rozsah pôsobnosti

1.   V tomto nariadení sa ustanovujú požiadavky na označovanie energetickými štítkami a poskytovanie dodatočných informácií o výrobku, pokiaľ ide o tepelné zdroje na vykurovanie priestoru a kombinované tepelné zdroje s menovitým tepelným výkonom ≤ 70 kW, zostavy tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru ≤ 70 kW, regulátory teploty a solárne zariadenia a zostavy kombinovaných tepelných zdrojov ≤ 70 kW, regulátory teploty a solárne zariadenia.

2.   Toto nariadenie sa nevzťahuje na:

(a)

tepelné zdroje, ktoré sú špecificky navrhnuté tak, aby využívali plynné alebo kvapalné palivá prevažne vyrábané z biomasy;

(b)

tepelné zdroje využívajúce tuhé palivá;

(c)

tepelné zdroje zahrnuté do rozsahu pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ (5);

(d)

tepelné zdroje vyrábajúce teplo výlučne na účely zabezpečenia teplej pitnej alebo úžitkovej vody;

(e)

tepelné zdroje na ohrievanie a distribúciu plynného teplonosného média ako napr. pary alebo vzduchu;

(f)

kogeneračné tepelné zdroje na vykurovanie priestoru s maximálnym elektrickým výkonom od 50 kW vrátane.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

Popri vymedzení pojmov ustanovenom v článku 2 smernice 2010/30/EÚ sa na účely tohto nariadenia uplatňuje toto vymedzenie pojmov:

(1)

„tepelný zdroj“ znamená tepelný zdroj na vykurovanie priestoru alebo kombinovaný tepelný zdroj;

(2)

„tepelný zdroj na vykurovanie priestoru“ znamená zariadenie, ktoré

(a)

dodáva teplo do teplovodného systému ústredného vykurovania s cieľom dosiahnuť a udržať na požadovanej úrovni vnútornú teplotu uzavretého priestoru, ako je napr. budova, byt alebo miestnosť, a

(b)

je vybavené jedným alebo viacerými zdrojmi tepla;

(3)

„kombinovaný tepelný zdroj“ znamená tepelný zdroj na vykurovanie priestoru, ktorý je konštrukčne navrhnutý aj na dodávku tepla na ohrev teplej pitnej alebo úžitkovej vody so stanovenou teplotou, množstvom a prietokom v stanovenom čase, a je pripojený k vonkajšiemu zdroju pitnej alebo úžitkovej vody;

(4)

„teplovodný systém ústredného vykurovania“ znamená sústavu, ktorá využíva vodu ako teplonosné médium na rozvod centrálne vyrobeného tepla do vykurovacích telies na vykurovanie budov alebo ich častí;

(5)

„zdroj tepla“ znamená súčasť tepelného zdroja, ktorá vyrába teplo s využitím jedného alebo viacerých nasledujúcich procesov:

(a)

spaľovanie fosílnych palív a/alebo palív z biomasy;

(b)

využitie Joulovho javu v elektrických odporových vyhrievacích článkoch;

(c)

odber tepla z okolia, a síce zo vzduchu, vody, zeme a/alebo zdroja odpadového tepla;

(6)

„menovitý tepelný výkon“ (Prated) znamená deklarovaný tepelný výkon tepelného zdroja pri vykurovaní a, ak sa uplatňuje, ohrevu vody pri normalizovaných menovitých podmienkach, vyjadrený v kW; v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel a kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel sú normalizovanými menovitými podmienkami na stanovenie menovitého tepelného výkonu referenčné konštrukčné podmienky stanovené prílohe VII, tabuľke 10;

(7)

„normalizované menovité podmienky“ znamenajú prevádzkové podmienky tepelných zdrojov pri priemerných klimatických podmienkach na stanovenie menovitého tepelného výkonu, sezónnej energetickej účinnosti vykurovania, energetickej účinnosti ohrevu vody a hladiny akustického výkonu;

(8)

„biomasa“ znamená biologicky rozložiteľné časti výrobkov, odpadu a zvyškov biologického pôvodu z poľnohospodárstva (vrátane rastlinných a živočíšnych látok), lesného hospodárstva a príbuzných odvetví vrátane rybného hospodárstva a akvakultúry, ako aj biologicky rozložiteľné časti priemyselného a komunálneho odpadu;

(9)

„palivo z biomasy“ znamená plynné alebo kvapalné palivo vyrobené z biomasy;

(10)

„fosílne palivo“ znamená plynné alebo kvapalné palivo fosílneho pôvodu;

(11)

„kogeneračný tepelný zdroj na vykurovanie priestoru“ je tepelný zdroj na vykurovanie priestoru, ktorý súčasne vyrába teplo aj elektrickú energiu v jednom procese;

(12)

„regulátor teploty“ znamená zariadenie, ktoré koncový používateľ používa na nastavenie hodnôt želanej vnútornej teploty a ich načasovanie a ktoré oznamuje príslušné údaje rozhraniu tepelného zdroja, napr. procesoru základnej jednotky, a pomáha tak regulovať vnútornú(-é) teplotu(-y);

(13)

„solárne zariadenie“ znamená výlučne solárny systém, solárny kolektor, solárny zásobník teplej vody alebo solárnu čerpadlovú jednotku v kolektorovej sústave, ktoré sa umiestňujú na trh samostatne;

(14)

„výlučne solárny systém“ znamená zariadenie, ktoré je vybavené jedným alebo viacerými solárnymi kolektormi a solárnymi zásobníkmi teplej vody a prípadne čerpadlami v kolektorovej sústave a ďalších častiach, ktoré sa umiestňuje na trh ako jeden celok a nie je vybavený nijakým zdrojom tepla, prípadne s výnimkou jedného alebo viacerých záložných ponorných tepelných zdrojov;

(15)

„solárny kolektor“ znamená zariadenie na absorpciu globálneho slnečného žiarenia a na prenos takto vytvorenej tepelnej energie do kvapaliny, ktorá ním prúdi;

(16)

„zásobník teplej vody“ znamená nádobu na skladovanie teplej vody na účely ohrevu vody a/alebo vykurovania priestoru vrátane akýchkoľvek prísad, ktorý nie je vybavený nijakým zdrojom tepla, prípadne s výnimkou jedného alebo viacerých záložných ponorných tepelných zdrojov

(17)

„solárny zásobník teplej vody“ znamená zásobník teplej vody, v ktorom sa skladuje tepelná energia vyrobená jedným solárnym kolektorom alebo viacerými solárnymi kolektormi;

(18)

„záložný ponorný tepelný zdroj“ znamená odporový elektrický tepelný zdroj využívajúci Joulov jav, ktorý je súčasťou zásobníka teplej vody a vytvára teplo len vtedy, keď je vonkajší zdroj tepla prerušený (vrátane počas obdobia údržby) alebo mimo prevádzky, alebo ktorý je súčasťou solárneho zásobníka teplej vody a zabezpečuje teplo, keď solárny zdroj tepla nestačí zaisťovať požadovanú úroveň pohody;

(19)

„zostava zložená z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia“ znamená zostavu, ktorá sa ponúka koncovým používateľom a obsahuje jeden alebo viac tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru v kombinácii s jedným alebo viacerými regulátormi teploty a/alebo jedným alebo viacerými solárnymi zariadeniami;

(20)

„zostava zložená z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia“ znamená zostavu, ktorá sa ponúka koncovým používateľom a obsahuje jeden alebo viac kombinovaných tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru v kombinácii s jedným alebo viacerými regulátormi teploty a/alebo jedným alebo viacerými solárnymi zariadeniami;

(21)

„sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru“ (ηs ) znamená pomer medzi potrebou vykurovania priestoru v určenej vykurovacej sezóne, ktorú zabezpečuje tepelný zdroj na vykurovanie priestoru, kombinovaný tepelný zdroj, zostava zložená z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia alebo zostava zložená z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia, a ročnou spotrebou energie potrebnou na dosiahnutie tejto potreby, vyjadrený v %;

(22)

„energetická účinnosť ohrevu vody“ (ηwh ) znamená pomer medzi využiteľnou energiou v pitnej alebo úžitkovej vode poskytnutou kombinovaným tepelným zdrojom alebo zostavou zloženou z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia a energiou potrebnou na jej výrobu, vyjadrený v %;

(23)

„hladina akustického výkonu“ (LWA ) znamená vnútornú a/alebo vonkajšiu A-váženú hladinu akustického výkonu vyjadrenú v dB.

Príloha I obsahuje ďalšie vymedzenia pojmov na účely príloh II až VIII.

Článok 3

Povinnosti dodávateľov a časový rozvrh

1.   26. septembra 2015 dodávatelia, ktorí umiestňujú na trh tepelné zdroje na vykurovanie priestoru vrátane tých, ktoré sú integrované v zostavách zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia, a/alebo ich spúšťajú do prevádzky, zaistia:

(a)

aby sa pre každý tepelný zdroj na vykurovanie priestoru poskytoval vytlačený štítok v súlade s formátom a obsahom informácií ustanovených v bode 1.1 prílohy III a v súlade s triedami sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru ustanovenými v bode 1 prílohy II, pričom: v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel sa vytlačený štítok poskytuje najmenej pre zdroja tepla; v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, ktoré sú určené na použitie v rámci zostáv tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia sa pre každý tepelný zdroj na vykurovanie priestoru poskytuje druhý štítok v súlade s formátom a obsahom informácií ustanovených v bode 3 prílohy III;

(b)

aby sa ku každému tepelnému zdroju na vykurovanie priestoru prikladal informačný list výrobku ustanovený v bode 1 prílohy IV, pričom: v prípade tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel sa informačný list poskytuje najmenej pre zdroj tepla; v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru určených na použitie v rámci zostáv tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia sa poskytuje druhý informačný list ustanovený v bode 5 prílohy IV;

(c)

aby sa orgánom členských štátov a Komisii poskytla na požiadanie technická dokumentácia ustanovená v bode 1 prílohy V;

(d)

aby akákoľvek reklama, ktorá sa týka osobitného modelu tepelného zdroja na vykurovanie priestoru a obsahuje informácie o energetike alebo cene, obsahovala odkaz na triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru za priemerných klimatických podmienok, ktorá sa uplatňuje na daný model;

(e)

aby akýkoľvek technický propagačný materiál, ktorý sa týka osobitného modelu tepelného zdroja na vykurovanie priestoru a opisuje jeho príslušné technické parametre, obsahoval odkaz na triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru za priemerných klimatických podmienok, ktorá sa uplatňuje na daný model.

Od 26. septembra 2019 sa pre každý tepelný zdroj na vykurovanie priestoru bude poskytovať vytlačený štítok v súlade s formátom a obsahom informácií ustanovených v bode 1.2 prílohy III a v súlade s triedami sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru ustanovenými v bode 1 prílohy II, pričom: v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel sa vytlačený štítok bude poskytovať najmenej pre balenie zdroja tepla.

2.   Od 26. septembra 2015 dodávatelia, ktorí umiestňujú na trh kombinované tepelné zdroje vrátane tých, ktoré sú integrované v zostavách zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia, a/alebo ich spúšťajú do prevádzky, zaistia:

(a)

aby sa pre každý kombinovaný tepelný zdroj poskytoval vytlačený štítok v súlade s formátom a obsahom informácií ustanovených v bode 2.1 prílohy III a v súlade s triedami sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a triedami energetickej účinnosti ohrevu vody ustanovenými v bode 1 a 2 prílohy II, pričom: v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel sa vytlačený štítok poskytuje najmenej pre balenie zdroja tepla; v prípade kombinovaných tepelných zdrojov, ktoré sú určené na použitie v rámci zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia sa pre každý kombinovaný tepelný zdroj poskytuje druhý štítok v súlade s formátom a obsahom informácií ustanovených v bode 4 prílohy III;

(b)

aby sa ku každému kombinovanému tepelnému zdroju prikladal informačný list výrobku ustanovený v bode 2 prílohy IV, pričom: v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel sa informačný list poskytuje najmenej pre zdroj tepla; v prípade kombinovaných tepelných zdrojov určených na použitie v rámci zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia sa poskytuje druhý informačný list ustanovený v bode 6 prílohy IV;

(c)

aby sa orgánom členských štátov a Komisii poskytla na požiadanie technická dokumentácia ustanovená v bode 2 prílohy V;

(d)

aby akákoľvek reklama, ktorá sa týka osobitného modelu kombinovaného tepelného zdroja a obsahuje informácie o energetike alebo cene, obsahovala odkaz na triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a triedu energetickej účinnosti ohrevu vody za priemerných klimatických podmienok, ktoré sa uplatňujú na daný model;

(e)

aby akýkoľvek technický propagačný materiál, ktorý sa týka osobitného modelu kombinovaného tepelného zdroja a opisuje jeho príslušné technické parametre, obsahoval odkaz na triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a triedu energetickej účinnosti ohrevu vody za priemerných klimatických podmienok, ktoré sa uplatňujú na daný model;

Od 26. septembra 2019 sa pre každý kombinovaný tepelný zdroj bude poskytovať vytlačený štítok v súlade s formátom a obsahom informácií ustanovených v bode 2.2 prílohy III a v súlade s triedami sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a triedami energetickej účinnosti ohrevu vody ustanovenými v bode 1 a 2 prílohy II, pričom: v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel sa vytlačený štítok bude poskytovať najmenej pre balenie zdroja tepla.

3.   Od 26. septembra 2015 dodávatelia, ktorí umiestňujú na trh regulátory teploty a/alebo ich spúšťajú do prevádzky, zaistia, aby sa:

(a)

poskytoval informačný list výrobku ustanovený v bode 3 prílohy IV;

(b)

orgánom členských štátov a Komisii poskytla na požiadanie technická dokumentácia ustanovená v bode 3 prílohy V.

4.   Od 26. septembra 2015 dodávatelia, ktorí umiestňujú na trh solárne zariadenia a/alebo ich spúšťajú do prevádzky, zaistia, aby sa:

(a)

poskytoval informačný list výrobku ustanovený v bode 4 prílohy IV;

(b)

orgánom členských štátov a Komisii poskytla na požiadanie technická dokumentácia ustanovená v bode 4 prílohy V.

5.   Od 26. septembra 2015 dodávatelia, ktorí umiestňujú na trh zostavy zložené z tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, regulátorov teploty a solárnych zariadení a/alebo ich spúšťajú do prevádzky, zaistia:

(a)

aby sa na každú zostavu zloženú z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia, ktorá spĺňa podmienky tried sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru zstanovených v bode 1 prílohy II, poskytoval vytlačený štítok v súlade s formátom a obsahom informácií ustanovenými v bode 3 prílohy III

(b)

aby sa pre každú zostavu zloženú z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia poskytoval informačný list výrobku ustanovený v bode 5 prílohy IV;

(c)

aby sa orgánom členských štátov a Komisii poskytla na požiadanie technická dokumentácia ustanovená v bode 5 prílohy V;

(d)

aby sa akákoľvek reklama, ktorá sa týka osobitnej zostavy zloženej z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a ktorá obsahuje informácie o energetike alebo cene, obsahovala odkaz na triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru za priemerných klimatických podmienok, ktorá sa uplatňuje na daný model;

(e)

aby akýkoľvek technický propagačný materiál, ktorý sa týka osobitného modelu zostavy zloženej z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a opisuje jej príslušné technické parametre, obsahoval odkaz na triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru za priemerných klimatických podmienok, ktorá sa uplatňuje na daný model.

6.   Od 26. septembra 2015 dodávatelia, ktorí umiestňujú na trh zostavy zložené z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia, a/alebo ich spúšťajú do prevádzky, zaistia:

(a)

aby sa pre každú zostavu zloženú z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia v súlade s triedami sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a triedami energetickej účinnosti ohrevu vody ustanovenými v bodoch 1 a 2 prílohy II poskytoval vytlačený štítok v súlade s formátom a obsahom informácií ustanovenými v bode 4 prílohy III;

(b)

aby sa pre každú zostavu zloženú z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia poskytoval informačný list výrobku ustanovený v bode 6 prílohy IV;

(c)

aby sa orgánom členských štátov a Komisii poskytla na požiadanie technická dokumentácia ustanovená v bode 6 prílohy V;

(d)

aby sa akákoľvek reklama, ktorá sa týka osobitného modelu zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia a ktorá obsahuje informácie o energetike alebo cene, obsahovala odkaz na triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a triedu energetickej účinnosti ohrevu vody za priemerných klimatických podmienok, ktoré sa uplatňujú na daný model;

(e)

aby akýkoľvek technický propagačný materiál, ktorý sa týka osobitného modelu zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia a v ktorom sa opisujú jeho príslušné technické parametre, obsahoval odkaz na triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a triedu energetickej účinnosti ohrevu vody za priemerných klimatických podmienok, ktoré sa uplatňujú na daný model.

Článok 4

Povinnosti predajcov

1.   Predajcovia, ktorí predávajú tepelné zdroje na vykurovanie priestoru, zaistia:

(a)

aby bol na každom tepelnom zdroji na vykurovanie priestoru v predajnom priestore umiestnený štítok dodaný dodávateľom v súlade s článkom 3 ods. 1 ustanovený v bode 1 prílohy III, a to na vonkajšej prednej strane spotrebiča tak, aby bol dobre viditeľný;

(b)

aby sa tepelné zdroje na vykurovanie priestoru, ktoré sa ponúkajú na predaj, prenájom alebo predaj na splátky, pokiaľ sa neočakáva, že koncový používateľ uvidí vystavený tepelný zdroj na vykurovanie priestoru, dodávali spolu s informáciami v súlade s bodom 1 prílohy VI;

(c)

aby akákoľvek reklama, ktorá sa týka osobitného modelu tepelného zdroja na vykurovanie priestoru a obsahuje informácie o energetike alebo cene, obsahovala odkaz na triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru za priemerných klimatických podmienok, ktorá sa uplatňuje na daný model;

(d)

aby akýkoľvek technický propagačný materiál, ktorý sa týka osobitného modelu tepelného zdroja na vykurovanie priestoru a opisuje jeho príslušné technické parametre, obsahoval odkaz na triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru za priemerných klimatických podmienok, ktorá sa uplatňuje na daný model;

2.   Predajcovia, ktorí predávajú kombinované tepelné zdroje, zaistia:

(a)

aby bol na každom kombinovanom tepelnom zdroji v predajnom priestore umiestnený štítok dodaný dodávateľom v súlade s článkom 3 ods. 2 ustanovený v bode 2 prílohy III, a to na vonkajšej prednej strane spotrebiča tak, aby bol dobre viditeľný;

(b)

aby sa kombinované tepelné zdroje, ktoré sa ponúkajú na predaj, prenájom alebo predaj na splátky, pokiaľ sa neočakáva, že koncový používateľ uvidí vystavený kombinovaný tepelný zdroj, dodávali spolu s informáciami v súlade s bodom 2 prílohy VI;

(c)

aby akákoľvek reklama, ktorá sa týka osobitného modelu kombinovaného tepelného zdroja a obsahuje informácie o energetike alebo cene, obsahovala odkaz na triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a triedu energetickej účinnosti ohrevu vody za priemerných klimatických podmienok, ktoré sa uplatňujú na daný model;

(d)

aby akýkoľvek technický propagačný materiál, ktorý sa týka osobitného modelu kombinovaného tepelného zdroja a opisuje jeho príslušné technické parametre, obsahoval odkaz na triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a triedu energetickej účinnosti ohrevu vody za priemerných klimatických podmienok, ktoré sa uplatňujú na daný model.

3.   Predajcovia, ktorí predávajú zostavy zložené z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia, zaistia na základe štítkov a informačných listov dodaných dodávateľmi v súlade s článkom 3 ods. 1, článkom 3 ods. 3, článkom 3 ods. 4 a článkom 3 ods. 5:

(a)

aby sa pri všetkých ponukách osobitných zostáv uvádzala sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru a trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru danej zostavy za priemerných, chladnejších alebo teplejších klimatických podmienok, podľa toho, ktoré sa uplatňujú, a to na štítku zostavy ustanovenom v bode 3 prílohy III a v informačnom liste ustanovenom v bode 5 prílohy IV, ktoré budú riadne vyplnené v súlade s vlastnosťami danej zostavy;

(b)

aby sa zostavy zložené z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia, ktoré sa ponúkajú na predaj, prenájom alebo predaj na splátky, pokiaľ sa neočakáva, že koncový používateľ uvidí vystavenú zostavu zloženú z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia, dodávali spolu s informáciami v súlade s bodom 3 prílohy VI;

(c)

aby akákoľvek reklama, ktorá sa týka osobitného modelu zostavy zloženej z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a ktorá obsahuje informácie o energetike alebo cene, obsahovala odkaz na triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru za priemerných klimatických podmienok, ktorá sa uplatňuje na daný model;

(d)

aby akýkoľvek technický propagačný materiál, ktorý sa týka osobitného modelu zostavy zloženej z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a ktorý opisuje jej príslušné technické parametre, obsahoval odkaz na triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru za priemerných klimatických podmienok, ktorá sa uplatňuje na daný model.

4.   Predajcovia, ktorí predávajú zostavy zložené z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia zaistia na základe štítkov a informačných listov dodaných dodávateľmi v súlade s článkom 3 ods. 2, článkom 3 ods. 3, článkom 3 ods. 4 a článkom 3 ods. 6:

(a)

aby sa pri všetkých ponukách osobitných zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia uvádzala sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru, energetická účinnosť ohrevu vody, trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a trieda energetickej účinnosti ohrevu vody danej zostavy za priemerných, chladnejších alebo teplejších klimatických podmienok, podľa toho, ktoré sa uplatňujú, a to na štítku zostavy ustanovenom v bode 4 prílohy III a v informačnom liste ustanovenom v bode 6 prílohy IV, ktoré budú riadne vyplnené v súlade s vlastnosťami danej zostavy;

(b)

aby sa zostavy zložené z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia, ktoré sa ponúkajú na predaj, prenájom alebo predaj na splátky, pokiaľ sa neočakáva, že koncový používateľ uvidí vystavenú zostavu zloženú z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia, dodávali spolu s informáciami v súlade s bodom 4 prílohy VI;

(c)

aby akákoľvek reklama, ktorá sa týka osobitného modelu zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia a obsahuje informácie o energetike alebo cene, obsahovala odkaz na triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a trieda energetickej účinnosti ohrevu vody za priemerných klimatických podmienok, ktorá sa uplatňuje na daný model;

(d)

aby akýkoľvek technický propagačný materiál, ktorý sa týka osobitného modelu zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia a opisuje jeho príslušné technické parametre, obsahoval odkaz na triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a trieda energetickej účinnosti ohrevu vody za priemerných klimatických podmienok, ktorá sa uplatňuje na daný model.

Článok 5

Metódy merania a výpočtu

Informácie, ktoré sa majú poskytnúť v súlade s článkami 3 a 4, sa získavajú pomocou spoľahlivých, presných a opakovateľných metód merania a výpočtu, ktoré zohľadňujú najnovšie metódy merania a výpočtu ustanovené v prílohe VII.

Článok 6

Postup overovania na účely dohľadu nad trhom

Členské štáty uplatnia postupy ustanovené v prílohe VIII pri posudzovaní súladu deklarovanej triedy sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru, triedy energetickej účinnosti ohrevu vody, sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru, energetickej účinnosti ohrevu vody a hladiny akustického výkonu tepelných zdrojov.

Článok 7

Preskúmanie

Komisia preskúma toto nariadenie z hľadiska technologického pokroku najneskôr päť rokov po nadobudnutí jeho účinnosti. V preskúmaní sa predovšetkým posúdia významné zmeny podielov na trhu jednotlivých typov tepelných zdrojov súvisace so štítkami stanovenými v bodoch 1.2 a 2.2 prílohy III, realizovateľnosť a užitočnosť uvádzania účinnosti tepelných zdrojov, s výnimkou účinnosti tepelných čerpadiel, založenej na normalizovaných vykurovacích sezónach a vhodnosť informačných listov a štítkov zostáv ustanovených v bodoch 3 a 4 prílohy III a v bodoch 5 a 6 prílohy IV a vhodnosť zaradenia pasívnych zariadení na rekuperáciu tepla z odvádzaného vzduchu do rámca tohto nariadenia.

Článok 8

Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. februára 2013

Za Komisiu

predseda

José Manuel BARROSO


(1)  Ú. v. EÚ L 153, 18.6.2010, s. 1.

(2)  Pozri stranu 83 tohto úradného vestníka.

(3)  Pozri stranu 136 tohto úradného vestníka.

(4)  Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 37.

(5)  Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17.


PRÍLOHA I

Vymedzenia pojmov, ktoré sa uplatňujú na prílohy II až VIII

Na účely príloh II až VIII sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:

 

Vymedzenia pojmov týkajúce sa tepelných zdrojov:

(1)

„tepelný zdroj na vykurovanie priestoru – kotol“, na účely obrázkov 1 až 4 v prílohe IV označovaný ako „kotol“, znamená tepelný zdroj na vykurovanie priestoru, ktorý vytvára teplo spaľovaním fosílnych palív a/alebo palív z biomasy a/alebo ktorý využíva Joulov efekt v rámci odporových elektrických vyhrievacích článkov;

(2)

„kombinovaný tepelný zdroj – kotol“, na účely obrázkov 1 až 4 v prílohe IV označovaný ako „kotol“, je tepelný zdroj na vykurovanie priestoru – kotol, ktorý je zároveň navrhnutý tak, aby poskytoval teplo na zabezpečenie teplej pitnej alebo úžitkovej vody na daných teplotných úrovniach, v objemoch a prietokových rýchlostiach počas daných intervalov, a ktorý je napojený na externý prívod pitnej alebo úžitkovej vody;

(3)

„tepelný zdroj na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlo“, na účely obrázkov 1 a 3 v prílohe IV označovaný ako „tepelné čerpadlo“, znamená tepelný zdroj na vykurovanie priestoru, ktorý na vytváranie tepla využíva okolité teplo zo vzduchu, vodného zdroja alebo zemského zdroja a/alebo odpadové teplo; tepelný zdroj na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlo môže byť vybavený jedným alebo viacerými dodatočnými tepelnými zdrojmi využívajúcimi Joulov jav v rámci odporových elektrických vyhrievacích článkov alebo spaľovanie fosílnych palív a/alebo palív z biomasy;

(4)

„kombinovaný tepelný zdroj – tepelné čerpadlo“, na účely obrázkov 1 a 3 v prílohe IV označovaný ako „tepelné čerpadlo“, je tepelný zdroj na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlo, ktorý je zároveň navrhnutý tak, aby poskytoval teplo na zabezpečovanie teplej pitnej alebo úžitkovej vody na daných teplotných úrovniach, v objemoch a prietokových rýchlostiach počas daných intervalov, a ktorý je napojený na externý prívod pitnej alebo úžitkovej vody;

(5)

„dodatočný tepelný zdroj“ znamená vedľajší tepelný zdroj, ktorý vytvára teplo v prípadoch, keď je potreba tepla väčšia než menovitý tepelný výkon uprednostňovaného tepelného zdroja;

(6)

„menovitý tepelný výkon dodatočného tepelného zdroja“ (Psup) znamená deklarovaný tepelný výkon dodatočného tepelného zdroja pri zabezpečovaní vykurovania priestoru, a ak sa uplatňuje, ohrevu vody za normalizovaných menovitých podmienok, vyjadrený v kW; ak je dodatočný tepelný zdroj tepelným zdrojom na vykurovanie priestoru – tepelným čerpadlom alebo kombinovaným tepelným zdrojom – tepelným čerpadlom, normalizované menovité podmienky na stanovenie menovitého tepelného výkonu dodatočného tepelného zdroja sa rovnajú vonkajšej teplote Tj = + 7 °C;

(7)

„vonkajšia teplota“ (Tj ) znamená vonkajšiu teplotu vzduchu nameranú suchým teplomerom vyjadrenú v stupňoch Celzia; môže sa uviesť príslušná vlhkosť na základe zodpovedajúcej teploty vlhkého teplomera;

(8)

„ročná spotreba energie“ (QHE ) znamená ročnú spotrebu energie tepelného zdroja potrebnú na vykurovanie priestoru s cieľom zabezpečiť referenčnú ročnú potrebu vykurovania, ktorá sa vzťahuje na určenú vykurovaciu sezónu, vyjadrenú vo forme konečnej energie v kWh a/alebo ako v GJ vztiahnutých na spalné teplo (GCV);

(9)

„pohotovostný režim“ znamená stav, keď je tepelný zdroj pripojený k sieťovému zdroju, jeho účelné fungovanie závisí od energetického vstupu zo sieťového zdroja a poskytuje iba tieto funkcie: funkciu opätovnej aktivácie alebo funkciu opätovnej aktivácie a iba indikáciu zapnutej funkcie opätovnej aktivácie a/alebo zobrazenie informácií alebo stavu;

(10)

„elektrický príkon v pohotovostnom režime“ (PSB ) znamená elektrický príkon tepelného zdroja v pohotovostnom režime vyjadrenú v kW;

(11)

„konverzný súčiniteľ“ (CC) znamená súčiniteľ, ktorý odráža odhadovanú 40 % priemernú účinnosť výroby elektriny v EÚ uvedenú v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ (1); hodnota konverzného súčiniteľa je CC = 2,5;

(12)

„spalné teplo“ (GCV) znamená celkové množstvo tepla uvoľneného dokonalým spálením jednotkového množstva paliva s kyslíkom pri ochladení produktov spaľovania na teplotu okolia; toto množstvo tepla zahŕňa kondenzačné teplo vodnej pary obsiahnutej v palive a vodnej pary vzniknutej spálením vodíka obsiahnutého v palive.

 

Vymedzenia pojmov týkajúce sa tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – kotlov, kombinovaných tepelných zdrojov – kotlov a kogeneračných tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru:

(13)

„sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v aktívnom režime“ (ηson ) znamená

pre tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – kotly a kombinované tepelné zdroje – kotly vážený priemer užitočnej účinnosti pri menovitom tepelnom výkone a užitočnej účinnosti pri 30 % menovitého tepelného výkonu vyjadrený v %;

pre elektrické tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – kotly a elektrické kombinované tepelné zdroje – kotly užitočnú účinnosť pri menovitom tepelnom výkone vyjadrenú v %;

pre kogeneračné tepelné zdroje na vykurovanie priestoru, ktoré nie sú vybavené dodatočnými tepelnými zdrojmi, užitočnú účinnosť pri menovitom tepelnom výkone vyjadrenú v %

pre kogeneračné tepelné zdroje na vykurovanie priestoru, ktoré sú vybavené dodatočnými zdrojmi tepla, vážený priemer užitočnej účinnosti pri menovitom tepelnom výkone s vypnutými dodatočnými tepelnými zdrojmi a účinnosti pri menovitom tepelnom výkone so zapnutými dodatočnými tepelnými zdrojmi vyjadrený v %

(14)

„užitočná účinnosť“ (η) pomer užitočného tepelného výkonu voči celkovému energetickému príkonu tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – kotla, kombinovaného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – kotla alebo kogeneračného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru vyjadrený v %, pričom celkový energetický príkon sa vyjadruje vzitahnutý na GCV a/alebo vo forme konečnej energie vynásobenej CC;

(15)

„užitočný tepelný výkon“ (P) znamená tepelný výkon tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – kotla, kombinovaného tepelného zdroja – kotla alebo kogeneračného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru odovzdaný teplonosnému médiu vyjadrený v kW;

(16)

„elektrická účinnosť“ (ηel ) znamená pomer elektrického výkonu a celkového energetického príkonu kogeneračného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru vyjadrený v %, pričom celkový energetický príkon sa vyjadruje vztiahnutý na GCV a/alebo z hľadiska celkovej spotrebovanej energie vynásobenej súčiniteľom CC;

(17)

„elektrický príkon zapaľovacieho horáka“ (Pign ) znamená elektrický príkon horáka určeného na zapálenie hlavného horáka vyjadrený vo W vztiahnutý na GCV

(18)

„kondenzačný kotol“ znamená tepelný zdroj na vykurovanie priestoru – kotol alebo kombinovaný tepelný zdroj – kotol, v ktorom pri bežných prevádzkových podmienkach a pri daných prevádzkových teplotách vody dochádza k čiastočnej kondenzácii vodnej pary v spalinách s cieľom využiť latentné teplo tejto vodnej pary na účely vykurovania;

(19)

„vlastná spotreba elektriny“ znamená ročné množstvo elektriny potrebné na určenú prevádzku tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – kotla, kombinovaného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – kotla alebo kogeneračného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, vypočítané zo spotreby elektrickej energie pri plnom zaťažení (elmax), pri čiastočnom zaťažení (elmin), v pohotovostnom režime a pri štandardných prevádzkových hodinách v každom režime, vyjadrené v kWh vo forme konečnej energie;

(20)

„tepelná strata v pohotovostnom režime“ (Pstby ) znamená tepelnú stratu tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – kotla, kombinovaného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – kotla alebo kogeneračného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru v prevádzkových režimoch bez potreby tepla vyjadrenú v kW.

 

Vymedzenia pojmov týkajúce sa tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel a kombinovaných tepelných zdrojmi – tepelných čerpadiel:

(21)

„menovitý vykurovací súčiniteľ“ (COPrated ) alebo „menovitý súčiniteľ využitia primárnej energie“ (PERrated ) znamená deklarovaný tepelný výkon vyjadrený v kW vydelený energetickým príkonom vyjadreným v kW vztiahnutým na GCV a/alebo v kW vo forme konečnej energie vynásobenej CC, pri vykurovaní za normalizovaných menovitých podmienok;

(22)

„referenčné konštrukčné podmienky“ znamenajú kombináciu referenčnej výpočtovej teploty, maximálnej bivalentnej teploty a maximálnej hraničnej prevádzkovej teploty podľa tabuľky 10 v prílohe VII;

(23)

„referenčná výpočtová teplota“ (Tdesignh) znamená vonkajšiu teplotu vyjadrenú v stupňoch Celzia, ako je uvedené v tabuľke 10 v prílohe VII, pri ktorej sa pomer čiastočného zaťaženia rovná 1;

(24)

„pomer čiastočného zaťaženia“ (pl(Tj)) znamená vonkajšiu teplotu mínus 16 °C vydelenú referenčnou výpočtovou teplotou mínus 16 °C;

(25)

„vykurovacia sezóna“ znamená súbor prevádzkových podmienok pre priemerné, chladnejšie a teplejšie klimatické podmienky, pri ktorom sa pre jednotlivé štatistické teplotné intervaly opisuje kombinácia vonkajších teplôt a počet hodín, počas ktorých sa tieto teploty vyskytujú počas sezóny;

(26)

„štatistický teplotný interval“(binj ) znamená kombináciu vonkajšej teploty a počtu hodín v príslušnom štatistickom intervale, ako sa uvádza v tabuľke 12 v prílohe VII;

(27)

„počet hodín v príslušnom štatistickom teplotnom intervale“ (Hj ) znamená počet hodín v danej vykurovacej sezóne, vyjadrený v hodinách za rok, keď sa vonkajšia teplota vyskytuje v príslušnom štatistickom teplotnom intervale, ako sa uvádza v tabuľke 12 v prílohe VII;

(28)

„čiastočné tepelné zaťaženie“ (Ph(Tj)) znamená tepelné zaťaženie pri danej vonkajšej teplote, vypočítané ako projektované zaťaženie vynásobené pomerom čiastočného zaťaženia a vyjadruje sa v kW;

(29)

„sezónny vykurovací súčiniteľ“ (SCOP) alebo „sezónny súčiniteľ využitia primárnej energie“ (SPER) znamená celkový vykurovací súčiniteľ tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – tepelného čerpadla alebo kombinovaného tepelného zdroja – tepelného čerpadla využívajúceho elektrickú energiu, alebo celkový súčiniteľ využitia primárnej energie tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – tepelného čerpadla alebo kombinovaného tepelného zdroja – tepelného čerpadla využívajúceho palivá, reprezentujúci určenú vykurovaciu sezónu a vypočítaný ako referenčná ročná potreba tepla na vykurovanie vydelená ročnou spotrebou energie;

(30)

„referenčná ročná potreba tepla na vykurovanie“ (QH ) je referenčná potreba vykurovania pre určenú vykurovaciu sezónu, ktorá sa má použiť ako základ pre výpočet SCOP alebo SPER, a vypočíta sa ako súčin projektovaného tepelného zaťaženia a ročného ekvivalentu počtu hodín v aktívnom režime, vyjadrená v kWh;

(31)

„ročný ekvivalentný počet hodín v aktívnom režime“ (HHE ) znamená predpokladaný počet hodín za rok, počas ktorých tepelný zdroj na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlo, alebo kombinovaný tepelný zdroj – tepelné čerpadlo musí zabezpečiť projektové tepelné zaťaženie na účel uspokojenia referenčnej ročnej potreby tepla na vykurovanie, vyjadrený v h;

(32)

„vykurovací súčiniteľ v aktívnom režime“ (SCOPon ) alebo „súčiniteľ využitia primárnej energie v aktívnom režime“ (SPERon ) znamená priemerný vykurovací súčiniteľ tepelného zdroja na vykurovanie priestoru s tepelným čerpadlom alebo kombinovaného tepelného zdroja s tepelným čerpadlom využívajúci elektrickú energiu v aktívnom režime alebo priemerný súčiniteľ využitia primárnej energie tepelného zdroja na vykurovanie priestoru s tepelným čerpadlom alebo kombinovaného tepelného zdroja s tepelným čerpadlom využívajúci palivá v aktívnom režime za určenú vykurovaciu sezónu;

(33)

„dodatočný tepelný výkon“ (sup(Tj)) znamená menovitý tepelný výkon Psup dodatkového tepelného zdroja, ktorý dopĺňa deklarovaný tepelný výkon s cieľom dosiahnuť čiastočné tepelné zaťaženie, ak je deklarovaný tepelný výkon nižší ako čiastočné tepelné zaťaženie, vyjadrený v kW;

(34)

„vykurovací súčiniteľ podľa štatistického teplotného intervalu“ (COPbin(Tj)) alebo „súčiniteľ využitia primárnej energie podľa štatistického teplotného intervalu“ (PERbin(Tj)) znamená vykurovací súčiniteľ tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – tepelného čerpadla alebo kombinovaného tepelného zdroja – tepelného čerpadla využívajúcich elektrickú energiu, alebo súčiniteľ využitia primárnej energie tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – tepelného čerpadla alebo kombinovaného tepelného zdroja – tepelného čerpadla využívajúcich palivo, špecifický pre každý štatistický teplotný interval počas sezóny, odvodený od čiastočného tepelného zaťaženia, deklarovaného tepelného výkonu a deklarovaného vykurovacieho súčiniteľa pre konkrétny štatistický teplotný interval, a vypočítaný pre ostatné štatistické teplotné intervaly pomocou interpolácie alebo extrapolácie, ktorý sa v prípade potreby upraví o súčiniteľ straty účinnosti;

(35)

„deklarovaný tepelný výkon“ (Pdh(Tj)) znamená tepelný výkon, ktorý dokáže zabezpečiť tepelný zdroj na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlo alebo kombinovaný tepelný zdroj – tepelné čerpadlo pri danej vonkajšej teplote, vyjadrený v kW;

(36)

„regulácia výkonu“ znamená schopnosť tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – tepelného čerpadla alebo kombinovaného tepelného zdroja – tepelného čerpadla meniť svoj výkon zmenou objemového prietoku najmenej jednej z kvapalín potrebných na prevádzku chladiaceho cyklu, ktorý sa označuje ako „pevný“, ak nie je možné meniť objemový prietok, alebo „premenlivý“, ak sa objemový prietok mení alebo strieda v sérii dvoch alebo viacerých krokov;

(37)

„projektované tepelné zaťaženie“ (Pdesignh) znamená menovitý tepelný výkon (Prated) tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – tepelného čerpadla alebo kombinovaného tepelného zdroja – tepelného čerpadla pri referenčnej výpočtovej teplote, pri ktorom sa projektové tepelné zaťaženie rovná čiastočnému vykurovaciemu zaťaženiu s vonkajšou teplotou rovnou referenčnej výpočtovej teplote, vyjadrený v kW;

(38)

„deklarovaný vykurovací súčiniteľ“ (COPd(Tj)) alebo „deklarovaný súčiniteľ využitia primárnej energie“ (PERd(Tj)) znamená vykurovací súčiniteľ alebo súčiniteľ využitia primárnej energie pri obmedzenom počte konkrétnych štatistických teplotných intervalov;

(39)

„bivalentná teplota“ (Tbiv ) znamená vonkajšiu teplotu, ktorú deklaroval výrobca pre vykurovanie, pri ktorej sa deklarovaný tepelný vykurovací výkon rovná čiastočnému tepelnému zaťaženiu a pod hodnotou ktorej deklarovaný tepelný výkon potrebuje dodatočný tepelný výkon, aby sa dosiahlo čiastočné tepelné zaťaženie vyjadrenú v stupňoch Celzia;

(40)

„hraničná prevádzková teplota“ (TOL) znamená vonkajšiu teplotu, ktorú deklaroval výrobca pre vykurovanie, pod hodnotou ktorej tepelný zdroj na vykurovanie priestoru s tepelným čerpadlom na báze vzduch – voda alebo kombinovaný tepelný zdroj s tepelným čerpadlom na báze vzduch – voda nie je schopný zabezpečiť žiaden tepelný výkon a deklarovaný tepelný výkon sa rovná nule, vyjadrenú v stupňoch Celzia;

(41)

„hraničná prevádzková teplota vody na vykurovanie“ (WTOL) znamená výstupnú teplotu vody, ktorú deklaroval výrobca pre vykurovanie, pod hodnotou ktorej tepelný zdroj na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlo alebo kombinovaný tepelný zdroj – tepelné čerpadlo nie je schopný zabezpečiť žiaden tepelný výkon a deklarovaný tepelný výkon sa rovná nule, vyjadrenú v stupňoch Celzia;

(42)

„tepelný výkon cyklického intervalu“ (Pcych) znamená integrovaný tepelný výkon počas intervalu cyklického testu pri vykurovaní, vyjadrený v kW;

(43)

„účinnosť cyklického intervalu“ (COPcyc alebo PERcyc) znamená priemerný vykurovací súčiniteľ alebo priemerný súčiniteľ využitia primárnej energie počas intervalu cyklického testu, ktorý sa vypočíta ako integrovaný tepelný výkon počas intervalu, vyjadrený v kWh, vydelený integrovaným vstupom energie počas rovnakého intervalu, vyjadreným v kWh vztiahnutý na GCV a/alebo vo forme konečnej energie v kWh vynásobenej súčiniteľom CC;

(44)

„súčiniteľ straty účinnosti“ (Cdh) znamená mieru straty účinnosti v dôsledku cyklu tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel alebo kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel; ak Cdh nie je určený meraním, predvolená hodnota súčiniteľa straty účinnosti je Cdh = 0,9;

(45)

„aktívny režim“ znamená režim zodpovedajúci počtu hodín s tepelným zaťažením v uzavretom priestore a s aktivovanou funkciou vykurovania; tento stav môže zahŕňať cyklus tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – tepelného čerpadla alebo kombinovaného tepelného zdroja – tepelného čerpadla s cieľom dosiahnuť alebo udržať požadovanú teplotu vnútorného vzduchu;

(46)

„režim vypnutia“ znamená stav, v ktorom je tepelný zdroj na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlo alebo kombinovaný tepelný zdroj – tepelné čerpadlo zapojený do sieťového zdroja a neposkytuje žiadnu funkciu, vrátane stavu, keď sa poskytuje iba označenie stavu režimu vypnutia a stavu, keď poskytuje len funkcie určené na zaistenie elektromagnetickej kompatibility podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/108/ES (2);

(47)

„režim vypnutia termostatu“ znamená stav zodpovedajúci počtu hodín bez tepelného zaťaženia, keď je funkcia vykurovania zapnutá, ale tepelný zdroj na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlo alebo kombinovaný tepelný zdroj – tepelné čerpadlo nie je v prevádzke; režim vypnutia termostatu sa nepovažuje za cyklus v aktívnom režime;

(48)

„režim ohrevu kľukovej skrine“ znamená stav, keď je vykurovacie teleso aktivované, aby sa zabránilo úniku chladiva do kompresora s cieľom obmedziť koncentráciu chladiva v oleji pri spustení kompresora;

(49)

„elektrický príkon v režime vypnutia“ (POFF ) znamená elektrický príkon tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – tepelného čerpadla alebo kombinovaného tepelného zdroja – tepelného čerpadla v režime vypnutia vyjadrenú v kW;

(50)

„elektrický príkon v režime vypnutia termostatu“ (PTO ) znamená elektrický príkon tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – tepelného čerpadla alebo kombinovaného tepelného zdroja – tepelného čerpadla v režime vypnutia termostatu vyjadrenú v kW;

(51)

„elektrický príkon v režime ohrevu kľukovej skrine“ (PCK ) znamená elektrický príkon tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – tepelného čerpadla alebo kombinovaného tepelného zdroja – tepelného čerpadla v režime ohrevu kľukovej skrine vyjadrenú v kW;

(52)

„nízkoteplotné tepelné čerpadlo“ znamená tepelný zdroj na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlo, ktorý je osobitne navrhnutý na použitie pri nízkych teplotách a ktorý nedokáže dodať vodu na vykurovanie s výstupnou teplotou 52 °C pri vstupnej teplote suchého (vlhkého) teplomera – 7 °C (– 8 °C) v referenčných konštrukčných podmienkach pre priemernú klímu;

(53)

„použitie pri nízkej teplote“ znamená použitie, pri ktorom tepelný zdroj na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlo dodáva deklarovaný tepelný výkon pri teplote vnútorného výmenníka tepla na výstupe na úrovni 35 °C

(54)

„použitie pri strednej teplote“ znamená použitie, pri ktorom tepelný zdroj na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlo alebo kombinovaný tepelný zdroj – tepelné čerpadlo dodáva deklarovaný tepelný výkon pri teplote vnútorného výmenníka tepla na výstupe na úrovni 55 °C;

 

Vymedzenia pojmov týkajúce sa ohrevu vody v kombinovaných tepelných zdrojoch:

(55)

„záťažový profil“ znamená znamená daný sled odberov vody, ako sa uvádza v tabuľke 15 v prílohe VII; každý kombinovaný tepelný zdroj spĺňa najmenej jeden záťažový profil;

(56)

„odber vody“ znamená danú kombináciu užitočného prietoku vody, užitočnej teploty vody, užitočného energetického obsahu a špičkovej teploty, ako sa uvádza v tabuľke 15 v prílohe VII;

(57)

„užitočný prietok vody“ (f) znamená minimálny prietok vyjadrený v litroch za minútu, pri ktorom teplá voda prispieva k referenčnej energii, ako sa uvádza v tabuľke 15 v prílohe VII;

(58)

„užitočná teplota vody“ (Tm ) znamená teplotu vody vyjadrenú v stupňoch Celzia, pri ktorej teplá voda začína prispievať k referenčnej energii, ako sa uvádza v tabuľke 15 v prílohe VII;

(59)

„užitočný energetický obsah“ (Qtap ) znamená energetický obsah teplej vody, vyjadrený v kWh, dodanej pri teplote rovnej alebo vyššej ako užitočná teplota vody a pri prietoku vody rovnom alebo vyššom ako užitočný prietok vody, ako sa uvádza v tabuľke 15 v prílohe VII;

(60)

„energetický obsah teplej vody“ znamená súčin mernej tepelnej kapacity vody, priemerného teplotného rozdielu medzi teplou vodou na výstupe a studenou vodou na vstupe a celkovou hmotnosťou dodanej teplej vody;

(61)

„špičková teplota“ (Tp ) znamená minimálnu teplotu vody vyjadrenú v stupňoch Celzia, ktorá sa má dosiahnuť počas odberu vody, ako sa uvádza v tabuľke 15 v prílohe VII;

(62)

„referenčná energia“ (Qref ) znamená súčet užitočného energetického obsahu odberov vody vyjadrený v kWh, v rámci konkrétneho záťažového profilu, ako sa uvádza v tabuľke 15 v prílohe VII;

(63)

„maximálny záťažový profil“ znamená záťažový profil s najväčšou referenčnou energiou, ktorú dokáže kombinovaný ohrievač poskytnúť pri splnení teplotných a prietokových podmienok daného záťažového profilu;

(64)

„deklarovaný záťažový profil“ znamená záťažový profil, ktorý sa uplatňuje pri určení energetickej účinnosti ohrevu vody;

(65)

„denná spotreba elektrickej energie“ (Qelec ) znamená spotrebu elektrickej energie na ohrev vody počas 24 za sebou idúcich hodín pri deklarovanom záťažovom profile vyjadrenú v kWh vo forme konečnej energie;

(66)

„denná spotreba paliva“ (Qfuel ) znamená spotrebu paliva na ohrev vody počas 24 za sebou idúcich hodín pri deklarovanom záťažovom profile vyjadrenú v kWh vziahnutú na GCV a na účely bodu 5 písm. f) prílohy VII vyjadrenú v GJ vztiahnutú na GCV;

(67)

„ročná spotreba elektrickej energie“ (AEC) znamená ročnú spotrebu elektrickej energie kombinovaného ohrievača vody v rámci deklarovaného záťažového profilu a za daných klimatických podmienok vyjadrenú v kWh vo forme konečnej energie;

(68)

„ročná spotreba paliva“ (AFC) znamená ročnú spotrebu fosílneho paliva a/alebo paliva z biomasy kombinovaného ohrievača vody pri deklarovanom záťažovom profile a za daných klimatických podmienok v GJ vztiahnutú na GCV;

 

Vymedzenia pojmov týkajúce sa solárnych zariadení:

(69)

„ročný nesolárny tepelný príspevok“(Qnonsol ) znamená ročný príspevok elektrickej energie (vyjadrený ako primárna energia v kWh) a/alebo palív (vyjadrených ako GCV v kWh) vo výstupe využiteľného tepla zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia, v ktorom sa zohľadňuje ročné množstvo tepla zachyteného solárnymi kolektormi a tepelné straty solárneho zásobníka teplej vody;

(70)

„vstupná plocha kolektora“ (Asol ), na účely obrázkov 1 až 4 v prílohe IV označovaná ako „rozmery kolektora“, znamená maximálnu vystavenú plochu, cez ktorú do kolektora vniká nekoncentrované slnečné žiarenie, vyjadrenú v m2;

(71)

„účinnosť kolektora“ (ηcol ) znamená účinnosť solárneho kolektora pri teplotnom rozdiele medzi solárnym kolektorom a okolitým vzduchom 40 K a pri vyžarovaní slnka 1 000 W/m2 vyjadrenú v %;

(72)

„statická strata“ (S) znamená vykurovaciu energiu, ktorá sa rozplynula v solárnom zásobníku teplej vody pri daných teplotách vody a okolitého vzduchu, vyjadrenú vo W;

(73)

„zásobný objem“ (V), na účely obrázkov 1 až 4 v prílohe IV označovaný ako „objem zásobníka“, znamená menovitý objem solárneho zásobníka teplej vody vyjadrený v m3;

(74)

„spotreba pomocnej energie“ (Qaux ), na účely obrázku 5 v prílohe IV označovaná ako „pomocná energia“, znamená ročnú spotrebu elektrickej energie výlučne solárneho systému, ktorá sa využila z dôvodu spotreby energie čerpadla a spotreby energie v pohotovostnom režime, vyjadrenú v kWh vo forme konečnej energie;

(75)

„spotreba energie čerpadla“ (solpump) znamená menovitú spotrebu elektrickej energie čerpadla v kolektorovej sústave výlučne solárneho systému vyjadrenú vo W;

(76)

„spotreba energie v pohotovostnom režime“ (solstandby) znamená menovitú spotrebu elektrickej energie výlučne solárneho systému, keď sú čerpadlo a generátor tepla neaktívne, vyjadrenú vo W;

 

Ďalšie vymedzenia pojmov:

(77)

„priemerné klimatické podmienky“, „chladnejšie klimatické podmienky“ a „teplejšie klimatické podmienky“ znamenajú vlastnosti teplôt a podmienok globálnej žiarivosti slnka v meste Štrasburg pre prvý pojem, Helsinki pre druhý pojem a Atény pre tretí pojem;

(78)

„identifikačný kód modelu“ znamená kód, ktorý je zvyčajne zložený z písmen aj čísel, a ktorým sa odlišuje konkrétny model tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty, solárneho zariadenia, zostavy zloženej z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia alebo zostavy z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia od ostatných modelov rovnakej obchodnej značky alebo s rovnakým menom dodávateľa alebo predajcu.


(1)  Ú. v. EÚ L 315, 14.11.2012, s. 1.

(2)  Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 24.


PRÍLOHA II

Triedy energetickej účinnosti

1.   TRIEDY SEZÓNNEJ ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI VYKUROVANIA PRIESTORU

Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru tepelného zdroja, s výnimkou nízkoteplotných tepelných čerpadiel a tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel pre nízkoteplotné aplikácie, sa určuje na základne sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru tak, ako sa ustanovuje v tabuľke 1.

Triedy sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru nízkoteplotného tepelného čerpadla a tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – tepelného čerpadla pre nízkoteplotné aplikácie sa určujú na základne sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru tak, ako sa ustanovuje v tabuľke 2.

Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru tepelného zdroja sa vypočíta v súlade s bodmi 3 a 4 prílohy VII, pokiaľ ide o tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlá, kombinované tepelné zdroje – tepelné čerpadlá a nízkoteplotné tepelné čerpadlá pod priemernými klimatickými podmienkami.

Tabuľka 1

Triedy sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru tepelných zdrojov, s výnimkou nízkoteplotných tepelných čerpadiel a tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel pre nízkoteplotné aplikácie

Triedy sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru

Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru ηs v %

A+++

ηs ≥ 150

A++

125 ≤ ηs < 150

A+

98 ≤ ηs < 125

A

90 ≤ ηs < 98

B

82 ≤ ηs < 90

C

75 ≤ ηs < 82

D

36 ≤ ηs < 75

E

34 ≤ ηs < 36

F

30 ≤ ηs < 34

G

ηs < 30


Tabuľka 2

Triedy sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru nízkoteplotných tepelných čerpadiel a tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel pre nízkoteplotné aplikácie

Triedy sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru

Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru ηs v %

A+++

ηs ≥ 175

A++

150 ≤ ηs < 175

A+

123 ≤ ηs < 150

A

115 ≤ ηs < 123

B

107 ≤ ηs < 115

C

100 ≤ ηs < 107

D

61 ≤ ηs < 100

E

59 ≤ ηs < 61

F

55 ≤ ηs < 59

G

ηs < 55

2.   TRIEDY ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI OHREVU VODY

Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody kombinovaného tepelného zdroja sa určuje na základe jeho energetickej účinnosti ohrevu vody tak, ako sa ustanovuje v tabuľke 3.

Energetická účinnosť ohrevu vody kombinovaného tepelného zdroja sa vypočíta v súlade s bodom 5 prílohy VII.

Tabuľka 3

Triedy energetickej účinnosti ohrevu vody kombinovaných tepelných zdrojov rozdelené podľa deklarovaných záťažových profilov, ηwh v %

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

A+++

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 62

ηwh ≥ 69

ηwh ≥ 90

ηwh ≥ 163

ηwh ≥ 188

ηwh ≥ 200

ηwh ≥ 213

A++

53 ≤ ηwh < 62

53 ≤ ηwh < 62

61 ≤ ηwh < 69

72 ≤ ηwh < 90

130 ≤ ηwh < 163

150 ≤ ηwh < 188

160 ≤ ηwh < 200

170 ≤ ηwh < 213

A+

44 ≤ ηwh < 53

44 ≤ ηwh < 53

53 ≤ ηwh < 61

55 ≤ ηwh < 72

100 ≤ ηwh < 130

115 ≤ ηwh < 150

123 ≤ ηwh < 160

131 ≤ ηwh < 170

A

35 ≤ ηwh < 44

35 ≤ ηwh < 44

38 ≤ ηwh < 53

38 ≤ ηwh < 55

65 ≤ ηwh < 100

75 ≤ ηwh < 115

80 ≤ ηwh < 123

85 ≤ ηwh < 131

B

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

35 ≤ ηwh < 38

35 ≤ ηwh < 38

39 ≤ ηwh < 65

50 ≤ ηwh < 75

55 ≤ ηwh < 80

60 ≤ ηwh < 85

C

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

32 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 35

36 ≤ ηwh < 39

37 ≤ ηwh < 50

38 ≤ ηwh < 55

40 ≤ ηwh < 60

D

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

29 ≤ ηwh < 32

29 ≤ ηwh < 32

33 ≤ ηwh < 36

34 ≤ ηwh < 37

35 ≤ ηwh < 38

36 ≤ ηwh < 40

E

22 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

26 ≤ ηwh < 29

26 ≤ ηwh < 29

30 ≤ ηwh < 33

30 ≤ ηwh < 34

30 ≤ ηwh < 35

32 ≤ ηwh < 36

F

19 ≤ ηwh < 22

20 ≤ ηwh < 23

23 ≤ ηwh < 26

23 ≤ ηwh < 26

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

27 ≤ ηwh < 30

28 ≤ ηwh < 32

G

ηwh < 19

ηwh < 20

ηwh < 23

ηwh < 23

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 27

ηwh < 28

3.   TRIEDY ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI SOLÁRNYCH ZÁSOBNÍKOV TEPLEJ VODY, AK IDE O SOLÁRNE ZARIADENIE (ALEBO JEHO SÚČASŤ)

Trieda energetickej účinnosti solárneho zásobníka teplej vody, ak ide o solárne zariadenie (alebo jeho súčasť), sa určuje na základe jeho statickej straty tak, ako sa ustanovuje v tabuľke 4.

Tabuľka 4

Triedy energetickej účinnosti solárnych zásobníkov teplej vody, ak ide o solárne zariadenie (alebo jeho súčasť)

Trieda energetickej účinnosti

Statická strata S vo wattoch a zásobný objem V v litroch

A+

Formula

A

Formula

B

Formula

C

Formula

D

Formula

E

Formula

F

Formula

G

Formula


PRÍLOHA III

Štítky

1.   TEPELNÉ ZDROJE NA VYKUROVANIE PRIESTORU

1.1.   Štítok 1

1.1.1.   Tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – kotly, ktoré patria do tried sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru A++ až G

Image

(a)

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo ochranná známka;

II.

dodávateľov identifikačný kód modelu;

III.

funkcia vykurovania priestoru;

IV.

trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru určená v súlade s bodom 1 prílohy II; špička šípky, ktorá obsahuje triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v prípade tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – kotla, sa umiestňuje do rovnakej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti;

V.

menovitý tepelný výkon v kW zaokrúhlený na najbližšie celé číslo;

VI.

vnútorná hladina akustického výkonu LWA vyjadrená v dB a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

(b)

Grafický návrh štítka pre tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – kotly je v súlade s bodom 5 tejto prílohy.

1.1.2.   Kogeneračné tepelné zdroje na vykurovanie priestoru, ktoré patria do tried sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru A++ až G

Image

(a)

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo ochranná známka;

II.

dodávateľov identifikačný kód modelu;

III.

funkcia vykurovania priestoru;

IV.

trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru určená v súlade s bodom 1 prílohy II; špička šípky, ktorá obsahuje triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v prípade kogeneračného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, sa umiestňuje do rovnakej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti;

V.

menovitý tepelný výkon vrátane menovitého tepelného výkonu akéhokoľvek dodatočného tepelného zdroja vyjadrený v kW a zaokrúhlený na najbližšie celé číslo;

VI.

vnútorná hladina akustického výkonu LWA vyjadrená v dB a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

VII.

funkcia dodatočnej výroby elektrickej energie.

(b)

Grafický návrh štítka pre kogeneračné tepelné zdroje na vykurovanie priestoru je v súlade s bodom 6 tejto prílohy.

1.1.3.   Tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlá, s výnimkou nízkoteplotných tepelných čerpadiel, ktoré patria do tried sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru A++ až G

Image

(a)

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo ochranná známka;

II.

dodávateľov identifikačný kód modelu;

III.

funkcia vykurovania priestoru pre strednoteplotné a nízkoteplotné aplikácie;

IV.

trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru za priemerných klimatických podmienok pre strednoteplotné a nízkoteplotné aplikácie určená v súlade s bodom 1 prílohy II; špička šípky, ktorá obsahuje triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v prípade tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – tepelného čerpadla pre strednoteplotné a nízkoteplotné aplikácie, sa umiestňuje do rovnakej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti;

V.

menovitý tepelný výkon vrátane menovitého tepelného výkonu akéhokoľvek dodatočného tepelného zdroja vyjadrený v kW za priemerných, chladnejších a teplejších klimatických podmienok pre strednoteplotné a nízkoteplotné aplikácie zaokrúhlený na najbližšie celé číslo;

VI.

teplotná mapa Európy s vyobrazením troch orientačných teplotných pásem;

VII.

vnútorná (ak je použiteľná) a vonkajšia hladina akustického výkonu LWA vyjadrená v dB a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

(b)

Grafický návrh štítka pre tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlá je v súlade s bodom 7 tejto prílohy. Ak bola modelu udelená environmentálna značka EÚ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010 (1), na štítok sa výnimočne môže pridať kópia environmentálnej značky EÚ.

1.1.4.   Nízkoteplotné tepelné čerpadlá, ktoré patria do tried sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru A++ až G

Image

(a)

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo ochranná známka;

II.

dodávateľov identifikačný kód modelu;

III.

funkcia vykurovania priestoru pre nízkoteplotnú aplikáciu;

IV.

trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru za priemerných klimatických podmienok určená v súlade s bodom 1 prílohy II; špička šípky, ktorá obsahuje triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v prípade nízkoteplotného tepelného čerpadla, sa umiestňuje do rovnakej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti;

V.

menovitý tepelný výkon vrátane menovitého tepelného výkonu akéhokoľvek dodatočného tepelného zdroja vyjadrený v kW za priemerných, chladnejších a teplejších klimatických podmienok zaokrúhlený na najbližšie celé číslo;

VI.

teplotná mapa Európy s vyobrazením troch orientačných teplotných pásem;

VII.

vnútorná (ak je použiteľná) a vonkajšia hladina akustického výkonu LWA vyjadrená v dB a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

(b)

Grafický návrh štítka pre nízkoteplotné tepelné čerpadlá je v súlade s bodom 8 tejto prílohy. Ak bola modelu udelená environmentálna značka EÚ podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 66/2010, na štítok sa výnimočne môže pridať kópia environmentálnej značky EÚ.

1.2.   Štítok 2

1.2.1.   Tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – kotly, ktoré patria do tried sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru A+++ až D

Image

(a)

Na štítku sa uvádzajú informácie stanovené v bode 1.1.1 písm. a) tejto prílohy.

(b)

Grafický návrh štítka pre tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – kotly je v súlade s bodom 5 tejto prílohy.

1.2.2.   Kogeneračné tepelné zdroje na vykurovanie priestoru, ktoré patria do tried sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru A+++ až D

Image

(a)

Na štítku sa uvádzajú informácie stanovené v bode 1.1.2 písm. a) tejto prílohy.

(b)

Grafický návrh štítka pre kogeneračné tepelné zdroje na vykurovanie priestoru je v súlade s bodom 6 tejto prílohy.

1.2.3.   Tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlá, ktoré patria do tried sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru A+++ až D

Image

(a)

Na štítku sa uvádzajú informácie stanovené v bode 1.1.3 písm. a) tejto prílohy.

(b)

Grafický návrh štítka pre tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlá je v súlade s bodom 7 tejto prílohy.

1.2.4.   Nízkoteplotné tepelné čerpadlá, ktoré patria do tried sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru A+++ až D

Image

(a)

Na štítku sa uvádzajú informácie stanovené v bode 1.1.4 písm. a) tejto prílohy.

(b)

Grafický návrh štítka pre nízkoteplotné tepelné čerpadlá je v súlade s bodom 8 tejto prílohy.

2.   KOMBINOVANÉ TEPELNÉ ZDROJE:

2.1.   Štítok 1

2.1.1.   Kombinované tepelné zdroje – kotly, ktoré patria do tried sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru A++ až G a tried energetickej účinnosti ohrevu vody A až G

Image

(a)

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II.

dodávateľov identifikačný kód modelu;

III.

funkcia vykurovania priestoru a funkcia ohrevu vody vrátane deklarovaného záťažového profilu vyjadreného ako patričné písmeno v súlade s tabuľkou 15 prílohy VII;

IV.

trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a trieda energetickej účinnosti ohrevu vody určené v súlade s bodmi 1 a 2 prílohy II; špičky šípok, ktoré obsahujú triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a triedu energetickej účinnosti ohrevu vody v prípade kombinovaného tepelného zdroja – kotla, sa umiestňujú do rovnakej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti;

V.

menovitý tepelný výkon v kW zaokrúhlený na najbližšie celé číslo;

VI.

vnútorná hladina akustického výkonu LWA , vyjadrená v dB, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

VII.

v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – kotlov, ktoré možno prevádzkovať len v hodinách mimo špičky, sa môže pridať piktogram uvedený v bode 9 písm. d) podods. 11 tejto prílohy.

(b)

Grafický návrh štítka pre kombinované tepelné zdroje – kotly je v súlade s bodom 9 tejto prílohy.

2.1.2.   Kombinované tepelné zdroje – tepelné čerpadlá, ktoré patria do tried sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru A++ až G a tried energetickej účinnosti ohrevu vody A až G

Image

(a)

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka;

II.

dodávateľov identifikačný kód modelu;

III.

funkcia vykurovania priestoru pre strednoteplotné aplikácie a funkcia ohrevu vody vrátane deklarovaného záťažového profilu vyjadreného ako patričné písmeno v súlade s tabuľkou 15 prílohy VII;

IV.

trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru za priemerných klimatických podmienok pre strednoteplotné aplikácie a trieda energetickej účinnosti ohrevu vody za priemerných klimatických podmienok určené v súlade s bodmi 1 a 2 prílohy II; špičky šípok, ktoré obsahujú triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a triedu energetickej účinnosti kombinovaného tepelného zdroja – tepelného čerpadla, sa umiestňujú do rovnakej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti;

V.

menovitý tepelný výkon vrátane menovitého tepelného výkonu každého dodatočného tepelného zdroja, v kW, za priemerných, chladnejších a teplejších klimatických podmienok, zaokrúhlený na najbližšie celé číslo;

VI.

Mapa Európy znázorňujúca tri teplotné zóny;

VII.

vnútorná (ak je to vhodné) a vonkajšia hladina akustického výkonu LWA , vyjadrená v dB, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

VIII.

v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel, ktoré možno prevádzkovať len v hodinách mimo špičky, sa môže pridať piktogram uvedený v bode 10 písm. d) podods. 12 tejto prílohy.

(b)

Grafický návrh štítka pre kombinované tepelné zdroje – tepelné čerpadlá je v súlade s bodom 10 tejto prílohy.

2.2.   Štítok 2

2.2.1.   Kombinované tepelné zdroje – kotly, ktoré patria do tried sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru A+++ až D a tried energetickej účinnosti ohrevu vody A+ až F

Image

(a)

Na štítku sa uvádzajú informácie stanovené v bode 2.1.1 písm. a).

(b)

Grafický návrh štítka pre kombinované tepelné zdroje – kotly je v súlade s bodom 9 tejto prílohy.

2.2.2.   Kombinované tepelné zdroje – tepelné čerpadlá, ktoré patria do tried sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru A+++ až D a tried energetickej účinnosti ohrevu vody A+ až F

Image

(a)

Na štítku sa uvádzajú informácie stanovené v bode 2.1.2 písm. a).

(b)

Grafický návrh štítka pre kombinované tepelné zdroje – tepelné čerpadlá je v súlade s bodom 10 tejto prílohy.

3.   ZOSTAVY ZLOŽENÉ Z TEPELNÉHO ZDROJA NA VYKUROVANIE PRIESTORU, REGULÁTORA TEPLOTY A SOLÁRNEHO ZARIADENIA

Štítok pre zostavy zložené z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia, ktoré patria do tried sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru A+++ až G

Image

(a)

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno alebo ochranná známka predajcu a/alebo dodávateľa;

II.

predajcov a/alebo dodávateľov identifikačný kód modelu;

III.

funkcia vykurovania priestoru;

IV.

trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v prípade tepelného zdroja na vykurovanie priestoru určená v súlade s bodom 1 prílohy II;

V.

uvedenie informácie, či do zostavy zloženej z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia možno zahrnúť aj solárny kolektor, zásobník teplej vody, regulátor teploty a/alebo dodatočný tepelný zdroj na vykurovanie priestoru;

VI.

trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v prípade zostavy zloženej z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia určená v súlade s bodom 5 prílohy IV; špička šípky, ktorá obsahuje triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v prípade zostavy zloženej z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia, sa umiestňuje do rovnakej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti.

(b)

Grafický návrh štítka pre zostavy zložené z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia je v súlade s bodom 11 tejto prílohy. V prípade zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia, zaradených do tried sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru A+++ až D, možno zo škály A+++ až G vynechať posledné triedy E až G.

4.   ZOSTAVY ZLOŽENÉ Z KOMBINOVANÉHO TEPELNÉHO ZDROJA, REGULÁTORA TEPLOTY A SOLÁRNEHO ZARIADENIA

Štítok pre zostavy zložené z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia, ktoré patria do tried energetickej účinnosti sezónneho vykurovania priestoru a ohrevu vody A+++ až G

Image

(a)

Na štítku sa uvádzajú tieto informácie:

I.

meno alebo ochranná známka predajcu a/alebo dodávateľa;

II.

predajcov a/alebo dodávateľov identifikačný kód modelu;

III.

funkcia vykurovania priestoru a funkcia ohrevu vody vrátane deklarovaného záťažového profilu vyjadreného ako patričné písmeno v súlade s tabuľkou 15 prílohy VII;

IV.

triedy sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a ohrevu vody v prípade kombinovaného tepelného zdroja určené v súlade s bodmi 1 a 2 prílohy II;

V.

uvedenie informácie, či do zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia možno zahrnúť aj solárny kolektor, zásobník teplej vody, regulátor teploty a/alebo dodatočný tepelný zdroj;

VI.

trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v prípade zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia určená v súlade s bodom 6 prílohy IV; špička šípky, ktorá obsahuje triedu sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v prípade zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia, sa umiestňuje do rovnakej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti;

VII.

trieda energetickej účinnosti ohrevu vody v prípade zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia určená v súlade s bodom 6 prílohy IV; špička šípky, ktorá obsahuje triedu energetickej účinnosti ohrevu vody v prípade zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia, sa umiestňuje do rovnakej výšky, v akej je špička šípky príslušnej triedy energetickej účinnosti.

(b)

Grafický návrh štítka pre zostavy zložené z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia je v súlade s bodom 12 tejto prílohy. V prípade zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia, zaradených do tried energetickej účinnosti sezónneho vykurovania priestoru a/alebo ohrevu vody A+++ až D, možno zo škály A+++ až G vynechať posledné triedy E až G.

5.   Grafický návrh štítka pre tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – kotly je takýto:

Image

Pričom:

(a)

Štítok je minimálne 105 mm široký a 200 mm vysoký. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

(b)

Pozadie je biele.

(c)

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyánová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

(d)

Štítok spĺňa všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

Image

Hrúbka čiary štítka EÚ: 4 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ: Farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok: Farba: X-00-00-00. Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 86 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 bod, farba: 100 % modrá kyánová, dĺžka: 86 mm.

Image

Funkcia vykurovania priestoru:

Piktogram podľa vyobrazenia.

Image

Stupnice A++ – G a A+++ – D:

Šípka: výška: 5 mm, medzera: 1,3 mm, farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

siedma trieda: 00-X-X-00,

ôsma trieda: 00-X-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 14 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku;

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 1 mm, farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 16 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Image

Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru:

Šípka: šírka: 22 mm, výška: 12 mm, 100 % čierna.

Text: Calibri bold 24 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Image

Vnútorná hladina akustického výkonu:

Piktogram podľa vyobrazenia

Ohraničenie: 2 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota „YZ“: Calibri bold 20 bodov, 100 % čierna;

Text „dB“: Calibri regular 15 bodov, 100 % čierna.

Image

Menovitý tepelný výkon:

Ohraničenie: 2 body – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota „YZ“: Calibri bold 45 bodov, 100 % čierna;

Text „kW“: Calibri regular 30 bodov, 100 % čierna.

Image

Rok zavedenia štítka a číslo nariadenia:

Text: Calibri bold 10 bodov.

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.

Image

Dodávateľov identifikačný kód modelu:

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu sa zmestia do priestoru 86 x 12 mm.

6.   Grafický návrh štítka pre kogeneračné tepelné zdroje na vykurovanie priestoru je takýto:

Image

Pričom:

(a)

Štítok má šírku aspoň 105 mm a výšku aspoň 200 mm. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

(b)

Pozadie je biele.

(c)

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyánová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

(d)

Štítok spĺňa všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

Image

Hrúbka čiary štítka EÚ: 4 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ: Farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok: Farba: X-00-00-00. Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 86 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 bod, farba: 100 % modrá kyánová, dĺžka: 86 mm.

Image

Funkcia vykurovania priestoru:

Piktogram podľa vyobrazenia.

Image

Stupnice A++-G a A+++-D:

Šípka: výška: 5 mm, medzera: 1,3 mm, farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

siedma trieda: 00-X-X-00,

ôsma trieda: 00-X-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 14 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku;

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 1 mm, farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 16 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Image

Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru:

Šípka: šírka: 22 mm, výška: 12 mm, 100 % čierna.

Text: Calibri bold 24 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Image

Vnútorná hladina akustického výkonu:

Piktogram podľa vyobrazenia,

Ohraničenie: 2 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm,

Hodnota „YZ“: Calibri bold 20 bodov, 100 % čierna,

Text „dB“: Calibri regular 15 bodov, 100 % čierna.

Image

Menovitý tepelný výkon:

Ohraničenie: 2 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm,

Hodnota „YZ“: Calibri bold 45 bodov, 100 % čierna,

Text „kW“: Calibri regular 30 bodov, 100 % čierna.

Image

Funkcia výroby elektriny:

Piktogram podľa vyobrazenia,

Ohraničenie: 2 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Rok zavedenia štítka a číslo nariadenia:

Text: Calibri bold 10 bodov.

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.

Image

Dodávateľov identifikačný kód modelu:

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu sa zmestia do priestoru 86 × 12 mm.

7.   Grafický návrh štítka pre tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlá je takýto:

Image

Pričom:

(a)

Štítok má šírku aspoň 105 mm a výšku aspoň 200 mm. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

(b)

Pozadie je biele.

(c)

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyánová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

(d)

Štítok spĺňa všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

Image

Hrúbka čiary štítka EÚ: 4 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ: Farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok: Farba: X-00-00-00. Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 86 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 bod, farba: 100 % modrá kyánová, dĺžka: 86 mm.

Image

Funkcia vykurovania priestoru:

Piktogram podľa vyobrazenia.

Image

Strednoteplotné a nízkoteplotné aplikácie:

Text „55 °C“ a „55 °C“: Calibri regular 14 bodov, 100 % čierna.

Image

Stupnice A++ – G a A+++ – D:

Šípka: výška: 5 mm, medzera: 1,3 mm, farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

siedma trieda: 00-X-X-00,

ôsma trieda: 00-X-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 14 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku;

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 1 mm, farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 16 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Image

Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru:

Šípka: šírka: 19 mm, výška: 12 mm, 100 % čierna.

Text: Calibri bold 24 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Image

Vnútorná (ak je to vhodné) a vonkajšia hladina akustického výkonu:

Piktogram podľa vyobrazenia,

Ohraničenie: 2 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm,

Hodnota „YZ“: Calibri bold 20 bodov, 100 % čierna,

Text „dB“: Calibri regular 15 bodov, 100 % čierna.

Image

Menovitý tepelný výkon:

Ohraničenie: 2 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm,

Hodnoty „YZ“: Calibri najmenej 15 bodov, 100 % čierna,

Text „kW“: Calibri regular 15 bodov, 100 % čierna.

Image

Teplotná mapa Európy a legenda farieb (štvorčeky):

Piktogram podľa vyobrazenia,

Farby:

tmavomodrá: 86-51-00-00,

stredne modrá: 53-08-00-00,

svetlomodrá: 25-00-02-00.

Image

Rok zavedenia štítka a číslo nariadenia:

Text: Calibri bold 10 bodov.

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.

Image

Dodávateľov identifikačný kód modelu:

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu sa zmestia do priestoru 86 x 12 mm.

8.   Grafický návrh štítka pre nízkoteplotné tepelné čerpadlá je takýto:

Image

Pričom:

(a)

Štítok je minimálne 105 mm široký a 200 mm vysoký. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii..

(b)

Pozadie je biele.

(c)

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyánová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

(d)

Štítok spĺňa všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

Image

Hrúbka čiary štítka EÚ: 4 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ: Farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok: Farba: X-00-00-00. Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 86 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 bod, farba: 100 % modrá kyánová, dĺžka: 86 mm.

Image

Funkcia vykurovania priestoru:

Piktogram podľa vyobrazenia.

Image

Nízkoteplotné aplikácie:

Text „35 °C“: Calibri regular 14 bodov, 100 % čierna.

Image

Stupnice A++ – G a A+++ – D:

Šípka: výška: 5 mm, medzera: 1,3 mm, farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

siedma trieda: 00-X-X-00,

ôsma trieda: 00-X-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 14 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 1 mm – farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 16 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Image

Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru:

Šípka: šírka: 22 mm, výška: 12 mm, 100 % čierna.

Text: Calibri bold 24 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Image

Vnútorná (ak je to vhodné) a vonkajšia hladina akustického výkonu:

Piktogram podľa vyobrazenia.

Ohraničenie: 2 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota „YZ“: Calibri bold 20 bodov, 100 % čierna.

Text „dB“: Calibri regular 15 bodov, 100 % čierna.

Image

Menovitý tepelný výkon:

Ohraničenie: 2 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnoty „YZ“: Calibri najmenej 18 bodov, 100 % čierna.

Text „kW“: Calibri regular 13,5 boda, 100 % čierna.

Image

Teplotná mapa Európy a legenda farieb (štvorčeky):

Piktogram podľa vyobrazenia.

Farby:

tmavomodrá: 86-51-00-00,

stredne modrá: 53-08-00-00,

svetlomodrá: 25-00-02-00.

Image

Rok zavedenia štítka a číslo nariadenia:

Text: Calibri bold 10 bodov.

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.

Image

Dodávateľov identifikačný kód modelu:

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu sa zmestia do priestoru 86 x 12 mm.

9.   Grafický návrh štítka pre kombinované tepelné zdroje – kotly je takýto:

Image

Pričom:

(a)

Štítok je minimálne 105 mm široký a 200 mm vysoký. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

(b)

Pozadie je biele.

(c)

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyánová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

(d)

Štítok spĺňa všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

Image

Hrúbka čiary štítka EÚ: 4 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ: Farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok: Farba: X-00-00-00. Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 86 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 bod, farba: 100 % modrá kyánová, dĺžka: 86 mm.

Image

Funkcia vykurovania priestoru:

Piktogram podľa vyobrazenia.

Image

Funkcia ohrevu vody:

Piktogram podľa vyobrazenia vrátane deklarovaného záťažového profilu vyjadreného ako patričné písmeno v súlade s tabuľkou 15 prílohy VII: Calibri bold 16 bodov, 100 % čierna.

Image

Stupnice A++ – G a A – G, A+++ – D alebo A+ – F:

Šípka: výška: 5 mm, medzera: 1,3 mm, farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

siedma trieda: 00-X-X-00,

ôsma trieda: 00-X-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 14 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 1 mm, farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 16 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Image

Triedy sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a ohrevu vody:

Šípka: šírka: 14 mm, výška: 9 mm, 100 % čierna.

Text: Calibri bold 18 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Image

Menovitý tepelný výkon:

Ohraničenie: 2 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota „YZ“: Calibri bold 37,5 boda, 100 % čierna.

Text „kW“: Calibri regular 18 bodov, 100 % čierna.

Image

Vnútorná hladina akustického výkonu:

Piktogram podľa vyobrazenia.

Ohraničenie: 2 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota „YZ“: Calibri bold 20 bodov, 100 % čierna.

Text „dB“: Calibri regular 15 bodov, 100 % čierna.

Image

Prípadná vhodnosť pre mimošpičkové zaťaženie:

Piktogram podľa vyobrazenia.

Ohraničenie: 2 body – farba: 100 % modrá kyánová – zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Rok zavedenia štítka a číslo nariadenia:

Text: Calibri bold 10 bodov.

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.

Image

Dodávateľov identifikačný kód modelu:

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu sa zmestia do priestoru 86 x 12 mm.

10.   Grafický návrh štítka pre kombinované tepelné zdroje – tepelné čerpadlá je takýto:

Image

Pričom:

(a)

Štítok je minimálne 105 mm široký a 200 mm vysoký. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

(b)

Pozadie je biele.

(c)

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyánová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

(d)

Štítok spĺňa všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

Image

Hrúbka čiary štítka EÚ: 4 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ: Farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok: Farba: X-00-00-00. Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 86 mm, výška: 17 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 1 bod, farba: 100 % modrá kyánová, dĺžka: 86 mm.

Image

Funkcia vykurovania priestoru:

Piktogram podľa vyobrazenia.

Image

Funkcia ohrevu vody:

Piktogram podľa vyobrazenia vrátane deklarovaného záťažového profilu vyjadreného ako patričné písmeno v súlade s tabuľkou 15 prílohy VII: Calibri bold 16 bodov, 100 % čierna.

Image

Stupnice A++ – G a A – G, A+++ – D alebo A+ – F:

Šípka: výška: 5 mm, medzera: 1,3 mm, farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

siedma trieda: 00-X-X-00,

ôsma trieda: 00-X-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 14 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Šípka: výška: 7 mm, medzera: 1 mm, farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

posledná trieda: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 16 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Image

Triedy sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a ohrevu vody:

Šípka: šírka: 14 mm, výška: 9 mm, 100 % čierna.

Text: Calibri bold 18 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Image

Menovitý tepelný výkon:

Ohraničenie: 2 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnoty „YZ“: Calibri najmenej 12 bodov, 100 % čierna.

Text „kW“: Calibri regular 10 bodov, 100 % čierna.

Image

Teplotná mapa Európy a legenda farieb (štvorčeky):

Piktogram podľa vyobrazenia.

Farby:

tmavomodrá: 86-51-00-00,

stredne modrá: 53-08-00-00,

svetlomodrá: 25-00-02-00.

Image

Vnútorná (ak je to vhodné) a vonkajšia hladina akustického výkonu:

Piktogram podľa vyobrazenia.

Ohraničenie: 2 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Hodnota „YZ“: Calibri bold 15 bodov, 100 % čierna.

Text „dB“: Calibri regular 10 bodov, 100 % čierna.

Image

Prípadná vhodnosť pre mimošpičkové zaťaženie:

Piktogram podľa vyobrazenia.

Ohraničenie: 2 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Rok zavedenia štítka a číslo nariadenia:

Text: Calibri bold 10 bodov.

Image

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka.

Image

Dodávateľov identifikačný kód modelu:

Meno dodávateľa alebo jeho ochranná známka a identifikačný kód modelu sa zmestia do priestoru 86 x 12 mm.

11.   Grafický návrh štítka pre zostavy tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia je takýto:

Image

Pričom:

(a)

Štítok je minimálne 210 mm široký a 297 mm vysoký. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

(b)

Pozadie je biele.

(c)

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyánová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

(d)

Štítok spĺňa všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

Image

Hrúbka čiary štítka EÚ: 6 bodov, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ: Farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok: Farba: X-00-00-00. Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 191 mm, výška: 37 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 2 body, farba: 100 % modrá kyánová, dĺžka: 191 mm.

Image

Funkcia vykurovania priestoru:

Piktogram podľa vyobrazenia.

Image

Tepelný zdroj na vykurovanie priestoru:

Piktogram podľa vyobrazenia.

Trieda sezónnej energetickej účinnosti tepelného zdroja na vykurovanie priestoru:

Šípka: šírka: 24 mm, výška: 14 mm, 100 % čierna.

Text: Calibri bold 28 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Ohraničenie: 3 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Zostava so solárnym kolektorom, zásobníkom teplej vody, regulátorom teploty a/alebo dodatočným zdrojom tepla:

Piktogramy podľa vyobrazenia.

Znamienko „+“: Calibri bold 50 bodov, 100 % modrá kyánová.

Políčka: šírka: 12 mm, výška: 12 mm, ohraničenie: 4 body, 100 % modrá kyánová.

Ohraničenie: 3 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Stupnica A+++ – G s ohraničením:

Šípka: výška: 15 mm, medzera: 3 mm, farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

siedma trieda: 00-X-X-00.

Ak je to vhodné, posledné triedy: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 30 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Ohraničenie: 3 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru pre súpravu zloženú z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia:

Šípka: šírka: 33 mm, výška: 19 mm, 100 % čierna.

Text: Calibri bold 40 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Image

Rok zavedenia štítka a číslo nariadenia:

Text: Calibri bold 12 bodov.

Image

Meno alebo ochranná známka predajcu a/alebo dodávateľa.

Image

Predajcov a/alebo dodávateľov identifikačný kód modelu:

Meno alebo ochranná známka predajcu a/alebo dodávateľa a identifikačný kód modelu sa zmestia do priestoru 191 x 19 mm.

12.   Grafický návrh štítka pre zostavy kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia je takýto:

Image

Súčasne platí:

(a)

Štítok je minimálne 210 mm široký a 297 mm vysoký. Ak sa štítok vytlačí vo väčšom formáte, jeho obsah napriek tomu zostáva úmerný uvedenej špecifikácii.

(b)

Pozadie je biele.

(c)

Farby sú CMYK — modrá kyánová, červená magenta, žltá a čierna podľa tohto príkladu: 00-70-X-00: 0 % modrá kyánová, 70 % červená magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

(d)

Štítok spĺňa všetky tieto požiadavky (čísla sa vzťahujú na uvedený obrázok):

Image

Hrúbka čiary štítka EÚ: 6 bodov, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Logo EÚ: Farby: X-80-00-00 a 00-00-X-00.

Image

Energetický štítok: Farba: X-00-00-00. Piktogram podľa vyobrazenia: logo EÚ + energetický štítok: šírka: 191 mm, výška: 37 mm.

Image

Ohraničenie pod logami: 2 body, farba: 100 % modrá kyánová, dĺžka: 191 mm.

Image

Kombinovaný tepelný zdroj:

Piktogramy podľa vyobrazenia pre funkcie ohrevu vody vrátane deklarovaného záťažového profilu vyjadreného ako patričné písmeno v súlade s tabuľkou 15 prílohy VII: Calibri bold 16 bodov, 100 % čierna.

Triedy sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a ohrevu vody v prípade kombinovaného tepelného zdroja:

Šípka: šírka: 19 mm, výška: 11 mm, 100 % čierna.

Text: Calibri bold 23 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Ohraničenie: 3 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Zostava so solárnym kolektorom, zásobníkom teplej vody, regulátorom teploty a/alebo dodatočným zdrojom tepla:

Piktogramy podľa vyobrazenia.

Symbol „+“: Calibri bold 50 bodov, 100 % modrá kyánová.

Políčka: šírka: 12 mm, výška: 12 mm, ohraničenie: 4 body, 100 % modrá kyánová.

Ohraničenie: 3 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Funkcia vykurovania priestoru:

Piktogram podľa vyobrazenia.

Image

Stupnica A+++ – G s ohraničením:

Šípka: výška: 6,5 mm, medzera: 1 mm, farby:

najvyššia trieda: X-00-X-00,

druhá trieda: 70-00-X-00,

tretia trieda: 30-00-X-00,

štvrtá trieda: 00-00-X-00,

piata trieda: 00-30-X-00,

šiesta trieda: 00-70-X-00,

siedma trieda: 00-X-X-00.

Ak je to použiteľné, posledné triedy: 00-X-X-00.

Text: Calibri bold 16 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Ohraničenie: 3 body, farba: 100 % modrá kyánová, zaoblenie rohov: 3,5 mm.

Image

Triedy sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a ohrevu vody pre zostavu zloženú z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia:

Šípka: šírka: 24 mm, výška: 14 mm, 100 % čierna.

Text: Calibri bold 28 bodov, veľké písmená, biela, symboly „+“: horný index, v jednom riadku.

Image

Funkcia ohrevu vody:

Piktogram podľa vyobrazenia vrátane deklarovaného záťažového profilu vyjadreného ako patričné písmeno v súlade s tabuľkou 15 prílohy VII: Calibri bold 22 bodov, 100 % čierna.

Image

Rok zavedenia štítka a číslo nariadenia:

Text: Calibri bold 12 bodov.

Image

Meno alebo ochranná známka predajcu a/alebo dodávateľa.

Image

Predajcov a/alebo dodávateľov identifikačný kód modelu:

Meno alebo ochranná známka predajcu a/alebo dodávateľa a identifikačný kód modelu sa zmestia do priestoru 191 x 19 mm.


(1)  Ú. v. EÚ L 27, 30.1.2010, s. 1.


PRÍLOHA IV

Informačný list

1.   TEPELNÉ ZDROJE NA VYKUROVANIE PRIESTORU

1.1.

Informácie uvedené v informačnom liste tepelného zdroja na vykurovanie priestoru sa uvádzajú v tomto poradí a sú obsiahnuté v brožúre o výrobku alebo v iných dokumentoch pripojených k výrobku:

(a)

meno dodávateľa alebo ochranná známka;

(b)

dodávateľov identifikačný kód modelu;

(c)

trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru modelu určená v súlade s bodom 1 prílohy II;

(d)

menovitý tepelný výkon vrátane menovitého tepelného výkonu akéhokoľvek dodatočného tepelného zdroja vyjadrený v kW a zaokrúhlený na najbližšie celé číslo (v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel za priemerných klimatických podmienok);

(e)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v %, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodmi 3 a 4 prílohy VII (v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel za priemerných klimatických podmienok);

(f)

ročná energetická spotreba vyjadrená v kWh vo forme konečnej energie a/alebo v GJ vztiahnutá na GCV, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodmi 3 a 4 prílohy VII (v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel za priemerných klimatických podmienok);

(g)

Vnútorná hladina akustického výkonu LWA vyjadrená v dB a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo (v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel, ak je to použiteľné);

(h)

akékoľvek osobitné bezpečnostné opatrenie, ktoré treba uplatniť pri montáži, inštalácii alebo pri údržbe tepelného zdroja na vykurovanie priestoru;

v prípade kogeneračných tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru sa ďalej uvádza:

(i)

elektrická účinnosť v % zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel sa ďalej uvádza:

(j)

menovitý tepelný výkon vrátane menovitého tepelného výkonu akéhokoľvek dodatočného tepelného zdroja vyjadrený v kW za chladnejších a teplejších klimatických podmienok zaokrúhlený na najbližšie celé číslo;

(k)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v % za chladnejších a teplejších klimatických podmienok zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodom 4 prílohy VII;

(l)

ročná energetická spotreba vyjadrená v kWh vo forme konečnej energie a/alebo v GJ vztiahnutá na GCV za chladnejších a teplejších klimatických podmienok, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodom 4 prílohy VII;

(m)

vonkajšia hladina akustického výkonu LWA vyjadrená v dB a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

1.2.

Do jedného informačného listu možno zahrnúť viacero modelov tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru, ktoré dodáva rovnaký dodávateľ.

1.3.

Informácie uvedené v informačnom liste môžu mať formu buď farebnej alebo čiernobielej kópie štítka. V takom prípade sa uvedú aj informácie uvedené v bode 1.1, ktoré sa ešte na štítku nenachádzajú.

2.   KOMBINOVANÉ TEPELNÉ ZDROJE

2.1.

Informácie uvedené v informačnom liste kombinovaného tepelného zdroja sa uvádzajú v tomto poradí a sú obsiahnuté v brožúre o výrobku alebo v iných dokumentoch pripojených k výrobku:

(a)

meno dodávateľa alebo ochranná známka;

(b)

dodávateľov identifikačný kód modelu;

(c)

strednoteplotná aplikácia na vykurovanie priestoru (a, ak je to použiteľné, nízkoteplotná aplikácia v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel); deklarovaný záťažový profil na ohrev vody vyjadrený príslušným písmenom a typické využitie v súlade s tabuľkou 15 v prílohe VII;

(d)

trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a trieda energetickej účinnosti ohrevu vody modelu určená v súlade s bodmi 1 a 2 prílohy II;

(e)

menovitý tepelný výkon vrátane menovitého tepelného výkonu akéhokoľvek dodatočného tepelného zdroja vyjadrený v kW a zaokrúhlený na najbližšie celé číslo (v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel za priemerných klimatických podmienok);

(f)

ročná energetická spotreba vyjadrená v kWh vo forme konečnej energie a/alebo v GJ vztiahnutá na GCV na vykurovanie priestoru, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodmi 3 a 4 prílohy VII (v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel za priemerných klimatických podmienok); ročná energetická spotreba vyjadrená v kWh vo forme konečnej energie a/alebo v GJ vztiahnutá na GCV na ohrev vody, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodom 5 prílohy VII (v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel za priemerných klimatických podmienok);

(g)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v % zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodmi 3 a 4 prílohy VII (v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel za priemerných klimatických podmienok); energetická účinnosť ohrevu vody v % zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodom 5 prílohy VII (v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel za priemerných klimatických podmienok);

(h)

vnútorná hladina akustického výkonu LWA vyjadrená v dB a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo (v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel, ak je to použiteľné);

(i)

ak je to použiteľné, informácia o tom, že kombinovaný tepelný zdroj je schopný prevádzky len pri mimošpičkovom zaťažení;

(j)

akékoľvek osobitné bezpečnostné opatrenie, ktoré treba uplatniť pri montáži, inštalácii alebo pri údržbe kombinovaného tepelného zdroja;

v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel sa ďalej uvádza:

(k)

menovitý tepelný výkon vrátane menovitého tepelného výkonu akéhokoľvek dodatočného tepelného zdroja vyjadrený v kW za chladnejších a teplejších klimatických podmienok zaokrúhlený na najbližšie celé číslo;

(l)

ročná energetická spotreba vyjadrená v kWh vo forme konečnej energie a/alebo v GJ vztiahnutá na GCV na vykurovanie priestoru za chladnejších a teplejších klimatických podmienok, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodom 4 prílohy VII; ročná energetická spotreba na ohrev vody vyjadrená v kWh vo forme konečnej energie a/alebo v GJ vztiahnutá na GCV za chladnejších a teplejších klimatických podmienok, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodom 5 prílohy VII;

(m)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v % za chladnejších a teplejších klimatických podmienok zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodom 4 prílohy VII; energetická účinnosť ohrevu vody v % za chladnejších a teplejších klimatických podmienok zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodom 5 prílohy VII;

(n)

vonkajšia hladina akustického výkonu LWA vyjadrená v dB a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

2.2.

Do jedného informačného listu možno zahrnúť viacero modelov kombinovaných tepelných zdrojov, ktoré dodáva rovnaký dodávateľ.

2.3.

Informácie uvedené v informačnom liste môžu mať formu buď farebnej alebo čiernobielej kópie štítka. V takom prípade sa uvedú aj informácie uvedené v bode 2.1, ktoré sa ešte na štítku nenachádzajú.

3.   REGULÁTORY TEPLOTY

3.1.

Informácie uvedené v informačnom liste regulátora teploty sa uvádzajú v tomto poradí a sú obsiahnuté v brožúre o výrobku alebo v iných dokumentoch pripojených k výrobku:

(a)

meno dodávateľa alebo ochranná známka;

(b)

dodávateľov identifikačný kód modelu;

(c)

trieda regulátora teploty;

(d)

príspevok regulátora teploty k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v % zaokrúhlená na jedno desatinné číslo.

3.2.

Do jedného informačného listu možno zahrnúť viacero modelov regulátorov teploty, ktoré dodáva rovnaký dodávateľ.

4.   SOLÁRNE ZARIADENIA

4.1.

Informácie uvedené v informačnom liste solárneho zariadenia sa uvádzajú v tomto poradí a sú obsiahnuté v brožúre o výrobku alebo v iných dokumentoch pripojených k výrobku (pre čerpadlové jednotky v kolektorovej sústave, ak je to použiteľné):

(a)

meno dodávateľa alebo ochranná známka;

(b)

dodávateľov identifikačný kód modelu;

(c)

vstupná plocha kolektora v m zaokrúhlená na dve desatinné miesta;

(d)

účinnosť kolektora v % zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

(e)

trieda energetickej účinnosti solárneho zásobníka teplej vody určená v súlade s bodom 3 prílohy II;

(f)

statická strata solárneho zásobníka teplej vody vo W zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

(g)

zásobný objem solárneho zásobníka teplej vody v litroch a m3;

(h)

ročný nesolárny tepelný príspevok Qnonsol vyjadrený v kWh vo forme primárnej energie pre elektrickú energiu a/alebo v kWh vztiahnutý na GCV pre palivá, za záťažové profily M, L, XL a XXL za priemerných klimatických podmienok, zaokrúhlený na najbližšie celé číslo;

(i)

energetická spotreba čerpadla vo W zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

(j)

spotreba v pohotovostnom režime vo W zaokrúhlená na dve desatinné miesta;

(k)

spotreba pomocnej energie Qaux vyjadrená v kWh vo forme konečnej energie a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

4.2.

Do jedného informačného listu možno zahrnúť viacero modelov solárnych zariadení, ktoré dodáva rovnaký dodávateľ.

5.   ZOSTAVY ZLOŽENÉ Z TEPELNÉHO ZDROJA NA VYKUROVANIE PRIESTORU, REGULÁTORA TEPLOTY A SOLÁRNEHO ZARIADENIA

Informačný list zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia obsahuje prvky stanovené v obrázku 1 pre prvú položku, obrázku 2 pre druhú položku, obrázku 3 pre tretiu položku a obrázku 4 pre štvrtú položku na vyhodnotenie sezónnej energetickej účinnosti vyhrievania priestoru zostavy zloženej z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia vrátane týchto informácií:

I: hodnota sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru uprednostňovaného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru vyjadrená v %,

II: súčiniteľ na váženie tepelného výkonu uprednostňovaného tepelného zdroja a dodatočných tepelných zdrojov zostavy ustanovené v tabuľke 5 (prvý prípad) a v tabuľke 6 (druhý prípad) tejto prílohy,

III: hodnota matematického výrazu: Formula, kde Prated súvisí s uprednostňovaným tepelným zdrojom na vykurovanie priestoru,

IV: hodnota matematického výrazu Formula, kde Prated súvisí s uprednostňovaným tepelným zdrojom na vykurovanie priestoru,

v prípade uprednostňovaných tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel sa ďalej uvádza:

V: hodnota rozdielu sezónnych energetických účinností vykurovania priestoru za priemerných a chladnejších podmienok, vyjadrená v %,

VI: hodnota rozdielu sezónnych energetických účinností vykurovania priestoru za teplejších a priemerných podmienok, vyjadrená v %.

6.   ZOSTAVY ZLOŽENÉ Z KOMBINOVANÉHO TEPELNÉHO ZDROJA, REGULÁTORA TEPLOTY A SOLÁRNEHO ZARIADENIA

Informačný list zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia obsahuje prvky ustanovené v písmenách a) a b):

(a)

prvky stanovené v obrázku 1 a obrázku 3 na vyhodnotenie sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia vrátane týchto informácií:

I: hodnota sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru uprednostňovaného kombinovaného tepelného zdroja vyjadrená v %,

II: súčiniteľ na váženie tepelného výkonu uprednostňovaného tepelného zdroja a dodatočných tepelných zdrojov zostavy ustanovené v tabuľke 5 (prvý prípad) a tabuľke 6 (druhý prípad) tejto prílohy,

III: hodnota matematického výrazu: Formula, kde Prated súvisí s uprednostňovaným kombinovaným tepelným zdrojom,

IV: hodnota matematického výrazu Formula, kde Prated súvisí s uprednostňovaným kombinovaným tepelným zdrojom,

v prípade uprednostňovaných kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel sa ďalej uvádza:

V: hodnota rozdielu sezónnych energetických účinností vykurovania priestoru za priemerných a chladnejších podmienok, vyjadrená v %,

VI: hodnota rozdielu sezónnych energetických účinností vykurovania priestoru za teplejších a priemerných podmienok, vyjadrená v %;

(b)

prvky stanovené v obrázku 5 na vyhodnotenie energetickej účinnosti ohrevu vody zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia, pričom sa uvádzajú tieto informácie:

I: hodnota energetickej účinnosti ohrevu vody uprednostňovaného kombinovaného tepelného zdroja vyjadrená v %,

II: hodnota matematického výrazu Formula, kde Qref sa preberá z tabuľky 15 v prílohe VII a Qnonsol z informačného listu solárneho zariadenia za deklarovaný záťažový profil kombinovaného tepelného zdroja M, L, XL alebo XXL,

III: hodnota matematického výrazu Formula vyjadrená v %, kde Qaux sa preberá z informačného listu solárneho zariadenia a Qref z tabuľky 15 v prílohe VII za deklarovaný záťažový profil M, L, XL alebo XXL.

Tabuľka 5

Na účely obrázku 1 tejto prílohy, váženie uprednostňovaného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – kotla alebo kombinovaného tepelného zdroja – kotla a dodatočného tepelného zdroja  (1)

Formula

 (2)

II, zostava bez zásobníka teplej vody

II, zostava so zásobníkom teplej vody

0

0

0

0,1

0,30

0,37

0,2

0,55

0,70

0,3

0,75

0,85

0,4

0,85

0,94

0,5

0,95

0,98

0,6

0,98

1,00

≥ 0,7

1,00

1,00


Tabuľka 6

Na účely obrázkov 2 až 4 tejto prílohy, váženie uprednostňovaného kogeneračného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, tepelného zdroja na vykurovanie priestoru – tepelného čerpadla, kombinovaného tepelného zdroja – tepelného čerpadla alebo nízkoteplotného tepelného čerpadla a dodatočného tepelného zdroja  (3)

Formula

 (4)

II, zostava bez zásobníka teplej vody

II, zostava so zásobníkom teplej vody

0

1,00

1,00

0,1

0,70

0,63

0,2

0,45

0,30

0,3

0,25

0,15

0,4

0,15

0,06

0,5

0,05

0,02

0,6

0,02

0

≥ 0,7

0

0

Obrázok 1

Pre uprednostňované tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – kotly a uprednostňované kombinované tepelné zdroje – kotly, prvok príslušného informačného listu zostavy zloženej z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia a zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia, v ktorom sa udáva sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru ponúkanej zostavy

Image

Obrázok 2

Pre uprednostňované kogeneračné tepelné zdroje na vykurovanie priestoru, prvok informačného listu zostavy zloženej z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia, v ktorom sa udáva sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru ponúkanej zostavy

Image

Obrázok 3

Pre uprednostňované tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlá a uprednostňované kombinované tepelné zdroje – tepelné čerpadlá, prvok príslušného informačného listu zostavy zloženej z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia, a zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia, v ktorom sa udáva sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru ponúkanej zostavy

Image

Obrázok 4

Pre uprednostňované nízkoteplotné tepelné čerpadlá, prvok informačného listu zostavy zloženej z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia, v ktorom sa udáva sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru ponúkanej zostavy

Image

Obrázok 5

Pre uprednostňované kombinované tepelné zdroje – kotly a uprednostňované kombinované tepelné zdroje – tepelné čerpadlá, prvok informačného listu zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia, v ktorom sa udáva energetická účinnosť ohrevu vody ponúkanej zostavy

Image

(1)  Stredové hodnoty sa vypočítavajú lineárnou interpoláciou medzi hraničnými hodnotami.

(2)  Prated súvisí s uprednostňovaným tepelným zdrojom na vykurovanie priestoru alebo s kombinovaným tepelným zdrojom.

(3)  Stredové hodnoty sa vypočítavajú lineárnou interpoláciou medzi hraničnými hodnotami.

(4)  Prated súvisí s uprednostňovaným tepelným zdrojom na vykurovanie priestoru alebo s kombinovaným tepelným zdrojom.


PRÍLOHA V

Technická dokumentácia

1.   TEPELNÉ ZDROJE NA VYKUROVANIE PRIESTORU

V prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru sa v technickej dokumentácii uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. c) uvádza:

(a)

meno a adresa dodávateľa;

(b)

informačný list modelu tepelného zdroja na vykurovanie priestoru postačujúci na jeho jednoznačnú identifikáciu;

(c)

ak je to vhodné, odkazy na použité harmonizované normy;

(d)

podľa potreby iné použité technické normy a špecifikácie;

(e)

označenie a podpis osoby oprávnenej zaväzovať výrobcu;

(f)

technické parametre:

v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – kotlov a kogeneračných tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru technické parametre ustanovené v tabuľke 7 zmerané a vypočítané v súlade s prílohou VII,

v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel technické parametre ustanovené v tabuľke 8 zmerané a vypočítané v súlade s prílohou VII,

v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel, pri ktorých sa informácia o osobitnom modeli s kombináciou vnútorných aj vonkajších jednotiek získala výpočtom na základe konštrukcie a/alebo extrapoláciou z iných kombinácií, podrobné údaje o týchto výpočtoch a/alebo extrapoláciách, a o všetkých skúškach, ktoré sa vykonali na overenie správnosti výpočtov vrátane podrobných údajov o matematickom modeli uplatnenom na výpočet hospodárnosti takýchto kombinácií a podrobných údajov o meraniach na overenie tohto modelu;

(g)

akékoľvek osobitné bezpečnostné opatrenie, ktoré treba uplatniť pri montáži, inštalácii alebo pri údržbe tepelného zdroja na vykurovanie priestoru;

2.   KOMBINOVANÉ TEPELNÉ ZDROJE

V prípade kombinovaných tepelných zdrojov sa v technickej dokumentácii uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. c) uvádza:

(a)

meno a adresa dodávateľa;

(b)

informačný list modelu kombinovaného tepelného zdroja postačujúci na jeho jednoznačnú identifikáciu;

(c)

ak je to vhodné, odkazy na použité harmonizované normy;

(d)

podľa potreby iné použité technické normy a špecifikácie;

(e)

označenie a podpis osoby oprávnenej zaväzovať výrobcu;

(f)

technické parametre:

v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – kotlov technické parametre ustanovené v tabuľke 7 zmerané a vypočítané v súlade s prílohou VII,

v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel technické parametre ustanovené v tabuľke 8 zmerané a vypočítané v súlade s prílohou VII,

v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel, pri ktorých sa informácia o osobitnom modeli s kombináciou vnútorných aj vonkajších jednotiek získala výpočtom na základe konštrukcie a/alebo extrapoláciou z iných kombinácií, podrobné údaje o týchto výpočtoch a/alebo extrapoláciách, a o všetkých skúškach, ktoré sa vykonali na overenie správnosti výpočtov vrátane podrobných údajov o matematickom modeli uplatnenom na výpočet hospodárnosti takýchto kombinácií a podrobných údajov o meraniach na overenie tohto modelu;

(g)

akékoľvek osobitné bezpečnostné opatrenie, ktoré treba uplatniť pri montáži, inštalácii alebo pri údržbe kombinovaného tepelného zdroja.

Tabuľka 7

Technické parametre, ktoré sa uplatňujú na tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – kotly, kombinované tepelné zdroje – kotly a kogeneračné tepelné zdroje na vykurovanie priestoru

Model(-y): [informácie na identifikáciu modelu(-ov), na ktorý(-é) sa vzťahujú uvedené informácie]

Kondenzačný kotol: [áno/nie]

Nízkoteplotný (2) kotol: [áno/nie]

Kotol B11: [áno/nie]

Kogeneračný tepelný zdroj na vykurovanie priestoru: [áno/nie]

Ak áno, je vybavený dodatočným tepelným zdrojom: [áno/nie]

Kombinovaný tepelný zdroj: [áno/nie]

Položka

Symbol

Hodnota

Jednotka

 

Položka

Symbol

Hodnota

Jednotka

Menovitý tepelný výkon

Prated

x

kW

Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru

ηs

x

%

V prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – kotlov a kombinovaných tepelných zdrojov – kotlov: Výstup využiteľného tepla

V prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – kotlov a kombinovaných tepelných zdrojov – kotlov: Využiteľná účinnosť

Za menovitého tepelného výkonu a vo vysokoteplotnom režime (1)

P4

x,x

kW

Za menovitého tepelného výkonu a vo vysokoteplotnom režime (1)

η4

x,x

%

Za 30 % menovitého tepelného výkonu a v nízkoteplotnom režime (2)

P1

x,x

kW

Za 30 % menovitého tepelného výkonu a v nízkoteplotnom režime (2)

η1

x,x

%

V prípade kogeneračných tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru: Výstup využiteľného tepla

V prípade kogeneračných tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru: Využiteľná účinnosť

Za menovitého tepelného výkonu kogeneračného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru a pri deaktivovanom dodatočnom tepelnom zdroji

PCHP100+Sup0

x,x

kW

Za menovitého tepelného výkonu kogeneračného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru a pri deaktivovanom dodatočnom tepelnom zdroji

ηCHP100+Sup0

x,x

%

Za menovitého tepelného výkonu kogeneračného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru a pri aktivovanom dodatočnom tepelnom zdroji

PCHP100+Sup100

x,x

kW

Za menovitého tepelného výkonu kogeneračného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru a pri aktivovanom dodatočnom tepelnom zdroji

ηCHP100+Sup100

x,x

%

V prípade kogeneračných tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru: Elektrická účinnosť

Dodatočný tepelný zdroj

Za menovitého tepelného výkonu kogeneračného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru a pri deaktivovanom dodatočnom tepelnom zdroji

ηel,CHP100+Sup0

x,x

%

Menovitý tepelný výkon

Psup

x,x

kW

Za menovitého tepelného výkonu kogeneračného tepelného zdroja na vykurovanie priestoru a pri aktivovanom dodatočnom tepelnom zdroji

ηel,CHP100+Sup100

x,x

%

Typ energetického vstupu

 

Spotreba pomocnej energie

Ďalšie položky

Pri plnom zaťažení

elmax

x,x

kW

Tepelná strata počas pohotovostného režimu

Pstby

x,x

kW

Pri čiastočnom zaťažení

elmin

x,x

kW

Spotreba energie zapaľovacieho horáka

Pign

x,x

kW

V pohotovostnom režime

PSB

x,xxx

kW

Ročná spotreba energie

QHE

x

kWh alebo GJ

Vnútorná hladina akustického výkonu

LWA

x

dB

V prípade kombinovaných tepelných zdrojov:

Spotreba pomocnej energie

 

Ďalšie položky

Pri plnom zaťažení

elmax

x,x

kW

Tepelná strata počas pohotovostného režimu

Pstby

x,x

kW

Pri čiastočnom zaťažení

elmin

x,x

kW

Spotreba energie zapaľovacieho horáka

Pign

x,x

kW

V pohotovostnom režime

PSB

x,x

kW

Ročná spotreba energie

QHE

x

kWh alebo GJ

V prípade kombinovaných tepelných zdrojov:

Deklarovaný záťažový profil

 

 

Energetická účinnosť ohrevu vody

ηwh

x,x

%

Denná spotreba elektrickej energie

Qelec

x,xxx

kWh

Denná spotreba paliva

Qfuel

x,xxx

kWh

Ročná spotreba elektrickej energie

AEC

x

kWh

Ročná spotreba paliva

AFC

x

GJ

Kontaktné údaje

Meno a adresa dodávateľa.


Tabuľka 8

Technické parametre, ktoré sa uplatňujú na tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlá a kombinované tepelné zdroje – tepelné čerpadlá

Model(-y): [informácie na identifikáciu modelu(-ov), na ktorý(-é) sa vzťahujú uvedené informácie]

Tepelné čerpadlo vzduch – voda: [áno/nie]

Tepelné čerpadlo voda – voda: [áno/nie]

Tepelné čerpadlo soľanka – voda: [áno/nie]

Nízkoteplotné tepelné čerpadlo: [áno/nie]

Vybavené dodatočným tepelným zdrojom: [áno/nie]

Kombinovaný tepelný zdroj – tepelné čerpadlo: [áno/nie]

Parametre by sa uvádzajú pre strednoteplotné aplikácie, s výnimkou nízkoteplotných tepelných čerpadiel. Pri nízkoteplotných tepelných čerpadlách sa parametre uvádzajú pre nízkoteplotné aplikácie.

Parametre sa uvádzajú pre priemerné, chladnejšie a teplejšie klimatické podmienky.

Položka

Symbol

Hodnota

Jednotka

 

Položka

Symbol

Hodnota

Jednotka

Menovitý tepelný výkon  (3)

Prated

x

kW

Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru

ηs

x

%

Deklarovaný tepelný výkon pre čiastočné zaťaženie pri vnútornej teplote 20 °C a vonkajšej teplote Tj

Deklarovaný vykurovací súčiniteľ alebo súčiniteľ využitia primárnej energie pre čiastočné zaťaženie pri vnútornej teplote 20 °C a vonkajšej teplote Tj

Tj = – 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = – 7 °C

COPd alebo PERd

x,xx alebo x,x

– alebo %

Tj = + 2 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 2 °C

COPd alebo PERd

x,xx alebo x,x

– alebo %

Tj = + 7 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 7 °C

COPd or PERd

x,xx alebo x,x

– alebo %

Tj = + 12 °C

Pdh

x,x

kW

Tj = + 12 °C

COPd alebo PERd

x,xx alebo x,x

– alebo %

Tj = bivalentná teplota

Pdh

x,x

kW

Tj = bivalentná teplota

COPd alebo PERd

x,xx alebo x,x

– alebo %

Tj = prevádzková hraničná teplota

Pdh

x,x

kW

Tj = prevádzková hraničná teplota

COPd alebo PERd

x,xx alebo x,x

– alebo %

V prípade tepelného čerpadla vzduch – voda: Tj = – 15 °C (ak TOL < – 20 °C)

Pdh

x,x

kW

V prípade tepelného čerpadla vzduch – voda: Tj = – 15 °C (ak TOL < – 20 °C)

COPd alebo PERd

x,xx alebo x,x

– alebo %

Bivalentná teplota

Tbiv

x

°C

V prípade tepelného čerpadla vzduch – voda: Hraničná prevádzková teplota

TOL

x

°C

Vykurovací výkon v rámci cyklického intervalu

Pcych

x,x

kW

Účinnosť cyklického intervalu

COPcyc alebo PERcyc

x,xx alebo x,x

– alebo %

Súčiniteľ straty účinnosti (4)

Cdh

x,x

Hraničná prevádzková teplota vykurovacej vody

WTOL

x

°C

Spotreba energie v iných režimoch než aktívny režim

Dodatočný tepelný zdroj

Režim vypnutia

POFF

x,xxx

kW

Menovitý tepelný výkon (4)

Psup

x,x

kW

Režim vypnutia termostatu

PTO

x,xxx

kW

 

 

Pohotovostný režim

PSB

x,xxx

kW

Typ energetického vstupu

Režim ohrevu kľukovej skrine

PCK

x,xxx

kW

 

Ďalšie položky

 

Regulácia výkonu

fixné/nastaviteľné

V prípade tepelného čerpadla vzduch – voda: Menovitý vonkajší prúd vzduchu

x

m3/h

Vnútorná/vonkajšia hladina akustického výkonu

LWA

x / x

dB

V prípade tepelného čerpadla soľanka – voda: Menovitý prietok soľanky alebo vody, vonkajšieho výmenníka tepla

x

m3/h

Ročná spotreba energie

QHE

x

kWh alebo GJ

V prípade kombinovaného tepelného zdroja – tepelného čerpadla:

Deklarovaný záťažový profil

x

 

Energetická účinnosť ohrevu vody

ηwh

x

%

Denná spotreba elektrickej energie

Qelec

x,xxx

kWh

Denná spotreba paliva

Qfuel

x,xxx

kWh

Ročná spotreba elektrickej energie

AEC

x

kWh

Ročná spotreba paliva

AFC

x

GJ

Kontaktné údaje

Meno a adresa dodávateľa.

3.   REGULÁTORY TEPLOTY

V prípade regulátorov teploty sa v technickej dokumentácii uvedenej v článku 3 ods. 3 písm. b) uvádza:

(a)

meno a adresa dodávateľa;

(b)

informačný list modelu regulátora teploty postačujúci na jeho jednoznačnú identifikáciu;

(c)

ak je to vhodné, odkazy na použité harmonizované normy;

(d)

podľa potreby iné použité technické normy a špecifikácie;

(e)

označenie a podpis osoby oprávnenej zaväzovať výrobcu;

(f)

technické parametre:

trieda regulátora teploty;

príspevok regulátora teploty k sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v % zaokrúhlená na jedno desatinné číslo.

(g)

akékoľvek osobitné bezpečnostné opatrenie, ktoré treba uplatniť pri montáži, inštalácii alebo údržbe regulátora teploty;

4.   SOLÁRNE ZARIADENIA

V prípade solárnych zariadení sa v technickej dokumentácii uvedenej v článku 3 ods. 4 písm. b) uvádza:

(a)

meno a adresa dodávateľa;

(b)

informačný list modelu solárneho zariadenia postačujúci na jeho jednoznačnú identifikáciu;

(c)

ak je to vhodné, odkazy na použité harmonizované normy;

(d)

podľa potreby iné použité technické normy a špecifikácie;

(e)

označenie a podpis osoby oprávnenej zaväzovať výrobcu;

(f)

technické parametre (pre čerpadlové jednotky v kolektorovej sústave, ak je to použiteľné):

vstupná plocha kolektora Asol v m2 zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

účinnosť kolektora ηcol v % zaokrúhlená na najbližšie celé číslo,

trieda energetickej účinnosti solárneho zásobníka teplej vody určená v súlade s bodom 3 prílohy II;

statická strata S solárneho zásobníka teplej vody vo W zaokrúhlená na najbližšie celé číslo,

zásobný objem V solárneho zásobníka teplej vody v litroch a m3,

ročný nesolárny tepelný príspevok Qnonsol vyjadrený v kWh vo forme primárnej energie pre elektrickú energiu a/alebo v kWh vztiahnutý na GCV pre palivá, za záťažové profily M, L, XL a XXL za priemerných klimatických podmienok, zaokrúhlený na najbližšie celé číslo;

energetická spotreba čerpadla solpump vo W zaokrúhlená na najbližšie celé číslo,

spotreba v pohotovostnom režime solstandby vo W zaokrúhlená na dve desatinné miesta,

spotreba pomocnej energie Qaux vyjadrená v kWh vo forme konečnej energie a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

(g)

akékoľvek osobitné bezpečnostné opatrenie, ktoré treba uplatniť pri montáži, inštalácii alebo pri údržbe solárneho zariadenia.

5.   ZOSTAVY ZLOŽENÉ Z TEPELNÉHO ZDROJA NA VYKUROVANIE PRIESTORU, REGULÁTORA TEPLOTY A SOLÁRNEHO ZARIADENIA

V prípade zostáv zložených z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia sa v technickej dokumentácii uvedenej v článku 3 ods. 5 písm. c) uvádza:

(a)

meno a adresa dodávateľa;

(b)

informačný list modelu zostavy zloženej z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia postačujúci na jeho jednoznačnú identifikáciu;

(c)

ak je to vhodné, odkazy na použité harmonizované normy;

(d)

podľa potreby iné použité technické normy a špecifikácie;

(e)

označenie a podpis osoby oprávnenej zaväzovať dodávateľa;

(f)

technické parametre:

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v % zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

technické parametre ustanovené v bodoch 1, 3 a 4 tejto prílohy;

(g)

akékoľvek osobitné bezpečnostné opatrenie, ktoré treba uplatniť pri montáži, inštalácii alebo údržbe zostavy zloženej z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia.

6.   ZOSTAVY ZLOŽENÉ Z KOMBINOVANÉHO TEPELNÉHO ZDROJA, REGULÁTORA TEPLOTY A SOLÁRNEHO ZARIADENIA

V prípade zostáv zložených z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia sa v technickej dokumentácii uvedenej v článku 3 ods. 6 písm. c) uvádza:

(a)

meno a adresa dodávateľa;

(b)

informačný list modelu zostavy zloženej z tepelného zdroja na vykurovanie priestoru, regulátora teploty a solárneho zariadenia postačujúci na jeho jednoznačnú identifikáciu;

(c)

ak je to vhodné, odkazy na použité harmonizované normy;

(d)

podľa potreby iné použité technické normy a špecifikácie;

(e)

označenie a podpis osoby oprávnenej zaväzovať výrobcu;

(f)

technické parametre:

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru a energetická účinnosť ohrevu vody v % zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

technické parametre ustanovené v bodoch 2, 3 a 4 tejto prílohy;

(g)

akékoľvek osobitné bezpečnostné opatrenie, ktoré treba uplatniť pri montáži, inštalácii alebo pri údržbe zostavy zloženej z kombinovaného tepelného zdroja, regulátora teploty a solárneho zariadenia.


(1)  Vysokoteplotný režim znamená návratnú teplotu 60 °C na vstupe tepelného zdroja a napájaciu teplotu 80 °C na výstupe tepelného zdroja.

(2)  Nízka teplota znamená v prípade kondenzačných kotlov 30 °C, v prípade nízkoteplotných kotlov 37 °C a v prípade ostatných tepelných zdrojov 50 °C, pokiaľ ide o návratnú teplotu (na vstupe tepelného zdroja).

(3)  Pre tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlá a kombinované tepelné zdroje – tepelné čerpadlá sa menovitý tepelný výkon Prated rovná projektovanému vykurovaciemu zaťaženiu Pdesignh, a menovitý tepelný výkon dodatočného tepelného zdroja Psup sa rovná dodatočnému tepelnému výkonu sup(Tj).

(4)  Ak Cdh nie je určené meraním, implicitný súčiniteľ straty účinnosti je Cdh = 0,9.


PRÍLOHA VI

Informácie poskytované v prípadoch, keď nemožno očakávať, že koncový používateľ uvidí výrobok vystavený

1.   TEPELNÉ ZDROJE NA VYKUROVANIE PRIESTORU

1.1.

Informácie uvedené v článku 4 ods. 1 písm. b) sa poskytujú v tomto poradí:

(a)

trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru modelu určená v súlade s bodom 1 prílohy II;

(b)

menovitý tepelný výkon vrátane menovitého tepelného výkonu akéhokoľvek dodatočného tepelného zdroja vyjadrený v kW a zaokrúhlený na najbližšie celé číslo (v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel za priemerných klimatických podmienok);

(c)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v %, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodmi 3 a 4 prílohy VII (v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel za priemerných klimatických podmienok);

(d)

ročná energetická spotreba vyjadrená ako konečná energia v kW a/alebo v GJ vztiahnutá na GCV, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodmi 3 a 4 prílohy VII (v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel za priemerných klimatických podmienok);

(e)

vnútorná hladina akustického výkonu LWA vyjadrená v dB a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo (v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel, ak je to použiteľné);

v prípade kogeneračných tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru sa ďalej uvádza:

(f)

elektrická účinnosť v % zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel sa ďalej uvádza:

(g)

menovitý tepelný výkon vrátane menovitého tepelného výkonu akéhokoľvek dodatočného tepelného zdroja vyjadrený v kW za chladnejších a teplejších klimatických podmienok zaokrúhlený na najbližšie celé číslo;

(h)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v % za chladnejších a teplejších klimatických podmienok zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodom 4 prílohy VII;

(i)

ročná energetická spotreba vyjadrená v kWh vo forme konečnej energie a/alebo v GJ vztiahnutá na GCV za chladnejších a teplejších klimatických podmienok, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodom 4 prílohy VII;

(j)

vonkajšia hladina akustického výkonu LWA vyjadrená v dB a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

v prípade nízkoteplotných tepelných čerpadiel sa ďalej uvádza:

(k)

informácia o tom, že nízkoteplotné tepelné čerpadlo je vhodné len na nízkoteplotné aplikácie;

1.2.

Veľkosť a typ písma použité na vytlačenie informácií uvedených v bode 1,1 musia byť čitateľné.

2.   KOMBINOVANÉ TEPELNÉ ZDROJE

2.1.

Informácie uvedené v článku 4 ods. 2 písm. b) sa poskytujú v tomto poradí:

(a)

strednoteplotná aplikácia na vykurovanie priestoru; deklarovaný záťažový profil na ohrev vody vyjadrený príslušným písmenom a typické využitie v súlade s tabuľkou 15 v prílohe VII;

(b)

trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a trieda energetickej účinnosti ohrevu vody modelu určená v súlade s bodmi 1 a 2 prílohy II;

(c)

menovitý tepelný výkon vrátane menovitého tepelného výkonu akéhokoľvek dodatočného tepelného zdroja vyjadrený v kW a zaokrúhlený na najbližšie celé číslo (v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel za priemerných klimatických podmienok);

(d)

ročná energetická spotreba vyjadrená v kWh vo forme konečnej energie a/alebo v GJ vztiahnutá na GCV na vykurovanie priestoru, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodmi 3 a 4 prílohy VII (v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel za priemerných klimatických podmienok); ročná energetická spotreba na ohrev vody vyjadrená v kWh vo forme konečnej energie a/alebo v GJ vztiahnutá na GCV, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodom 5 prílohy VII (v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel za priemerných klimatických podmienok);

(e)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v % zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodmi 3 a 4 prílohy VII (v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel za priemerných klimatických podmienok); energetická účinnosť ohrevu vody v % zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodom 5 prílohy VII (v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel za priemerných klimatických podmienok);

(f)

vnútorná hladina akustického výkonu LWA vyjadrená v dB a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo (v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel, ak je to použiteľné);

(g)

ak je to použiteľné, informácia o tom, že kombinovaný tepelný zdroj je schopný prevádzky len pri mimošpičkovom zaťažení;

v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel sa ďalej uvádza:

(h)

menovitý tepelný výkon vrátane menovitého tepelného výkonu akéhokoľvek dodatočného tepelného zdroja vyjadrený v kW za chladnejších a teplejších klimatických podmienok zaokrúhlený na najbližšie celé číslo;

(i)

ročná energetická spotreba vyjadrená v kWh vo forme konečnej energie a/alebo v GJ vztiahnutá na GCV na vykurovanie priestoru za chladnejších a teplejších klimatických podmienok, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodom 4 prílohy VII; ročná energetická spotreba na ohrev vody vyjadrená v kWh vo forme konečnej energie a/alebo v GJ vztiahnutá na GCV za chladnejších a teplejších klimatických podmienok, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodom 5 prílohy VII;

(j)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v % za chladnejších a teplejších klimatických podmienok zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodom 4 prílohy VII; energetická účinnosť ohrevu vody v % za chladnejších a teplejších klimatických podmienok zaokrúhlená na najbližšie celé číslo a vypočítaná v súlade s bodom 5 prílohy VII;

(k)

vonkajšia hladina akustického výkonu LWA vyjadrená v dB a zaokrúhlená na najbližšie celé číslo.

2.2.

Veľkosť a typ písma použité na vytlačenie informácií uvedených v bode 2.1 musia byť čitateľné.

3.   ZOSTAVY ZLOŽENÉ Z TEPELNÉHO ZDROJA NA VYKUROVANIE PRIESTORU, REGULÁTORA TEPLOTY A SOLÁRNEHO ZARIADENIA

3.1.

Informácie uvedené v článku 4 ods. 3 písm. b) sa poskytujú v tomto poradí:

(a)

trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru daného modelu určená v súlade s bodom 1 prílohy II;

(b)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v %, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

(c)

prvky ustanovené na obrázkoch 1, 2, 3 a 4 v prílohe IV.

3.2.

Veľkosť a typ písma použité na vytlačenie informácií uvedených v bode 3.1 musia byť čitateľné.

4.   ZOSTAVY ZLOŽENÉ Z KOMBINOVANÉHO TEPELNÉHO ZDROJA, REGULÁTORA TEPLOTY A SOLÁRNEHO ZARIADENIA

4.1.

Informácie uvedené v článku 4 ods. 4 písm. b) sa poskytujú v tomto poradí:

(a)

trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru a energetickej účinnosti ohrevu vody daného modelu určená v súlade s bodmi 1 a 2 prílohy II;

(b)

sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru a energetická účinnosť ohrevu vody v %, zaokrúhlená na najbližšie celé číslo;

(c)

prvky ustanovené na obrázkoch 1 a 3 v prílohe IV;

(d)

prvky ustanovené na obrázku 5 v prílohe IV.

4.2.

Veľkosť a typ písma použité na vytlačenie informácií uvedených v bode 4.1 musia byť čitateľné.


PRÍLOHA VII

Merania a výpočty

1.   Na účely zhody a overovania zhody s požiadavkami tohto nariadenia sa merania a výpočty vykonávajú s použitím harmonizovaných noriem, ktorých referenčné čísla boli uverejnené na tento účel v Úradnom vestníku Európskej únie, alebo s použitím iných spoľahlivých, presných a reprodukovateľných postupov, ktoré zohľadňujú všeobecne uznávané najmodernejšie postupy. Spĺňajú podmienky a technické parametre ustanovené v bodoch 2 až 6.

2.   Všeobecné podmienky meraní a výpočtov

(a)

Na účely meraní ustanovených v bodoch 3 až 7 vnútorná okolitá teplota je 20 °C.

(b)

Na účely výpočtov ustanovených v bodoch 3 až 7 sa spotreba elektrickej energie vynásobí prevodným koeficientom CC v hodnote 2,5, pokiaľ nie je ročná spotreba elektrickej energie vyjadrená ako konečná energia pre koncového používateľa, ako sa ustanovuje v bode 3 písm. b), bode 4 písm. g), bode 5 písm. e) a v bode 6.

(c)

V prípade tepelných zdrojov vybavených dodatočnými tepelnými zdrojmi sa pri meraní a výpočte menovitého tepelného výkonu, sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru, energetickej účinnosti ohrevu vody, hladiny akustického výkonu a emisií oxidov dusíka zohľadňuje dodatočný tepelný zdroj.

(d)

Deklarované hodnoty pre menovitý tepelný výkon, sezónnu energetickú účinnosť vykurovania priestoru, energetickú účinnosť ohrevu vody, ročnú spotrebu elektrickej energie a hladinu akustického výkonu sa zaokrúhľujú na najbližšie celé číslo.

3.   Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru a spotreba tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – kotlov, kombinovaných tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – kotlov a kogeneračných tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru

(a)

Sezónna energetická účinnosť vykurovania ηs sa počíta ako sezónna energetická účinnosť vykurovania v aktívnom režime ηson , upravená o príspevky zohľadňujúce reguláciu teploty, spotrebu pomocnej elektrickej energie, tepelnú stratu v pohotovostnom režime, spotrebu energie zapaľovacieho horáka (podľa potreby), a v prípade kogeneračných tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru korigovaná pridaním elektrickej účinnosti vynásobenej konverzným súčiniteľom CC vo výške 2,5.

(b)

Ročná spotreba elektrickej energie QHE vyjadrená v kWh vo forme konečnej energie a/alebo v GJ vztiahnutá na GCV sa vypočíta ako pomer referenčnej ročnej potreby vykurovania a sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru.

4.   Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru a spotreba tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel a kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel

(a)

Pri stanovovaní menovitého vykurovacieho súčiniteľu COPrated alebo menovitého primárneho energetického súčiniteľu PERrated , alebo hladiny akustického výkonu, prevádzkové podmienky sú normalizované menovité podmienky ustanovené v tabuľke 9 a používa sa rovnaký deklarovaný vykurovací výkon.

(b)

Vykurovací súčiniteľ aktívneho režimu SCOPon pre priemerné, chladnejšie a teplejšie klimatické podmienky sa vypočíta na základe čiastočného vykurovacieho zaťaženia Ph(Tj), dodatočného vykurovacieho výkonu sup(Tj) (ak je to použiteľné) a vykurovacieho súčiniteľu podľa štatistického teplotného intervalu COPbin(Tj) alebo primárneho energetického súčiniteľu podľa štatistického teplotného intervalu PERbin(Tj), váženými počtom hodín v príslušnom štatistickom intervale, na ktoré sa uplatňujú podmienky štatistického intervalu, pričom sa uplatnia tieto podmienky:

referenčné konštrukčné podmienky ustanovené v tabuľke 10,

referenčná európska vykurovacia sezóna za priemerných, chladnejších a teplejších klimatických podmienok ustanovená v tabuľke 12,

ak je to použiteľné, účinky akejkoľvek straty energetickej účinnosti spôsobenej cyklovaním v závislosti od typu regulácie vykurovacieho výkonu.

(c)

Referenčná ročná potreba vykurovania QH je projektované vykurovacie zaťaženie Pdesignh za priemerných, chladnejších a teplejších klimatických podmienok vynásobené ročným ekvivalentným počtom hodín v aktívnom režime HHE vo výške 2 066 pre priemerné, 2 465 pre chladnejšie a 1 336 pre teplejšie klimatické podmienky.

(d)

Ročná spotreba energie QHE sa počíta ako súčet:

pomeru referenčnej ročnej potreby vykurovania QH a vykurovacieho súčiniteľa SCOPon v aktívnom režime alebo súčiniteľa využitia primárnej energie SPERon v aktívnom režime a

spotreby energie v režime vypnutia, režime vypnutia termostatu, pohotovostnom režime a v režime ohrevu kľukovej skrine počas vykurovacej sezóny.

(e)

Sezónny vykurovací súčiniteľ SCOP alebo sezónny primárny energetický súčiniteľ SPER sa vypočíta ako pomer referenčnej ročnej potreby vykurovania QH a ročnej spotreby energie QHE .

(f)

Sezónna energetická účinnosť vykurovania ηs sa počíta ako sezónny vykurovací súčiniteľ SCOP vydelený konverzným súčiniteľom CC alebo sezónny súčiniteľ využitia primárnej energie SPER, upravené o príspevky zohľadňujúce reguláciu teploty, a v prípade tepelných zdrojov na vykurovanie priestoru – tepelných čerpadiel voda/slaná voda - voda a kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel, spotrebu elektrickej energie jedného alebo viacerých podzemných vodných čerpadiel.

(g)

Ročná spotreba elektrickej energie QHE vyjadrená v kWh vo forme konečnej energie a/alebo v GJ vztiahnutá na GCV sa vypočíta ako pomer referenčnej ročnej potreby vykurovania QH a sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru ηs .

5.   Energetická účinnosť ohrevu vody kombinovaných tepelných zdrojov

Energetická účinnosť prípravy teplej vody ηwh kombinovaného tepelného zdroja sa počíta ako pomer medzi referenčnou energiou Qref a energiou potrebnou na jej vznik za týchto podmienok:

(a)

merania sa vykonajú pri uplatnení záťažových profilov ustanovených v tabuľke 15;

(b)

merania sa vykonajú pri uplatnení 24-hodinového meracieho cyklu týmto spôsobom:

00.00 h až 6.59 h: žiadne odčerpávanie vody;

od 7.00 h: odčerpávanie vody podľa deklarovaného záťažového profilu;

od skončenia posledného odčerpania vody do 24.00 h: žiadne odčerpávanie vody;

(c)

deklarovaný záťažový profil je maximálny záťažový profil alebo záťažový profil menší o jednu jednotku než maximálny záťažový profil;

(d)

v prípade kombinovaných tepelných zdrojov – tepelných čerpadiel sa uplatňujú tieto dodatočné podmienky:

kombinované tepelné zdroje – tepelné čerpadlá sa skúšajú za podmienok ustanovených v tabuľke 9,

kombinované tepelné zdroje – tepelné čerpadlá, ktoré využívajú vzduch vypúšťaný z ventilácie ako zdroj tepla, sa skúšajú za podmienok ustanovených v tabuľke 11;

(e)

ročná spotreba elektrickej energie AEC vyjadrená v kWh vo forme konečnej energie sa vypočíta ako denná spotreba energie Qelec vyjadrená v kWh vo forme konečnej energie vynásobená 220;

(f)

ročná spotreba paliva AFC vyjadrená v GJ vztiahnutá na GCV sa vypočíta ako denná spotreba paliva Qfue vynásobená 220.

6.   Podmienky meraní a výpočtov uplatnených na solárne zariadenia

Solárny kolektor, solárny zásobník teplej vody a čerpadlová jednotka v kolektorovej sústave (ak je to použiteľné) sa skúšajú osobitne. Ak solárny kolektor a solárny zásobník teplej vody nie je možné odskúšať osobitne, vykoná sa kombinovaná skúška.

Výsledky sa použijú pri stanovovaní statickej straty S a pri výpočtoch účinnosti kolektora ηcol , ročného nesolárneho tepelného príspevku Qnonsol pre záťažové profily M, L, XL a XXL za priemerných klimatických podmienok ustanovených v tabuľkách 13 a 14 a ročnej spotreby pomocnej energie Qaux vyjadrenej v kWh vo forme konečnej energie.

Tabuľka 9

Normalizované menovité podmienky, ktoré sa uplatňujú na tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlá a kombinované tepelné zdroje – tepelné čerpadlá

Zdroj tepla

Vonkajší výmenník tepla

Vnútorný výmenník tepla

Klimatické podmienky

Vstupná teplota suchého (vlhkého) teplomera

Tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlá a kombinované tepelné zdroje – tepelné čerpadlá s výnimkou nízkoteplotných čerpadiel

Nízkoteplotné tepelné čerpadlá

Vstupná teplota

Výstupná teplota

Vstupná teplota

Výstupná teplota

Vonkajší vzduch

Priemerná sezóna

+ 7 °C

(+ 6 °C)

+47 °C

+55 °C

+30 °C

+35 °C

 

Chladnejšie

+ 2 °C

(+ 1 °C)

 

Teplejšie

+ 14 °C

(+ 13 °C)

Vypúšťaný vzduch

Všetky

+ 20 °C

(+ 12 °C)

 

 

Vstupná/výstupná teplota

Voda

Všetky

+ 10 °C/

+ 7 °C

Soľanka

Všetky

0 °C/– 3 °C


Tabuľka 10

Referenčné konštrukčné podmienky, ktoré sa uplatňujú na tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlá a kombinované tepelné zdroje – tepelné čerpadlá, teploty vzduchu namerané suchým teplomerom (teploty vlhkého teplomera sa uvádzajú v zátvorkách)

Klimatické podmienky

Referenčná výpočtová teplota

Bivalentná teplota

Hraničná prevádzková teplota

Tdesignh

Tbiv

TOL

Priemerná sezóna

– 10 (– 11) °C

maximálne + 2 °C

maximálne – 7 °C

Chladnejšie

– 22 (– 23) °C

maximálne – 7 °C

maximálne – 15 °C

Teplejšie

+ 2 (+ 1) °C

maximálne + 7 °C

maximálne + 2 °C


Tabuľka 11

Maximálne dostupný vzduch vypúšťaný z ventilácie [m3/h] s vlhkosťou 5,5 g/m3

Deklarovaný záťažový profil

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

Maximálne dostupný vypúšťaný vzduch z ventilácie

109

128

128

159

190

870

1 021


Tabuľka 12

Referenčná európska vykurovacia sezóna za priemerných, chladnejších a teplejších klimatických podmienok, ktorá sa uplatňuje na tepelné zdroje na vykurovanie priestoru – tepelné čerpadlá a kombinované tepelné zdroje – tepelné čerpadlá

binj

Tj [°C]

Priemerné klimatické podmienky

Chladnejšie klimatické podmienky

Teplejšie klimatické podmienky

Hj [h/rok]

Hj [h/rok]

Hj [h/rok]

1 až 8

– 30 až – 23

0

0

0

9

–22

0

1

0

10

–21

0

6

0

11

–20

0

13

0

12

–19

0

17

0

13

–18

0

19

0

14

–17

0

26

0

15

–16

0

39

0

16

–15

0

41

0

17

–14

0

35

0

18

–13

0

52

0

19

–12

0

37

0

20

–11

0

41

0

21

–10

1

43

0

22

–9

25

54

0

23

–8

23

90

0

24

–7

24

125

0

25

–6

27

169

0

26

–5

68

195

0

27

–4

91

278

0

28

–3

89

306

0

29

–2

165

454

0

30

–1

173

385

0

31

0

240

490

0

32

1

280

533

0

33

2

320

380

3

34

3

357

228

22

35

4

356

261

63

36

5

303

279

63

37

6

330

229

175

38

7

326

269

162

39

8

348

233

259

40

9

335

230

360

41

10

315

243

428

42

11

215

191

430

43

12

169

146

503

44

13

151

150

444

45

14

105

97

384

46

15

74

61

294

Celkový počet hodín:

4 910

6 446

3 590


Tabuľka 13

Priemerná denná teplota [°C]

 

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

Priemerné klimatické podmienky

+2,8

+2,6

+7,4

+12,2

+16,3

+19,8

+21,0

+22,0

+17,0

+11,9

+5,6

+3,2


Tabuľka 14

Priemerná globálna žiarivosť slnka [W/m2]

 

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August

September

Október

November

December

Priemerné klimatické podmienky

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56


Tabuľka 15

Záťažové profily ohrevu vody kombinovaných tepelných zdrojov

h

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min.

°C

kWh

l/min.

°C

kWh

l/min.

°C

kWh

l/min.

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

07:05

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

 

07:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

08:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

18:15

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

40

 

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:30

 

 

 

 

 

 

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

0,525

5

45

 

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100


Pokračovanie tabuľky 15

Záťažové profily ohrevu vody kombinovaných tepelných zdrojov

h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/mn

°C

°C

kWh

l/min.

°C

°C

kWh

l/min.

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

07:05

1,4

6

40

 

1,4

6

40

 

 

 

 

 

07:15

 

 

 

 

 

 

 

 

1,82

6

40

 

07:26

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

07:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

07:45

 

 

 

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

4,42

10

10

40

21:00

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

21:30

1,4

6

40

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45